EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A0306(01)

Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu

OJ L 63, 6.3.2003, p. 29–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 046 P. 93 - 111
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 046 P. 93 - 111
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 046 P. 93 - 111
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 046 P. 93 - 111
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 046 P. 93 - 111
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 046 P. 93 - 111
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 046 P. 93 - 111
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 046 P. 93 - 111
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 046 P. 93 - 111
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 031 P. 54 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 031 P. 54 - 72
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 017 P. 48 - 66

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2003/106/oj

22003A0306(01)Úřední věstník L 063 , 06/03/2003 S. 0029 - 0047


PŘÍLOHA A

Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu

PRO URČITÉ NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY A PESTICIDY V MEZINÁRODNÍM OBCHODU

Smluvní strany úmluvy,

vědomy si škodlivého vlivu určitých nebezpečných chemických látek a pesticidů v mezinárodním obchodu na lidské zdraví a životní prostředí,

připomínajíce si příslušná ustanovení Deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji a kapitoly 19 Agendy 21 o "zacházení s toxickými chemickými látkami způsobem šetrným k životnímu prostředí, včetně prevence nezákonné mezinárodní přepravy toxických a nebezpečných výrobků",

vědomy si práce vynaložené Programem Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) a Organizací Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) při uplatňování dobrovolného postupu předchozího souhlasu tak, jak je stanoven v pozměněných Londýnských směrnicích UNEP pro výměnu informací o chemických látkách v mezinárodním obchodu (dále jen "pozměněné Londýnské směrnice") a Mezinárodním kodexu chování pro distribuci a používání pesticidů FAO (dále jen "Mezinárodní kodex chování"),

zohledňujíce podmínky a zvláštní požadavky rozvojových zemí a zemí s přechodnou ekonomikou, zvláště potřebu posílit vnitrostátní schopnosti a možnosti nakládání s chemickými látkami včetně přenosu technologie, poskytování finanční a technické pomoci a podpory spolupráce mezi smluvními stranami,

zaznamenávajíce zvláštní potřeby některých zemí ohledně informací o tranzitní přepravě látek,

uznávajíce, že správná praxe v nakládání s chemickými látkami by měla být podporována ve všech zemích, zohledňujíce mimo jiné dobrovolné normy stanovené Mezinárodním kodexem chování a Etickým kodexem UNEP o mezinárodním obchodu s chemickými látkami,

ve snaze zajistit, aby nebezpečné chemické látky, které se vyvážejí z jejich území, byly zabaleny a označeny tak, aby dostatečně chránily lidské zdraví a životní prostředí v souladu se zásadami pozměněných Londýnských směrnic a s Mezinárodním kodexem chování,

uznávajíce, že obchodní politika a politika životního prostředí by se měly navzájem podporovat s ohledem na dosažení udržitelného rozvoje,

zdůrazňujíce, že nic v této úmluvě nesmí být vykládáno v tom smyslu, že vyvolá změnu v právem a povinnostech smluvní strany jakékoli stávající mezinárodní dohody, která se vztahuje na chemické látky v mezinárodním obchodu nebo na ochranu životního prostředí,

chápajíce, že výše zmíněný požadavek nemá za cíl podřídit tuto úmluvu jiným mezinárodním dohodám,

rozhodnuty chránit lidské zdraví, včetně zdraví spotřebitelů a pracovníků, a životní prostředí před možnými škodlivými vlivy určitých nebezpečných chemických látek a pesticidů v mezinárodním obchodu,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Cíl

Cílem této úmluvy je podporovat sdílenou odpovědnost a společné úsilí smluvních stran v mezinárodním obchodu s určitými nebezpečnými chemickými látkami za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí před možným poškozením a přispívat k jejich používání, které je šetrné k životnímu prostředí, usnadněním výměny informací o jejich vlastnostech, zabezpečením vnitrostátního rozhodovacího procesu o jejich dovozu a vývozu a rozšiřováním těchto rozhodnutí mezi smluvní strany.

Článek 2

Definice

Pro účely této úmluvy se rozumí:

a) "chemickou látkou" látka bez ohledu na to, zda se vyskytuje jako taková nebo ve směsi nebo v přípravku a zda je vyrobená nebo získaná z přírodních zdrojů, s výjimkou živých organismů. Definice zahrnuje tyto kategorie: pesticidy (včetně vysoce nebezpečných obchodních úprav pesticidů) a průmyslové chemické látky;

b) "zakázanou chemickou látkou" chemická látka, jejíž všechna použití v jedné nebo více kategoriích jsou zakázána konečným regulačním opatřením za účelem ochrany lidského zdraví nebo životního prostředí. Definice zahrnuje chemickou látku, jejíž první použití bylo zamítnuto nebo která byla průmyslem stažena z tuzemského trhu nebo v jejíž věci bylo zastaveno řízení v rámci vnitrostátního schvalovacího procesu, pokud existuje jasný důkaz, že takové opatření bylo přijato za účelem ochrany lidského zdraví nebo životního prostředí;

c) "přísně omezenou chemickou látkou" chemická látka, jejíž prakticky všechna použití v jedné nebo více kategoriích jsou zakázána konečným regulačním opatřením za účelem ochrany lidského zdraví nebo životního prostředí, ale jejíž určitá zvláštní použití jsou povolena. Definice zahrnuje chemickou látku, jejíž prakticky všechna použití byla zakázána nebo která byla průmyslem stažena z tuzemského trhu nebo v jejíž věci bylo zastaveno řízení v rámci vnitrostátního schvalovacího procesu, pokud existuje jasný důkaz, že takové opatření bylo přijato za účelem ochrany lidského zdraví a nebo životního prostředí;

d) "vysoce nebezpečnou obchodní úpravou pesticidu" chemická látka obchodně upravená pro pesticidní použití, která za podmínek použití v krátké době po jediné nebo vícenásobné expozici vyvolá zřetelné silné zdravotní účinky nebo účinky nebo účinky na životní prostředí;

e) "konečným regulačním opatřením" opatření přijaté smluvní stranou, které nevyžaduje žádné dodatečné regulační opatření uvedené smluvní strany a jehož účelem je zakázat nebo přísně omezit chemickou látku;

f) "vývozem" a "dovozem" v dané souvislosti přeprava chemické látky z jedné smluvní strany do jiné smluvní strany, s výjimkou pouhých tranzitních operací;

g) "smluvní stranou" stát nebo organizace regionální hospodářské integrace, které vyjádřily souhlas být vázáni touto úmluvou a pro které úmluva vstoupila v platnost;

h) "organizací regionální hospodářské integrace" organizace tvořená svrchovanými státy dané oblasti, na niž její členské státy přenesly pravomoc ve věcech týkajících se této úmluvy a která je plně oprávněna v souladu se svými vnitřními postupy podepsat, ratifikovat, přijmout, schválit tuto úmluvu nebo k ní přistoupit;

i) "Výborem pro přezkum chemických látek" pomocný orgán podle čl. 18 odst. 6.

Článek 3

Tato úmluva se vztahuje na:

1. Oblast působnosti úmluvy

a) zakázané nebo přísně omezené chemické látky; a

b) vysoce nebezpečné obchodní úpravy pesticidů.

2. Tato úmluva se nevztahuje na:

a) omamné a psychotropní látky;

b) radioaktivní látky;

c) odpady;

d) chemické zbraně;

e) léčiva, včetně humánních a veterinárních léčiv;

f) chemické látky používané jako přídatné látky v potravinách;

g) potraviny;

h) chemické látky v množstvích, která pravděpodobně neovlivní lidské zdraví nebo životní prostředí, za předpokladu, že se dovážejí:

i) pro účely výzkumu nebo analýzy; nebo

ii) jednotlivcem pro jeho vlastní použití v množstvích přiměřených pro takové použití.

Článek 4

Určené vnitrostátní orgány

1. Každá smluvní strana určí jeden nebo více vnitrostátních orgány, které jsou zmocněny vykonávat jejím jménem správní funkce požadované touto úmluvou.

2. Každá smluvní strana se snaží zajistit, aby tento orgán nebo orgány měly dostatečné prostředky pro účinné plnění svých úkolů.

3. Každá smluvní strana oznámí sekretariátu nejpozději ke dni, kdy pro ni vstoupí tato úmluva v platnost, název a adresu takového orgánu nebo orgánů. Dále neprodleně oznámí sekretariátu jakoukoli změnu názvu nebo adresy tohoto orgánu nebo orgánů.

4. Sekretariát neprodleně uvědomí smluvní strany o oznámeních, která obdrží podle odstavce 3.

Článek 5

Postupy pro zakázané nebo přísně omezené chemické látky

1. Každá smluvní strana, která přijala konečné regulační opatření, to oznámí písemně sekretariátu. Takové oznámení musí být učiněno co nejdříve, nejpozději však devadesát dní ode dne, kdy toto konečné regulační opatření nabylo účinku, a musí obsahovat informace požadované v příloze I, pokud jsou k dispozici.

2. Každá smluvní strana písemně oznámí sekretariátu ke dni, kdy pro ni tato úmluva vstoupí v platnost, svá platná konečná regulační opatření, která jsou platná k tomuto dni. Smluvní strany, které podaly oznámení o konečných regulačních opatřeních podle pozměněných Londýnských směrnic nebo Mezinárodního kodexu chování, nemusí znovu tato oznámení podávat.

3. Sekretariát ověří co nejdříve, nejpozději však šest měsíců po obdržení oznámení podle odstavců 1 a 2, zda toto oznámení obsahuje informace požadované v příloze I. Jestliže oznámení obsahuje požadované informace, sekretariát zašle neprodleně všem smluvním stranám souhrn informací, které obdržel. Jestliže oznámení neobsahuje požadované informace, sekretariát o tom uvědomí oznamující smluvní stranu.

4. Sekretariát zašle každých šest měsíců smluvním stranám souhrn informací, které obdržel podle odstavců 1 a 2, včetně informací týkajících se oznámení, která neobsahují všechny informace požadované v příloze I.

5. Jestliže sekretariát obdržel alespoň jedno oznámení od každé ze dvou oblastí, v nichž se uplatňuje postup předchozího souhlasu týkající se určité chemické látky, u které ověřil, že splňuje požadavky přílohy I, předá tyto informace Výboru pro přezkum chemických látek. Složení oblastí, v nichž se uplatňuje postup předchozího souhlasu, je vymezeno v usnesení, které se přijme konsensem na prvním zasedání konference smluvních stran.

6. Výbor pro přezkum chemických látek přezkoumá informace poskytnuté v těchto oznámeních a v souladu s kritérii stanovenými v příloze II doporučí konferenci smluvních stran, zda se má na zmíněnou chemickou látku vztahovat postup předchozího souhlasu a zda má tedy být uvedena v příloze III.

Článek 6

Postupy pro vysoce nebezpečné obchodní úpravy pesticidů

1. Každá smluvní strana, která je rozvojovou zemí nebo zemí s přechodnou ekonomikou a ve které se vyskytují problémy způsobené vysoce nebezpečnou obchodní úpravou pesticidu v podmínkách používání na jejím území, může navrhnout sekretariátu zařazení vysoce nebezpečné obchodní úpravy pesticidů do přílohy III. Při vypracování návrhu může smluvní strana vycházet z technických poznatků z kteréhokoli odpovídajícího zdroje. Tento návrh musí obsahovat informace požadované v příloze IV části 1.

2. Sekretariát ověří co nejdříve, nejpozději však šest měsíců po obdržení návrhu podle odstavce 1, zda tento návrh obsahuje informace požadované v příloze IV části 1. Jestliže tento návrh obsahuje požadované informace, sekretariát předá neprodleně všem smluvním stranám souhrn informací, které obdržel. Jestliže tento návrh neobsahuje požadované informace, sekretariát o tom uvědomí navrhující smluvní stranu.

3. Sekretariát shromažďuje doplňující informace podle přílohy IV části 2 týkající se návrhu předloženého podle odstavce 2.

4. Pokud byly splněny požadavky odstavců 2 a 3 pro vysoce nebezpečnou obchodní úpravu pesticidů, předloží sekretariát návrh a související informace Výboru pro přezkum chemických látek.

5. Výbor pro přezkum chemických látek přezkoumá informace poskytnuté v návrhu a shromážděné doplňující informace a v souladu s kritérii stanovenými v příloze IV části 3 doporučí konferenci smluvních stran, zda se má na zmíněnou chemickou látku vztahovat postup předchozího souhlasu a zda má tedy být uvedena v příloze III.

Článek 7

Zařazení chemických látek do přílohy III

1. Pro každou chemickou látku, kterou se Výbor pro přezkum chemických látek rozhodl doporučit pro zařazení do přílohy III, vypracuje výbor návrh pokynů pro rozhodování. Pokyny pro rozhodování by měly přinejmenším vycházet z informací uvedených v příloze I, případně v příloze IV, a měly by zahrnovat informace o použití dané chemické látky v kategorii jiné, než na kterou se vztahuje konečné regulační opatření.

2. Doporučení uvedené v odstavci 1 společně s návrhem pokynů pro rozhodování se předá konferenci smluvních stran. Konference smluvních stran rozhodne o tom, zda se má na tuto chemickou látku vztahovat postup předchozího souhlasu a zda má tedy být uvedena v příloze III, a schválí návrh pokynů pro rozhodování.

3. Jestliže konference smluvních stran rozhodla zařadit chemickou látku do přílohy III a schválila příslušné pokyny pro rozhodování, sdělí sekretariát neprodleně tuto informaci všem smluvním stranám.

Článek 8

Chemické látky zahrnuté do dobrovolného postupu předchozího souhlasu

Pro každou chemickou látku, která byla zařazena do dobrovolného postupu předchozího souhlasu před prvním zasedáním konference smluvních stran, s výjimkou látek uvedených v příloze III, rozhodne konference smluvních stran na tomto zasedání o zařazení chemické látky do přílohy III, pokud dojde k přesvědčení, že byly splněny všechny požadavky pro její zařazení do této přílohy.

Článek 9

Vyřazení chemických látek z přílohy III

1. Jestliže smluvní strana zašle sekretariátu informaci, která nebyla k dispozici v době, kdy se rozhodovalo o zařazení chemické látky do přílohy III, a tato informace ukazuje, že zařazení látky v příloze nelze nadále odůvodnit v souladu s příslušnými kritérii v příloze II, případně v příloze IV, předá sekretariát tuto informaci Výboru pro přezkum chemických látek.

2. Výbor pro přezkum chemických látek přezkoumá tuto informaci, kterou obdrží podle odstavce 1. Pro každou chemickou látku, o níž Výbor pro přezkum chemických látek rozhodne, v souladu s příslušnými kritérii v příloze II, případně v příloze IV, že doporučí její vyřazení z přílohy III, vypracuje výbor revidovaný návrh pokynů pro rozhodování.

3. Doporučení uvedené v odstavci 2 se předá konferenci smluvních stran spolu s revidovaným návrhem pokynů pro rozhodování. Konference smluvních stran rozhodne o tom, zda by měla být tato chemická látka vyřazena z přílohy III a zda by měl být schválen revidovaný návrh pokynů pro rozhodování.

4. Pokud konference smluvních stran přijme rozhodnutí o vyřazení chemické látky z přílohy III a schválí revidovaný návrh pokynů pro rozhodování, sdělí sekretariát neprodleně tuto informaci všem smluvním stranám.

Článek 10

Povinnosti týkající se dovozů chemických látek uvedených v příloze III

1. Každá smluvní strana zavede vhodná právní nebo správní opatření, aby zajistila včasná rozhodnutí o dovozu chemických látek uvedených v příloze III.

2. Každá smluvní strana předá sekretariátu co nejdříve, nejpozději však devět měsíců ode dne odeslání pokynů pro rozhodování uvedených v čl. 7 odst. 3, odpověď týkající se budoucího dovozu dané chemické látky. Jestliže smluvní strana změní tuto odpověď, zašle neprodleně revidovanou odpověď sekretariátu.

3. Po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 2 sekretariát neprodleně písemně požádá smluvní stranu, která neposkytla odpověď, aby tak učinila. Pokud tato smluvní strana není schopna poskytnout odpověď, pomůže sekretariát v případě potřeby vypracovat odpověď ve lhůtě stanovené v poslední větě čl. 11 odst. 2.

4. Odpověď podle odstavce 2 obsahuje buď:

a) konečné rozhodnutí podle právních nebo správních opatření:

i) o souhlasu s dovozem;

ii) o nesouhlasu s dovozem; nebo

iii) o souhlasu s dovozem jen za zvláštních podmínek; nebo

b) prozatímní odpověď, která může obsahovat:

i) prozatímní rozhodnutí o souhlasu s dovozem za zvláštních podmínek nebo bez nich nebo o nesouhlasu s dovozem během přechodného období;

ii) prohlášení o tom, že se konečné rozhodnutí právě zvažuje;

iii) požadavek na další informace adresovaný sekretariátu nebo smluvní straně, která oznámila konečné regulační opatření;

iv) požadavek na pomoc při hodnocení chemické látky adresovaný sekretariátu.

5. Odpověď podle odst. 4 písm. a) nebo b) se vztahuje na kategorii nebo kategorie vymezené pro chemické látky v příloze III.

6. Ke konečnému rozhodnutí je třeba přiložit popis všech právních anebo správních opatření, na nichž je založeno.

7. Každá smluvní strana předá nejpozději do dne vstupu úmluvy v platnost sekretariátu odpovědi týkající se všech chemických látek uvedených v příloze III. Smluvní strana, která poskytla takové odpovědi podle pozměněných Londýnských směrnic nebo Mezinárodního kodexu chování, nemusí tyto odpovědi znovu zasílat.

8. Každá smluvní strana zpřístupní své odpovědi podle tohoto článku v souladu se svými právními nebo správními opatřeními těm, koho se v rámci její jurisdikce dotýkají.

9. Smluvní strana, která podle odstavců 2 a 4 a čl. 11 odst. 2 přijme rozhodnutí o nesouhlasu s dovozem chemické látky nebo o souhlasu s dovozem jen za vymezených podmínek, musí, jestliže tak dosud neučinila, současně zakázat nebo podrobit týmž podmínkám:

a) dovoz této chemické látky z jakéhokoli zdroje; a

b) vnitrostátní výrobu této chemické látky pro vnitrostátní použití.

10. Každých šest měsíců informuje sekretariát všechny smluvní strany o odpovědích, které obdržel. Tato informace obsahuje popis právních nebo správních opatření, na nichž je dané rozhodnutí založeno, pokud je k dispozici. Sekretariát kromě toho informuje smluvní strany o všech případech nedodání odpovědi.

Článek 11

Povinnosti týkající se vývozu chemických látek uvedených v příloze III

1. Každá vyvážející smluvní strana:

a) zavede vhodná právní nebo správní opatření, aby mohla sdělovat odpovědi předávané sekretariátem v souladu s čl. 10 odst. 10 těm, kterých se to v rámci její jurisdikce týká;

b) přijme vhodná právní nebo správní opatření, kterými zajistí, aby vývozci spadající do její jurisdikce dosáhli souladu s rozhodnutími uvedenými ve všech odpovědích nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy sekretariát poprvé informoval smluvní strany o takových odpovědích v souladu s čl. 10 odst. 10;

c) na požádání a podle potřeby poradí a pomůže dovážejícím smluvním stranám:

i) získat další informace, které jim umožní přijmout opatření v souladu s čl. 10 odst. 4 a odst. 2 písm. c), a

ii) posílit jejich možnosti a schopnosti nakládat bezpečně s chemickými látkami během jejich životního cyklu.

2. Každá smluvní strana zajistí, aby se chemická látka uvedená v příloze III nevyvážela z jejího území do žádné dovážející smluvní strany, která výjimečně neposkytla odpověď nebo poskytla jen prozatímní odpověď, která neobsahuje prozatímní rozhodnutí, pokud:

a) se nejedná o chemickou látku, která je v době dovozu registrována v dovážející smluvní straně jako chemická látka; nebo

b) se nejedná o chemickou látku, pro niž existuje důkaz, že byla v dovážející smluvní straně dříve používána nebo do ní byla dovážena a nebylo vůči ní přijato žádné regulační opatření zakazující její používání; nebo

c) nebyl vývozcem požadován a prostřednictvím určeného vnitrostátního orgánu dovážející smluvní strany udělen výslovný souhlas s dovozem. Dovážející smluvní strana odpoví na takovou žádost do šedesáti dnů a neprodleně oznámí svoje rozhodnutí sekretariátu.

Povinnosti vyvážejících smluvních stran podle tohoto odstavce se použijí s účinkem, který začíná uplynutím šestiměsíční lhůty ode dne, kdy sekretariát poprvé informoval smluvní strany v souladu s čl. 10 odst. 10 o tom, že smluvní strana neposkytla odpověď nebo poskytla prozatímní odpověď, která neobsahuje prozatímní rozhodnutí, a platí jeden rok.

Článek 12

Oznámení o vývozu

1. Jestliže je chemická látka, která je zakázána nebo přísně omezena smluvní stranou, vyvážena z jejího území, poskytne tato smluvní strana oznámení o vývozu dovážející smluvní straně. Oznámení o vývozu musí obsahovat informace stanovené v příloze V.

2. Oznámení o vývozu se pro takovou chemickou látku poskytuje před jejím prvním vývozem následujícím po přijetí odpovídajícího konečného regulačního opatření. Následně se oznámení o vývozu poskytuje před prvním vývozem v každém kalendářním roce. Určený vnitrostátní orgán dovážející smluvní strany může upustit od požadavku na oznámení před vývozem.

3. Jakmile vyvážející smluvní strana přijme konečné regulační opatření, jehož důsledkem je závažná změna týkající se zákazu nebo přísného omezení chemické látky, poskytne aktualizované oznámení o vývozu.

4. Dovážející smluvní strana potvrdí přijetí oznámení o prvním vývozu po přijetí konečného regulačního opatření. Jestliže vyvážející smluvní strana neobdrží toto potvrzení do třiceti dnů od odeslání oznámení o vývozu, zašle druhé oznámení. Vyvážející smluvní strana vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila, že dovážející smluvní strana obdrží druhé oznámení.

5. Povinnosti smluvní strany stanovené v odstavci 1 zanikají, pokud:

a) byla chemická látka zařazena do přílohy III;

b) dovážející smluvní strana poskytla odpověď pro danou chemickou látku sekretariátu v souladu s čl. 10 odst. 2; a

c) sekretariát rozeslal tuto odpověď smluvním stranám v souladu s čl. 10 odst. 10.

Článek 13

Průvodní informace k vyváženým chemickým látkám

1. Konference smluvních stran vybízí Světovou celní organizaci, aby přiřadila jednotlivým chemickým látkám nebo skupinám chemických látek uvedeným v příloze III zvláštní číselné kódy v rámci harmonizovaného systému. Každá smluvní strana požaduje, aby byl kód přiřazený takové chemické látce uveden při vývozu chemické látky v přepravních dokladech.

2. Aniž by byl dotčen jakýkoli předpis dovážející smluvní strany, každá smluvní strana požaduje, aby jak chemické látky uvedené v příloze III, tak chemické látky zakázané nebo přísně omezené na jejím území podléhaly při vývozu předpisům týkajícím se označování, které zajistí při zohlednění příslušných mezinárodních norem přiměřenou dostupnost informací o rizicích nebo nebezpečích pro lidské zdraví nebo životní prostředí

3. Aniž by byl dotčen jakýkoli předpis dovážející smluvní strany, může každá smluvní strana požadovat, aby chemické látky, které na jejím území podléhají předpisům týkajícím se označování z hlediska lidského zdraví nebo životního prostředí, podléhaly při vývozu předpisům týkajícím se označování, které zajistí při zohlednění příslušných mezinárodních norem přiměřenou dostupnost informací s ohledem na rizika nebo nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí.

4. Každá vyvážející smluvní strana požaduje, aby byl pro chemické látky uvedené v odstavci 2, které jsou určeny pro pracovní účely, zaslán každému dovozci bezpečnostní list, který je zpracován v mezinárodně uznaném formátu a uvádí nejaktuálnější dostupné informace.

5. Informace na štítku a v bezpečnostním listu by měly být pokud možno uvedeny v jednom nebo více úředních jazycích dovážející smluvní strany.

Článek 14

Výměna informací

1. Každá smluvní strana podle potřeby a v souladu s cílem této úmluvy usnadní:

a) výměnu vědeckých, technických, hospodářských a právních informací týkajících se chemických látek v rozsahu platnosti této úmluvy, včetně informací toxikologických, ekotoxikologických a bezpečnostních;

b) poskytování veřejně dostupných informací o vnitrostátních regulačních opatřeních týkajících se cílů úmluvy; a

c) poskytování informací ostatním smluvním stranám, ať již přímo nebo prostřednictvím sekretariátu, o vnitrostátních regulačních opatřeních, která podstatně omezují jeden nebo případně více druhů použití chemické látky.

2. Smluvní strany, které si vyměňují informace podle této úmluvy, chrání podle vzájemné dohody veškeré důvěrné informace.

3. Pro účely této úmluvy se nepovažují za důvěrné tyto informace:

a) informace uvedené v přílohách I a IV, předložené podle článku 5, případně 6;

b) informace obsažené v bezpečnostním listu podle čl. 13 odst. 4;

c) datum ukončení použitelnosti chemické látky;

d) informace o preventivních opatřeních včetně klasifikace nebezpečnosti, povahy rizika a příslušných bezpečnostních pokynů; a

e) souhrnné výsledky toxikologických a ekotoxikologických testů.

4. Pro účely této úmluvy se datum výroby chemické látky obecně nepovažuje za důvěrné.

5. Každá smluvní strana požadující informace o přepravě chemických látek uvedených v příloze III přes její území může tento požadavek sdělit sekretariátu, který o tom uvědomí všechny smluvní strany.

Článek 15

Provádění úmluvy

1. Každá smluvní strana přijme opatření, která mohou být nezbytná ke zřízení a posílení jejích vnitrostátních infrastruktur a institucí pro účinné provádění této úmluvy. Tato opatření mohou podle potřeby zahrnovat přijetí nebo změnu vnitrostátních právních nebo správních opatření a mohou také obsahovat:

a) zřízení vnitrostátních registrů a databází obsahujících bezpečnostní informace o chemických látkách;

b) podporu iniciativ průmyslu na podporu bezpečnosti chemických látek; a

c) podporu dobrovolných dohod s přihlédnutím k ustanovením článku 16.

2. Každá smluvní strana v rámci možností zajistí, aby měla veřejnost přiměřený přístup k informacím o nakládání s chemickými látkami, o postupech v případě havárií a o alternativách, které jsou bezpečnější pro lidské zdraví nebo životní prostředí než chemické látky uvedené v příloze III.

3. Smluvní strany souhlasí s tím, že budou spolupracovat přímo nebo v případě potřeby prostřednictvím příslušných mezinárodních organizací při provádění této úmluvy na subregionální, regionální a celosvětové úrovni.

4. Nic v této úmluvě nesmí být vykládáno jako omezování práva smluvních stran přijmout přísnější opatření na ochranu lidského zdraví anebo životního prostředí než je opatření vyžadované touto úmluvou, za předpokladu, že je takové opatření v souladu s ustanoveními této úmluvy a ve shodě s mezinárodním právem.

Článek 16

Technická pomoc

Smluvní strany spolupracují, zejména s přihlédnutím k potřebám rozvojových zemí a zemí s přechodnou ekonomikou, při podpoře technické pomoci pro rozvoj infrastruktury a kapacit nezbytných k nakládání s chemickými látkami, aby umožnily provádění této úmluvy. Smluvní strany s pokročilejšími programy pro regulaci chemických látek by měly poskytovat ostatním smluvním stranám technickou pomoc, včetně školení, při rozvoji jejich infrastruktury a kapacit k nakládání s chemickými látkami během jejich celého životního cyklu.

Článek 17

Nedodržení ustanovení

Konference smluvních stran co nejdříve vypracuje a schválí postupy a institucionální mechanismy pro stanovení nedodržení ustanovení této úmluvy a pro zacházení se smluvními stranami, u nichž bylo nedodržení zjištěno.

Článek 18

Konference smluvních stran

1. Zřizuje se konference smluvních stran.

2. První zasedání konference smluvních stran svolají společně výkonný ředitel UNEP a generální ředitel FAO nejpozději do jednoho roku poté, kdy tato úmluva vstoupí v platnost. Následně se budou konat řádná zasedání konference smluvních stran v pravidelných intervalech, které stanoví konference.

3. Mimořádná zasedání konference smluvních stran se uskuteční, kdykoli to konference smluvních stran považuje za nutné nebo na písemnou žádost kterékoli smluvní strany, pokud ji podpoří alespoň jedna třetina smluvních stran.

4. Konference smluvních stran na svém prvním zasedání konsensem dohodne a přijme jednací řád a finanční pravidla pro sebe a všechny pomocné orgány a rovněž finanční ustanovení, kterými se bude řídit práce sekretariátu.

5. Konference smluvních stran průběžně přezkoumává a vyhodnocuje provádění této úmluvy. Vykonává funkce stanovené touto úmluvou a za tímto účelem:

a) vedle požadavků odstavce 6 zřizuje takové pomocné orgány, které pokládá za nezbytné pro provádění této úmluvy;

b) spolupracuje v případě potřeby s příslušnými mezinárodními organizacemi a mezivládními a nevládními orgány; a

c) zvažuje a přijímá jakákoli doplňující opatření, která jsou nezbytná pro dosažení cílů této úmluvy.

6. Konference smluvních stran na svém prvním zasedání zřídí pomocný orgán nazvaný Výbor pro přezkum chemických látek, který bude vykonávat funkce přidělené tomuto výboru touto úmluvou. S ohledem na to:

a) konference smluvních stran jmenuje členy Výboru pro přezkum chemických látek. Výbor tvoří omezený počet vládami jmenovaných odborníků v oblasti nakládání s chemickými látkami. Členové výboru jsou jmenováni na základě rovnoměrného zeměpisného rozdělení, přičemž musí být zajištěna rovnováha mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi;

b) konference smluvních stran rozhoduje o podmínkách působnosti, organizaci a činnosti výboru;

c) výbor vynaloží veškeré úsilí, aby svá doporučení schvaloval konsensem. Jestliže bylo veškeré úsilí o dosažení konsensu vyčerpáno a konsensu nebylo dosaženo, doporučení se jako poslední východisko přijme dvoutřetinovou většinou hlasů členů přítomných a hlasujících.

7. Organizace spojených národů, její specializované agentury a Mezinárodní agentura pro atomovou energii a rovněž jakýkoli stát, který není členem této úmluvy, mohou být zastoupeny na zasedáních konference smluvních stran jako pozorovatelé. Jakýkoli orgán nebo agentura, bez ohledu na to, zda vnitrostátní nebo mezinárodní, vládní nebo nevládní, které jsou kompetentní v záležitostech upravených touto úmluvou a které informovaly sekretariát o svém přání být zastoupeny na zasedání konference smluvních stran jako pozorovatelé, mohou být zastoupeny, pokud nevznese námitku alespoň jedna třetina přítomných smluvních stran. Přijetí a účast pozorovatelů podléhá jednacímu řádu přijatému konferencí smluvních stran.

Článek 19

Sekretariát

1. Zřizuje se sekretariát.

2. Funkce sekretariátu jsou:

a) organizovat zasedání konference smluvních stran a jejích pomocných orgánů a poskytovat jim požadované služby;

b) na požádání pomáhat smluvním stranám, zvláště smluvním stranám rozvojových zemí a zemí s přechodnou ekonomikou, při provádění této úmluvy;

c) zajišťovat nezbytnou koordinaci se sekretariáty ostatních příslušných mezinárodních orgánů;

d) vstupovat podle souhrnných pokynů konference smluvních stran do takových správních a smluvních ujednání, která mohou být nezbytná pro účinné vykonávání jeho funkcí; a

e) vykonávat ostatní funkce sekretariátu stanovené v této úmluvě a dále takové funkce, které mohou být stanoveny konferencí smluvních stran.

3. Funkce sekretariátu v rámci této úmluvy vykonávají společně výkonný ředitel UNEP a generální ředitel FAO podle ujednání, na nichž se dohodnou a která schválí konference smluvních stran.

4. Konference smluvních stran může rozhodnout tříčtvrtinovou většinou přítomných a hlasujících smluvních stran pověřit funkcemi sekretariátu jednu nebo více příslušných mezinárodních organizací, jestliže shledá, že sekretariát nepracuje tak, jak se předpokládalo.

Článek 20

Urovnání sporů

1. Smluvní strany urovnají všechny spory mezi nimi týkající se výkladu nebo uplatňování této úmluvy jednáním nebo jinými smírnými prostředky dle své vlastní volby.

2. Při ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení k této úmluvě nebo kdykoli poté může smluvní strana, která není organizací regionální hospodářské integrace, předat depozitáři písemné prohlášení, že vzhledem ke sporům týkajícím se výkladu nebo uplatnění této úmluvy uznává jeden nebo oba z následujících způsobů urovnávání sporů jako závazný ve vztahu k jakékoli jiné smluvní straně, která přijala stejnou povinnost:

a) rozhodčí řízení v souladu s postupy, které budou přijaty konferencí smluvních stran v příloze, jakmile to bude možné; a

b) postoupení sporu Mezinárodnímu soudnímu dvoru.

3. Smluvní strana, která je organizací regionální hospodářské integrace, může učinit prohlášení s podobným účinkem týkající se rozhodčího řízení v souladu s postupem popsaným v odst. 2 písm. a).

4. Prohlášení učiněné podle odstavce 2 zůstává v platnosti, dokud neskončí jeho platnost v souladu s jeho podmínkami nebo do uplynutí tří měsíců poté, kdy bylo písemné oznámení o jeho odvolání uloženo u depozitáře.

5. Skončení platnosti prohlášení, oznámení o jeho odvolání nebo nové prohlášení v žádném případě neovlivní řízení projednávaná u rozhodčího soudu nebo Mezinárodního soudního dvora, pokud se strany sporu nedohodnou jinak.

6. Jestliže sporné strany nepřijmou tentýž nebo jakýkoli způsob urovnání sporu podle odstavce 2 a jestliže nejsou schopny urovnat svůj spor během dvanácti měsíců poté, kdy jedna smluvní strana oznámila druhé, že mezi nimi existuje spor, je spor postoupen smírčí komisi na žádost kterékoli strany tohoto sporu. Smírčí komise vydá zprávu s doporučeními. Další postupy týkající se smírčí komise budou obsaženy v příloze, kterou přijme konference smluvních stran nejpozději na svém druhém zasedání.

Článek 21

Změny úmluvy

1. Změny této úmluvy mohou být navrženy kteroukoli smluvní stranou.

2. Změny této úmluvy se přijímají na zasedání konference smluvních stran. Text každé navržené změny sdělí sekretariát smluvním stranám alespoň šest měsíců před zasedáním, na kterém mají být přijaty. Sekretariát rovněž sdělí navrhovanou změnu signatářům úmluvy a pro informaci depozitáři.

3. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby bylo dosaženo dohody ve věci kterékoli navrhované změny úmluvy konsensem. Jestliže veškeré úsilí o konsensus bylo vyčerpáno a nebylo dosaženo dohody, změna se jako poslední východisko přijme tříčtvrtinovou většinou hlasů smluvních stran na zasedání přítomných a hlasujících.

4. Změny sdělí depozitář všem smluvním stranám za účelem ratifikace, přijetí nebo schválení.

5. Ratifikace, přijetí nebo schválení změny se písemně oznámí depozitáři. Změna přijatá v souladu s odstavcem 3 vstoupí v platnost pro smluvní strany, které ji přijaly, devadesátým dnem po uložení listin o ratifikaci, přijetí nebo schválení alespoň třemi čtvrtinami smluvních stran. Následně změna vstoupí v platnost pro všechny ostatní smluvní strany devadesátým den po uložení listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení změn smluvními stranami.

Článek 22

Přijetí a změna příloh

1. Přílohy této úmluvy tvoří její nedílnou součást a, není-li výslovně stanoveno jinak, odkaz na tuto úmluvu je současně odkazem na její přílohy.

2. Přílohy se omezují na procedurální, vědecké, technické anebo správní záležitosti.

3. Pro navržení, přijetí a vstup v platnost doplňujících příloh úmluvy se použije tento postup:

a) doplňující přílohy se navrhují a přijímají podle postupu stanoveného v čl. 21 odst. 1, 2 a 3;

b) smluvní strana, která není schopna přijmout doplňující přílohu, oznámí tuto skutečnost písemně depozitáři do jednoho roku ode dne sdělení, že depozitář přijal doplňující přílohy. Depozitář neprodleně vyrozumí všechny smluvní strany, že takové oznámení obdržel. Smluvní strana může kdykoli stáhnout předcházející oznámení o nepřijetí dodatečné přílohy a tato příloha potom vstoupí v platnost pro tuto smluvní stranu v platnost podle písmene c); a

c) po uplynutí jednoho roku ode dne sdělení, že depozitář přijal doplňující přílohy, tato příloha vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany, které nepodaly oznámení v souladu s ustanoveními písmene b).

4. Na navržení, přijetí a vstup v platnost změn příloh této úmluvy, s výjimkou přílohy III, se vztahují tytéž postupy jako na navržení, přijetí a vstup v platnost doplňujících příloh této úmluvy.

5. Pro navržení, přijetí a vstup v platnost změn přílohy III se použije tento postup:

a) změny přílohy III se navrhují a přijímají podle postupu uvedeného v článcích 5 až 9 a v čl. 21 odst. 2;

b) konference smluvních stran přijme svoje rozhodnutí o přijetí konsensem;

c) depozitář neprodleně oznámí smluvním stranám rozhodnutí změnit přílohu III. Změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany dnem stanoveným v rozhodnutí.

6. Jestliže se doplňující příloha nebo změna přílohy týká změny této úmluvy, tak doplňující příloha nebo změna nevstoupí v platnost, dokud nevstoupí v platnost změna úmluvy.

Článek 23

Hlasovací právo

1. S výjimkou stanovenou v odstavci 2 má každá strana této úmluvy jeden hlas.

2. Organizace regionální hospodářské spolupráce vykonává ve věcech spadajících do její působnosti své hlasovací právo počtem hlasů, který se rovná počtu jejích členských států, které jsou smluvními stranami této úmluvy. Taková organizace neuplatňuje své hlasovací právo, jestliže některý z jejích členských států uplatní své hlasovací právo, a naopak.

3. Pro účely této úmluvy se "smluvními stranami přítomnými a hlasujícími" rozumějí smluvní strany přítomné a odevzdávající hlas pro nebo proti.

Článek 24

Podpis

Úmluva je otevřena k podpisu všemi státy a organizacemi regionální hospodářské integrace v Rotterdamu dne 11. září 1998 a v hlavním sídle Organizace spojených národů v New Yorku od 12. září 1998 do 10. září 1999.

Článek 25

Ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení

1. Úmluva podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení státy a organizacemi regionální hospodářské integrace. Je otevřena pro přistoupení států a organizací regionální hospodářské integrace den poté, kdy je úmluva uzavřena pro podpis. Listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení budou uloženy u depozitáře.

2. Každá organizace regionální hospodářské integrace, která se stane smluvní stranou úmluvy, aniž by některý z jejích členských států byl smluvní stranou, je vázána všemi povinnostmi podle úmluvy. V případě organizací, kdy jeden nebo více jejích členských států je smluvní stranou této úmluvy, organizace a její členské státy rozhodnou o jejich příslušné odpovědnosti za provádění jejich závazků podle této úmluvy. V takových případech organizace a její členské státy nejsou oprávněny uplatňovat práva podle úmluvy souběžně.

3. Ve své listině o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení uvede organizace regionální hospodářské integrace rozsah svých pravomocí vzhledem k záležitostem upraveným úmluvou. Každá taková organizace také informuje v rozsahu své příslušnosti depozitáře, který obratem informuje ostatní smluvní strany o všech podstatných změnách.

Článek 26

Vstup v platnost

1. Tato úmluva vstupuje v platnost devadesátým dnem po uložení padesáté listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení.

2. Pro každý stát nebo organizaci regionální hospodářské integrace, který/á ratifikuje, přijme nebo schválí úmluvu nebo k ní přistoupí po uložení padesáté listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení, vstupuje úmluva v platnost devadesátým dnem po uložení listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení tímto státem nebo organizací regionální hospodářské integrace.

3. Pro účely odstavců 1 a 2 se žádná listina uložená organizací regionální hospodářské integrace nepovažuje za dodatečnou k listinám uloženým členskými státy této organizace.

Článek 27

Výhrady

K úmluvě nelze uplatňovat výhrady.

Článek 28

Odstoupení

1. Kdykoli po uplynutí tří let ode dne vstupu úmluvy v platnost pro určitou smluvní stranu, tato smluvní strana může od úmluvy odstoupit podáním písemného oznámení depozitáři.

2. Každé takové odstoupení vstupuje v platnost po uplynutí jednoho roku od dne, kdy depozitář obdržel oznámení o odstoupení, nebo k pozdějším datu, které může být stanoveno oznámení o odstoupení.

Článek 29

Depozitář

Depozitářem této úmluvy je generální tajemník Organizace spojených národů.

Článek 30

Platná znění

Prvopis této úmluvy, jehož arabské, čínské, anglické, francouzské, ruské a španělské znění mají stejnou platnost, je uložen u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Na důkaz čehož připojili níže podepsaní zástupci řádně za tímto účelem zplnomocnění k této úmluvě své podpisy.

V Rotterdamu desátého září tisíc devětset devadesát osm.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I K PŘÍLOZE A

POŽADAVKY NA INFORMACE PRO OZNÁMENÍ PODLE ČLÁNKU 5

Oznámení musí zahrnovat:

1. vlastnosti, identifikaci a použití

a) běžný název;

b) chemický název podle mezinárodně uznávaného názvosloví (například názvosloví Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (IUPAC)), pokud takové názvosloví existuje;

c) obchodní názvy a názvy přípravků;

d) kódová čísla: číslo Chemical Abstract Service (CAS), celní kód podle harmonizovaného systému (Harmonised System Customs Code) a další čísla;

e) informace o klasifikaci nebezpečnosti, pokud se na chemickou látku vztahují požadavky na klasifikaci;

f) použití chemické látky;

g) fyzikálně-chemické, toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti.

2. konečné regulační opatření

a) zvláštní informace pro konečné regulační opatření:

i) souhrn konečného regulačního opatření;

ii) odkaz na regulační dokument;

iii) den vstupu konečného regulačního opatření v platnost;

iv) informaci o tom, zda bylo konečné regulační opatření přijato na základě hodnocení rizika nebo nebezpečnosti, a pokud ano, informace o takovém hodnocení, včetně odkazu na příslušnou dokumentaci;

v) důvody pro konečné regulační opatření týkající se lidského zdraví, včetně zdraví spotřebitelů a pracovníků, nebo životního prostředí;

vi) přehled nebezpečnosti a rizik, které představuje chemická látka pro lidské zdraví, včetně zdraví spotřebitelů a pracovníků, nebo pro životní prostředí a očekávaný účinek konečného regulačního opatření;

b) kategorie, pro které bylo konečné regulační opatření přijato, a pro každou kategorii:

i) použití zakázaná konečným regulačním opatřením;

ii) použití, která jsou nadále povolena;

iii) odhad množství chemické látky, které se vyrábí, dováží, vyváží a používá, pokud je k dispozici;

c) pokud možno informace o tom, jak se pravděpodobně toto konečné regulační opatření dotkne jiných států a oblastí;

d) ostatní užitečné informace, jako jsou:

i) posouzení sociálněekonomických důsledků konečného regulačního opatření;

ii) informace o alternativách a jejich případných rizicích, pokud jsou dostupné, například:

- strategie integrované ochrany proti škůdcům;

- průmyslové postupy a procesy, včetně čistších technologií.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II K PŘÍLOZE A

KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ ZAKÁZANÝCH NEBO PŘÍSNĚ OMEZENÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK DO PŘÍLOHY III

Při přezkoumávání oznámení zaslaných sekretariátem podle čl. 5 odst. 5 Výbor pro přezkum chemických látek:

a) potvrdí, že toto konečné regulační opatření bylo přijato za účelem ochrany lidského zdraví nebo životního prostředí;

b) stanoví, zda toto konečné regulační opatření bylo přijato na základě hodnocení rizika. Toto hodnocení musí být založeno na přezkumu vědeckých údajů s ohledem na podmínky dané smluvní strany. Za tímto účelem musí poskytnutá dokumentace prokázat, že:

i) údaje byly získány na základě vědecky uznávaných metod;

ii) kontroly údajů byly prováděny a dokumentovány podle obecně uznávaných vědeckých zásad a postupů;

iii) konečné regulační opatření bylo založeno na hodnocení rizika při zohlednění podmínek smluvní strany, která přijímá toto opatření;

c) zváží, zda toto konečné regulační opatření poskytuje dostatečně široký základ pro odůvodněné zařazení chemické látky do přílohy III, přičemž zohlední:

i) zda konečné regulační opatření vedlo nebo podle očekávání povede k významnému poklesu používaného množství chemické látky nebo počtu jejích použití;

ii) zda konečné regulační opatření vedlo ke skutečnému snížení rizika nebo podle očekávání povede k významnému snížení rizika pro lidské zdraví nebo životní prostředí smluvní strany, která podala toto oznámení;

iii) zda jsou úvahy, které vedly k přijetí konečného regulačního opatření, použitelné jen v omezené zeměpisné oblasti nebo za jiných omezených podmínek;

iv) zda existuje doklad o pokračujícím mezinárodním obchodu s touto chemickou látkou;

d) vezme v úvahu, že úmyslné zneužití není samo o sobě dostatečným důvodem pro zařazení chemické látky do přílohy III.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III K PŘÍLOZE A

CHEMICKÉ LÁTKY, NA NĚŽ SE VZTAHUJE POSTUP PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU

Chemická látka | Příslušné číslo nebo čísla CAS | Kategorie |

2,4,5-T | 93-76-5 | pesticid |

aldrin | 309-00-2 | pesticid |

kaptafol | 2425-06-1 | pesticid |

chlordan | 57-74-9 | pesticid |

chlormediform | 6164-98-3 | pesticid |

chlorbenzilat | 510-15-6 | pesticid |

DDT | 50-29-3 | pesticid |

dieldrin | 60-57-1 | pesticid |

dinoseb a jeho soli | 88-85-7 | pesticid |

1,2-dibromethan (EDB) | 106-93-4 | pesticid |

fluoracetamid | 640-19-7 | pesticid |

HCH (směs izomerů) | 608-73-1 | pesticid |

heptachlor | 76-44-8 | pesticid |

hexachlorbenzen | 118-74-1 | pesticid |

lindan | 58-89-9 | pesticid |

sloučeniny rtuti včetně anorganických sloučenin rtuti, alkylsloučenin rtuti a alkyloxyalkyl- a arylsloučenin rtuti | | pesticid |

pentachlorfenol | 87-86-5 | pesticid |

monokrotofos (rozpustné kapalné obchodní úpravy látky s více než 600 g účinné složky na v 1 L) | 6923-22-4 | vysoce nebezpečná obchodní úprava pesticidu |

methamidofos (rozpustné kapalné obchodní úpravy látky s více než 600 g účinné složky v 1 L) | 10265-92-6 | vysoce nebezpečná obchodní úprava pesticidu |

fosfamidon (rozpustné kapalné obchodní úpravy látky, které obsahují více než 1000 g účinné složky na litr) | 13171-21-6 (směs (E) a (Z) izomerů) 23783-98-4 ((Z)-izomer) 297-99-4 ((E)-izomer) | vysoce nebezpečná obchodní úprava pesticidu |

metylparathion (emulgovatelné koncentráty (EC) s obsahem 19,5 %, 40 %, 50 %, 60 % účinné složky a prášky obsahující 1,5 %, 2 % a 3 % účinné složky) | 298-00-0 | vysoce nebezpečná obchodní úprava pesticidu |

parathion (všechny obchodní úpravy – aerosoly, prachotvorný prášek (DP), emulgovatelný koncentrát, granule (GR) a smáčitelné prášky (WP), kromě kapslí plněných suspenzí (CS)) | 56-38-2 | vysoce nebezpečná obchodní úprava pesticidu |

krocidolit | 12001-28-4 | průmyslová chemická látka |

polybromované bifenyly (PBB) | 36355-01-8 (hexa-) 27858-07-7 (okta-) 13654-09-6 (deka-) | průmyslová chemická látka |

polychlorované bifenyly (PCB) | 1336-36-3 | průmyslová chemická látka |

polychlorované terfenyly (PCT) | 61788-33-8 | průmyslová chemická látka |

tris (2,3-dibrompropyl) fosfát | 126-72-7 | průmyslová chemická látka |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV K PŘÍLOZE A

INFORMACE A KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ VYSOCE NEBEZPEČNÝCH OBCHODNÍCH ÚPRAV PESTICIDŮ DO PŘÍLOHY III

Část 1: Dokumentace požadovaná od navrhující smluvní strany

K návrhům předloženým podle čl. 6 odst. 1 je třeba připojit příslušnou dokumentaci, která musí obsahovat tyto informace:

a) název nebezpečné obchodní úpravy pesticidu;

b) název účinné složky nebo účinných složek v této obchodní úpravě;

c) relativní množství každé účinné složky v této obchodní úpravě;

d) druh obchodní úpravy;

e) obchodní názvy a jména výrobců, pokud jsou k dispozici;

f) běžné a uznávané způsoby použití této obchodní úpravy v rámci navrhující smluvní strany;

g) jasný popis nehod souvisejících s problémem, včetně škodlivých účinků a způsobu, jakým byla obchodní úprava používána;

h) všechna právní, správní anebo jiná opatření přijatá nebo připravená k přijetí navrhující smluvní stranou v reakci na takové události.

Část 2: Informace, které musí shromáždit sekretariát

Podle čl. 6 odst. 3 sekretariát shromáždí důležité informace týkající se obchodní úpravy, včetně:

a) fyzikálně-chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastností obchodní úpravy;

b) existence omezení v jiných státech, která se týkají zacházení nebo uživatele;

c) informací o nehodách souvisejících s obchodní úpravou v jiných státech;

d) informací předložených jinými smluvními stranami, mezinárodními organizacemi, nevládními organizacemi nebo jinými příslušnými zdroji, vnitrostátními či mezinárodními;

e) hodnocení rizik nebo nebezpečnosti, pokud jsou k dispozici;

f) údajů o rozsahu používání obchodní úpravy, jako jsou počet registrací nebo vyrobené či prodané množství, pokud jsou k dispozici;

g) ostatních obchodních úprav pesticidů a případných nehod s nimi souvisejících, pokud jsou k dispozici;

h) náhradní postupy omezování škůdců;

i) ostatní informace, které Výbor pro přezkum chemických látek považuje za významné.

Část 3: Kritéria pro zařazení vysoce nebezpečných obchodních úprav pesticidů do přílohy III

Při přezkoumávání návrhů předložených sekretariátem podle čl. 6 odst. 5 Výbor pro přezkum chemických látek vezme v úvahu:

a) spolehlivost důkazů ukazujících, že oznámené nehody způsobilo použití obchodní úpravy v souladu s běžnými a uznávanými postupy v navrhující smluvní straně;

b) závažnost těchto nehod pro ostatní státy s podobným podnebím, podmínkami a způsoby používání obchodní úpravy;

c) existenci omezení, které se týkají zacházení nebo uživatele a které zahrnují technologie nebo postupy, které nemohou být běžně nebo široce používány ve státech, jimž chybí nezbytná infrastruktura;

d) významnost nahlášených účinků ve vztahu k množství použité obchodní úpravy;

e) skutečnost, že úmyslné zneužití není samo o sobě dostatečným důvodem pro zařazení obchodní úpravy do přílohy III.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V K PŘÍLOZE A

POŽADAVKY NA INFORMACE PRO OZNÁMENÍ O VÝVOZU

1. Oznámení o vývozu musí obsahovat tyto informace:

a) název a adresu příslušných určených vnitrostátních orgánů vyvážející a dovážející smluvní strany;

b) předpokládané datum vývozu do dovážející smluvní strany;

c) název zakázané nebo přísně omezené chemické látky a souhrn informací vymezených v příloze I, které musí být poskytnuty sekretariátu v souladu s článkem 5. Pokud je ve směsi nebo obchodní úpravě obsažena více než jedna chemická látka, musí být tyto informace poskytnuty pro každou chemickou látku;

d) prohlášení udávající předpokládanou kategorii chemické látky a její předpokládané použití v rámci dané kategorie v dovážející smluvní straně, pokud jsou známy;

e) informace o preventivních opatřeních ke snížení expozice a emisí chemické látky;

f) v případě směsi nebo přípravku koncentraci zakázané nebo přísně omezené chemické látky;

g) název a adresu dovozce;

h) jakékoli doplňující informace snadno dostupné příslušnému určenému vnitrostátnímu orgánu vyvážející smluvní strany, které by mohly být užitečné určenému vnitrostátnímu orgánu dovážející smluvních strany;

2. Vyvážející smluvní strana na žádost dovážející smluvní strany poskytne, kromě informací uvedených v odstavci 1, další informace stanovené v příloze I.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA B

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ V SOULADU S ČL. 25 ODST. 3 ROTTERDAMSKÉ ÚMLUVY

"Evropské společenství prohlašuje, že je v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství, a zejména s čl. 175 odst. 1 uvedené Smlouvy, způsobilé uzavírat mezinárodní dohody a plnit závazky z nich vyplývající, které přispívají k dosažení těchto cílů:

- zachování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí,

- ochrana lidského zdraví,

- rozvážné a racionální využívání přírodních zdrojů,

- podpora opatření na mezinárodní úrovni k řešení regionálních nebo celosvětových problémů.

Evropské společenství dále prohlašuje, že již přijalo právní nástroje, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, které jsou pro jeho členské státy závazné, a řeší otázky spadající do působnosti této úmluvy, a že seznam těchto právních nástrojů předloží sekretariátu úmluvy a odpovídajícím způsobem jej aktualizuje.

Evropské společenství je odpovědné za plnění těch závazků plynoucích z úmluvy, které jsou součástí platného právního řádu Společenství.

Výkon pravomoci Společenství podléhá, vzhledem ke své podstatě, nepřetržitému vývoji."

--------------------------------------------------

Top