EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007A1219(11)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o usnadnění udělování víz - Prohlášení

OJ L 334, 19.12.2007, p. 169–179 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 128 P. 207 - 217

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2007/827/oj

Related Council decision

22007A1219(11)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o usnadnění udělování víz - Prohlášení

Úřední věstník L 334 , 19/12/2007 S. 0169 - 0179


20071122

Dohoda

mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o usnadnění udělování víz

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen "Společenství",

a

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA,

dále jen "strany",

MAJÍCE NA PAMěTi, že od 1. ledna 2007 jsou občané EU zproštěni vízové povinnosti při cestách do Moldavské republiky ne delších než 90 dní v 180denním období a při průjezdu přes území Moldavské republiky,

S CÍLEM dále rozvíjet přátelské vztahy mezi stranami a přejíce si usnadňovat mezilidské kontakty jakožto důležitou podmínku pro trvalý rozvoj hospodářských, humanitárních, kulturních, vědeckých a dalších vztahů usnadněním udělování víz občanům Moldavské republiky,

S OHLEDEM NA stávající akční plán evropské politiky sousedství mezi EU a Moldavskem, který stanovil, že mezi EU a Moldavskem bude zahájen konstruktivní dialog o spolupráci v oblasti víz, včetně výměny názorů o možném usnadnění vízového režimu v souladu s acquis,

UZNÁVAJÍCE zavedení bezvízového režimu pro občany Moldavské republiky v dlouhodobém výhledu,

UZNÁVAJÍCE, že pokud by Moldavská republika znovu zavedla pro občany EU vízovou povinnost, vztahovala by se na občany EU na základě vzájemnosti bez dalšího stejná usnadnění, která se podle této dohody vztahují na občany Moldavské republiky,

UZNÁVAJÍCE, že toto usnadnění by nemělo vést k nedovolené migraci, a věnujíce zvláštní pozornost bezpečnosti a zpětnému přebírání osob,

BEROUCE NA VěDOMÍ Protokol o postavení Spojeného království a Irska a Protokol o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojené ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Spojené království a Irsko,

BEROUCE NA VěDOMÍ Protokol o postavení Dánska, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Dánské království,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel a působnost

Účelem této dohody je usnadnění udělování víz pro občany Moldavské republiky k zamýšlenému pobytu, který nepřekročí 90 dní během 180denního období.

Článek 2

Obecná ustanovení

1. Zjednodušený vízový režim stanovený touto dohodou se vztahuje na občany Moldavské republiky pouze tehdy, pokud nejsou osvobozeni od vízové povinnosti právními předpisy Společenství nebo členských států, touto dohodou či jinými mezinárodními dohodami.

2. Vnitrostátní právní předpisy Moldavské republiky nebo členských států nebo právní předpisy Společenství se použijí na záležitosti, které tato dohoda neupravuje, jako je neudělení víza, uznávání cestovních dokladů, prokazování dostatečných prostředků k pobytu, zamítnutí vstupu a vyhošťovací opatření.

Článek 3

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a) "členským státem" každý členský stát Evropské unie s výjimkou Dánského království, Irska a Spojeného království;

b) "občanem Evropské unie" státní příslušník členského státu ve smyslu písmene a);

c) "občanem Moldavské republiky" osoba s občanstvím Moldavské republiky;

d) "vízem" povolení udělené nebo rozhodnutí přijaté členským státem, které se vyžaduje pro

- vstup do daného členského státu nebo do více členských států za účelem zamýšleného pobytu nejvýše 90 dní během 180denního období,

- vstup za účelem průjezdu přes území daného členského státu nebo více členských států;

e) "oprávněně pobývající osobou" občan Moldavské republiky, který je na základě právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů oprávněn pobývat na území členského státu po dobu delší než 90 dnů.

Článek 4

Doklady potvrzující účel cesty

1. Pro níže uvedené kategorie občanů Moldavské republiky dostačují k doložení účelu cesty na území druhé strany tyto dokumenty:

a) u členů oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Moldavské republice účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území některého členského státu mezivládními organizacemi:

- dopis moldavského orgánu potvrzující, že žadatel je členem jeho delegace, která cestuje na území druhé strany za účelem účasti na výše uvedených akcích, s přiloženou kopií oficiálního pozvání;

b) u příslušníků svobodných povolání účastnících se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí pořádaných na území členských států:

- písemná žádost hostitelské organizace potvrzující, že se dotčená osoba účastní dané akce;

c) u podnikatelů a zástupců obchodních organizací:

- písemná žádost hostitelské právnické osoby nebo společnosti nebo jejich kanceláře či pobočky, orgánu státní správy nebo místní samosprávy členských států nebo organizačních výborů obchodních a průmyslových výstav, konferencí a sympozií pořádaných na území členských států zaštítěných Státní registrační komorou Moldavské republiky;

d) u řidičů vozidel registrovaných v Moldavské republice provozujících mezinárodní přepravu zboží a cestujících na území členských států:

- písemná žádost národního sdružení (svazu) dopravců Moldavské republiky zajišťujících mezinárodní silniční dopravu s uvedením účelu, trvání a četnosti cest;

e) u posádek vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv v mezinárodních vlacích jedoucích na území členských států:

- písemná žádost příslušné železniční společnosti Moldavské republiky s uvedením účelu, doby trvání a četnosti cest;

f) u novinářů:

- osvědčení či jiný doklad vydaný profesní organizací, který prokazuje, že dotyčná osoba je kvalifikovaným novinářem, a doklad vydaný jeho zaměstnavatelem, v němž je uvedeno, že účelem cesty je výkon novinářské práce;

g) u účastníků vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů:

- písemná žádost hostitelské organizace o účast na těchto akcích;

h) u žáků, studentů, postgraduálních studentů a doprovázejících učitelů, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, a to i v rámci výměnných programů a jiných školských činností:

- písemná žádost nebo osvědčení o zápisu vydané hostitelskou univerzitou, vysokou školou nebo školou, anebo studentský průkaz či osvědčení o zapsaných předmětech;

i) u účastníků mezinárodních sportovních akcí a jejich odborného doprovodu:

- písemná žádost hostitelské organizace: příslušných orgánů, národních sportovních federací a národních olympijských výborů členských států;

j) u účastníků oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy a obcemi:

- písemná žádost vedoucího správního úřadu nebo starosty těchto měst a obcí;

k) u blízkých příbuzných – manželů a manželek, dětí (včetně osvojených), rodičů (včetně opatrovníků), prarodičů a vnuků a vnuček – navštěvujících občany Moldavské republiky oprávněně pobývající na území členských států;

- písemná žádost hostitelské osoby:

l) u zástupců organizací občanské společnosti, kteří cestují za účelem vzdělávacích kursů, seminářů, konferencí, a to i v rámci výměnných programů:

- písemná žádost hostitelské organizace, potvrzení, že dotyčná osoba zastupuje organizaci občanské společnosti, a osvědčení o založení této organizace z příslušného rejstříku vydané státním orgánem v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

m) u osob navštěvujících pohřební obřady:

- úřední doklad potvrzující úmrtí, jakož i příbuzenský či jiný vztah mezi žadatelem a pohřbívaným;

n) u osob navštěvujících vojenské a občanské hřbitovy:

- úřední doklad potvrzující existenci a udržování hrobu, jakož i příbuzenský či jiný vztah mezi žadatelem a pohřbeným;

o) u osob cestujících ze zdravotních důvodů a u nutného doprovodu:

- úřední doklad zdravotnického zařízení potvrzující nezbytnost lékařského ošetření v tomto zařízení a nezbytnost doprovodu a doklad dostatečných finančních prostředků na úhradu lékařského ošetření.

2. Písemná žádost uvedená v odstavci 1 tohoto článku obsahuje tyto údaje:

a) v případě pozvané osoby: jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, občanství, číslo pasu, doba a účel cesty, počet vstupů a případně jména spolucestujícího manžela nebo manželky a dětí;

b) v případě zvoucí osoby: jméno a příjmení a adresa;

c) v případě zvoucí právnické osoby, společnosti či organizace: plný název a adresa a

- vystavila-li pozvání organizace nebo orgán, jméno a funkce osoby, která pozvání podepsala,

- je-li zvoucí osoba právnickou osobou, společností nebo jejich kanceláří či pobočkou usazenou na území členského státu, registrační číslo podle vnitrostátních právních předpisů dotyčného členského státu.

3. Pro kategorie osob uvedené v odstavci 1 jsou všechny kategorie víz vydávány zjednodušeným postupem, aniž by se vyžadovalo další zdůvodňování, pozvání či jiné potvrzení účelu cesty, které vyžadují právní předpisy členských států.

Článek 5

Udělování víz pro více vstupů

1. Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí víza pro více vstupů s platností až do pěti let těmto kategoriím osob:

a) členům ústředních a regionálních vlád a parlamentů, ústavního soudu a nejvyššího soudu, jestliže je tato dohoda neosvobozuje od vízové povinnosti, při výkonu jejich povinností, s platností omezenou na jejich funkční období, pokud je kratší pěti let;

b) stálým členům oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Moldavské republice pravidelně účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území členských států mezivládními organizacemi;

c) manželům nebo manželkám a dětem (včetně osvojených), které nedosáhly věku 21 let nebo nejsou zaopatřené, a rodičům (včetně opatrovníků) navštěvujícím občany Moldavské republiky oprávněně pobývající na území členského státu, s platností omezenou na dobu platnosti jejich povolení k pobytu;

d) podnikatelům a zástupcům obchodních organizací, kteří pravidelně cestují do členských států;

e) novinářům.

2. Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí víza pro více vstupů s platností až do jednoho roku následujícím kategoriím osob za podmínky, že v průběhu předchozího roku získaly nejméně jedno vízum, využily ho v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu a mají důvody k žádosti o víza pro více vstupů:

a) členům oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Moldavské republice pravidelně účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území členských států mezivládními organizacemi;

b) zástupcům organizací občanské společnosti, kteří pravidelně cestují do členských států za účelem vzdělávacích kursů, seminářů, konferencí, a to i v rámci výměnných programů;

c) příslušníkům svobodných povolání účastnícím se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí pořádaných na území členských států, kteří pravidelně cestují do členských států;

d) řidičům vozidel registrovaných v Moldavské republice provozujících mezinárodní přepravu zboží a cestujících na území členských států;

e) posádkám vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv v mezinárodních vlacích jedoucích na území členských států;

f) účastníkům vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů, kteří pravidelně cestují do členských států;

g) studentům a postgraduálním studentům, kteří pravidelně cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, a to i v rámci výměnných programů;

h) účastníkům mezinárodních sportovních akcí a jejich odbornému doprovodu;

i) účastníkům oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy a obcemi.

3. Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí víza pro více vstupů s platností alespoň dva roky a nejvýše pět let kategoriím osob uvedeným v odstavci 2 tohoto článku za podmínky, že v průběhu předchozích dvou let využily jednoroční víza pro více vstupů v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu a důvody k žádosti o víza pro více vstupů nadále platí.

4. Celková doba pobytu osob uvedených v odstavcích 1 až 3 tohoto článku na území členských států nepřekročí 90 dnů během 180denního období.

Článek 6

Poplatky za vyřízení žádostí o víza

1. Za vyřízení žádosti o vízum pro občany Moldavské republiky se stanoví poplatek ve výši 35 EUR.

Výše uvedenou částku lze přezkoumat postupem podle čl. 15 odst. 4.

2. Od poplatků za vyřízení žádostí o víza jsou osvobozeny tyto kategorie osob:

a) blízcí příbuzní – manželé a manželky, děti (včetně osvojených), rodiče (včetně opatrovníků), prarodiče a vnuci a vnučky občanů Moldavské republiky oprávněně pobývajících na území členských států;

b) členové ústředních a regionálních vlád a parlamentů, ústavního soudu a nejvyššího soudu, jestliže je tato dohoda neosvobozuje od vízové povinnosti;

c) členové oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Moldavské republice účastní zasedání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných na území členských států mezivládními organizacemi;

d) žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, a to i v rámci výměnných programů a jiných školských činností;

e) invalidní osoby a jejich doprovod, pokud je nutný;

f) osoby, které předložily doklady dosvědčující, že jejich cesta je nutná z humanitárních důvodů, včetně naléhavého léčení, a jejich doprovod nebo osoby cestující na pohřeb blízkého příbuzného nebo na návštěvu vážně nemocného blízkého příbuzného;

g) účastníci mezinárodních sportovních akcí a jejich odborný doprovod;

h) účastníci vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů;

i) účastníci oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy;

j) novináři;

k) děti do věku 18 let a nezaopatřené děti do věku 21 let;

l) důchodci;

m) řidiči vozidel registrovaných v Moldavské republice provozujících mezinárodní přepravu zboží a cestujících na území členských států;

n) posádky vlaků, chladírenských vagonů a lokomotiv jedoucích na území členských států;

o) příslušníci svobodných povolání účastnící se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných událostí pořádaných na území členských států.

3. Odchylně od odstavce 1 výše mohou Bulharsko a Rumunsko, které jsou vázány schengenským acquis, ale které dosud nevydávají schengenská víza, upustit u občanů Moldavské republiky od poplatků za vyřízení žádosti o jejich krátkodobé vízum, až do dne, který bude stanoven rozhodnutím Rady jako datum pro jejich úplné provedené schengenského acquis v oblasti vízové politiky.

Článek 7

Lhůty pro vyřízení žádostí o víza

1. Diplomatické mise a konzulární úřady členských států rozhodnou o žádosti o udělení víza do 10 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti a dokladů potřebných k udělení víza.

2. Lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o vízum lze v jednotlivých případech prodloužit až na 30 kalendářních dnů, zvláště když je potřebné další prozkoumání žádosti.

3. V naléhavých případech lze lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o vízum zkrátit na dva pracovní dny i méně.

Článek 8

Odjezd v případě ztracených či odcizených dokladů

Občané Evropské unie a Moldavské republiky, kteří ztratí své doklady totožnosti nebo jimž jsou tyto doklady odcizeny v době jejich pobytu na území Moldavské republiky či členských států, mohou toto území opustit bez víza či jiného povolení na základě platných dokladů totožnosti opravňujících k překročení hranic a vystavených diplomatickými misemi nebo konzulární úřady členských států nebo Moldavské republiky.

Článek 9

Prodloužení víz za mimořádných okolností

Občanům Moldavské republiky, kteří z důvodů vyšší moci nemají možnost opustit území členských států do doby uvedené v jejich vízech, se časová platnost jejich víz bezplatně prodlouží, v souladu s právními předpisy uplatňovanými přijímajícím státem, na dobu potřebnou k jejich návratu do státu, kde mají trvalý pobyt.

Článek 10

Diplomatické pasy

1. Občané Moldavské republiky, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, smějí vstupovat na území členských států, projíždět jím a opouštět je bez víz.

2. Osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku smějí na území členských států pobývat nejdéle 90 dnů během 180denního období.

Článek 11

Územní platnost víz

S výhradou vnitrostátních pravidel a předpisů týkajících se národní bezpečnosti členských států a s výhradou pravidel EU upravujících víza s omezenou územní platností mají občané Moldavské republiky právo cestovat po území členských států za stejných podmínek jako občané Evropské unie.

Článek 12

Smíšený výbor pro správu této dohody

1. Strany zřídí Odborný smíšený výbor (dále jen "výbor") složený ze zástupců Evropského společenství a Moldavské republiky. Společenství zastupuje Komise Evropských společenství, které jsou nápomocni odborníci z členských států.

2. Výbor plní zejména tyto úkoly:

a) sleduje provádění této dohody;

b) navrhuje změny této dohody nebo dodatky k ní;

c) urovnává spory vyplývající z výkladu či uplatňování ustanovení této dohody.

3. Výbor se schází podle potřeby na žádost některé strany, nejméně však jednou ročně.

4. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 13

Vztah této dohody k dvoustranným dohodám mezi členskými státy a Moldavskou republikou

Po svém vstupu v platnost má tato dohoda přednost před ustanoveními jakékoli dvoustranné či mnohostranné dohody uzavřené mezi členskými státy a Moldavskou republikou, pokud ustanovení těchto dohod či ujednání upravují záležitosti, které jsou upraveny touto dohodou.

Článek 14

Ustanovení o vzájemnosti

Pokud by Moldavská republika znovu zavedla pro občany EU vízovou povinnost, vztahovala by se na občany EU na základě vzájemnosti bez dalšího stejná usnadnění, která se podle této dohody vztahují na občany Moldavské republiky.

Článek 15

Závěrečná ustanovení

1. Strany ratifikují nebo schválí tuto dohodu v souladu se svými postupy a tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení zmíněných postupů.

2. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku vstupuje tato dohoda v platnost až dnem vstupu v platnost dohody mezi Moldavskou republikou a Evropským společenstvím o zpětném přebírání, nastane-li tento den později než den uvedený v odstavci 1.

3. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, pokud nebude vypovězena podle odstavce 6.

4. Tuto dohodu lze měnit na základě písemného souhlasu stran. Změny vstoupí v platnost poté, co si strany vzájemně oznámí dokončení postupů nezbytných pro tento účel.

5. Každá strana může pozastavit uplatňování této dohody zcela nebo zčásti z důvodů veřejného pořádku, ochrany národní bezpečnosti nebo ochrany veřejného zdraví. Rozhodnutí o pozastavení musí být doručeno druhé straně nejpozději 48 hodin před svou účinností. Strana, která pozastavila uplatňování této dohody, bezodkladně informuje druhou stranu, jakmile důvody pozastavení pominou.

6. Každá strana může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením druhé straně. Dohoda pozbývá platnosti 90 dnů po dni doručení tohoto oznámení.

V Bruselu dne desátého října dva tisíce sedm ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a moldavském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Pentru Comunitatea Europeană

Pentru Comunitatea Europeană

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

За Република Молдова

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

20071122

PŘÍLOHA

PROTOKOL K DOHODĚ O ČLENSKÝCH STÁTECH, KTERÉ PLNĚ NEUPLATŇUJÍ SCHENGENSKÉ ACQUIS

Členské státy, které jsou vázány schengenským acquis, ale které dosud až do příslušného rozhodnutí Rady neudělují schengenská víza, udělují vnitrostátní víza, jejichž platnost je omezena na jejich vlastní území.

Tyto členské státy mohou jednostranně uznat schengenská víza a povolení k pobytu za účelem průjezdu přes svá území v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 895/2006/ES ze dne 14. června 2006.

Vzhledem k tomu, že se rozhodnutí č. 895/2006/ES ze dne 14. června 2006 nevztahuje na Rumunsko a Bulharsko, navrhne Evropská komise podobná ustanovení, aby se těmto zemím umožnilo za účelem průjezdu přes jejich území jednostranně uznávat schengenská víza a povolení k pobytu a další obdobné doklady vydané ostatními členskými státy, které nejsou ještě plně zapojeny do schengenského prostoru.

--------------------------------------------------

Top