EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1406

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnostText s významem pro EHP.

OJ L 208, 5.8.2002, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 11
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 009 P. 152 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 009 P. 152 - 160
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 3 - 11

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/10/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1406/oj

32002R1406Úřední věstník L 208 , 05/08/2002 S. 0001 - 0009


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002

ze dne 27. června 2002,

kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů [3],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [4],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Ve Společenství byl přijat velký počet právních předpisů s cílem zvýšit bezpečnost a zabránit znečištění v námořní dopravě. Aby tyto právní předpisy byly účinné, musí být v celém Společenství uplatňovány řádným a jednotným způsobem. Tím se zajistí rovné podmínky pro všechny, sníží se narušení hospodářské soutěže následkem hospodářských výhod pro ty, kteří provozují nevyhovující lodě, a seriózní provozovatelé námořní plavby budou odměněni.

(2) Některé úkoly dnes plněné na úrovni Společenství nebo na vnitrostátní úrovni by mohl vykonávat specializovaný odborný subjekt. Ve skutečnosti vzniká potřeba technické a vědecké účasti a vysoké úrovně stabilního odborného posuzování v zájmu řádného uplatňování právních předpisů Společenství v oblastech námořní bezpečnosti a zabránění znečištění loděmi, sledování provádění těchto právních předpisů a vyhodnocení účinnosti zavedených opatření. Proto je třeba v rámci stávající institucionální struktury a při dodržení rovnováhy pravomocí ve Společenství zřídit Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost (dále jen "agentura").

(3) Obecně má agentura představovat technický subjekt, který pro Společenství zajišťuje nezbytné prostředky k účinnému působení při prosazování celkové námořní bezpečnosti a pravidel o zabránění znečištění loděmi. Agentura by měla být nápomocna Komisi při trvalé aktualizaci a rozvoji právních předpisů Společenství v oblasti námořní bezpečnosti a zabránění znečištění loděmi a měla by poskytovat nezbytnou podporu k zajištění soustředěného a účinného provádění těchto právních předpisů v celém Společenství tím, že bude pomáhat Komisi v plnění úkolů jí přidělených stávajícími a budoucími právními předpisy Společenství o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění loděmi.

(4) Pro řádné dosažení záměrů, kvůli nimž se agentura zřizuje, je vhodné, aby prováděla řadu jiných důležitých úkolů zaměřených na posílení námořní bezpečnosti a zabránění znečištění výsostných vod členských států loděmi. Z tohoto hlediska by měla agentura spolupracovat s členskými státy při organizaci vhodných školení o otázkách týkající se státní přístavní inspekce a působnosti státu vlajky, a rovněž by měla poskytovat technickou pomoc vztahující se k provádění právních předpisů Společenství. Měla by usnadňovat spolupráci mezi členskými státy a Komisí na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se ruší směrnice Rady 93/75/EHS [5], a to rozvíjením a provozováním všech informačních systémů nezbytných pro dosažení cílů uvedené směrnice, a dále by měla usnadňovat činnosti týkající se vyšetřování závažných námořních nehod. Měla by Komisi a členským státům poskytnout objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace a údaje o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění loděmi k přijetí nezbytných kroků na posílení zavedených opatření a k vyhodnocení jejich účinnosti. Měla by poskytovat poznatky o námořní bezpečnosti ve Společenství státům žádajícím o přistoupení. Měla by být otevřená k účasti těchto států a ostatních třetích zemí, které uzavřely se Společenstvím dohody, na jejichž základě přijímají a provádějí právní předpisy Společenství v oblasti námořní bezpečnosti a zabránění znečištění loděmi.

(5) Agentura by měla podporovat zavádění lepší spolupráce mezi členskými státy a měla by rozvíjet a rozšiřovat nejlepší praxi ve Společenství. To by mělo zároveň přispívat k posilování celkového námořního bezpečnostního systému ve Společenství, jakož i k omezení nebezpečí námořních nehod, znečištění moří a ztrát lidských životů na moři.

(6) V zájmu řádného výkonu úkolů svěřených agentuře je vhodné, aby její zaměstnanci navštěvovali členské státy a sledovali všeobecné fungování systému námořní bezpečnosti a zabránění znečištění loděmi ve Společenství. Návštěvy by měly být prováděny v souladu s politikou stanovenou správní radou agentury, a orgány členských států by je měly usnadňovat.

(7) Agentura by měla uplatňovat příslušné právní předpisy Společenství o veřejném přístupu k dokumentům a ochraně jednotlivců při zpracovávání osobních údajů. Měla by veřejnosti a všem zúčastněným osobám podávat objektivní, spolehlivé a snadno srozumitelné informace o své práci.

(8) Z hlediska smluvní odpovědnosti agentury, která se řídí právem použitelným pro smlouvy uzavírané agenturou, by měl pravomoc k rozhodování na základě jakékoli rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě mít Soudní dvůr. Soudní dvůr by měl rovněž mít pravomoc ve sporech o náhradu jakýchkoli škod plynoucích z mimosmluvní odpovědnosti agentury.

(9) V zájmu zajištění účinného výkonu funkcí agentury by měly členské státy a Komise být zastoupeny ve správní radě vybavené nezbytnými pravomocemi ke stanovení rozpočtu, ověřování jeho plnění, přijetí příslušných finančních pravidel, zavádění průhledných postupů pro rozhodování agentury, schvalování jejího plánu práce, posuzování požadavků členských států na technickou pomoc, definování politiky návštěv členských států a jmenování výkonného ředitele. S ohledem na vysoce technické a vědecké poslání a úkoly agentury je vhodné, aby se správní rada skládala z jednoho zástupce každého členského státu a čtyř zástupců Komise s vysokou úrovní odbornosti. Aby byla ve správní radě dále zajištěna nejvyšší úroveň odbornosti a zkušeností a s ohledem na účast odvětví nejúžeji spojených s úkoly agentury by Komise měla jmenovat nezávislé odborníky z těchto odvětví jako členy rady bez hlasovacího práva, a to nikoli jako zástupců konkrétních profesních organizací, ale na základě jejich osobního přínosu a zkušeností v oblasti námořní bezpečnosti a zabránění znečištění loděmi.

(10) Řádné fungování agentury vyžaduje jmenování jejího výkonného ředitele na základě zásluh a prokázaných správních a řídicích schopností, jakož i způsobilosti a zkušenosti týkající se námořní bezpečnosti a zabránění znečištění loděmi a výkonu jeho povinností s naprostou nezávislostí a pružností, pokud jde o organizaci vnitřního chodu agentury. Proto by měl výkonný ředitel připravit a přijmout veškeré nutné kroky k zajištění řádného plnění plánu práce agentury, připravit každý rok návrh celkové zprávy k předání správní radě, měl by vypracovat odhady příjmů a výdajů agentury a plnit její rozpočet.

(11) Za účelem zaručení plné samostatnosti a nezávislosti agentury se považuje za nutné poskytnout jí samostatný rozpočet, jehož příjmy v zásadě pocházejí z příspěvku Společenství.

(12) Vytvářením více decentralizovaných agentur se v minulých letech rozpočtové orgány snažily zlepšit průhlednost a kontrolu správy finančních prostředků poskytnutých těmto agenturám Společenstvím, a zejména pokud jde o rozpočty poplatků, finanční kontrolu, pravomoci čerpání, příspěvky v systému sociálního zabezpečení a vnitřního rozpočtového procesu (kodex chování). Obdobně by nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) [6] mělo být bez omezení uplatňováno na agenturu, která by se měla přistoupit k interinstitucionální dohodě mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství ze dne 25. května 1999 o interním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) [7].

(13) Do pěti let ode dne, kdy agentura převezme své odpovědnosti, by měla správní rada zadat nezávislé externí vyhodnocení s cílem posoudit dopad tohoto nařízení, agentury a jejích obvyklých pracovních postupů na zajištění vysoké úrovně námořní bezpečnosti a zabránění znečištění loděmi,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

CÍLE A ÚKOLY

Článek 1

Cíle

1. Tímto nařízením se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (dále jen "agentura") za účelem zajištění vysoké, jednotné a účinné úrovně námořní bezpečnosti a zabránění znečištění loděmi v rámci Společenství.

2. Agentura poskytuje členským státům a Komisi potřebnou technickou a vědeckou pomoc na vysoké úrovni odbornosti s cílem pomoci jim správně uplatňovat právní předpisy Společenství v oblasti námořní bezpečnosti a zabránění znečištění loděmi, sledovat jejich provádění a vyhodnocovat účinnost zavedených opatření.

Článek 2

Úkoly

Za účelem zajištění řádného plnění cílů stanovených v článku 1 vykonává agentura tyto úkoly:

a) v případě potřeby je nápomocna Komisi v přípravných pracích na aktualizaci a vypracovávání právních předpisů Společenství v oblasti námořní bezpečnosti a zabránění znečištění loděmi, zejména v souladu s vývojem mezinárodních právních předpisů v této oblasti. Tento úkol zahrnuje analýzu výzkumných projektů řešených v oblasti námořní bezpečnosti a zabránění znečištění loděmi;

b) je nápomocna Komisi v účinném uplatňování právních předpisů Společenství o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění loděmi v celém Společenství. Agentura zejména

i) sleduje celkové působení režimu státní přístavní inspekce ve Společenství, což může zahrnovat návštěvy v členských státech, a navrhuje Komisi veškerá možná zlepšení v této oblasti;

ii) poskytuje Komisi pomoc nezbytnou k její účasti na práci technických orgánů Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní inspekci;

iii) je nápomocna Komisi v plnění všech úkolů přidělených Komisí stávajícími a budoucími právními předpisy Společenství o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění loděmi, zejména právními předpisy týkajícími se klasifikačních společností, bezpečnosti osobních lodí a bezpečnosti, výcviku, vydávání osvědčení a strážní služby posádek lodí;

c) spolupracuje s členskými státy při

i) případné organizaci odpovídajících výcvikových činností v oblastech spadajících do působnosti státu přístavu a státu vlajky;

ii) rozvoji technických řešení a poskytování technické pomoci vztahující se k uplatňování právních předpisů Společenství;

d) usnadňuje spolupráci mezi členskými státy a Komisí v oblasti působnosti směrnice 2002/59/ES. Agentura zejména

i) podporuje spolupráci mezi pobřežními státy v oblastech zahrnutých uvedenou směrnicí;

ii) vyvíjí a provozuje informační systém nezbytný k dosažení cílů uvedené směrnice;

e) usnadňuje spolupráci mezi členskými státy a Komisí při rozvoji společné metodiky vyšetřování námořních nehod v souladu s dohodnutými mezinárodnímu zásadami, při zajišťování podpory členských států v činnostech týkajících se vyšetřování závažných námořních nehod a při provádění analýz stávajících zpráv o vyšetřování nehod, přičemž patřičně zohlední odlišnosti právních systémů členských států;

f) poskytuje Komisi a členským státům objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace a údaje o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění loděmi s cílem umožnit jim přijetí nutných kroků ke zlepšení námořní bezpečnosti a zabránění znečištění loděmi a k vyhodnocení účinnosti stávajících opatření. Tyto úkoly zahrnují shromažďování, zaznamenávání a vyhodnocování technických údajů v oblasti námořní bezpečnosti a námořní dopravy, jakož i v oblasti nezáměrného i záměrného znečištění moří, systematické využívání stávajících databází včetně jejich vzájemného obohacování a případný vývoj dalších databází. Na základě shromážděných údajů je agentura nápomocna Komisi při zveřejňování informací o lodích, kterým byl odepřen přístup do přístavů Společenství na základě směrnice Rady 95/21/ES ze dne 19. června 1995 o uplatňování mezinárodních norem pro bezpečnost lodí, zabránění znečištění a životní a pracovní podmínky na lodích, které využívají přístavy Společenství a plují ve výsostných vodách členských států (státní přístavní inspekce) [8]. Agentura je rovněž nápomocna Komisi a členským státům v jejich činnostech při zlepšování identifikace a kontroly lodí provádějících nezákonná vypouštění nečistot;

g) v průběhu jednání se státy žádajícími o přistoupení může agentura poskytnout technickou pomoc při provádění právních předpisů Společenství v oblasti námořní bezpečnosti a zabránění znečištění loděmi. Tento úkol je koordinován se stávajícími regionálními programy spolupráce a případně zahrnuje pořádání souvisejících výcvikových činností.

Článek 3

Návštěvy členských států

1. K plnění úkolů jí svěřených může agentura provádět návštěvy členských států v souladu se zásadami definovanými správní radou. Vnitrostátní orgány členských států zaměstnancům agentury usnadňují práci.

2. Agentura informuje dané členské státy o plánované návštěvě, o jménech pověřených úředníků a dni zahájení návštěvy. Pověření úředníci agentury před zahájením těchto návštěv předloží rozhodnutí výkonného ředitele agentury upřesňující účel a cíle návštěvy.

3. Na konci každé návštěvy agentura vypracuje zprávu a zašle ji Komisi a danému členskému státu.

Článek 4

Průhlednost a ochrana informací

1. Při vyřizování žádostí o přístup k dokumentům v držení agentury uplatňuje agentura zásady stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise [9].

2. Agentura může z vlastního podnětu navazovat styk v oblastech svých úkolů. Zejména zajišťuje, aby veřejnost a každá zúčastněná osoba rychle obdržela objektivní, spolehlivé a snadno srozumitelné informace o práci agentury.

3. Správní rada přijme nezbytná vnitřní prováděcí pravidla k odstavcům 1 a 2.

4. Na informace shromážděné Komisí a agenturou v souladu s tímto nařízením se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů [10].

KAPITOLA II

VNITŘNÍ STRUKTURA A PŮSOBENÍ

Článek 5

Právní postavení, regionální střediska

1. Agentura je institucí Společenství. Má právní subjektivitu.

2. V každém členském státě požívá agentura nejrozsáhlejší způsobilost k právním úkonům, jakou přiznávají právní předpisy daného členského státu právnickým osobám. Zejména může nabývat a zcizovat movitý nebo nemovitý majetek a může vystupovat před soudem.

3. Na požádání Komise může správní rada se souhlasem daných členských států rozhodnout o zřízení regionálních středisek nezbytných k plnění úkolů týkajících se kontroly plavby a námořní dopravy, jak je stanoveno ve směrnici 2002/59/ES.

4. Agenturu zastupuje její výkonný ředitel.

Článek 6

Zaměstnanci

1. Pro zaměstnance agentury platí služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství a pravidla společně přijatá orgány Evropských společenství za účelem uplatnění tohoto služebního řádu a pracovního řádu. Správní rada přijme po dohodě s Komisí nezbytná prováděcí pravidla.

2. Aniž je dotčen článek 16, vykonává agentura ve vztahu ke svým zaměstnancům pravomoci, které služební řád a pracovní řád svěřují orgánu oprávněnému ke jmenování.

3. Zaměstnanci agentury sestávají z úředníků přidělených nebo dočasně převedených Komisí nebo členskými státy a z ostatních zaměstnanců, které zaměstnává agentura podle svých potřeb k vykonávání svých úkolů.

Článek 7

Výsady a imunity

Na agenturu a její zaměstnance se vztahuje protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.

Článek 8

Odpovědnost

1. Smluvní odpovědnost agentury se řídí právem použitelným pro smlouvu, o kterou se jedná.

2. Soudní dvůr je příslušný rozhodovat na základě jakékoli rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě uzavřené agenturou.

3. V případě mimosmluvní odpovědnosti agentura v souladu se základními zásadami společnými právním řádům členských států nahrazuje jakoukoli škodu způsobenou jejími útvary nebo jejími pracovníky při plnění jejich povinností.

4. Soudní dvůr je příslušný pro spory o náhradu škody podle odstavce 3.

5. Osobní odpovědnost pracovníků agentury vůči agentuře je upravena služebním řádem nebo pracovním řádem vztahujícím se na tyto zaměstnance.

Článek 9

Jazyky

1. Na agenturu se vztahuje nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství [11].

2. Překladatelské služby požadované pro činnost agentury poskytuje překladatelské středisko institucí Evropské unie.

Článek 10

Zřízení správní rady a její pravomoci

1. Zřizuje se správní rada.

2. Správní rada

a) v souladu s článkem 16 jmenuje výkonného ředitele;

b) ke dni 30. dubna každého roku schvaluje souhrnnou zprávu agentury za předchozí rok a předává ji členským státům, Evropskému parlamentu, Radě a Komisi;

c) v rámci přípravy plánu práce posuzuje žádosti členských států o technickou pomoc podle čl. 2 písm. c) bodu ii);

d) před 31. říjnem každého roku schvaluje s ohledem na stanovisko Komise plán práce agentury na příští rok a předává jej členským státům, Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Tento plán práce je schvalován, aniž je dotčen roční rozpočtový proces Společenství. Pokud Komise s ním do 15 dnů ode dne schválení plánu práce vyjádří nesouhlas, správní rada jej znovu posoudí a schválí s případnými změnami ve lhůtě dvou měsíců ve druhém čtení buď dvoutřetinovou většinou, včetně zástupců Komise, nebo jednomyslně zástupci členských států;

e) před začátkem rozpočtového roku schvaluje konečný rozpočet agentury a v případě nutnosti jej upravuje podle výše příspěvku Společenství a jiných příjmů agentury;

f) stanoví rozhodovací postupy výkonného ředitele;

g) definuje politiku návštěv, které mají být vykonány podle článku 3;

h) vykonává funkce vztahující se k rozpočtu agentury podle článků 18, 19 a 21;

i) vykonává disciplinární funkci vůči výkonnému řediteli a vedoucím jednotek uvedeným v čl. 15 odst. 3;

j) přijímá svůj jednací řád.

Článek 11

Složení správní rady

1. Správní rada se skládá z jednoho zástupce každého členského státu a ze čtyř zástupců Komise, jakož i ze čtyř odborníků z nejvíce dotčených odvětví jmenovaných Komisí a bez hlasovacích práv.

Členové rady jsou jmenováni na základě úrovně odpovídající zkušenosti a odbornosti, které nabyli v oblasti námořní bezpečnosti a zabránění znečištění loděmi.

2. Každý členský stát a Komise jmenuje své členy správní rady a náhradníky zastupující tyto členy v jejich nepřítomnosti.

3. Funkční období trvá pět let. Funkční období lze jednou obnovit.

4. Případná účast zástupců třetích zemí a její podmínky jsou stanoveny v ustanoveních zmíněných v čl. 17 odst. 2.

Článek 12

Předsednictví správní rady

1. Správní rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Je-li předsedovi zabráněno věnovat se svým povinnostem, jeho místo z úřední moci zaujme místopředseda.

2. Funkční období předsedy a zástupce předsedy trvá tři roky a končí zároveň s členstvím ve správní radě. Funkční období lze jednou obnovit.

Článek 13

Schůze

1. Schůze správní rady svolává její předseda.

2. Výkonný ředitel agentury se účastní jednání.

3. Správní rada koná řádné schůze pravidelně dvakrát ročně. Navíc se schází z podnětu předsedy nebo na žádost Komise nebo jedné třetiny členských států.

4. Jde li o důvěrné záležitosti nebo střet zájmů, může správní rada rozhodnout o prozkoumání určitých bodů pořadu jednání za nepřítomnosti členů jmenovaných jako odborníků z nejvíce dotčených odvětví. Prováděcí pravidla k tomuto ustanovení může stanovit jednací řád.

5. Správní rada může přizvat jakoukoli osobu, jejíž stanovisko může být důležité, aby se zúčastnila jejích schůzí jako pozorovatel.

6. Členům správní rady mohou být s výhradou jednacího řádu nápomocni poradci nebo odborníci.

7. Sekretariát správní rady zajišťuje agentura.

Článek 14

Hlasování

1. Správní rada přijímá rozhodnutí dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem.

2. Každý člen má jeden hlas. Výkonný ředitel agentury nehlasuje.

V nepřítomnosti člena je k výkonu hlasovacího práva oprávněn jeho náhradník.

3. Jednací řád stanoví podrobnější uspořádání hlasování, zejména podmínky pro jednání člena v zastoupení jiného člena.

Článek 15

Funkce a pravomoci výkonného ředitele

1. Agenturu řídí výkonný ředitel, který je při výkonu svých funkcí zcela nezávislý, aniž jsou dotčeny příslušné pravomoci Komise a správní rady.

2. Výkonný ředitel má tyto funkce a pravomoci:

a) připravovat plán práce a po konzultaci s Komisí jej předkládat správní radě. Výkonný ředitel činí kroky nezbytné pro jeho provedení. Odpovídá na každou žádost Komise nebo členského státu o pomoc v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. c);

b) po konzultaci s Komisí a na základě zásad stanovených správní radou podle čl. 10 odst. 2 písm. g) rozhodovat o provedení návštěv stanovených v článku 3;

c) činit jakékoli nezbytné kroky k zajištění chodu agentury v souladu s tímto nařízením, včetně přijímání vnitřních správních pokynů a zveřejňování oznámení;

d) organizovat účinný systém kontroly, aby bylo možné porovnávat výsledky agentury s jejími provozními cíli. Na tomto základě výkonný ředitel každý rok vypracuje návrh souhrnné zprávy a předá jej správní radě. Stanoví postup pravidelného hodnocení, který odpovídá uznávaným odborným normám;

e) ve vztahu k zaměstnancům vykonávat pravomoci stanovené v čl. 6 odst. 2;

f) v souladu s článkem 18 sestavovat odhady příjmů a výdajů agentury a v souladu s článkem 19 odpovídat za plnění rozpočtu.

3. Výkonnému řediteli může být nápomocen jeden nebo více vedoucích jednotky. Je-li výkonný ředitel nepřítomen nebo existuje-li překážka výkonu funkce, zaujme jeho místo některý z vedoucích jednotky.

Článek 16

Jmenování výkonného ředitele

1. Výkonného ředitele agentury jmenuje správní rada na základě zásluh a doložených správních a řídicích schopností, jakož i způsobilosti a zkušenosti vztahující se k námořní bezpečnosti a zabránění znečištění loděmi. Správní rada přijímá rozhodnutí čtyřpětinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem. Komise může navrhnout kandidáta nebo kandidáty.

Pravomoc propustit výkonného ředitele má správní rada stejným postupem.

2. Funkční období výkonného ředitele trvá pět let. Funkční období lze jednou obnovit.

Článek 17

Účast třetích zemí

1. Agentura je otevřená účasti třetích zemí, které uzavřely dohody s Evropským společenstvím, na jejichž základě přijaly a uplatňují právo Společenství v oblasti námořní bezpečnosti a zabránění znečištění loděmi.

2. Podle odpovídajících ustanovení těchto dohod budou vypracována opatření, která mimo jiné upřesňují povahu a rozsah prováděcích pravidel účasti těchto zemí na práci agentury včetně opatření o finančních příspěvcích a zaměstnancích.

KAPITOLA III

FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 18

Rozpočet

1. Příjmy agentury sestávají

a) z příspěvku od Společenství;

b) z možných příspěvků od kterékoli třetí země, která se účastní práce agentury v souladu s článkem 17;

c) z poplatků za publikace, výcvik a jakékoli jiné služby poskytované agenturou.

2. Výdaje agentury zahrnují výdaje na zaměstnance, správu, infrastrukturu a provoz.

3. Výkonný ředitel sestavuje odhady příjmů a výdajů agentury na následující rozpočtový rok a spolu s plánem pracovních míst je předává správní radě.

4. Příjmy a výdaje musí být v rovnováze.

5. Nejpozději do 30. dubna každého roku schválí správní rada návrh rozpočtu včetně předběžného plánu práce a předá jej Komisi a třetím zemím, které se účastní práce agentury v souladu s článkem 17.

Komise na základě návrhu rozpočtu zanese odpovídající odhady do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie, který v souladu s článkem 272 Smlouvy překládá Radě. Stropy finančních výhledů Společenství pro další roky musí být dodrženy.

6. Po schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie správní rada konečný rozpočet agentury a konečný plán práce schválí a případně je upraví podle výše příspěvku Společenství. Předá je bez prodlení Komisi, rozpočtovému orgánu a třetím zemím, které se účastní práce agentury.

Článek 19

Plnění a kontrola rozpočtu

1. Výkonný ředitel plní rozpočet agentury.

2. Kontrolu závazku a plateb všech výdajů a kontrolu stavu a získávání všech příjmů agentury provádí finanční kontrolor Komise.

3. Nejpozději do 31. března každého roku předá výkonný ředitel Komisi, správní radě a Účetnímu dvoru podrobné vyúčtování všech příjmů a výdajů za předchozí rozpočtový rok.

Účetní dvůr vyúčtování prozkoumá v souladu s článkem 248 Smlouvy. Každoročně zveřejní zprávu o činnosti agentury.

4. Evropský parlament vydá na základě doporučení správní rady výkonnému řediteli absolutorium za plnění rozpočtu.

Článek 20

Boj proti podvodům

1. V zájmu boje proti podvodům, korupci a ostatním protiprávním činnostem se na agenturu vztahuje bez omezení nařízení (ES) č. 1073/1999.

2. Agentura se připojí k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 o interním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a bez prodlení přijme vhodné předpisy vztahující se na veškeré její zaměstnance.

3. Rozhodnutí týkající se dohod o financování a provádění a nástroje z nich vyplývající výslovně stanoví, že Účetní dvůr a OLAF mohou v případě potřeby provádět kontroly na místě u příjemců finančních prostředků agentury a činitelů odpovědných za přidělování těchto prostředků.

Článek 21

Finanční ustanovení

Správní rada po obdržení souhlasu Komise a stanoviska Účetního dvora přijme finanční nařízení agentury. Toto finanční nařízení zejména vymezí postupy pro sestavování a plnění rozpočtu agentury v souladu s článkem 142 finančního nařízení ze dne 21. prosince 1997 o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [12].

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 22

Vyhodnocení

1. Do pěti let ode dne, kdy agentura začne vykonávat své úkoly, zadá správní rada nezávislé externí vyhodnocení uplatňování tohoto nařízení. Komise dá agentuře k dispozici veškeré informace, které agentura považuje za významné pro vyhodnocení.

2. Vyhodnocení posoudí vliv tohoto nařízení, agentury a jejích obvyklých pracovních postupů na zajištění vysoké úrovně námořní bezpečnosti a zabránění znečištění loděmi. Správní rada po dohodě s Komisí a návazně na konzultace se zúčastněnými stranami stanoví zvláštní zmocnění.

3. Správní rada obdrží vyhodnocení a podá Komisi doporučení týkající se změn tohoto nařízení, agentury a jejích obvyklých pracovních postupů. Vyhodnocení a doporučení předá Komise Evropskému parlamentu a Radě a zveřejní je.

Článek 23

Zahájení činností agentury

Agentura zahájí činnost do dvanácti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 24

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 27. června 2002.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

M. Arias Cañete

[1] Úř. věst. C 120 E, 24.4.2001, s. 83 a Úř. věst. C 103 E, 30.4.2002, s. 184.

[2] Úř. věst. C 221. 7.8.2001, s. 64.

[3] Úř. věst. C 357, 14.12.2001, s. 1.

[4] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. června 2001 (Úř. věst. C 53 E, 28.2.2002, s. 312), společný postoj Rady ze dne 7. března 2002 (Úř. věst. C 119 E, 22.5.2002, s. 27) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. června 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2002.

[5] Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 10.

[6] Úř. věst. L 136, 31.5.1999. s. 1.

[7] Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15.

[8] Úř. věst. L 157, 7.7.1995, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/106/ES (Úř. věst. L 19, 22.1.2002, s. 17).

[9] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

[10] Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

[11] Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385/58. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 1994.

[12] Úř. věst. L 356, 31.12.1977, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Úř. věst. L 111, 20.4.2001, s. 1).

--------------------------------------------------

Top