EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996F0443

Společná akce ze dne 15. července 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti rasismu a xenofobii

OJ L 185, 24.7.1996, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 27 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 27 - 29

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1996/443/oj

31996F0443Úřední věstník L 185 , 24/07/1996 S. 0005 - 0007


Společná akce

ze dne 15. července 1996

přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti rasismu a xenofobii

(96/443/SVV)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na článek K.3 odst. 2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii,

s ohledem na podnět Španělského království,

vzhledem k tomu, že členské státy považují přijetí pravidel v souvislosti s bojem proti rasismu a xenofobii v souladu s čl. K.1 odst. 7 Smlouvy za záležitost společného zájmu;

vzhledem k tomu, že je třeba vzít v úvahu závěry týkající se boje proti rasismu a xenofobii přijaté Evropskou radou na zasedáních na Korfu ve dnech 24. a 25. června 1994, v Essenu ve dnech 9. a 10. prosince 1994, v Cannes ve dnech 26. a 27. června 1995 a v Madridu ve dnech 15. a 16. prosince 1995;

vzhledem k tomu, že poradní komise pro rasismus a xenofobii zřízená na jednání Evropské rady na Korfu přijala doporučení;

vzhledem k tomu, že navzdory úsilí členských států za poslední roky počet trestných činů spojených s rasismem a xenofobií stále vzrůstá;

znepokojena rozdíly mezi některými trestněprávními systémy týkajícími se trestů za určité druhy rasistických a xenofobních jednání vytvářejí překážky při mezinárodní soudní spolupráci;

uznávajíc, že mezinárodní spolupráce všech států, včetně těch, které se ve vlastní zemi nepotýkají s problémy rasismu a xenofobie, je nezbytná, aby se zabránilo pachatelům těchto trestných činů využívat skutečnosti, že rasistická a xenofobní jednání jsou v různých státech různě klasifikována, přesouvat se z jednoho státu do druhého za účelem vyhnutí se trestnímu stíhání nebo výkonu trestu, a tak dále beztrestně páchat svou činnost;

zdůrazňujíc, že právo na svobodu projevu je spojeno s povinnostmi a odpovědností, mimo jiné s respektováním práv ostatních tak, jak uvádí článek 19 Mezinárodního paktu Organizace spojených národů o občanských a politických právech ze dne 19. prosince 1966;

konstatujíc, že při zachovávání společných humanitárních tradic je především třeba dodržovat články 10 a 11 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950;

přejíc si pokračovat v díle započatém v rámci článku VI Smlouvy v průběhu roku 1994 týkajícím se trestních hledisek boje proti rasismu a xenofobii,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

HLAVA I

A. V zájmu boje proti rasismu a xenofobii se každý členský stát zavazuje, že v postupem stanoveným v hlavě II zajistí účinnou soudní spolupráci týkající se trestných činů založených na následujících druzích jednání, a bude-li to pro účely této spolupráce nezbytné, že buď zajistí, aby takové jednání bylo postižitelné jako trestný čin, anebo, není-li tomu tak, že se až do doby přijetí potřebných předpisů odchýlí od zásady dvojí trestnosti následujících druhů jednání:

a) veřejné podněcování k diskriminaci, násilí nebo rasové nenávisti s ohledem na skupinu osob nebo člena takové skupiny z důvodu barvy pleti, rasy, vyznání nebo národnostního či etnického původu;

b) veřejná podpora s rasistickým a xenofobním podtextem činů proti lidskosti a porušování lidských práv;

c) veřejné popírání zločinů uvedených v článku 6 statutu Mezinárodního vojenském tribunálu přiloženého k Londýnské dohodě ze dne 8. dubna 1945, pokud to zahrnuje jednání, které je opovržlivé a ponižující vůči skupině osob z důvodu barvy pleti, rasy, vyznání, národnostního nebo etnického původu;

d) veřejné rozšiřování nebo distribuce tiskovin, obrazového nebo jiného materiálu s rasistickým nebo xenofobním obsahem;

e) účast na činnosti skupin, organizací nebo sdružení, které hlásají diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou nebo náboženskou nenávist.

B. V případě vyšetřování nebo řízení vedeném ve věci trestných činů založených na druzích jednání uvedených v odstavci A učiní každý členský stát vhodná opatření v souladu s hlavou II za účelem zdokonalení soudní spolupráce v těchto oblastech:

a) zadržování a konfiskace tiskovin, obrazového a jiného materiálu s rasistickým a xenofobním obsahem určeným k veřejnému rozšiřování, je-li takový materiál nabízen veřejnosti na území členského státu;

b) uznání, že druhy jednání uvedené v bodu A by neměly být posuzovány jako politické trestné činy odůvodňující odmítnutí požadavků na vzájemnou právní pomoc;

c) sdělování informací jinému členskému státu, aby mohl zahájit v souladu se svými právními předpisy stíhání nebo zabavení v případech, kdy bylo zjištěno, že tiskoviny, obrazový či jiný materiál s rasistickým či xenofobním obsahem jsou skladovány na území členského státu za účelem distribuce v jiném členském státě;

d) zřízení kontaktních míst v členských státech pověřených shromažďováním a výměnou informací užitečných pro vyšetřování a stíhání trestných činů založených na druzích jednání uvedených v bodě A.

C. Žádné ustanovení této společné akce nelze vykládat tak, aby jím byly dotčeny závazky členských států podle mezinárodních aktů uvedených níže. Členské státy provádějí tuto společnou akci v souladu se svými závazky a vycházejí z definicí a zásad, které jsou obsaženy v následujících smlouvách:

- Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950,

- Úmluva o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 ve znění Newyorského protokolu ze dne 31. ledna 1967,

- Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia ze dne 9. prosince 1948,

- Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace ze dne 7. března 1966,

- Ženevské úmluvy ze dne 12. srpna 1949 a protokoly I a II k těmto úmluvám ze dne 12. prosince 1977,

- rezoluce 827 (93) a 955 (94) Rady bezpečnosti Spojených národů,

- usnesení Rady ze dne 23. listopadu 1995 o ochraně svědků v boji proti mezinárodní organizované trestné činnosti [1], v případech trestních řízení pro druhy jednání uvedené v bodě A, jestliže jsou předvoláni v jiném členském státě.

HLAVA II

Každý členský stát předloží vhodné návrhy pro provedení této společné akce, které před přijetím přezkoumají příslušné orgány.

Rada vyhodnotí splnění závazků členských států podle této společné akce, s ohledem na prohlášení uvedená v příloze, do konce června 1998.

Tato společná akce a prohlášení uvedená v příloze, která Rada schválila a která se nedotýkají provádění této společné akce jinými členskými státy než jsou ty, jichž se tato prohlášení týkají, budou zveřejněny v Úředním věstníku.

V Bruselu dne 15. července 1996.

Za Radu

předseda

D. Spring

[1] Úř. věst. C 327, 7.12.1995, s. 5.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

PROHLÁŠENÍ UVEDENÁ V HLAVĚ II

1. Prohlášení řecké delegace týkající se hlavy I bodu B písm. b):

"Řecko vykládá hlavu I bod B písm. b) z hlediska ustanovení své ústavy, která zakazují postupovat proti osobám čelícím stíhání z politických důvodů."

2. Prohlášení francouzské delegace týkající se hlavy I bodu C, páté odrážky:

"Francie poukazuje, že se proti ní nelze dovolávat dodatkového protokolu I ze dne 8. června 1977 k Ženevským úmluvám z roku 1949, neboť Francie tento dokument ani neratifikovala, ani nepodepsala, a že nemůže být vyvozováno, že jde o mezinárodní obyčej používaný při ozbrojených konfliktech."

3. Prohlášení delegace Spojeného království týkající se hlavy I:

"Delegace Spojeného království prohlašuje, že pro účely provádění této společné akce Spojeným královstvím a s ohledem na předpisy a všeobecné zásady trestního práva Spojeného království použije Spojené království hlavu I bod A písm. a) až e) a odkazy na ně, pokud dotyčné chování bude ohrožující, hanlivé nebo urážející a bude-li provedeno s úmyslem podnítit rasovou nenávist nebo může mít takový účinek.

To by zahrnovalo, v souladu s hlavou I bodem B a hlavou II možnost příslušných orgánů Spojeného království v této souvislosti vyhledávat a zabavovat písemnosti, obrazový a jiný materiál ve Spojeném království, které jsou určeny k rozšiřování v jiném členském státě a které by tam zřejmě vedly k podněcování rasové nenávisti.

Pokud z uplatňování tohoto prohlášení vzniknou nějaké obtíže, bude Spojené království záležitost konzultovat s příslušným členským státem s cílem vzniklé obtíže odstranit."

4. Prohlášení dánské delegace týkající se hlavy I:

"Dánská delegace prohlašuje, že pro účely provádění této společné akce Dánskem, berouc v úvahu předpisy a všeobecné zásady dánského trestního práva, bude Dánsko uplatňovat hlavu I bod A písm. a) až e) a odkazy na ně pouze v případě, kdy dotyčná jednání představují hrozbu, urážku nebo ponižování."

--------------------------------------------------

Top