EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0033

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/33/ES ze dne 10. května 1999, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS, pokud jde o označování určitých nebezpečných látek v Rakousku a ve Švédsku

OJ L 199, 30.7.1999, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 107 - 108
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 107 - 108
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 107 - 108
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 107 - 108
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 107 - 108
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 107 - 108
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 107 - 108
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 107 - 108
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 107 - 108
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 13 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 13 - 14
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 13 - 14

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; Implicitně zrušeno 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/33/oj

31999L0033Úřední věstník L 199 , 30/07/1999 S. 0057 - 0058


Směrnice Evropského Parlamentu A Rady 1999/33/ES

ze dne 10. května 1999,

kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS, pokud jde o označování určitých nebezpečných látek v Rakousku a ve Švédsku

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

(1) vzhledem k tomu, že se v článku 30 směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek [4] stanoví, že členské státy nesmějí zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění na trh nebezpečných látek, které jsou v souladu s výše uvedenou směrnicí;

(2) vzhledem k tomu, že podle čl. 23 odst. 2 písm. c) směrnice 67/548/EHS musí být na každém obalu látky umístěny symboly nebezpečnosti, jak jsou stanoveny v příloze II; že podle čl. 23 odst. 2 písm. e) výše uvedené směrnice musí být na každém obalu látky uvedeny specifické S-věty (standardní pokyny pro bezpečné zacházení) týkající se bezpečného používání látky a že znění těchto S-vět je stanoveno v příloze IV k uvedené směrnici;

(3) vzhledem k tomu, že se v článku 69 aktu o přistoupení z roku 1994 a v příloze III tohoto aktu stanoví, že se článek 30 ve spojení s čl. 23 odst. 2 směrnice 67/548/EHS nevztahuje do 1. ledna 1999 na Rakousko do té míry, že Rakousko může požadovat použití označení s doplňkovými symboly, které nejsou uvedeny v příloze II, a dále označení s doplňkovými S-větami, které nejsou uvedeny v příloze IV k výše uvedené směrnici a které se vztahují k protiopatřením v případě nehody, a dále že tyto předpisy mají být do 31. prosince 1998 přezkoumány v souladu s postupy ES;

(4) vzhledem k tomu, že podle čl. 23 odst. 2 písm. d) směrnice 67/548/EHS musí být na každém obalu látky uvedeny R-věty (standardní věty označující specifickou rizikovost) označující zvláštní rizika vyplývající z nebezpečí při používání látky a že znění těchto R-vět je stanoveno v příloze III k uvedené směrnice;

(5) vzhledem k tomu, že se v článku 112 aktu o přistoupení z roku 1994 a v příloze XII tohoto aktu stanoví, že se článek 30 ve spojení s čl. 23 odst. 2 písm. d) směrnice 67/548/EHS nevztahuje do 1. ledna 1999 na Švédsko do té míry, že Švédsko může požadovat použití dodatečných R-vět "R-322" a "R-340", které nejsou uvedeny v příloze III uvedené směrnice, a dále že tyto předpisy mají být do 31. prosince 1998 přezkoumány v souladu s postupy ES;

(6) vzhledem k tomu, že směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků [5] stanoví určité zvláštní podmínky pro použití směrnice, mimo jiné pokud jde o doplňkové symboly, R-věty a S-věty pro Rakousko a Švédsko, aby byla zohledněna úroveň jejich norem týkajících se ochrany zdraví a ochrany životního prostředí; že výše uvedené zvláštní podmínky jsou omezeny na dobu dvou let od 1. ledna 1999 do 31. prosince 2000; že během tohoto období by se mělo usilovat o vyrovnání podmínek pro obchodování s nebezpečnými látkami a přípravky;

(7) vzhledem k tomu, že pokud jde o větu "R-322", lze předvídat v rámci mezinárodních jednání o harmonizaci klasifikace nebezpečných látek vědecký a technický pokrok a že se s ohledem na probíhající mezinárodní jednání o označování nebezpečných látek a s ohledem na kontrolu označování prováděnou Komisí odborníci členských států shodli na tom, že důkladné přezkoumání existujících právních předpisů Společenství, pokud jde o větu "R-340", je důležitou prioritou;

(8) vzhledem k tomu, že právní předpisy Společenství budou muset být přezkoumány s ohledem na výsledky jednání o mezinárodní harmonizaci klasifikace nebezpečných látek a že lze očekávat, že tyto výsledky povedou ke sblížení norem v této oblasti v celém Společenství;

(9) vzhledem k tomu, že se v usnesení Rady a zástupců vlád členských států, kteří se sešli v Radě, ze dne 3. prosince 1990 o zlepšení prevence a léčby akutních otrav člověka [6] vyzývá k harmonizaci postupů sběru klinických toxikologických údajů prostřednictvím všech toxikologických středisek ve Společenství, aby se usnadnil vývoj zásad prevence toxikologického rizika; že z těchto důvodů mají příslušné orgány ve spolupráci s Komisí vytvořit mezi toxikologickými středisky nebo popřípadě jinými příslušnými orgány systém Společenství pro informace a spolupráci týkající se dostupnosti protijedů;

(10) vzhledem k tomu, že by symbol informující o tom, že by měly být zbytky určitých nebezpečných látek shromažďovány odděleně od ostatního odpadu, mohl omezit možné riziko uvolnění nebezpečných látek do životního prostředí tím, že by se zlepšilo využití systému sběru zvláštního odpadu veřejností; že kvůli nedostatku určitých informací vyžaduje zvážení nezbytnosti takového symbolu ve Společenství ještě určitý čas;

(11) vzhledem k tomu, že přezkoumání právních předpisů Společenství o nebezpečných látkách, pokud jde o ustanovení aktu o přistoupení z roku 1994 týkající se Rakouska a Švédska, nemohlo být dokončeno do 31. prosince 1998;

(12) vzhledem k tomu, že přezkoumávání předpisů v působnosti této směrnice bude pokračovat v souladu s postupy Společenství v průběhu stanovené výjimečné lhůty; že se však, aniž bude dotčen výsledek tohoto přezkoumání, na konci této lhůty bude acquis communautaire vztahovat na Rakousko a Švédsko stejným způsobem, jako se vztahuje na ostatní členské státy;

(13) vzhledem k tomu, že v předpisech Společenství lze na omezenou dobu stanovit odchylku pro určité členské státy s ohledem na jejich zvláštní situace,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V článku 23 směrnice 67/548/EHS se doplňují tyto odstavce:

"5. Rakousko může od 1. ledna 1999 do 31. prosince 2000 požadovat použití:

- doplňkového symbolu "přeškrtnutého odpadkového koše", který se týká zneškodňování odpadu a není uveden v příloze II a

- doplňkové S-věty "Protijed existuje; nechť se lékařský personál spojí se službou lékařské pomoci Toxikologického informačního střediska", která se týká protiopatření pro případ nehody a není uvedena v příloze IV.

6. Švédsko může od 1. ledna 1999 do 31. prosince 2000 požadovat použití těchto doplňkových R-vět, které nejsou uvedeny v příloze III:

- "R-322" pro látky, které vykazují akutní toxické účinky, na něž se nevztahují kritéria klasifikace přílohy VI (švédská kategorie "mírně zdraví škodlivý") a

- "R-340" pro látky klasifikované jako karcinogenní, kategorie 3, namísto R-věty R 40."

Článek 2

Rakouská republika a Švédské království přijmou a zveřejní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. července 2000. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté dotyčnými členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí takový odkaz být učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 10. května 1999.

Za Evropský parlament

předseda

J. M. Gil-Robles

Za Radu

předseda

H. Eichel

[1] Úř. věst. C 374, 3.12.1998, s. 15.

[2] Úř. věst. C 40, 15.2.1999, s. 43.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 1998 (Úř. věst. C 98, 9.4.1999, s. 151), společný postoj Rady ze dne 8. února 1999 (Úř. věst. C 58, 1.3.1999, s. 26) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. března 1999 (Úř. věst. C 175, 21. 6. 1999). Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 1999.

[4] Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 98/98/ES (Úř. věst. L 355, 30.12.1998, s. 1).

[5] Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1.

[6] Úř. věst. C 329, 31.12.1990, s. 6.

--------------------------------------------------

Top