EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R3906

Nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 ze dne 18. prosince 1989 o hospodářské pomoci Maďarské republice a Polské lidové republice

OJ L 375, 23.12.1989, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 015 P. 172 - 173
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 015 P. 172 - 173
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 017 P. 40 - 41
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 017 P. 40 - 41
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 017 P. 40 - 41
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 017 P. 40 - 41
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 017 P. 40 - 41
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 017 P. 40 - 41
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 017 P. 40 - 41
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 017 P. 40 - 41
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 017 P. 40 - 41

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Zrušeno 32006R1085 . Latest consolidated version: 02/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3906/oj

31989R3906Úřední věstník L 375 , 23/12/1989 S. 0011 - 0012
Finské zvláštní vydání: Kapitola 11 Svazek 15 S. 0172
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 11 Svazek 15 S. 0172


Nařízení Rady (EHS) č. 3906/89

ze dne 18. prosince 1989

o hospodářské pomoci Maďarské republice a Polské lidové republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 235 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

vzhledem k tomu, že se Společenství a jeho členské státy rozhodly vyvinout s některými třetími zeměmi společné úsilí v podobě opatření na podporu hospodářských a společenských reforem v Maďarsku a Polsku;

vzhledem k tomu, že Společenství uzavřelo s Maďarskou republikou a s Polskou lidovou republikou dohody o vzájemném obchodu a o obchodní a hospodářské spolupráci;

vzhledem k tomu, že Společenství musí vládnout prostředky nezbytnými k tomu, aby se tato opatření uskutečnila;

vzhledem k tomu, že je třeba určit oblasti, ve kterých mají být tato opatření učiněna;

vzhledem k tomu, že je nutné odhadnout objem finančních zdrojů Společenství potřebných k uskutečnění těchto opatření v roce 1990;

vzhledem k tomu, že uskutečnění těchto opatření přispěje k tomu, aby Společenství dosáhlo svých cílů, a že Smlouva neposkytuje pro uvedená opatření jiné pravomoci než podle článku 235,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společenství uskutečňuje opatření k hospodářské pomoci ve prospěch Maďarské republiky a Polské lidové republiky v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením.

Článek 2

Objem finančních prostředků Společenství potřebných k provádění opatření na základě tohoto nařízení v období do 31. prosince 1990 se stanoví na 300 milionů ECU.

Článek 3

1. Pomoci se použije přednostně k podpoře reforem probíhajících v Polsku a Maďarsku, zejména financováním nebo účastí na financování projektů zaměřených na hospodářskou restrukturalizaci.

Projekty nebo opatření v rámci spolupráce bude třeba podniknout zejména v oblasti zemědělství, průmyslu, investic, energií, odborného vzdělávání, ochrany životního prostředí, obchodu a služeb; měly by se zaměřovat zvláště na soukromý sektor v Maďarsku a Polsku.

2. Při výběru opatření, která budou financována podle tohoto nařízení, se přihlédne mimo jiné k přáním a přednostním cílům vyjádřeným danými přijímajícími zeměmi.

Článek 4

Společenství poskytuje pomoc buď samostatně, anebo v podobě spolufinancování s členskými státy, Evropskou investiční bankou, třetími zeměmi nebo s mnohostrannými subjekty, anebo se samotnými přijímajícími zeměmi.

Článek 5

Společenství zpravidla poskytuje pomoc v podobě subvencí. Z nich lze vytvářet fondy, jichž se použije k financování projektů nebo opatření v rámci spolupráce.

Článek 6

1. Poskytovaná pomoc může krýt náklady na dovoz a místní výdaje nezbytné k uskutečňování projektů a programů.

Z financování Společenstvím jsou vyloučeny daně, cla a jiné poplatky a částky určené k nabytí nemovitostí.

2. Náklady na údržbu a provoz lze hradit u vzdělávacích a výzkumných programů a u jiných projektů, u nichž však lze tyto náklady hradit pouze zpočátku a v postupně klesající míře.

3. V případě spolufinancování se však vždy přihlédne k postupům, jichž používají ostatní poskytovatelé pomoci.

Článek 7

1. Přesahuje-li finanční podpora 50000 ECU a je-li Společenství jejím jediným vnějším zdrojem, je účast na nabídkovém řízení, veřejných zakázkách a na uzavírání smluv otevřena všem fyzickým i právnickým osobám členských států, Polska a Maďarska za stejných podmínek.

2. Odstavec 1 se použije rovněž pro spolufinancování.

3. Při spolufinancování však účast třetích osob na nabídkovém řízení, veřejných zakázkách a na uzavírání smluv schvaluje Komise jednotlivě a po posouzení případu.

Článek 8

Komise spravuje pomoc postupem podle článku 9. Stejným postupem přijme obecné zásady pro pomoc a sektorové programy.

Článek 9

1. Při Komisi se zřizuje Výbor pro pomoc při hospodářské restrukturalizaci v Polsku a Maďarsku složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise. Jednání výboru se u otázek týkajících se Evropské investiční banky účastní její pozorovatel.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

3. Komise přijme opatření, která jsou okamžitě použitelná. Pokud však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, sdělí je Komise neprodleně Radě. V tomto případě Komise odloží použitelnost opatření, o kterých rozhodla, na dobu šesti týdnů ode dne tohoto sdělení.

Rada může ve lhůtě stanovené v prvním pododstavci přijmout kvalifikovanou většinou jiné rozhodnutí.

Článek 10

Od roku 1990 podává Komise každoročně zprávu o uskutečňování činností v rámci spolupráce. Zprávu zašle Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a sociálnímu výboru.

Článek 11

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 1989.

Za Radu

předseda

R. Dumas

[1] Stanovisko ze dne 14. prosince 1989 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

--------------------------------------------------

Top