EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2666

Nařízení Rady (ES) č. 2666/2000 ze dne 5. prosince 2000 o pomoci pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Svazovou republiku Jugoslávii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, o zrušení nařízení (ES) č. 1628/96 a o změně nařízení (EHS) č. 3906/89 a (EHS) č. 1360/90 a rozhodnutí 97/256/ES a 1999/311/ES

OJ L 306, 7.12.2000, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 034 P. 301 - 307
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 034 P. 301 - 307
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 034 P. 301 - 307
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 034 P. 301 - 307
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 034 P. 301 - 307
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 034 P. 301 - 307
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 034 P. 301 - 307
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 034 P. 301 - 307
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 034 P. 301 - 307

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2666/oj

32000R2666Úřední věstník L 306 , 07/12/2000 S. 0001 - 0006


Nařízení Rady (ES) č. 2666/2000

ze dne 5. prosince 2000

o pomoci pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Svazovou republiku Jugoslávii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, o zrušení nařízení (ES) č. 1628/96 a o změně nařízení (EHS) č. 3906/89 a (EHS) č. 1360/90 a rozhodnutí 97/256/ES a 1999/311/ES

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Společenství poskytuje pomoc Albánii, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Svazové republice Jugoslávii a Bývalé jugoslávské republice Makedonii.

(2) Většina pomoci Společenství je v současnosti poskytována podle nařízení Rady (ES) č. 1628/96 ze dne 25. července 1996 o pomoci pro Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Svazovou republiku Jugoslávii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii (OBNOVA) [2] a podle nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 ze dne 18. prosince 1989 o hospodářské pomoci některým zemím střední a východní Evropy (Phare) [3]. To znamená, že pomoc Společenství podléhá různým souborům postupů, což ztěžuje její správu. V zájmu účinnosti je proto žádoucí vytvořit jednotný právní rámec pro tuto pomoc, jak bylo požadováno Evropskou radou na jejím zasedání v Helsinkách ve dnech 10. a 11. prosince 1999. Je proto vhodné zrušit nařízení (ES) č. 1628/96 a změnit nařízení (EHS) č. 3906/89. Na druhou stranu, v zájmu zachování spojitosti činnosti Evropské agentury pro obnovu, by měla být ustanovení nařízení (ES) č. 1628/96, která upravují zřízení a činnost této agentury, začleněna do nového nařízení, které vstoupí v platnost ke dni tohoto zrušení.

(3) Evropská rada na zasedání v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000 potvrdila, že jejím konečným cílem zůstává co nejúplnější integrace zemí tohoto regionu do politického a hospodářského rámce Evropy a že proces stabilizace a přidružení je základem její politiky na Balkáně.

(4) Evropská rada na zasedání ve Feiře ve dnech 19. a 20. června 2000 uznala země, kterých se proces stabilizace a přidružení týká, za možné kandidáty na členství v EU.

(5) Stávající pomoc Společenství by měla být rozšířena a přesměrována, aby odpovídala cílům Evropské unie v tomto regionu, a zejména aby přispívala ke procesu stabilizace a přidružení a zvyšovala zodpovědnost vůři tomuto procesu u přijímajících zemí a subjektů.

(6) Proto bude pomoc Společenství zaměřena zejména na vytváření institucionálního, legislativního, hospodářského a sociálního rámce, zaměřeného na hodnoty a modely, ke kterým se hlásí Evropská unie, a na podporu tržního hospodářství s patřičným ohledem na priority dohodnuté s těmito partnery.

(7) Předpokladem pro poskytnutí pomoci je to, že příjemci uznávají zásady demokracie, právní stát, lidská práva a práva menšin, základní svobody a zásady mezinárodního práva.

(8) Zvláštní pozornost je třeba věnovat regionálnímu rozměru pomoci Společenství, za účelem prohloubení regionální spolupráce a podpory role Evropské unie jako hybné síly v rámci Paktu stability.

(9) Se zřetelem na politickou situaci v některých oblastech a povahu některých subjektů, které vykonávají pravomoci spojené s poskytováním pomoci, je žádoucí zajistit, aby bylo možno v některých případech poskytnout pomoc přímo příjemcům jiným než státu.

(10) Pro zvýšení účinnosti poskytování pomoci Společenství a pro zajištění jejího správného uskutečňování by Komise měla přijmout obecné pokyny v souladu se správním postupem popsaným v tomto nařízení a brát přitom v úvahu cíle reformy vnější pomoci.

(11) Pro podporu spolupráce v regionu by měla být stanovena možnost pro kandidátské země a v jednotlivých případech pro země zařazené do programů Tacis a MEDA podílet se na veřejných nabídkových řízeních a zakázkách.

(12) Měly by být vytvořeny předpisy pro kontroly a pro ochranu finančních zájmů Společenství, mimo jiné umožňující Komisi, včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), a Účetnímu dvoru vykonávat jejich pravomoci na základě nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem [4] a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství [5].

(13) Pomoc Společenství by měla být řízena podle strategického rámce a pomocí ročních a víceletých plánů, které budou poskytnuty k vyjádření správnímu výboru zřízenémému tímto nařízením. To vytvoří střednědobý výhled pro poskytování pomoci a umožní zajistit, aby pomoc doplňovala pomoc členských států a byla s ní v souladu.

(14) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [6].

(15) V případě Svazové republiky Jugoslávie by mělo být stanoveno, že Komise může pověřit prováděním programů pomoci Evropskou agenturu pro obnovu.

(16) V souladu s účelem tohoto nařízení bude zapotřebí provést související změny nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 ze dne 18. prosince 1989 o hospodářské pomoci některým zemím střední a východní Evropy (Phare) [7], rozhodnutí Rady 97/256/ES ze dne 14. dubna 1997 o poskytnutí záruky Evropské investiční bance Společenství na ztráty z půjček pro projekty mimo Společenství (země střední a východní Evropy, země Středomoří, země Latinské Ameriky a Asie, Jihoafrická republika, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Bosna a Hercegovina) [8], rozhodnutí Rady 1999/311/ES, kterým se přijímá třetí fáze celoevropského programu spolupráce v oblasti vysokého školství (Tempus III) (2000 – 2006) [9], a nařízení Rady (EHS) č. 1360/90 ze dne 7. května 1990o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání [10].

(17) Činnosti, na které se vztahuje toto nařízení, jsou součástí politiky Společenství vůči západnímu Balkánu a jsou nutné k uskutečnění jednoho z cílů Společenství.

(18) Smlouva nestanoví pro přijetí tohoto nařízení jiné pravomoci než pravomoci stanovené v článku 308,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Společenství poskytne pomoc (dále jen "pomoc Společenství") Albánii, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Svazové republice Jugoslávii a Bývalé jugoslávské republice Makedonii.

2. Níže uvedené subjekty mohou přímo přijímat pomoc Společenství: stát, subjekty pod správou a pravomocí Organizace spojených národů, svazové, regionální a místní orgány, veřejné a poloveřejné subjekty, sociální partneři, organizace poskytující podporu podnikání, družstva, podpůrné spolky, sdružení, nadace a nevládní organizace.

3. S orgány zřízenými mezinárodním společenstvím, které vykonávají v některých oblastech civilní správu, jako je například vysoký zástupce v Bosně a Hercegovině nebo prozatímní správní mise OSN v Kosovu (UNMIK), se v jejich oblastech včas konzultuje provádění pomoci Společenství. Na všechny programy nebo projekty prováděné těmito subjekty lze poskytnout pomoc Společenství na základě tohoto nařízení s výjimkou nákladů na provoz těchto subjektů; tyto náklady mohou být popřípadě hrazeny z grantu poskytnutého na základě nařízení Rady (ES) č. 1080/2000 ze dne 22. května 2000 o podpoře prozatímní mise OSN na území Kosova (UNMIK) a úřadu vysokého zástupce v Bosně a Hercegovině (OHR) [11].

4. Finanční referenční částka pro uskutečnění tohoto programu v období 2000 až 2006 činí 4650 miliónů EUR.

Roční příspěvky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančních výhledů.

Článek 2

1. Hlavním účelem pomoci Společenství je podporovat účast přijímajících zemí na procesu stabilizace a přidružení.

2. Pomoc Společenství se použije mimo jiné na

a) obnovu, pomoc pro návrat uprchlíků a vysídlených osob a pro stabilizaci regionu;

b) vytvoření institucionálního a legislativního rámce na podporu demokracie, právního státu, lidských práv a podpory menšin, smíření a konsolidace občanské společnosti, nezávislosti sdělovacích prostředků a posílení zákonnosti a prostředků pro boj s organizovanou trestnou činností;

c) udržitelný hospodářský rozvoj a reformu hospodářství směrem k tržnímu hospodářství;

d) sociální rozvoj, zejména na omezování chudoby, rovnoprávnost pohlaví, vzdělávání, výuku a výcvik a obnovu životního prostředí;

e) rozvoj užších vztahů mezi přijímajícími zeměmi navzájem, k Evropské unii a k zemím, které jsou kandidáty na vstup do Evropské unie, v souladu s ostatními nástroji pro přeshraniční, mezinárodní a regionální spolupráci s třetími zeměmi;

f) upevnění regionální, mezinárodní, přeshraniční a meziregionální spolupráce s přijímajícími zeměmi navzájem, s Evropskou unií a s ostatními zeměmi v regionu.

3. Pomoc Společenství bude prováděna pomocí finančních investic a programů na budování institucí v souladu s programovými zásadami, stanovenými v obecných zásadách schválených Komisí postupem podle čl. 10 odst. 2.

Článek 3

1. S výjimkou mimořádných, řádně odůvodněných případů se pomoc Společenství poskytuje takto:

a) strategický rámec ("strategický plán pro zemi") pro období 2000 až 2006, slouží pro stanovení dlouhodobých cílů pro pomoc a prioritních oblastí činnosti v přijímajících zemích. Pro tento účel je třeba vzít v úvahu všechna významná hodnocení. Strategický rámec se přezkoumá, pokud to budou vyžadovat určité události nebo ve světle výsledku hodnocení podle článku 12;

b) na základě strategického rámce uvedeného v písmenu a) se vytvoří víceleté orientační programy na období tří let pro každou zemi, která přijímá pomoc Společenství. Tyto programy odrážejí priority stanovené v procesu stabilizace a přidružení a priority označené a odsouhlasené partnery, kterých se to týká. Tyto programy popisují reformy, které mají být provedeny partnery v prioritních oblastech, a hodnotí již dosažený pokrok. Udávají orientační množství (celková a pro každou prioritní oblast) a nastavují kritéria pro financování dotyčného programu. Aktualizují se každoročně, pokud je to nutné. Mohou se změnit s ohledem na zkušenosti a pokrok v provádění stabilizace a dohod o přidružení, zejména pokud jde o regionální spolupráci;

c) roční akční programy, založené na víceletých orientačních programech uvedených v písmenu b), se vypracují pro každou zemi, která přijímá pomoc Společenství. Tyto programy stanoví co možná nejpřesněji pro daný rozpočtový rok sledované cíle, oblasti činností a rozpočet. Roční akční programy obsahují podrobný seznam projektů k financování a určují odpovídající částky.

2. Strategický rámec, víceleté orientační programy a roční akční programy popsané v odstavci 1 se přijímají postupem podle čl. 10 odst. 2.

Veškeré změny se schvalují tímto postupem.

Článek 4

1. Pokud je pomoc pro Svazovou republiku Jugoslávii prováděna Evropskou agenturou pro obnovu v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2667/2000 ze dne 5. prosince 2000 o Evropské agentuře pro obnovu [12],

a) strategický rámec, víceleté orientační programy a roční akční programy uvedené v článku 3 týkající se pomoci Společenství prováděné agenturou jsou přijímány postupem podle čl. 10 odst. 2. Přitom jsou plně brána v úvahu doporučení správní rady agentury podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 2667/2000;

b) návrhy ročních akčních programů předá ředitel agentury Komisi. Se správní radou agentury je konzultováno provádění ročního akčního programu, jak je stanoveno v článku 4 nařízení (ES) č. 2667/2000.

2. Postup podle čl. 10 odst. 2 bude dále použit pro přijímání programů na pomoc pro Svazovou republiku Jugoslávii, které nemají být prováděny agenturou, a nejsou tudíž zahrnuty do ročního akčního programu.

Článek 5

1. Úcta k zásadám demokracie, právnímu státu, lidským právům a základním svobodám a právům menšin je základním požadavkem pro provádění tohoto nařízení a podmínkou pro nárok na pomoc Společenství. Pokud nejsou tyto zásady respektovány, může Rada kvalifikovanou většinou a na návrh Komise přijmout vhodná opatření.

2. Pomoc Společenství je dále vázána na podmínky vymezené Radou v jejích závěrech ze dne 29. dubna 1997, zejména ve vztahu k závazku příjemců provádět demokratické, hospodářské a institucionální reformy.

Článek 6

1. Pomoc Společenství je poskytována ve formě grantů.

2. Financování Společenstvím lze použít k pokrytí nákladů na přípravu, uskutečňování, sledování, kontrolu a hodnocení projektů a programů a na shromažďování informací.

3. Financování Společenstvím lze použít pro spolufinancování, o které bude usilováno ve všech případech, kdy je to možné. Spolufinancování investičních projektů financovaných zaručenými půjčkami od Evropské investiční banky může mít ve výjimečných případech formu dotací úrokové sazby.

4. Financování Společenstvím může pokrýt grantovou část jednorázových rozhodnutí o mimořádné finanční pomoci přijatých Radou podle článku 308 Smlouvy.

5. Financování Společenstvím nelze použít na placení daní, cel nebo poplatků nebo na nákup nemovitostí.

Článek 7

1. Komise provádí pomoc Společenství v souladu s finančním nařízením Rady ze dne 21. prosince 1977 o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [13].

2. Při schvalování finančních rozhodnutí podle tohoto nařízení a při provádění hodnocení uvedeného v článku 12 bere Komise v úvahu zásady řádné finanční správy, zejména hospodárnost a efektivitu nákladů, jak je stanoveno ve finančním nařízení.

3. Účast ve veřejných nabídkových řízeních a zakázkách je otevřená a s rovnými podmínkami pro všechny právnické i fyzické osoby ze členských států, států, které jsou příjemci podle tohoto nařízení, a zemí, které se ucházejí o vstup do Evropské unie.

Komise může v jednotlivých případech oprávnit k účasti i země, které jsou příjemci pomoci z programů Tacis a MEDA.

4. V případě spolufinancování může Komise k účasti ve veřejných nabídkových řízeních a zakázkách oprávnit v jednotlivých případech i příslušníky jiných zemí.

5. Komise poskytuje údaje o veřejných nabídkových řízeních, zakázkách a finančních dohodách v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 8

1. Finanční rozhodnutí a veškeré dohody nebo smlouvy z nich vyplývající musí výslovně stanovit sledování a finanční kontrolu ze strany Komise, včetně Úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), a provádění auditů Účetního dvora, v případě potřeby na místě.

2. Komise je dále oprávněna provádět kontroly a inspekce na místě v souladu s nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96. Opatření přijatá Komisí postupem podle čl. 10 odst. 2 musí zabezpečit náležitou ochranu finančních zájmů Společenství v souladu s nařízením (ES, Euratom) č. 2988/95.

Článek 9

1. Finanční rozhodnutí neobsažená ve víceletých orientačních programech a ročních akčních programech přijímá jednotlivě Komise postupem podle čl. 10 odst. 2.

2. Rozhodnutí, která mění rozhodnutí uvedená v čl. 10 odst. 1 přijímá Komise, pokud neobsahují podstatné změny povahy programů uvedených v tomto odstavci a pokud z hlediska finanční složky nepřesahují 20 % celkové částky určené pro dotyčný program, ale pouze do výše 4 miliónů EUR. Výbor CARDS uvedený v článku 10 je uvědoměn o všech změněných rozhodnutích.

Článek 10

1. Komisi je nápomocen řídící výbor (dále jen "Výbor CARDS").

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je 45 dní.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

4. Výbor může projednat každou jinou otázku týkající se tohoto nařízení, kterou mu přednese jeho předseda z vlastního podnětu nebo na žádost zástupce členského státu, zejména každou otázku, která se týká plánování řinností, jejich obecného provádění nebo spolufinancování.

Článek 11

1. Pro zajištění souvztažnosti a účinnosti pomoci Společenství si členské státy a Komise vyměňují veškeré užitečné informace o činnostech, které zamýšlejí provádět.

2. Komise ve spojení s členskými státy a na základě pravidelné vzájemné výměny údajů, a to i na místě, zejména pokud jde o strategické plány, víceleté orientační programy a roční akční programy a o přípravu projektů a sledování jejich provádění, zajistí účinnou koordinaci pomoci poskytované Společenstvím, včetně EIB, a jednotlivými členskými státy, aby zajistila větší soudržnost a doplňkovost jejich opatření spolupráce. Dále podporuje koordinaci a spolupráci s mezinárodními finančními institucemi, s programy OSN pro spolupráci a s ostatními dárci. Praktické způsoby spolupráce na místě budou upraveny obecnými zásadami schválenými Výborem CARDS.

Článek 12

Komise každoročně podává Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku v pomoci Společenství. Tato zpráva uvádí údaje o činnostech financovaných během roku a o výsledcích sledování a podává celkové hodnocení výsledků dosažených při provádění strategického rámce, víceletých orientačních programů a ročních akčních programů podle čl. 3 odst. 1.

Článek 13

1. Rada přezkoumá toto nařízení do 31. prosince 2004.

2. Komise podá Radě za tímto účelem nejpozději do 30. června 2004 hodnotící zprávu společně s návrhy týkajícími se budoucnosti tohoto nařízení a případně návrhy na potřebné změny.

Článek 14

1. Zrušuje se nařízení (ES) č. 1628/96.

2. V příloze nařízení (EHS) č. 3906/89 se zrušují položky "Bosna a Hercegovina", "Albánie", "Chorvatsko", "Bývalá jugoslávská republika Makedonie" a "Jugoslávie".

Článek 15

Nařízení (EHS) č. 3906/89 a (ES) č. 1628/96 však zůstávají použitelná na projekty a programy, u kterých byl zahájen postup vedoucí k finančnímu rozhodnutí Komise, ale v době vstupu tohoto nařízení v platnost ještě nebyl ukončen.

Článek 16

V článku 1 nařízení (EHS) č. 1360/90 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"Tímto nařízením se zřizuje Evropská nadace odborného vzdělávání (dále jen "nadace"), jejímž cílem je přispět k rozvoji systémů odborného vzdělávání v

- zemích střední a východní Evropy, které Rada v nařízení (EHS) č. 3906/89 nebo v jakémkoli pozdějším právním předpisu označila za země způsobilé k přijetí hospodářské pomoci,

- nových nezávislých státech bývalého Sovětského svazu a v Mongolsku, které jsou subjekty pomoci z programu na pomoc hospodářským reformám a obnově podle nařízení (Euratom, ES) č. 1279/96 nebo podle jakéhokoliv pozdějšího souvisejícího právního předpisu,

- třetích zemích a oblastech Středomoří, které jsou subjekty pomoci z finančních a technických opatření, které doprovázejí reformu jejich hospodářských a sociálních struktur podle nařízení (ES) č. 1488/96 nebo podle jakéhokoliv pozdějšího souvisejícího právního předpisu,

- zemích, které jsou subjekty pomoci podle nařízení (ES) č. 2666/2000 [14] nebo podle jakéhokoliv pozdějšího souvisejícího právního předpisu

Tyto země jsou dále nazývány "země způsobilé k přijetí pomoci"."

Článek 17

V čl. 1a odst. 5 rozhodnutí 97/256/ES se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

"Finanční rozhodnutí týkající se tohoto rozhodnutí se přijímají postupy stanovenými v nařízení (ES) č. 2666/2000 [15]."

.

Článek 18

V článku 2 rozhodnutí 99/311/ES se první poododstavec nahrazuje tímto:

"Program Tempus III se vztahuje na země, které jsou subjekty pomoci podle nařízení (ES) č. 2666/2000 [16], a nové nezávislé státy bývalého Sovětského svazu a Mongolska, uvedené v nařízení (Euratom, ES) č. 99/2000 [17] (které nahrazuje starý program Tacis). Tyto země se dále oznařují jako "způsobilé země"."

Článek 19

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Jeho použitelnost končí dnem 31. prosince 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. prosince 2000.

Za Radu

předseda

C. Pierret

[1] Stanovisko ze dne 15. listopadu 2000 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Úř. věst. L 204, 14.8.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2454/1999 (Úř. věst. L 299, 20.11.1999, s. 1).

[3] Úř. věst. L 375, 23.12.1989, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1266/1999 (Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 68).

[4] Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

[5] Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.

[6] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Úř. věst. L 375, 23.12.1989, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1266/1999 (Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 68).

[8] Úř. věst. L 102, 19.4.1997, s. 33. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 98/729/ES (Úř. věst. L 346, 22.12.1998, s. 54).

[9] Úř. věst. L 120, 8.5.1999, s. 30. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2000/460/ES (Úř. věst. L 183, 22.7.2000, s. 1).

[10] Úř. věst. L 131, 23.5.1990, s. 30. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1572/98 (Úř. věst. L 206, 23.7.1998, s. 1).

[11] Úř. věst. L 122, 24.5.2000, s. 27.

[12] Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 7.

[13] Úř. věst. L 356, 31.12.1977, s. 1.

[14] Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 1.

[15] Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 1.

[16] Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 1.

[17] Úř. věst. L 12, 18.1.2000, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Informace o veřejných nabídkových řízeních, zakázkách, smlouvách a finančních dohodách podle čl. 7 odst. 5

1. Komise v součinnosti s členskými státy poskytne s pomocí internetu všem zúčastněným podnikům, organizacím a institucím v rámci Společenství na jejich žádost veškerou potřebnou dokumentaci o obecných aspektech programů uvedených v tomto nařízení a podmínky pro účast v těchto programech.

2. Komise uvědomí výbor CARDS a popřípadě též správní radu Evropské agentury pro obnovu o přijatých finančních rozhodnutích, která obsahují konkrétní podrobnosti o očekávaných zakázkách, včetně jejich pravděpodobné hodnoty, o postupu pro jejich poskytování a o předpokládaných datech konání veřejných nabídkových řízení. Tyto konkrétní podrobnosti se zveřejní na internetu.

3. Údaje o počtech přijatých přihlášek ke dni zadání zakázky, výsledky veřejných nabídkových řízení a jména a adresy vybraných účastníků budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství a na internetu. Komise poskytne výboru CARDS a případně též správní radě Evropské agentury pro obnovu každé tři měsíce konkrétní podrobné informace o zakáazkách zadaných při provádění programů a projektů podle tohoto nařízení.

4. Komise zašle finanční dohody nebo podobné dokumenty pro informaci výboru CARDS.

--------------------------------------------------

Top