EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2173

Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství

OJ L 347, 30.12.2005, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 416–421 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 33 - 40
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 33 - 40
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 030 P. 130 - 135

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2173/oj

30.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 347/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2173/2005

ze dne 20. prosince 2005

o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada a Evropský parlament uvítaly sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o akčním plánu EU pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT) jakožto první krok k řešení naléhavých problémů týkajících se nezákonné těžby dřeva a souvisejícího obchodu.

(2)

Akční plán klade důraz na reformu správy a na budování kapacit za podpory opatření, jež jsou zaměřena na rozvoj mnohostranné spolupráce a doplňujících opatření na straně poptávky, navržených ke snižování spotřeby nezákonně vytěženého dřeva, a přispívají k širšímu cíli, jímž je trvale udržitelné obhospodařování lesů v zemích produkujících dřevo.

(3)

Akční plán nahlíží na zavedení režimu licencí jako na opatření, jež zajišťuje, aby do Společenství byly vpouštěny pouze dřevařské výrobky, které byly vyrobeny zákonným způsobem v souladu s vnitrostátními právními předpisy země, v níž byly vyrobeny, a zdůrazňuje, že by tento režim licencí neměl bránit legálnímu obchodu.

(4)

Provádění režimu licencí vyžaduje, aby dovoz příslušných dřevařských výrobků do Společenství podléhal systému ověřování a kontrol, který má zaručit zákonnost těchto výrobků.

(5)

Za tímto účelem by Společenství mělo se zeměmi a regionálními organizacemi uzavírat dobrovolné dohody o partnerství, které uloží partnerské zemi nebo regionální organizaci právně závaznou povinnost zavést režim licencí v rámci časového plánu sjednaného v dané dohodě o partnerství.

(6)

V rámci režimu licencí by se na některé dřevařské výrobky vyvážené z partnerské země, které na některé celnici vstupují do Společenství a jsou určeny k propuštění do volného oběhu, měla vztahovat licence vydaná partnerskou zemí, která uvádí, že tyto dřevařské výrobky byly vyrobeny ze zákonně vytěženého domácího dřeva nebo ze dřeva, které bylo do partnerské země zákonně dovezeno v souladu s vnitrostátními právními předpisy stanovenými v příslušné dohodě o partnerství. Dodržování těchto pravidel by mělo být sledováno třetí stranou.

(7)

Příslušné orgány členských států by měly před propuštěním dodávky, na niž se licence vztahuje, do volného oběhu ve Společenství ověřit, zda pro každou dodávku existuje platná licence.

(8)

Každý členský stát by měl stanovit sankce pro případ porušení tohoto nařízení.

(9)

Režim licencí by měl zpočátku pokrývat omezený sortiment dřevařských výrobků. Tento sortiment výrobků by mohl být po dohodě rozšířen na další kategorie výrobků.

(10)

Je důležité, aby přílohy obsahující výčet zemí a výrobků začleněných do režimu licencí byly rychle upravovány. Tyto úpravy by měly zohledňovat pokrok při provádění dohod o partnerství. Partnerská země může být doplněna do přílohy I poté, co vyrozumí Komisi a Komise potvrdí, že tato partnerská země zavedla veškeré kontroly potřebné k vydávání licencí pro všechny výrobky uvedené v příloze II. Partnerská země může být z přílohy I vypuštěna buď po uplynutí jednoho roku od vypovězení dohody o partnerství, nebo s okamžitou platností v případě pozastavení dohody o partnerství.

(11)

Přílohu II lze změnit poté, co změnu odsouhlasí Komise a všechny partnerské země. Přílohu III lze změnit poté, co změnu odsouhlasí Komise a dotčená partnerská země.

(12)

Změny příloh I, II a III jsou prováděcími opatřeními technické povahy a jejich přijímání by mělo být v zájmu zjednodušení a urychlení postupů svěřeno Komisi. Tyto změny by měly zahrnovat kódy zboží na úrovni čtyřmístného kódu položky nebo šestimístného kódu podpoložky platného znění přílohy I harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží.

(13)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (1) a mělo by se rozlišovat mezi opatřeními, u kterých se použije postup projednávání v regulativním výboru, a těmi, u kterých se použije postup projednávání v řídícím výboru, přičemž tento druhý postup se v některých případech jeví s ohledem na zvýšenou účinnost jako nejvhodnější,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT A DEFINICE

Článek 1

1.   Toto nařízení stanoví v rámci soubor pravidel Společenství pro dovoz určitých dřevařských výrobků pro účely provádění režimu licencí FLEGT.

2.   Režim licencí je prováděn na základě dohod o partnerství se zeměmi produkujícími dřevo.

3.   Toto nařízení se použije pro dovoz dřevařských výrobků uvedených v přílohách II a III z partnerských zemí uvedených v příloze I.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1.

„režimem licencí v rámci akčního plánu pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví“ (dále jen „režim licencí FLEGT“) vydávání licencí na dřevařské výrobky pro vývoz z partnerských zemí do Společenství a provádění tohoto režimu, zejména ustanovení týkajících se hraničních kontrol, ve Společenství;

2.

„partnerskou zemí“ jakýkoli stát nebo regionální organizace, které uzavřou dohodu o partnerství a jsou uvedeny v příloze I;

3.

„dohodou o partnerství“ dohoda mezi Společenstvím a partnerskou zemí, v níž se Společenství a daná partnerská země zavazují spolupracovat na podpoře akčního plánu FLEGT a na provádění režimu licencí FLEGT;

4.

„regionální organizací“ organizace tvořená svrchovanými státy, které přenesly na tuto organizaci pravomoci, jež ji opravňují uzavřít jejich jménem dohodu o partnerství, pokud jde o záležitosti upravované režimem licencí FLEGT, která je uvedena v příloze I;

5.

„licencí FLEGT“ ověřitelný dokument vztahující se k dodávce nebo účastníkovi trhu, který je ve standardním formátu, obtížně napodobitelný, chráněný proti padělání a potvrzuje, že dodávka splňuje požadavky režimu licencí FLEGT, a který řádně vydal a potvrdil licenční orgán partnerské země. Systémy vydávání, evidence a předávání licencí mohou být podle potřeby buď v papírové nebo v elektronické podobě;

6.

„účastníkem trhu“ soukromý nebo veřejný subjekt působící v lesním hospodářství nebo v oblasti zpracování dřevařských výrobků či obchodu s nimi;

7.

„licenčním orgánem (licenčními orgány)“ orgán/orgány určený/é partnerskou zemí k vydávání a potvrzování licencí FLEGT;

8.

„příslušným orgánem (příslušnými orgány)“ orgán/orgány určený/é partnerskou zemí k ověřování licencí FLEGT;

9.

„dřevařskými výrobky“ výrobky uvedené v přílohách II a III, na něž se vztahuje režim licencí FLEGT a které se při dovozu do Společenství nepovažují za „zboží neobchodní povahy“ ve smyslu čl. 1 bodu 6 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (2);

10.

„zákonně získaným dřevem“ dřevařské výrobky vyrobené z domácího dřeva, které bylo zákonným způsobem vytěženo, nebo ze dřeva, které bylo do partnerské země zákonně dovezeno v souladu s vnitrostátními právními předpisy určenými danou partnerskou zemí, které jsou uvedeny v dohodě o partnerství;

11.

„dovozem“ propuštění dřevařských výrobků do volného oběhu ve smyslu článku 79 nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (3);

12.

„dodávkou“ dodávka dřevařských výrobků;

13.

„vývozem“ skutečnost, že dřevařské výrobky fyzicky opouštějí jakoukoli část zeměpisného území partnerské země nebo jsou z něj odváženy do Společenství;

14.

„sledováním třetí stranou“ systém, jehož prostřednictvím některá organizace, která je nezávislá na vládních orgánech partnerské země a jejím lesnickém a dřevařském odvětví, sleduje fungování režimu licencí FLEGT a podává o něm zprávy.

KAPITOLA II

REŽIM LICENCÍ FLEGT

Článek 3

1.   Režim licencí FLEGT se vztahuje pouze na dovoz z partnerských zemí.

2.   Každá dohoda o partnerství stanoví dohodnutý časový plán provádění závazků stanovených danou dohodou.

Článek 4

1.   Dovoz dřevařských výrobků z partnerských zemí do Společenství je zakázán, pokud dodávka není kryta licencí FLEGT.

2.   Licence FLEGT může být založena na stávajících režimech zaručujících zákonnost a spolehlivé sledování původu dřevařských výrobků vyvážených z partnerských zemí, pokud byly tyto režimy zhodnoceny a schváleny postupem podle čl. 11 odst. 2, aby byla poskytnuta nezbytná záruka zákonnosti dotyčných dřevařských výrobků.

3.   Dřevařské výrobky z druhů vyjmenovaných v přílohách A, B, a C nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (4) jsou z požadavků stanovených v odstavci 1 tohoto článku vyňaty. Komise přezkoumá do 30. prosince 2010 toto vynětí postupem podle čl. 11 odst. 3.

Článek 5

1.   U každé dodávky se příslušnému orgánu předloží současně s celním prohlášením pro propuštění do volného oběhu ve Společenství i licence FLEGT. Příslušné orgány si spolu s odpovídajícím celním prohlášením založí kopii originálu licence FLEGT, a to v elektronické či papírové podobě.

Dovoz dřevařských výrobků na základě licence FLEGT vydané účastníkovi trhu se přijímá po celou dobu platnosti této licence.

2.   Pokud nastanou obtíže narušující účinné fungování režimu licencí FLEGT, poskytnou příslušné orgány Komisi nebo osobám či subjektům určeným Komisí přístup k potřebným dokumentům a údajům.

3.   Příslušné orgány poskytnou přístup k potřebným dokumentům a údajům osobám či subjektům, které partnerské země určí jako odpovědné za sledování režimu licencí FLEGT třetí stranou, nejsou však povinny poskytovat informace, které nejsou oprávněny poskytovat na základě svých vnitrostátních právních předpisů.

4.   Příslušné orgány rozhodnou o tom, zda je potřeba dodávky dále prověřovat pomocí přístupu založeného na riziku.

5.   V případě pochybností o platnosti licence mohou příslušné orgány v souladu s dohodou o partnerství uzavřenou s vyvážející partnerskou zemí požádat licenční orgány o dodatečné ověření a další vysvětlení.

6.   Členské státy mohou vybírat poplatky na uhrazení nezbytných výdajů, jež vzniknou v důsledku úředních úkonů příslušných orgánů vyžadovaných za účelem kontroly v souladu s tímto článkem.

7.   Celní orgány mohou pozdržet propuštění dřevařských produktů nebo je zabavit, pokud se mají důvod domnívat, že licence nemusí být platná. Pokud dotčený členský stát nerozhodne jinak, náklady vzniklé ověřováním nese dovozce.

8.   Každý členský stát stanoví sankce, které se uloží v případě porušení ustanovení tohoto nařízení. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

9.   Komise přijme podrobné požadavky pro uplatňování tohoto článku postupem podle čl. 11 odst. 3.

Článek 6

1.   Pokud příslušné orgány zjistí, že nejsou plněny požadavky stanovené v čl. 4 odst. 1, postupují v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy.

2.   Členské státy oznámí Komisi veškeré informace naznačující, že ustanovení tohoto nařízení jsou nebo byla obcházena.

Článek 7

1.   Členské státy určí příslušné orgány, které jsou odpovědné za provádění tohoto nařízení a za komunikaci s Komisí.

2.   Komise poskytne všem příslušným orgánům členských států názvy a další důležité údaje týkající se licenčních orgánů určených partnerskými zeměmi, ověřené vzory razítek a podpisů osvědčujících, že licence byla právoplatně vydána, a všechny další důležité informace, které v souvislosti s licencemi obdrží.

Článek 8

1.   Členské státy předloží do 30. dubna výroční zprávu za předcházející kalendářní rok, která obsahuje:

a)

množství dřevařských výrobků dovezených do členského státu v rámci režimu licencí FLEGT, a to podle položek harmonizovaného systému uvedených v přílohách II a III a za každou partnerskou zemi;

b)

počet obdržených licencí FLEGT, a to podle položek harmonizovaného systému uvedených v přílohách II a III a za každou partnerskou zemi;

c)

počet případů, kdy byl použit čl. 6 odst. 1, a množství dotčených dřevařských výrobků.

2.   Komise v zájmu usnadnění sledování režimu licencí FLEGT stanoví formát výročních zpráv.

3.   Komise do 30. června sestaví souhrnnou výroční zprávu založenou na informacích podaných členskými státy v rámci jejich výročních zpráv za předcházející kalendářní rok a zpřístupní ji veřejnosti v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (5).

KAPITOLA III

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

Dva roky po vstupu první dohody o partnerství v platnost předloží Komise Radě zprávu o provádění tohoto nařízení, založenou zejména na souhrnných zprávách uvedených v čl. 8 odst. 3 a na přezkumech dohod o partnerství. K této zprávě se případně přiloží návrhy na zlepšení režimu licencí FLEGT.

Článek 10

1.   Komise může postupem podle čl. 11 odst. 3 změnit seznam partnerských zemí a jejich určených licenčních orgánů uvedený v příloze I.

2.   Komise může postupem podle čl. 11 odst. 3 změnit seznam dřevařských výrobků uvedený v příloze II, na něž se vztahuje režim licencí FLEGT. Tyto změny Komise přijme s ohledem na provádění dohod o partnerství FLEGT. Tyto změny zahrnují kódy zboží na úrovni čtyřmístného kódu položky nebo šestimístného kódu podpoložky platného znění přílohy I harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží.

3.   Komise může postupem podle čl. 11 odst. 3 změnit seznam dřevařských výrobků uvedený v příloze III, na něž se vztahuje režim licencí FLEGT. Tyto změny Komise přijme s ohledem na provádění dohody o partnerství FLEGT. Tyto změny zahrnují kódy zboží na úrovni čtyřmístného kódu položky nebo šestimístného kódu podpoložky platného znění přílohy I harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží a použijí se pouze ve vztahu k odpovídajícím partnerským zemím podle přílohy III.

Článek 11

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT) (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

4.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 12

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2005.

Za Radu

M. BECKETT

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 883/2005 (Úř. věst. L 148, 11.6.2005, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13).

(4)  Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1332/2005 (Úř. věst. L 215, 19.8.2005, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.


PŘÍLOHA I

SEZNAM PARTNERSKÝCH ZEMÍ A JEJICH URČENÝCH LICENČNÍCH ORGÁNŮ


PŘÍLOHA II

Dřevařské výrobky, na které se vztahuje režim licencí FLEGT bez ohledu na partnerskou zemi

Položka HS

Popis

4403

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli nebo nahrubo opracované

4406

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)

4407

Dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm

4408

Listy k dýhování (včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva), na překližky nebo na jiné podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, podélně rozřezané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo spojované klínovými ozuby, o tloušťce nejvýše 6 mm

4412

Překližované desky, dýhované desky a podobné laminované desky


PŘÍLOHA III

Dřevařské výrobky, na které se vztahuje režim licencí FLEGT pouze ve vztahu k odpovídajícím partnerským zemím

Partnerská země

Položka HS

Popis

 

 

 


Top