EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011D0045

2011/45/EU: Rozhodnutí Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko č. 1/2010 ze dne 22. prosince 2010 , kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici

OJ L 19, 22.1.2011, p. 34–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/45(1)/oj

22.1.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/34


ROZHODNUTÍ VÝBORU PRO POZEMNÍ DOPRAVU SPOLEČENSTVÍ-ŠVÝCARSKO č. 1/2010

ze dne 22. prosince 2010,

kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici

(2011/45/EU)

VÝBOR,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici, a zejména na čl. 52 odst. 4 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 52 odst. 4 první odrážky uvedené dohody je společný výbor oprávněn přijmout rozhodnutí, kterými se mění příloha 1.

(2)

Příloha 1 byla naposledy pozměněna rozhodnutím společného výboru 1/2009 ze dne 17. června 2009.

(3)

V oblastech, na které se dohoda vztahuje, byly přijaty nové právní akty Evropské unie. S ohledem na změny příslušných právních předpisů Evropské unie je proto třeba změnit znění přílohy 1,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha 1 dohody se zrušuje a nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2011.

V Bernu dne 22. prosince 2010.

předseda

Peter FÜGLISTALER

vedoucí delegace Evropské unie

Enrico GRILLO PASQUARELLI


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA 1

PLATNÉ PŘEDPISY

V souladu s čl. 52 odst. 6 této dohody Švýcarsko použije právní předpisy rovnocenné s těmito:

Odpovídající právní předpisy Společenství

ODDÍL 1 –   PŘÍSTUP K POVOLÁNÍ

Směrnice Rady 96/26/ES ze dne 29. dubna 1996 o přístupu k povolání provozovatele silniční přepravy zboží a provozovatele silniční přepravy osob, jakož i o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, s cílem umožnit účinný výkon svobody usazování těchto dopravců v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy (Úř. věst. L 124, 23.5.1996, s. 1), naposledy pozměněná směrnicí Rady 98/76/ES ze dne 1. října 1998 (Úř. věst. L 277, 14.10.1998, s. 17).

ODDÍL 2 –   SOCIÁLNÍ NORMY

Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 68/2009 ze dne 23. ledna 2009 (Úř. věst. L 21, 24.1.2009, s. 3).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 484/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 881/92 a (EHS) č. 3118/93 pro účely zavedení osvědčení řidiče (Úř. věst. L 76, 19.3.2002, s. 1).

Pro účely této dohody

a)

je použitelný pouze článek 1 nařízení (ES) č. 484/2002;

b)

Evropské společenství a Švýcarská konfederace osvobozují každého státního příslušníka Švýcarské konfederace, členského státu Evropského společenství a členského státu Evropského hospodářského prostoru od povinnosti vlastnit osvědčení řidiče;

c)

Švýcarská konfederace bude moci osvobodit jiné státní příslušníky, než jsou příslušníci uvedení v bodě b), od povinnosti vlastnit osvědčení řidiče pouze po konzultaci a souhlasu Evropského společenství.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS (Úř. věst. L 226, 10.9.2003, s. 4).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 35).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1).

Nařízení Komise (ES) č. 68/2009 ze dne 23. ledna 2009, kterým se podeváté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Úř. Věst. L 21, 24.1.2009, s. 3).

ODDÍL 3 –   TECHNICKÉ NORMY

Motorová vozidla

Nařízení Rady (ES) č. 2411/98 ze dne 3. listopadu 1998 o uznávání rozlišovacích značek členského státu, ve kterém jsou registrována motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, v dopravním provozu Společenství (Úř. věst. L 299, 10.11.1998, s. 1).

Směrnice Rady 91/542/EHS ze dne 1. října 1991, kterou se mění směrnice 88/77/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečisťujících látek ze vznětových motorů vozidel (Úř. věst. L 295, 25.10.1991, s. 1).

Směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství (Úř. věst. L 57, 2.2.1992, s. 27), naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/85/ES ze dne 5. listopadu 2002 (Úř. věst. L 327, 4.12.2002, s. 8).

Směrnice Rady 92/24/EHS ze dne 31. března 1992 o omezovačích rychlosti nebo podobných palubních systémech omezení rychlosti u některých kategorií motorových vozidel (Úř. věst. L 129, 14.5.1992, s. 154).

Směrnice Rady 92/97/EHS ze dne 10. listopadu 1992, kterou se mění směrnice 70/157/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel (Úř. věst. L 371, 19.12.1992, s. 1).

Směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 59), naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/7/ES ze dne 18. února 2002 (Úř. věst. L 67, 9.3.2002, s. 47).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství (Úř. věst. L 203, 10.8.2000, s. 1).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/20/ES ze dne 8. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny (Úř. věst. L 115, 9.5.2003, s. 63).

Směrnice Komise 2003/26/ES ze dne 3. dubna 2003, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES, pokud jde o omezovače rychlosti a emise z výfuku užitkových vozidel (Úř. věst. L 90, 8.4.2003, s. 37).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES ze dne 6. května 2009 o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované znění) (Úř. věst. L 141, 6.6.2009, s. 12).

Přeprava nebezpečných věcí

Směrnice Rady 95/50/ES ze dne 6. října 2008 o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 249, 17.10.1995, s. 35), naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/54/ES ze dne 17. června 2008 (Úř. věst. L 162, 21.6.2008, s. 11).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13).

Pro účely této dohody se ve Švýcarsku použijí tyto odchylky od směrnice 2008/68/ES:

1.   Silniční doprava

Odchylky pro Švýcarsko podle čl. 6 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí

RO-a-CH-1

Předmět: Přeprava motorové nafty a topného oleje (UN: 1202) v cisternových kontejnerech.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 1.1.3.6 a 6.8

Obsah přílohy směrnice: Výjimky vztahující se na množství přepravovaná v jedné přepravní jednotce, předpisy týkající se konstrukce cisteren.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Cisternové kontejnery, které nebyly vyrobeny podle kapitoly 6.8, ale podle vnitrostátních předpisů, které mají kapacitu maximálně 1210 l a jsou používány pro přepravu topného oleje a motorové nafty s číslem UN 1202, mohou využívat výjimky uvedené v 1.1.3.6 ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dodatek 1 odst. 1.1.3.6.3 písm. b) a 6.14 Výnosu o silniční přepravě nebezpečných věcí (SDR; RS 741621).

Konec platnosti odchylky: 1. ledna 2017.

RO-a-CH-2

Předmět: Osvobození od požadavku mít ve vozidle přepravní doklad pro některá množství nebezpečných věcí podle bodu 1.1.3.6.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 1.1.3.6 a 5.4.1.

Obsah přílohy směrnice: Požadavek mít přepravní doklad.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava nevyčištěných prázdných kontejnerů patřících do přepravní kategorie 4 a naplněných nebo prázdných lahví se stlačeným plynem pro dýchací zařízení používaná tísňovými službami nebo jako potápěčské vybavení, pokud jejich množství nepřekročí limity uvedené v bodě 1.1.3.6, nepodléhá povinnosti mít ve vozidle přepravní doklad podle bodu 5.4.1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dodatek 1 odst. 1.1.3.6.3 písm. c) a 6.14 Výnosu o silniční přepravě nebezpečných věcí (SDR; RS 741621).

Konec platnosti odchylky: 1. ledna 2017.

RO-a-CH-3

Předmět: Přeprava nevyčištěných prázdných cisteren společnostmi, které se starají o údržbu zařízení na skladování kapalin nebezpečných pro vodu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 6.5, 6.8 a 8.2 a 9.

Obsah přílohy směrnice: Konstrukce, vybavení a kontrola cisteren a vozidel; školení řidičů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Vozidla a nevyčištěné cisterny/kontejnery používané společnostmi, které se starají o údržbu zařízení na skladování kapalin nebezpečných pro vodu, pro uchovávání kapalin během údržby pevných cisteren nepodléhají předpisům o konstrukci, vybavení a kontrole ani předpisům o označování a oranžové tabulce stanoveným ADR. Vztahují se na ně zvláštní předpisy o označování bezpečnostními štítky a nápisy a řidič vozidla se nemusí zúčastnit školení uvedeného v bodu 8.2.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dodatek 1 odstavce 1.1.3.6.3.10 Výnosu o silniční přepravě nebezpečných věcí (SDR; RS 741621).

Konec platnosti odchylky: 1. ledna 2017.

Odchylky pro Švýcarsko podle čl. 6 odst. 2 písm. b) bodu i) směrnice 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí

RO–bi–CH-1

Předmět: Přeprava odpadu z domácností obsahujícího nebezpečné věci do zařízení na likvidaci odpadu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 2, 4.1.10, 5.2 a 5.4.

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace, společné balení, označování nápisy a bezpečnostními štítky, dokumentace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pravidla obsahují ustanovení týkající se zjednodušené klasifikace odpadu z domácností, který obsahuje nebezpečné věci (z domácností), odborníkem uznaným příslušným orgánem, používání vhodných nádob a rovněž školení řidičů. Odpad z domácností, který nemůže být klasifikován odborníkem, může být převezen v malém množství do zařízení na zpracování odpadu, s příslušnými údaji k balením a přepravním jednotkám.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dodatek 1 odstavce 1.1.3.7 Výnosu o silniční přepravě nebezpečných věcí (SDR; RS 741621).

Poznámky: Tato pravidla se mohou uplatňovat pouze na přepravu odpadu z domácností obsahujícího nebezpečné věci mezi veřejnými zařízeními na zpracování odpadu a zařízeními na likvidaci odpadu.

Konec platnosti odchylky: 1. ledna 2017

RO–bi–CH-2

Předmět: Zpáteční přeprava výrobků zábavní pyrotechniky

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 2.1.2, 5.4.

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace a dokumentace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: S cílem usnadnit přepravu výrobků zábavní pyrotechniky s čísly UN 0335, 0336 a 0337 od maloobchodníků zpět k dodavatelům se počítá s výjimkami ohledně uvádění čisté hmotnosti a klasifikace výrobku v přepravním dokladu.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dodatek 1 odstavce 1.1.3.8 Výnosu o silniční přepravě nebezpečných věcí (SDR; RS 741621).

Poznámky: Podrobná kontrola přesného obsahu jednotlivých neprodaných výrobků v každém balení je u výrobků určených k maloobchodnímu prodeji prakticky nemožná.

Konec platnosti odchylky: 1. ledna 2017.

RO–bi–CH-3

Předmět: Osvědčení o školení ADR pro cesty podniknuté za účelem přepravy havarovaných vozidel, provedení oprav, získání odborných znalostí ohledně cisternových vozidel/cisteren a rovněž pro cesty podniknuté odborníky v cisternových vozidlech, která mají prověřit.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 8.2.1.

Obsah přílohy směrnice: Řidiči vozidel musí absolvovat školení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Školení a osvědčení ADR se nevyžadují u cest podniknutých pro účely přepravy havarovaných vozidel nebo při zkušebních jízdách souvisejících s opravou, u cest v cisternových vozidlech pro účely získání odborných znalostí ohledně cisternových vozidel/cisteren a rovněž u cest, které podniknou odborníci odpovědní za prověření cisternových vozidel.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Pokyny Federálního ministerstva životního prostředí, dopravy, energetiky a komunikací (DETEC) ze dne 30. září 2008 týkající se silniční přepravy nebezpečných věcí.

Poznámky: Havarovaná vozidla nebo vozidla, u nichž probíhá oprava, a cisternová vozidla, která se připravují na technickou kontrolu nebo u nichž se kontrola provádí, v některých případech stále obsahují nebezpečně věci.

Požadavky v 1.3 a 8.2.3 stále platí.

Konec platnosti odchylky: 1. ledna 2017.

2.   Železniční doprava

Odchylky pro Švýcarsko podle čl. 6 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí

RA-a-CH-1

Předmět: Přeprava motorové nafty a topného oleje (UN: 1202) v cisternových kontejnerech.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II této směrnice: 6.8.

Obsah přílohy směrnice: Právní předpisy týkající se konstrukce cisteren.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Cisternové kontejnery, které nebyly vyrobeny podle kapitoly 6.8, ale podle vnitrostátních předpisů, které mají kapacitu maximálně 1210 l a jsou používány pro přepravu topného oleje a motorové nafty s číslem UN 1202, jsou povoleny.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Příloha výnosu DETEC ze dne 3. prosince 1996 týkajícího se přepravy nebezpečných věcí po železnici a na lanových drahách (RSD, RS 742 401.6) a dodatek 1 kapitola 6.14 výnosu týkajícího se silniční přepravy nebezpečných věcí (SDR, RS 741621).

Konec platnosti odchylky: 1. ledna 2017.

RA-a-CH-2

Předmět: Přepravní doklad.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II této směrnice: 5.4.1.1.1.

Obsah přílohy směrnice: Obecné informace požadované v přepravním dokladu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Použití souhrnného označení v přepravním dokladu je možné, pokud je připojen seznam s předepsanými údaji stanovenými výše.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Příloha výnosu DETEC ze dne 3. prosince 1996 týkajícího se přepravy nebezpečných věcí po železnici a na lanových drahách (RSD, RS 742 401.6).

Konec platnosti odchylky: 1. ledna 2017.

ODDÍL 4 –   PRÁVA PŘÍSTUPU A TRANZITU V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ

Směrnice Rady 95/18/ES ze dne 19. června 1995 o vydávání licencí železničním podnikům (Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 70).

Směrnice Rady 95/19/ES ze dne 19. června 1995 o přidělování kapacit železniční infrastruktury a o zpoplatnění infrastruktury (Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 75).

Směrnice Rady 91/440/EHS ze dne 29. července 1991 o rozvoji železnic Společenství (Úř. věst. L 237, 24.8.1991, s. 25).

ODDÍL 5 –   OSTATNÍ ODVĚTVÍ

Směrnice Rady 92/82/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřebních daní z minerálních olejů (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 19).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě (Úř. věst. L 167, 30.4.2004, s. 39).“


Top