EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0544

2006/544/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. července 2006 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

OJ L 215, 5.8.2006, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 203–204 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 008 P. 276 - 277
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 008 P. 276 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/544/oj

5.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 215/26


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 18. července 2006

o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

(2006/544/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 128 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

po konzultaci s Výborem regionů,

s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Reforma Lisabonské strategie v roce 2005 zdůraznila význam růstu a zaměstnanosti. Hlavní směry politiky zaměstnanosti (4) evropské strategie zaměstnanosti a hlavní směry hospodářské politiky (5) byly přijaty jako integrovaný balíček a evropská strategie zaměstnanosti tak získala vedoucí úlohu při provádění cílů zaměstnanosti a trhu práce lisabonské strategie.

(2)

Evropská unie musí zmobilizovat všechny vhodné zdroje na úrovni jednotlivých členských států i na úrovni Společenství, včetně politiky soudržnosti, ve třech rozměrech Lisabonské strategie (hospodářském, sociálním a environmentálním), aby se tak více využilo jejich součinnosti v celkovém rámci udržitelného rozvoje.

(3)

Hlavní směry politiky zaměstnanosti a hlavní směry hospodářské politiky by měly být v plném rozsahu přezkoumávány pouze jednou za tři roky a jejich aktualizace během tohoto období do roku 2008 by měla být přísně omezena s cílem zajistit potřebnou úroveň stability pro jejich účinné provádění.

(4)

Posouzení národních reformních programů členských států, které je součástí výroční zprávy Komise o pokroku a společné zprávy o zaměstnanosti, ukazuje, že členské státy by měly nadále vyvíjet co největší úsilí při řešení prioritních oblastí, které zahrnují

přilákání více lidí do zaměstnání a zajištění jejich setrvání v zaměstnání, rozšíření nabídky pracovních sil a modernizaci systémů sociální ochrany,

zlepšení přizpůsobivost pracovníků a podniků a

zvýšení investic do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělávání a kvalifikace.

(5)

Evropská rada na svém zasedání ve dnech 23. a 24. března 2006 zdůraznila ústřední úlohu politik zaměstnanosti v rámci Lisabonské agendy a potřebu rozšíření možností zaměstnávání pro prioritní skupiny, založené na celoživotním přístupu. V této souvislosti schválila Evropský pakt pro rovnost žen a mužů, který by měl dále posílit povědomí o začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a v širokém měřítku být podnětem pro zlepšení vyhlídek a příležitostí pro ženy.

(6)

Odstranění překážek mobility pracovníků stanovené Smlouvami, včetně smluv o přistoupení, by mělo posílit fungování vnitřního trhu a zlepšit jeho potenciál v oblasti růstu a zaměstnanosti.

(7)

S ohledem na posouzení národních reformních programů ze strany Komise i na závěry Evropské rady je třeba se nyní zaměřit na účinné a včasné provádění a klást zvláštní důraz na dohodnuté kvantitativní cíle stanovené uvedené v hlavních směrech zaměstnanosti pro období 2005–2008, a to v souladu se závěry Evropské rady.

(8)

Členské státy by měly hlavní směry zaměstnanosti zohledňovat při svém plánování jak využít financování ze zdrojů Společenství, zejména z Evropského sociálního fondu.

(9)

Vzhledem k integrovanému charakteru balíčku hlavních směrů by členské státy měly plně prvádět hlavní směry hospodářské politiky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států stanovené v příloze rozhodnutí 2005/600/ES se zachovávají pro rok 2006 a členské státy k nim přihlížejí ve svých politikách zaměstnanosti.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. července 2006.

Za Radu

předseda

J. KORKEAOJA


(1)  Stanovisko ze dne 4. dubna 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 17. května 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Stanovisko ze dne 27. dubna 2006.

(4)  Rozhodnutí Rady 2005/600/ES ze dne 12. července 2005 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (Úř. věst. L 205, 6.8.2005, s. 21).

(5)  Doporučení Rady 2005/601/ES ze dne 12. července 2005 týkající se hlavních směrů hospodářských politik členských států a Společenství (2005–2008) (Úř. věst. L 205, 6.8.2005, s. 28).


Top