EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0077

Směrnice Komise 96/77/ES ze dne 2. prosince 1996, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidlaText s významem pro EHP.

Úř. věst. L 339, 30.12.1996, p. 1–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2008; Zrušeno 32008L0084

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/77/oj

31996L0077Úřední věstník L 339 , 30/12/1996 S. 0001 - 0069


Směrnice Komise 96/77/ES

ze dne 2. prosince 1996,

kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě [1], ve znění směrnice 94/34/ES [2], a zejména na čl. 3 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice,

po konzultaci s

Vědeckým výborem pro potraviny,

vzhledem k tomu, že je nezbytné stanovit kritéria pro čistotu pro všechny přídatné látky jiné než barviva a náhradní sladidla, které jsou uvedeny ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla [3];

vzhledem k tomu, že je nezbytné nahradit kritéria pro čistotu stanovená ve směrnici Rady 65/66/EHS ze dne 26. ledna 1965, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu konzervantů povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě [4] naposledy pozměněné směrnicí 86/604/EHS [5];

vzhledem k tomu, že je nezbytné nahradit kritéria pro čistotu stanovená ve směrnici Rady 78/644/EHS ze dne 25. července 1978, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu antioxidantů, které mohou být použity v potravinách určených k lidské spotřebě [6], ve znění směrnice 82/712/EHS [7];

vzhledem k tomu, že by proto směrnice 65/66/EHS a 78/664/EHS měly být zrušeny;

vzhledem k tomu, že je nezbytné vzít v úvahu specifikace a analytické techniky pro přídatné látky, které jsou stanoveny v Codex Alimentarius a které určil společný výbor odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky (JECFA);

vzhledem k tomu, že potravinářské přídatné látky, pokud jsou připraveny výrobními metodami nebo s použitím výchozích materiálů, které se významně liší od těch, jež jsou zahrnuty v hodnocení Vědeckého výboru pro potraviny nebo jež jsou uvedeny v této směrnici, by měly být podrobeny hodnocení Vědeckým výborem pro potraviny se záměrem provést úplné hodnocení s důrazem na kritéria pro čistotu;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potraviny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Kritéria pro čistotu podle čl. 3 odst. 3 písm. a) směrnice 89/107/EHS pro potravinářské přídatné látky jiné než barviva a náhradní sladidla uvedené v směrnici 95/2/ES jsou stanovena v příloze této směrnice.

Článek 2

Zrušují se směrnice 65/66/EHS a 78/664/EHS.

Článek 3

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. července 1997. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí takový odkaz být učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Výrobky uvedené na trh nebo označené před 1. červencem 1997, které nejsou v souladu s touto směrnicí, však mohou být v prodeji do vyprodání zásob.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 2. prosince 1996.

Za Komisi

Martin Bangemann

člen Komise

[1] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 27.

[2] Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 1.

[3] Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1.

[4] Úř. věst. 22, 9.2.1965, s. 373.

[5] Úř. věst. L 352, 13.12.1986, s. 45.

[6] Úř. věst. L 223, 14.8.1978, s. 30.

[7] Úř. věst. L 297, 23.10.1982, s. 31.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

| |

| |

E 200 KYSELINA SORBOVÁ

Definice

Chemický název | Kyselina sorbová Kyselina trans, trans2,4hexadienová |

Einecs | 203-768-7 |

Chemický vzorec | C6H8O2 |

Molekulová hmotnost | 112,12 |

Obsah | Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bezbarvé jehličky nebo bílý polétavý prášek se slabým charakteristickým zápachem. Po devadesátiminutovém zahřívání při 105 °C se barva látky nemění |

Identifikace

A.Rozpětí bodu tání | Mezi 133 °C a 135 °C, po čtyřhodinovém sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou |

B.Spektrometrie | Roztok v isopropanolu (1:4000000) vykazuje absorpční maximum při 254 ± 2 nm |

C.Pozitivní zkouška na přítomnost dvojných vazeb | | |

D.Bod sublimace | 80 °C |

Čistota

Obsah vody | Ne více než 0,5 % (Karl-Fischerova metoda) |

Síranový popel | Ne více než 0,2 % |

Aldehydy | Ne více než 0,1 % (jako formaldehyd) |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 202 SORBAN DRASELNÝ

Definice

Chemický název | Sorban draselný (E,E)2,4hexadienan draselný Draselná sůl kyseliny trans, trans2,4hexadienové |

Einecs | 246-376-1 |

Chemický vzorec | C6H7O2K |

Molekulová hmotnost | 150,22 |

Obsah | Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bílý krystalický prášek, který po devadesátiminutovém zahřívání při 105 °C nemění barvu |

Identifikace

A.Rozpětí bodu tání kyseliny sorbové izolované okyselením a nerekrystalizované, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 133 °C až 135 °C | | |

B.Pozitivní zkoušky na přítomnost draslíku a dvojných vazeb | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 1,0 % (105 °C, 3 h) |

Acidita nebo alkalita | Ne více než asi 1,0 % (jako kyselina sorbová nebo K2CO3) |

Aldehydy | Ne více než 0,1 % (jako formaldehyd) |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 203 SORBAN VÁPENATÝ

Definice

Chemický název | Sorban vápenatý Vápenatá sůl kyseliny trans, trans2,4hexadienové |

Einecs | 231-321-6 |

Chemický vzorec | C12H14O4Ca |

Molekulová hmotnost | 262,32 |

Obsah | Ne méně než 98 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Jemný bílý krystalický prášek, který po devadesátiminutovém zahřívání při 105 °C nemění barvu |

Identifikace

A.Rozpětí bodu tání kyseliny sorbové izolované okyselením a nerekrystalizované, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 133 °C až 135 °C | | |

B.Pozitivní zkoušky na přítomnost vápníku a dvojných vazeb | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 2,0 %, stanoveno čtyřhodinovým sušením ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou |

Aldehydy | Ne více než 0,1 % (jako formaldehyd) |

Fluoridy | Ne více než 10 mg/kg |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 210 KYSELINA BENZOOVÁ

Definice

Chemický název | Kyselina benzoová Kyselina benzenkarboxylová Kyselina fenylkarboxylová |

Einecs | 200-618-2 |

Chemický vzorec | C7H6O2 |

Molekulová hmotnost | 112,12 |

Obsah | Ne méně než 99,5 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bílý krystalický prášek |

Identifikace

A.Rozpětí bodu tání | 121,5 °C až 123,5 °C |

B.Pozitivní sublimační zkouška a zkouška na přítomnost benzoanu | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 0,5 % po tříhodinovém sušení nad kyselinou sírovou |

pH | Asi 4 (vodný roztok) |

Síranový popel | Ne více než 0,05 % |

Chlorované organické sloučeniny | Ne více než 0,07 % vyjádřeno jako chloridy, což odpovídá 0,3 %, vyjádřeno jako monochlorbenzoová kyselina |

Snadno oxidovatelné látky | Do 100 ml vody se přidá 1,5 ml kyseliny sírové, zahřeje se k varu a přidá se po kapkách 0,1N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 30 sekund. V horkém roztoku se rozpustí 1 g vzorku naváženého s přesností na 1 mg a titruje se 0,1N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 15 sekund. Nemělo by být potřeba více než 0,5 ml |

Snadno zuhelnitelné látky | Studený roztok 0,5 g kyseliny benzoové v 5 ml 94,5 až 95,5% kyseliny sírové nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml chloridu kobaltnatého, 0,3 ml chloridu železitého, 0,1 ml síranu měďnatého a 4,4 ml vody |

Polycyklické kyseliny | Při frakcionovaném okyselování zneutralizovaného roztoku kyseliny benzoové nesmí mít první sraženina bod tání odlišný od bodu tání kyseliny benzoové |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 211 BENZOAN SODNÝ

Definice

Chemický název | Benzoan sodný Sodná sůl kyseliny benzenkarboxylové Sodná sůl kyseliny fenylkarboxylové |

Einecs | 208-534-8 |

Chemický vzorec | C7H5O2Na |

Molekulová hmotnost | 144,11 |

Obsah | Ne méně než 99 % C7H5O2Na po čtyřhodinovém sušení při 105 °C |

Popis | Bílý krystalický prášek nebo granule, téměř bez zápachu |

Identifikace

A.Rozpustnost | Snadno rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu |

B.Rozpětí bodu tání kyseliny benzoové | Rozpětí bodu tání kyseliny benzoové izolované okyselením a nerekrystalizované, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 121,5 °C až 123,5 °C |

C.Pozitivní sublimační zkouška a zkouška na přítomnost benzoanu | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 1,5 % po čtyřhodinovém sušení |

Snadno oxidovatelné látky | Do 100 ml vody se přidá 1,5 ml kyseliny sírové, zahřeje se k varu a přidá se po kapkách 0,1N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 30 sekund. V horkém roztoku se rozpustí 1 g vzorku naváženého s přesností na 1 mg a titruje se 0,1N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 15 sekund. Nemělo by být potřeba více než 0,5 ml |

Polycyklické kyseliny | Při frakcionovaném okyselování (zneutralizovaného) roztoku benzoanu sodného nesmí mít první sraženina bod tání odlišný od bodu tání kyseliny benzoové |

Chlorované organické sloučeniny | Ne více než 0,06 % vyjádřeno jako chloridy, což odpovídá 0,25 %, vyjádřeno jako monochlorbenzoová kyselina |

Stupeň acidity nebo alkality | K neutralizaci 1 g benzoanu sodného v přítomnosti fenolftaleinu nesmí být potřeba více než 0,25 ml 0,1N NaOH nebo 0,1N Hcl |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 212 BENZOAN DRASELNÝ

Definice

Chemický název | Benzoan draselný Draselná sůl kyseliny benzenkarboxylové Draselná sůl kyseliny fenylkarboxylové |

Einecs | 209-481-3 |

Chemický vzorec | C7H5KO2·3H2O |

Molekulová hmotnost | 214,27 |

Obsah | Ne méně než 99 % C7H5O2K po sušení do konstantní hmotnosti při 105 °C |

Popis | Bílý krystalický prášek |

Identifikace

A.Rozpětí bodu tání kyseliny benzoové izolované okyselením a nerekrystalizované, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 121,5 °C až 123,5 °C | | |

B.Pozitivní zkoušky na přítomnost benzoanu a draslíku | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 26,5 %, stanoveno sušením při 105 °C |

Chlorované organické sloučeniny | Ne více než 0,06 % vyjádřeno jako chloridy, což odpovídá 0,25 %, vyjádřeno jako monochlorbenzoová kyselina |

Snadno oxidovatelné látky | Do 100 ml vody se přidá 1,5 ml kyseliny sírové, zahřeje se k varu a přidá se po kapkách 0,1N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 30 sekund. V horkém roztoku se rozpustí 1 g vzorku naváženého s přesností na 1 mg a titruje se 0,1N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 15 sekund. Nemělo by být potřeba více než 0,5 ml |

Snadno zuhelnitelné látky | Studený roztok 0,5 g kyseliny benzoové v 5 ml 94,5 až 95,5% kyseliny sírové nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml chloridu kobaltnatého, 0,3 ml chloridu železitého, 0,1 ml síranu měďnatého a 4,4 ml vody |

Polycyklické kyseliny | Při frakcionovaném okyselování (zneutralizovaného) roztoku benzoanu draselného nesmí mít první sraženina bod tání odlišný od bodu tání kyseliny benzoové |

Stupeň acidity nebo alkality | K neutralizaci 1 g benzoanu draselného v přítomnosti fenolftaleinu nesmí být potřeba více než 0,25 ml 0,1N NaOH nebo 0,1N HCl |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 213 BENZOAN VÁPENATÝ

Synonyma | Benzoan vápenatý |

Definice

Chemický název | Benzoan vápenatý Dibenzoan vápenatý |

Einecs | 218-235-4 |

Chemický vzorec | Bezvodý: | C14H10OCa |

Monohydrát: | C14H10OCa·H2O |

Trihydrát: | C14H10OCa·3H2O |

Molekulová hmotnost | Bezvodý: | 282,31 |

Monohydrát: | 300,32 |

Trihydrát: | 336,36 |

Obsah | Ne méně než 99 % po sušení při 105 °C |

Popis | Bílé nebo bezbarvé krystaly nebo bílý prášek |

Identifikace

A.Rozpětí bodu tání kyseliny benzoové izolované okyselením a nerekrystalizované, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 121,5 °C až 123,5 °C | | |

B.Pozitivní zkoušky na přítomnost benzoanu a vápníku | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 17,5 %, stanoveno sušením při 105 °C do konstantní hmotnosti |

Ve vodě nerozpustné látky | Ne více než 0,3 % |

Chlorované organické sloučeniny | Ne více než 0,06 % vyjádřeno jako chloridy, což odpovídá 0,25 %, vyjádřeno jako monochlorbenzoová kyselina |

Snadno oxidovatelné látky | Do 100 ml vody se přidá 1,5 ml kyseliny sírové, zahřeje se k varu a přidá se po kapkách 0,1N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 30 sekund. V horkém roztoku se rozpustí 1 g vzorku naváženého s přesností na 1 mg a titruje se 0,1N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 15 sekund. Nemělo by být potřeba více než 0,5 ml |

Snadno zuhelnitelné látky | Studený roztok 0,5 g kyseliny benzoové v 5 ml 94,5 až 95,5% kyseliny sírové nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml chloridu kobaltnatého, 0,3 ml chloridu železitého, 0,1 ml síranu měďnatého a 4,4 ml vody |

Polycyklické kyseliny | Při frakcionovaném okyselování (zneutralizovaného) roztoku benzoanu vápenatého nesmí mít první sraženina bod tání odlišný od bodu tání kyseliny benzoové |

Stupeň acidity nebo alkality | K neutralizaci 1 g benzoanu vápenatého v přítomnosti fenolftaleinu nesmí být potřeba více než 0,25 ml 0,1N NaOH nebo 0,1N HCl |

Fluoridy | Ne více než 10 mg/kg |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 214 ETHYLESTER KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Synonyma | Ethylparaben p-hydroxybenzoan ethylnatý |

Definice

Chemický název | p-hydroxybenzoan ethylnatý ethylester kyseliny phydroxybenzoové |

Einecs | 204-399-4 |

Chemický vzorec | C9H10O3 |

Molekulová hmotnost | 166,8 |

Obsah | Ne méně než 99,5 % po dvouhodinovém sušení při 80 °C |

Popis | Malé bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek, téměř bez zápachu |

Identifikace

A.Rozpětí bodu tání | 115 °C až 118 °C |

B.Pozitivní zkouška na přítomnost phydroxybenzoanu | Rozpětí bodu tání kyseliny phydroxybenzoové izolované okyselením a nerekrystalizované, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 213 °C až 217 °C |

C.Pozitivní zkouška na přítomnost alkoholické skupiny | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 0,5 % po dvouhodinovém sušení při 80 °C |

Síranový popel | Ne více než 0,05 % |

Kyselina phydroxybenzoová a kyselina salicylová | Ne více než 0,35 % vyjádřeno jako kyselina phydroxybenzoová |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 215 SODNÁ SŮL ETHYLESTERU KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Definice

Chemický název | Sodná sůl phydroxybenzoanu ethylnatého Sodná sůl ethylesteru kyseliny phydroxybenzoové |

Einecs | 252-487-6 |

Chemický vzorec | C9H9O3Na |

Molekulová hmotnost | 188,8 |

Obsah | Obsah ethylesteru kyseliny phydroxybenzoové ne méně než 83 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bílý krystalický hygroskopický prášek |

Identifikace

A.Rozpětí bodu tání | 115 °C až 118 °C po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou |

B.Pozitivní zkouška na přítomnost phydroxybenzoanu | Rozpětí bodu tání kyseliny phydroxybenzoové izolované ze vzorku je 213 °C až 217 °C |

C.Pozitivní zkouška na přítomnost sodíku | | |

D.pH 0,1% vodného roztoku musí být mezi 9,9 a 10,3 | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 5 %, stanoveno po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou |

Síranový popel | 37 až 39 % |

Kyselina phydroxybenzoová a kyselina salicylová | Ne více než 0,35 % vyjádřeno jako kyselina phydroxybenzoová |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 216 PROPYLESTER KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Synonyma | Propylparaben p-hydroxybenzoan propylnatý |

Definice

Chemický název | p-hydroxybenzoan propylnatý Propylester kyseliny phydroxybenzoové |

Einecs | 202-307-7 |

Chemický vzorec | C10H12O3 |

Molekulová hmotnost | 180,21 |

Obsah | Ne méně než 99,5 % po dvouhodinovém sušení při 80 °C |

Popis | Malé bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek, téměř bez zápachu |

Identifikace

A.Rozpětí bodu tání | 95 °C až 97 °C po dvouhodinovém sušení při 80 °C |

B.Pozitivní zkouška na přítomnost phydroxybenzoanu | Rozpětí bodu tání kyseliny phydroxybenzoové izolované ze vzorku je 213 °C až 217 °C |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 0,5 % po dvouhodinovém sušení při 80 °C |

Síranový popel | Ne více než 0,05 % |

Kyselina phydroxybenzoová a kyselina salicylová | Ne více než 0,35 % vyjádřeno jako kyselina phydroxybenzoová |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 217 SODNÁ SŮL PROPYLESTERU KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Definice

Chemický název | Sodná sůl phydroxybenzoanu propylnatého Sodná sůl propylesteru kyseliny phydroxybenzoové |

Einecs | 252-488-1 |

Chemický vzorec | C10H11O3Na |

Molekulová hmotnost | 202,21 |

Obsah | Obsah propylesteru kyseliny phydroxybenzoové ne méně než 85 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bílý nebo téměř bílý krystalický hygroskopický prášek |

Identifikace

A.Rozpětí bodu tání esteru izolovaného okyselením a nerekrystalizovaného, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 94 °C až 97 °C | | |

B.Pozitivní zkouška na přítomnost sodíku | | |

C.pH 0,1% vodného roztoku musí ležet mezi 9,8 a 10,2 | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 5 %, stanoveno po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou |

Síranový popel | 34 až 36 % |

Kyselina phydroxybenzoová a kyselina salicylová | Ne více než 0,35 % vyjádřeno jako kyselina phydroxybenzoová |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 218 METHYLESTER KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Synonyma | Methylparaben p-hydroxybenzoan methylnatý |

Definice

Chemický název | p-hydroxybenzoan methylnatý Methylester kyseliny phydroxybenzoové |

Einecs | 243-171-5 |

Chemický vzorec | C8H8O3 |

Molekulová hmotnost | 152,15 |

Obsah | Ne méně než 99 % po dvouhodinovém sušení při 80 °C |

Popis | Malé bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek, téměř bez zápachu |

Identifikace

A.Rozpětí bodu tání | 125 °C až 128 °C |

B.Pozitivní zkouška na přítomnost phydroxybenzoanu | Rozpětí bodu tání kyseliny phydroxybenzoové izolované ze vzorku je po dvouhodinovém sušení při 80 °C 213 °C až 217 °C |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 0,5 % po dvouhodinovém sušení při 80 °C |

Síranový popel | Ne více než 0,05 % |

Kyselina phydroxybenzoová a kyselina salicylová | Ne více než 0,35 % vyjádřeno jako kyselina phydroxybenzoová |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 219 SODNÁ SŮL METHYLESTERU KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Definice

Chemický název | Sodná sůl phydroxybenzoanu methylnatého Sodná sůl methylesteru kyseliny phydroxybenzoové |

Chemický vzorec | C8H7O3Na |

Molekulová hmotnost | 174,15 |

Obsah | Ne méně než 99,5 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bílý hygroskopický prášek |

Identifikace

A.Rozpětí bodu tání bílé sraženiny vnikající při okyselování 10% (m/V) vodného roztoku sodné soli methylesteru kyseliny phydroxybenzoové kyselinou chlorovodíkovou (za použití lakmusu jako indikátoru) musí být po vymytí vodou a dvouhodinovém sušení při 80 °C 125 °C až 128 °C | | |

B.Pozitivní zkouška na přítomnost sodíku | | |

C.pH 0,1% roztoku ve vodě bez CO2 musí být mezi 9,7 a 10,3 | | |

Čistota

Obsah vody | Ne více než 0,5 % (Karl-Fischerova metoda) |

Síranový popel | 40 až 44,5 %, ve vysušeném stavu |

Kyselina phydroxybenzoová a kyselina salicylová | Ne více než 0,35 % vyjádřeno jako kyselina phydroxybenzoová |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 220 OXID SIŘIČITÝ

Definice

Chemický název | Oxid siřičitý Anhydrid kyseliny siřičité |

Einecs | 231-195-2 |

Chemický vzorec | SO2 |

Molekulová hmotnost | 64,07 |

Obsah | Ne méně než 99 % |

Popis | Silně štiplavě dusivý, bezbarvý nehořlavý plyn |

Identifikace

A. Pozitivní zkouška na přítomnost sirných látek | | |

Čistota

Obsah vody | Ne více než 0,05 % |

Netěkavý zbytek | Ne více než 0,01 % |

Oxid sírový | Ne více než 0,1 % |

Selen | Ne více než 10 mg/kg |

Ostatní plyny, které nejsou za normálních podmínek ve vzduchu přítomné | Ani ve stopách |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 221 SIŘIČITAN SODNÝ

Definice

Chemický název | Siřičitan sodný (bezvodý nebo heptahydrát) |

Einecs | 231-821-4 |

Chemický vzorec | Bezvodý: | Na2SO3 |

Heptahydrát: | Na2SO3·7H2O |

Molekulová hmotnost | Bezvodý: | 126,04 |

Heptahydrát: | 252,16 |

Obsah | Bezvodý: | Ne méně než 99 % Na2SO3 a ne méně než 48 % SO2 |

Heptahydrát: | Ne méně než 48 % Na2SO3 a ne méně než 24 % SO2 |

Popis | Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost siřičitanu a sodíku | | |

B.pH desetiprocentního roztoku (bezvodé soli) nebo dvacetiprocentního roztoku (heptahydrátu) ve vodě musí být mezi 8,5 a 11,5 | | |

Čistota

Thiosírany | Ne více než 0,1 %, vztaženo na obsah SO2 |

Železo | Ne více než 50 mg/kg, vztaženo na obsah SO2 |

Selen | Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 222 HYDROGENSIŘIČITAN SODNÝ

Definice

Chemický název | Hydrogensiřičitan sodný Kyselý siřičitan sodný |

Einecs | 231-921-4 |

Chemický vzorec | NaHSO3 ve vodném roztoku |

Molekulová hmotnost | 104,06 |

Obsah | Ne méně než 32% (m/m) NaHSO3 |

Popis | Čirý, bezbarvý až žlutý roztok |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost siřičitanu a sodíku | | |

B.pH desetiprocentního vodného roztoku leží mezi 2,5 a 5,5 | | |

Čistota

Železo | Ne více než 50 mg/kg Na2SO3, vztaženo na obsah SO2 |

Selen | Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 223 DISIŘIČITAN DISODNÝ

Synonyma | Pyrosiřičitan Pyrosiřičitan sodný |

Definice

Chemický název | Disiřičitan disodný Pentatoxidisiřičitan disodný |

Einecs | 231-673-0 |

Chemický vzorec | Na2S2O5 |

Molekulová hmotnost | 190,11 |

Obsah | Ne méně než 95 % Na2S2O5 a ne méně než 64 % SO2 |

Popis | Bílé krystaly nebo krystalický prášek |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost siřičitanu a sodíku | | |

B.pH desetiprocentního vodného roztoku je mezi 4,0 a 5,5 | | |

Čistota

Thiosírany | Ne více než 0,1 %, vztaženo na obsah SO2 |

Železo | Ne více než 50 mg/kg, vztaženo na obsah SO2 |

Selen | Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 224 DISIŘIČITAN DIDRASELNÝ

Synonyma | Pyrosiřičitan draselný |

Definice

Chemický název | Disiřičitan didraselný Pentatoxidisiřičitan didraselný |

Einecs | 240-795-3 |

Chemický vzorec | K2S2O5 |

Molekulová hmotnost | 222,33 |

Obsah | Ne méně než 90 % K2S2O5 a ne méně než 51,8 % SO2, zbytek tvořen převážně síranem draselným |

Popis | Bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost siřičitanu a draslíku | | |

Čistota

Thiosírany | Ne více než 0,1 %, vztaženo na obsah SO2 |

Železo | Ne více než 50 mg/kg, vztaženo na obsah SO2 |

Selen | Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 226 SIŘIČITAN VÁPENATÝ

Definice

Chemický název | Siřičitan vápenatý |

Einecs | 218-235-4 |

Chemický vzorec | CaSO3·2H2O |

Molekulová hmotnost | 156,17 |

Obsah | Ne méně než 95 % Ca2SO3·2H2O a ne méně než 39 % SO2 |

Popis | Bílé krystaly nebo bílý krystalický prášek |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost siřičitanu a vápníku | | |

Čistota

Železo | Ne více než 50 mg/kg, vztaženo na obsah SO2 |

Selen | Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 227 HYDROGENSIŘIČITAN VÁPENATÝ

Definice

Chemický název | Hydrogensiřičitan vápenatý Kyselý siřičitan vápenatý |

Einecs | 237-423-7 |

Chemický vzorec | Ca(HSO3)2 |

Molekulová hmotnost | 202,22 |

Obsah | 6 až 8 % (m/V) oxidu siřičitého a 2,5 až 3,5 % (m/V) oxidu vápenatého, což odpovídá 10 až 14 % (m/V) hydrogensiřičitanu vápenatého [Ca(HSO3)2] |

Popis | Čirý zelenožlutý vodný roztok s výrazným zápachem po oxidu siřičitém |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost siřičitanu a vápníku | | |

Čistota

Železo | Ne více než 50 mg/kg, vztaženo na obsah SO2 |

Selen | Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 228 HYDROGENSIŘIČITAN DRASELNÝ

Definice

Chemický název | Hydrogensiřičitan draselný Kyselý siřičitan draselný |

Einecs | 231-870-1 |

Chemický vzorec | KHSO3 ve vodném roztoku |

Molekulová hmotnost | 120,17 |

Obsah | Ne méně než 280 g KHSO3 na litr (nebo 150 g SO2 na litr) |

Popis | Čirý bezbarvý vodný roztok |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost siřičitanu a draslíku | | |

Čistota

Železo | Ne více než 50 mg/kg, vztaženo na obsah SO2 |

Selen | Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 230 DIFENYL

Synonyma | Bifenyl |

Definice

Chemický název | 1,1'-difenyl Fenylbenzen |

Einecs | 202-163-5 |

Chemický vzorec | C12H10 |

Molekulová hmotnost | 154,20 |

Obsah | Ne méně než 99,8 % |

Popis | Bílá nebo světle až jantarově žlutá pevná látka s charakteristickým zápachem |

Identifikace

A.Rozpětí bodu tání | 68,5 °C až 70,5 °C |

B.Destilační rozmezí | Destiluje kompletně v rozmezí 2,5 °C mezi 252,5 °C a 257,5 °C |

Čistota

Benzen | Ne více než 10 mg/kg |

Aromatické aminy | Ne více než 2 mg/kg (jako anilin) |

Fenolické látky | Ne více než 5 mg/kg (jako fenol) |

Snadno zuhelnitelné látky | Studený roztok 0,5 g difenylu v 5 ml 94,5 až 95,5% kyseliny sírové nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml chloridu kobaltnatého, 0,3 ml chloridu železitého, 0,1 ml síranu měďnatého a 4,4 ml vody |

Terfenyl a vyšší polyfenolové deriváty | Ne více než 0,2 % |

Polycyklické aromatické uhlovodíky | Nepřítomné |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 231 o-FENYLFENOL

Synonyma | Orthoxenol |

Definice

Chemický název | (1,1'-difennyl)2ol 2hydroxydifenyl ohydroxydifenyl |

Einecs | 201-993-5 |

Chemický vzorec | C12H10O |

Molekulová hmotnost | 170,20 |

Obsah | Ne méně než 99 % |

Popis | Bílý nebo slabě nažloutlý krystalický prášek |

Identifikace

A.Rozpětí bodu tání | 56 °C až 58 °C |

B.Pozitivní zkoušky na přítomnost fenolátu | Roztok v ethanolu (1 g v 10 ml) poskytuje po přídavku desetiprocentního roztoku chloridu železitého zelené zabarvení |

Čistota

Síranový popel | Ne více než 0,05 % |

Difenylether | Ne více než 0,3 % |

pfenylfenol | Ne více než 0,1 % |

1naftol | Ne více než 0,01 % |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 232 o-FENYLFENOLÁT SODNÝ

Synonyma | ofenylfenolát sodný sodná sůl ofenylfenolu |

Definice

Chemický název | ofenylfenolát sodný |

Einecs | 205-055-6 |

Chemický vzorec | C12H9ONa·4H2O |

Molekulová hmotnost | 264,26 |

Obsah | Ne méně než 97 % C12H9ONa·4H2O |

Popis | Bílý nebo slabě nažloutlý krystalický prášek |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost fenolátu nebo sodíku | | |

B.Rozpětí bodu tání ofenylfenolu izolovaného ze vzorku okyselením a nerekrystalizovaného, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 56 °C až 58 °C | | |

C.pH dvouprocentního vodného roztoku musí být mezi 11,1 a 11,8 | | |

Čistota

Difenylether | Ne více než 0,3 % |

pfenylfenol | Ne více než 0,1 % |

1naftol | Ne více než 0,01 % |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 233 THIABENDAZOL

Definice

Chemický název | 4(2benzimidazolyl)thiazol 2(4thiazolyl)1Hbenzimidazol |

Einecs | 1205-725-8 |

Chemický vzorec | C10H7N3S |

Molekulová hmotnost | 201,26 |

Obsah | Ne méně než 98, ve vysušeném stavu |

Popis | Bílý nebo téměř bílý prášek bez zápachu |

Identifikace

A.Rozpětí bodu tání | 296 °C až 303 °C |

B.Spektrometrie | Absorpční maxima v 0,1N HCl (0,0005% m/V) při 302 nm, 258 nm a 243 nm E 1 cm1 %při 302 nm ± 2 nm: přibližně 1230 E 1 cm1 %při 258 nm ± 2 nm: přibližně 200 E 1 cm1 % při 243nm ± 2 nm: přibližně 620 Poměr absorpce 243 nm/302 nm = 0,47 až 0,53 Poměr absorpce 258 nm/302 nm = 0,14 až 0,18 |

Čistota

Obsah vody | Ne více než 0,5 % (Karl-Fischerova metoda) |

Síranový popel | Ne více než 0,2 % |

Selen | Ne více než 3 mg/kg |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 234 NISIN

Definice | Nisin je složen z několika příbuzných polypeptidů produkovaných přirozenými kmeny Streptococcus lactis, Lancefield skupina N |

Einecs | 215-807-5 |

Chemický vzorec | C143H230N42O37S7 |

Molekulová hmotnost | 3354,12 |

Obsah | Nisinový koncentrát obsahuje ne méně než 900 jednotek na mg ve směsi odtučněné mléčné sušiny a minimálně 50 % chloridu sodného |

Popis | Bílý prášek |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 3 % sušením při 102 °C až 103 °C do konstantní hmotnosti |

Arzen | Ne více než 1 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 235 NATAMYCIN

Synonyma | Pimaricin |

Definice | Natamycin je fungicidní látka patřící do polyenové makrolidové skupiny a je produkována přirozenými kmeny Streptomyces natalensis nebo Streptococcus lactis |

Einecs | 231-683-5 |

Chemický vzorec | C33H47O13N |

Molekulová hmotnost | 665,74 |

Obsah | Ne méně než 95 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bílý nebo krémově bílý krystalický prášek |

Identifikace

A.Barevné reakce | Po přidání několika krystalů natamycinu na desku, na kterou byla přidána kapka: koncentrované kyseliny chlorovodíkové, dojde k vyvinutí modrého zabarvení,koncentrované kyseliny fosforečné, dojde k vyvinutí zeleného zabarvení,- které se během několika minut změní na světle červené |

B.Spektrometrie | 0,0005 % (m/V) roztok látky v 1% methanolickém roztoku kyseliny octové vykazuje absorpční maxima okolo 290 nm, 303 nm a 318 nm, rameno okolo 280 nm a minima okolo 250 nm, 295,5 nm a 311 nm |

C.pH | 5,5 až 7,5 (jednoprocentní roztok v předem zneutralizované směsi 20 dílů dimethylformamidu a 80 dílů vody) |

D.Specifická optická otáčivost | αD20: +250° až +295° (1% m/V roztok v ledové kyselině octové, při 20 °C a vztaženo na vysušený materiál) |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 8 % (nad P2O5, ve vakuu při 60 °C do konstantní hmotnosti) |

Síranový popel | Ne více než 0,5 % |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

Mikrobiologická kritéria: celkový počet životaschopných jedinců | Ne více než 100/g |

E 239 HEXAMETHYLENTETRAMIN

Synonyma | Hexamin Methenamin |

Definice

Chemický název | 1,3,5,7-tetraazatricyklo [3.3.1.13,7]-dekan, hexamethylentetramin |

Einecs | 202-905-8 |

Chemický vzorec | C6H12N4 |

Molekulová hmotnost | 140,19 |

Obsah | Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bezbarvý nebo bílý krystalický prášek |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost formaldehydu a amoniaku | | |

B.Bod sublimace přibližně 260 °C | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 0,5 % po dvouhodinovém sušení ve vakuu při 105 °C nad P2O5 |

Síranový popel | Ne více než 0,05 % |

Sírany | Ne více než 0,005 %, vyjádřeno SO4 |

Chloridy | Ne více než 0,005 %, vyjádřeno jako Cl |

Amonné soli | Nesmí být prokázány |

Arsen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 242 DIMETHYLDIUHLIČITAN

Synonyma | B. DMDC Dimethylpyrouhličitan |

Definice

Einecs | 224-859-8 |

Chemický název | Dimethyldiuhličitan Dimethylester kyseliny pyrouhličité |

Chemický vzorec | C4H6O5 |

Molekulová hmotnost | 134,09 |

Obsah | Ne méně než 99,8 % |

Popis | Bezbarvá kapalina, která se ve vodných roztocích rozkládá. Poškozuje pokožku a oči a při vdechnutí a požití je toxická. |

Identifikace

A.Rozklad | Po zředění pozitivní zkouška na CO2 a methanol |

B.Bod tání17 °C | Bod varu 172 °C s rozkladem |

C.Hustota při 20 °C | Přibližně 1,25 g/cm3 |

D.Infračervené spektrum | Maxima při 1156 a 1832 cm-1 |

Čistota

Dimethyluhličitan | Ne více než 0,2 % |

Chlor, celkem | Ne více než 3 mg/kg |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 249 DUSITAN DRASELNÝ

Definice

Chemický název | Dusitan draselný |

Einecs | 231-832-4 |

Chemický vzorec | KNO2 |

Molekulová hmotnost | 85,11 |

Obsah | Ne méně než 95 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bílé nebo světle žluté hygroskopické rozplývavé granule |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost dusitanů a draslíku | | |

B.pH pětiprocentního roztoku: ne méně než 6,0 a ne více než 9,0 | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 3 % po čtyřhodinovém sušení nad silikagelem |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 250 DUSITAN SODNÝ

Definice

Chemický název | Dusitan sodný |

Einecs | 231-555-9 |

Chemický vzorec | NaNO2 |

Molekulová hmotnost | 69,00 |

Obsah | Ne méně než 97 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bílý krystalický prášek nebo nažloutlé hrudky |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost dusitanů a sodíku | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 0,25 % po čtyřhodinovém sušení nad silikagelem |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 251 DUSIČNAN SODNÝ

Synonyma | Chilský ledek Cubic or soda nitre |

Definice

Chemický název | Dusičnan sodný |

Einecs | 231-554-3 |

Chemický vzorec | NaNO3 |

Molekulová hmotnost | 85,00 |

Obsah | Ne méně než 99 % po čtyřhodinovém sušení při 105 °C |

Popis | Bílý krystalický, slabě hygroskopický prášek |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost dusičnanů a sodíku | | |

B.pH pětiprocentního roztoku | Ne méně než 5,5 a ne více než 8,3 |

C.Bod tání ±308 C | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 2 % po čtyřhodinovém sušení při 105 °C |

Dusitany | Ne více než 30 mg/kg vyjádřeno jako NaNO2 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 252 DUSIČNAN DRASELNÝ

Synonyma | Chilský ledek Cubic or soda nitre |

Definice

Chemický název | Dusičnan draselný |

Einecs | 231-818-8 |

Chemický vzorec | KNO3 |

Molekulová hmotnost | 101,11 |

Obsah | Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bílý krystalický prášek nebo průhledné hranolky, mají chladivě slanou, štiplavou chuť |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost dusičnanů a draslíku | | |

B.pH pětiprocentního roztoku | Ne méně než 4,5 a ne více než 8,5 |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 1 % po čtyřhodinovém sušení při 105 °C |

Dusitany | Ne více než 20 mg/kg, vyjádřeno jako KNO2 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 260 KYSELINA OCTOVÁ

Definice

Chemický název | Kyselina octová Kyselina ethankarboxylová |

Einecs | 200-580-7 |

Chemický vzorec | C2H4O2 |

Molekulová hmotnost | 60,05 |

Obsah | Ne méně než 99,8 % |

Popis | Čirá bezbarvá kapalina s charakteristickým štiplavým zápachem |

Identifikace

A.Bod varu | 118 °C při tlaku 760 mm (rtuti) |

B.Měrná hmotnost | Asi 1,049 |

C.Při trojnásobném zředění vykazuje pozitivní zkoušku na přítomnost octanu | | |

D.Bod tuhnutí | Ne nižší než 14,5 °C |

Čistota

Netěkavý zbytek | Ne více než 100 mg/kg |

Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látky | Ne více než 1000 mg/kg, vyjádřeno jako kyselina mravenčí |

Snadno oxidovatelné látky | V nádobě se zabroušeným uzávěrem se zředí 2 ml vzorku 10 ml vody a přidá se 0,1 ml 0,1N manganistanu draselného. Během 30 minut se růžové zabarvení nesmí změnit na hnědé. |

Arzen | Ne více než 1 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 261 OCTAN DRASELNÝ

Definice

Chemický název | Octan draselný |

Einecs | 204-822-2 |

Chemický vzorec | C2H3O2K |

Molekulová hmotnost | 98,14 |

Obsah | Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bezbarvé hygroskopické krystaly nebo bílý krystalický prášek, bez zápachu nebo se slabým octovým zápachem |

Identifikace

A.pH pětiprocentního vodného roztoku | Ne méně než 7,5 a ne více než 9,0 |

B.Pozitivní zkoušky na přítomnost octanu a draslíku | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 8 % po dvouhodinovém sušení při 150 °C |

Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látky | Ne více než 1000 mg/kg, vyjádřeno jako kyselina mravenčí |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 262 (i) OCTAN SODNÝ

Definice

Chemický název | Octan sodný |

Einecs | 204-823-8 |

Chemický vzorec | C2H3NaO2·nH2O (n = 0 nebo 3) |

Molekulová hmotnost | Bezvodý: | 82,03 |

Trihydrát: | 136,08 |

Obsah | Obsah ( pro bezvodou formu i trihydrát) ne méně než 98,5 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bezvodý: | Bílý zrnitý hygroskopický prášek bez zápachu |

Trihydrát: | Bezbarvé průhledné krystaly nebo zrnitý krystalický prášek, bez zápachu nebo se slabým octovým zápachem. Na teplém, suchém vzduchu zvětrává. |

Identifikace

A.pH jednoprocentního vodného roztoku | Ne méně než 8,0 a ne více než 9,5 |

B.Pozitivní zkoušky na přítomnost octanu a sodíku | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Bezvodý: | Ne více než 2 % (120 °C, 4 hodiny) |

Trihydrát: | Mezi 36 a 42 % (120 °C, 4 hodiny) |

Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látky | Ne více než 1000 mg/kg, vyjádřeno jako kyselina mravenčí |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 262 (ii) HYDROGENDVOJOCTAN SODNÝ

Definice | Hydrogendvojoctan sodný je molekulární sloučenina octanu sodného a kyseliny octové. |

Chemický název | Hydrogendvojoctan sodný |

Einecs | 204-814-9 |

Chemický vzorec | C4H7NaO4·nH2O (n = 0 nebo 3) |

Molekulová hmotnost | 142,09 (bezvodý) |

Obsah | Obsah 39 až 41 % volné kyseliny octové a 58 až 60 % octanu sodného |

Popis | Bílá hygroskopická krystalická pevná látka s octovým zápachem. |

Identifikace

A.pH desetiprocentního vodného roztoku | Ne méně než 4,5 a ne více než 5,0 |

B.Pozitivní zkoušky na přítomnost octanu a sodíku | | |

Čistota

Obsah vody | Ne více než 2 % (metoda Karla Fischera) |

Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látky | Ne více než 1000 mg/kg, vyjádřeno jako kyselina mravenčí |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 263 OCTAN VÁPENATÝ

Definice

Chemický název | Octan vápenatý |

Einecs | 200-540-9 |

Chemický vzorec | Bezvodý: | C4H6O4Ca |

Monohydrát: | C4H6O4Ca·H2O |

Molekulová hmotnost | Bezvodý: | 158,17 |

Monohydrát: | 176,18 |

Obsah | Ne méně než 98 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bezvodý octan vápenatý je bílá, hygroskopická, objemná, krystalická pevná látka s mírně hořkou chutí. Může mírně zápáchat po kyselině octové. Monohydrát může mít formu jehliček, granulí nebo může být práškový |

Identifikace

A.pH desetiprocentního vodného roztoku | Ne méně než 6,0 a ne více než 9,0 |

B.Pozitivní zkoušky na přítomnost octanu a vápníku | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 11 % po vysušení (155 °C do konstantní hmotnosti, pro monohydrát) |

Látky nerozpustné ve vodě | Ne více než 0,3 % |

Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látky | Ne více než 1000 mg/kg vyjádřeno jako kyselina mravenčí |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 270 KYSELINA MLÉČNÁ

Definice

Chemický název | Kyselina mléčná Kyselina 2-hydroxypropionová Kyselina 1-hydroxyethan1-karboxylová |

Einecs | 200-018-0 |

Chemický vzorec | C3H6O3 |

Molekulová hmotnost | 90,08 |

Obsah | Ne méně než 76 % a ne více než 84 % |

Popis | Bezbarvá nebo nažloutlá, sirupovitá kapalina téměř bez zápachu s kyselou chutí, sestává ze směsi kyseliny mléčné (C3H6O3) a jejího laktonu (C6H10O5). Získává se mléčným kvašením cukrů nebo se připravuje synteticky |

Poznámka:Kyselina mléčná je hygroskopická a při koncentrování varem kondenzuje a tvoří lakton kyseliny mléčné, který zředěním a zahřátím hydrolyzuje na kyselinu mléčnou. | | |

Identifikace

A.Pozitivní zkouška na přítomnost mléčnanu | | |

Čistota

Síranový popel | Ne více než 0,1 % |

Chloridy | Ne více než 0,2 % |

Sírany | Ne více než 0,25 % |

Železo | Ne více než 10 mg/kg |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

Poznámka:Tato specifikace se týká osmdesátiprocentního vodného roztoku; pro slabší vodné roztoky se vypočtou hodnoty odpovídající jejich obsahu kyseliny mléčné | | |

E 280 KYSELINA PROPIONOVÁ

Definice

Chemický název | Kyselina propionová Kyselina propankarboxylová |

Einecs | 201-176-3 |

Chemický vzorec | C3H6O2 |

Molekulová hmotnost | 74,08 |

Obsah | Ne méně než 99,5 % |

Popis | Bezbarvá nebo slabě nažloutlá olejovitá kapalina s mírně štiplavým zápachem |

Identifikace

A.Bod tání | - 22 °C |

B.Destilační rozpětí | 138,5 °C až 142,5° |

Čistota

Netěkavý zbytek | Ne více než 0,01 % po vysušení při 140 °C do konstantní hmotnosti |

Aldehydy | Ne více než 0,1 % vyjádřeno jako formaldehyd |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 281 PROPIONÁT SODNÝ

Definice

Chemický název | Propionát sodný Sodná sůl kyseliny propankarboxylové |

Einecs | 205-290-4 |

Chemický vzorec | C3H5O2Na |

Molekulová hmotnost | 96,06 |

Obsah | Ne méně než 99 % po dvouhodinovém sušení při 105 °C |

Popis | Bílý krystalický hygroskopický prášek nebo jemný bílý prášek |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost propionátu a sodíku | | |

B.pH desetiprocentního vodného roztoku | Ne méně než 7,5 a ne více než 10,5 |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 4 %, stanoveno dvouhodinovým sušením při 105 °C |

Látky nerozpustné ve vodě | Ne více než 0,1 % |

Železo | Ne více než 50 mg/kg |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 282 PROPIONÁT VÁPENATÝ

Definice

Chemický název | Propionát vápenatý |

Einecs | 223-795-8 |

Chemický vzorec | C6H10O4Ca |

Molekulová hmotnost | 186,22 |

Obsah | Ne méně než 99 % po dvouhodinovém sušení při 105 °C |

Popis | Bílý krystalický prášek |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost propionátu a vápníku | | |

B.pH desetiprocentního vodného roztoku | Mezi 6,0 a 9,0 |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 4 %, stanoveno dvouhodinovým sušením při 105 °C |

Ve vodě nerozpustné látky | Ne více než 0,3 % |

Železo | Ne více než 50 mg/kg |

Fluoridy | Ne více než 10 mg/kg |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 283 PROPIONÁT DRASELNÝ

Definice

Chemický název | Propionát draselný Draselná sůl kyseliny propankarboxylové |

Einecs | 206-323-5 |

Chemický vzorec | C3H5KO2 |

Molekulová hmotnost | 112,17 |

Obsah | Ne méně než 99 % po dvouhodinovém sušení při 105 °C |

Popis | Bílý krystalický prášek |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost propionátu a draslíku | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 4 %, stanoveno dvouhodinovým sušením při 105 °C |

Látky nerozpustné ve vodě | Ne více než 0,3 % |

Železo | Ne více než 30 mg/kg |

Fluoridy | Ne více než 10 mg/kg |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 284 KYSELINA BORITÁ

Synonyma | Kyselina boritá Kyselina orthoboritá Borofax |

Definice

Einecs | 233-139-2 |

Chemický vzorec | H3BO3 |

Molekulová hmotnost | 61,84 |

Obsah | Ne méně než 99,5 % |

Popis | Bezbarvé průhledné krystaly bez zápachu nebo bílé granule nebo prášek; lehce mastné na omak; v přírodě se vyskytuje jako minerál sasolin |

Identifikace

A.Bod tání | Přibližně 171 °C |

B.Barví plamen zeleně | | |

C.pH 3,3% vodného roztoku | Mezi 3,8 a 4,8 |

Čistota

Peroxidy | Přidáním roztoku KI nedochází ke zbarvení |

Arzen | Ne více než 1 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 285 TETRABORITAN SODNÝ (BORAX)

Synonyma | Boritan sodný |

Definice

Chemický název | Tetraboritan sodný Pyroboritan sodný Bezvodý tetraboritan Anhydrous tetraborate |

Einecs | 215-540-4 |

Chemický vzorec | Na2B4O7 Na2B4O7·10H2O |

Molekulová hmotnost | 201,27 |

Popis | Prášek nebo destičky připomínající sklo, které se na vzduchu zakalují; pomalu se rozpouští ve vodě |

Identifikace

A. Rozpětí bodu tání | Mezi 171 °C a 175 °C za rozkladu |

Čistota

Peroxidy | Přidáním roztoku KI nedochází ke zbarvení |

Arzen | Ne více než 1 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 290 OXID UHLIČITÝ

A. Synonyma | Carbonic acid gas Suchý led (v pevné formě) Anhydrid kyseliny uhličité |

Definice

Chemický název | Oxid uhličitý |

Einecs | 204-696-9 |

Chemický vzorec | CO2 |

Molekulová hmotnost | 44,01 |

Obsah | Ne méně než 99 % V/V, uvažováno v plynném stavu |

Popis | Bezbarvý plyn, za normálních podmínek se slabě štiplavým zápachem. Komerčně je oxid uhličitý dodáván jako kapalina v tlakových lahvích nebo ve velkých zásobních systémech nebo ve stlačených pevných blocích "suchého ledu". Pevné formy (suchý led) obvykle obsahují jako pojidla příměsi, jako je propylenglykol nebo minerální olej |

Identifikace

A.Srážení(Tvorba sraženiny) | Pokud je proud plynného vzorku zaváděn do roztoku hydroxidu barnatého, tvoří se bílá sraženina, která se za vývoje plynu rozpouští ve zředěné kyselině octové |

Čistota

Acidita | 915 ml plynu probublaného 50 ml čerstvě převařené vody nesmí posunout její reakci při použití methyloranže do kyselé oblasti více, než učiní přídavek 1 ml kyseliny chlorovodíkové (0,01N) do 50 ml čerstvě převařené vody |

Redukující látky, fosfan a sulfan | 915 ml plynu probublaného 25 ml amoniakálního roztoku dusičnanu stříbrného, ke kterému byly přidány 3 ml amoniaku, nesmí způsobit zakalení nebo zčernání tohoto roztoku |

Oxid uhelnatý | Ne více než 10 μg/l |

Obsah oleje | Ne více než 0,1 mg/l |

E 300 KYSELINA ASKORBOVÁ

Definice

Chemický název | Kyselina L-askorbová Kyselina askorbová 2,3-didehydro-Lthreohexono-1,4-lakton 3-keto-L-gulofuranolakton |

Einecs | 200-066-2 |

Chemický vzorec | C6H8O6 |

Molekulová hmotnost | 176,13 |

Obsah | Kyselina askorbová po dvacetičtyřhodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou obsahuje ne méně než 99 % C6H8O6 |

Popis | Bílá až světle žlutá krystalická látka bez zápachu |

Identifikace

A.Rozpětí bodu tání | Mezi 189 °C a 193 °C za rozkladu |

B.Pozitivní zkoušky na přítomnost kyseliny askorbové | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 4 % po dvacetičtyřhodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou |

Síranový popel | Ne více než 0,1 % |

Specifická otáčivost | αD20 mezi +20,5° a +21,5° (10 % (m/V) vodný roztok) |

pH dvouprocentního vodného roztoku | Mezi 2,4 a 2,8 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 301 ASKORBAN SODNÝ

Definice

Chemický název | Askorban sodný L-askorban sodný Sodný enolát 2,3-didehydro-L-threohexono-1,4-laktonu Sodný enolát 3-keto-L-gulofuranolaktonu |

Einecs | 205-126-1 |

Chemický vzorec | C6H7O6Na |

Molekulová hmotnost | 198,11 |

Obsah | Askorban sodný po dvacetičtyřhodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou obsahuje ne méně než 99 % C6H7O6Na |

Popis | Bílá nebo téměř bílá krystalická látka bez zápachu, která působením světla tmavne |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost askorbanu a sodíku | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 0,25 % po dvacetičtyřhodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou |

Specifická otáčivost | αD20 mezi +103° a +106° (10 % (m/V) vodný roztok) |

pH desetiprocentního vodného roztoku | Mezi 6,5 a 8,0 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 302 ASKORBAN VÁPENATÝ

Definice

Chemický název | Askorban vápenatý, dihydrát Vápenatá sůl 2,3-didehydro-L-threohexono-1,4-laktonu, dihydrát |

Einecs | 227-261-5 |

Chemický vzorec | C12H14O12Ca 2H2O |

Molekulová hmotnost | 426,35 |

Obsah | Ne méně než 98 %, vztaženo na bázi bez těkavých složek |

Popis | Bílý až světle šedožlutý krystalický prášek bez zápachu |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost askorbanu a vápníku | | |

Čistota

Fluoridy | Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor) |

Specifická otáčivost | αD20 mezi +95° a +97° (5 % (m/V) vodný roztok) |

pH desetiprocentního vodného roztoku | Mezi 6,0 a 7,5 |

Těkavé látky | Ne více než 0,3 % stanoveno dvacetičtyřhodinovým sušením při teplotě místnosti v exsikátoru obsahujícím kyselinu sírovou nebo oxid fosforečný |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 304 (i) ASKORBYLPALMITÁT

Definice

Chemický název | Askorbylpalmitát L-askorbyl palmitát 2,3-didehydro-L-threohexono-1,4-lakton6-palmitát 6-palmitoyl-3keto-L-gulofuranolakton |

Einecs | 205-305-4 |

Chemický vzorec | C22H38O7 |

Molekulová hmotnost | 414,55 |

Obsah | Ne méně než 98 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bílá nebo žlutobílá pevná látka s citrusovou vůní |

Identifikace

A.Rozpětí bodu tání | Mezi 107 °C a 117 °C |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 2,0 % po hodinovém sušení ve vakuové sušárně při 56 °C a 60 °C |

Síranový popel | Ne více než 0,1 % |

Specifická otáčivost | αD20 mezi +21° a +24° (5 % (m/V) roztok v methanolu) |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 304 (ii) ASKORBYLSTEARÁT

Definice

Chemický název | Askorbylstearát L-askorbyl stearát 2,3-didehydro-L-threohexono-1,4-lakton-6-stearát 6-stearoyl-3-keto-L-gulofuranolakton |

Einecs | 246-994-9 |

Chemický vzorec | C24H42O7 |

Molekulová hmotnost | 442,6 |

Obsah | Ne méně než 98 % |

Popis | Bílá nebo nažloutlá pevná látka s citrusovou vůní |

Identifikace

A.Rozpětí bodu tání | Asi 116 °C |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 2,0 % po hodinovém sušení ve vakuové sušárně při 56 °C až 60 °C |

Síranový popel | Ne více než 0,1 % |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 306 EXTRAKT S VYSOKÝM OBSAHEM TOKOFEROLŮ

Definice | Produkt obsahující koncentrované tokoferoly a tokotrienoly se získává vakuovou parní destilací jedlých rostlinných olejů. Obsahuje tokoferoly jako d-α, d-β-, d-γ-, a d-ζ-tokofefoly |

Molekulová hmotnost | 430,71 (d-α-tokoferol) |

Obsah | Ne méně než 34 % celkových tokoferolů |

Popis | Hnědočervený až červený, čirý viskózní olej s charakteristickým zápachem a chutí. V mikrokrystalické formě může docházet k mírnému vydělování voskovitých složek |

Identifikace

A.Použitím vhodné metody plynové nebo kapalinové chromatografie | | |

B.Zkoušky rozpustnosti | Nerozpustný ve vodě. Dobře rozpustný v ethanolu. Mísitelný s etherem. |

Čistota

Síranový popel | Ne více než 0,1 % |

Specifická otáčivost | αD20 ne méně než +20° |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 307 ALFA-TOKOFEROL

Synonyma | dl-α-tokoferol |

Definice

Chemický název | dl-5,7,8-trimethyltokol dl-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)6-chromanol |

Einecs | 200-412-2 |

Chemický vzorec | C29H50O2 |

Molekulová hmotnost | 430,71 |

Obsah | Ne méně než 96 % |

Popis | Slabě žlutý až jantarový, čirý viskózní olej, téměř bez zápachu, působením vzduchu nebo světla oxiduje a tmavne. |

Identifikace

A.Zkoušky rozpustnosti | Nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu a mísitelný s etherem. |

B.Spektrofotometrie | Absorpční maximum v absolutním ethanolu je asi 292 nm |

Čistota

Index lomu | n D201,503 - 1,507 |

Specifická absorpce E 1 cm1 % v ethanolu | E 1 cm1 %__NEWLINE__(292 nm) 72 – 76__NEWLINE__(0,01 g ve 200 ml absolutního ethanolu) |

Síranový popel | Ne více než 0,1 % |

Specifická otáčivost | αD200° ± 0,05° (roztok 1:10 v chloroformu) |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 308 GAMA-TOKOFEROL

Synonyma | dl-γ-tokoferol |

Definice

Chemický název | 2,7,8-trimethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol |

Einecs | 231-523-4 |

Chemický vzorec | C28H48O2 |

Molekulová hmotnost | 416,69 |

Obsah | Ne méně než 97 % |

Popis | Čirý, viskózní světle žlutý olej, působením vzduchu nebo světla oxiduje a tmavne. |

Identifikace

A.Spektrofotometrie | Absorpční maximum v absolutním ethanolu je asi 298 nm a 257 nm |

Čistota

Specifická absorpce E 1 cm1 %v ethanolu | E 1 cm1 %(298 nm) mezi 91 a 97 E 1 cm1 %(257 nm) mezi 5,0 a 8,0 |

Index lomu | n D201,503 - 1,507 |

Síranový popel | Ne více než 0,1 % |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 309 DELTA-TOKOFEROL

Definice

Chemický název | 2,8-dimethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol |

Einecs | 204-299-0 |

Chemický vzorec | C27H46O2 |

Molekulová hmotnost | 402,7 |

Obsah | Ne méně než 97 % |

Popis | Čirý, viskózní světle žlutý nebo oranžový olej, působením vzduchu nebo světla oxiduje a tmavne. |

Identifikace

A.Spektrofotometrie | Absorpční maximum v absolutním ethanolu je asi 298 nm a 257 nm |

Čistota

Specifická absorpce E 1 cm1 % v ethanolu | E 1 cm1 %(298 nm) mezi 89 a 95 E 1 cm1 %(257 nm) mezi 3,0 a 6,0 |

Index lomu | n D201,500 - 1,504 |

Síranový popel | Ne více než 0,1 % |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 310 PROPYLGALLÁT

Definice

Chemický název | Propylgallát Propylester kyseliny gallové n-propylester kyseliny 3,4,5-trihydroxybenzoové |

Einecs | 204-498-2 |

Chemický vzorec | C10H12O5 |

Molekulová hmotnost | 212,20 |

Obsah | Ne méně než 98 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bílá až krémově bílá krystalická pevná látka bez zápachu |

Identifikace

A.Zkoušky rozpustnosti | Těžce rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu, etheru a 1,2-propandiolu |

B.Rozpětí bodu tání | Mezi 146 °C a 150 °C po čtyřhodinovém sušení při 110 °C |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 1,0 % (110 °C, čtyři hodiny) |

Síranový popel | Ne více než 0,1 % |

Volné kyseliny | Ne více než 0,5 % (jako kyselina gallová) |

Chlorované organické sloučeniny | Ne více než 100 mg/kg (jako Cl) |

Specifická absorpceE 1 cm1 % v ethanolu | E 1 cm1 %(275 nm) ne méně než 485 a ne více než 520 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 311 OKTYLGALLÁT

Definice

Chemický název | Oktylgallát Oktylester kyseliny gallové n-oktylester kyseliny 3,4,5-trihydroxybenzoové |

Einecs | 213-853-0 |

Chemický vzorec | C15H22O5 |

Molekulová hmotnost | 282,34 |

Obsah | Ne méně než 98 % po šestihodinovém sušení při 90 °C |

Popis | Bílá až krémově bílá pevná látka bez zápachu |

Identifikace

A.Zkoušky rozpustnosti | Nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu, etheru a 1,2-propandiolu |

B.Rozpětí bodu tání | Mezi 99 °C a 102 °C po šestihodinovém sušení při 90 °C |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 0,5 % (90 °C, šest hodin) |

Síranový popel | Ne více než 0,05 % |

Volné kyseliny | Ne více než 0,5 % (jako kyselina gallová) |

Chlorované organické sloučeniny | Ne více než 100 mg/kg (jako Cl) |

Specifická absorpce E 1 cm1 % v ethanolu | E 1 cm1 %(275 nm) ne méně než 375 a ne více než 390 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 312 DODECYLGALLÁT

Synonyma | Laurylgallát |

Definice

Chemický název | Dodecylgallát n-dodecyl (nebo lauryl) ester kyseliny 3,4,5-trihydroxybenzoové Dodecylester kyseliny gallové |

Einecs | 214-620-6 |

Chemický vzorec | C19H30O5 |

Molekulová hmotnost | 338,45 |

Obsah | Ne méně než 98 % po šestihodinovém sušení při 90 °C |

Popis | Bílá až krémově bílá pevná látka bez zápachu |

Identifikace

A.Zkoušky rozpustnosti | Nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu a etheru |

B.Rozpětí bodu tání | Mezi 95 °C a 98 °C po šestihodinovém sušení při 90 °C |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 0,5 % (90 °C, šest hodin) |

Síranový popel | Ne více než 0,05 % |

Volné kyseliny | Ne více než 0,5 % (jako kyselina gallová) |

Chlorované organické sloučeniny | Ne více než 100 mg/kg (jako Cl) |

Specifická absorpce E 1 cm1 % v ethanolu | E 1 cm1 %(275 nm) ne méně než 300 a ne více než 325 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 10 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 30 mg/kg |

E 315 KYSELINA ERYTHROBOVÁ

Synonyma | Kyselina isoaskorbová Kyselina D-araboaskorbová |

Definice

Chemický název | γ-lakton kyseliny D-erythro-hex-2-enoové Kyselina isoaskorbová Kyselina D-isoaskorbová |

Einecs | 201-928-0 |

Chemický vzorec | C6H8O6 |

Molekulová hmotnost | 176,13 |

Obsah | Ne méně než 98 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bílá až světle žlutá krystalická pevná látka, působením světla postupně tmavne |

Identifikace

A.Rozpětí bodu tání | Asi 164 °C až 172 °C za rozkladu |

B.Pozitivní zkouška na přítomnost kyseliny askorbové/barevná reakce | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 0,4 % po tříhodinovém sušení za sníženého tlaku nad silikagelem |

Síranový popel | Ne více než 0,3 % |

Specifická otáčivost | αD2510 % (m/V) vodného roztoku mezi -16,5° až -18,0° |

Oxaláty | K roztoku, který obsahuje 1 g v 10 ml vody, se přidají 2 kapky ledové kyseliny octové a 5 ml desetiprocentního roztoku octanu vápenatého. Roztok musí zůstat čirý |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 316 ERYTHROBÁT SODNÝ

Synonyma | Isoaskorban sodný |

Definice

Chemický název | Isoaskorban sodný Sodná sůl kyseliny D-isoaskorbové Sodná sůl 2,3-didehydro-D-erythrohexon-1,4-laktonu Sodný enolát 3-keto-D-gulofurano-laktonu, monohydrát |

Einecs | 228-973-9 |

Chemický vzorec | C6H7O6Na H2O |

Molekulová hmotnost | 216,13 |

Obsah | Ne méně než 98 % po dvacetičtyřhodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou, vyjádřeno jako monohydrát |

Popis | Bílá krystalická látka |

Identifikace

A.Zkoušky rozpustnosti | Snadno rozpustný ve vodě, velmi těžce rozpustný v ethanolu |

B.Pozitivní zkouška na přítomnost kyseliny askorbové/barevná reakce | | |

C.Pozitivní zkouška na přítomnost sodíku | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 0,25 % po dvacetičtyřhodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou |

Specifická otáčivost | αD25 10 % (m/V) vodného roztoku mezi +95° a +98° |

pH desetiprocentního vodného roztoku | 5,5 až 8,0 |

Oxaláty | K roztoku, který obsahuje 1 g v 10 ml vody, se přidají 2 kapky ledové kyseliny octové a 5 ml desetiprocentního roztoku octanu vápenatého. Roztok musí zůstat čirý |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 320 BUTYLOVANÝ HYDROXYANISOL (BHA)

Synonyma | BHA |

Definice

Chemický název | 3-terciální butyl-4-hydroxyanisol Směs 2-terc. butyl-4-hydroxyanisolu a 3-terc. butyl-4-hydroxyanisolu |

Einecs | 246-563-8 |

Chemický vzorec | C11H16O2 |

Molekulová hmotnost | 180,25 |

Obsah | Ne méně než 98,5 % C11H16O2 a ne méně než 85 % isomeru 3-terc. butyl-4-hydroxyanisolu |

Popis | Bílé nebo světle žluté krystaly nebo voskovitá látka se slabě aromatickou vůní |

Identifikace

A.Zkoušky rozpustnosti | Nerozpustný ve vodě |

B.Rozpětí bodu tání | Mezi 48 °C a 55 °C |

Čistota

Síranový popel | Ne více než 0,05 % po kalcinaci při 800 ± 25 °C |

Fenolické nečistoty | Ne více než 0,5 % |

Specifická absorpce E 1 cm1 %v ethanolu | E 1 cm1 %(290 nm) ne méně než 190 a ne více než 210 |

E 1 cm1 %(228 nm) ne méně než 326 a ne více než 345 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 321 BUTYLOVANÝ HYDROXYTOLUEN (BHT)

Synonyma | BHT |

Definice

Chemický název | 2,6-diterc. butyl-p-krezol 4-methyl-2,6-diterc. butylfenol |

Einecs | 204-881-4 |

Chemický vzorec | C15H24O |

Molekulová hmotnost | 220,36 |

Obsah | Ne méně než 99 % |

Popis | Bílá krystalická nebo vločkovitá látka bez zápachu nebo s charakteristickou slabou aromatickou vůní |

Identifikace

A.Zkoušky rozpustnosti | Nerozpustný ve vodě a 1,2-propandiolu. Snadno rozpustný v ethanolu. |

B.Bod tání | 70 °C |

C.Absorpční maximum | Absorpce v rozsahu 230 až 320 nm 2 cm vrstvy roztoku 1:100000 v bezvodém ethanolu vykazuje maximum pouze při 278 nm. |

Čistota

Síranový popel | Ne více než 0,005 % |

Fenolické nečistoty | Ne více než 0,5 % |

Specifická absorpce E 1 cm1 % v ethanolu | E 1 cm1 % (278 nm) ne méně než 81 a ne více než 88 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 322 LECITINY

Synonyma | Fosfatidy Fosfolipidy |

Definice | Lecitiny jsou směsí nebo frakcemi fosfatidů získaných fyzikálními postupy z potravin živočišného nebo rostlinného původu; zahrnují také hydrolyzované produkty získané působením neškodných a vhodných enzymů. Konečný produkt nesmí vykazovat žádné známky zbytkové enzymatické aktivity Lecitiny lze trochu bělit ve vodném prostředí působením peroxidu vodíku. Tato oxidace nesmí chemicky měnit fosfatidy lecitinů |

Einecs | 232-307-2 |

Obsah | Lecitiny: ne méně než 60,0 % látek nerozpustných v acetonuHydrolyzované lecitiny: ne méně než 56,0 % látek nerozpustných v acetonu |

Popis | Lecitiny: hnědá kapalina nebo viskózní polotekutá látka nebo prášekHydrolyzované lecitiny: světle hnědá až hnědá viskózní kapalina nebo pasta |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost cholinu, fosforu a mastných kyselin | | |

B.Zkouška na přítomnost hydrolyzovaného lecitinu | Do 800ml kádinky se přidá 500 ml vody (30 °C - 35 °C). Poté se za stálého míchání pomalu přidá 50 ml vzorku. Hydrolyzovaný lecitin vytvoří homogenní emulzi. Nehydrolyzovaný lecitin vytvoří oddělenou fázi o hmotnosti přibližně 50 g. |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 2,0 % po hodinovém sušení při 105 °C |

Látky nerozpustné v toluenu | Ne více než 0,3 % |

Číslo kyselosti | Lecitiny: ne více než 35 mg hydroxidu draselného na gramHydrolyzované lecitiny: ne více než 45 mg hydroxidu draselného na gram |

Peroxidové číslo | Rovno nebo menší než 10 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 325 MLÉČNAN SODNÝ

Definice

Chemický název | Mléčnan sodný 2-hydroxypropionát sodný |

Einecs | 200-772-0 |

Chemický vzorec | C3H5NaO3 |

Molekulová hmotnost | 112,06 (bezvodý) |

Obsah | Ne méně než 57 % a ne více než 66 % |

Popis | Bezbarvá průhledná kapalina Bez zápachu nebo s mírnou charakteristickou vůní |

Identifikace

A.Pozitivní zkouška na přítomnost mléčnanu | | |

B.Pozitivní zkoušky na přítomnost sodíku | | |

Čistota

Kyselost | Ne více než 0,5 % po vysušení, vyjádřeno jako kyselina mléčná |

pH dvacetiprocentního vodného roztoku | 6,5 až 7,5 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

Redukující látky | Neredukuje Fehlingův roztok |

Poznámka:Uvedená specifikace platí pro šedesátiprocentní vodný roztok | | |

E 326 MLÉČNAN DRASELNÝ

Definice

Chemický název | Mléčnan draselný 2-hydroxypropionát draselný |

Einecs | 213-631-3 |

Chemický vzorec | C3H5O3K |

Molekulová hmotnost | 128,17 (bezvodý) |

Obsah | Ne méně než 57 % a ne více než 66 % |

Popis | Mírně viskózní čirá kapalina téměř bez zápachu. Bez zápachu nebo se slabou charakteristickou vůní |

Identifikace

A.Spálení | Roztok mléčnanu sodného se spálí na popel. Popel je alkalický po přidání kyseliny dochází k vývoji plynu |

B.Barevná reakce | 5 ml roztoku katecholu 1:100 v kyselině sírové se převrství 2 ml roztoku mléčnanu draselného. V oblasti styku obou kapalin se objeví tmavě červené zabarvení |

C.Pozitivní zkoušky na přítomnost draslíku a mléčnanu | | |

Čistota

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

Kyselost | 1 g mléčnanu draselného se rozpustí ve 20 ml vody, přidají se 3 kapky fenolftaleinu a titruje se 0,1N hydroxidem sodným. Spotřeba by neměla být větší než 0,2 ml. |

Redukující látky | Mléčnan draselný neredukuje Fehlingův roztok |

Poznámka:Uvedená specifikace platí pro šedesátiprocentní vodný roztok | | |

E 327 MLÉČNAN VÁPENATÝ

Definice

Chemický název | Dimléčnan vápenatý Hydrát dimléčnanu vápenatého Vápenatá sůl 2-hydroxypropionové kyseliny |

Einecs | 212-406-7 |

Chemický vzorec | (C3H5O2)2Ca nH2O (n = 0-5) |

Molekulová hmotnost | 218,22 (bezvodý) |

Obsah | Ne méně než 98 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bílý krystalický prášek nebo granule, téměř bez zápachu |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost mléčnanu a vápníku | | |

B.Zkoušky rozpustnosti | Dobře rozpustný ve vodě a prakticky nerozpustný v ethanolu |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Stanoveno čtyřhodinovým sušením při 120 °C bezvodý: ne více než 3,0 %s 1 molekulou vody: ne více než 8,0 %se 3 molekulami vody: ne více než 20,0 %se 4,5 molekulami vody: ne více než 27 % |

Kyselost | Ne více než 0,5 % sušiny, vyjádřeno jako kyselina mléčná |

Fluoridy | Ne více než 30 mg/kg (vyjádřeno jako fluor) |

pH pětiprocentního roztoku | Mezi 6,0 a 8,0 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

Redukující látky | Neredukuje Fehlingův roztok |

E 330 KYSELINA CITRONOVÁ

Definice

Chemický název | Kyselina citronová Kyselina 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylová Hydroxytricarballytic acid |

Einecs | 201-069-1 |

Chemický vzorec | a)C6H8O7 (bezvodá)b)C6H8O7 H2O (monohydrát) |

Molekulová hmotnost | a)192,13 (bezvodá)b)210,15 (monohydrát) |

Obsah | Kyselina citronová může být bezvodá nebo může obsahovat 1 molekulu vody. Kyselina citronová obsahuje ne méně než 99,5 % C6H8O7, ve vysušeném stavu |

Popis | Kyselina citronová je bílá nebo bezbarvá krystalická pevná látka bez zápachu se silně kyselou chutí. Monohydrát na suchém vzduchu zvětrává |

Identifikace

A.Zkoušky rozpustnosti | Velmi snadno rozpustná ve vodě; snadno rozpustná v ethanolu; dobře rozpustná v etheru |

Čistota

Obsah vody | Bezvodá kyselina citronová neobsahuje více než 0,5 % vody; monohydrát kyseliny citronové neobsahuje více než 8,8 % vody (metoda Karla Fischera) |

Síranový popel | Ne více než 0,05 % po kalcinaci při 800 ± 25 °C |

Arzen | Ne více než 1 mg/kg |

Olovo | Ne více než 1 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 5 mg/kg |

Oxaláty | Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová |

Snadno zuhelnitelné látky | 1 g práškového vzorku se hodinu zahřívá s 10 ml alespoň devadesátiosmiprocentní kyseliny sírové ve vodní lázni při 90 °C bez přístupu světla. Nesmí se vytvořit tmavší zabarvení než světle hnědé (srovnávací kapalina K) |

E 331 (i) CITRONAN MONOSODNÝ

Synonyma | Citronan monosodný Trisodium sodium citrate |

Definice

Chemický název | Citronan monosodný Monosodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové |

Chemický vzorec | a)C6H7O7 Na (bezvodý)b)C6H7O7Na H2O (monohydrát) |

Molekulová hmotnost | a)214,11 (bezvodý)b)232,23 (monohydrát) |

Obsah | Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Krystalický bílý prášek nebo bezbarvé krystaly |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost citronanu a sodíku | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Stanoveno čtyřhodinovým sušením při 180 °C: anhydrid: ne více než 1,0 %monohydrát: ne více než 8 % |

Šťavelany | Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová |

pH jednoprocentního vodného roztoku | Mezi 3,5 a 3,8 |

Arzen | Ne více než 1 mg/kg |

Olovo | Ne více než 1 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 5 mg/kg |

E 331 (ii) CITRONAN DISODNÝ

Synonyma | Citronan disodný Dibasic sodium citrate |

Definice

Chemický název | Citronan disodný Disodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové Disodná sůl kyseliny citronové s 1,5 molekulami vody |

Einecs | 200-623-3 |

Chemický vzorec | C6H6O7Na2 1,5H2O |

Molekulová hmotnost | 263,11 |

Obsah | Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Krystalický bílý prášek nebo bezbarvé krystaly |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost citronanu a sodíku | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 13,0 % po čtyřhodinovém sušení při 180 °C |

Šťavelany | Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová |

pH jednoprocentního vodného roztoku | Mezi 4,9 a 5,2 |

Arzen | Ne více než 1 mg/kg |

Olovo | Ne více než 1 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 5 mg/kg |

E 331 (iii) CITRONAN TRISODNÝ

Synonyma | Citronan trisodný Trisodium sodium citrate |

Definice

Chemický název | Citronan trisodný Trisodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové Trisodná sůl kyseliny citronové, bezvodá, dihydrát nebo pentahydrát |

Einecs | 200-675-3 |

Chemický vzorec | Anhydrid: | C6H5O7 Na3 |

Hydratovaný: | C6H5O7Na3 nH2O (n = 2 nebo 5) |

Molekulová hmotnost | 258,07 (bezvodý) |

Obsah | Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Krystalický bílý prášek nebo bezbarvé krystaly |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost citronanu a sodíku | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Stanoveno čtyřhodinovým sušením při 180 °C: |

- anhydrid: | - ne více než 1,0 % |

- dihydrát: | - ne více než 13,5 % |

- pentahydrát: | - ne více než 30,3 % |

Šťavelany | Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová |

pH pětiprocentního vodného roztoku | Mezi 7,5 a 9,0 |

Arzen | Ne více než 1 mg/kg |

Olovo | Ne více než 1 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 5 mg/kg |

E 332 (i) CITRONAN MONODRASELNÝ

Synonyma | Citronan monodraselný Monobasic potassium citrate |

Definice

Chemický název | Citronan monodraselný Monodraselná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové Bezvodá monodraselná sůl kyseliny citronové |

Einecs | 212-753-4 |

Chemický vzorec | C6H7O7K |

Molekulová hmotnost | 230,21 |

Obsah | Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bílý hygroskopický zrnitý prášek nebo průhledné krystaly |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost citronanu a draslíku | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 1,0 % po čtyřhodinovém sušení při 180 °C |

Šťavelany | Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová |

pH jednoprocentního vodného roztoku | Mezi 3,5 a 3,8 |

Arzen | Ne více než 1 mg/kg |

Olovo | Ne více než 1 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 5 mg/kg |

E 332 (ii) CITRONAN TRIDRASELNÝ

Synonyma | Citronan tridraselný Tribasic potassium citrate |

Definice

Chemický název | Citronan tridraselný Tridraselná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové Tridraselná sůl kyseliny citronové, monohydrát |

Einecs | 212-755-5 |

Chemický vzorec | C6H5O7K3 H2O |

Molekulová hmotnost | 324,42 |

Obsah | Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bílý, hygroskopický zrnitý prášek nebo průhledné krystaly |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost citronanu a draslíku | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 6,0 % po čtyřhodinovém sušení při 180 °C |

Šťavelany | Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová |

pH jednoprocentního vodného roztoku | Mezi 7,5 a 9,0 |

Arzen | Ne více než 1 mg/kg |

Olovo | Ne více než 1 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 5 mg/kg |

E 333 (i) CITRONAN MONOVÁPENATÝ

Synonyma | Citronan monovápenatý Monobasic calcium citrate |

Definice

Chemický název | Citronan monovápenatý Monovápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové Monovápenatá sůl kyseliny citronové, monohydrát |

Chemický vzorec | (C6H7O7)2Ca H2O |

Molekulová hmotnost | 440,32 |

Obsah | Ne méně než 97,5 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Jemný bílý prášek |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost citronanu a vápníku | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 7,0 % po čtyřhodinovém sušení při 180 °C |

Šťavelany | Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová |

pH jednoprocentního vodného roztoku | Mezi 3,2 a 3,5 |

Fluoridy | Ne více než 30 mg/kg (vyjádřeno jako fluor) |

Arzen | Ne více než 1 mg/kg |

Olovo | Ne více než 1 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 5 mg/kg |

Uhličitany | Rozpuštěním 1 g citronanu vápenatého v 10 ml 2N kyseliny chlorovodíkové se nesmí uvolnit více než několik jednotlivých bublinek |

E 333 (ii) DICITRONAN DIVÁPENATÝ

Synonyma | Dicitronan divápenatý Dibasic calcium citrate |

Definice

Chemický název | Dicitronan divápenatý Divápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové Divápenatá sůl kyseliny citronové, trihydrát |

Chemický vzorec | (C6H6O7)2Ca 3H2O |

Molekulová hmotnost | 530,42 |

Obsah | Ne méně než 97,5 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Jemný bílý prášek |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost citronanu a vápníku | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 20,0 % po čtyřhodinovém sušení při 180 °C |

Šťavelany | Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová |

Fluoridy | Ne více než 30 mg/kg (vyjádřeno jako fluor) |

Arzen | Ne více než 1 mg/kg |

Olovo | Ne více než 1 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 5 mg/kg |

Uhličitany | Rozpuštěním 1 g citronanu vápenatého v 10 ml 2N kyseliny chlorovodíkové se nesmí uvolnit více než několik jednotlivých bublinek |

E 333 (iii) CITRONAN TRIVÁPENATÝ

Synonyma | Citronan trivápenatý Tribasic calcium citrate |

Definice

Chemický název | Citronan trivápenatý Trivápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové Trivápenatá sůl kyseliny citronové, tetrahydrát |

Einecs | 212-391-7 |

Chemický vzorec | (C6H5O7)2Ca3 4H2O |

Molekulová hmotnost | 570,51 |

Obsah | Ne méně než 97,5 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Jemný bílý prášek |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost citronanu a vápníku | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 14,0 % po čtyřhodinovém sušení při 180 °C |

Šťavelany | Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová |

Fluoridy | Ne více než 30 mg/kg (vyjádřeno jako fluor) |

Arzen | Ne více než 1 mg/kg |

Olovo | Ne více než 1 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 5 mg/kg |

Uhličitany | Rozpuštěním 1 g citronanu vápenatého v 10 ml 2N kyseliny chlorovodíkové se nesmí uvolnit více než několik jednotlivých bublinek |

E 334 L(+)-KYSELINA VINNÁ

Definice

Chemický název | L-kyselina vinná Kyselina L-2,3-dihydroxybutadienová Kyselina d-α,β-dihydroxyjantarová |

Einecs | 201-766-0 |

Chemický vzorec | C4H6O6 |

Molekulová hmotnost | 150,09 |

Obsah | Ne méně než 99,5 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bezbarvá nebo průsvitná krystalická látka nebo bílý krystalický prášek |

Identifikace

A.Rozpětí bodu tání | Mezi 168 °C a 170 °C |

B.Pozitivní zkoušky na přítomnost vinanu | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 0,5 % ( nad P2O5, tři hodiny) |

Síranový popel | Ne více než 1000 mg/kg po kalcinaci při 800 ± 25 °C |

Specifická optická otáčivost 20 % (m/V) vodného roztoku | αD20 mezi +11,5° a +13,5° |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

Šťavelany | Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová |

E 335 (i) VINAN MONOSODNÝ

Synonyma | Monosodná sůl kyseliny L(+)-vinné |

Definice

Chemický název | Monosodná sůl kyseliny L-2,3-dihydroxybutadienové Monosodná sůl kyseliny L(+)-vinné, monohydrát |

Chemický vzorec | C4H5O6Na·H2O |

Molekulová hmotnost | 194,05 |

Obsah | Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Průhledné bezbarvé krystaly |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost vinanu a sodíku | | |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 10,5 % po čtyřhodinovém sušení při 105 °C |

Šťavelany | Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 335 (ii) VINAN DISODNÝ

Definice

Chemický název | L-vinan disodný (+)-vinan disodný Disodná sůl kyseliny (+)-dihydroxybutadienové Disodná sůl kyseliny L(+)-vinné, dihydrát |

Einecs | 212-773-3 |

Chemický vzorec | C4H4O6Na2·2H2O |

Molekulová hmotnost | 230,8 |

Obsah | Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Průhledné bezbarvé krystaly |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost vinanu a sodíku | | |

B.Zkoušky rozpustnosti | 1 gram je nerozpustný ve 3 ml vody. Nerozpustný v ethanolu |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 17,0 %, stanoveno čtyřhodinovým sušením při 150 °C |

Šťavelany | Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová |

pH jednoprocentního vodného roztoku | Mezi 7,0 a 7,5 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 336 (i) VINAN MONODRASELNÝ

Synonyma | Vinan monodraselný |

Definice

Chemický název | Bezvodá monodraselná sůl L(+)- kyseliny vinné Monodraselná sůl kyseliny L-2,3- dihydroxybutadienové |

Chemický vzorec | C4H5O6K |

Molekulová hmotnost | 188,16 |

Obsah | Ne méně než 98 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bílý krystalický nebo zrnitý prášek |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost vinanu a draslíku | | |

B.Bod tání | 230 °C |

Čistota

pH jednoprocentního vodného roztoku | 3,4 |

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 1,0 %, stanoveno čtyřhodinovým sušením při 105 °C |

Šťavelany | Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 336 (ii) VINAN DIDRASELNÝ

Synonyma | Vinan didraselný |

Definice

Chemický název | Didraselná sůl kyseliny L-2,3-dihydroxybutadienové Didraselná sůl kyseliny L(+)-vinné, hemihydrát |

Einecs | 213-067-8 |

Chemický vzorec | C4H4O6K2·½H2O |

Molekulová hmotnost | 235,2 |

Obsah | Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bílý krystalický nebo zrnitý prášek |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost vinanu a draslíku | | |

Čistota

pH jednoprocentního vodného roztoku | Mezi 7,0 a 9,0 |

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 4,0 %, stanoveno čtyřhodinovým sušením při 150 °C |

Šťavelany | Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 337 VINAN SODNODRASELNÝ

Synonyma | L(+)-vinan draselno-sodný Rochellská sůl Seignettova sůl |

Definice

Chemický název | Draselno-sodná sůl kyseliny L-2,3-dihydroxybutadienové L(+)-vinan draselno-sodný |

Einecs | 206-156-8 |

Chemický vzorec | C4H4O6KNa·4H2O |

Molekulová hmotnost | 282,23 |

Obsah | Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost vinanu, sodíku a draslíku | | |

B.Zkoušky rozpustnosti | 1 g je dobře rozpustný v 1 ml vody, nerozpustný v ethanolu. |

C.Rozpětí bodu tání | Mezi 70 a 80 °C |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 26,0 % a ne méně než 21,0 %, stanoveno tříhodinovým sušením při 150 °C |

Šťavelany | Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová |

pH jednoprocentního vodného roztoku | Mezi 6,5 a 8,5 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 338 KYSELINA FOSFOREČNÁ

Synonyma | Kyselina orthofosforečná Kyselina monofosforečná |

Definice

Chemický název | Kyselina fosforečná |

Einecs | 231-633-2 |

Chemický vzorec | H3PO4 |

Molekulová hmotnost | 98,00 |

Obsah | Ne méně než 71 % a ne více než 83 % |

Popis | Čirá bezbarvá viskózní kapalina |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost kyseliny a fosforečnanu | | |

Čistota

Těkavé kyseliny | Ne více než 10 mg/kg (jako kyselina octová) |

Chloridy | Ne více než 200 mg/kg (vyjádřeno jako chlor) |

Dusičnany | Ne více než 5 mg/kg (jako NaNO3) |

Sírany | Ne více než 1500 mg/kg (jako CaSO4) |

Fluoridy | Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor) |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

Poznámka:Uvedená specifikace platí pro sedmdesátipětiprocentní vodný roztok | | |

E 339 (i) DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ

Synonyma | Monofosforečnan monosodný Kyselý monofosforečnan monosodný Orthofosforečnan monosodný Primární fosforečnan sodný |

Definice

Chemický název | Dihydrogenmonofosforečnan sodný |

Einecs | 231-449-2 |

Chemický vzorec | Bezvodý: | NaH2PO4 |

Monohydrát: | NaH2PO4·H2O |

Dihydrát: | NaH2PO4·2H2O |

Molekulová hmotnost | Bezvodý: | 119,98 |

Monohydrát: | 138,00 |

Dihydrát: | 156,01 |

Obsah | Po hodinovém sušení při 60 °C a následném čtyřhodinovém sušení při 105 °C neobsahuje méně než 97 % NaH2PO4 |

Popis | Bílý, mírně rozpadavý prášek, krystaly nebo granule, bez zápachu |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost sodíku a fosforečnanu | | |

B.Zkoušky rozpustnosti | Snadno rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu, etheru nebo chloroformu. |

C.Obsah P2O5 | Mezi 58,0 % a 60,0 % |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Sušením nejprve jednu hodinu při 60 °C a poté čtyři hodiny při 105 °C neztratí bezvodá sůl více než 2,0 %, monohydrát více než 15,0 % a dihydrát více než 25 %. |

Látky nerozpustné ve vodě | Ne více než 0,2 %, ve vysušeném stavu |

Fluoridy | Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor) |

pH jednoprocentního vodného roztoku | Mezi 4,1 a 5,0 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 339 (ii) HYDROGENFOSFOREČNAN DISODNÝ

Synonyma | Monofosforečnan disodný Sekundární fosforečnan sodný Orthofosforečnan disodný Kyselý fosforečnan disodný |

Definice

Chemický název | Hydrogenmonofosforečnan disodný Hydrogenorthofosforečnan disodný |

Einecs | 231-448-7 |

Chemický vzorec | Bezvodý: | Na2HPO4 |

Hydratovaný: | Na2HPO4·H2O (n = 2, 7 nebo 12) |

Molekulová hmotnost | 141,98 (bezvodý) |

Obsah | Po tříhodinovém sušení při 40 °C a následném pětihodinovém sušení při 105 °C neobsahuje méně než 98 % Na2HPO4 |

Popis | Bezvodý hydrogenfosforečnan disodný je bílý hygroskopický prášek bez zápachu. Dostupné hydratované formy jsou dihydrát: bílá, krystalická pevná látka bez zápachu; heptahydrát: bílé krystaly bez zápachu, které zvětrávají, nebo zrnitý prášek a dodekahydrát: bílý prášek bez zápachu, který zvětrává, nebo krystaly |

Identifikace

A.Pozitivní zkouška na přítomnost sodíku a fosforečnanu | | |

B.Zkouška rozpustnosti | Snadno rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu |

C.Obsah P2O5 | Mezi 49 % a 51 % (bezvodý) |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Po tříhodinovém sušení při 40 °C a poté pětihodinovém sušení při 105 °C jsou úbytky hmotnosti tyto: bezvodá sůl ne více než 5,0 %, dihydrát ne více než 22,0 %, heptahydrát ne více než 50,0 %, dodekahydrát ne více než 61,0 % |

Látky nerozpustné ve vodě | Ne více než 0,2 %, ve vysušeném stavu |

Fluoridy | Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor) |

pH jednoprocentního vodného roztoku | Mezi 8,4 a 9,6 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 339 (iii) FOSFOREČNAN TRISODNÝ

Synonyma | Fosforečnan sodný Terciární fosforečnan sodný Orthofosforečnan trisodný |

Definice

Chemický název | Monofosforečnan trisodný Fosforečnan trisodný Orthofosforečnan trisodný |

Einecs | 231-509-8 |

Chemický vzorec | Bezvodý: | Na3PO4 |

Hydratovaný: | Na3PO4·nH2O (n = 0,5, 1 nebo 12) |

Molekulová hmotnost | 163,94 (bezvodý) |

Obsah | Bezvodý fosforečnan sodný, stejně jako hemihydrát a monohydrát, neobsahuje méně než 97,0 % Na3PO4, přepočteno na vysušenou bázi. Fosforečnan sodný, dodekahydrát neobsahuje méně než 92,0 % Na3PO4, přepočteno na vyžíhanou bázi |

Popis | Bílé krystaly, granule nebo krystalický prášek, bez zápachu. Dostupné hydratované formy zahrnují hemi- a monohydráty, hexahydrát, oktahydrát, dekahydrát a dodekahydrát. Dodekahydrát obsahuje 1/4 molekuly hydroxidu sodného |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost sodíku a fosforečnanu | | |

B.Zkoušky rozpustnosti | Snadno rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu |

C.Obsah P2O5 | Mezi 40,5 % a 43,5 % (bezvodý) |

Čistota

Úbytek hmotnosti žíháním | Po dvouhodinovém sušení při 120 °C a následném 30minutovém žíhání při asi 800 °C jsou úbytky hmotnosti tyto: bezvodý: ne více než 2,0 %, monohydrát: ne více než 11,0 %, dodekahydrát: mezi 45,0 % a 58,0 % |

Látky nerozpustné ve vodě | Ne více než 0,2 %, ve vysušeném stavu |

Fluoridy | Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor) |

pH jednoprocentního vodného roztoku | Mezi 11,5 a 12,5 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 340 (i) DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

Synonyma | Primární fosforečnan draselný Monofosforečnan monodraselný Kyselý fosforečnan draselný Orthofosforečnan monodraselný |

Definice

Chemický název | Dihydrogenmonofosforečnan draselný Dihydrogenorthofosforečnan monodraselný Dihydrogenmonofosforečnan monodraselný |

Einecs | 231-913-4 |

Chemický vzorec | KH2PO4 |

Molekulová hmotnost | 136,09 |

Obsah | Ne méně než 98,0 % po čtyřhodinovém sušení při 105 °C |

Popis | Bezbarvé krystaly nebo bílý zrnitý nebo krystalický hygroskopický prášek bez zápachu |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost draslíku a fosforečnanu | | |

B.Zkoušky rozpustnosti | Snadno rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu |

C.Obsah P2O5 | Mezi 51,0 % a 53,0 % |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 2,0 %, stanoveno čtyřhodinovým sušením při 105 °C |

Látky nerozpustné ve vodě | Ne více než 0,2 %, ve vysušeném stavu |

Fluoridy | Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor) |

pH jednoprocentního vodného roztoku | Mezi 4,2 a 4,8 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 340 (ii) HYDROGENFOSFOREČNAN DIDRASELNÝ

Synonyma | Monofosforečnan didraselný Sekundární fosforečnan draselný Kyselý fosforečnan didraselný Orthofosforečnan didraselný Dibasic potassium phosphate |

Definice

Chemický název | Hydrogenmonofosforečnan didraselný Hydrogenfosforečnan didraselný Hydrogenorthofosforečnan didraselný |

Einecs | 231-834-5 |

Chemický vzorec | K2HPO4 |

Molekulová hmotnost | 174,18 |

Obsah | Ne méně než 98 % po čtyřhodinovém sušení při 105 °C |

Popis | Bezbarvý nebo bílý zrnitý rozplývající se prášek, krystaly nebo hmota |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost draslíku a fosforečnanu | | |

B.Zkoušky rozpustnosti | Snadno rozpustný ve vodě. Nerozpustný v thanolu |

C.Obsah P2O5 | Mezi 40,3 % a 41,5 % |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne více než 2,0 %, stanoveno čtyřhodinovým sušením při 105 °C |

Látky nerozpustné ve vodě | Ne více než 0,2 %, ve vysušeném stavu |

Fluoridy | Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor) |

pH jednoprocentního vodného roztoku | Mezi 8,7 a 9,4 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 340 (iii) FOSFOREČNAN TRIDRASELNÝ

Synonyma | Fosforečnan draselný Terciární fosforečnan draselný Orthofosforečnan tridraselný |

Definice

Chemický název | Monofosforečnan tridraselný Fosforečnan tridraselný Orthofosforečnan tridraselný |

Einecs | 231-907-1 |

Chemický vzorec | Bezvodý: | K3PO4 |

Hydratovaný: | K3PO4 nH2O (n = 1 nebo 3) |

Molekulová hmotnost | 212,27 (bezvodý) |

Obsah | Ne méně než 97 %, přepočteno na vyžíhanou látku |

Popis | Bezbarvé nebo bílé hygroskopické krystaly nebo granule bez zápachu. Dostupné hydratované formy zahrnují monohydrát a trihydrát |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost draslíku a fosforečnanu | | |

B.Zkoušky rozpustnosti | Snadno rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu |

C.Obsah P2O5 | Mezi 30,5 % a 33,0 % (bezvodý po vyžíhání) |

Čistota

Úbytek hmotnosti žíháním | Bezvodý: ne více než 3,0 %; hydratovaný: ne více než 23,0 %. Stanoveno hodinovým sušením při 105 °C a následným třicetiminutovým žíháním při 800 °C ± 25 °C |

Látky nerozpustné ve vodě | Ne více než 0,2 %, ve vysušeném stavu |

Fluoridy | Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor) |

pH jednoprocentního vodného roztoku | Mezi 11,5 a 12,3 |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 341 (i) BIS (DIHYDROGENFOSFOREČNAN) VÁPENATÝ

Synonyma | Primární fosforečnan vápenatý Orthofosforečnan monovápenatý |

Definice

Chemický název | Bis(dihydrogenfosforečnan) vápenatý |

Einecs | 231-837-1 |

Chemický vzorec | Bezvodý: | Ca(H2PO4)2 |

Monohydrát: | Ca(H2PO4)2·H2O |

Molekulová hmotnost | 234,05 (bezvodý) 252,08 (monohydrát) |

Obsah | Ne méně než 95 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Zrnitý prášek nebo bílé rozplývavé krystaly nebo granule |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost vápníku a fosforečnanu | | |

B.Obsah P2O5 | Mezi 55,5 % a 61,1 % (bezvodý) |

C.Obsah CaO | Mezi 23,0 % a 27,5 % (bezvodý) Mezi 19,0 % a 24,8 % (monohydrát) |

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením | Ne méně než 14 %, stanoveno čtyřhodinovým sušením při 105 °C (bezvodý) Ne více než 17,5 %, stanoveno hodinovým sušením při 60 °C a poté čtyřhodinovým sušením při 105 °C (monohydrát) |

Úbytek hmotnosti žíháním | Ne více než 17,5 % po třicetiminutovém žíhání při 800 °C ± 25 °C (bezvodý) Ne více než 25,0 %, stanoveno hodinovým sušením při 105 °C a poté třicetiminutovým žíháním při 800 °C ± 25 °C |

Fluoridy | Ne více než 30 mg/kg (vyjádřeno jako fluor) |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 341 (ii) HYDROGENFOSFOREČNAN VÁPENATÝ

Synonyma | Sekundární fosforečnan vápenatý Hydrogenorthofosforečnan vápenatý |

Definice

Chemický název | Hydrogenfosforečnan vápenatý Hydrogenorthofosforečnan vápenatý Sekundární fosforečnan vápenatý |

Einecs | 231-826-1 |

Chemický vzorec | Bezvodý: | CaHPO4 |

Dihydrát: | CaHPO4·2H2O |

Molekulová hmotnost | 136,06 (bezvodý) 172,09 (dihydrát) |

Obsah | Hydrogenfosforečnan vápenatý neobsahuje po tříhodinovém sušení při 200 °C méně než 98 % a více než 102 % CaHPO4 |

Popis | Bílé krystaly nebo granule, zrnitý prášek nebo prášek |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost vápníku a fosforečnanu | | |

B.Zkoušky rozpustnosti | Mírně rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu |

C.Obsah P2O5 | Mezi 50,0 % a 52,5 % (bezvodý) |

Čistota

Úbytek hmotnosti žíháním | Ne více než 8,5 % (bezvodý) nebo 26,5 % (dihydrát) po třicetiminutovém žíhání při 800 ± 25 °C |

Fluoridy | Ne více než 50 mg/kg |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 341 (iii) FOSFOREČNAN TRIVÁPENÁTÝ

Synonyma | Orthofosforečnan vápenatý Calcium orthophosphate |

Definice

Chemický název | Bis(monofosforečnan) trivápenatý |

Einecs | 231-840-8 |

Chemický vzorec | Ca3(PO4)2 |

Molekulová hmotnost | 310,17 |

Obsah | Ne méně než 90 %, přepočteno na vyžíhanou látku |

Popis | Bílý prášek bez chuti a zápachu, stálý na vzduchu |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost vápníku a fosforečnanu | | |

B.Zkoušky rozpustnosti | Prakticky nerozpustný ve vodě; nerozpustný v ethanolu, dobře rozpustný ve zředěné kyselině chlorovodíkové a dusičné |

C.Obsah P2O5 | Mezi 38,5 % a 48,0 % (bezvodý) |

Čistota

Úbytek hmotnosti žíháním | Ne více než 8 %, po žíhání při 800 °C ± 25 °C do konstantní hmotnosti |

Fluoridy | Ne více než 50 mg/kg (vyjádřeno jako fluor) |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 385 ETHYLENDIAMINTETRAOCTAN VÁPENATO-DISODNÝ

Synonyma | Vápenato-disodná sůl EDTA Edetát vápenato-disodný |

Definice

Chemický název | N,N′-1,2-ethanediylbis[N-(karboxymethyl)-glycinato][(4-O,O′,ON,ON] vápenatan(2)-disodný Ethylendiamintetraoctan vápenato-disodný Ethylendinitrilotetraoctan vápenato-disodný |

Einecs | 200-529-9 |

Chemický vzorec | C10H12O8CaN2Na2·2H2O |

Molekulová hmotnost | 410,31 |

Obsah | Ne méně než 97 %, ve vysušeném stavu |

Popis | Bílé krystalické granule bez zápachu nebo bílý až téměř bílý prášek, slabě hygroskopický |

Identifikace

A.Pozitivní zkoušky na přítomnost sodíku a vápníku | | |

B.Chelatační aktivita vůči iontům kovů | | |

C.pH jednoprocentního roztoku mezi 6,5 a 7,5 | | |

Čistota

Obsah vody | 5 až 13 % (metoda Karla Fischera) |

Arzen | Ne více než 3 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

E 1105 LYSOZYM

Synonyma | Lysozym hydrochlorid Muramidáza |

Definice | Lysozym je lineární polypeptid získávaný z bílku slepičích vajec a sestávající ze 129 aminokyselin. Má enzymatickou aktivitu, je schopný hydrolyzovat β(1-4) vazby mezi kyselinou Nacetylmuramovou a Nacetylglukosaminem ve vnějších membránách bakterií, především u gram-pozitivních organismů. Obvykle se získává jako hydrochlorid |

Chemický název | Komise pro enzymy (ES) č. 3.2.1.17 |

Einecs | 232-620-4 |

Molekulová hmotnost | Asi 14000 |

Obsah | Ne méně než 950 mg/g, ve vysušeném stavu |

Popis | Bílý prášek bez zápachu se slabě nasládlou chutí |

Identifikace

A.Izoelektrický bod 10,7 | | |

B.pH dvouprocentního vodného roztoku mezi 3,0 a 3,6 | | |

C.Absorpční maximum vodného roztoku (25 mg/100 ml) při 281 nm, minimum při 252 nm | | |

Čistota

Obsah vody | Ne více než 6,0 % (metoda Karla Fischera) (pouze prášková forma) |

Zbytek po vyžíhání | Ne více než 1,5 % |

Dusík | Ne méně než 16,8 % a ne více než 17,8 % |

Arzen | Ne více než 1 mg/kg |

Olovo | Ne více než 5 mg/kg |

Rtuť | Ne více než 1 mg/kg |

Těžké kovy (jako Pb) | Ne více než 10 mg/kg |

Mikrobiologická kritéria

Celkový počet bakterií | Ne více než 5 x 104 kolonií/g |

Salmonela | Nesmějí být přítomné v 25 g |

Staphylococcus aureus | Nesmějí být přítomné v 1 g |

Escherichia coli | Nesmějí být přítomné v 1 g |

--------------------------------------------------

Top