EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005H0027

2005/27/ES: Doporučení Komise ze dne 12. ledna 2005 o tom, jak je třeba pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES týkající se benzinu a motorové nafty rozumět termínu geograficky vyvážená dostupnost bezolovnatého benzinu a motorové nafty s maximálním obsahem síryText s významem pro EHP

OJ L 15, 19.1.2005, p. 26–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/27/oj

19.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/26


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 12. ledna 2005

o tom, jak je třeba pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES týkající se benzinu a motorové nafty rozumět termínu geograficky vyvážená dostupnost bezolovnatého benzinu a motorové nafty s maximálním obsahem síry

(Text s významem pro EHP)

(2005/27/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 211 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 3 odst. 2 písm. d) a čl. 4 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty (1) členské státy zajistí, aby byla dostupnost bezolovnatého benzinu a motorové nafty s určitým maximálním obsahem síry na území jednotlivých členských států geograficky vyvážená.

(2)

Směrnice 98/70/ES rovněž stanoví, že Komise vypracuje pokyny pro doporučení, jak je třeba pro tyto účely rozumět termínu geograficky vyvážená dostupnost bezolovnatého benzínu s obsahem síry 10 mg/kg.

(3)

Bylo by vhodné tento typ pokynů vytvořit rovněž pro motorovou naftu s maximálním obsahem síry 10 mg/kg.

(4)

Komise posoudila několik možností. Na základě této práce a po konzultaci s členskými státy, odborníky z příslušných průmyslových a obchodních odvětví a jiných nevládních organizací Komise tyto pokyny vypracovala,

DOPORUČUJE:

Pro účely čl. 3 odst. 2 písm. d) a čl. 4 odst. 1 písm. d) směrnice 98/70/ES, a zejména pokud jde o geograficky vyváženou dostupnost bezsirných paliv by se členské státy měly řídit zásadami uvedenými v příloze.

V Bruselu dne 12. ledna 2005.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

Pokyny o tom, jak je třeba pro účely čl. 3 odst. 2 písm. d) a čl. 4 odst. 1 písm. d) směrnice 98/70/ES rozumět termínu geograficky vyvážená dostupnost

1.   VYSVĚTLENÍ TERMÍNŮ POUŽITÝCH V TĚCHTO POKYNECH

Palivy s nulovým obsahem síry neboli bezsirnými palivy se rozumí bezolovnatý benzin a motorová nafta, které obsahují maximálně 10 mg/kg (ppm) síry.

Čerpacími stanicemi neboli výdejními místy paliva se rozumí místa, maloobchodní nebo komerční, na kterých jsou paliva čerpána do motorových vozidel za účelem pohonu (tak, jak je uvedeno v EN 14274:2003).

2.   OVLIVŇUJÍCI FAKTORY

S cílem zajistit dostupnost bezsirných paliv potřebují mít členské státy určitou míru pružnosti, která závisí na různé situaci na národních trzích a v zásobovací infrastruktuře. V úvahu by měly být vzaty tyto faktory:

(1)   Nízká hustota obyvatelstva

U rozlehlých oblastí s nízkou hustotou obyvatelstva je pravděpodobnější, že počet čerpacích stanic bude nižší, že budou menší (co se týče kapacity nebo počtu čerpacích stojanů), s většími stanicemi zaměřujícími se na hustěji obydlené oblasti. V úvahu by měly být vzaty větší vzdálenosti, které je třeba ujet mezi čerpacími místy, případně neschopnost současné infrastruktury zajistit u paliva více než jeden obsah síry.

(2)   Vysoká hustota obyvatelstva

V oblastech s vysokou hustotou obyvatelstva je pravděpodobnější, že čerpací stanice budou v průměru větší (co do kapacity, stejně jako počtu čerpacích stojanů), početnější, a tudíž umístěny blíže k sobě. V tomto případě je pravděpodobnější, že infrastruktura bude schopna zajistit více různých druhů paliva a je také možné postupnější zavádění pokrytí čerpacími stanicemi.

(3)   Malé ostrovní trhy

U malých ostrovních trhů je pravděpodobné, že pocítí podobné problémy jako oblasti s nízkou hustotou obyvatelstva s tím, že u nich může existovat menší (nebo jediný) dodavatelský trh nebo omezený počet velkých stanic (nebo jediná stanice).

3.   OBECNÉ POKYNY

Členské státy jsou již na základě článku 8 směrnice 98/70/ES povinny poskytnout základní informace o objemech bezsirného bezolovnatého benzinu a motorové nafty na svých územích.

Tyto pokyny udávají čtyři hodnotící kritéria, která Komise označila za obzvlášť užitečná při definování geograficky vyvážené dostupnosti bezsirných paliv pro účely čl. 3 odst. 2 písm. d) a čl. 4 odst. 1 písm. d) dané směrnice. Dvě podrobné primární možnosti, možnosti A a B, udávají jasnější a přesnější informace o geografické dostupnosti bezsirných paliv. Zpravidla lze předpokládat, že by si členské státy mohly vybrat buď možnost A, nebo B, ale nebyly by zároveň použity obě možnosti.

A dvě méně podrobné sekundární možnosti, možnosti C a D, poskytují informace o dostupnosti v určitých oblastech.

Je třeba zmínit, že navržené možnosti mohou ztratit svůj smysl, pokud bude dosažena vysoká dostupnost všech stanic, např. v rozmezí od 60 % do 80 %. V takových případech nemusí být další vyhodnocování úspěšnosti národní politiky na regionálním základě potřebné. U možnosti D může být toto procento, v závislosti na konkrétní situaci, o něco vyšší.

V každém případě by rozdílné situace při zavádění bezsirného bezolovnatého benzinu a bezsirné motorové nafty naznačily, že by jejich analýza měla být provedena odděleně.

Členské státy si mohou vybrat takové metody, o kterých se domnívají, že jsou pro zavedení dostupnosti bezsirných paliv na vnitrostátní úrovni nejpřiměřenější. Členským státům se však doporučuje, aby před učiněním rozhodnutí o nejpřiměřenějších opatřeních, která by měla při zavádění v jejich vnitrostátní situaci pomoci, zde uvedené možnosti posoudily. Zvláštní případy jsou posuzovány v části 4.

3.1   Možnost A: Podíl čerpacích stanic s bezsirnými palivy podle regionu

3.1.1   Kritérium:

Počet a procento vnitrostátních stanic na bezolovnatý benzín a motorovou naftu s bezsirným palivem, které jsou k dispozici (ke konci každého vykazovaného roku), podle třístupňové klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) Eurostatu.

V daném kritériu jsou použity tyto informace:

a)

počet čerpacích stanic;

b)

procento čerpacích stanic s bezsirnými palivy.

3.1.2   Užitečnost:

Výhodou tohoto kritéria je, že poskytuje jasný údaj o geografické dostupnosti bezsirných paliv na úrovni, která zajišťuje jejich geograficky rozumně vyváženou distribuci na územích jednotlivých států. Kromě toho jsou již regionální oblasti NUTS definovány a jsou používány v jiných statistikách Společenství a dostupnost jiných regionálních údajů NUTS (jako např. počet obyvatel, rozloha atd.) umožní, aby byly provedeny další užitečné analýzy.

3.2   Možnost B: Průměrná vzdálenost mezi čerpacími stanicemi s bezsirným palivem

3.2.1   Kritérium:

Průměrné vzdálenosti mezi čerpacími stanicemi s bezolovnatým benzinem nebo motorovou naftou, na kterých je k dispozici bezsirné palivo. V tomto kritériu je zahrnut výpočet vnitrostátní průměrné, maximální a minimální vzdálenosti mezi čerpacími stanicemi poskytujícími bezsirné palivo (zvlášť pro bezolovnatý benzin a motorovou naftu). Může být rovněž užitečné srovnat tyto údaje s vnitrostátními průměry pro všechny čerpací stanice.

3.2.2   Užitečnost:

Výhodou tohoto kritéria je, že poskytuje informaci o různých vzdálenostech, které majitelé vozidel, kteří potřebují bezsirná paliva, musí ujet, aby na území daného státu doplnili palivo. Srovnání s vnitrostátním průměrem pro všechny čerpací stanice staví dané kritérium do lepší perspektivy se zvláštními vnitrostátními podmínkami.

3.3   Možnost C: Dostupnost bezsirných paliv na velkých čerpacích stanicích

3.3.1   Kritérium:

Počet a celkové procento velkých/hlavních čerpacích stanic s bezsirným bezolovnatým benzinem nebo motorovou naftou, které jsou v jednotlivých státech k dispozici. Členské státy v závislosti na vnitrostátní situaci definují, co se rozumí velkými čerpacími stanicemi, a to na základě minimálního počtu milionů litrů paliva za rok (např. se může jednat přibližně o 5 % všech čerpacích stanic).

3.3.2   Užitečnost:

Velké čerpací stanice se nacházejí v oblastech s vysokou poptávkou, toto kritérium tedy poskytne užitečné měřítko dostupnosti bezsirných paliv v těchto oblastech. Je rovněž pravděpodobné, že budou rozmístěny celkem rovnoměrně po území jednotlivých států a dané kritérium by také mělo být relativně snadno použito.

3.4   Možnost D: Dostupnost bezsirných paliv na čerpacích stanicích u hlavních silnic a dálnic

3.4.1   Kritérium:

Počet a celkové procento čerpacích stanic u hlavních silnic a dálnic s bezsirným bezolovnatým benzinem nebo motorovou naftou, které jsou v jednotlivých státech k dispozici. Členské státy případně definují, co se rozumí hlavními silnicemi a dálnicemi.

3.4.2   Užitečnost:

Toto kritérium je obzvláště užitečné ve vztahu k tranzitu a turistice, neboť poskytuje měřítko dostupnosti na hlavních dopravních tepnách. Tyto stanice také budou pravděpodobně rozmístěny relativně rovnoměrně na široké geografické základně po celém území jednotlivých států, i když budou napojeny především na místa s větší koncentrací obyvatelstva.

4.   ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY:

V některých případech nemusí být, v závislosti na typu opatření přijatých členskými státy nebo na zvláštní situaci, které čelí, nezbytné, aby členské státy k osvětlení úrovně geografické dostupnosti bezsirných paliv plně použily primární nebo sekundární možnost. Počítá se se dvěmi takovými případy, ve kterých může být omezené vyhodnocení úspěšnosti vnitrostátní politiky přiměřené:

(1)

velmi vysoká dostupnost nebo transformace vnitrostátního trhu na bezsirný bezolovnatý benzin nebo motorovou naftu;

(2)

jediná stanice nebo dodavatel na členský stát nebo omezený ostrovní trh.

V těchto případech se použije omezená úroveň analýzy.

4.1   Velmi vysoká dostupnost, případně transformace trhu

V případech, kdy typ opatření přijatý členskými státy zajišťuje celostátně velmi vysokou dostupnost, případně transformaci trhu (např. 60 až 80 % čerpacích stanic nebo prodeje), může být dostačující použít pouze základní informace o celkových podílech (objemech) bezsirných paliv, případně údaje na vnitrostátní úrovni pro bezolovnatý benzin nebo motorovou naftu.

Existuje několik způsobů, kterými tato vysoká dostupnost, případně transformace trhu, může být dosažena. Může se jednat o:

a)

dohody v rámci odvětví, které zaručují, že jsou bezsirná paliva nabízena na většině čerpacích stanic;

b)

použití finančních pobídek, které usnadní přechod na trh s převážně bezsirnými palivy;

c)

zavedení povinné transformace na trh s bezsirnými palivy nebo zajištění jejich dostupnosti na čerpacích stanicích.

4.2   Jediná stanice a ostrovní trhy

Členské státy s jedinou stanicí, případně s podmínkami ostrovního trhu, mohou rychle dosáhnout široké, nebo dokonce 100 % dostupnosti bezsirných paliv, což by mohlo, v závislosti na zvláštní situaci, snížit užitečnost použití možností A až D v těchto konkrétních oblastech.


Top