EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0366

2005/366/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. března 2005, kterým se provádí směrnice Rady 95/64/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři a kterou se mění její přílohy (oznámeno pod číslem K(2005) 463) (Text s významem pro EHP)

OJ L 123, 17.5.2005, p. 1–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 279–345 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 016 P. 5 - 71
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 016 P. 5 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2009; Implicitně zrušeno 32009L0042 . Latest consolidated version: 15/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/366/oj

17.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/1


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. března 2005,

kterým se provádí směrnice Rady 95/64/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři a kterou se mění její přílohy

(oznámeno pod číslem K(2005) 463)

(Text s významem pro EHP)

(2005/366/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 95/64/ES ze dne 8. prosince 1995 o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 a článek 12 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dodatečné statistické proměnné, definice a struktura statistických datových souborů jsou nezbytné pro rozlišení shromažďovaných údajů o cestujících na rekreačních lodích.

(2)

Klasifikace druhů nákladu musí být změněna tak, aby byla zajištěna jednoznačná definice rozsahu statistických údajů.

(3)

Klasifikace přímořských pobřežních oblastí a klasifikace států registrace plavidel musí být přizpůsobena technickému rozvoji.

(4)

Podle článku 12 první odrážky směrnice 95/64/ES smí Komise přizpůsobit obsah příloh uvedené směrnice. Směrnice 95/64/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.

(5)

Podle článku 4 směrnice 95/64/ES smí Komise vypracovat a aktualizovat seznam přístavů kódovaných a tříděných podle zemí a přímořských pobřežních oblastí.

(6)

Rozhodnutí Komise 98/385/ES ze dne 13. května 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 95/64/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (2), stanovilo seznam přístavů.

(7)

Seznam přístavů musí být aktualizován. Rozhodnutí Komise 98/385/ES by proto mělo být pozměněno.

(8)

Rozhodnutí Komise 2000/363/ES ze dne 28. dubna 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 95/64/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (3), změnilo přílohy II, IV, V a VIII směrnice 95/64/ES a seznam přístavů vypracovaný v příloze II rozhodnutí 98/385/ES. Proto může být zrušeno.

(9)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy zřízeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom ze dne 19. června 1989, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (4),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy I, II, IV, V, VI a VIII směrnice 95/64/ES se nahrazují přílohami I, II, III, IV, V a VI tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Seznam přístavů vypracovaný v příloze II rozhodnutí 98/385/ES se nahrazuje aktualizovaným seznamem přístavů kódovaných a tříděných podle zemí a přímořských pobřežních oblastí, jak je stanoveno v příloze VII tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Rozhodnutí 2000/363/ES se zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

Toto rozhodnutí se použije od sledovaného roku 2004 a týká se údajů za rok 2004.

V Bruselu dne 4. března 2005.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 320, 30.12.1995, s. 25. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 174, 18.6.1998, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003).

(3)  Úř. věst. L 132, 5.6.2000, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

PROMĚNNÉ A DEFINICE

1.   Statistické proměnné

a)   Informace o nákladu a cestujících:

celková hmotnost zboží v tunách,

druh nákladu podle klasifikace uvedené v příloze II,

popis druhu zboží, na které se vztahuje klasifikace uvedená v příloze III,

přístav ohlášeného příjezdu,

směr přesunu do domovského přístavu nebo z něj,

pro náklad do domovského přístavu: přístav nakládky uvedený v seznamu přístavů (tj. přístav, ve kterém byl náklad naložen na plavidlo, na kterém připlul do přístavu ohlášeného příjezdu) při použití jednotlivých přístavů v Evropském hospodářském prostoru (EHP), a přímořské pobřežní oblasti mimo EHP uvedené v příloze IV,

pro náklad směřující z domovského přístavu: přístav vykládky uvedený v seznamu přístavů (tj. přístav, ve kterém má být náklad vyložen z plavidla, na kterém opustil přístav ohlášeného příjezdu) při použití jednotlivých přístavů v EHP, a přímořské pobřežní oblasti mimo EHP uvedené v příloze IV,

počet cestujících zahajujících nebo končících cestu stejně jako počet cestujících na rekreačních lodích podnikajících výlet v rámci této plavby.

Pro zboží přepravované v kontejnerech nebo na jednotkách typu ro-ro se poskytují tyto dodatečné údaje:

celkový počet kontejnerů (s nákladem a bez nákladu),

počet kontejnerů bez nákladu,

celkový počet mobilních jednotek typu ro-ro s nákladem a bez nákladu,

počet mobilních jednotek typu ro-ro bez nákladu.

b)   Informace o plavidle:

počet plavidel,

hrubá nosnost plavidel nebo hrubá prostornost,

země nebo území registrace plavidel podle klasifikace uvedené v příloze V,

druh plavidel podle klasifikace uvedené v příloze VI,

velikost plavidel podle klasifikace uvedené v příloze VII.

2.   Definice

a)

‚Nákladním kontejnerem‘ se rozumí druh přepravního zařízení:

1.

trvalé povahy a o dostatečné pevnosti pro opakované použití;

2.

speciální konstrukce, která podporuje přepravu zboží jedním nebo více druhy dopravy bez překládky;

3.

vybaveného zařízením pro okamžitou manipulaci, zejména pro přemístění z jednoho druhu dopravy na jiný;

4.

takové konstrukce, která umožňuje snadné naplnění a vyprázdnění;

5.

o délce nejméně 20 stop.

b)

‚Jednotkou typu ro-ro‘ se rozumí kolové zařízení pro přepravu nákladu, jako je nákladní automobil, přívěs nebo návěs, které může najíždět nebo může být taženo do plavidla. Do této definice spadají přístavní nebo lodní trailery. Klasifikace by se měla řídit doporučením EHK Organizace spojených národů č. 21 ‚Kódy pro druhy nákladu, balení a balicích materiálů‘.

c)

‚Nákladem kontejneru‘ se rozumějí kontejnery s nákladem nebo bez nákladu, které jsou na plavidlo, které tyto kontejnery přepravuje po moři, nakládány nebo z něj vykládány.

d)

‚Nákladem typu ro-ro‘ se rozumí zboží na jednotkách typu ro-ro, bez ohledu na to, zda jde o zboží v kontejnerech nebo nikoliv, a jednotky typu ro-ro, které na plavidlo přepravující je po moři najíždí nebo z něj sjíždí.

e)

‚Celkovou hmotností zboží‘ se rozumí tonáž přepravovaného zboží včetně obalu, ale bez hmotnosti kontejneru nebo ro-ro jednotek bez nákladu.

f)

‚Hrubou nosností (DWT)‘ se rozumí rozdíl v tunách mezi výtlakem lodi na letní nákladovou značku ve vodě o relativní hustotě 1,025 a celkovou hmotností lodi, tj. výtlakem v tunách lodi bez nákladu, pohonných hmot, mazacích olejů, zátěžové vody, sladké vody a pitné vody v nádržích, využitelných zásob, jakož i bez cestujících, posádky a jejich majetku.

g)

‚Hrubou prostorností‘ se rozumí celková velikost lodi určená podle ustanovení Mezinárodní úmluvy o vyměřování lodí z roku 1969.

h)

‚Cestujícím na rekreační lodi‘ se rozumí cestující podnikající cestu po moři na rekreační lodi. Cestující podnikající jednodenní výletní plavbu jsou z této definice vyňati.

i)

‚Rekreační lodí‘ se rozumí osobní loď poskytující cestujícím kompletní turistický zážitek. Všichni cestující mají kajuty. Na lodi se nacházejí zábavná zařízení. Lodě provozující běžné trajektové služby jsou z definice vyňaty, třebaže někteří cestující tuto službu berou jako rekreační plavbu. Dále jsou z definice vyňata plavidla vezoucí náklad, která jsou schopna pojmout velmi omezený počet cestujících s vlastními kajutami. Lodě určené pouze pro jednodenní výletní plavby jsou rovněž vyňaty.

j)

‚Výletem v rámci rekreační plavby‘ se rozumí krátkodobá návštěva turistické zajímavosti spojené s přístavem podniknutá cestujícími, přičemž si cestující ponechávají právo na své kajuty na lodi.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA II

KLASIFIKACE DRUHŮ NÁKLADU

Kategorie (1)

Kód

1 číslice

Kód

2 číslice

Popis

Tonáž

Počet

Tekutý náklad bez obalu

1

1X

Tekuté zboží bez obalu (žádná nákladní jednotka)

X

 

11

Zkapalněný plyn

X

 

12

Surová nafta

X

 

13

Ropné produkty

X

 

19

Ostatní tekuté zboží bez obalu

X

 

Volně ložený pevný náklad

2

2X

Volně ložené pevné zboží (žádná nákladní jednotka)

X

 

21

Rudy

X

 

22

Uhlí

X

 

23

Zemědělské produkty (např. zrní, sója, tapioka)

X

 

29

Ostatní volně ložené pevné zboží

X

 

Kontejnery

3

3X

Velké kontejnery

X (2)

X

31

Nákladní jednotky 20 stop

X (2)

X

32

Nákladní jednotky 40 stop

X (2)

X

33

Nákladní jednotky >20 stop a <40 stop

X (2)

X

34

Nákladní jednotky >40 stop

X (2)

X

Typ ro-ro

(s vlastním pohonem)

5

5X

Mobilní jednotky s vlastním pohonem

X

X

51

Silniční nákladní vozidla a doprovodné přívěsy

X (2)

X

52

Osobní automobily, motocykly a doprovodné přívěsy/karavany

 

X (3)

53

Autobusy pro přepravu cestujících

 

X (3)

54

Obchodovaná vozidla (včetně dovážených/vyvážených motorových vozidel)

X

X (3)

56

Živá hospodářská zvířata

X

X (3)

59

Ostatní mobilní jednotky s vlastním pohonem

X

X

Typ ro-ro

(bez vlastního pohonu)

6

6X

Mobilní jednotky bez vlastního pohonu

X

X

61

Nedoprovázené silniční nákladní přívěsy a návěsy

X (2)

X

62

Nedoprovázené karavany a jiná silniční, zemědělská a průmyslová vozidla

X

X (3)

63

Železniční vagóny, lodní přívěsy z přístavu do přístavu, čluny provozující nákladní dopravu

X (2)

X

69

Ostatní mobilní jednotky bez vlastního pohonu

X

X

Ostatní všeobecný náklad

(včetně malých kontejnerů)

9

9X

Ostatní náklady jinde nevymezené

X

 

91

Lesnické produkty

X

 

92

Výrobky ze železa a oceli

X

 

99

Ostatní všeobecný náklad

X

 


(1)  Tyto kategorie odpovídají doporučení EHK OSN č. 21.

(2)  Zaznamenané množství je celková hmotnost zboží včetně obalu, ale bez hmotnosti prázdných kontejnerů a jednotek typu ro-ro.

(3)  Pouze celkový počet jednotek.“


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA IV

PŘÍMOŘSKÉ POBŘEŽNÍ OBLASTI

Použije se geonomenklatura (klasifikace zemí pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy, původně vypracovaná v v nařízení Rady (EHS) č. 1736/75 (1)), která je v platnosti v roce, na který údaje odkazují.

Kód obsahuje čtyři číslice: dvoumístný abecední kód ISO pro každou zemi z výše uvedené klasifikace na konci se dvěma nulami (např. kód GR00 pro Řecko), kromě zemí, které jsou rozděleny do dvou nebo více přímořských pobřežních oblastí identifikovaných čtvrtým číselným znakem jiným než nula (od 1 do 7), jak je uvedeno níže:

Kód

Přímořské pobřežní oblasti

FR01

Francie: Atlantský oceán a Severní moře

FR02

Francie: Středozemní moře

FR03

Francouzské zámořské departementy: Francouzská Guyana

FR04

Francouzské zámořské departementy: Martinik a Guadeloupe

FR05

Francouzské zámořské departementy: Réunion

DE01

Německo: Severní moře

DE02

Německo: Baltské moře

DE03

Německo: vnitrozemí

GB01

Spojené království

GB02

Ostrov Man

GB03

Normanské ostrovy

ES01

Španělsko: Atlantský oceán (sever)

ES02

Španělsko: Středozemní moře a Atlantský oceán (jih) včetně Baleár a Kanárských ostrovů

SE01

Švédsko: Baltské moře

SE02

Švédsko: Severní moře

TR01

Turecko: Černé moře

TR02

Turecko: Středozemní moře

RU01

Rusko: Černé moře

RU02

Rusko: Baltské moře

RU03

Rusko: Asie

MA01

Maroko: Středozemní moře

MA02

Maroko: Západní Afrika

EG01

Egypt: Středozemní moře

EG02

Egypt: Rudé moře

IL01

Izrael: Středozemní moře

IL02

Izrael: Rudé moře

SA01

Saudská Arábie: Rudé moře

SA02

Saudská Arábie: Perský záliv

US01

Spojené státy americké: Atlantský oceán (sever)

US02

Spojené státy americké: Atlantský oceán (jih)

US03

Spojené státy americké: Mexický záliv

US04

Spojené státy americké: Tichý oceán (jih)

US05

Spojené státy americké: Tichý oceán (sever)

US06

Spojené státy americké: Velká jezera

US07

Portoriko

CA01

Kanada: Atlantský oceán

CA02

Kanada: Velká jezera, horní tok řeky Sv. Vavřince

CA03

Kanada: západní pobřeží

CO01

Kolumbie: severní pobřeží

CO02

Kolumbie: západní pobřeží

s dalšími kódy

ZZ01

zařízení na volném moři

ZZ02

celky jinde nevymezené“


(1)  Úř. věst. L 183, 14.7.1975, s. 3.


PŘÍLOHA IV

„PŘÍLOHA V

STÁT REGISTRACE PLAVIDEL

Použije se geonomenklatura (klasifikace zemí pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy, původně vypracovaná v nařízení Rady (EHS) č. 1736/75 (1), která je v platnosti v roce, na který údaje odkazují.

Kód obsahuje čtyři číslice: dvoumístný abecední kód ISO pro každou zemi z výše uvedené klasifikace na konci se dvěma nulami (např. kód GR00 pro Řecko), kromě zemí, které mají více než jeden registr identifikovaný čtvrtým číselným znakem jiným než nula, jak je uvedeno níže:

FR01

Francie

FR02

Francouzské antarktické území (včetně Kerguelen)

IT01

Itálie — první registr

IT02

Itálie — mezinárodní registr

GB01

Spojené království

GB02

Ostrov Man

GB03

Normanské ostrovy

GB04

Gibraltar

DK01

Dánsko

DK02

Dánsko (DIS)

PT01

Portugalsko

PT02

Portugalsko (MAR)

ES01

Španělsko

ES02

Španělsko (Rebeca)

NO01

Norsko

NO02

Norsko (NIS)

US01

Spojené státy americké

US02

Portoriko“


(1)  Úř. věst. L 183, 14.7.1975, s. 3.


PŘÍLOHA V

„PŘÍLOHA VI

KLASIFIKACE TYPU LODI (ICST-COM)

 

Typ

Zahrnuté kategorie lodí

10

Tekutý náklad bez obalu

Ropný tanker

Tanker na chemikálie

Tanker na zkapalněný plyn

Tankerové plavidlo

Jiný tanker

20

Volně ložený pevný náklad

Loď na přepravu volně loženého pevného nákladu/ropy

Loď na přepravu volně loženého pevného nákladu

31

Kontejner

Celokontejnerová loď

32

Specializované nákladní lodě

Nákladní loď

Loď na přepravu chemikálií

Loď na přepravu jaderného paliva

Loď na přepravu hospodářských zvířat

Loď na přepravu vozidel

Ostatní specializované lodě

33

Obecný, nespecializovaný náklad

Chladírenská loď

Osobní loď typu ro-ro

Kontejnerová loď typu ro-ro

Ostatní nákladní lodě typu ro-ro

Lodě s kombinací dopravy všeobecného nákladu/osob

Lodě s kombinací dopravy všeobecného nákladu/kontejnerů

Plavidlo s jednou palubou

Plavidlo s více palubami

34

Nákladní loď na pevný náklad

Nákladní loď s palubou

Násypná nákladní loď

Plavidlo typu lash

Otevřená nákladní loď na přepravu pevného nákladu

Krytá nákladní loď na přepravu pevného nákladu

Ostatní nákladní lodě na přepravu pevného nákladu

35

Osobní loď

Osobní lodě (kromě rekreačních lodí)

36

Rekreační loď

Pouze rekreační lodě

41

Rybolov (1)

Rybolov (1)

Zpracování ryb (1)

42

Činnosti na širém moři

Vrtné a průzkumné práce (1)

Podpora činností na širém moři (1)

43

Remorkéry

Vlečné remorkéry (1)

Tlačná plavidla (1)

49

Různé

Plovoucí bagry (1)

Výzkumné/průzkumné lodě (1)

Ostatní jinde neuvedené lodě (1)

XX

Neznámé

Neznámé druhy plavidel


(1)  Nezahrnuté do této směrnice.“


PŘÍLOHA VI

„PŘÍLOHA VIII

STRUKTURA STATISTICKÝCH DATOVÝCH SOUBORŮ

Datové soubory vymezené v této příloze definují periodicitu statistických dat o námořní dopravě požadovaných Společenstvím. Každý datový soubor definuje křížovou klasifikaci, u které se vyžadují kvalitní údaje, s omezeným počtem rozměrů na různých klasifikačních úrovních; všechny ostatní rozměry se agregují.

Podle článku 10 této směrnice Rada s ohledem na výsledky pilotní studie provedené během tříletého přechodného období rozhodne na návrh Komise o podmínkách pro shromažďování souboru dat B1.

SOUHRNNÉ A PODROBNÉ STATISTIKY

Soubory dat o zboží a cestujících, které mají být zajišťovány pro vybrané přístavy, jsou A1, A2, B1, C1, D1, E1, F1 a/nebo F2.

Soubory dat o zboží, ale nikoliv o cestujících, které mají být zajišťovány pro vybrané přístavy, jsou A1, A2, A3, B1, C1, E1, F1 a/nebo F2.

Soubory dat o cestujících, ale nikoliv o zboží, které mají být zajišťovány pro vybrané přístavy, jsou A3, D1, F1 a/nebo F2.

Soubory dat (ani o zboží ani o cestujících), které mají být zajišťovány pro vybrané přístavy a nevybrané přístavy, je A3.

Soubor dat A1:   Námořní doprava v hlavních evropských přístavech podle přístavu, druhu nákladu a relace

Periodicita:

čtvrtletně

 

Proměnné

Kód

Klasifikace

Rozměry

Soubor dat

Dvoumístný alfanumerický

A1

Sledovaný rok

Čtyřmístný alfanumerický

(např. 1997)

Sledované čtvrtletí

Jednomístný alfanumerický

(1, 2, 3, 4)

Přístav ohlášeného příjezdu

Pětimístný alfanumerický

Vybrané přístavy EHP ze seznamu přístavů

Směr

Jednomístný alfanumerický

Do domovského přístavu a z něj (1, 2)

Přístav nakládky nebo vykládky

Pětimístný alfanumerický

Přístavy EHP ze seznamu přístavů

Relace

Čtyřmístný alfanumerický

Přímořské pobřežní oblasti, příloha IV

Druh nákladu

Jednomístný alfanumerický

Druh nákladu, příloha II

Údaje: Celková hmotnost zboží v tunách.

Soubor dat A2:   Námořní doprava bez jednotek nákladu v hlavních evropských přístavech podle přístavu, druhu nákladu a relace

Periodicita:

čtvrtletně

 

Proměnné

Kód

Klasifikace

Rozměry

Soubor dat

Dvoumístný alfanumerický

A2

Sledovaný rok

Čtyřmístný alfanumerický

(např. 1997)

Sledované čtvrtletí

Jednomístný alfanumerický

(1, 2, 3, 4)

Přístav ohlášeného příjezdu

Pětimístný alfanumerický

Vybrané přístavy EHP ze seznamu přístavů

Směr

Jednomístný alfanumerický

Do domovského přístavu a z něj (1, 2)

Přístav nakládky nebo vykládky

Pětimístný alfanumerický

Přístavy EHP ze seznamu přístavů

Relace

Čtyřmístný alfanumerický

Přímořské pobřežní oblasti, příloha IV

Druh nákladu

Dvoumístný alfanumerický

Druh nákladu, (pouze bez nákladních jednotek), příloha II (subkategorie 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 a 99)

Údaje: Celková hmotnost zboží v tunách.

Soubor dat A3:   Údaje požadované jak pro vybrané přístavy, tak pro přístavy, pro něž se nevyžadují podrobné statistiky (viz čl. 4 odst. 3)

Periodicita:

ročně

 

Proměnné

Kód

Klasifikace

Rozměry

Soubor dat

Dvoumístný alfanumerický

A3

Sledovaný rok

Čtyřmístný alfanumerický

(např. 1997)

Sledované čtvrtletí

Jednomístný alfanumerický

(0)

Přístav ohlášeného příjezdu

Pětimístný alfanumerický

Všechny přístavy v seznamu přístavů

Směr

Jednomístný alfanumerický

Do domovského přístavu a z něj (1, 2)

Údaje:

Celková hmotnost zboží v tunách;

Počet cestujících (kromě cestujících na rekreačních lodích).

Počet cestujících na rekreačních lodích zahajujících a končících rekreační plavbu.

Počet cestujících na rekreačních lodích podnikajících výlet v rámci rekreační plavby: směr: pouze do domovského přístavu (1) - (nepovinný údaj).

Soubor dat B1:   Námořní doprava v hlavních evropských přístavech podle přístavu, druhu nákladu, zboží a relace

Periodicita:

ročně

 

Proměnné

Kód

Klasifikace

Rozměry

Soubor dat

Dvoumístný alfanumerický

B1

Sledovaný rok

Čtyřmístný alfanumerický

(např. 1997)

Sledované čtvrtletí

Jednomístný alfanumerický

(0)

Přístav ohlášeného příjezdu

Pětimístný alfanumerický

Vybrané přístavy EHP ze seznamu přístavů

Směr

Jednomístný alfanumerický

Do domovského přístavu a z něj (1, 2)

Přístav nakládky nebo vykládky

Pětimístný alfanumerický

Přístavy EHP ze seznamu přístavů

Relace

Čtyřmístný alfanumerický

Přímořské pobřežní oblasti, příloha IV

Druh nákladu

Jednomístný alfanumerický

Druh nákladu, příloha II

Zboží

Dvoumístný alfanumerický

Klasifikace zboží, příloha III

Údaje: Celková hmotnost zboží v tunách.

Soubor dat C1:   Námořní doprava uceleného nákladu v hlavních evropských přístavech podle přístavu, druhu nákladu, relace a charakteru nákladu

Periodicita:

čtvrtletně

 

Proměnné

Kód

Klasifikace

Rozměry

Soubor dat

Dvoumístný alfanumerický

C1

Sledovaný rok

Čtyřmístný alfanumerický

(např. 1997)

Sledované čtvrtletí

Jednomístný alfanumerický

(1, 2, 3, 4)

Přístav ohlášeného příjezdu

Pětimístný alfanumerický

Vybrané přístavy EHP ze seznamu přístavů

Směr

Jednomístný alfanumerický

Do domovského přístavu a z něj (1, 2)

Přístav nakládky nebo vykládky

Pětimístný alfanumerický

Přístavy EHP ze seznamu přístavů

Relace

Čtyřmístný alfanumerický

Přímořské pobřežní oblasti, příloha IV

Druh nákladu

Dvoumístný alfanumerický

Druh nákladu (pouze kontejnerové lodě a typ ro-ro), příloha II (subkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 a 69)

Údaje:

Celková hmotnost zboží v tunách (druh nákladu: subkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 a 69).

Počet jednotek (druh nákladu: subkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 a 69).

Počet jednotek bez nákladu (druh nákladu: subkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 63 a 69).

Soubor dat D1:   Osobní doprava v hlavních evropských přístavech podle relace a státu registrace plavidla

Periodicita:

čtvrtletně

 

Proměnné

Kód

Klasifikace

Rozměry

Soubor dat

Dvoumístný alfanumerický

D1

Sledovaný rok

Čtyřmístný alfanumerický

(např. 1997)

Sledované čtvrtletí

Jednomístný alfanumerický

(1, 2, 3, 4)

Přístav ohlášeného příjezdu

Pětimístný alfanumerický

Vybrané přístavy EHP ze seznamu přístavů

Směr

Jednomístný alfanumerický

Do domovského přístavu a z něj (1, 2)

Přístav nakládky nebo vykládky

Pětimístný alfanumerický

Přístavy EHP ze seznamu přístavů

Relace

Čtyřmístný alfanumerický

Přímořské pobřežní oblasti, příloha IV

Stát registrace plavidla

Čtyřmístný alfanumerický

Stát registrace plavidla, příloha V

Údaje: Počet cestujících kromě cestujících na rekreačních lodích zahajujících a končících rekreační plavbu a cestujících na rekreačních lodích podnikajících výlet v rámci této plavby

Soubor dat E1:   Námořní doprava v hlavních evropských přístavech podle přístavu, druhu nákladu, relace a státu registrace plavidla

Periodicita:

ročně

 

Proměnné

Kód

Klasifikace

Rozměry

Soubor dat

Dvoumístný alfanumerický

E1

Sledovaný rok

Čtyřmístný alfanumerický

(např. 1997)

Sledované čtvrtletí

Jednomístný alfanumerický

(0)

Přístav ohlášeného příjezdu

Pětimístný alfanumerický

Vybrané přístavy EHP ze seznamu přístavů

Směr

Jednomístný alfanumerický

Do domovského přístavu a z něj (1, 2)

Přístav nakládky nebo vykládky

Pětimístný alfanumerický

Přístavy EHP ze seznamu přístavů

Relace

Čtyřmístný alfanumerický

Přímořské pobřežní oblasti, příloha IV

Druh nákladu

Jednomístný alfanumerický

Druh nákladu, příloha II

Stát registrace plavidla

Čtyřmístný alfanumerický

Stát registrace plavidla, příloha V

Údaje: Celková hmotnost zboží v tunách.

Soubor dat F1:   Lodní doprava v hlavních evropských přístavech podle přístavu, druhu a rozměrů plavidel, na něž se nakládá nebo z nichž se vykládá náklad, na něž se naloďují nebo z nichž se vyloďují cestující (včetně cestujících na rekreačních lodích podnikajících výlet v rámci této plavby)

Periodicita:

čtvrtletně

 

Proměnné

Kód

Klasifikace

Rozměry

Soubor dat

Dvoumístný alfanumerický

F1

Sledovaný rok

Čtyřmístný alfanumerický

(např. 1997)

Sledované čtvrtletí

Jednomístný alfanumerický

(1, 2, 3, 4)

Přístav ohlášeného příjezdu

Pětimístný alfanumerický

Vybrané přístavy EHP ze seznamu přístavů

Směr

Jednomístný alfanumerický

Do domovského přístavu a z něj (1, 2)

Druh plavidla

Dvoumístný alfanumerický

Typ lodi, příloha VI

Velikost plavidla (DWT)

Dvoumístný alfanumerický

Velikostní třída podle hrubé nosnosti, příloha VII

Údaje:

Počet plavidel.

Hrubá nosnost plavidel v tunách.

Data set F2:   Lodní doprava v hlavních evropských přístavech podle přístavu, druhu a rozměrů plavidel, na něž se nakládá nebo z nichž se vykládá náklad, na něž se naloďují nebo z nichž se vyloďují cestující (včetně cestujících na rekreačních lodích podnikajících výlet v rámci této plavby)

Periodicita:

čtvrtletně

 

Proměnné

Kód

Klasifikace

Rozměry

Soubor dat

Dvoumístný alfanumerický

F2

Sledovaný rok

Čtyřmístný alfanumerický

(např. 1997)

Sledované čtvrtletí

Jednomístný alfanumerický

(1, 2, 3, 4)

Přístav ohlášeného příjezdu

Pětimístný alfanumerický

Vybrané přístavy EHP ze seznamu přístavů

Směr

Jednomístný alfanumerický

Do domovského přístavu a z něj (1, 2)

Druh plavidla

Dvoumístný alfanumerický

Typ lodi, příloha VI

Velikost plavidla (BRT)

Dvoumístný alfanumerický

Velikostní třída podle hrubé prostornosti, příloha VII

Údaje:

Počet plavidel.

Hrubá prostornost plavidel.“


PŘÍLOHA VII

SEZNAM EVROPSKÝCH PŘÍSTAVŮ PODLE EUROSTATU

Vysvětlivky k seznamu přístavů

Statisticky významné přístavy a vedlejší přístavy jsou seřazeny v abecedním pořádku pro každý členský stát.

Struktura

Název sloupce

Vysvětlivky

CTRY

země (podle dvoumístného abecedního kódu ISO)

MCA

přímořská pobřežní oblast, ve které se přístav nachází (příloha IV směrnice)

MODIFIC.

upraveno po přijetí rozhodnutí 2000/363/ES (1)

PORT NAME

jméno přístavu

LOCODE

abecední kód podle UN/LOCODE nebo číselný kód dočasně přidělený Eurostatem přístavům neuvedeným v LOCODE

NAT. STAT. GROUP

pro statisticky nevýznamné přístavy je národní statistickou skupinou (nat. stat. group) kód statisticky významného přístavu, pod kterým se vykazují

STATISTICAL PORT

statisticky významný přístav

NATIONAL CODE

kód přidělený statisticky významnému přístavu ve statistikách členského státu, ve kterém se nachází


CTRY

MCA

MODIFIC.

PORT NAME

LOCODE

NAT. STAT. GROUP

STATISTICAL PORT

NATIONAL CODE

BE

BE00

X

Albertkanaal

BEABK

 

X

 

BE

BE00

X

Antwerpen

BEANR

 

X

 

BE

BE00

X

Brugge

BEBGS

BEZEE

 

 

BE

BE00

X

Bruxelles (Brussel)

BEBRU

 

X

 

BE

BE00

X

Gent

BEGNE

 

X

 

BE

BE00

X

Liège

BELGG

 

X

 

BE

BE00

X

Nieuwpoort

BENIE

 

X

 

BE

BE00

X

Oostende

BEOST

 

X

 

BE

BE00

X

Rupel

BERUP

BEBRU

 

 

BE

BE00

X

Zeebrugge

BEZEE

 

X

 

BE

BE00

X

Zelzate

BEZEL

BEGNE

 

 

BE

BE00

X

BE – zařízení na volném moři

BE88P

 

 

 

BE

BE00

X

Ostatní – Belgie

BE888

 

 

 

 

 

 

11

11

3

8

 

DK

DK00

X

Aabenraa

DKAAB

 

X

885-00

DK

DK00

X

Aalborg

DKAAL

 

X

970-00

DK

DK00

X

Aalborg Portland (Cementfabrikken Rørdal)

DKROR

 

X

971-00

DK

DK00

X

Århus

DKAAR

 

X

980-00

DK

DK00

X

Årø

DKARO

 

X

363-02

DK

DK00

X

Årøsund

DKARD

 

X

363-01

DK

DK00

X

Ærøskøbing

DKARK

 

X

864-00

DK

DK00

X

Agersø

DKAGO

 

X

493-01

DK

DK00

X

Agger Havn

DKAGH

 

X

896-00

DK

DK00

X

Aggersund Havn

DKASH

 

X

976-00

DK

DK00

X

Anholt

DKANH

 

X

982-01

DK

DK00

X

Askø

DKASK

 

X

599-02

DK

DK00

X

Asnæsværkets Havn

DKASV

 

X

462-00

DK

DK00

X

Assens

DKASN

 

X

285-00

DK

DK00

X

Augustenborg

DKAUB

 

X

881-00

DK

DK00

X

Avedøreværkets Havn

DKAVE

 

X

045-00

DK

DK00

X

Avernakø/Lyø

DKAVK

 

X

869-03

DK

DK00

X

Bågø

DKBGO

 

X

287-00

DK

DK00

X

Bagenkop

DKBAG

 

X

867-00

DK

DK00

X

Ballebro

DKBLB

 

X

888-01

DK

DK00

X

Bandholm (Maribo)

DKBDX

 

X

592-00

DK

DK00

X

Bogø

DKBOG

 

X

636-00

DK

DK00

X

Bøjden

DKBOS

 

X

869-01

DK

DK00

X

Branden Havn

DKBRH

 

X

801-01

DK

DK00

X

Cementfabrikken Danias Havn

DKDAN

 

X

674-01

DK

DK00

X

Cementfabrikken Kongsdal Havn

DKKON

 

X

674-02

DK

DK00

X

Dansk Salts Havn

DKDAS

 

X

675-00

DK

DK00

X

Dragør

DKDRA

 

X

044-00

DK

DK00

X

Ebeltoft

DKEBT

 

X

985-00

DK

DK00

X

Egense

DKEGN

 

X

 

DK

DK00

X

Egernsund

DKEND

 

X

883-00

DK

DK00

X

Endelave

DKEDL

 

X

452-00

DK

DK00

X

Enstedværkets Havn

DKENS

 

X

886-00

DK

DK00

X

Esbjerg

DKEBJ

 

X

260-00

DK

DK00

X

Fåborg Havn

DKFAA

 

X

861-00

DK

DK00

X

Fakse Ladeplads Havn

DKFAK

 

X

637-00

DK

DK00

X

Feggesund

DKFGS

 

X

897-01

DK

DK00

X

Fejø

DKFEJ

 

X

598-01

DK

DK00

X

Femø

DKFMO

 

X

598-02

DK

DK00

X

Fredericia (Og Shell-Havnen)

DKFRC

 

X

280-00

DK

DK00

X

Frederikshavn

DKFDH

 

X

290-00

DK

DK00

X

Frederikssund Havn

DKFDS

 

X

371-00

DK

DK00

X

Frederiskværk Havn (Frederiksværk Stålvalseværk)

DKSVV

 

X

374-00

DK

DK00

X

Fur

DKFUH

 

X

803-00

DK

DK00

X

Fynshav

DKFYH

 

X

887-00

DK

DK00

X

Gedser

DKGED

 

X

593-00

DK

DK00

X

Gråsten

DKGRA

 

X

882-00

DK

DK00

X

Grenå

DKGRE

 

X

986-00

DK

DK00

X

Gulfhavnen

DKGFH

 

X

592-01

DK

DK00

X

Haderslev

DKHAD

 

X

360-00

DK

DK00

X

Hadsund

DKHSU

 

X

969-00

DK

DK00

X

Hals

DKHAS

 

X

 

DK

DK00

X

Hanstholm

DKHAN

 

X

891-00

DK

DK00

X

Hardeshøj

DKHDH

 

X

888-02

DK

DK00

X

Hasle

DKHSL

 

X

744-00

DK

DK00

X

Havneby

DKHNB

 

X

366-00

DK

DK00

X

Havnsø

DKHVN

 

X

467-00

DK

DK00

X

Helsingør (Elsinore)

DKHLS

 

X

370-00

DK

DK00

X

Hirtshals

DKHIR

 

X

291-00

DK

DK00

X

Hobro

DKHBO

 

X

979-00

DK

DK00

X

Holbæk

DKHBK

 

X

463-01

DK

DK00

X

Holstebro-Struer Havn

DKSTR

 

X

444-00

DK

DK00

X

Horsens

DKHOR

 

X

450-00

DK

DK00

X

Hou Havn

DKHOH

 

X

982-02

DK

DK00

X

Hundested

DKHUN

 

X

375-00

DK

DK00

X

Hvalpsund

DKHVA

 

X

977-00

DK

DK00

X

Juelsminde Havn

DKJUE

 

X

451-00

DK

DK00

X

Kalundborg

DKKAL

 

X

460-00

DK

DK00

X

Kastrup

DKKTP

 

X

043-00

DK

DK00

X

Kerteminde

DKKTD

 

X

643-00

DK

DK00

X

Kleppen

DK102

 

X

 

DK

DK00

X

Københavns Havn

DKCPH

 

X

040-00

DK

DK00

X

Køge

DKKOG

 

X

510-00

DK

DK00

X

Kolby Kås Havn

DKKOK

 

X

984-00

DK

DK00

X

Kolding

DKKOL

 

X

480-00

DK

DK00

X

Korsør

DKKRR

 

X

490-00

DK

DK00

X

Kragenæs

DKKRA

 

X

599-03

DK

DK00

X

Kyndbyværkets Havn

DKKBY

 

X

372-00

DK

DK00

X

Lemvig

DKLVG

 

X

441-00

DK

DK00

X

Lindø Havn

DKLIN

 

X

641-00

DK

DK00

X

Løgstør

DKLGR

 

X

975-00

DK

DK00

X

Lohals

DKLOH

 

X

866-00

DK

DK00

X

Lyngs Odde Havn

DKLYO

 

X

283-00

DK

DK00

X

Marbæk Havn

DKMRB

 

X

377-00

DK

DK00

X

Mariager

DKMRR

DKDAS

 

 

DK

DK00

X

Marstal

DKMRS

 

X

862-00

DK

DK00

X

Masnedøværkets Havn

DKMAS

 

X

634-00

DK

DK00

X

Masnedsund

DKMNS

DKVOR

 

 

DK

DK00

X

Masnedø Gødningshavn (Uno-X Havn)

DKUNX

 

X

835-00

DK

DK00

X

Middelfart

DKMID

 

X

284-00

DK

DK00

X

Mommark

DKMOM

 

X

888-03

DK

DK00

X

Næssund

DKNUD

 

X

897-02

DK

DK00

X

Næstved

DKNVD

 

X

630-00

DK

DK00

X

Nakskov

DKNAK

 

X

594-00

DK

DK00

X

Neksø

DKNEX

 

X

742-00

DK

DK00

X

Nordby Havn, Fanø

DKNDB

 

X

261-00

DK

DK00

X

Nordjyllandsværkets Havn

DKVSV

 

X

974-00

DK

DK00

X

Nørresundby

DKNRS

DKAAL

 

 

DK

DK00

X

Nyborg

DKNBG

 

X

870-00

DK

DK00

X

Nykøbing Falster

DKNYF

 

X

590-00

DK

DK00

X

Nykøbing Mors

DKNYM

 

X

892-00

DK

DK00

X

Nysted

DKNTD

 

X

597-00

DK

DK00

X

Odense

DKODE

 

X

640-00

DK

DK00

X

Omø

DKOMO

 

X

593-02

DK

DK00

X

Orehoved, Falster

DKORE

DKNYF

 

591-00

DK

DK00

X

Orø

DKORO

 

X

563-02

DK

DK00

X

Randers

DKRAN

 

X

670-00

DK

DK00

X

Rødby

DKROD

 

X

599-01

DK

DK00

X

Rødby (Færgehavn)

DKROF

 

X

730-00

DK

DK00

X

Rønne

DKRNN

 

X

740-00

DK

DK00

X

Rørvig

DKRRV

 

X

469-02

DK

DK00

X

Rudkøbing

DKRKB

 

X

863-00

DK

DK00

X

Sælvig Havn

DKSLV

 

X

984-03

DK

DK00

X

Sakskøbing

DKSAX

 

X

595-00

DK

DK00

X

Sejerø

DKSEO

 

X

468-00

DK

DK00

X

Sjællands Odde

DKSJO

 

X

469-01

DK

DK00

X

Skælskør

DKSSK

 

X

490-00

DK

DK00

X

Skærbækværkets Havn

DKSKB

 

X

282-00

DK

DK00

X

Skagen

DKSKA

 

X

292-00

DK

DK00

X

Skarø/Drejø

DKSDO

 

X

869-05

DK

DK00

X

Skive

DKSKV

 

X

800-00

DK

DK00

X

Snekkersten

DKSNE

 

X

376-00

DK

DK00

X

Søby Havn

DKSOB

 

X

868-00

DK

DK00

X

Sønderborg

DKSGD

 

X

880-00

DK

DK00

X

Spodsbjerg Havn

DKSPB

 

X

867-00

DK

DK00

X

Statoil-Havnen

DKSTT

 

X

461-00

DK

DK00

X

Stege

DKSTE

 

X

632-00

DK

DK00

X

Stigsnæs

DKSTN

 

X

492-03

DK

DK00

X

Stigsnæsværkets Havn

DKSTG

 

X

492-02

DK

DK00

X

Strib Havn

DKSTB

 

X

286-00

DK

DK00

X

Strynø

DKSNO

 

X

869-04

DK

DK00

X

Stubbekøbing Havn

DKSBK

 

X

596-00

DK

DK00

X

Studstrupværkets Havn

DKSSV

 

X

981-00

DK

DK00

X

Sundsøre

DKSUE

 

X

801-02

DK

DK00

X

Svendborg

DKSVE

 

X

860-00

DK

DK00

X

Tårs

DKTRS

 

X

599-04

DK

DK00

X

Thisted

DKTED

 

X

890-00

DK

DK00

X

Thyborøn

DKTYB

 

X

635-00

DK

DK00

X

Tuborg

DKTUB

 

X

042-00

DK

DK00

X

Tunø

DKTNO

 

X

982-03

DK

DK00

X

Vang Havn

DKVNG

 

X

747-00

DK

DK00

X

Vejle

DKVEJ

 

X

920-00

DK

DK00

X

Venø Havn

DKVEN

 

X

445-00

DK

DK00

X

Vesterø Havn, Læsø

DKVES

 

X

294-00

DK

DK00

X

Vordingborg Havn

DKVOR

 

X

633-00

DK

DK00

X

DK – zařízení na volném moři

DK88P

 

 

 

DK

DK00

X

Ostatní – Dánsko

DK888

 

 

 

 

 

 

145

145

4

141

 

DE

DE01

X

Amrum I.

DEAMR

 

X

01301

DE

DE03

X

Andernach

DEAND

 

X

13202

DE

DE02

X

Anklam

DEANK

 

X

23301

DE

DE02

X

Baltic Sea (jiné přístavy)

DE115

 

X

01684

DE

DE01

X

Baltrum I.

DEBMR

 

X

04102

DE

DE03

X

Beddingen - zu Salzgitter -

DEBZS

 

X

05101

DE

DE01

X

Beidenfleth

DEBEI

 

X

01401

DE

DE01

X

Bensersiel

DEBEN

 

X

04204

DE

DE03

X

Berlin

DEBER

 

X

22229

DE

DE02

X

Berndshof

DEBOF

 

X

23331

DE

DE01

X

Blumenthal

DEBLM

DEBRE

 

06101

DE

DE01

X

Borkum I.

DEBMK

 

X

04103

DE

DE01

X

Brake

DEBKE

 

X

04206

DE

DE03

X

Braunschweig

DEBWE

 

X

05103

DE

DE01

X

Bremen

DEBRE

 

X

06101

DE

DE01

X

Bremerhaven

DEBRV

 

X

06201

DE

DE01

X

Brunsbüttel

DEBRB

 

X

01404

DE

DE01

X

Büsum

DEBUM

 

X

01405

DE

DE01

X

Bützfleth

DEBUZ

 

X

03108

DE

DE02

X

Burgstaaken/Fehmarn

DEBSK

 

X

01701

DE

DE01

X

Carolinensiel

DECAR

 

X

04208

DE

DE03

X

Castrop-Rauxel

DECRL

 

X

08205

DE

DE01

X

Cuxhaven

DECUX

 

X

03110

DE

DE01

X

Dagebüll

DEDAG

 

X

01302

DE

DE02

X

Damp-Ostseebad

DEDAP

DE115

 

01684

DE

DE02

X

Demmin

DEDMN

 

X

23332

DE

DE03

X

Dormagen

DEDMG

 

X

09301

DE

DE03

X

Dorsten

DEDON

 

X

08208

DE

DE03

X

Dortmund

DEDTM

 

X

08302

DE

DE02

X

Dranske

DEDRA

DE075

 

23175

DE

DE01

X

Drochtersen

DEDRO

DE116

 

03182

DE

DE03

X

Düsseldorf

DEDUS

 

X

09201

DE

DE03

X

Duisburg

DEDUI

 

X

08101

DE

DE02

X

Eckernförde

DEECK

 

X

01602

DE

DE01

X

Eiderdam

DEEDD

DE118

 

01318

DE

DE01

X

Elbe (jiné přístavy)

DE116

 

X

03182

DE

DE01

X

Emden

DEEME

 

X

04105

DE

DE03

X

Emmelsum

DEESU

 

X

07226

DE

DE02

X

Flensburg

DEFLF

 

X

01201

DE

DE02

X

Flensburger Förde (jiné přístavy)

DE117

 

X

01282

DE

DE01

X

Föhr I.

DE017

 

X

01303

DE

DE01

X

Friedrichstadt

DEFRI

 

X

01304

DE

DE03

X

Fürst Leopold-Baldur, Zeche - zu Dorsten -

DE102

 

X

08213

DE

DE03

X

Gelsenkirchen

DEGEK

 

X

08215

DE

DE02

X

Gelting

DEGEL

 

X

01202

DE

DE01

X

Gieselaukanal and Eider (jiné přístavy)

DE118

 

X

01381

DE

DE02

X

Glücksburg, Langballigau, Neukirchen

DENEK

DE117

 

01282

DE

DE01

X

Glückstadt

DEGLU

 

X

01408

DE

DE02

X

Greifswald, Landkreis

DEGRD

 

X

23372

DE

DE01

X

Hamburg

DEHAM

 

X

02001

DE

DE03

X

Hanau

DEHAU

 

X

12310

DE

DE01

X

Harburg

DEHBU

DEHAM

 

02001

DE

DE01

X

Haren/Ems

DEHRN

 

X

04409

DE

DE02

X

Heiligenhafen

DEHHF

 

X

01704

DE

DE01

X

Helgoland I.

DEHGL

 

X

01409

DE

DE01

X

Hochdonn

DEHOD

 

X

01410

DE

DE01

X

Hörnum/Sylt

DEHRM

 

X

01305

DE

DE01

X

Hohenhoern

DEHHS

 

X

01412

DE

DE03

X

Homberg

DEHOM

 

X

08106

DE

DE01

X

Husum

DEHUS

 

X

01306

DE

DE01

X

Itzehoe

DEITZ

 

X

01413

DE

DE01

X

Juist

DEJUI

 

X

04108

DE

DE02

X

Kappeln

DEKAP

 

X

01203

DE

DE02

X

Kiel

DEKEL

 

X

01501

DE

DE03

X

Köln

DECGN

 

X

09505

DE

DE03

X

Krefeld

DEKRE

 

X

09302

DE

DE01

X

Langeoog, Insel

DELGO

 

X

04220

DE

DE02

X

Lauterbach

DELAU

 

X

23110

DE

DE01

X

Leer

DELEE

 

X

04109

DE

DE01

X

List/Sylt

DELIS

 

X

01307

DE

DE01

X

Lohesch

DELOH

 

X

04414

DE

DE02

X

Lübeck

DELBC

 

X

01801

DE

DE03

X

Lülsdorf

DELLF

 

X

09507

DE

DE03

X

Minden

DEMID

 

X

10110

DE

DE03

X

Mühlheim an der Ruhr

DEMUH

 

X

08231

DE

DE02

X

Mukran

DEMUK

DESAS

 

23111

DE

DE01

X

Nessmersiel

DENES

 

X

04113

DE

DE01

X

Neuharlingersiel

DENHS

 

X

04223

DE

DE03

X

Neuss

DENSS

 

X

09303

DE

DE02

X

Neustadt/Holstein

DENHO

 

X

01705

DE

DE01

X

Norddeich

DENOE

 

X

04114

DE

DE01

X

Nordenham

DENHA

 

X

04224

DE

DE01

X

Norderney I.

DENRD

 

X

04115

DE

DE01

X

Oldenburg/Oldenburg

DEOLO

 

X

04225

DE

DE03

X

Orsoy

DEORS

 

X

07212

DE

DE02

X

Orth/Fehmarn

DEORT

 

X

01706

DE

DE01

X

Papenburg

DEPAP

 

X

04417

DE

DE03

X

Peine

DEPEI

 

X

05106

DE

DE01

X

Pellworm I.

DEPEL

 

X

01309

DE

DE02

X

Petersdorf

DEPTD

DERSK

 

23115

DE

DE02

X

Puttgarden

DEPUT

 

X

01707

DE

DE02

X

Rendsburg

DEREN

 

X

01607

DE

DE03

X

Rheinberg-Ossenberg

DERBH

 

X

07217

DE

DE02

X

Rostock

DERSK

 

X

23118

DE

DE02

X

Rügen (Inneres Gewässer)

DE075

 

X

23175

DE

DE02

X

Rügen (Östl. Stralsunder Fahrw.)

DE055

 

X

23180

DE

DE03

X

Salzgitter

DESAR

 

X

05108

DE

DE02

X

Sassnitz

DESAS

 

X

23120

DE

DE01

X

Schülpersiel

DESPS

 

X

01422

DE

DE01

X

Schwarzenhütten, Hemmoor

DEHMO

 

X

03126

DE

DE03

X

Schwedt

DESDT

 

X

24217

DE

DE03

X

Sehnde

DESNE

 

X

05215

DE

DE01

X

Spieckeroog I.

DESPI

 

X

04230

DE

DE03

X

Spyck

DE061

 

X

07218

DE

DE01

X

Stade

DESTA

 

X

03127

DE

DE01

X

Stadersand

DESTS

 

X

03128

DE

DE01

X

Steenodde

DESDD

DEAMR

 

01301

DE

DE02

X

Stralsund

DESTL

 

X

23124

DE

DE01

X

Travemünde

DETRV

DELBC

 

01801

DE

DE03

X

Uelzen

DEUEL

 

X

03217

DE

DE01

X

Upschört

DEUPS

 

X

04233

DE

DE02

X

Vitte/Hiddensee

DE070

 

X

23125

DE

DE03

X

Walsum

DEWLS

 

X

08109

DE

DE01

X

Wangerooge I.

DEAGE

 

X

04235

DE

DE02

X

Warnemünde

DEWAR

DERSK

 

23126

DE

DE01

X

Wedel-Schulau

DEWED

 

X

01424

DE

DE03

X

Wesel

DEWES

 

X

07224

DE

DE01

X

Wilhelmshaven

DEWVN

 

X

04236

DE

DE01

X

Wilster

DEWIL

 

X

01426

DE

DE01

X

Wischhafen

DEWIF

 

X

03131

DE

DE02

X

Wismar

DEWIS

 

X

23213

DE

DE02

X

Wolgast

DEWOL

 

X

23328

DE

DE01

X

Wyk/Föhr

DEWYK

DE017

 

01303

DE

DE01

X

DE – offshore installations

DE88P

 

 

 

DE

DE02

X

DE – zařízení na volném moři

DE88P

 

 

 

DE

DE01

X

Ostatní – Německo Severní moře

DE888

 

 

 

DE

DE02

X

Ostatní – Německo Baltské mořeGermany Baltic

DE888

 

 

 

DE

DE03

X

Ostatní – Německa vnitrozemí

DE888

 

 

 

DE

DE09

X

Ostatní – Německo (neznámá MCA)

DE888

 

 

 

 

 

 

123

123

13

110

 

EE

EE00

X

Kunda

EEKUN

 

X

 

EE

EE00

X

Miiduranna

EEMID

 

X

 

EE

EE00

X

Pärnu

EEPAR

 

X

 

EE

EE00

X

Tallinn (včetně Vanasadam (Old City), Muuga, Paljassaare, Paldiski Lõunasadam (Paldiski South)

EETLL

 

X

 

EE

EE00

X

Vene-Balti

EEVEB

 

X

 

EE

EE00

X

EE – zařízení na volném moři

EE88P

 

 

 

EE

EE00

X

Ostatní – Estonsko

EE888

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

 

GR

GR00

X

Achladi (Αχλάδι Φθιώτιδας)

GRACL

GRSYS

 

072

GR

GR00

X

Aegina (Αίγινα)

GRAEG

 

X

025

GR

GR00

X

Aegio (Αίγιο)

GRAEN

 

X

027

GR

GR00

X

Agia Marina Aiginas (Αγία Μαρίνα Αίγινας)

GR868

 

X

868

GR

GR00

X

Agia Marina Attikis (Αγία Μαρίνα Αττικής)

GR883

 

X

883

GR

GR00

X

Agia Marina Fthiotidas (Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας)

GRAGM

 

X

006

GR

GR00

X

Agia Pelagia (Αγία Πελαγία)

GRAPE

 

X

019

GR

GR00

X

Agia Roumeli Chanion (Αγία Ρούμελη Χανίων)

GR704

 

X

704

GR

GR00

X

Agii Theodori (Άγιοι Θεόδωροι)

GRAGT

 

X

008

GR

GR00

X

Agiokampos Larissas (Αγιόκαμπος Λάρισας)

GR879

 

X

879

GR

GR00

X

Agios Konstantinos (Άγιος Κωνσταντίνος)

GRAKO

 

X

013

GR

GR00

X

Agios Kyrikos (Άγιος Κύρικος)

GRAKI

 

X

011

GR

GR00

X

Agios Nikolaos Creta (Άγιος Νικόλαος Κρήτης)

GRANI

 

X

015

GR

GR00

X

Agios Eystratios Lesvou (Άγιος Ευστράτιος Λέσβου)

GR703

 

X

703

GR

GR00

X

Agios Nikolaos Fokidas (Άγιος Νικόλαος Φωκίδας)

GR876

 

X

876

GR

GR00

X

Agistri Aiginas (Αγκίστρι Αίγινας)

GR708

 

X

708

GR

GR00

X

Aigiali Amorgou (Αιγιάλη Αμοργού)

GR710

 

X

710

GR

GR00

X

Aktio Vonitsas (Άκτιο Βόνιτσας)

GR880

 

X

880

GR

GR00

X

Alexandroupolis (Αλεξανδρούπολις)

GRAXD

 

X

031

GR

GR00

X

Aliverio (Αλιβέριο)

GRLVR

 

X

033

GR

GR00

X

Almyros Volou (Αλμυρός Βόλου)

GRALM

 

X

 

GR

GR00

X

Alonissos (Αλόνησσος)

GRALO

 

X

035

GR

GR00

X

Amfilochia (Αμφιλοχία)

GRAMF

 

X

047

GR

GR00

X

Amoliani (Αμολιανή)

GRAMI

 

X

043

GR

GR00

X

Amorgos (Αμοργός)

GRAMO

 

X

045

GR

GR00

X

Anafi Kyklades (Ανάφη Κυκλάδες)

GR716

 

X

716

GR

GR00

X

Andros (Άνδρος)

GRAND

 

X

055

GR

GR00

X

Antikyra (Αντίκυρα)

GRATK

 

X

057

GR

GR00

X

Antiparos (Αντίπαρος)

GRANP

 

X

059

GR

GR00

X

Antirio (Αντίριο)

GRANT

 

X

060

GR

GR00

X

Araxos ('Αραξος)

GR870

 

X

870

GR

GR00

X

Argostoli (Αργοστόλι)

GREFL

 

X

185

GR

GR00

X

Arkitsa Fthiotidas (Αρκίτσα Φθιώτιδας)

GR877

 

X

877

GR

GR00

X

Aspropyrgos (Ασπρόπυργος)

GRAPY

GREEU

 

 

GR

GR00

X

Astakos (Αστακός)

GRAST

 

X

065

GR

GR00

X

Astypalea (Αστυπάλαια)

GRJTY

 

X

069

GR

GR00

X

Bassiliki Leykados (Βασιλική Λευκάδας)

GR722

 

X

722

GR

GR00

X

Canea (Χανιά)

GRCHQ

GRSUD

 

 

GR

GR00

X

Chalki Dodekanissou (Χάλκη Δωδεκανήσων)

GR846

 

X

846

GR

GR00

X

Chalkida (Χαλκίδα)

GRCLK

 

X

515

GR

GR00

X

Chios (Χίος)

GRJKH

 

X

521

GR

GR00

X

Chora Sfakion (Χώρα Σφακίων)

GRCSF

 

X

525

GR

GR00

X

Corfu (Κέρκυρα)

GRCFU

 

X

183

GR

GR00

X

Dafni Agiou Orous (Δάφνη Αγίου Όρους)

GR728

 

X

728

GR

GR00

X

Diafani Karpathou (Διαφανή Καρπαθου)

GR729

 

X

729

GR

GR00

X

Donoussa Kyklades (Δονούσσα Κυκλάδες)

GR733

 

X

733

GR

GR00

X

Drapetsona (Δραπετσώνα)

GRDPA

GRPIR

 

 

GR

GR00

X

Edipsos (Αιδηψός)

GREDI

 

X

029

GR

GR00

X

Elafonissos Lakonias (Ελαφόνησος Λακωνίας)

GR734

 

X

734

GR

GR00

X

Eleftheres (Ελευθερές)

GRELT

 

X

103

GR

GR00

X

Eleusina (Ελευσίνα)

GREEU

 

X

105

GR

GR00

X

Eretria Evoias (Ερέτρεια Εβοίας)

GR882

 

X

882

GR

GR00

X

Eydilos (Εύδηλος)

GREYD

 

X

115

GR

GR00

X

Faneromeni Salaminas (Φανερωμένη Σαλαμίνας)

GR891

 

X

891

GR

GR00

X

Fiskardo Kefallinias (Φισκάρδο Κεφαλληνίας)

GR842

 

X

842

GR

GR00

X

Folegandros Kyklades (Φολέγανδρος Κυκλάδες)

GR843

 

X

843

GR

GR00

X

Fourni Samou (Φούρνοι Σάμου)

GR844

 

X

844

GR

GR00

X

Frikes Ithakis (Φρίκες Ιθάκης)

GR845

 

X

845

GR

GR00

X

Galatas Trizinias (Γαλατάς Τροιζηνίας)

GR884

 

X

884

GR

GR00

X

Gavrio (Γαύριο)

GRGAV

 

X

085

GR

GR00

X

Gerakas Lakonias (Γέρακας Λακωνίας)

GR857

 

X

857

GR

GR00

X

Glossa Skopelou (Γλώσσα Σκοπέλου)

GRGLO

 

X

091

GR

GR00

X

Glyfa Fthiotidas (Γλύφα Φθιώτιδας)

GR878

 

X

878

GR

GR00

X

Gythio (Γύθειο)

GRGYT

 

X

093

GR

GR00

X

Heraklio (Ηράκλειο)

GRHER

 

X

121

GR

GR00

X

Hydra ('Υδρα)

GRHYD

 

X

501

GR

GR00

X

Igoumenitsa (Ηγουμενίτσα)

GRIGO

 

X

119

GR

GR00

X

Inousses (Οινούσες)

GRINO

 

X

365

GR

GR00

X

Ios ('Ιος)

GRIOS

 

X

137

GR

GR00

X

Iraklia Kyklades (Ηρακλειά Κυκλάδες)

GR738

 

X

738

GR

GR00

X

Istmia (Ίσθμια)

GRITM

 

X

139

GR

GR00

X

Itea (Ιτέα)

GRITA

 

X

141

GR

GR00

X

Ithaki (Ιθάκη)

GRITH

 

X

135

GR

GR00

X

Kalamata (Καλαμάτα)

GRKLX

 

X

145

GR

GR00

X

Kalymnos (Κάλυμνος)

GRKMI

 

X

151

GR

GR00

X

Karlovassi (Καρλόβασι)

GRKAR

 

X

159

GR

GR00

X

Karpathos (Κάρπαθος)

GRAOK

 

X

161

GR

GR00

X

Karra Chalkidikis (Καρρά Χαλκιδικής)

GR854

 

X

854

GR

GR00

X

Karystos (Κάρυστος)

GRKST

 

X

163

GR

GR00

X

Kassos (Κάσσος)

GRKSI

 

X

167

GR

GR00

X

Kastelli Kissamou (Καστέλλι Κισσάμου)

GRKIS

 

X

171

GR

GR00

X

Katakolo (Κατάκολο)

GRKAK

 

X

173

GR

GR00

X

Kavala (Καβάλα)

GRKVA

 

X

143

GR

GR00

X

Kea (Κέα)

GRKEA

 

X

177

GR

GR00

X

Keramoti (Κεραμωτή)

GRKER

 

X

181

GR

GR00

X

Keratsini (Κερατσίνι)

GRKTS

GRPIR

 

 

GR

GR00

X

Kiato (Κιάτο)

GRKIO

 

X

189

GR

GR00

X

Kimolos (Κίμωλος)

GRKMS

 

X

193

GR

GR00

X

Korinthos (Κόρινθος)

GRCRG

 

X

203

GR

GR00

X

Kos (Κως)

GRKGS

 

X

225

GR

GR00

X

Kosta Ermionidos (Κόστα Ερμιονίδας)

GR881

 

X

881

GR

GR00

X

Koufonissi Kyklades (Κουφονήσι Κυκλάδες)

GR761

 

X

761

GR

GR00

X

Kylini (Κυλήνη)

GRKYL

 

X

217

GR

GR00

X

Kymi (Κύμη)

GRKIM

 

X

219

GR

GR00

X

Kythnos (Κύθνος)

GRKYT

 

X

099

GR

GR00

X

Larymna (Λάρυμνα)

GRLRY

 

X

231

GR

GR00

X

Lavrio (Λαύριο)

GRLAV

 

X

233

GR

GR00

X

Lefkimi (Λευκίμη Κερκύρας)

GRLFK

 

X

214

GR

GR00

X

Leros (Λέρος)

GRLRS

 

X

237

GR

GR00

X

Lipsi Dodekanissou (Λειψοί Δωδεκανήσων)

GR766

 

X

766

GR

GR00

X

Lixouri (Ληξούρι Κεφαλληνίας)

GRLIX

 

X

245

GR

GR00

X

Loutro Chania (Λουτρό Χανίων)

GR850

 

X

850

GR

GR00

X

Marmari (Μαρμάρι)

GRMRM

 

X

261

GR

GR00

X

Meganissi (Μεγανήσι)

GRMGN

 

X

253

GR

GR00

X

Megara (Μέγαρα)

GRMGR

 

X

267

GR

GR00

X

Megisti Kastelorizou (Μεγίστη Καστελόριζου)

GR775

 

X

775

GR

GR00

X

Menidi Etolokarnanias (Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας)

GRMEN

 

X

277

GR

GR00

X

Messologi (Μεσολόγγι)

GRMEL

 

X

281

GR

GR00

X

Methana (Μέθανα)

GRMET

 

X

 

GR

GR00

X

Milos (Μήλος)

GRMLO

 

X

287

GR

GR00

X

Moudros (Μούδρος Λήμνου)

GRMDR

 

X

299

GR

GR00

X

Mykonos (Μύκονος)

GRJMK

 

X

311

GR

GR00

X

Myrina (Μύρινα)

GRMYR

 

X

315

GR

GR00

X

Mytilene (Μυτιλήνη)

GRMJT

 

X

319

GR

GR00

X

Nafplio (Ναύπλιο)

GRNAF

 

X

327

GR

GR00

X

Naxos (Νάξος)

GRJNX

 

X

321

GR

GR00

X

Nea Karvali (Νέα Καρβάλη Καβάλας)

GRNKV

GRKVA

 

 

GR

GR00

X

Nea Moudania (Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής)

GRNMA

 

X

345

GR

GR00

X

Nea Styra (Νέα Στύρα)

GRNST

 

X

349

GR

GR00

X

Neapoli Lakonias (Νεάπολις Λακωνίας)

GRNEA

 

X

329

GR

GR00

X

Nidri (Νυδρί)

GRNID

 

X

359

GR

GR00

X

Nissyros (Νίσσυρος)

GRNIS

 

X

355

GR

GR00

X

Orei (Ωρεοί)

GRORE

 

X

529

GR

GR00

X

Oropos (Ωρωπός)

GRORO

 

X

531

GR

GR00

X

Ouranoupoli Chalkidikis (Ουρανόπολις Χαλκιδικής)

GR801

 

X

801

GR

GR00

X

Paleochora Sfakion (Παλαιοχώρα Σφακίων)

GRPSF

 

X

371

GR

GR00

X

Paloukia Salaminas (Παλούκια Σαλαμίνας)

GR890

 

X

890

GR

GR00

X

Paros (Πάρος)

GRPAS

 

X

389

GR

GR00

X

Patmos (Πάτμος)

GRPMS

 

X

391

GR

GR00

X

Patras (Πάτρα)

GRGPA

 

X

393

GR

GR00

X

Paxi (Παξοί)

GRPAX

 

X

385

GR

GR00

X

Perama (Πέραμα)

GRPER

GRPIR

 

399

GR

GR00

X

Pessada Kefallinias (Πεσσάδα Κεφαλληνίας)

GR887

 

X

887

GR

GR00

X

Petra Lesvou (Πέτρα Λέσβου)

GR812

 

X

812

GR

GR00

X

Pireus (Πειραιάς)

GRPIR

 

X

397

GR

GR00

X

Pissaetos Ithakis (Πισαετός Ιθάκης)

GR852

 

X

852

GR

GR00

X

Politika (Πολιτικά)

GRPTK

 

X

414

GR

GR00

X

Poros Trizinias (Πόρος Τροιζηνίας)

GRPTR

 

X

417

GR

GR00

X

Poros Kefallinias (Πόρος Κεφαλληνίας)

GRPKE

 

X

419

GR

GR00

X

Porto Lagos (Πόρτο Λάγος)

GRPTL

 

X

421

GR

GR00

X

Preveza (Πρέβεζα)

GRPVK

 

X

423

GR

GR00

X

Psara (Ψαρά)

GR804

 

X

804

GR

GR00

X

Rafina (Ραφήνα)

GRRAF

 

X

433

GR

GR00

X

Rethymno (Ρέθυμνο)

GRRET

 

X

437

GR

GR00

X

Rhodes (Ρόδος)

GRRHO

 

X

439

GR

GR00

X

Rio (Ρίο)

GRRIO

 

X

 

GR

GR00

X

Sami (Σάμη)

GRSMI

 

X

445

GR

GR00

X

Samothraki (Σαμοθράκη)

GRSAM

 

X

447

GR

GR00

X

Schinoussa Kyklades (Σχοινούσα Κυκλάδες)

GR836

 

X

836

GR

GR00

X

Seriphos (Σέριφος)

GRSER

 

X

451

GR

GR00

X

Shinari Zakyntou (Σχινάρι Ζακύνθου)

GR892

 

X

892

GR

GR00

X

Sifnos (Σίφνος)

GRSIF

 

X

461

GR

GR00

X

Sikinos Kyklades (Σίκινος)

GR829

 

X

829

GR

GR00

X

Sitia (Σητεία)

GRJSH

 

X

453

GR

GR00

X

Skaramagas (Σκαραμαγκάς)

GRSKA

GRPIR

 

 

GR

GR00

X

Skiathos (Σκιάθος)

GRJSI

 

X

465

GR

GR00

X

Skopelos (Σκόπελος)

GRSKO

 

X

467

GR

GR00

X

Skyros (Σκύρος)

GRSKU

 

X

469

GR

GR00

X

Souda Bay (Σούδα)

GRSUD

 

X

470

GR

GR00

X

Sougia (Σούγια)

GR873

 

X

873

GR

GR00

X

Souvala Aiginas (Σουβάλα Αίγινας)

GR832

 

X

832

GR

GR00

X

Spetses (Σπέτσες)

GRSPE

 

X

473

GR

GR00

X

Stratonio (Στρατώνιο Χαλκιδικής)

GRSTI

 

X

479

GR

GR00

X

Stylida (Στυλίδα)

GRSYS

 

X

481

GR

GR00

X

Symi (Σύμη)

GRSYM

 

X

487

GR

GR00

X

Syros (Σύρος)

GRJSY

 

X

489

GR

GR00

X

Thassos (Θάσος)

GRTSO

 

X

123

GR

GR00

X

Thessaloniki (Θεσσαλονίκη)

GRSKG

 

X

125

GR

GR00

X

Thira (Θήρα)

GRJTR

 

X

127

GR

GR00

X

Tilos Dodekanissou (Τήλος Δωδεκανήσων)

GR837

 

X

837

GR

GR00

X

Tinos (Τήνος)

GRTIN

 

X

493

GR

GR00

X

Trypiti Chalkidikis (Τρυπητή Χαλκιδικής)

GR885

 

X

885

GR

GR00

X

Vathy Samou (Βαθύ Σάμου)

GRVTH

 

X

449

GR

GR00

X

Volos (Βόλος)

GRVOL

 

X

079

GR

GR00

X

Yerakini (Γερακινή Χαλικιδικής)

GRYER

GRNMA

 

 

GR

GR00

X

Zakynthos (Ζάκυνθος)

GRZTH

 

X

117

GR

GR00

X

GR – zařízení na volném moři

GR88P

 

 

 

GR

GR00

X

Ostatní – Řecko

GR888

 

X

 

 

 

 

176

176

9

167

 

ES

ES02

X

Alcudia

ESALD

 

X

 

ES

ES02

X

Algeciras

ESALG

 

X

 

ES

ES02

X

Alicante

ESALC

 

X

 

ES

ES02

X

Almería

ESLEI

 

X

 

ES

ES02

X

Arguineguin

ESARI

 

X

 

ES

ES02

X

Arrecife de Lanzarote

ESACE

 

X

 

ES

ES01

X

Avilés

ESAVS

 

X

 

ES

ES02

X

Barcelona

ESBCN

 

X

 

ES

ES01

X

Bilbao

ESBIO

 

X

 

ES

ES02

X

Cabezuela

ESCBZ

 

X

 

ES

ES02

X

Cádiz

ESCAD

 

X

 

ES

ES02

X

Cala Sabina

ESCBS

 

X

 

ES

ES02

X

Carboneras

ESCRS

 

X

 

ES

ES02

X

Cartagena

ESCAR

 

X

 

ES

ES02

X

Castellón

ESCAS

 

X

 

ES

XC00

X

Ceuta

XCCEU

 

X

 

ES

ES02

X

Escombreras

ESESC

 

X

 

ES

ES01

X

Ferrol

ESFER

 

X

 

ES

ES02

X

Gandía

ESGAN

 

X

 

ES

ES01

X

Gijón

ESGIJ

 

X

 

ES

ES02

X

Hierro

ESHIE

 

X

 

ES

ES02

X

Huelva

ESHUV

 

X

 

ES

ES02

X

Ibiza

ESIBZ

 

X

 

ES

ES01

X

La Coruña

ESLCG

 

X

 

ES

ES02

X

La Estaca

ESLES

 

X

 

ES

ES02

X

Las Palmas

ESLPA

 

X

 

ES

ES02

X

Los Cristianos

ESLCR

 

X

 

ES

ES02

X

Mahón

ESMAH

 

X

 

ES

ES02

X

Málaga

ESAGP

 

X

 

ES

ES01

X

Marín- (Pontevedra)

ESMPG

 

X

 

ES

XL00

X

Melilla

XLMLN

 

X

 

ES

ES02

X

Motril

ESMOT

 

X

 

ES

ES02

X

Palma de Mallorca

ESPMI

 

X

 

ES

ES01

X

Pasajes

ESPAS

 

X

 

ES

ES02

X

Puerto de Santa Maria

ESPSM

 

X

 

ES

ES02

X

Puerto del Rosario

ESFUE

 

X

 

ES

ES02

X

Rota

ESROT

 

X

 

ES

ES02

X

Sagunto

ESSAG

 

X

 

ES

ES01

X

San Ciprián

ESSCI

 

X

 

ES

ES02

X

San Sebastian de la Gomera

ESSSG

 

X

 

ES

ES02

X

Santa Cruz de la Palma

ESSPC

 

X

 

ES

ES02

X

Santa Cruz de Tenerife

ESSCT

 

X

 

ES

ES01

X

Santander

ESSDR

 

X

 

ES

ES02

X

Sevilla

ESSVQ

 

X

 

ES

ES02

X

Tarifa

ESTRF

 

X

 

ES

ES02

X

Tarragona

ESTAR

 

X

 

ES

ES02

X

Torrevieja

ESTOR

 

X

 

ES

ES02

X

Valencia

ESVLC

 

X

 

ES

ES01

X

Vigo

ESVGO

 

X

 

ES

ES01

X

Villagarcía (de Arosa)

ESVIL

 

X

 

ES

ES02

X

Vinaroz

ESVZR

 

X

 

ES

ES02

X

Zona Franca De Cadiz

ESZFR

 

X

 

ES

ES01

X

ES – zařízení na volném moři

ES88P

 

 

 

ES

ES02

X

ES – zařízení na volném moři

ES88P

 

 

 

ES

ES01

X

Ostatní Španělsko Atlantský oceán (sever Portugalska)

ES888

 

 

 

ES

ES02

X

Ostatní – Španělsko Středozemní moře

ES888

 

 

 

ES

ES09

X

Ostatní – Španělsko (neznámá MCA)

ES888

 

 

 

 

 

 

52

52

0

52

 

FR

FR02

X

Ajaccio

FRAJA

 

X

76

FR

FR01

X

Basse-Indre

FRBAI

FRNTE

 

 

FR

FR01

X

Bassens

FRBAS

FRBOD

 

 

FR

FR04

X

Basse-Terre (Guadeloupe)

GPBBR

GP001

 

 

FR

FR02

X

Bastia

FRBIA

 

X

73

FR

FR01

X

Bayonne

FRBAY

 

X

57

FR

FR01

X

Bec d'Ambes

FRBEC

FRBOD

 

 

FR

FR02

X

Berre

FRBEE

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Blaye

FRBYE

FRBOD

 

 

FR

FR02

X

Bonifacio

FRBON

 

X

78

FR

FR01

X

Bonsecours

FRBSC

FRURO

 

 

FR

FR01

X

Bordeaux

FRBOD

 

X

56

FR

FR01

X

Boulogne-sur-Mer

FRBOL

 

X

04

FR

FR01

X

Brest

FRBES

 

X

29

FR

FR01

X

Caen

FRCFR

 

X

13

FR

FR01

X

Calais

FRCQF

 

X

03

FR

FR02

X

Calvi

FRCLY

 

X

75

FR

FR01

X

Camaret

FRCAM

 

X

32

FR

FR02

X

Cannes

FRCEQ

 

X

68

FR

FR01

X

Carteret

FRCRT

 

X

15

FR

FR01

X

Cherbourg

FRCER

 

X

14

FR

FR03

X

Degrad-des Cannes (Guyane française)

GFDDC

 

X

94

FR

FR01

X

Concarneau

FRCOC

 

X

38

FR

FR01

X

Dieppe

FRDPE

 

X

07

FR

FR01

X

Donges

FRDON

FRNTE

 

 

FR

FR01

X

Douarnenez

FRDRZ

 

X

33

FR

FR01

X

Dunkerque

FRDKK

 

X

1

FR

FR02

X

Étang-de-Berre

FRETB

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Fécamp

FRFEC

 

X

08

FR

FR04

X

Fort-de-France (Martinique)

MQFDF

 

X

93

FR

FR02

X

Fos-sur-Mer

FRFOS

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Gonfreville-l'Orcher

FRGLO

FRLEH

 

 

FR

FR04

X

Guadeloupe (Guadeloupe)

GP001

 

X

90

FR

FR01

X

Granville

FRGFR

 

X

16

FR

FR01

X

Gravelines

FRGRV

 

X

02

FR

FR01

X

Harfleur

FRHRF

FRLEH

 

 

FR

FR01

X

Hennebont

FRHET

 

X

40

FR

FR01

X

Honfleur

FRHON

 

X

11

FR

FR04

X

Jarry (Guadeloupe)

GPJAR

GP001

 

 

FR

FR03

X

Kourou (Guyane française)

GFQKR

 

X

96

FR

FR02

X

L'Île-Rousse

FRILR

 

X

74

FR

FR02

X

La Ciotat

FRLCT

 

X

65

FR

FR03

X

Larivot (Guyane française)

GFLVT

 

X

91

FR

FR01

X

La Pallice

FRLPE

FRLRH

 

 

FR

FR01

X

La Rochelle

FRLRH

 

X

49

FR

FR01

X

Landerneau

FRLDN

 

X

30

FR

FR01

X

Lannion

FRLAI

 

X

26

FR

FR02

X

Lavéra

FRLAV

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Le Fret (Crozon)

FRLFR

 

X

31

FR

FR01

X

Le Guildo (Créhen)

FRLGU

 

X

20

FR

FR01

X

Le Havre

FRLEH

 

X

09

FR

FR01

X

Le Lègue (Saint-Brieuc)

FRSBK

 

X

22

FR

FR01

X

Le Tréport

FRLTR

 

X

06

FR

FR01

X

Le Verdon

FRLVE

FRBOD

 

 

FR

FR01

X

Les Sables-d'Olonne

FRLSO

 

X

47

FR

FR01

X

Lézardrieux

FRLEZ

 

X

19

FR

FR01

X

Lorient

FRLRT

 

X

39

FR

FR02

X

Marseille

FRMRS

 

X

64

FR

FR01

X

Montoir-de-Bretagne

FRMTX

FRNTE

 

 

FR

FR01

X

Morlaix

FRMXN

 

X

27

FR

FR01

X

Mortagne-sur-Gironde

FRMSG

 

X

54

FR

FR01

X

Nantes Saint-Nazaire

FRNTE

 

X

44

FR

FR02

X

Nice-Villefranche

FRNCE

 

X

70

FR

FR01

X

Paimbœuf

FRPBF

FRNTE

 

 

FR

FR01

X

Paimpol

FRPAI

 

X

23

FR

FR01

X

Pauillac-Port

FRPAP

FRBOD

 

 

FR

FR04

X

Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)

GPPTP

GP001

 

 

FR

FR01

X

Petit-Couronne

FRPET

FRURO

 

 

FR

FR01

X

Pontrieux

FRPOX

 

X

24

FR

FR02

X

Port-de-Bouc

FRPDB

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Port-Jérôme

FRPJE

FRURO

 

 

FR

FR05

X

Port-Réunion (ex Pointe-des-Galets) (Réunion)

REPDG

 

X

97

FR

FR02

X

Port-Vendres

FRPOV

 

X

61

FR

FR01

X

Port-Joinville (Île d'Yeu)

FRPRJ

 

X

46

FR

FR02

X

Port-la-Nouvelle

FRNOU

 

X

62

FR

FR02

X

Porto Vecchio

FRPVO

 

X

79

FR

FR02

X

Propriano

FRPRP

 

X

77

FR

FR01

X

Quimper

FRUIP

 

X

37

FR

FR01

X

Redon

FRRDN

 

X

42

FR

FR01

X

Rochefort

FRRCO

 

X

51

FR

FR01

X

Roscoff

FRROS

 

X

28

FR

FR01

X

Rouen

FRURO

 

X

10

FR

FR01

X

Royan

FRRYN

 

X

53

FR

FR03

X

Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane française)

GFSLM

 

X

95

FR

FR02

X

Sète

FRSET

 

X

63

FR

FR02

X

Saint-Louis (Rhône)

FRPSL

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Saint-Malo

FRSML

 

X

17

FR

FR01

X

Saint-Nazaire

FRSNR

FRNTE

 

 

FR

FR02

X

Saint-Raphaël

FRSRL

 

X

67

FR

FR01

X

Saint-Valéry-sur-Somme

FRSVS

 

X

05

FR

FR01

X

Saint-Wandrille

FRSWD

FRURO

 

 

FR

FR01

X

Tonnay Charente

FRTON

 

X

52

FR

FR02

X

Toulon

FRTLN

 

X

66

FR

FR01

X

Tréguier

FRTRE

 

X

25

FR

FR01

X

Vannes

FRVNE

 

X

41

FR

FR01

X

FR – zařízení na volném moři

FR88P

 

 

 

FR

FR02

X

FR – zařízení na volném moři

FR88P

 

 

 

FR

FR01

X

Ostatní – Francie Atlantský oceán a Severní moře

FR888

 

 

 

FR

FR02

X

Ostatní – Francie Středozemní moře

FR888

 

 

 

FR

FR03

X

Ostatní – Francie Francouzská Guyana

GF888

 

 

 

FR

FR04

X

Ostatní – Francie Guadeloupe

GP888

 

 

 

FR

FR04

X

Ostatní – Francie Martinik

MQ888

 

 

 

FR

FR05

X

Ostatní – Francie Réunion

RE888

 

 

 

FR

FR09

X

Ostatní – Francie (neznámá MCA)

FR888

 

 

 

 

 

 

95

95

26

69

 

IE

IE00

X

Arklow

IEARK

 

X

00ARKL

IE

IE00

X

Arklow Head Port

IE009

 

X

 

IE

IE00

X

Bantry Bay

IEBYT

 

X

 

IE

IE00

X

Castletown Bere

IECTB

 

X

 

IE

IE00

X

Cork

IEORK

 

X

00CORK

IE

IE00

X

Drogheda

IEDRO

 

X

00DROG

IE

IE00

X

Dublin

IEDUB

 

X

00DUBL

IE

IE00

X

Dun Laoghaire

IEDLG

 

X

00DUNL

IE

IE00

X

Dundalk

IEDDK

 

X

00DUND

IE

IE00

X

Foynes

IEFOV

 

X

00FOYN

IE

IE00

X

Galway

IEGWY

 

X

00GALW

IE

IE00

X

Greenore

IEGRN

 

X

00GREE

IE

IE00

X

Killybegs

IEKBS

 

X

 

IE

IE00

X

Kilrush

IEKLR

 

X

 

IE

IE00

X

Kinsale

IEKLN

 

X

 

IE

IE00

X

Limerick

IELMK

 

X

00LIME

IE

IE00

X

New Ross

IENRS

 

X

00NEWR

IE

IE00

X

Rosslare Harbour

IEROS

 

X

00ROSS

IE

IE00

X

Sligo

IESLI

 

X

00SLIG

IE

IE00

X

Tralee

IETRA

 

X

 

IE

IE00

X

Waterford

IEWAT

 

X

00WATE

IE

IE00

X

Wicklow

IEWIC

 

X

00WICK

IE

IE00

X

Youghal

IEYOU

 

X

 

IE

IE00

X

IE – zařízení na volném moři

IE88P

 

 

 

IE

IE00

X

Ostatní – Irsko

IE888

 

 

 

 

 

 

23

23

0

23

 

IT

IT00

X

Alghero

ITAHO

 

X

 

IT

IT00

X

Alicudi

ITALI

 

X

 

IT

IT00

X

Amalfi

ITAMA

 

X

 

IT

IT00

X

Ancona

ITAOI

 

X

 

IT

IT00

X

Anzio

ITANZ

 

X

 

IT

IT00

X

Arbatax

ITATX

 

X

 

IT

IT00

X

Augusta

ITAUG

 

X

 

IT

IT00

X

Bari

ITBRI

 

X

 

IT

IT00

X

Barletta

ITBLT

 

X

 

IT

IT00

X

Brindisi

ITBDS

 

X

 

IT

IT00

X

Cagliari

ITCAG

 

X

 

IT

IT00

X

Calasetta

ITCLS

 

X

 

IT

IT00

X

Capraia

ITCPA

 

X

 

IT

IT00

X

Capri

ITPRJ

 

X

 

IT

IT00

X

Carloforte

ITCLF

 

X

 

IT

IT00

X

Casamicciola

ITCML

 

X

 

IT

IT00

X

Castellammare del Golfo

ITCTR

 

X

 

IT

IT00

X

Castellammare di Stabia

ITCAS

 

X

 

IT

IT00

X

Catania

ITCTA

 

X

 

IT

IT00

X

Cavo

ITCVX

 

X

 

IT

IT00

X

Chioggia

ITCHI

 

X

 

IT

IT00

X

Civitavecchia

ITCVV

 

X

 

IT

IT00

X

Crotone

ITCRV

 

X

 

IT

IT00

X

Falconara Marittima

ITFAL

 

X

 

IT

IT00

X

Favignana

ITFAV

 

X

 

IT

IT00

X

Filicudi Porto

ITFPO

 

X

 

IT

IT00

X

Fiumicino

ITFCO

 

X

 

IT

IT00

X

Formia

ITFOM

 

X

 

IT

IT00

X

Gaeta

ITGAE

 

X

 

IT

IT00

X

Gallipoli

ITGAL

 

X

 

IT

IT00

X

Gela

ITGEA

 

X