EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0010

Směrnice Rady 2002/10/ES ze dne 12. února 2002, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků

Úř. věst. L 46, 16.2.2002, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; Zrušeno 32011L0064

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/10/oj

32002L0010Úřední věstník L 046 , 16/02/2002 S. 0026 - 0028


Směrnice Rady 2002/10/ES

ze dne 12. února 2002,

kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 93 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V souladu s článkem 4 směrnice Rady 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret [4] a článkem 4 směrnice Rady 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret [5] byl proveden důkladný přezkum sazeb a struktury spotřební daně z tabákových výrobků.

(2) První zpráva Komise o této věci ze dne 13. září 1995 pouze upozornila na určité potíže, na něž se narazilo při provádění směrnic, aniž navrhla konkrétní řešení.

(3) Druhá zpráva Komise ze dne 15. května 1998 zkoumala nezbytné technické změny, které se týkaly zejména úpravy dopadu celkové minimální spotřební daně z cigaret, ale strukturu a sazby spotřební daně nezměnila. Zpráva, která byla Radě předložena dne 18. května 1998, obsahovala návrh změny směrnice [6].

(4) Návrhy Komise byly z velké části přijaty ve směrnici Rady 1999/81/ES ze dne 29. července 1999, kterou se mění směrnice 92/79/EHS o sbližování daní z cigaret, směrnice 92/80/EHS o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret a směrnice 95/59/ES o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků [7].

(5) Rozbor změn cen a sazeb spotřební daně z tabákových výrobků ve Společenství ukazuje, že mezi členskými státy přetrvávají značné rozdíly, které by mohly narušit fungování vnitřního trhu jak v jeho současné podobě, tak v jeho budoucí podobě po rozšíření.

(6) Větší sbližování daňových sazeb, které se uplatňují v členských státech, by pomohlo snížit výskyt podvodů a pašování uvnitř Společenství. Zavedením pevné minimální částky vyjádřené v eurech navíc k minimálnímu dopadu spotřební daně ve výši 57 % maloobchodní prodejní ceny cigaret nejžádanější cenové kategorie bude zajištěno, že z takových cigaret bude vybírána minimální výše spotřební daně. Členským státům, jimž by okamžité zavedení této pevné minimální částky vyjádřené v eurech působilo z hospodářských důvodů potíže, by mělo být povoleno, aby splnění tohoto nového požadavku odložily nejpozději do 31. prosince 2004. Členské státy, které již vybírají vysokou spotřební daň, by měly při zavádění sazeb dostat více prostoru. K dalšímu zvýšení pevných minimálních částek by mělo dojít k 1. červenci 2006. Vzhledem k hospodářským potížím, které by zavedení této vyšší částky k tomuto dni mohlo způsobit, by mělo být Španělskému království a Řecké republice povoleno, aby její zavedení odložily až do 31. prosince 2007.

(7) Smlouva vyžaduje, aby se stanovením a prováděním všech politik a činností Společenství zajišťovala vysoká úroveň ochrany lidského zdraví. Cigarety i jemně řezaný tabák k ručnímu balení cigaret jsou pro zdraví spotřebitelů škodlivé. Výše zdanění je významným prvkem ceny tabákových výrobků, a ta má zase vliv na kuřácké zvyky spotřebitelů. Proto je nezbytné postupně přibližovat minimální sazby pro jemně řezaný tabák k ručnímu balení cigaret minimálním sazbám pro cigarety.

(8) Aby se předešlo poklesu hodnoty minimálních sazeb daně Společenství z doutníků, doutníčků, jemně řezaného tabáku k ručnímu balení cigaret a ostatního tabáku ke kouření, je nezbytné postupně zvyšovat minimální sazby vyjádřené konkrétní částkou.

(9) Cílem jakékoli harmonizace struktur spotřebních daní by mělo být to, aby se předcházelo narušení hospodářské soutěže mezi různými kategoriemi tabákových výrobků patřících do téže skupiny, čímž by došlo k usnadnění přístupu na domácí trhy členských států.

(10) V zájmu jednotného a spravedlivého zdanění by měla být upravena definice doutníků a doutníčků, obsažená ve směrnici Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků [8], aby se s typem doutníku, který je v mnoha ohledech podobný cigaretě, nakládalo pro účely spotřební daně jako s cigaretou.

(11) Spolkové republice Německo by mělo být vzhledem k hospodářských potížím, které by mohlo způsobit německým hospodářským subjektům okamžité zavedení této nové definice, povoleno, aby její zavedení odložila nejpozději do 31. prosince 2007.

(12) Členským státům by měly být dány účinnější prostředky k řešení nekalých cenových praktik nebo výskytu výrobků, které narušují trh. Tohoto cíle lze dosáhnout tím, že členské státy budou oprávněny vybírat minimální spotřební daň z cigaret pod podmínkou, že nepřesáhne spotřební daň z cigaret nejžádanější cenové kategorie.

(13) Je nezbytné stanovit postup pravidelného přezkumu. Byl by však vhodnější čtyřletý interval mezi jednotlivými přezkumy, aby byl čas zhodnotit změny zavedené touto směrnicí.

(14) Směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES by proto měly být změněny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 92/79/EHS se mění takto:

1. Článek 2 se nahrazuje tímto:

"Článek 2

1. Každý členský stát uplatňuje celkovou minimální spotřební daň (specifická daň a valorická daň bez DPH), jejíž dopad je stanoven na 57 % maloobchodní prodejní ceny (včetně všech daní) a která nesmí být nižší než 60 EUR za 1000 cigaret nejžádanější cenové kategorie. Od 1. července 2006 se částka "60 EUR" nahrazuje částkou "64 EUR".

2. Členské státy, které vybírají celkovou minimální spotřební daň ve výši nejméně 95 EUR za 1000 cigaret nejžádanější cenové kategorie, nemusejí požadavek minimálního dopadu ve výši 57 % splnit. Od 1. července 2006 se částka "95 EUR" nahrazuje částkou "101 EUR".

3. Celková minimální spotřební daň z cigaret se stanoví podle cigaret cenové kategorie nejžádanější podle údajů, které jsou k dispozici k 1. lednu každého roku.

4. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy, které ke dni 1. července 2001 uplatňovaly celkovou minimální spotřební daň nižší než 60 EUR za 1000 cigaret nejžádanější cenové kategorie, odložit uplatňování celkové minimální spotřební daně ve výši 60 EUR za 1000 cigaret nejžádanější cenové kategorie až do 31. prosince 2004.

5. Hodnota eura v národních měnách pro účely výpočtu výše celkové minimální spotřební daně se stanoví jednou ročně. Použijí se směnné kurzy, kterých bylo dosaženo první pracovní den měsíce října, které byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství a které se použijí ode dne 1. ledna následujícího kalendářního roku.

6. Odchylně od odstavce 5 jsou členské státy, které nepřijaly euro, oprávněny uplatňovat pro přepočet částky 95 EUR podle odstavce 2 hodnotu eura ve své národní měně z prvního pracovního dne měsíce října roku 2000. Tato odchylka bude přezkoumána v příští zprávě, kterou Komise předloží v souladu s článkem 4."

2. Článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4

Každé čtyři roky předloží Komise Radě zprávu a případně návrh týkající se sazeb spotřební daně stanovených v této směrnici a struktury spotřebních daní podle článku 16 směrnice Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků [9]. Rada tuto zprávu a tento návrh přezkoumá a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně přijme nezbytná opatření. Komise při vypracovávání zprávy a Rada při přezkoumávání zohlední řádné fungování vnitřního trhu, reálnou hodnotu sazeb spotřební daně stanovených v článku 2, vypočtenou výhradně podle inflace, a obecné cíle Smlouvy."

Článek 2

Směrnice 92/80/EHS se mění takto:

1. V čl. 3 odst. 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

"Od 1. července 2002 činí celková spotřební daň vybíraná z jemně řezaného tabáku k ručnímu balení cigaret nejméně 32 % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo 27 EUR za kilogram.

Od 1. července 2003 se celková spotřební prodejní daň minimálně rovná těmto sazbám nebo minimálním částkám:

a) u doutníků a doutníčků: 5 % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo 11 EUR za 1000 kusů či za kilogram;

b) u jemně řezaného tabáku k ručnímu balení cigaret: 33 % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo 29 EUR za kilogram;

c) u ostatního tabáku ke kouření: 20 % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo 20 EUR za kilogram.

Od 1. července 2004 činí celková spotřební daň vybíraná z jemně řezaného tabáku k ručnímu balení cigaret nejméně 36 % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo 32 EUR za kilogram."

2. Článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4

Každé čtyři roky předloží Komise zprávu a případně návrh týkající se sazeb spotřební daně stanovených v této směrnici. Rada tuto zprávu a tento návrh posoudí a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně přijme nezbytná opatření. Komise při vypracovávání zprávy a Rada při posouzení zohlední řádné fungování vnitřního trhu, reálnou hodnotu sazeb spotřební daně a obecné cíle Smlouvy."

Článek 3

Směrnice 95/59/ES se mění takto:

1. V článku 3 se body 3 a 4 nahrazují tímto:

"3. tabákové svitky, naplněné drcenou tabákovou směsí, s krycím listem v obvyklé barvě doutníku, jenž kryje celý výrobek, případně i filtr, avšak ne náustek v případě doutníků s náustkem, a s obalovým listem, obojí z rekonstituovaného tabáku, činí-li jejich jednotková hmotnost bez filtru nebo náustku nejméně 1,2 g a je-li obal přiložen ve tvaru šroubovice pod ostrým úhlem nejméně 30o k podélné ose doutníku;

4. tabákové svitky, naplněné drcenou tabákovou směsí, s krycím listem v obvyklé barvě doutníku z rekonstituovaného tabáku, jenž kryje celý výrobek, případně i filtr, avšak ne náustek v případě doutníků s náustkem, činí-li jejich jednotková hmotnost bez filtru nebo náustku nejméně 2,3 g a je-li obvod nejméně jedné třetiny délky alespoň 34 mm."

2. V článku 16 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

"5. Členské státy mohou uvalit na cigarety, které se prodávají za cenu nižší, než je maloobchodní prodejní cena cigaret nejžádanější cenové kategorie, minimální spotřební daň, pokud tato spotřební daň nebude vyšší než spotřební daň vybíraná z cigaret nejžádanější cenové kategorie."

Článek 4

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. července 2002. Neprodleně o tom informují Komisi.

2. Odchylně od odstavce 1

- se Spolkové republice Německo povoluje, aby předpisy nezbytné k dosažení souladu s čl. 3 bodem 1 této směrnice uvedla v účinnost nejpozději do 1. ledna 2008,

- se Španělskému království a Řecké republice povoluje, aby předpisy nezbytné k dosažení souladu s čl. 1 bodem 1 této směrnice (pokud jde o čl. 2 odst. 1 druhou větu směrnice 92/79/EHS) uvedly v účinnost nejpozději do 1. ledna 2008.

3. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

4. Členské státy sdělí znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 12. února 2002.

Za Radu

předseda

R. De Rato Y Figaredo

[1] Úř. věst. C 186 E, 28.6.2001, s. 235.

[2] Stanovisko ze dne 5. února 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. C 36, 8.2.2002, s. 111.

[4] Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 8. Směrnice ve znění směrnice 1999/81/ES (Úř. věst. L 211, 11.8.1999, s. 47).

[5] Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 10. Směrnice ve znění směrnice 1999/81/ES.

[6] Úř. věst. C 203, 30.6.1998, s. 16.

[7] Úř. věst. L 211, 11.8.1999, s. 47.

[8] Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 40. Směrnice pozměněná směrnicí 1999/81/ES.

[9] Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 40. Směrnice pozměněná směrnicí 1999/81/ES (Úř. věst. L 211, 11.8.1999, s. 47).

--------------------------------------------------

Top