EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1719

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 , kterým se zavádí program Mládež v akci na období 2007 až 2013

OJ L 327, 24.11.2006, p. 30–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 003 P. 10 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 003 P. 10 - 24
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 176 - 190

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušeno 32013R1288 . Latest consolidated version: 25/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1719/oj

24.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/30


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1719/2006/ES

ze dne 15. listopadu 2006,

kterým se zavádí program „Mládež v akci“ na období 2007 až 2013

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 149 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Smlouva o založení Evropského společenství (dále jen „Smlouva“) zavádí občanství Unie a stanoví, že činnost Společenství v oblasti všeobecného a odborného vzdělávání a mládeže je zaměřena zejména na podporu rozvoje výměn mládeže a pedagogických pracovníků a kvalitního vzdělávání.

(2)

Smlouva o Evropské unii je založena na zásadách svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod, rovnosti mužů a žen a zákazu diskriminace. K rozvíjení těchto hodnot má přispět podpora aktivního občanství mladých lidí.

(3)

Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1031/2000/ES (4) byl zaveden akční program Společenství „Mládež“. Na základě zkušeností získaných z tohoto programu by měla pokračovat spolupráce a činnost Společenství v této oblasti.

(4)

Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 790/2004/ES (5) byl zaveden akční program Společenství na podporu subjektů činných na evropské úrovni v oblasti mládeže.

(5)

Mimořádné zasedání Evropské rady v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000 stanovilo pro Evropskou unii strategický cíl, zahrnující mimo jiné aktivní politiku zaměstnanosti přikládající větší význam celoživotnímu vzdělávání; tento cíl doplnila Evropská rada na zasedání v Göteborgu ve dnech 15. a 16. června 2001 o strategii udržitelného rozvoje.

(6)

Laekenské prohlášení, připojené k závěrům předsednictví ze zasedání Evropské rady ve dnech 14. a 15. prosince 2001, potvrzuje, že jedním ze základních úkolů, které má Evropská unie řešit, je, jak přiblížit občany, a především mladé lidi, evropskému projektu a evropským institucím.

(7)

Dne 21. listopadu 2001 přijala Komise bílou knihu nazvanou „Nový podnět pro evropskou mládež“, v níž navrhuje rámec spolupráce v oblasti mládeže zaměřený především na posílení účasti, informovanosti, dobrovolných činností mladých a na větší porozumění mladým lidem. Evropský parlament přijal tyto návrhy v usnesení ze dne 14. května 2002 (6).

(8)

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 27. června 2002 (7) zavádí především otevřenou metodu koordinace vztahující se na priority v oblasti účasti, informovanosti, dobrovolných činností mladých lidí a většího porozumění mládeži. To by mělo být vzato v úvahu při provádění programu „Mládež v akci“ (dále jen „program“).

(9)

Rada v závěrech ze dne 6. května 2003 (8) zdůrazňuje, že je nezbytné udržet a rozvíjet stávající nástroje Společenství konkrétně určené pro mladé lidi, neboť jsou zásadní pro posílení spolupráce členských států v oblasti mládeže, a že by priority a cíle těchto nástrojů měly být rovněž harmonizovány s rámcem evropské spolupráce v oblasti mládeže.

(10)

Evropská rada na jarním zasedání ve dnech 22. a 23. března 2005 přijala Evropský pakt pro mládež jako jeden z nástrojů přispívajících k dosažení lisabonských cílů růstu a zaměstnanosti. Pakt se soustřeďuje na tři oblasti: zaměstnanost, integraci a sociální rozvoj; vzdělávání, odbornou přípravu a mobilitu; zajišťování souladu mezi pracovním a rodinným životem.

(11)

Akce Společenství zahrnuje příspěvek na vysoce kvalitní vzdělávání a odbornou přípravu a v souladu s čl. 3 odst. 2 Smlouvy musí být zaměřena na odstranění nerovností a podporu rovného zacházení pro muže a ženy.

(12)

Je třeba reagovat na zvláštní potřeby postižených osob.

(13)

Je nezbytné podporovat aktivní občanství a při provádění směrů činnosti zesílit v souladu s čl. 13 odst. 1 Smlouvy boj proti všem formám vyloučení a diskriminace, včetně diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

(14)

Kandidátské země a země ESVO, které jsou stranami Dohody o EHP, se mohou v souladu s dohodami uzavřenými s těmito zeměmi podílet na programech Společenství.

(15)

Evropská rada přijala na zasedání v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003„Soluňskou agendu pro západní Balkán: směrem k evropské integraci“, která stanoví, že by programy Společenství měly být otevřeny zemím, které jsou součástí procesu stabilizace a přidružení, a to na základě rámcových dohod, které mají být podepsány mezi Společenstvím a těmito zeměmi.

(16)

Měla by být přijata opatření s cílem otevřít program Švýcarsku.

(17)

Barcelonské prohlášení, přijaté na Evropsko-středomořské konferenci v roce 1995, uvádí, že výměny mladých lidí by měly být prostředkem pro přípravu budoucích generací na užší spolupráci mezi evropskými a středomořskými partnery při současném dodržování zásad v oblasti lidských práv a základních svobod.

(18)

Na základě sdělení Komise nazvaného „Rozšířená Evropa – sousedství: nový rámec pro vztahy s našimi sousedy na východě a na jihu“ stanoví Rada ve svých závěrech ze dne 16. června 2003 akční směry Společenství pro zesílení kulturní spolupráce, vzájemného porozumění a spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy se sousedními zeměmi.

(19)

Zprávy o průběžném hodnocení stávajícího programu Mládež a veřejné konzultace týkající se budoucnosti činnosti Společenství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže odkrývají naléhavou a v některých ohledech rostoucí potřebu další spolupráce a mobility v oblasti mládeže na evropské úrovni a vyjadřují přání jednoduššího, vstřícnějšího a pružnějšího přístupu k provádění těchto akcí.

(20)

V souladu se zásadou řádného finančního řízení může být provádění programu zjednodušeno využitím paušálního financování ve vztahu buď k podpoře udělené účastníkům programu, nebo k podpoře Společenství na struktury zřízené k řízení programu na vnitrostátní úrovni.

(21)

Program by měl být pravidelně sledován a hodnocen ve spolupráci mezi Komisí a členskými státy tak, aby bylo možné provádět úpravy, především co se týče priorit pro provádění opatření. Uvedené sledování a hodnocení by mělo zahrnovat měřitelné a důležité cíle a ukazatele.

(22)

Formulace právního základu programu musí být dostatečně pružná, aby umožňovala vhodné úpravy akcí, jež by reagovaly na měnící se potřeby v období let 2007 až 2013, a aby se předešlo zbytečně podrobným ustanovením předchozích programů; je třeba cílevědomě omezit toto rozhodnutí na obecný popis akcí a nejdůležitějších souvisejících správních a finančních ustanovení.

(23)

Je vhodé zajistit řádné ukončení programu, zejména pokud jde o pokračování víceletých ujednání pro jeho řízení, jako je financování technické a správní pomoci. Od 1. ledna 2014 zajistí technická a správní pomoc, bude-li to třeba, řízení akcí nedokončených do konce roku 2013.

(24)

Je třeba stanovit zvláštní úpravu k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (9), a k prováděcím pravidlům k němu, jakož i odchylky od těchto aktů, nezbytné kvůli vlastnostem příjemců a druhu akcí.

(25)

Měla by být prováděna vhodná opatření, aby se předešlo nesrovnalostem a podvodům a aby byly ztracené nebo neoprávněně vyplacené nebo použité finanční prostředky získány zpět.

(26)

Toto rozhodnutí stanoví pro celou dobu trvání programu finanční krytí, které je pro rozpočtový orgán hlavní referenční hodnotou při ročním rozpočtovém procesu ve smyslu bodu 37 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finačním řízení (10).

(27)

Jelikož cílů tohoto programu nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, neboť tyto cíle vyžadují zejména vícestranná partnerství, nadnárodní opatření pro mobilitu a výměnu informací na evropské úrovni, a proto jich může být z důvodu nadnárodní a vícestranné povahy navrhovaných akcí a opatření lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(28)

Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (11).

(29)

Přechodná opatření pro sledování akcí zahájených před 31. prosincem 2006 by měla být přijata na základě rozhodnutí č. 1031/2000/ES a rozhodnutí č. 790/2004/ES,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Zavedení programu

1.   Tímto rozhodnutím se zavádí akční program Společenství „Mládež v akci“ (dále jen „program“), jehož cílem je rozvoj spolupráce v oblasti mládeže v Evropské unii.

2.   Program začíná dne 1. ledna 2007 a končí dne 31. prosince 2013.

Článek 2

Obecné cíle programu

1.   Obecné cíle programu jsou:

a)

podporovat aktivní občanství mladých lidí obecně a jejich evropské občanství zvláště;

b)

rozvíjet solidaritu a podporovat toleranci u mladých lidí, zejména za účelem posílení sociální soudržnosti Evropské unie;

c)

podporovat vzájemné porozumění mezi mladými lidmi v různých zemích;

d)

přispívat k rozvoji kvality systémů na podporu mládežnických aktivit a schopností organizací občanské společnosti v oblasti mládeže;

e)

podporovat evropskou spolupráci v oblasti mládeže.

2.   Obecné cíle programu doplňují cíle sledované v dalších oblastech činností Společenství, zejména v oblasti celoživotního učení, včetně odborné přípravy a neformálního a informálního učení, jakož i v jiných oblastech, jako jsou kultura, sport a zaměstnanost.

3.   Obecné cíle programu přispívají k rozvoji politik Evropské unie, zejména pokud jde o uznání kulturní, multikulturní a jazykové rozmanitosti Evropy, o podporu sociálního začlenění a boji proti veškeré diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, jakož i pokud jde o udržitelný rozvoj.

Článek 3

Zvláštní cíle programu

Zvláštní cíle jsou tyto:

1.

V rámci obecného cíle týkajícího se podpory aktivního občanství mladých lidí obecně a jejich evropského občanství zvláště:

a)

poskytnout mladým lidem a mládežnickým organizacím příležitost podílet se na rozvoji společnosti obecně a Evropské unie zvláště;

b)

rozvíjet u mladých lidí pocit sounáležitosti s Evropskou unií;

c)

podporovat účast mladých lidí na demokratickém životě Evropy;

d)

podporovat mobilitu mladých lidí v Evropě;

e)

rozvíjet mezikulturní vzdělávání v oblasti mládeže;

f)

propagovat mezi mladými lidmi základní hodnoty Evropské unie, zejména úctu k lidské důstojnosti, rovnost, dodržování lidských práv, toleranci a nepřípustnost diskriminace;

g)

podporovat iniciativu, podnikavost a tvořivost;

h)

umožňovat účast na programu mladým lidem, kteří mají méně příležitostí, včetně zdravotně postižených mladých lidí;

i)

zajišťovat, aby při účasti v programu byla dodržována zásada rovnosti mezi muži a ženami a aby při jednotlivých akcích byla podporována rovnost žen a mužů;

j)

poskytovat příležitosti pro neformální a informální učení v evropském rozměru a otevírat inovační příležitosti v souvislosti s aktivním občanstvím.

2.

V rámci obecného cíle týkajícího se rozvoje solidarity a podpory tolerance u mladých lidí, zejména za účelem posílení sociální soudržnosti Evropské unie:

a)

poskytnout mladým lidem příležitost, aby svou osobní angažovanost vyjádřili prostřednictvím dobrovolné činnosti na evropské a mezinárodní úrovni;

b)

zapojit mladé lidi do akcí podporujících solidaritu mezi občany Evropské unie.

3.

V rámci obecného cíle týkajícího se podpory vzájemného porozumění mezi mladými lidmi v různých zemích:

a)

rozvíjet výměny a mezikulturní dialog mezi mladými Evropany a mladými lidmi ze sousedních zemí;

b)

přispívat v těchto zemích k rozvoji kvality struktur na podporu mladých lidí a úlohy osob, které se aktivně podílejí na práci s mládeží a na činnosti mládežnických organizací;

c)

rozvíjet spolu s dalšími zeměmi projekty tematické spolupráce, do níž budou zapojeni mladí lidé a osoby, které se aktivně podílejí na práci s mládeží a na činnosti mládežnických organizací.

4.

V rámci obecného cíle týkajícího se přínosu k rozvoji kvality systémů na podporu činnosti mladých lidí a schopností organizací občanské společnosti v oblasti mládeže:

a)

přispívat k vytváření sítí dotyčných organizací;

b)

rozvíjet odbornou přípravu osob, které se aktivně podílejí na práci s mládeží a na činnosti mládežnických organizací, jakož i spolupráci mezi nimi;

c)

podporovat inovaci při rozvoji aktivit pro mladé lidi;

d)

přispívat ke zlepšení informovanosti mladých lidí a současně věnovat zvláštní pozornost přístupu zdravotně postižených mladých lidí k informacím;

e)

podporovat dlouhodobé projekty a iniciativy prováděné regionálními a místními subjekty v oblasti mládeže;

f)

zjednodušit uznávání neformálního vzdělání a dovedností mladých lidí získaných díky účasti na programu;

g)

vyměňovat si osvědčené postupy.

5.

V rámci obecného cíle týkajícího se podpory evropské spolupráce v oblasti mládeže, s náležitým přihlédnutím k místním a regionálním rysům:

a)

podporovat výměnu osvědčených postupů a spolupráci mezi správními orgány a politickými činiteli na všech úrovních;

b)

podporovat strukturovaný dialog mezi politickými činiteli a mladými lidmi;

c)

zlepšit znalosti o mládeži a porozumění mládeži;

d)

přispívat ke spolupráci mezi různými vnitrostátními a mezinárodními mládežnickými dobrovolnými činnostmi.

Článek 4

Akce

Zvláštních i obecných cílů programu se dosahuje prostřednictvím níže uvedených akcí, které jsou podrobněji popsány v příloze.

1.

Mládež pro Evropu

Cílem této akce je:

podporovat výměny mladých lidí v zájmu zvýšení jejich mobility,

podporovat v oblasti mládeže iniciativy, projekty a aktivity týkající se účasti na demokratickém životě v zájmu rozvíjení občanství a vzájemného porozumění mladých lidí.

2.

Evropská dobrovolná služba

Cílem této akce je podpořit účast mladých lidí na různých formách dobrovolné činnosti jak uvnitř Evropské unie, tak mimo ni.

3.

Mládež ve světě

Cílem této akce je:

podporovat projekty s partnerskými zeměmi uvedenými v čl. 5 odst. 2, zejména výměny mladých lidí a osob, které se aktivně podílejí na práci s mládeží a na činnosti mládežnických organizací,

podporovat iniciativy posilující vzájemné porozumění mezi mladými lidmi, jejich smysl pro solidaritu a toleranci, jakož i rozvoj spolupráce v oblasti mládeže a občanské společnosti v těchto zemích.

4.

Systémy na podporu mládeže

Cílem této akce je podpořit subjekty, které jsou na evropské úrovni činné v oblasti mládeže, zejména fungování nevládních mládežnických organizací, vytváření jejich sítí, poradenství pro osoby, které vypracovávají projekty, a zajištění kvality prostřednictvím výměny, odborné přípravy a vytváření sítí osob, které se aktivně podílejí na práci s mládeží a na činnosti mládežnických organizací, prostřednictvím podpory inovace a kvality, informovanosti mladých lidí, vytváření struktur a činností nezbytných pro program, aby bylo dosaženo jeho cílů, a prostřednictvím podpory partnerství s místními a regionálními orgány.

5.

Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže

Cílem této akce je:

organizovat strukturovaný dialog mezi různými činiteli v oblasti mládeže, zejména mladými lidmi navzájem, osobami, které se aktivně podílejí na práci s mládeží a na činnosti mládežnických organizací, a politickými činiteli,

podporovat mládežnické semináře zaměřené na sociální, kulturní a politické otázky, o které se mladí lidé zajímají,

přispívat k rozvoji politiky spolupráce v oblasti mládeže,

podporovat rozvoj sítí nezbytných pro větší porozumění mládeži.

Článek 5

Účast na programu

1.   Programu se mohou účastnit tyto země (dále jen zúčastněné země):„“

a)

členské státy;

b)

země ESVO, které jsou stranami Dohody o EHP, v souladu s ustanoveními uvedené dohody;

c)

kandidátské země, které využívají předvstupní strategie, v souladu s obecnými zásadami, podmínkami a postupy pro účast těchto zemí na programech Společenství, stanovenými v rámcových dohodách uzavřených s těmito zeměmi;

d)

země západního Balkánu v souladu s pravidly, která budou stanovena společně s těmito zeměmi po uzavření rámcových dohod o jejich účasti na programech Společenství;

e)

Švýcarsko, s výhradou uzavření dvoustranné dohody s touto zemí.

2.   Akce uvedené v bodech 2 a 3 přílohy jsou otevřeny pro spolupráci se třetími zeměmi, které uzavřely dohody se Společenstvím týkající se oblasti mládeže (dále jen „partnerské země“).

Tato spolupráce je v případě potřeby založena na dodatečných rozpočtových prostředcích přidělených partnerskými zeměmi v souladu s postupy dohodnutými s těmito zeměmi.

Článek 6

Přístup k programu

1.   Program je určen na podporu neziskových projektů pro mladé lidi, skupiny mladých lidí, osoby, které se aktivně podílejí na práci s mládeží a na činnosti mládežnických organizací, pro jiné neziskové organizace a sdružení a v některých odůvodněných případech pro jiné partnery působící v oblasti mládeže.

2.   Aniž jsou dotčena pravidla stanovená v příloze pro provádění akcí, je program určen mladým lidem ve věku od 15 do 28 let, ačkoli některé akce mohou být otevřeny mladým lidem od 13 nebo až do 30 let věku.

3.   Příjemci musí mít zákonné bydliště v některé ze zemí účastnících se programu nebo, podle povahy akce, v některé z partnerských zemí.

4.   Všichni mladí lidé bez rozdílu musí mít možnost přístupu k činnostem programu, s výhradou ustanovení přílohy. Komise a zúčastněné země zajistí, aby bylo vynaloženo zvláštní úsilí ve prospěch mladých lidí, kteří mají účast na programu ztíženou ze vzdělávacích, sociálních, fyzických, psychologických, hospodářských nebo kulturních důvodů nebo z důvodu bydliště v odlehlých oblastech.

5.   Zúčastněné země usilují o přijetí vhodných opatření, aby účastníci programu mohli mít přístup ke zdravotní péči v souladu s právními předpisy Společenství. Země původu usiluje o přijetí příslušných opatření, aby mohla být účastníkům Evropské dobrovolné služby zachována jejich sociální ochrana. Zúčastněné země rovněž usilují o přijetí vhodných opatření, v souladu se Smlouvou, pro odstranění právních a administrativních překážek znemožňujících přístup k programu.

Článek 7

Mezinárodní spolupráce

Program je rovněž otevřen spolupráci s mezinárodními organizacemi působícími v oblasti mládeže, zejména s Radou Evropy.

Článek 8

Provádění programu

1.   Komise zajistí provádění akcí, na které se vztahuje program, v souladu s přílohou.

2.   Komise a zúčastněné země přijmou vhodná opatření pro vytvoření struktur na evropské, celostátní a v případě potřeby regionální nebo místní úrovni, aby bylo dosaženo cílů programu a v co největší míře využity akce programu.

3.   Komise a zúčastněné země přijmou vhodná opatření, aby podpořily uznávání neformálního a informálního učení mladých lidí, například vydáváním dokladů nebo osvědčení, s přihlédnutím k vnitrostátní situaci, kterými se uznávají zkušenosti získané příjemci a které potvrzují přímou účast mladých lidí nebo osob, jež se aktivně podílejí na práci s mládeží a na činnosti mládežnických organizací, na určité akci programu. Tento cíl může být posílen doplněním dalších akcí Společenství podle článku 11.

4.   Komise ve spolupráci se zúčastněnými zeměmi zajistí náležitou ochranu finančních zájmů Společenství tím, že zavede účinná, přiměřená a odrazující opatření, správní kontroly a sankce.

5.   Komise a zúčastněné země zajistí, aby akce podporované programem byly řádně propagovány.

6.   Zúčastněné země:

a)

přijmou opatření nezbytná k zajištění řádného fungování programu na vnitrostátní úrovni se zapojením stran zabývajících se jednotlivými aspekty mládeže v souladu s vnitrostátní praxí;

b)

zřídí nebo určí a kontrolují vnitrostátní agentury při provádění akcí programu na vnitrostátní úrovni v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. c) nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 a v souladu s těmito kritérii:

i)

subjekt zřízený nebo určený jako vnitrostátní agentura je právnickou osobou nebo je součástí organizace s právní subjektivitou (a řídí se právem zúčastněné země). Takovou agenturou nemůže být určeno ministerstvo;

ii)

tento subjekt má dostatečný počet pracovníků s odpovídající kvalifikací pro práci v prostředí mezinárodní spolupráce, vhodnou infrastrukturu a správní prostředí, které mu umožní vyhnout se každému střetu zájmů;

iii)

tento subjekt je schopen uplatňovat pravidla správy prostředků a smluvní podmínky stanovené na úrovni Společenství;

iv)

tento subjekt má dostatečné finanční záruky (nejlépe od orgánu veřejné moci) a správní kapacitu odpovídající objemu prostředků Společenství, které bude muset spravovat;

c)

přebírají odpovědnost za to, že vnitrostátní agentury uvedené v písmenu b) řádně spravují poukázané prostředky určené pro projekty. Zejména odpovídají za zajištění toho, aby vnitrostátní agentury dodržovaly zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu kumulace podpor z jiných prostředků Společenství, a za povinnost vymáhat zpět všechny prostředky, které mají uhradit příjemci;

d)

přijmou nezbytná opatření k provádění auditu a kontroly finančních prostředků vnitrostátních agentur uvedených v písmenu b), zejména:

i)

před zahájením činnosti vnitrostátní agentury poskytnou Komisi nezbytné záruky ohledně existence, významnosti a funkčnosti vnitrostátní agentury v souladu s pravidly řádné finanční správy, vhodných postupů, kontrolních systémů, účetních systémů a postupů pro zadávání zakázek a přidělování grantů;

ii)

na konci každého rozpočtového roku ujistí Komisi o spolehlivosti finančních systémů a postupů vnitrostátních agentur a o správnosti jejich účtů;

iii)

v případě nesrovnalostí, nedbalosti nebo podvodu ze strany vnitrostátní agentury uvedené v písmenu b), v jejichž důsledku musí Komise vymáhat prostředky od vnitrostátních agentur, přebírají odpovědnost za veškeré prostředky nezískané zpět.

7.   V rámci postupu uvedeného v čl. 10 odst. 1 může Komise vypracovat pro každou akci uvedenou v příloze obecné zásady za účelem přizpůsobení programu jakýmkoli změnám priorit evropské spolupráce v oblasti mládeže.

Článek 9

Výbor

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

4.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 10

Prováděcí opatření

1.   Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí v následujících otázkách se přijímají postupem podle čl. 9 odst. 2:

a)

způsoby provádění programu, včetně ročního pracovního plánu;

b)

všeobecná rovnováha mezi jednotlivými akcemi programu;

c)

ve finanční oblasti kritéria (například mladé obyvatelstvo, HDP a zeměpisná vzdálenost mezi zeměmi) pro stanovení orientačního rozdělení prostředků mezi členské státy pro akce řízené decentralizovaným způsobem;

d)

sledování dohody uvedené v bodě 4.2 přílohy, včetně ročního pracovního plánu a výroční zprávy Evropského fóra mládeže;

e)

způsoby hodnocení programu;

f)

způsoby osvědčování účasti dotyčných mladých lidí;

g)

způsoby přizpůsobení akcí programu podle čl. 8 odst. 7.

2.   Ve všech ostatních otázkách se opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí přijímají postupem podle čl. 9 odst. 3.

Článek 11

Doplňkovost s dalšími akcemi Společenství

1.   Komise zajistí doplňkovost programu ve vztahu k jiným oblastem činnosti Společenství, jako je zejména vzdělávání, odborná příprava, kultura, občanství, sport, jazyky, zaměstnanost, zdraví, výzkum, podnikání, vnější činnost Unie, sociální začlenění, rovnost žen a mužů a boj proti diskriminaci.

2.   Program může v případě slučitelnosti sdílet zdroje s jinými nástroji Společenství za účelem provádění akcí, které splňují cíle programu i těchto nástrojů.

3.   Komise a členské státy kladou důraz na akce programu, které přispívají k rozvoji cílů jiných oblastí činnosti Společenství, jako je vzdělávání, odborná příprava, kultura a sport, jazyky, sociální začlenění, rovnost pohlaví a boj proti diskriminaci.

Článek 12

Doplňkovost s vnitrostátními politikami a nástroji

1.   Zúčastněné země mohou požádat Komisi o oprávnění udělit evropskou značku celostátním, regionálním nebo místním akcím podobným těm, které jsou uvedeny v článku 4.

2.   Zúčastněná země může příjemcům poskytnout vnitrostátní prostředky, které budou spravovány podle pravidel programu, a k tomuto účelu může využít decentralizovaných struktur programu, pokud zajistí poměrné doplňkové financování těchto struktur.

Článek 13

Obecná finanční ustanovení

1.   Rozpočet pro provádění tohoto programu na období uvedené v článku 1 se stanoví na 885 000 000 EUR.

2.   Roční rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Článek 14

Finanční ustanovení týkající se příjemců

1.   Granty v rámci programu mohou získat právnické a fyzické osoby.

2.   Komise může podle charakteristik příjemců a povahy akcí rozhodnout, že je lze osvobodit od ověřování odborných schopností a kvalifikace požadované k provedení navrhované akce nebo pracovního programu. Při určování požadavků ve vztahu k výši finanční podpory dodržuje Komise zásadu proporcionality, s přihlédnutím k vlastnostem příjemců, jejich věku, povaze akce a výši finanční podpory.

3.   Podle povahy akce může mít finanční podpora formu dotací nebo stipendií. Komise může rovněž udělit ceny za akce nebo projekty uskutečněné v rámci programu. Podle povahy akce může být povoleno paušální financování nebo použití stupnic jednotkových nákladů.

4.   V případě grantů na akce by dohody měly být podepsány do dvou měsíců od udělení grantů.

5.   Granty na provozní náklady poskytnuté v rámci programu organizacím činným na evropské úrovni, definovaným v článku 162 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (12), nejsou v případě opětovného poskytnutí automaticky snižovány podle čl. 113 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002.

6.   V souladu s čl. 54 odst. 2 písm. c) nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 smí Komise svěřit úkoly veřejné moci, a zejména úkoly plnění rozpočtu, strukturám uvedeným v čl. 8 odst. 2 tohoto rozhodnutí.

7.   V souladu s čl. 38 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 platí možnost uvedená v odstavci 6 tohoto článku také pro struktury ve všech zúčastněných zemích.

Článek 15

Kontrola a hodnocení

1.   Komise zajistí, aby byl program pravidelně kontrolován z hlediska plnění jeho cílů. Kontrola zahrnuje zprávy uvedené v odstavci 3 a zvláštní činnosti. Konzultací Komise týkajících se této kontroly se účastní mladí lidé.

2.   Komise zajistí pravidelné, nezávislé a externí hodnocení programu.

3.   Zúčastněné země předloží Komisi do 30. června 2010 zprávu o provádění programu a do 30. června 2015 zprávu o dopadu programu.

4.   Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů:

a)

do 31. března 2011 průběžnou hodnotící zprávu o dosažených výsledcích a kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění programu;

b)

do 31. prosince 2011 sdělení o pokračování programu;

c)

do 31. března 2016 zprávu o následném hodnocení.

Článek 16

Přechodné ustanovení

Na akce zahájené před 31. prosincem 2006 na základě rozhodnutí č. 1031/2000/ES a rozhodnutí č. 790/2004/ES se až do jejich ukončení nadále použijí uvedená rozhodnutí.

V případě potřeby mohou být rozpočtové položky zapsány do rozpočtu na dobu po roce 2013 na krytí technické a správní pomoci nezbytné pro umožnění řízení akcí nedokončených do 31. prosince 2013. Výbor uvedený v článku 8 rozhodnutí č. 1031/2000/ES se nahrazuje výborem uvedeným v článku 9 tohoto rozhodnutí.

Jak stanoví článek 18 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, mohou být pro program zpřístupněny položky odpovídající účelově vázaným příjmům z náhrady částek vyplacených bez právního důvodu podle rozhodnutí č. 1031/2000/ES a rozhodnutí č. 790/2004/ES.

Článek 17

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Ve Štrasburku dne 15. listopadu 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předsedkyně

P. LEHTOMÄKI


(1)  Úř. věst. C 234, 22.9.2005, s. 46.

(2)  Úř. věst. C 71, 22.3.2005, s. 34.

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 25. října 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 24. července 2006 (Úř. věst. C 251 E, 17.10.2006, s. 20) a postoj Evropského parlamentu ze dne 25. října 2006 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(4)  Úř. věst. L 117, 18.5.2000, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 885/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 24.

(6)  Úř. věst. C 180 E, 31.7.2003, s. 145.

(7)  Úř. věst. C 168, 13.7.2002, s. 2.

(8)  Úř. věst. C 115, 15.5.2003, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(10)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(12)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.


PŘÍLOHA

Akce prováděné za účelem dosažení obecných a zvláštních cílů programu podporují menší projekty prosazující aktivní účast mladých lidí, přičemž zajišťují evropskou viditelnost a dopad projektů.

Účast mladých lidí na tomto programu nevyžaduje žádné zvláštní předchozí zkušenosti ani kvalifikaci, s výjimkou výjimečných případů.

Program by měl být prováděn uživatelsky přístupným způsobem.

Program by měl podporovat iniciativu, podnikavost a tvořivost mladých lidí, usnadnit účast na programu mladým lidem s méně příležitostmi, včetně zdravotně postižených mladých lidí, a zajistit, aby byla respektována zásada rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o účast na programu, a aby rovnost žen a mužů byla prosazována v rámci všech akcí.

Účast na akcích je možná za předpokladu, že je k dispozici vhodné pojistné krytí, které zajistí ochranu mladých lidí během provádění činností programu.

AKCE

Akce se uskutečňují prostřednictvím těchto opatření:

Akce 1 – Mládež pro Evropu

Cílem této akce je posílit aktivní občanství mladých lidí a vzájemné porozumění mezi nimi prostřednictvím těchto opatření:

1.1   Výměny mládeže

Výměny mládeže umožňují, aby jedna nebo více skupin mladých lidí navštívila skupinu z jiné země za účelem společné účasti na společném programu činností. Těchto výměn mohou v zásadě využívat mladí lidé ve věku od 13 do 25 let.

Tyto činnosti, jejichž základem jsou nadnárodní partnerství mezi různými účastníky projektu, vyžadují aktivní účast mladých lidí a jsou určeny k tomu, aby jim umožnily objevit a poznat různé sociální a kulturní skutečnosti, vzájemně se od sebe něco naučit a posílit své vědomí, že jsou občany Evropy. Podpora je zaměřena především na mnohostranné činnosti mobility skupin, avšak nevylučuje dvoustranné činnosti tohoto druhu.

Dvoustranné výměny skupin jsou oprávněné zejména tehdy, pokud se jedná o jejich první evropskou aktivitu nebo pokud účastníci tvoří malé nebo místní skupiny bez zkušeností na evropské úrovni. Zejména jsou vítány výměnné pobyty pro mladé lidi, kteří mají méně příležitostí, aby se tak posílila jejich účast na programu.

Toto opatření rovněž podporuje přípravu a následné činnosti s cílem posílit aktivní účast mladých lidí na projektech, a to zejména ty činnosti, jež mají za cíl pomoci mladým lidem v jazykové a mezikulturní oblasti.

1.2   Podpora iniciativ mladých lidí

Toto opatření podporuje projekty, v nichž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, jež sami navrhli a v nichž hrají hlavní roli, aby se tak rozvíjela jejich iniciativa, podnikavost a tvořivost. Toto opatření je v zásadě určeno mladým lidem ve věku od 18 do 30 let, ačkoliv některých iniciativ se mohou účastnit mladí lidé ve věku od 15 let, pokud je zajištěn odpovídající dohled.

Toto opatření podporuje skupinové projekty vytvořené na místní, regionální a celostátní úrovni a propojení podobných projektů v různých zemích, aby se posílil jejich evropský aspekt a zlepšila se spolupráce a výměna zkušeností mezi mladými lidmi.

Zvláštní pozornost je věnována těm mladým lidem, kteří mají méně příležitostí.

1.3   Projekty participativní demokracie

Toto opatření podporuje účast mladých lidí na demokratickém životě. Tyto projekty a činnosti podporují aktivní účast mladých lidí na životě jejich společenství na místní, regionální nebo vnitrostátní úrovni nebo na mezinárodní úrovni.

Toto opatření je v zásadě určeno mladým lidem ve věku od 13 do 30 let.

Tyto projekty nebo činnosti jsou založeny na mezinárodních partnerstvích, která umožňují sdílet na evropské úrovni náměty, zkušenosti a osvědčené postupy z projektů nebo činností na místní nebo regionální úrovni, aby se zlepšila účast mladých lidí na různých úrovních. V jejich rámci mohou být pořádány konzultace s mladými lidmi pro zjištění jejich potřeb a přání s cílem rozvíjet nové přístupy k jejich aktivní účasti na demokratické Evropě.

Akce 2 – Evropská dobrovolná služba

Cílem dobrovolné služby je rozvíjet solidaritu a podporovat aktivní občanství a vzájemné porozumění mezi mladými lidmi prostřednictvím následujících opatření.

Mladý dobrovolník se v jiné zemi, než je země jeho bydliště, účastní neziskové a neplacené činnosti ve prospěch široké veřejnosti. Evropská dobrovolná služba nesmí mít nepříznivý dopad na potenciální nebo již existující placená zaměstnání ani nesmí být považována za jejich náhradu.

Služba trvá nejméně dva měsíce a může trvat až dvanáct měsíců. V řádně odůvodněných případech, zejména za účelem usnadnění účasti mladých lidí majících méně příležitostí, mohou být povolena kratší období a projekty dobrovolné služby umožňující účast skupinám mladých lidí.

Toto opatření také podporuje projekty dobrovolné služby, které umožňují skupinám mladých lidí podílet se kolektivně na činnostech pořádaných na místní, regionální, celostátní, evropské nebo mezinárodní úrovni v řadě oblastí, včetně například kultury, sportu, civilní obrany, životního prostředí a rozvojové pomoci.

Ve výjimečných případech a podle úkolů, jež mají být plněny, a situací, do nichž jsou dobrovolníci umisťováni, mohou některé typy projektů vyžadovat výběr uchazečů se zvláštními dovednostmi.

Toto opatření je určeno mladým lidem ve věku od 18 do 30 let; některých činností se však mohou účastnit mladí lidé ve věku od 16 let, pokud je zajištěn odpovídající dohled.

Toto opatření pokrývá zcela nebo částečně výdaje dobrovolníka, jeho pojištění, diety a cestovné, jakož i případně další příspěvky pro mladé lidi, kteří mají méně příležitostí. Rovněž podporuje činnosti, jejichž cílem je vzdělávat a odborně vést mladé dobrovolníky a zajišťovat koordinaci mezi jednotlivými partnery, jakož i iniciativy, které mají za cíl rozvíjet zkušenosti získané mladými lidmi během evropské dobrovolné služby.

Členské státy a Komise zajistí, aby byly dodržovány určité normy kvality: dobrovolná práce musí zahrnovat rozměr neformálního vzdělávání doloženého pedagogickými činnostmi, jakož i průběžnou osobní podporu, v zájmu přípravy mladých lidí na personální, mezikulturní a technické úrovni. Za mimořádně důležité je považováno partnerství mezi jednotlivými účastníky projektu a prevence rizik.

Akce 3 – Mládež ve světě

Cílem této akce je rozvíjet vzájemné porozumění mezi lidmi v duchu otevřenosti a současně přispět k rozvoji kvalitních systémů, které podporují činnosti mladých lidí v dotčených zemích. Je otevřena pro partnerské země programu.

3.1   Spolupráce se zeměmi sousedícími s Evropskou unií

Toto opatření podporuje projekty s partnerskými zeměmi programu, jež jsou považovány za sousedské země podle ustanovení evropské sousedské politiky Evropské unie a ve smyslu čl. 5 odst. 2, jakož i s Ruskou federací a zeměmi západního Balkánu, dokud nebudou splňovat požadavky čl. 5 odst. 1 písm. d).

Toto opatření podporuje výměny mládeže, především vícestranné, aniž jsou vyloučeny dvoustranné výměny, které umožňují různým skupinám mladých lidí ze zemí účastnících se programu a sousedních zemí, aby se setkávaly a společně se účastnily programu činností. Toto opatření je v zásadě určeno mladým lidem ve věku od 13 do 25 let. Tyto činnosti založené na nadnárodních partnerstvích mezi jednotlivými účastníky nějakého projektu zahrnují předchozí vzdělávání řídících pracovníků a aktivní účast mladých lidí, aby mohli objevit a poznat jiné sociální a kulturní skutečnosti. Pro financování mohou být způsobilé činnosti pro posílení účasti mladých lidí na projektech, zejména těch, jež mají za cíl pomoci jim na jazykové a mezikulturní úrovni.

Jakmile jsou v sousedních zemích vytvořeny odpovídající vnitrostátní struktury řízení, mohou být v těchto zemích podporovány individuální nebo skupinové iniciativy na místní, regionální a celostátní úrovni, pokud jsou prováděny společně s podobnými iniciativami v zemích účastnících se programu. Jsou to činnosti, které navrhli sami mladí lidé a v nichž tito mladí lidé hrají hlavní roli. Tato činnost je v zásadě určena mladým lidem ve věku od 18 do 30 let, ačkoliv některých iniciativ se mohou účastnit mladí lidé ve věku od 16 let, pokud je zajištěn odpovídající dohled.

Toto opatření podporuje činnosti, jejichž cílem je vytvářet sítě nevládních organizací působících v oblasti mládeže a zlepšit jejich možnosti, přičemž bere v úvahu významnou úlohu, kterou mohou tyto subjekty hrát při rozvoji občanské společnosti v sousedních zemích. Vztahuje se na odbornou přípravu osob, které se aktivně podílejí na práci s mládeží a na činnosti mládežnických organizací, a na vzájemné výměny zkušeností, odborných poznatků a osvědčených postupů. Podporuje činnosti, jež mohou vést k vytvoření dlouhotrvajících a kvalitních projektů a partnerství.

Toto opatření rovněž podporuje projekty povzbuzující inovace a kvalitu, jež jsou zaměřeny na zavádění, provádění a podporu inovačních přístupů v oblasti mládeže. Finanční podporu je možno poskytnout informačním činnostem určeným pro mladé lidi a osoby, které se aktivně podílejí na práci s mládeží a na činnosti mládežnických organizací.

Toto opatření rovněž podporuje činnosti propagující spolupráci v oblasti mládeže se sousedními zeměmi, například podporování spolupráce a výměny nápadů a osvědčených postupů v oblasti mládeže, jakož i další opatření na propagaci a šíření výsledků projektů a činností v oblasti mládeže podporovaných v dotčených zemích.

3.2   Spolupráce s jinými zeměmi

Toto opatření podporuje činnosti spolupráce v oblasti mládeže, zejména výměnu osvědčených postupů s ostatními partnerskými zeměmi.

Podporuje výměny mezi osobami, které se aktivně podílejí na práci s mládeží a na činnosti mládežnických organizací, a jejich vzdělávání, rozvoj partnerství a sítí mládežnických organizací.

Na tematickém základě je možno provádět vícestranné a dvoustranné výměny mladých lidí mezi těmito zeměmi a zúčastněnými zeměmi.

Finanční prostředky se poskytují na činnosti, u nichž se prokáže potenciál k multiplikačnímu účinku.

V rámci spolupráce s průmyslovými zeměmi toto opatření poskytuje prostředky pouze evropským příjemcům podpory z projektů.

Akce 4 – Systémy podpory mládeže

Cílem této akce je rozvíjet kvalitu struktur na podporu mládeže, podpořit úlohu osob, které se aktivně podílejí na práci s mládeží a na činnosti mládežnických organizací, rozvíjet kvalitu programu a podpořit občanskou angažovanost mladých lidí na evropské úrovni prostřednictvím podpory subjektů, které na evropské úrovni působí v oblasti mládeže.

4.1   Podpora subjektů, které na evropské úrovni působí v oblasti mládeže

Toto opatření podporuje činnost nevládních organizací působících na evropské úrovni v oblasti mládeže, které sledují cíl obecného evropského zájmu. Jejich činnosti musí přispívat k účasti mladých lidí na veřejném a společenském životě a k vytváření a provádění činností evropské spolupráce v oblasti mládeže v širokém smyslu.

od svého zřízení v souladu s právními předpisy musí svoji činnost vykonávat po dobu nejméně jednoho roku,

musí být neziskový,

musí být usazen v některé ze zemí účastnících se programu podle čl. 5 odst. 1 nebo v některé z určitých zemí východní Evropy (totiž v Bělorusku, v Moldavsku, v Ruské federaci nebo na Ukrajině),

svou činnost musí vykonávat na evropské úrovni, sám nebo ve spolupráci s jinými sdruženími, a jeho struktura a činnosti musí pokrývat nejméně osm zúčastněných zemí; může to být evropská síť zastupující subjekty působící v oblasti mládeže,

jeho činnosti musí být v souladu se zásadami, které jsou základem činnosti Společenství v oblasti mládeže,

může jít o subjekt vykonávající činnosti výhradně ve prospěch mladých lidí nebo o subjekt s širšími cíli, jehož některé činnosti jsou mladým lidem prospěšné,

musí zapojit mladé lidi do řízení činností prováděných v jejich prospěch.

Příjemci jsou vybráni na základě výzvy k předkládání návrhů. S vybranými subjekty lze uzavřít víceleté rámcové dohody o partnerství. Takové rámcové dohody ovšem nevylučují možnost podat každý rok výzvu k navržení dalších příjemců.

vyjadřování názorů a zájmů mladých lidí v jejich rozmanitosti na evropské úrovni,

výměny mládeže a dobrovolné služby,

neformální a informální učení a programy činností mládeže,

podpora mezikulturního vzdělávání a porozumění,

diskuse o evropských otázkách, politikách Evropské unie nebo politikách týkajících se mládeže,

šíření informací o akci Společenství,

akce podporující účast a iniciativu mladých lidí.

V rámci tohoto opatření se při stanovování grantu pro provozní náklady zohledňují pouze náklady nezbytné pro řádné vykonávání běžných činností vybraného subjektu, zejména personální náklady, režijní náklady (nájemné, poplatky spojené s nemovitostí, vybavení, kancelářské potřeby, telekomunikace, poštovní poplatky atd.), náklady na interní schůze, náklady na zveřejňování, informování a šíření.

Při udělování grantu se náležitě zohledňuje nezávislost subjektu při výběru jeho členů a jeho samostatnost při přesném určování jeho činností.

Nejméně 20 % rozpočtu dotčených subjektů musí být pokryto z jiných zdrojů, než jsou zdroje Společenství.

4.2   Podpora Evropského fóra mládeže

nezávislost fóra při výběru svých členů, čímž se zajistí co nejširší zastoupení různých druhů mládežnických organizací,

jeho samostatnost při konkrétním určování jeho činností,

co nejširší zapojení mládežnických organizací ze třetích zemí a neorganizovaných mladých lidí do činností fóra,

aktivní přispívání fóra k politickým procesům, které se týkají mládeže na evropské úrovni, především poskytováním odpovědí evropským institucím při konzultacích občanské společnosti a vysvětlováním stanovisek přijatých těmito institucemi svým členům.

Způsobilé výdaje fóra zahrnují provozní náklady a výdaje na provádění jeho akcí. Vzhledem k potřebě zajistit průběžnou činnost fóra se zdroje na program přidělují podle této obecné zásady: roční zdroje přidělené fóru činí nejméně 2 miliony EUR.

Fóru mohou být přiděleny granty po obdržení odpovídajícího pracovního plánu a rozpočtu. Granty mohou být přidělovány ročně nebo formou prodloužení na základě rámcové dohody o partnerství s Komisí.

Nejméně 20 % rozpočtu fóra musí být kryto z jiných zdrojů, než jsou zdroje Společenství.

zastupování mládežnických organizací ve vztahu k Evropské unii,

koordinace postojů jeho členů ve vztahu k Evropské unii,

předávání informací o mládeži evropským institucím,

předávání informací z Evropské unie vnitrostátním mládežnickým radám a nevládním organizacím,

podpora a příprava účasti mladých lidí na demokratickém životě,

přispívání k novému rámci spolupráce v oblasti mládeže vytvořenému na úrovni Evropské unie,

přispívání k vytváření politik týkajících se mládeže, práce s mládeží a příležitostí ke vzdělávání, jakož i přispívání k předávání informací o mladých lidech a rozvoji struktur zastupujících mladé lidi po celé Evropě,

účast při diskusích a úvahách o mládeži v Evropě a v jiných částech světa a o akci Společenství pro mladé lidi.

4.3   Vzdělávání a vytváření sítí osob, které se aktivně podílejí na práci s mládeží a na činnosti mládežnických organizací

Toto opatření podporuje vzdělávání osob, které se aktivně podílejí na práci s mládeží a na činnosti mládežnických organizací v této oblasti, zejména vedoucích projektů, poradců pro mládež a pracovníků dohledu při těchto projektech. Rovněž podporuje výměnu zkušeností, odborných poznatků a osvědčených postupů mezi osobami, které se aktivně podílejí na práci s mládeží a na činnosti mládežnických organizací, jakož i činnosti, jež mohou vést k vytvoření dlouhodobých kvalitních projektů, partnerství a sítí. To může například zahrnovat získávání zkušeností pozorováním zkušeného pracovníka.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat činnostem podporujícím účast těch mladých lidí, pro něž je nejobtížnější účastnit se akcí Společenství.

4.4   Projekty podporující inovaci a kvalitu

Toto opatření podporuje projekty zaměřené na zavádění, provádění a podporu inovačních přístupů v oblasti mládeže. Tyto inovační aspekty se mohou týkat obsahu a cílů, v souladu s rozvojem evropského rámce spolupráce v oblasti mládeže, účasti partnerů z různého prostředí nebo šíření informací.

4.5   Informační činnosti pro mladé lidi a osoby, které se aktivně podílejí na práci s mládeží a na činnosti mládežnických organizací

Toto opatření podporuje informace a sdělení určené mladým lidem zlepšením jejich přístupu k důležitým informacím i komunikačním službám, aby se zvýšila jejich účast na veřejném životě a usnadnilo se uplatnění jejich potenciálu jakožto aktivních a odpovědných občanů. Za tímto účelem jsou na evropské a vnitrostátní úrovni podporovány činnosti, jež zlepšují přístup mladých lidí k informacím a ke komunikačním službám a zlepšují poskytování kvalitních informací a účast mladých lidí na přípravě a šíření informací.

Toto opatření přispívá například k rozvoji evropských, celostátních, regionálních a místních mládežnických portálů pro šíření informací určených zejména mladým lidem, a to všemi druhy informačních kanálů, zejména těmi, které mladí lidé používají nejčastěji. Rovněž může podporovat opatření prosazující zapojení mladých lidí do přípravy a šíření srozumitelných, uživatelsky přístupných a cílených informačních produktů a rad, aby se zlepšila kvalita informací a přístup k nim pro všechny mladé lidi. Všechny publikace musí respektovat rovnost a rozmanitost.

4.6   Partnerství

Toto opatření je určeno k financování partnerství s regionálními nebo místními subjekty, aby se dlouhodobě rozvíjely projekty, které kombinují různá opatření v tomto programu. Financování se zaměřuje na projekty a koordinační činnosti.

4.7   Podpora pro struktury programu

Toto opatření financuje struktury stanovené v čl. 8 odst. 2, především vnitrostátní agentury. Toto opatření rovněž umožňuje financovat přidružené subjekty, jako jsou vnitrostátní koordinátoři, střediska správy zdrojů, síť EURODESK, Evropsko-středomořská platforma mládeže a sdružení mladých evropských dobrovolníků, které působí jako prováděcí subjekty na vnitrostátní úrovni v plném souladu s čl. 54 odst. 2 písm. c) a odst. 3 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002.

4.8   Zvyšování hodnoty programu

Komise může pořádat semináře, kolokvia nebo setkání pro usnadnění provádění programu a pořádat vhodné akce za účelem informování, zveřejňování a šíření, jakož i provádět kontrolu a vyhodnocování programu. Tyto činnosti je možno financovat prostřednictvím grantů a nakoupit prostřednictvím zadávání zakázek nebo je může pořádat a financovat přímo Komise.

Akce 5 – Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže

Cílem této akce je podporovat evropskou spolupráci v oblasti mládeže.

5.1   Setkání mladých lidí a činitelů odpovědných za politiku týkající se mládeže

Toto opatření podporuje spolupráci, semináře a strukturovaný dialog mezi mladými lidmi, osobami, které se aktivně podílejí na práci s mládeží a na činnosti mládežnických organizací, a činiteli odpovědnými za politiku týkající se mládeže. Tyto činnosti zahrnují zejména podporu spolupráce a výměnu názorů a osvědčených postupů v oblasti mládeže, konferencí pořádaných předsednictvími Evropské unie a dalších opatření na využití a šíření výsledků projektů a výsledků činností Společenství v oblasti mládeže.

Toto opatření zahrnuje Evropský týden mládeže, jehož součástí mohou být události v jednotlivých členských státech a na evropské úrovni týkající se práce evropských institucí, dialogu mezi evropskými rozhodovacími orgány a mladými lidmi a uznání vysoce kvalitních projektů podporovaných programem.

Toto opatření může zejména podpořit cíle uskutečňované prostřednictvím otevřené metody koordinace v oblasti mládeže a Evropského paktu pro mládež, jakož i spolupráce mezi vnitrostátními a mezinárodními dobrovolnými činnostmi mládeže.

5.2   Podpora činností zaměřených na lepší porozumění a znalost oblasti mládeže

Toto opatření podporuje zvláštní projekty, jejichž účelem je zjistit stav znalostí souvisejících s prioritami v oblasti mládeže stanovenými pomocí otevřené metody koordinace, a projekty určené k jejich doplnění, aktualizaci nebo usnadnění přístupu k nim.

Rovněž je určeno na podporu rozvoje metod analýzy a porovnávání výsledků studií a zaručení jejich kvality.

Program může rovněž podpořit vytváření sítí jednotlivých účastníků působících v oblasti mládeže.

5.3   Spolupráce s mezinárodními organizacemi

Tuto akci je možno využít na podporu spolupráce Evropské unie s mezinárodními organizacemi pracujícími v oblasti mládeže, zejména s Radou Evropy a Organizací spojených národů nebo jejími specializovanými orgány.

INFORMACE

Za účelem uvedení příkladů osvědčených postupů a modelových projektů bude vytvořena databáze obsahující informace o stávajících záměrech týkajících se činností mládeže na evropské úrovni.

Komise poskytne návod objasňující cíle, pravidla a postupy programu, vysvětlující zejména práva a povinnosti vznikající přijetím grantu.

ŘÍZENÍ PROGRAMU

Minimální příděly finančních prostředků

S výhradou článku 13 se ve vztahu k finančnímu krytí stanovenému v uvedeném článku přidělují na následující akce tyto minimální částky:

Akce 1: Mládež pro Evropu 30 %

Akce 2: Evropská dobrovolná služba 23 %

Akce 3: Mládež ve světě 6 %

Akce 4: Systémy podpory mládeže 15 %

Akce 5: Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže 4 %

Rozpočet programu může rovněž zahrnovat výdaje spojené s přípravou, sledováním, kontrolou, auditem a hodnocením, jež jsou přímo nezbytné pro řízení programu a pro splnění jeho cílů, zejména studie, setkání, informační a publikační činnost, výdaje spojené s počítačovými sítěmi pro výměnu informací a veškeré jiné výdaje na správní a technickou pomoc, o nichž může Komise rozhodnout k zajištění řízení programu.

KONTROLY A AUDITY

Pro projekty vybrané postupem podle čl. 14 odst. 3 tohoto rozhodnutí byl vytvořen systém namátkových kontrol.

Příjemci grantu musí pro Komisi uchovávat doklady o všech výdajích po dobu pěti let ode dne poslední platby. Musí zajistit, aby byly Komisi v případě potřeby poskytnuty doklady, jež uchovávají partneři nebo jejich členové.

Komise může nechat provést audit využití grantu, který provedou buď přímo její zaměstnanci, nebo jiný oprávněný externí subjekt podle jejího výběru. Tyto audity lze provádět po celou dobu trvání smlouvy a po dobu pěti let ode dne vyplacení zůstatku z grantu. Výsledky auditu mohou případně vést Komisi k tomu, že bude požadovat vrácení zaplacených částek.

Zaměstnanci Komise a externí osoby pověřené Komisí musí mít zaručen odpovídající přístup do kanceláří příjemce a ke všem informacím, včetně informací v elektronické podobě, jež jsou potřeba k provádění auditů.

Účetní dvůr a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) mají stejná práva jako Komise, především právo na přístup.

Rozhodnutí Komise přijatá na základě článku 10, smlouvy s vnitrostátními agenturami, dohody s třetími zúčastněnými zeměmi a smlouvy a dohody s nimi spojené zejména stanoví, aby Komise nebo jí pověřený zástupce, OLAF a Účetní dvůr prováděli kontroly a finanční audity, v případě potřeby i na místě. Kontroly lze provádět u vnitrostátních agentur nebo v případě potřeby u příjemců grantů.

Komise může v souladu s nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (1) provádět rovněž kontroly na místě.

U akcí Společenství, jež jsou uvedeny v tomto rozhodnutí, se „nesrovnalostí“ uvedenou v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (2) rozumí jakékoli porušení právního předpisu Společenství nebo jakékoliv nesplnění smluvní povinnosti vyplývající z jednání nebo opomenutí jednou stranou, v důsledku kterého je nebo by mohl být z důvodu neoprávněné výdajové položky poškozen souhrnný rozpočet Evropské unie nebo rozpočty spravované Společenstvími.


(1)  Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

(2)  Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.


Top