EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0062

Směrnice Rady 97/62/ES ze dne 27. října 1997, kterou se přizpůsobuje směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin technickému a vědeckému pokroku

OJ L 305, 8.11.1997, p. 42–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/62/oj

31997L0062Úřední věstník L 305 , 08/11/1997 S. 0042 - 0065


Směrnice Rady 97/62/ES

ze dne 27. října 1997,

kterou se přizpůsobuje směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin technickému a vědeckému pokroku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici 92/43/EHS [1], a zejména na první odstavec článku 19 této směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že určité typy přírodních stanovišť a druhy uvedené v příloze I a II směrnice 92/43/EHS je nutno přizpůsobit technickému a vědeckému pokroku;

vzhledem k tomu, že Interpretační příručka stanovišť Evropské unie (ve znění EUR 15 z dubna 1996) obsahuje nové kódy sítě NATURA 2000, které jednoznačně popisují každý typ přírodního stanoviště; že v příloze I směrnice 92/43/EHS je nutno nahradit kódování CORINE kódem sítě NATURA 2000,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy I a II směrnice 92/43/EHS se nahrazují přílohou této směrnice.

Článek 2

Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 1997. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 27. října 1997.

Za Radu

předseda

R. Goebbels

[1] Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 1994.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA I

TYPY PŘÍRODNÍCH STANOVIŠŤ V ZÁJMU SPOLEČENSTVÍ, JEJICHŽ OCHRANA VYŽADUJE VYHLÁŠENÍ ZVLÁŠTNÍCH OBLASTÍ OCHRANY

Výklad

Zásady interpretace typů stanovišť jsou uvedeny ve Interpretační příručce evropských stanovišť, která byla schválena výborem zřízeným podle článku 20 (Výbor pro stanoviště) a zveřejněna Evropskou komisí [1].

Kód odpovídá kódu sítě NATURA 2000.

Symbol "*" označuje prioritní typy přírodních stanovišť.

1. POBŘEŽNÍ A HALOFYTNÍ STANOVIŠTĚ

11. Volné moře a přílivové oblasti

1110 Písečné břehy trvale mělce zaplavené mořskou vodou

1120 * Porosty Posidonia oceanicae (Posidonion oceanicae)

1130 Ústí řek do moře (Estuária)

1140 Bahnitá a písečná stanoviště za odlivu nezaplavená mořskou vodou

1150 * Pobřežní laguny

1160 Velké mělké zátoky a zálivy

1170 Útesy (podmořské nebo obnažované za odlivu)

1180 Podmořské struktury vytvořené unikajícími plyny

12. Mořské útesy a srázy a oblázkové nebo kamenité pláže

1210 Jednoletá vegetace naplavenin

1220 Trvalá vegetace kamenitých břehů

1230 Vegetací porostlé útesy na pobřeží Atlantského oceánu a Baltského moře

1240 Vegetací porostlé útesy středomořského pobřeží (s endemickými druhy rodu Limonium)

1250 Vegetací porostlé útesy s endemickou flórou makaronéského pobřeží

13. Atlantická a kontinentální slaniska a slané louky

1310 Porosty slanorožce (Salicornia spp.) a dalších jednoletých rostlin kolonizujících bahno a písek

1320 Trávníky s druhy rodu Spartina (Spartinion maritimae)

1330 Atlantské slané louky (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1340 * Vnitrozemské slané louky

14. Středomořská a termoatlantská slaniska a slané louky

1410 Středomořské slané louky (Juncetalia maritimi)

1420 Středomořské a termoatlantské halofilní křoviny (Sarcocornetes fruticosi)

1430 Halonitrofilní iberské křoviny (Pegano-Salsoletea)

15. Slané a sádrovcové vnitrozemské stepi

1510 * Středomořské slané stepi (Limonietalia)

1520 * Vegetace iberských sádrovcových půd (Gypsophiletalia)

1530 * Panonské slané stepi a slaniska

16. Boreální baltská souostroví, pobřežní a geologickou činností vyzdvižená území

1610 Baltské eskerové ostrovy s vegetací písečných, kamenitých a oblázkových pláží a sublitorální vegetací

1620 Boreální baltské ostrůvky a malé ostrovy

1630 * Boreální baltské pobřežní louky

1640 Boreální baltské písečné pláže boreálního Baltiku s trvalou vegetací

1650 Boreální baltské úzké zátoky

2. POBŘEŽNÍ PÍSEČNÉ A VNITROZEMSKÉ DUNY

21. Mořské duny pobřeží Atlantského oceánu, Severního moře a Baltského moře

2110 Pohyblivé duny v zárodečném stádiu

2120 Pohyblivé duny podél pobřeží s porosty Ammophila arenaria ("bílé duny")

2130 * Zpevněné pobřežní duny s bylinnou vegetací ("šedé duny")

2140 * Odvápněné zpevněné duny s Empetrum nigrum

2150 * Atlantské odvápněné zpevněné duny (Calluno-Ulicetes)

2160 Duny s porosty Hippophaë rhamnoides

2170 Duny s porosty Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

2180 Stromy porostlé duny atlantské, kontinentální a borealní oblasti

2190 Vlhké prolákliny v dunách

21 A0 Machéry (* v Irsku)

22. Mořské duny pobřeží Středozemního moře

2210 Zpevněné pobřežní duny s vegetací Crucianellion maritimae

2220 Duny s porosty Euphorbia terracina

2230 Travinné dunové porosty typu Malcolmietalia

2240 Travinné dunové porosty typu Brachypodietalis s jednoletou vegetací

2250 * Pobřežní duny s jalovci Juniperus spp.

2260 Duny s porosty tuholistých keřů (Cisto-Lavenduletalia)

2270 * Duny porostlé borovicemi Pinus pinea a/nebo Pinus pinaster

23. Vnitrozemské duny, staré a odvápněné

2310 Suchá písčitá vřesoviště s druhy rodů Calluna a Genista

2320 Suchá písčitá vřesoviště s druhy rodu Calluna a se šichou černou (Empetrum nigrum)

2330 Vnitrozemské duny s otevřenými travinnými porosty s druhy rodů Corynephorus a Agrostis

2340 * Panonské vnitrozemské duny

3. SLADKOVODNÍ STANOVIŠTĚ

31. Stojaté vody

3110 Oligotrofní vody na písečných pláních s velmi nízkým obsahem minerálních látek s vegetací typu Littorelletalia uniflorae

3120 Oligotrofní vody na písčitých půdách v západním Středomoří s velmi nízkým obsahem minerálních látek s druhy rodu Isoetes

3130 Oligotrofní až mesotrofní stojaté vody s vegetací typu Littorelletea uniflorae a/nebo Isoeto-Nanojucetea

3140 Tvrdé oligo-mesotrofní vody s bentickou vegetací s druhy rodu Chara

3150 Přírodní eutrofní jezera s vegetačními typy Magnopotamion nebo Hydrocharition

3160 Přírodní dystrofní jezera a tůně

3170 * Středomořské periodické tůně

3180 * Turlofy

32. Tekoucí vody — úseky vodních toků s přirozenou nebo polopřirozenou dynamikou (malá, střední nebo velká řečiště), v nichž kvalita vody nevykazuje žádné významné zhoršení

3210 Finsko-skandinávské přirozené řeky

3220 Alpínské vodní toky a bylinná vegetace podél břehů

3230 Alpínské vodní toky a jejich dřevinná pobřežní vegetace s druhem Myricaria germanica

3240 Alpínské vodní toky a jejich dřevinná pobřežní vegetace s druhem Salix elaeagnos

3250 Stále tekoucí středomořské řeky s porosty druhu Glaucium flavum

3260 Vodní tok od nížin po hory s vegetačními typy Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

3270 Bahnité říční břehy s vegetačními typy Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.

3280 Stále tekoucí středomořské řeky s vegetací Paspalo-Agrostidion a převislými stěnami vrb rodu Salix adruhu Populus alba

3290 Přerušovaně tekoucí středomořské řeky s vegetací Paspalo-Agrostidion

4. VŘESOVIŠTĚ A KŘOVINYTÁ MÍRNÉHO PÁSU

4010 Severoatlantská vlhká vřesovištěs erica tetralix

4020 * Atlantská vlhká vřesoviště mírného pásu s druhy Erica ciliaris a Erica tetralix

4030 Evropská suchá vřesoviště

4040 * Suchá atlantská pobřežní vřesoviště s Erica vagans

4050 * Endemická makronéská vřesoviště

4060 Alpínská a boreální vřesoviště

4070 * Křovinné porosty s druhy Pinus mugo a Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendreum hirsuti)

4080 Subarktické vrbové křoviny s druhy rodu Salix

4090 Endemické porosty nízkých keříků v horách Středomoří s druhy rodu Genista

5. TUHOLISTÉ KŘOVINY (MATORALY)

51. Submediteránní křoviny a křoviny mírného pásu

5110 Trvalá xerotermní společenstva na skalnatých svazích s Buxus sempervirens (Berberidion p.p.)

5120 Horská společenstva s Cytisus purgans

5130 Porosty Juniperus communis na vřesovištích nebo travinných porostech na vápencích

5140 * Křovinná společenstva s Cistus palhinhae na vlhkých přímořských vřesovištích

52. Středomořské stromovité matoraly

5210 Stromovité matoraly s jalovci Juniperus spp.

5220 * Stromovité matoraly s druhy rodu Zyziphus

5230 * Stromovité matoraly s vavřínem Laurus nobilis

53. Termo-středomořské houštiny a houštiny na "předstepních" stanovištích

5310 Houštiny vavřínu (Laurus nobilis)

5320 Nízké porosty pryšců (Europhorbia) v blízkosti pobřežních skalních útesů

5330 Termo-středomořské houštiny a houštiny na suchých ("předpouštních") stanovištích

54. Frigany

5410 Frigany na vrcholcích pobřežních útesů v západním Středomoří (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

5420 Frigany se Sarcopterium spinosum

5430 Endemické frigany svazu Euphorbio-Verbascion

6. PŘIROZENÁ A POLOPŘIROZENÁ TRAVINNÁ SPOLEČENSTVA

61. Přirozené travinné porosty

6110 * Skalní vápnomilné nebo basofilní travinné porosty (Alysso-Sedion albi)

6120 * Vápnomilné travinné porosty na suchých píscích

6130 Travinné porosty na podloží bohatém na těžké kovy (Violetalia calaminariae)

6140 Pyrenejské travinné porosty s Festuca eskia na křemičitém podloží

6150 Alpínské a boreální travinné porosty na křemičitém podloží

6160 Travinné porosty s Festuca indigesta v iberských horách

6170 Alpínské a subalpínské vápnomilné travinné porosty

6180 Makaronéské mesofilní travinné porosty

62. Facie polopřirozených travinných porostů a křovin

6210 Facie polopřirozených suchých travinných porostů a křovin na vápenitých podložích (Festuco-Brometalia) (* důležitá stanoviště vstavačovitých)

6220 * Pseudostepi s travinami a jednoletou vegetací (Thero-Brachypodietea)

6230 * Druhově bohaté smilkové (rod Nardus) travinné porosty na křemičitých podložích v horských oblastech (a v podhorských oblastech kontinentální Evropy)

6240 * Subpanonské stepní travinné porosty

6250 * Panonské sprašové stepní travinné porosty

6260 * Panonské písčité stepi

6270 * Finsko-skandinávské nížinné druhově bohaté suché až středně vlhké travinné porosty

6280 * Severské alvary a ploché skály z prekambrického vápence

63. Tuholisté spásané lesy (dehesy)

6310 Dehesy se vždyzelenými druhy dubů Quercus spp.

64. Polopřirozené vysokostébelné vlhké louky

6410 Bezkolencové louky (Molinia spp.) na vápenitých, rašelinných nebo hlinitosiltových těžkých půdách (Molinion caeruleae)

6420 Středomořské vlhké vysokostébelné travinné porosty (Molinio-Holoschoenion)

6430 Vlhkomilná vysokostébelná lemová společenstva nížin a horského až alpínského výškového stupně

6440 Nivní louky říčních údolí s vegetací typu Cnidion dubii

6450 Severní boreální nivní louky

65. Mezofilní travinné porosty

6510 Nížinné sečené louky s druhy Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis

6520 Horské sečené louky

6530 * Finsko-skandinávské louky s dřevinami

7. VRCHOVIŠTĚ, RAŠELINIŠTĚ A MOČÁLY

71. Rašeliníková kyselá rašeliniště

7110 * Aktivní vrchoviště

7120 Degradovaná vrchoviště dosud schopná přirozené obnovy

7130 Povrchová rašeliniště (* pouze aktivní)

7140 Přechodová rašeliniště a třasoviska

7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)

7160 Finsko-skandinávské prameny a pramenité močály bohaté na minerální látky

72. Vápenitá slatiniště

7210 * Vápenité slatiny s Cladium mariscus a společenstvem Caricion davallianae

7220 * Prameniště stvorboupěnovců (Cratoneurion)

7230 Bazická slatiniště

7240 * Alpínská pionýrská společenstva svazu Caricion bicoloris-atrofuscae

73. Boreální močály

7310 * Bažiny Aapa

7320 * Palsové bažiny

8. SKALNÍ STANOVIŠTĚ A JESKYNĚ

81. Sutě

8110 Křemičité suti horského až sněžního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)

8120 Vápencové suti horského až alpínského stupně (Thalaspietea rotundifolii)

8130 Suti západního Středomoří a teplomilné suti

8140 Suti východního Středomoří

8150 Křemičité suti středoevropských vysočin

8160 * Středoevropské vápencové suti pahorkatinného a horského stupně

82. Skalní svahy s chasmofytní vegetací

8210 Vápencové skalní svahy s chasmofytní vegetací

8220 Křemičité skalní svahy s chasmofytní vegetací

8230 Křemičité skály s pionýrskou vegetací (Sedo-Scleranthion nebo Sedo albi-Veronicion dillenii)

8240 * Vápencové "chodníky"

83. Ostatní skalní stanoviště

8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti

8320 Lávová pole a přírodní prohlubně

8330 Jeskyně zcela nebo částečně pod mořskou hladinou

8340 Stálé ledovce

9. LESY

Přirozená nebo téměř přirozená lesní vegetace složená z původních druhů dřevin vytvářejících vysokokmenné lesy s typickým podrostem a splňující tato kritéria: vzácná nebo zbytková vegetace a/nebo výskyt druhů v zájmu Společenství

90. Lesy boreální Evropy

9010 * Západní tajga

9020 * Finsko-skandinávské hemiboreální přirozené staré listnaté lesy (rody Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus nebo Ulmus), bohaté na epifyty

9030 * Přirozené lesy ve stadiu primární sukcese na vyzdviženém mořském pobřeží

9040 Severské subalpínské/subarktické lesy s břízou pýřitou Betula pubescens spp. czerpanovii

9050 Finsko-skandinávské smrčiny (Picea abies) s bohatou bylinnou vegetací

9060 Jehličnaté lesy na ledotokových morénových valech nebo s nimi spojené

9070 Finsko-skandinávské pastviny porostlé dřevinami

9080 * Finsko-skandinávské listnaté bažinné lesy

91. Evropské lesy mírného pásu

9110 Bučiny typu Luzulo-Fagetum

9120 Atlantské acidofilní bučiny s cesmínou Ilex spp. a příležitostně i s tisem (Taxus spp.) v křovinném patře (Quercion robori-petraeae nebo Ilici-Fagenion)

9130 Bučiny typu Asperulo-Fagetum

9140 Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer spp.) a šťovíkem Rumex arifolius

9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)

9160 Subatlantské a středoevropské doubravy a dubohabrové lesy (Carpinion betuli)

9170 Dubohabrové lesy typu Galio-Carpinetum

9180 * Lesy typu Tilio-Acerion na svazích, sutích a ve stržích

9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých rovinách

91A0 Staré zakrslé doubravy s druhy rodů Ilex a Blechnum na Britských ostrovech

91B0 Teplomilné jasanové lesy s jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia)

91C0 * Kaledonské (skotské) lesy

91D0 * Rašelinné lesy

91E0 * Lužní lesy s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 Břehové smíšené lesy s Quercus robur, Ulmus laevis a Ulmus minor, Faxinus excelsior nebo Fraxinus angustifolia podél velkých řek (Ulmenion minoris)

91G0 * Panonské dubohabrové lesy s Quercus petraea a Carpinus betulus

91H0 * Panonské šípákové doubravy s Quercus pubescens

91I0 * Eurosibiřské stepní doubravy (Quercus spp.).

91J0 * Tisové lesy (Taxus baccata) na Britských ostrovech

92. Středomořské opadavé lesy

9210 * Apeninské bučiny s tisem (Taxus spp.) a cesmínou (Ilex spp.)

9220 * Apeninské bučiny s jedlí bělokorou (Abies alba) a bučiny s jedlí Abies nebrodensis

9230 Galicijsko-portugalské doubravy s druhy Quercus robur a Quercus pyrenaica

9240 Iberské doubravy s druhy Quercus faginea a Quercus canariensis

9250 Doubravy s dubem Quercus trojana

9260 Kaštanovníkové lesy (Castanea sativa)

9270 Helénské bučiny s jedlí Abies borisii-regis

9280 Doubravy s dubem uherským (Quercus frainetto)

9290 Cypřišové háje (Acero-Cupression)

92A0 Galeriové lesy s druhy Salix alba a Populus alba

92B0 Břehové porosty na středomořských vodních tocích s periodickým průtokem s pěnišníkem Rhododendron ponticum, druhy rodu Salix a jinými druhy

92C0 Lesy s platanem východním (Platanus orientalis) a ambroní Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

92D0 Jižní břehové galeriové lesy a houštiny (Nerio-Tamaricetea a Securinegion tinctoriae)

93. Středomořské tuholisté lesy

9310 Egejské doubravy s druhem Quercus brachyphylla

9320 Olivovníkové a rohovníkové lesy (Olea spp., Ceratonia spp.)

9330 Doubravy s dubem korkovým (Quercus suber)

9340 Doubravy s druhy Quercus ilex a Quercus rotundifolia

9350 Doubravy s dubem Quercus macrolepis

9360 * Makronéské vavřínové lesy (s druhy rodů Laurus, Ocotea)

9370 * Palmové háje s datlovníkem (Phoenix spp.)

9380 Cesmínové lesy s Ilex aquifolium

94. Horské jehličnaté lesy mírného pásu

9410 Acidofilní smrčiny horského až subalpínského výškového stupně (Vaccinio-Piceetea)

9420 Alpínské lesy s modřínem opadavým (Larix decidua) a/nebo limbové lesy s druhem Pinus cembra

9430 Subalpínské a horské blatkové lesy s druhem Pinus uncinata (* na sádrovcích nebo pískovcích)

95. Středomořské a makaronéské horské jehličnaté lesy

9510 Jižní apeninské jedlové lesy s jedlí bělokorou (Abies alba)

9520 Jedlové lesy s jedlí španělskou (Abies pinsapo)

9530 * (Sub)středomořské bory s endemickou borovicí černou

9540 Středomořské bory s endemickou borovicí mesogejskou

9550 Kanárské endemické bory

9560 * Endemické lesy s jalovcem (Juniperus spp.)

9570 * Lesy s Tetraclinis articulata

9580 * Středomořské tisové lesy s Taxus baccata

PŘÍLOHA II

DRUHY ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN V ZÁJMU SPOLEČENSTVÍ, JEJICHŽ OCHRANA VYŽADUJE VYZNAČENÍ ZVLÁŠTNÍCH ÚZEMÍ OCHRANY

Výklad

a) Příloha II navazuje na přílohu I při vytváření souvislé sítě zvláštních území ochrany.

b) Druhy uvedené v této příloze jsou označeny:

- jménem druhu nebo poddruhu nebo

- souborem všech druhů náležejících k vyššímu taxonu nebo jeho určité části.

Zkratka "spp." za názvem čeledi nebo rodu se používá k označení všech druhů patřících do příslušné čeledi nebo rodu.

c) Symboly

Hvězdička * před jménem druhu označuje prioritní druh.

Většina druhů zařazených do této přílohy je zařazena rovněž do přílohy IV. Jestliže je druh zažazen do této přílohy a neobjevuje se v příloze IV ani V, následuje za jeho jménem symbol (o); jestliže druh zahrnutý v této příloze není uveden v příloze IV, avšak je uveden v příloze V, za jeho jménem následuje symbol (V).

a) ŽIVOČICHOVÉ

OBRATLOVCI

SAVCI

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schrebersi

Myotis bechsteini

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

RODENTIA

Sciuridae

* Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

Castoridae

Castor fiber (vyjma finské a švédské populace)

Microtidae

Microtus cabrerae

* Microtus oeconomus arenicola

CARNIVORA

Canidae

* Alopex lagopus

*Canis lupus | (španělské populace: pouze populace jižně od Duero; řecké populace: pouze populace jižně od 39. rovnoběžky; kromě finské populace) |

Ursidae

* Ursus arctos (kromě finské a švédské populace)

Mustelidae

* Gulo gulo

Lutra lutra

Mustela lutreola

Felidae

Lynx lynx (vyjma finské populace)

* Lynx pardinus

Phocidae

Halichoerus grypus (V)

* Monachus monachus

Phoca hispida bottnica (o)

* Phoca hispida saimensis

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

* Cervus elaphus corsicanus

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae

Capra aegagrus (přirozené populace)

* Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (přirozená populace na Korsice a Sardinii)

* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

Rupicapra rupicapra balcanica

CETACEA

Phocoena phocoena

Tursiops truncatus

PLAZI

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

* Caretta caretta

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Gallotia galloti insulanagae

* Gallotia simonyi

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

Scincidae

Chalcis somonyi (Chalcides occidentalis)

Gekkonidae

Phyllodactylus europaeus

OPHIDA (SERPENTES)

Colubridae

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

Viperidae

* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

Vipera ursinii

OBOJŽIVELNÍCI

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

* Salamandra atra aurorae

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Hydromantes (Speleomantes) strinatii

Hydromantes (Speleomantes) supramontes

ANURA

Discoglosidae

* Alytes muletensis

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi (včetně Discoglossus "jeanneae")

Discoglossus montalentii

Discoglossus sardus

Ranidae

Rana latastei

Pelobatidae

* Pelobates fuscus insubricus

RYBY

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon spp. (o)

Lampetra fluviatilis (V) (vyjma finské a švédské populace)

Lampetra planeri (o) (vyjma finské a švédské populace)

Lethenteron zanandreai (V)

Petromyzon marinus (o) (vyjma švédské populace)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

* Acipenser naccarii

* Acipenser sturio

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp. (V)

SALMONIFORMES

Salmonidae

Hucho hucho (přirozená populace) (V)

Salmo macrostigma (o)

Salmo marmoratus (o)

Salmo salar (pouze ve sladkých vodách) (V) (vyjma finské populace)

Coregonidae

* Coregonus oxyrhynchus (anadromní populace v určitých oblastech Severního moře)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)

Anaecypris hispanica

Aspius aspius (o) (vyjma finské populace)

Barbus comiza (V)

Barbus meridionalis (V)

Barbus plebejus (V)

Chondrostoma genei (o)

Chondrostoma lusitanicum (o)

Chondrostoma polylepis (o) (včetně C. willkommi)

Chalcalburnus chalcoides (o)

Chondrostoma soetta (o)

Chondrostoma toxostoma (o)

Gobio albipinnatus (o)

Gobio uranoscopus (o)

Iberocypris palaciosi (o)

* Ladigesocypris ghigii (o)

Leuciscus lucumonis (o)

Leuciscus souffia (o)

Phoxinellus spp. (o)

Rhodeus sericeus amarus (o)

Rutilus alburnoides (o)

Rutilus arcasii (o)

Rutilus frisii meidingeri (o)

Rutilus lemmingii (o)

Rutilus macrolepidotus (o)

Rutilus pigus (o)

Rutilus rubilio (o)

Scardinius graecus (o)

Cobitidae

Cobitis taenia (o) (vyjma finské populace)

Cobitis trichonica (o)

Misgurnus fossilis (o)

Sabanejewia aurata (o)

Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata a Cobitis conspersa)

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis (V)

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius iberus (o)

Aphanius fasciatus (o)

* Valencia hispanica

* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus schraetzer (V)

Zingel spp. [(o) vyjma Zingel asper a Zingel zingel (V)]

Gobiidae

Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)

Padogobius nigricans (o)

Pomatoschistus canestrini (o)

SCORPENIFORMES

Cottidae

Cottus gobio (o) (vyjma finské populace)

Cottus petiti (o)

BEZOBRATLÍ

ČLENOVCI

CRUSTACEA

Decapoda

Austropotamobius pallipes (V)

INSECTA

Coleoptera

Agathidium pulchellum (o)

Boros schneideri (o)

Buprestis splendens

* Carabus menetriesi pacholei

* Carabus olympiae

Cerambyx cerdo

Corticaria planula (o)

Cucujus cinnaberinus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Limoniscus violaceus (o)

Lucanus cervus (o)

Macroplea pubipennis (o)

Mesosa myops (o)

Morimus fonereus (o)

* Osmoderma eremita

Oxyporus mannerheimii (o)

Pytho kolwensis (o)

* Rosalia alpina

Stephanopachys linearis (o)

Stephanopachys substriatus (o)

Xyletinus tremulicola (o)

Hemiptera

Aradus angularis (o)

Lepidoptera

Agriades glandon aquilo (o)

* Callimorpha (Euplagia, Penaxia) quadripunctaria (o)

Clossiana improba (o)

Coenonympha oedippus

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia medusa polaris (o)

Eriogaster catax

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)

Graellsia isabellae (V)

Hesperia comma catena (o)

Hypodryas maturna

Lacaena dispar

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanargia arge

Papilio hospiton

Plebicula golgus

Xestia borealis (o)

Xestia brunneopicta (o)

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Coenagrion hylas (o)

Coenagrion mercuriale (o)

Cordulegaster trinacriae

Comphus graslinii

Leucorrhina pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Orthoptera

Baectica ustulata

ARACHNIDA

Pseudoscorpiones

Anthrenochernes stellae (o)

MĚKKÝŠI

GASTROPODA

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

* Helicopsis striata austriaca (o)

Idiomela (Helix) subplicata

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

Vertigo angustior (o)

Vertigo genesii (o)

Vertigo geyeri (o)

Vertigo moulinsiana (o)

BIVALIA

Unionoida

Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)

Margaritifera margaritifera (V)

Unio crassus

b) ROSTLINY

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium jehandiezii (Litard.) Rouy

BLECHNACEAE

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

Culcita macrocarpa C. Presl

DRYOPTERIDACEAE

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata

* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

Dryopteris fragans (L.) Schott

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

Isoetes boryana Durieu

Isoetes malinveniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert

Marsilea quadrifolia L.

Marsilea strigosa Willd.

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium simplex Hitchc.

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

Leucojum nicaeenre Ard.

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

Narcissus calcicola Mendonça

Narcissus cyclamineus DC.

Narcissus fernandesii G. Pedro

Narcissus humilis (Cav.) Traub

* Narcissus nevadensis Pugsley

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes

Narcissus scaberulus Henriq.

Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.

Narcissus viridiflorus Schousboe

BORAGINACEAE

* Anchusa crispa Viv.

* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes

Myosotis lusitanica Schuster

Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis retusifolia R. Afonso

Omphalodes kuzinskyanae Willk.

* Omphalodes littoralis Lehm.

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci

* Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

* Campenula sabatia De Not.

Jasione crispa (Pourret)) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva

Jasione lusitanica A. DC.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria ciliata L. ssp. pseudofrigida Ostenf. & O. C. Dahl

Arenaria humifusa Wahlenberg

* Arenaria nevadensis Boiss & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday

Dianthus arenarius L. subsp. arenarius

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter

Dianthus marizii (Samp.) Samp.

Dianthus rupicola Biv.

* Gypsophila papillosa P. Porta

Herniaria algarvica Chaudhri

* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Garnis

Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri

Herniaria maritima Link

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.

Moehringia tommasinii Marches.

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas

Silene furcata Rafin. ssp. angustiflora (Rupr.) Walters

* Silene hicesiae Brullo & Signorello

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.

Silene longicila (Brot.) Otth.

Silene mariana Pau

* Silene orphanidis Boiss.

* Silene rothmaleri Pinto da Silva

* Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

* Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott

* Salicornia veneta Pignatti & Lausi

CISTACEAE

Cistus palhinhae Ingram

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

Helianthemum caput-felis Boiss.

* Tuberatria major (Wilk.) Pinto da Silva & Rozeira

COMPOSITAE

* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

Artemisia campestris L. subsp. bottnica A. N. Lundström ex Kindb.

* Artemisia granatensis Boiss.

* Artemisia laciniata Willd.

Artemisia oelandica (Besser) Komaror

* Artemisia pancicii (Janka) Ronn.

* Aster pyrenaeus Desf. ex DC

* Aster sorrentinii (Tod) Lojac.

* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.

* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal

* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler

* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal

* Centaurea balearica J. D. Rodriguez

* Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday

* Centaurea citricolor Font Quer

Centaurea corymbosa Pourret

Centaurea gadorensis G. Blanca

* Centaurea horrida Badaro

* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea kartschiana Scop.

* Centaurea lactiflora Halacsy

Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál

* Centaurea niederi Heldr.

* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

* Centaurea pinnata Pau

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca

Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál

Centaurea vicentina Mariz

* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto

Crepis tectorum L. subsp. nigrescens

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

* Jurinea fontqueri Cuatrec.

* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.

Leontodon boryi Boiss.

* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link

Ligularia sibirica (L.) Cass.

Santolina impressa Hoffmanns. & Link

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link

* Senecio elodes Boiss. ex DC.

Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

CONVOLVULACEAE

* Convolvulus argyrothamnus Greuter

* Convolvulvus fernandesii Pinto da Silva & Teles

CRUCIFERAE

Alyssum pyrenaicum Lapeyr.

Arabis sadina (Samp.) P. Cout.

* Biscutella neustriaca Bonnet

Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

Brassica glabrescens Poldini

Brassica insularis Moris

* Brassica macrocarpa Guss.

Braya linearis Rouy

* Coincya rupestris Rouy

* Coronopus navasii Pau

Diplotaxis ibicensis (Paul) Gomez-Campo

* Diplotaxis siettiana Maire

Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.

Draba cacuminum Elis Ekman

Draba cinerea Adams

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

* Iberis arbuscula Runemark

Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva

* Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.

Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.

Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho)

Franco & P. Silva [Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva]

Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo

Sisymbrium supinum L.

CYPERACEAE

Carex holostoma Drejer

* Carex panormitana Guss.

Eleocharis carnolica Koch

DIOSCOREACEAE

* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

DROSERACEAE

Aldrovanda vesiculosa L.

EUPHORBIACEAE

* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann

Euphorbia transtagana Boiss.

GENTIANACEAE

* Centaurium rigualii Esteve

* Centaurium somedanum Lainz

Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet

Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg

GERANIACEAE

* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter

Erodium paularense Fernandez-Gonzales & Izco

* Erodium rupicola Boiss.

GLOBULARIACEAE

* Globularia stygia Orph. ex Boiss.

GRAMINEAE

Arctagrostis latifola (R. Br.) Griseb.

Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson

Avenula hackelii (Henriq.) Holub

Bromus grossus Desf. ex DC.

Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries

Cinna latifolia (Trev.) Griseb.

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.

Festuca duriotagana Franco & R. Afonso

Festuca elegans Boiss.

Festuca henriquesii Hack.

Festuca summilusitanica Franco & R. Afonso

Gaudinia hispanica Stace & Tutin

Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva

Micropyropsis tuberosa Romero — Zarco & Cabezudo

Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub

Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.

Puccinellia pungens (Pau) Paunero

* Stipa austroitalica Martinovsky

* Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

* Stipa styriaca Martinovsky

* Stipa veneta Moraldo

Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman

GROSSULARIACEAE

* Ribes sardoum Martelli

HIPPURIDACEAE

Hippuris tetraphylla L. Fil.

HYPERICACEAE

* Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson

JUNCACEAE

Juncus valvatus Link

Luzula arctica Blytt

LABITAE

Dracocephalum austriacum L.

* Micromeria taygetea P. H. Davis

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy

* Nepeta sphaciotica P. H. Davis

Origanum dictamnus L.

Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga

Sideritis javalambrenis Pau

Sideritis serrata Cav. ex Lag.

Teucrium lepicephalum Pau

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (Thymus cephalotos L.)

LEGUMINOSAE

Anthyllis hystri Cardona, Contandr. & E. Sierra

* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

* Astragalus aquilanus Anzalone

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

* Astragalus maritimus Moris

Astragalus tremolsianus Pau

* Astragalus verrucosus Moris

* Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Genista dorycnifolia Font Quer

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci

Melieotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco

* Ononis hackelii Lange

Trifolium saxatile All.

* Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez

LENTIBULARICEAE

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer

* Androcymbium rechingeri Greuter

* Asphodelus bento-rainhae P. Silva

Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm.

* Muscari gussonei (Parl.) Tod.

LINACEAE

* Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri)

LYTHRACEAE

* Lythrum flexuosum Lag.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt

Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

ORCHIDACEAE

Calypso bulbosa L.

* Cephalanchera cucullata Boiss. & Heldr.

Cypripedium calceolus L.

Gymnigri runei Teppner & Klein

Liparis loeselii (L.) Rich.

* Ophrys lumelata Parl.

Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia parnassica Tzanoudakis

Paeonia clusii F. C. Sterb subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis

PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE

Corydalis gotlandica Lidén

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.

Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.

PLANTAGINACEAE

Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio)

Plantago almogravensis Franco

PLUMBAGINACEAE

Armeria berlengensis Daveau

* Armeria helodes Martini & Pold

Armeria neglecta Girard

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

* Armeria rouyana Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco

* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana

Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco

Limonium multiflorum Erben

* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana

* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

* Primula apennina Widmer

Primula nutans Georgi

Primula palinuri Petagna

Primula scandinavica Bruun

Soldanella villosa Darracq.

RANUNCULACEAE

* Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum)

Adonis distorta Ten.

Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott

* Aquilegia pyrenaica D. C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano

* Consolida samia P. H. Davis

Pulsatilla patens (L.) Miller

Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle

Ranunculus lapponicus L.

* Ramunculus weyleri Mares

RESEDACEAE

* Reseda decursiva Forssk.

ROSACEAE

Agrimonia pilosa Ledebour

Potentilla delphinensis Gren. & Godron

Sarbus teodori Liljefors

RUBIACEAE

* Galium litorale Guss.

* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

SALICACEAE

Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco

SANTALACEAE

Thesium abracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb

Saxifraga floruenta Moretti

Saxifraga hirculus L.

Saxifraga osloënsis Knaben

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange

subsp. lusitanicum R. Fernandes

* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria coutinhoi Valdés

* Linaria ficalhoana Rouy

Linaria flava (Poiret) Desf.

* Linaria hellenica Turrill

* Linaria ricardoi Cout.

* Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo

Linaria tonzigii Lona

Odontites granatensis Boiss.

Verbascum litigiosum Samp.

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link

* Veronica oetaea L.-A. Gustavsson

SOLANACEAE

* Atropa baetica Willk.

THYMELAEACEAE

Daphne petraea Leybold

* Daphne rodriguezii Texidor

ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFEREAE

* Angelica heterocarpa Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffm.

* Apium bermejoi Llorens

Apium repens (Jacq.) Lag.

Athamanta cortiana Ferrarini

* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

* Bupleurum kakiskalae Greuter

Eryngium alpinum L.

* Eryngium viviparum Gay

* Laserpitium longiradium Boiss.

* Naufraga balearica Constans & Cannon

* Oenanthe conioides Lange

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

* Seseli intricatum Boiss.

Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

VALERINACEAE

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

* Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

Viola rupestris F. W. Schmidt subsp. relica Jalas

Nižší rostliny

BRYOPHYTA

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)

Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesg.) Grout (o)

* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum. (Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) (M. O. Hill) (o)

Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)

Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens) I. Hag. (o)

Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)

Encalypta mutica (I. Hagen) (o)

Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)

Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)

Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)

Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)

* Marsupella profunda Lindb. (o)

Meesia longiseta Hedw. (o)

Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)

Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)

Orthotrichum rogeri Brid. (o)

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)

Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)

Riccia breidleri Jur. (o)

Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)

Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)

Sphagnum pylaisii Brid. (o)

Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)

Tortella rigens (N. Alberts) (o)

DRUHY Z MAKARONÉZIE

PTERIDOPHYTA

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis

DRYOPTERIDACEAE

* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.

ISOETACEAE

Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde

MARSILEACEAE

* Marsilea azorica Launert & Paiva

ANGIOSPERMAE

ASCLEPIADACEAE

Carallurna burchardii N. E. Brown

* Ceropegia chrysantha Svent.

BORAGINACEAE

Echium candicans L. fil.

* Echium gentianoides Webb & Coincy

Myosotis azorica H. C. Watson

Myositis maritima Hochst. in Seub.

CAMPANULACEAE

* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer

Musschia aurea (L. f.) DC.

* Musschia wollastonii Lowe

CAPRIFOLIACEAE

* Sambucus palmensis Link

CARYOPHYLLACEAE

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel

CELASTRACEAE

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

CHENOPODIACEAE

Beta patula Ait.

CISTACEAE

Cistus chinamadensis Banares & Romero

* Helianthemum bystropogophyllum Svent.

COMPOSITAE

Andryala crithmifolia Ait.

* Argyranthemum lidii Humphries

Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz.

Calendula maderensis DC.

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.

Cirsium laifolium Lowe

Helichrysum gossypinum Webb

Helichrysum monogynum Burtt & Sund.

Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack

* Lactuca watsoniana Trel.

* Onopordum nogalesii Svent.

* Onorpordum carduelinum Bolle

* Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord

Phagnalon benettii Lowe

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt

Sventenia bupleuroides Font Quer

* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth

CONVOLVULACEAE

* Convolvulvus caput-medussae Lowe

* Convolvulvus lopez-socasii Svent.

* Convolvulvus massonii A. Dietr.

CRASSULACEAE

Aeonium geomeraenae Praeger

Aeonium soundersii Bolle

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.

Monanthes wildpretii Banares & Scholz

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet

CRUCIFERAE

* Crambe arborea Webb ex Christ

Crambe laevigata DC. ex Christ

* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.

* Parolinia schizogynoides Svent.

Sinapidendron repestre (Ait.) Lowe

CYPERACEAE

Canex malato-belizii Raymond

DIPSCACEAE

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

ERICACEAE

Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb

EUPHORBIACEAE

* Euphorbia handiensis Burchard

Euphorbia lambii Svent.

Euphorbia stygiana H. C. Watson

GERANICEAE

* Geranium maderense P. F. Yeo

GRAMINEAE

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.

Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

GLOBULARICEAE

* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel

* Globularia sarcophylla Svent.

LABIATHAE

* Sideritis cystosiphon Svent.

* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle

Sideritis infernalis Bolle

Sideritis marmorea Bolle

Teucrium abutiloides L' Hér.

Teucrium betonicum L' Hér.

LEGUMINOSAE

* Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd.

Anthyllis lemanniana Lowe

* Dorycnium spectabile Webb & Berthel

* Lotus azoricus P. W. Ball

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis

* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.

* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.

* Teline salsoloides Arco & Acebes.

Vicia dennesiana H. C. Watson

LILIACEAE

* Androcymbium psammophilum Svent.

Scilla maderensis Menezes

Semele maderensis Costa

LORANTHACEAE

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.

MYRICACEAE

* Myrica rivas-martinezii Santos.

OLEACEAE

Jasminum azoricum L.

Picconia azorica (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE

Goodyera macrophylla Lowe

PITTOSPORACEAE

* Pittosphorum coriaceum Dryand. ex. Ait.

PLANTAGINACEAE

Plantago malato-belizii Lawalree

PLUMBAGINACEAE

* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze

Limonium dendroides Svent.

* Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding

* Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan

POLYGONACEAE

Rumex azoricus Rech. fil.

RHAMNACEAE

Frangula azorica Tutin

ROSACEAE

* Bencomia brachystachya Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

* Chamaemeles coriacea Lindl.

Dendriopoterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.

Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco

Sorbus maderensis (Lowe) Dode

SANTALACEAE

Kunkeliella subsucculenta Kammer

SCROPHULARIACEAE

* Euphrasia azorica H. C. Watson

Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.

* Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

Odontites holliana (Lowe) Benth.

Sibthorpia peregrina L.

SOLANACEAE

* Solanum lidii Sunding

UMBELLIFERAE

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease)

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Chaerophyllum azoricum Trelease

Ferula latipinna Santos

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.

Monizia edulis Lowe

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE

Viola paradoxa Lowe

Nižší rostliny

BRYOPHYTA

* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)

* Thamnobryum fernandesii Sergio (o)

"

[1] Interpretation Manual of European Union Habitats, znění EUR 15, přijatý Výborem pro stanoviště dne 25. dubna 1996, Evropská komise, DG XI.

--------------------------------------------------

Top