EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R1726-20190611

Consolidated text: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1726/2019-06-11

02018R1726 — CS — 11.06.2019 — 001.002


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1726

ze dne 14. listopadu 2018

o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011

(Úř. věst. L 295 21.11.2018, s. 99)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019,

  L 135

1

22.5.2019

►M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/817 ze dne 20. května 2019,

  L 135

27

22.5.2019

 M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/818 ze dne 20. května 2019,

  L 135

85

22.5.2019


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 010, 15.1.2020, s.  4 (2019/817)

 C2

Oprava, Úř. věst. L 010, 15.1.2020, s.  5 (2019/818)
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1726

ze dne 14. listopadu 2018

o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011KAPITOLA I

PŘEDMĚT A CÍLE

Článek 1

Předmět

1.  Zřizuje se Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „agentura“).

2.  Agentura zřízená tímto nařízením nahrazuje Evropskou agenturu pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, která byla zřízena nařízením (EU) č. 1077/2011, a je její nástupkyní.

3.  Agentura odpovídá za provozní řízení Schengenského informačního systému (SIS II), Vízového informačního systému (VIS) a Eurodacu.

▼M1

4.  Agentura odpovídá za přípravu, vývoj nebo provozní řízení systému vstupu/výstupu (EES), sítě DubliNet, evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS), ECRIS-TCN a referenčního provedení ECRIS.

▼B

5.  Agenturu lze pověřit přípravou, vývojem nebo provozním řízením jiných rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, než které jsou uvedeny v odstavcích 3 a 4 tohoto článku, včetně stávajících systémů, pouze pokud tak stanoví příslušné právní akty Unie, jimiž se tyto systémy řídí, založené na článcích 67 až 89 Smlouvy o fungování EU, případně s přihlédnutím k vývoji v oblasti výzkumu uvedenému v článku 14 tohoto nařízení a k výsledkům pilotních projektů a ověření koncepce uvedeným v článku 15 tohoto nařízení.

6.  Provozní řízení zahrnuje veškeré úkoly nezbytné pro zachování funkčnosti rozsáhlých informačních systémů v souladu se zvláštními předpisy, jež se na každý z nich vztahují, a to včetně zodpovědnosti za komunikační infrastrukturu, kterou užívají. Tyto rozsáhlé informační systémy si nevyměňují údaje ani neumožňují sdílení informací nebo poznatků, pokud tak není stanoveno zvláštním právním aktem Unie.

7.  Agentura rovněž plní tyto úkoly:

a) 

zajištění kvality údajů v souladu s článkem 12;

b) 

vypracování nezbytných opatření umožňujících interoperabilitu v souladu s článkem 13;

c) 

provádění výzkumných činností v souladu s článkem 14;

d) 

provádění pilotních projektů, ověření koncepce a testovacích činností v souladu s článkem 15; a

e) 

poskytování podpory členským státům a Komisi v souladu s článkem 16.

Článek 2

Cíle

Aniž je dotčena odpovědnost Komise a členských států na základě právních aktů Unie, jimiž se řídí rozsáhlé informační systémy, agentura zajišťuje:

a) 

vývoj rozsáhlých informačních systémů s použitím struktury projektového řízení vhodné k účinnému vývoji těchto systémů;

b) 

účinný, bezpečný a nepřetržitý provoz rozsáhlých informačních systémů;

c) 

účinné a finančně odpovědné řízení rozsáhlých informačních systémů;

d) 

patřičnou úroveň služeb uživatelům rozsáhlých informačních systémů;

e) 

plynulost a nepřetržitost provozu rozsáhlých informačních systémů;

f) 

vysokou úroveň ochrany údajů v souladu s právem Unie v oblasti ochrany údajů, včetně zvláštních předpisů pro každý z rozsáhlých informačních systémů;

g) 

vhodnou úroveň zabezpečení údajů a fyzické bezpečnosti v souladu s platnými pravidly, včetně zvláštních předpisů pro každý z rozsáhlých informačních systémů.KAPITOLA II

ÚKOLY AGENTURY

Článek 3

Úkoly související se SIS II

V souvislosti se SIS II plní agentura:

a) 

úkoly svěřené řídícímu orgánu nařízením (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutím 2007/533/SVV; a

b) 

úkoly související s odbornou přípravou zaměřenou na používání SIS II, zejména pro zaměstnance SIRENE (SIRENE – Supplementary Information Request at National Entries), a s odbornou přípravou pro odborníky zaměřenou na technické aspekty SIS II v rámci schengenského hodnocení.

Článek 4

Úkoly související s VIS

V souvislosti s VIS plní agentura:

a) 

úkoly svěřené řídícímu orgánu nařízením (ES) č. 767/2008 a rozhodnutím 2008/633/SVV; a

b) 

úkoly související s odbornou přípravou zaměřenou na technické aspekty používání VIS a s odbornou přípravou odborníků zaměřenou na technické aspekty VIS v rámci schengenského hodnocení.

Článek 5

Úkoly související s Eurodacem

V souvislosti s Eurodacem plní agentura:

a) 

úkoly, kterými ji pověřuje nařízení (EU) č. 603/2013; a

b) 

úkoly související s odbornou přípravou zaměřenou na technické aspekty používání Eurodacu.

Článek 6

Úkoly související s EES

V souvislosti s EES plní agentura:

a) 

úkoly, kterými ji pověřuje nařízení (EU) 2017/2226; a

b) 

úkoly související s odbornou přípravou zaměřenou na technické aspekty používání EES a s odbornou přípravou odborníků zaměřenou na technické aspekty EES v rámci schengenského hodnocení.

Článek 7

Úkoly související s ETIAS

V souvislosti s ETIAS plní agentura:

a) 

úkoly, kterými ji pověřuje nařízení (EU) 2018/1240; a

b) 

úkoly související s odbornou přípravou zaměřenou na technické aspekty používání ETIAS a s odbornou přípravou odborníků zaměřenou na technické aspekty ETIAS v rámci schengenského hodnocení.

Článek 8

Úkoly související se sítí DubliNet

V souvislosti se sítí DubliNet plní agentura tyto úkoly:

a) 

provozní řízení sítě DubliNet, samostatného zabezpečeného kanálu pro elektronický přenos údajů mezi orgány členských států, zřízeného podle článku 18 nařízení (ES) č. 1560/2003, pro účely uvedené v článcích 31, 32 a 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ( 1 ); a

b) 

úkoly související s odbornou přípravou zaměřenou na technické aspekty používání sítě DubliNet.

▼M1

Článek 8a

Úkoly související se ECRIS-TCN a referenčním provedením ECRIS

V souvislosti se ECRIS-TCN a referenčním provedením ECRIS agentura plní:

a) 

úkoly, kterými ji pověřuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ( 2 )

b) 

úkoly související s odbornou přípravou zaměřenou na technické aspekty používání ECRIS-TCN a referenčního provedení ECRIS.

▼B

Článek 9

Úkoly související s přípravou, vývojem a provoznímřízením jiných rozsáhlých informačních systémů

Je-li agentuře svěřena příprava, vývoj nebo provozní řízení jiných rozsáhlých informačních systémů podle čl. 1 odst. 5, plní agentura podle potřeby úkoly svěřené jí podle právního aktu Unie upravujícího příslušný systém a případně také úkoly související s odbornou přípravou zaměřenou na technické aspekty používání těchto systémů.

Článek 10

Technická řešení vyžadující zvláštní podmínky před prováděním

Vyžadují-li právní akty Unie upravující systémy, aby agentura tyto systémy udržovala v provozu 24 hodin denně a sedm dní v týdnu, uplatní agentura taková technická řešení, která povedou ke splnění těchto požadavků, a to aniž by byly dotčeny tyto právní akty Unie. Vyžadují-li tato technická řešení zdvojení systému nebo zdvojení prvků systému, uplatní se až poté, co bylo provedeno nezávislé posouzení dopadů a analýza nákladů a přínosů zadané agenturou, a to po konzultaci s Komisí, a poté, co bylo vydáno kladné rozhodnutí správní rady. Součástí posouzení dopadů bude rovněž přezkoumání stávajících a budoucích potřeb, pokud jde o hostitelskou kapacitu stávajících technických míst spojených s rozvojem takových technických řešení, a možných rizik stávajícího provozního nastavení.

Článek 11

Úkoly související s komunikační infrastrukturou

1.  Agentura vykonává všechny úkoly související s komunikační infrastrukturou systémů, které jí byly svěřeny právními akty Unie upravujícími tyto systémy, s výjimkou těch systémů, které pro svou komunikační infrastrukturu používají síť EuroDomain. V případě těchto systémů používajících síť EuroDomain odpovídá Komise za úkoly plnění rozpočtu, pořizování a obnovy a za smluvní záležitosti. Podle právních aktů Unie upravujících systémy používající síť EuroDomain mají být úkoly související s komunikační infrastrukturou, včetně provozního řízení a bezpečnosti, rozděleny mezi agenturu a Komisi. V zájmu zajištění soudržnosti při výkonu svých příslušných úkolů uzavřou agentura a Komise provozní pracovní ujednání obsažené v memorandu o porozumění.

2.  Komunikační infrastruktura musí být řádně řízena a kontrolována tak, aby byla chráněna před hrozbami a byla zajištěna její bezpečnost a bezpečnost systémů, včetně údajů vyměňovaných prostřednictvím komunikační infrastruktury.

3.  Agentura přijme vhodná opatření, včetně bezpečnostních plánů, zejména aby bylo možné zabránit neoprávněnému čtení, kopírování, úpravám nebo vymazávání osobních údajů během jejich přenosu nebo přepravy nosičů údajů, zejména prostřednictvím vhodných technik šifrování. Veškeré operativní informace týkající se systému, které se rozesílají prostřednictvím komunikační infrastruktury, musí být šifrovány.

4.  Úkoly související s poskytováním, zřizováním, údržbou a sledováním komunikační infrastruktury lze svěřit vnějším soukromoprávním subjektům podle nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. Za provádění těchto úkolů odpovídá agentura, která zároveň na jejich plnění důkladně dohlíží.

Při provádění úkolů uvedených v prvním pododstavci jsou všechny vnější soukromoprávní subjekty včetně provozovatelů sítě povinny dodržovat bezpečnostní opatření podle odstavce 3 a nesmějí mít prostřednictvím jakýchkoli prostředků žádný přístup k jakýmkoli operativním údajům uloženým v systémech nebo převáděným prostřednictvím komunikačních infrastruktur ani k výměně údajů související se SIS II prostřednictvím SIRENE.

5.  Správa šifrovacích klíčů zůstává v pravomoci agentury a nelze ji zadat žádnému vnějšímu soukromoprávnímu subjektu. Tímto ustanovením nejsou dotčeny stávající smlouvy týkající se komunikačních infrastruktur SIS II, VIS a Eurodacu.

▼M2

Článek 12

Kvalita údajů

1.  Aniž jsou dotčeny povinnosti členských států v souvislosti s údaji zadávanými do systémů, za jejichž provoz agentura odpovídá, zavede agentura za intenzivní účasti svých poradních skupin automatizované mechanismy a postupy pro kontrolu kvality údajů a společné ukazatele kvality údajů a minimální normy kvality pro uchovávání údajů pro všechny systémy, za jejichž provoz odpovídá, v souladu s příslušnými ustanoveními právních nástrojů upravujících tyto informační systémy a článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 ( 3 ) a (EU) 2019/818 ( 4 ).

2.  Agentura zřídí centrální úložiště obsahující pouze anonymizované údaje pro podávání zpráv a statistiky v souladu s článkem 39 nařízení (EU) 2019/817 a (EU) 2019/818, s výhradou zvláštních ustanovení právních nástrojů upravujících vývoj, zřízení, provoz a používání rozsáhlých informačních systémů řízených agenturou.

▼B

Článek 13

Interoperabilita

Pokud je v příslušném právním aktu Unie stanovena interoperabilita rozsáhlých informačních systémů, vypracuje agentura nezbytná opatření umožňující tuto interoperabilitu.

Článek 14

Sledování výzkumu

▼M1

1.  Agentura sleduje vývoj v oblasti výzkumu, který je důležitý pro provozní řízení SIS II, VIS, Eurodacu, EES, ETIAS, sítě DubliNet, ECRIS-TCN a jiných rozsáhlých informačních systémů uvedených v čl. 1 odst. 5.

▼B

2.  Agentura může přispívat k provádění částí rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace, které souvisejí s rozsáhlými informačními systémy v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Za tímto účelem, a pokud na ni Komise přenese příslušné relevantní pravomoci, plní agentura tyto úkoly:

a) 

řídí některé fáze provádění programu a některé fáze cyklu konkrétních projektů na základě příslušných pracovních programů přijatých Komisí;

b) 

přijímá nástroje pro plnění rozpočtových příjmů a výdajů a vykonává všechny činnosti potřebné pro správu programu; a

c) 

poskytuje podporu při provádění programu.

3.  Aniž jsou dotčeny požadavky na podávání zpráv o provádění částí rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace uvedených v odstavci 2, agentura o vývoji uvedeném v tomto článku pravidelně, a to alespoň jednou ročně, informuje Evropský parlament, Radu, Komisi a v případech, kdy se jedná o zpracování osobních údajů, také evropského inspektora ochrany údajů.

Článek 15

Pilotní projekty, ověření koncepce a testovací činnosti

1.  Na výslovnou a konkrétní žádost Komise, jež nejméně tři měsíce před učiněním této žádosti uvědomila Evropský parlament a Radu, a po vydání kladného rozhodnutí správní rady může být agentuře v souladu s čl. 19 odst. 1 písm. u) tohoto nařízení na základě pověřovací dohody svěřena pravomoc provádět pilotní projekty uvedené v čl. 58 odst. 2 písm. a) nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 v zájmu vývoje či provozního řízení rozsáhlých informačních systémů podle článků 67 až 89 Smlouvy o fungování EU, v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. c) nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

Agentura pravidelně informuje Evropský parlament, Radu a v případech, kdy se jedná o zpracování osobních údajů, také evropského inspektora ochrany údajů o vývoji pilotních projektů prováděných agenturou podle prvního pododstavce.

2.  Finanční prostředky na pilotní projekty uvedené v čl. 58 odst. 2 písm. a) nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, o které požádala Komise podle odstavce 1, se zaznamenávají do rozpočtu pro nejvýše dva po sobě následující rozpočtové roky.

3.  Na žádost Komise nebo Rady, poté co byl uvědomen Evropský parlament, a po vydání kladného rozhodnutí správní rady mohou být v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. c) nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 na základě pověřovací dohody svěřeny agentuře úkoly plnění rozpočtu pro ověření koncepce, které jsou financovány v rámci nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz zřízeného nařízením (EU) č. 515/2014.

4.  Po vydání kladného rozhodnutí správní rady může agentura plánovat a provádět testování týkající se záležitostí, na které se vztahuje toto nařízení a jakékoli právní akty Unie upravující vývoj, zřízení, provoz a používání systémů.

Článek 16

Podpora členským státům a Komisi

1.  Kterýkoliv členský stát může agenturu požádat, aby mu poskytla poradenství ohledně propojení jeho vnitrostátního systému s centrálními systémy rozsáhlých informačních systémů spravovaných agenturou.

2.  Kterýkoliv členský stát může podat žádost Komisi o podporu ad hoc. Pokud Komise tuto žádost posoudí kladně s tím, že shledá, že je tato podpora nezbytná pro výjimečné bezpečnostní nebo migrační potřeby, bezodkladně ji předloží agentuře. Agentura o této žádosti informuje správní radu. Členský stát je informován, pokud Komise posoudí žádost záporně.

Komise sleduje, zda agentura na žádost členského státu reaguje včas. Výroční zpráva o činnosti agentury podrobně uvede opatření, která agentura učinila za účelem poskytování podpory ad-hoc členským státům, a náklady, které v této souvislosti vznikly.

3.  Agenturu lze rovněž požádat, aby poskytla Komisi poradenství nebo podporu týkající se technických otázek souvisejících se stávajícími nebo novými systémy, a to i prostřednictvím studií a testování. Agentura o těchto žádostech informuje správní radu.

4.  Skupina alespoň pěti členských států může agenturu pověřit úkolem vyvinout, řídit nebo hostovat společnou složku IT, která by jim pomáhala při provádění technických aspektů povinností vyplývajících z práva Unie týkajících se decentralizovaných informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Těmito společnými IT řešeními nejsou dotčeny povinnosti dožadujících členských států podle použitelného práva Unie, zejména pokud jde o architekturu těchto systémů.

Dožadující členské státy mohou agenturu pověřit zejména úkolem vytvořit společnou složku nebo router pro předběžné informace o cestujících a jmennou evidenci cestujících jakožto nástroj technické podpory, který usnadní propojení s leteckými dopravci za účelem podpory členských států při provádění směrnice Rady 2004/82/ES ( 5 ) a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 ( 6 ). V takovém případě agentura centrálně shromažďuje údaje od leteckých dopravců a předává je členským státům prostřednictvím společné složky nebo routeru. Dožadující členské státy musí přijmout nezbytná opatření k zajištění toho, aby letečtí dopravci předávali údaje prostřednictvím agentury.

Úkol vyvíjet, řídit nebo hostovat společnou složku IT je agentuře svěřen pouze po předchozím schválení Komisí a po vydání kladného rozhodnutí správní rady.

Dožadující členské státy svěřují agentuře úkoly uvedené v prvním a druhém pododstavci prostřednictvím pověřovací dohody, která stanoví podmínky pro přenesení úkolů a pro výpočet všech příslušných nákladů a způsob fakturace. Všechny příslušné náklady hradí zúčastněné členské státy. Pověřovací dohoda je v souladu s příslušnými právními akty Unie upravujícími dané systémy. Agentura informuje Evropský parlament a Radu o schválené pověřovací dohodě a o všech jejích případných změnách.

Další členské státy mohou požádat o účast na společném IT řešení, je-li taková možnost stanovena v pověřovací dohodě, v níž se stanoví zejména finanční dopady takové účasti. Po předchozím schválení Komisí a po vydání kladného rozhodnutí správní rady se pověřovací dohoda odpovídajícím způsobem upraví.KAPITOLA III

STRUKTURA A ORGANIZACE

Článek 17

Právní postavení a umístění

1.  Agentura je subjektem Unie a má právní subjektivitu.

2.  Agentura má v každém členském státě nejširší způsobilost k právním úkonům, kterou jeho vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám. Zejména může nabývat a zcizovat movitý a nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

3.  Sídlo agentury je v Tallinu v Estonsku.

Úkoly související s vývojem a provozním řízením podle čl. 1 odst. 4 a 5 a článků 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 11 se provádějí na technickém místě ve Štrasburku ve Francii.

Zálohové místo schopné zajistit provoz rozsáhlého informačního systému v případě jeho selhání je umístěno v Sankt Johann im Pongau v Rakousku.

4.  Obě technická místa se mohou používat pro souběžný provoz rozsáhlých informačních systémů pod podmínkou, že zálohové místo bude i nadále schopné zajistit jejich provoz v případě selhání jednoho nebo více systémů.

5.  V případě, že by vzhledem ke zvláštní povaze systémů bylo nezbytné, aby agentura zřídila ve Štrasburku či v Sankt Johann im Pongau nebo případně na obou těchto místech druhé samostatné technické místo k hostování těchto systémů, musí být tato potřeba odůvodněna na základě nezávislého posouzení dopadů a analýzy nákladů a přínosů. Správní rada musí konzultovat s Komisí a zohlední její názory před tím, než oznámí rozpočtovému orgánu svůj záměr provést jakýkoli projekt související s nemovitostmi v souladu s čl. 45 odst. 9.

Článek 18

Struktura

1.  Správní a řídící struktura agentury se skládá ze:

a) 

správní rady;

b) 

výkonného ředitele;

c) 

poradních skupin.

2.  Struktura agentury rovněž zahrnuje:

a) 

inspektora ochrany údajů;

b) 

úředníka pro bezpečnost;

c) 

účetního.

Článek 19

Funkce správní rady

1.  Správní rada:

a) 

určuje celkové zaměření činnosti agentury;

b) 

dvoutřetinovou většinou svých členů s hlasovacím právem přijímá roční rozpočet agentury a vykonává další funkce ve vztahu k rozpočtu agentury podle kapitoly V;

c) 

jmenuje výkonného ředitele a zástupce výkonného ředitele a podle okolností prodlužuje jejich funkční období nebo je odvolává z funkce v souladu s články 25 a 26;

d) 

vykonává disciplinární pravomoc nad výkonným ředitelem a dohlíží na jeho činnost, včetně provádění rozhodnutí správní rady, a po dohodě s výkonným ředitelem vykonává disciplinární pravomoc nad zástupcem výkonného ředitele;

e) 

přijímá veškerá rozhodnutí o stanovení organizační struktury agentury a o jejích případných změnách, a to s ohledem na potřeby pro činnost agentury a na řádné rozpočtové řízení;

f) 

přijímá zaměstnaneckou politiku agentury;

g) 

přijímá jednací řád agentury;

h) 

přijímá strategii pro boj proti podvodům úměrnou riziku podvodů a zohledňuje při tom náklady a přínosy opatření, jež mají být zavedena;

i) 

přijímá pravidla pro předcházení střetu zájmů a řešení střetu zájmů u svých členů a zveřejňuje je na internetových stránkách agentury;

j) 

přijímá podrobná vnitřní pravidla a postupy k ochraně oznamovatelů, včetně vhodných komunikačních kanálů pro hlášení pochybení;

k) 

povoluje uzavírání pracovních ujednání v souladu s články 41 a 43;

l) 

na návrh výkonného ředitele schvaluje dohodu o sídle agentury a dohody o technických a zálohových místech zřízených v souladu s čl. 17 odst. 3, které podepisují výkonný ředitel a hostitelské členské státy;

m) 

vykonává v souladu s odstavcem 2 ve vztahu k zaměstnancům agentury pravomoci, které služební řád úředníků svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování a které pracovní řád ostatních zaměstnanců svěřuje orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy (dále jen „pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování“);

n) 

přijímá po dohodě s Komisí prováděcí ustanovení nezbytná pro uplatňování služebního řádu v souladu s článkem 110 služebního řádu úředníků;

o) 

přijímá nezbytná pravidla pro vysílání národních odborníků do agentury;

p) 

přijímá návrh odhadu příjmů a výdajů agentury, včetně návrhu plánu pracovních míst, a předkládá je do 31. ledna každého roku Komisi;

q) 

přijímá návrh jednotného programového dokumentu, jenž obsahuje víceleté plánování agentury a její pracovní program na následující rok a předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů agentury, včetně návrhu plánu pracovních míst, a předkládá je do 31. ledna každého roku Evropskému parlamentu, Radě a Komisi, jakož i veškerá aktualizovaná znění tohoto dokumentu;

r) 

přijímá před 30. listopadem každého roku dvoutřetinovou většinou svých členů s hlasovacím právem a v souladu s ročním rozpočtovým procesem jednotný programový dokument s ohledem na stanovisko Komise a zajišťuje předložení konečného znění tohoto jednotného programového dokumentu Evropskému parlamentu, Radě a Komisi a jeho zveřejnění;

s) 

přijímá do konce srpna každého roku průběžnou zprávu o pokroku při provádění naplánovaných činností v daném roce a předkládá ji Evropskému parlamentu, Radě a Komisi;

t) 

hodnotí a přijímá souhrnnou výroční zprávu o činnosti agentury za předchozí rok, v níž zejména srovná dosažené výsledky s cíli ročního pracovního programu, a do 1. července každého roku zasílá zprávu i její hodnocení Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a zajistí zveřejnění této výroční zprávy o činnosti;

u) 

plní funkce spojené s rozpočtem agentury, včetně zavádění pilotních projektů a ověření koncepce podle článku 15;

v) 

přijímá finanční předpisy použitelné pro agenturu v souladu s článkem 49;

w) 

na základě služebního řádu jmenuje účetního, kterým může být účetní Komise a který je při plnění svých povinností naprosto nezávislý;

x) 

přijímá vhodná následná opatření na základě zjištění a doporučení vyplývajících z různých interních či externích auditních zpráv a hodnocení, jakož i z vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a Úřadu evropského veřejného žalobce;

y) 

přijímá plány pro sdělování a šíření informací podle čl. 34 odst. 4 a pravidelně je aktualizuje;

z) 

přijímá potřebná bezpečnostní opatření, včetně bezpečnostního plánu a plánu pro pokračování v činnosti a odstraňování následků katastrof, s přihlédnutím k případným doporučením odborníků na bezpečnost účastnících se poradních skupin;

aa) 

po schválení Komisí přijímá bezpečnostní předpisy týkající se ochrany utajovaných informací a citlivých neutajovaných informací;

bb) 

jmenuje úředníka pro bezpečnost;

cc) 

jmenuje inspektora ochrany údajů v souladu s nařízením (EU) 2018/1725;

dd) 

přijímá podrobná pravidla k provedení nařízení (ES) č. 1049/2001;

▼M1

ee) 

přijímá zprávy o vývoji EES podle čl. 72 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2226, o vývoji ETIAS podle čl. 92 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1240 a zprávy o vývoji ECRIS-TCN a referenčního provedení ECRIS podle čl. 36 odst. 3 nařízení (EU) 2019/816;

▼M2

eea) 

přijímá zprávy o aktuálním stavu vývoje složek interoperability podle čl. 78 odst. 2 nařízení (EU) 2019/817 a čl. 74 odst. 2 nařízení (EU) 2019/818;

▼M1

ff) 

přijímá zprávy o technickém fungování SIS podle čl. 60 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1861 ( 7 ) a čl. 74 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862 ( 8 ), o technickém fungování VIS podle čl. 50 odst. 3 nařízení (ES) č. 767/2008 a čl. 17 odst. 3 rozhodnutí 2008/633/SVV, o technickém fungování EES podle čl. 72 odst. 4 nařízení (EU) 2017/2226, o technickém fungování ETIAS podle čl. 92 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1240, o technickém fungování ECRIS-TCN a referenčního provedení ECRIS podle čl. 36 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ( 9 ) a o technickém fungování složek interoperability podle čl. 78 odst. 3 nařízení (EU) 2019/817 a čl. 74 odst. 3 nařízení (EU) 2019/818;

▼B

gg) 

přijímá výroční zprávu o činnosti ústředního systému Eurodac podle čl. 40 odst. 1 nařízení (EU) č. 603/2013;

▼M1

hh) 

přijímá formální připomínky ke zprávám evropského inspektora ochrany údajů o auditech podle čl. 56 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1861, čl. 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 767/2008, čl. 31 odst. 2 nařízení (EU) č. 603/2013, čl. 56 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2226, článku 67 nařízení (EU) 2018/1240, čl. 29 odst. 2 nařízení (EU) 2019/816 a článku 52 nařízení (EU) 2019/817 a (EU) 2019/818 a zajišťuje patřičná opatření v návaznosti na tyto audity;

▼B

ii) 

zveřejňuje statistiky týkající se SIS II podle čl. 50 odst. 3 nařízení (ES) č. 1987/2006 a čl. 66 odst. 3 rozhodnutí 2007/533/SVV;

jj) 

vypracovává a zveřejňuje statistiky o činnosti ústředního systému Eurodac podle čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 603/2013;

kk) 

zveřejňuje statistiky týkající se EES podle článku 63 nařízení (EU) 2017/2226;

ll) 

zveřejňuje statistiky týkající se ETIAS podle článku 84 nařízení (EU) 2018/1240;

▼M1

lla) 

předkládá Komisi statistiky týkající se ECRIS-TCN a referenčního provedení ECRIS podle čl. 32 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EU) 2019/816;

▼M1

mm) 

zajišťuje každoroční zveřejnění seznamu příslušných orgánů, které jsou oprávněny přímo vyhledávat v údajích obsažených v SIS podle čl. 41 odst. 8 nařízení (EU) 2018/1861 a čl. 56 odst. 7 nařízení (EU) 2018/1862, spolu se seznamem úřadů vnitrostátních systémů SIS (N.SIS) a centrál SIRENE podle čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1861 a čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1862, seznamem příslušných orgánů podle č. 65 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2226, seznamem příslušných orgánů podle čl. 87 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1240, seznamem ústředních orgánů podle čl. 34 odst. 2 nařízení (EU) 2019/816 a seznamem orgánů podle čl. 71 odst. 1 nařízení (EU) 2019/817 a čl. 67 odst. 1 nařízení (EU) 2019/818;

▼B

nn) 

zajišťuje každoroční zveřejnění seznamu určených útvarů podle čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) č. 603/2013;

oo) 

zajišťuje, aby ve všech rozhodnutích a opatřeních agentury, která se týkají rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, byla dodržována zásada nezávislosti soudnictví;

pp) 

vykonává veškeré další úkoly, které jí byly svěřeny v souladu s tímto nařízením.

Aniž jsou dotčena ustanovení o zveřejňování seznamů příslušných orgánů stanovená v právních aktech Unie uvedených v prvním pododstavci písm. mm) a není-li povinnost zveřejňovat a nepřetržitě aktualizovat tyto seznamy na internetových stránkách agentury přímo stanovena v těchto právních aktech, zajistí jejich zveřejnění a nepřetržitou aktualizaci správní rada.

2.  Správní rada přijme podle článku 110 služebního řádu úředníků rozhodnutí na základě čl. 2 odst. 1 služebního řádu úředníků a článku 6 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, kterým přenese příslušné pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a kterým stanoví podmínky, za nichž může být toto přenesení pravomocí pozastaveno. Výkonný ředitel je oprávněn přenést tyto pravomoci na další osoby.

Vyžadují-li to zvláštní okolnosti, může správní rada rozhodnout o dočasném pozastavení přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a pravomocí jím přenesených na další osoby a vykonávat je sama, případně je přenést na jednoho ze svých členů nebo na zaměstnance, pokud tento zaměstnanec není zároveň výkonným ředitelem.

3.  Správní rada může radit výkonnému řediteli v jakékoli věci jednoznačně související s vývojem nebo provozním řízením rozsáhlých informačních systémů a v činnostech týkajících se výzkumu, pilotních projektů, ověření koncepcí a testování.

Článek 20

Složení správní rady

1.  Správní rada se skládá z jednoho zástupce každého členského státu a dvou zástupců Komise. Každý zástupce má hlasovací právo v souladu s článkem 23.

2.  Každý člen správní rady má náhradníka. Náhradník zastupuje řádného člena v jeho nepřítomnosti nebo v případě, kdy je člen zvolen předsedou nebo místopředsedou správní rady a předsedá schůzi správní rady. Členové správní rady a jejich náhradníci jsou jmenováni na základě vysoké úrovně svých relevantních zkušeností a odborných znalostí v oblasti rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a svých znalostí v oblasti ochrany údajů, přičemž se zohlední jejich příslušné manažerské, správní a rozpočtové schopnosti. Všechny strany zastoupené ve správní radě se snaží omezit obměnu svých zástupců, aby se zajistila kontinuita činnosti správní rady. Všechny strany usilují o vyvážené zastoupení žen a mužů ve správní radě.

3.  Funkční období členů a jejich náhradníků činí čtyři roky; členové i náhradníci mohou být jmenováni opětovně. Po uplynutí funkčního období nebo v případě odstoupení zastávají členové svou funkci až do okamžiku, kdy je jejich jmenování obnoveno nebo kdy jsou nahrazeni.

4.  Na činnostech agentury se podílejí země přidružené k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a k opatřením souvisejícím s dublinským acquis a s Eurodacem. Každá z nich má ve správní radě jednoho zástupce a jednoho náhradníka.

Článek 21

Předseda správní rady

1.  Správní rada volí předsedu a místopředsedu z těch členů správní rady, které jmenují členské státy, jež jsou podle práva Unie v plné míře vázány právními akty Unie upravujícími vývoj, zřízení, provoz a používání všech rozsáhlých informačních systémů, jež agentura spravuje. Předseda a místopředseda jsou voleni dvoutřetinovou většinou členů správní rady, kteří mají hlasovací právo.

Nemůže-li předseda plnit své povinnosti, automaticky jej nahradí místopředseda.

2.  Funkční období předsedy a místopředsedy činí čtyři roky. Mohou být jmenováni jednou opětovně. Skončí-li však jejich členství ve správní radě v průběhu jejich funkčního období, zaniká týmž dnem automaticky jejich funkce předsedy či místopředsedy.

Článek 22

Zasedání správní rady

1.  Zasedání správní rady svolává předseda.

2.  Výkonný ředitel se účastní jednání, avšak nemá hlasovací právo.

3.  Řádná zasedání správní rady se konají alespoň dvakrát za rok. Správní rada se schází rovněž z podnětu předsedy, na žádost Komise, na žádost výkonného ředitele nebo na žádost alespoň třetiny členů správní rady s hlasovacím právem.

▼M2

4.  Europol a Eurojust se mohou účastnit zasedání správní rady jako pozorovatelé, jsou-li na pořadu jednání otázky týkající se SIS II v souvislosti s uplatňováním rozhodnutí 2007/533/SVV.

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž se může účastnit zasedání správní rady jako pozorovatelka, jsou-li na pořadu jednání otázky týkající se SIS v souvislosti s uplatňováním nařízení (EU) 2016/1624.

Europol se může účastnit zasedání správní rady jako pozorovatel, jsou-li na pořadu jednání otázky týkající se VIS v souvislosti s uplatňováním rozhodnutí 2008/633/SVV nebo otázky týkající se Eurodacu v souvislosti s uplatňováním nařízení (EU) č. 603/2013.

Europol se může účastnit zasedání správní rady jako pozorovatel, jsou-li na pořadu jednání otázky týkající se EES v souvislosti s uplatňováním nařízení (EU) 2017/2226 nebo otázky týkající se ETIAS související s nařízením (EU) 2018/1240.

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž se může účastnit zasedání správní rady jako pozorovatelka, jsou-li na pořadu jednání otázky týkající se ETIAS v souvislosti s uplatňováním nařízení (EU) 2018/1240.

Eurojust, Europol a Úřad evropského veřejného žalobce se mohou účastnit zasedání správní rady jako pozorovatelé, jsou-li na pořadu jednání otázky týkající se nařízení (EU) 2019/816.

Europol, Eurojust a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž se mohou účastnit zasedání správní rady jako pozorovatelé, jsou-li na pořadu jednání otázky týkající se nařízení (EU) 2019/817 a (EU) 2019/818.

Správní rada může na zasedání jako pozorovatele pozvat jakoukoli další osobu, jejíž stanovisko může být předmětem zájmu.

▼B

5.  Členům správní rady a jejich náhradníkům mohou být v souladu s jednacím řádem správní rady nápomocni poradci nebo odborníci, zejména ti, kteří jsou členy poradních skupin.

6.  Sekretariát pro správní radu zajišťuje agentura.

Článek 23

Pravidla hlasování ve správní radě

1.  Aniž je dotčen odstavec 5 tohoto článku, čl. 19 odst. 1 písm. b) a r), čl. 21 odst. 1 a čl. 25 odst. 8, přijímá správní rada svá rozhodnutí většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem.

2.  Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4, má každý člen ve správní radě jeden hlas. V nepřítomnosti člena s hlasovacím právem je k výkonu jeho hlasovacího práva oprávněn jeho náhradník.

3.  Každý člen jmenovaný členským státem, který je podle práva Unie vázán kterýmkoli právním aktem Unie upravujícím vývoj, zřízení, provoz a používání určitého rozsáhlého informačního systému spravovaného agenturou, může hlasovat o otázce, která se tohoto rozsáhlého informačního systému týká.

Dánsko může o otázkách souvisejících s určitým rozsáhlým informačním systémem hlasovat, pokud se v souladu s článkem 4 Protokolu č. 22 rozhodne ve svém vnitrostátním právu provést právní akt Unie upravující vývoj, zřízení, provoz a používání takového konkrétního rozsáhlého informačního systému.

4.  Článek 42 se použije, pokud jde o hlasovací práva zástupců zemí, které uzavřely s Unií dohody o přidružení k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření souvisejících s dublinským acquis a Eurodacem.

5.  V případě neshody mezi členy ohledně toho, zda se hlasování týká konkrétního rozsáhlého informačního systému, se rozhodnutí o tom, že se toto hlasování netýká konkrétního rozsáhlého informačního systému, přijímá dvoutřetinovou většinou členů správní rady s hlasovacím právem.

6.  Předseda nebo místopředseda, který nahrazuje předsedu, nehlasuje. Hlasovací právo předsedy nebo místopředsedy, který nahrazuje předsedu, vykonává jeho náhradník.

7.  Výkonný ředitel nehlasuje.

8.  Jednací řád správní rady stanoví podrobnější pravidla pro hlasování, zejména podmínky, za nichž může člen jednat v zastoupení jiného člena, a jakékoli případné požadavky na usnášeníschopnost.

Článek 24

Povinnosti výkonného ředitele

1.  Výkonný ředitel řídí agenturu. Výkonný ředitel je nápomocen a zodpovídá se správní radě. Výkonný ředitel podává Evropskému parlamentu na jeho žádost zprávy o plnění svých povinností. Rada může výkonného ředitele vyzvat, aby o plnění svých povinností podal zprávu.

2.  Výkonný ředitel je zákonným zástupcem agentury.

3.  Výkonný ředitel odpovídá za plnění úkolů svěřených agentuře tímto nařízením. Výkonný ředitel odpovídá zejména za:

a) 

běžnou správu agentury;

b) 

fungování agentury v souladu s tímto nařízením;

c) 

přípravu a provádění postupů, rozhodnutí, strategií, programů a činností schválených správní radou v mezích stanovených tímto nařízením, prováděcími pravidly k němu a použitelným právem Unie;

d) 

vypracování jednotného programového dokumentu a jeho předložení správní radě po konzultaci s Komisí a poradními skupinami;

e) 

provádění jednotného programového dokumentu a podávání zpráv o jeho provádění správní radě;

f) 

vypracování průběžné zprávy o pokroku při provádění plánovaných činností v daném roce a po konzultaci s poradními skupinami za její předložení správní radě k přijetí do konce srpna každého roku;

g) 

vypracování souhrnné výroční zprávy o činnosti agentury a po konzultaci s poradními skupinami za předložení zprávy správní radě k posouzení a přijetí;

h) 

vypracování akčního plánu pro provádění opatření v návaznosti na závěry zpráv o interním nebo externím auditu a hodnocení, jakož i na šetření úřadu OLAF a Úřadu evropského veřejného žalobce, a dvakrát za rok podání zprávy o jeho plnění Komisi a pravidelně správní radě;

i) 

ochranu finančních zájmů Unie uplatňováním preventivních opatření proti podvodům, korupci a jakýmkoli jiným protiprávním jednáním, a aniž je dotčena vyšetřovací pravomoc Úřadu evropského veřejného žalobce a úřadu OLAF, účinnými kontrolami a zpětným získáním neoprávněně vyplacených částek v případech, kdy jsou zjištěny nesrovnalosti, a případně uplatněním účinných, přiměřených a odrazujících správních sankcí včetně finančních sankcí;

j) 

vypracování strategie agentury pro boj proti podvodům a její předložení správní radě ke schválení, jakož i za sledování jejího řádného a včasného provádění;

k) 

přípravu návrhu finančních předpisů použitelných na agenturu a jejich předložení správní radě k přijetí po konzultaci s Komisí;

l) 

vypracování návrhu rozpočtu na následující rok, sestaveného podle činností;

m) 

vypracování návrhu odhadu příjmů a výdajů agentury;

n) 

plnění rozpočtu agentury;

o) 

vytvoření a zavedení účinného systému umožňujícího pravidelné sledování a hodnocení:

i) 

rozsáhlých informačních systémů, včetně statistik, a

ii) 

agentury, a to i z hlediska účinného a účelného dosahování jejích cílů;

▼M1

p) 

aniž je dotčen článek 17 služebního řádu úředníků, stanovení požadavků na zachování důvěrnosti údajů k zajištění souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 1987/2006, článkem 17 rozhodnutí 2007/533/SVV, čl. 26 odst. 9 nařízení (ES) č. 767/2008, čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) č. 603/2013, čl. 37 odst. 4 nařízení (EU) 2017/2226, čl. 74 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1240, čl. 11 odst. 16 nařízení (EU) 2019/816 a čl. 55 odst. 2 nařízení (EU) 2019/817 a (EU) 2019/818;

▼B

q) 

sjednání a po schválení správní rady podepsání dohody o sídle agentury a dohod o technických a zálohových místech s vládami hostitelských členských států;

r) 

vypracování praktických opatření k provedení nařízení (ES) č. 1049/2001 a jejich předložení správní radě k přijetí;

s) 

vypracování potřebných bezpečnostních opatření, včetně bezpečnostního plánu a plánu pro pokračování v činnosti a odstraňování následků katastrof, a po konzultaci s příslušnou poradní skupinou za jejich předložení správní radě k přijetí;

t) 

vypracování zpráv o technickém fungování jednotlivých rozsáhlých informačních systémů podle čl. 19 odst. 1 písm. ff) a výroční zprávy o činnosti ústředního systému Eurodacu podle čl. 19 odst. 1 písm. gg) na základě výsledků sledování a hodnocení a po konzultaci s příslušnou poradní skupinou za jejich předložení správní radě k přijetí;

u) 

vypracování zpráv o vývoji EES podle čl. 72 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2226 a o vývoji ETIAS podle čl. 92 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1240 a jejich předložení správní radě k přijetí;

v) 

každoroční vypracování za účelem zveřejnění seznamu příslušných orgánů, které jsou oprávněny přímo vyhledávat v údajích obsažených v SIS II, včetně seznamu úřadů N.SIS II a centrál SIRENE a seznamu příslušných orgánů, které jsou oprávněny přímo vyhledávat v údajích obsažených v EES a v ETIAS podle čl. 19 odst. 1 písm. mm), a seznamů jednotek podle čl. 19 odst. 1 písm. nn) a jejich předložení správní radě k přijetí.

4.  Výkonný ředitel vykonává veškeré další úkoly v souladu s tímto nařízením.

5.  Výkonný ředitel rozhoduje o tom, zda je nezbytné umístit jednoho či více zaměstnanců v jednom nebo více členských státech za účelem účinného a účelného provádění úkolů agentury a zřízení místního úřadu za tímto účelem. Před přijetím tohoto rozhodnutí výkonný ředitel získá předchozí souhlas Komise, správní rady a příslušného členského státu nebo příslušných členských států. Rozhodnutí výkonného ředitele určí rozsah činností, jež mají být v daném místním úřadu prováděny, a to způsobem, který zabrání zbytečným nákladům a zdvojování administrativních funkcí agentury. Činnosti prováděné v technických místech nesmí být prováděny v místním úřadu.

Článek 25

Jmenování výkonného ředitele

1.  Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu nejméně tří kandidátů navržených Komisí na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení. V tomto výběrovém řízení bude stanoveno, že se v Úředním věstníku Evropské unie i v jiném vhodném médiu zveřejní výzva k vyjádření zájmu. Správní rada jmenuje výkonného ředitele na základě zásluh, doložených zkušeností v oblasti rozsáhlých informačních systémů a správních, finančních a manažerských schopností a znalostí v oblasti ochrany údajů.

2.  Před jmenováním jsou kandidáti navržení Komisí pozváni, aby vystoupili před příslušným výborem nebo příslušnými výbory Evropského parlamentu a odpověděli na otázky jejich členů. Po tomto vystoupení kandidáta a obdržení jeho odpovědí přijme Evropský parlament stanovisko, v němž vyjádří svůj názor a může označit preferovaného kandidáta.

3.  Správní rada jmenuje výkonného ředitele, přičemž tyto názory zohlední.

4.  Pokud se správní rada rozhodne jmenovat jiného kandidáta než toho, kterého Evropský parlament označil za preferovaného, uvědomí písemně Evropský parlament a Radu o tom, jakým způsobem ke stanovisku Evropského parlamentu přihlédla.

5.  Funkční období výkonného ředitele činí pět let. Před koncem tohoto období provede Komise posouzení, které přihlédne k hodnocení výsledků výkonného ředitele a budoucím úkolům a výzvám agentury.

6.  Správní rada může na návrh Komise, v němž zohlední posouzení uvedené v odstavci 5, funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit, a to nejvýše o pět let.

7.  Správní rada uvědomí o svém záměru prodloužit funkční období výkonného ředitele Evropský parlament. Během jednoho měsíce před takovým prodloužením je výkonný ředitel pozván, aby vystoupil před příslušným výborem či příslušnými výbory Evropského parlamentu a zodpověděl dotazy jejich členů.

8.  Výkonný ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se na konci celkového funkčního období nesmí zúčastnit dalšího výběrového řízení na tutéž pozici.

9.  Výkonný ředitel může být odvolán z funkce pouze na základě rozhodnutí správní rady jednající na návrh většiny jejích členů s hlasovacím právem nebo na návrh Komise.

10.  Správní rada přijímá rozhodnutí o jmenování, prodloužení funkčního období nebo odvolání výkonného ředitele dvoutřetinovou většinou svých členů s hlasovacím právem.

11.  Pracovní smlouvu s výkonným ředitelem uzavírá jménem agentury předseda správní rady. Výkonný ředitel je zaměstnán jako dočasný zaměstnanec agentury podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců.

Článek 26

Zástupce výkonného ředitele

1.  Výkonnému řediteli je nápomocen zástupce výkonného ředitele. Zástupce výkonného ředitele rovněž zastupuje výkonného ředitele v jeho nepřítomnosti. Výkonný ředitel stanoví úkoly a povinnosti zástupce výkonného ředitele.

2.  Zástupce výkonného ředitele jmenuje na návrh výkonného ředitele správní rada. Zástupce výkonného ředitele je jmenován na základě zásluh a patřičných správních a manažerských schopností, včetně příslušných odborných zkušeností. Na místo zástupce výkonného ředitele navrhuje výkonný ředitel alespoň tři kandidáty. Správní rada přijímá své rozhodnutí dvoutřetinovou většinou svých členů s hlasovacím právem. Správní rada má pravomoc odvolat zástupce výkonného ředitele na základě rozhodnutí přijatého dvoutřetinovou většinou svých členů s hlasovacím právem.

3.  Funkční období zástupce výkonného ředitele činí pět let. Správní rada může funkční období jednou prodloužit o nejvýše pět let. Správní rada přijímá toto rozhodnutí dvoutřetinovou většinou svých členů s hlasovacím právem.

Článek 27

Poradní skupiny

1.  Správní radě poskytují odborné poznatky související s rozsáhlými informačními systémy, a zejména v rámci vypracovávání ročního pracovního programu a výroční zprávy o činnosti, tyto poradní skupiny:

a) 

poradní skupina pro SIS II;

b) 

poradní skupina pro VIS;

c) 

poradní skupina pro Eurodac;

d) 

poradní skupina pro EES-ETIAS;

▼M1

da) 

poradní skupina pro ECRIS-TCN;

▼C1

db) 

poradní skupina pro interoperabilitu;

▼B

e) 

jakákoli jiná poradní skupina pro určitý rozsáhlý informační systém, pokud tak stanoví příslušný právní akt Unie upravující vývoj, zřízení, provoz a používání daného rozsáhlého informačního systému.

2.  Každý členský stát, který je podle práva Unie vázán kterýmkoli právním aktem Unie upravujícím vývoj, zřízení, provoz a používání určitého rozsáhlého informačního systému, a Komise jmenují jednoho člena poradní skupiny pro daný rozsáhlý informační systém, a to na funkční období čtyř let, které lze obnovit.

Člena do poradní skupiny pro daný rozsáhlý informační systém jmenuje rovněž Dánsko, pokud se v souladu s článkem 4 Protokolu č. 22 rozhodne ve svém vnitrostátním právu provést právní akt Unie upravující vývoj, zřízení, provoz a používání daného rozsáhlého informačního systému.

Každá země přidružená k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření souvisejících s dublinským acquis a Eurodacem, jež se účastní některého rozsáhlého informačního systému, jmenuje člena poradní skupiny pro daný rozsáhlý informační systém.

▼M2

3.  Europol, Eurojust a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž mohou každý jmenovat svého zástupce do poradní skupiny pro SIS II.

Europol může také jmenovat svého zástupce do poradních skupin pro VIS a Eurodac a EES-ETIAS.

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž může také jmenovat svého zástupce do poradní skupiny pro EES-ETIAS.

Eurojust, Europol a Úřad evropského veřejného žalobce mohou každý jmenovat svého zástupce do poradní skupiny pro ECRIS-TCN.

Europol, Eurojust a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž mohou každý jmenovat svého zástupce do poradní skupiny pro interoperabilitu.

▼B

4.  Členové správní rady a jejich náhradníci nesmějí být členy žádné z poradních skupin. Výkonný ředitel či zástupce výkonného ředitele jsou oprávněni účastnit se všech schůzí poradních skupin jako pozorovatelé.

5.  Poradní skupiny v případě potřeby navzájem spolupracují. Postupy pro fungování a spolupráci poradních skupin stanoví jednací řád agentury.

6.  Při vypracovávání stanoviska se členové každé poradní skupiny vynasnaží dosáhnout shody. Není-li shody dosaženo, považuje se za stanovisko poradní skupiny odůvodněný postoj většiny členů. Zaznamená se rovněž odůvodněné menšinové stanovisko nebo stanoviska. Ustanovení čl. 23 odst. 3 a 5 se použijí obdobně. Členové zastupující země přidružené k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření souvisejících s dublinským acquis a Eurodacem mohou vyjadřovat svá stanoviska i k otázkám, o nichž nemají právo hlasovat.

7.  Každý členský stát a každá země přidružená k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření souvisejících s dublinským acquis a Eurodacem usnadňují činnosti poradních skupin.

8.  Co se týče předsednictví poradních skupin, použije se obdobně článek 21.KAPITOLA IV

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 28

Zaměstnanci

1.  Na zaměstnance agentury včetně výkonného ředitele se vztahuje služební řád úředníků a pravidla přijatá na základě dohody mezi orgány Unie pro jeho uplatňování.

2.  Pro účely provádění služebního řádu je agentura pokládána za agenturu ve smyslu čl. 1a odst. 2 služebního řádu úředníků.

3.  Zaměstnance agentury tvoří úředníci, dočasní zaměstnanci a smluvní zaměstnanci. Správní rada uděluje každoročně svůj souhlas v případech, kde by se smlouvy, jež má výkonný ředitel v úmyslu obnovit, staly v důsledku tohoto obnovení podle pracovního řádu ostatních zaměstnanců smlouvami na dobu neurčitou.

4.  K plnění finančních úkolů, které jsou považovány za citlivé, nepřijímá agentura dočasné zaměstnance.

5.  Komise a členské státy mohou do agentury vysílat na přechodnou dobu úředníky nebo národní odborníky. Správní rada přijme rozhodnutí, kterým stanoví pravidla pro vysílání národních odborníků do agentury.

6.  Aniž je dotčen článek 17 služebního řádu úředníků, uplatňuje agentura vhodná pravidla týkající se služebního tajemství nebo jiných srovnatelných povinností zachovávání důvěrnosti.

7.  Správní rada přijme po dohodě s Komisí nezbytná prováděcí ustanovení uvedená v článku 110 služebního řádu úředníků.

Článek 29

Veřejný zájem

Členové správní rady, výkonný ředitel, zástupce výkonného ředitele a členové poradních skupin se zavazují jednat ve veřejném zájmu. Za tímto účelem učiní každoročně závazné písemné veřejné prohlášení, které se zveřejní na internetových stránkách agentury.

Seznam členů správní rady a členů poradních skupin se zveřejní na internetových stránkách agentury.

Článek 30

Dohoda o sídle a dohody o technických místech

1.  Nezbytná ujednání týkající se umístění agentury v hostitelských členských státech a zařízení, jež tyto členské státy poskytnou, spolu se zvláštními pravidly vztahujícími se v hostitelských členských státech na členy správní rady, výkonného ředitele, ostatní zaměstnance agentury a jejich rodinné příslušníky, se stanoví v dohodě o sídle agentury a v dohodách o technických místech. Tyto dohody uzavírá agentura s hostitelskými členskými státy po schválení správní radou.

2.  Hostitelské členské státy zajistí agentuře nezbytné podmínky k jejímu řádnému chodu, mimo jiné vícejazyčné a evropsky orientované školství a vhodná dopravní spojení.

Článek 31

Výsady a imunity

Na agenturu se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie.

Článek 32

Odpovědnost

1.  Smluvní odpovědnost agentury se řídí právem rozhodným pro danou smlouvu.

2.  Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat na základě jakékoli rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě uzavřené agenturou.

3.  V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí agentura v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států veškerou škodu způsobenou jejími útvary nebo jejími zaměstnanci při výkonu jejich povinností.

4.  Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat spory o náhradu škody podle odstavce 3.

5.  Osobní odpovědnost zaměstnanců agentury vůči agentuře se řídí ustanoveními služebního řádu úředníků nebo pracovního řádu ostatních zaměstnanců, které se na ně vztahují.

Článek 33

Jazykový režim

1.  Na agenturu se vztahuje nařízení Rady č. 1 ( 10 ).

2.  Aniž jsou dotčena rozhodnutí přijatá podle článku 342 Smlouvy o fungování EU, jsou jednotný programový dokument podle čl. 19 odst. 1 písm. r) a výroční zpráva o činnosti podle čl. 19 odst. 1 písm. t) vypracovávány ve všech úředních jazycích orgánů Unie.

3.  Správní rada může přijmout rozhodnutí o pracovních jazycích, aniž jsou dotčeny povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 2.

4.  Překladatelské služby potřebné pro činnost agentury poskytuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

Článek 34

Transparentnost a komunikace

1.  Na dokumenty, které má agentura k dispozici, se vztahuje nařízení (ES) č. 1049/2001.

2.  Správní rada přijme na návrh výkonného ředitele neprodleně podrobná pravidla pro uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001.

3.  Proti rozhodnutím přijatým agenturou podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 lze podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv nebo žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie za podmínek stanovených v článcích 228 a 263 Smlouvy o fungování EU.

4.  Agentura komunikuje v souladu s právními akty Unie upravujícími vývoj, zřízení, provoz a používání rozsáhlých informačních systémů a může z vlastního podnětu provádět komunikační činnost v oblasti své působnosti. Agentura zejména zajišťuje, aby kromě zveřejňování uvedeného v čl. 19 odst. 1 písm. r), t), ii), jj), kk) a ll) a čl. 47 odst. 9 veřejnost a každý zúčastněný subjekt bez prodlení obdržely objektivní, přesné, spolehlivé, komplexní a snadno srozumitelné informace o její práci. Přidělení zdrojů na komunikační činnosti nesmí být na škodu účinnému plnění úkolů agentury podle článků 3 až 16. Komunikační činnost se provádí v souladu s příslušnými plány pro sdělování a šíření informací přijatými správní radou.

5.  Každá fyzická či právnická osoba má právo písemně se obrátit na agenturu v kterémkoli z úředních jazyků Unie. Dotčená osoba má právo obdržet odpověď ve stejném jazyce.

Článek 35

Ochrana údajů

1.  Na zpracovávání osobních údajů agenturou se vztahuje nařízení (EU) 2018/1725.

2.  Správní rada přijme opatření pro uplatňování nařízení (EU) č. 2018/1725 agenturou, včetně opatření týkajících se jmenování inspektora ochrany údajů. Tato opatření budou přijata po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů.

Článek 36

Účely zpracování osobních údajů

1.  Agentura smí zpracovávat osobní údaje pouze pro tyto účely:

a) 

je-li to nezbytné pro plnění úkolů souvisejících s provozním řízením rozsáhlých informačních systémů svěřených jí podle práva Unie;

b) 

je-li to nezbytné pro plnění administrativních úkolů.

2.  Pokud agentura zpracovává osobní údaje pro účely uvedené v odst. 1 písm. a) tohoto článku, nařízení (EU) 2018/1725 se použije, aniž by tím byly dotčeny zvláštní předpisy o ochraně údajů a bezpečnosti údajů v příslušných právních aktech Unie upravujících vývoj, zřízení, provoz a používání systémů.

Článek 37

Bezpečnostní předpisy týkající se ochrany utajovaných informací a citlivých neutajovaných informací

1.  Agentura přijme své vlastní bezpečnostní předpisy založené na zásadách a pravidlech stanovených v bezpečnostních předpisech Komise pro ochranu utajovaných informací Evropské unie (EUCI) a citlivých informací nepodléhajících utajení, a to i mimo jiné v předpisech o výměně těchto informací se třetími státy, jejich zpracovávání a uchovávání, které jsou vymezeny v rozhodnutích Komise (EU, Euratom) 2015/443 ( 11 ) a 2015/444 ( 12 ). Jakékoli správní ujednání o výměně utajovaných informací s příslušnými orgány třetího státu nebo, v případě neexistence takového ujednání, jakékoli výjimečné ad hoc poskytnutí utajovaných informací Evropské unie těmto orgánům musí předem schválit Komise.

2.  Správní rada přijme bezpečnostní předpisy uvedené v odstavci 1 tohoto článku po schválení Komisí. Agentura může přijmout veškerá opatření nezbytná k usnadnění výměny informací týkajících se jejích úkolů s Komisí a členskými státy a případně s relevantními agenturami Unie. Agentura vyvíjí a provozuje informační systém schopný výměny utajovaných informací s Komisí, členskými státy a příslušnými agenturami Unie v souladu s rozhodnutím (EU, Euratom) 2015/444. V souladu s článkem 2 a s čl. 19 odst. 1 písm. z) tohoto nařízení rozhodne správní rada o vnitřní struktuře agentury, jež je nezbytná pro dodržování patřičných bezpečnostních zásad.

Článek 38

Zabezpečení agentury

1.  Agentura odpovídá za bezpečnost a zachování pořádku v budovách, prostorech a na pozemcích, jež využívá. Agentura uplatňuje bezpečnostní zásady a příslušná ustanovení právních aktů Unie upravujících vývoj, zřízení, provoz a používání rozsáhlých informačních systémů.

2.  Hostitelské členské státy přijmou veškerá účinná a přiměřená opatření pro zachování pořádku a bezpečnosti v bezprostřední blízkosti budov, prostor a pozemků využívaných agenturou, poskytnou agentuře náležitou ochranu v souladu s dohodou o sídle agentury a dohodami o technických a zálohových místech a osobám pověřeným agenturou zaručí do těchto budov, prostor a na tyto pozemky volný přístup.

Článek 39

Hodnocení

1.  Do 12. prosince 2023 a poté každých pět let vyhodnotí Komise po konzultaci se správní radou, v souladu se svými pokyny, výsledky agentury na základě jejích cílů, pravomocí, míst a úkolů. Součástí tohoto hodnocení je přezkum toho, jak je uplatňováno toto nařízení a jakým způsobem a do jaké míry agentura účinně přispívá k provoznímu řízení rozsáhlých informačních systémů a k vytvoření koordinovaného, nákladově efektivního a soudržného informačního prostředí na úrovni Unie v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Toto hodnocení zejména posoudí, zda je případně zapotřebí upravit pravomoci agentury, a finanční dopady jakékoli takové úpravy. Správní rada může vydat doporučení pro Komisi týkající se změn tohoto nařízení.

2.  Pokud Komise dospěje k názoru, že zachování agentury již není s ohledem na cíle, pravomoci a úkoly, které jí byly svěřeny, odůvodněné, může navrhnout, aby bylo toto nařízení odpovídajícím způsobem změněno nebo zrušeno.

3.  Komise podá Evropskému parlamentu, Radě a správní radě zprávu o zjištěních, která z hodnocení podle odstavce 1 vyplynou. Zjištění učiněná v rámci hodnocení se zveřejní.

Článek 40

Správní šetření

Činnost agentury podléhá šetřením evropského veřejného ochránce práv podle článku 228 Smlouvy o fungování EU.

Článek 41

Spolupráce s orgány, institucemi a jinými subjekty Unie

1.  Agentura spolupracuje s Komisí, jinými orgány Unie, jinými institucemi Unie a jinými subjekty Unie, zejména s těmi, jež byly zřízeny v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a zejména s Agenturou Evropské unie pro základní práva v záležitostech, na které se vztahuje toto nařízení, aby bylo dosaženo mimo jiné koordinace a finančních úspor za účelem zamezení překrývání činností a podpory synergie a doplňkovosti, pokud jde o jejich příslušné činnosti.

2.  Agentura spolupracuje s Komisí v rámci pracovního ujednání, jež stanoví provozní pracovní postupy.

3.  Pokud jde o bezpečnost sítí a informací, konzultuje agentura případně také s Agenturou Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací a zohledňuje její doporučení.

4.  Spolupráce s institucemi Unie a s jinými subjekty Unie se uskutečňuje v rámci pracovních ujednání. Správní rada povoluje tato pracovní ujednání, přičemž zohledňuje stanovisko Komise. Pokud se agentura stanoviskem Komise neřídí, své rozhodnutí odůvodní. Taková pracovní ujednání mohou případně stanovit sdílení služeb mezi agenturami buď na základě blízkosti míst, nebo podle oblasti politiky v mezích příslušných pravomocí, aniž jsou dotčeny jejich hlavní úkoly. Tato pracovní ujednání mohou stanovit mechanismy pro úhradu nákladů.

5.  Orgány, instituce a jiné subjekty Unie využívají informace obdržené od agentury pouze v mezích svých pravomocí a pouze v rozsahu, v jakém je zachováno dodržování základních práv včetně požadavků na ochranu údajů. Následné předávání nebo sdělování osobních údajů, které zpracovává agentura, orgánům, institucím a jiným subjektům Unie podléhá zvláštním pracovním ujednáním o výměně osobních údajů a může se uskutečnit pouze po předchozím schválení evropským inspektorem ochrany údajů. Každé předání osobních údajů agenturou probíhá v souladu s články 35 a 36. Pokud jde o nakládání s utajovanými informacemi, tato pracovní ujednání stanoví, že dotčený orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie dodržuje bezpečnostní pravidla a standardy rovnocenné pravidlům, které uplatňuje agentura.

Článek 42

Účast zemí přidružených k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření souvisejících s dublinským acquis a Eurodacem

1.  Agentura je otevřena účasti zemí, které uzavřely s Unií dohody o přidružení k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření souvisejících s dublinským acquis a Eurodacem.

2.  Podle příslušných ustanovení dohod uvedených v odstavci 1 se přijmou ujednání s cílem určit mimo jiné povahu, rozsah a podrobná pravidla účasti zemí uvedených v odstavci 1 na činnosti agentury, včetně ustanovení o poskytování finančních příspěvků, zaměstnancích a hlasovacích právech.

Článek 43

Spolupráce s mezinárodními organizacemi a dalšími relevantními subjekty

1.  Pokud tak stanoví právní akt Unie, může agentura v míře, v níž je to nezbytné pro plnění jejích úkolů, formou pracovních ujednání navazovat a udržovat vztahy s mezinárodními organizacemi a jejich podřízenými subjekty, na něž se vztahuje mezinárodní právo, nebo s dalšími relevantními subjekty, které jsou založeny dohodou mezi dvěma či více zeměmi, nebo vznikly na základě takové dohody.

2.  V souladu s odstavcem 1 mohou být uzavřena pracovní ujednání uvádějící zejména rozsah, povahu, účel a míru takové spolupráce. Tato pracovní ujednání mohou být uzavřena pouze na základě povolení správní rady po předchozím schválení Komisí.KAPITOLA V

SESTAVOVÁNÍ A SKLADBA ROZPOČTUODDÍL 1

Jednotný programový dokument

Článek 44

Jednotný programový dokument

1.  Každý rok vypracuje výkonný ředitel návrh jednotného programového dokumentu na následující rok, jak je stanoveno v článku 32 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 a v příslušných ustanoveních finančních předpisů agentury přijatých podle článku 49 tohoto nařízení, přičemž zohlední pokyny Komise.

Jednotný programový dokument obsahuje víceletý program, roční pracovní program, jakož i rozpočet agentury a informace o jeho zdrojích, jak podrobně stanoví finanční předpisy agentury přijaté podle článku 49.

2.  Správní rada přijme návrh jednotného programového dokumentu po konzultaci s poradními skupinami a zašle jej Evropskému parlamentu, Radě a Komisi do 31. ledna každého roku a zašle rovněž jakoukoli aktualizovanou verzi tohoto dokumentu.

3.  Před 30. listopadem každého roku přijímá správní rada dvoutřetinovou většinou svých členů s hlasovacím právem a v souladu s ročním rozpočtovým procesem jednotný programový dokument, přičemž zohlední stanovisko Komise. Správní rada zajistí předání konečného znění tohoto jednotného programového dokumentu Evropskému parlamentu, Radě a Komisi a jeho zveřejnění.

4.  Jednotný programový dokument nabývá definitivní podoby po konečném přijetí souhrnného rozpočtu Unie a v případě potřeby se odpovídajícím způsobem upraví. Přijatý jednotný programový dokument se poté zašle Evropskému parlamentu, Radě a Komisi a zveřejní se.

5.  Roční pracovní program na následující rok obsahuje podrobné cíle a očekávané výsledky včetně ukazatelů výkonnosti. Obsahuje rovněž popis činností, které mají být financovány, a objem finančních a lidských zdrojů, který je na jednotlivé činnosti přidělen podle zásad sestavování rozpočtu a řízení podle činností. Roční pracovní program musí být v souladu s víceletým pracovním programem uvedeným v odstavci 6. Musí v něm být jasně uvedeno, jaké úkoly byly ve srovnání s předchozím rozpočtovým rokem přidány, změněny nebo zrušeny. Je-li agentuře svěřen nový úkol, správní rada přijatý roční pracovní program změní. Každá podstatná změna ročního pracovního programu se přijme stejným postupem jako původní roční pracovní program. Správní rada může přenést pravomoc k provádění nepodstatných změn ročního pracovního programu na výkonného ředitele.

6.  Víceletý program stanoví celkové strategické plánování, včetně cílů, předpokládaných výsledků a ukazatelů výkonnosti. Stanoví rovněž plánování zdrojů včetně víceletého rozpočtu a zaměstnanců. Plánování zdrojů se aktualizuje jednou ročně. Strategické plánování se aktualizuje podle potřeby, a zejména s cílem reagovat na výsledek hodnocení uvedeného v článku 39.

Článek 45

Sestavování rozpočtu

1.  Výkonný ředitel každý rok sestavuje návrh odhadu příjmů a výdajů agentury pro následující rozpočtový rok, včetně návrhu plánu pracovních míst, přičemž zohlední činnosti prováděné agenturou, a předkládá jej správní radě.

2.  Správní rada na základě návrhu odhadů vypracovaného výkonným ředitelem schválí návrh odhadu příjmů a výdajů agentury pro následující rozpočtový rok, včetně návrhu plánu pracovních míst. Do 31. ledna každého roku jej správní rada zašle Komisi a zemím přidruženým k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření souvisejících s dublinským acquis a Eurodacem jako součást jednotného programového dokumentu.

3.  Komise zašle návrh odhadu příjmů a výdajů rozpočtovému orgánu společně s předběžným návrhem souhrnného rozpočtu Unie.

4.  Na základě návrhu odhadu zanese Komise odhady, jež považuje za nezbytné pro plán pracovních míst, a výši dotace ze souhrnného rozpočtu do návrhu souhrnného rozpočtu Unie, který předkládá rozpočtovému orgánu v souladu s články 313 a 314 Smlouvy o fungování EU.

5.  Rozpočtový orgán schvaluje prostředky na příspěvek pro agenturu.

6.  Rozpočtový orgán přijímá plán pracovních míst agentury.

7.  Správní rada přijímá rozpočet agentury. Rozpočet se stává konečným po konečném schválení souhrnného rozpočtu Unie. V případě potřeby se rozpočet agentury náležitě upraví.

8.  Pro každou změnu rozpočtu, včetně plánu pracovních míst, se použije stejný postup jako pro přijímání původního rozpočtu.

9.  Aniž je dotčen čl. 17 odst. 5, oznámí správní rada co nejdříve rozpočtovému orgánu svůj záměr provést jakýkoli projekt, který může mít významný finanční dopad na financování jejího rozpočtu, zejména jedná-li se o projekty, které se vztahují k nemovitostem, například nájem nebo koupě budov. Správní rada o tom uvědomí Komisi. Pokud některá složka rozpočtového orgánu hodlá zaujmout stanovisko, sdělí správní radě svůj úmysl do dvou týdnů od přijetí informací o projektu. Neobdrží-li agentura žádnou odpověď, může přikročit k plánované operaci. Na jakékoli stavební projekty, jež by mohly mít jakýkoli významný dopad na rozpočet agentury, se vztahuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013.ODDÍL 2

Předkládání, plnění a kontrola rozpočtu

Článek 46

Skladba rozpočtu

1.  Odhady všech příjmů a výdajů agentury se vypracovávají na každý rozpočtový rok, jenž odpovídá kalendářnímu roku, a uvedou se v rozpočtu agentury.

2.  Rozpočet agentury musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.

3.  Aniž jsou dotčeny jiné druhy příjmu, sestávají příjmy agentury:

a) 

z příspěvku Unie zapsaného do souhrnného rozpočtu Unie (oddíl Komise);

b) 

z příspěvku od zemí přidružených k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření souvisejících s dublinským acquis a Eurodacem, které se podílejí na činnosti agentury, jak je stanoveno v příslušných dohodách o přidružení a v ujednáních podle článku 42, jež určují jejich finanční příspěvek;

c) 

z finančních prostředků Unie ve formě pověřovacích dohod v souladu s finančními předpisy přijatými agenturou podle článku 49 a ustanoveními příslušných nástrojů na podporu politik Unie;

d) 

z příspěvků hrazených členskými státy za služby, jež jsou jim poskytovány v souladu s pověřovací dohodou podle článku 16;

e) 

z úhrady nákladů hrazených orgány, institucemi a jinými subjekty Unie za služby, které jim jsou poskytovány v souladu s pracovními ujednáními podle článku 41; a

f) 

z případných dobrovolných finančních příspěvků členských států.

4.  Výdaje agentury zahrnují odměnu zaměstnanců, správní náklady a náklady na infrastrukturu a provozní výdaje.

Článek 47

Plnění a kontrola rozpočtu

1.  Rozpočet agentury plní výkonný ředitel.

2.  Výkonný ředitel každoročně předkládá rozpočtovému orgánu veškeré důležité informace o zjištěních, která vyplynula z postupů hodnocení.

3.  Do 1. března rozpočtového roku N+1 předá účetní agentury účetnímu Komise a Účetnímu dvoru předběžnou účetní závěrku agentury za rozpočtový rok N. Účetní Komise konsoliduje předběžné účetní závěrky orgánů a decentralizovaných subjektů v souladu s článkem 245 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

4.  Výkonný ředitel předá zprávu o rozpočtovém a finančním řízení za rok N Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru do 31. března roku N+1.

5.  Účetní Komise předá předběžnou účetní závěrku agentury za rok N, konsolidovanou se závěrkou Komise, Účetnímu dvoru do 31. března roku N+1.

6.  Po obdržení vyjádření Účetního dvora k předběžné účetní závěrce podle článku 246 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 vypracuje výkonný ředitel konečnou účetní závěrku agentury na vlastní odpovědnost a předloží ji správní radě k vyjádření.

7.  Správní rada ke konečné účetní závěrce agentury za rok N vydá stanovisko.

8.  Do 1. července roku N+1 výkonný ředitel předá konečnou účetní závěrku spolu se stanoviskem správní rady Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, jakož i zemím přidruženým k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření souvisejících s dublinským acquis a Eurodacem.

9.  Konečná účetní závěrka za rok N se do 15. listopadu roku N+1 zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

10.  Výkonný ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho připomínky do 30. září roku N+1. Tuto odpověď zašle též správní radě.

11.  Výkonný ředitel předloží v souladu s čl. 261 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro řádný průběh udělení absolutoria za rok N.

12.  Na doporučení Rady přijaté kvalifikovanou většinou udělí Evropský parlament před 15. květnem roku N+2 výkonnému řediteli absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok N.

Článek 48

Předcházení střetu zájmů

Agentura přijme vnitřní předpisy požadující, aby se členové správní rady a jejích poradních skupin a její zaměstnanci během svého zaměstnání nebo funkčního období vyhýbali jakékoli situaci, která by mohla vést ke střetu zájmů, a aby takové situace ohlašovali. Tyto vnitřní předpisy se zveřejní na internetových stránkách agentury.

Článek 49

Finanční předpisy

Správní rada přijme po konzultaci s Komisí finanční předpisy použitelné na agenturu. Tyto předpisy se mohou odchýlit od nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 pouze v případě, že je to nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti agentury, a s předchozím souhlasem Komise.

Článek 50

Boj proti podvodům

1.  Za účelem boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním se použije nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízení (EU) 2017/1939.

2.  Agentura přistoupí k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 o vnitřním vyšetřování prováděném úřadem OLAF a neprodleně přijme vhodné předpisy vztahující se na všechny zaměstnance agentury, a to za použití šablony stanovené v příloze uvedené dohody.

3.  Účetní dvůr má pravomoc provádět u všech příjemců grantů, dodavatelů nebo subdodavatelů, kteří od agentury získali finanční prostředky Unie, audit na základě kontroly dokladů a inspekcí na místě.

4.  Úřad OLAF může provádět vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, v souladu s pravidly a postupy stanovenými v nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ( 13 ) s cílem zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu nebo ohrožujícímu finanční zájmy Unie v souvislosti s grantem nebo veřejnou zakázkou financovanou agenturou.

5.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2, 3 a 4, musí smlouvy, grantové dohody a rozhodnutí o udělení grantu agentury obsahovat ustanovení výslovně zmocňující Účetní dvůr, úřad OLAF a Úřad evropského veřejného žalobce k provádění takových auditů a šetření, a to v souladu s jejich příslušnými pravomocemi.KAPITOLA VI

ZMĚNY DALŠÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ UNIE

Článek 51

Změna nařízení (ES) č. 1987/2006

V článku 15 nařízení (ES) č. 1987/2006 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.  Řídící orgán odpovídá za všechny úkoly spojené s komunikační infrastrukturou, zejména za:

a) 

dohled;

b) 

zabezpečení;

c) 

koordinaci vztahů mezi členskými státy a poskytovatelem;

d) 

úkoly související s plněním rozpočtu;

e) 

pořizování a obnovu; a

f) 

smluvní záležitosti.“

Článek 52

Změna rozhodnutí 2007/533/SVV

V článku 15 rozhodnutí 2007/533/SVV se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.  Řídící orgán odpovídá též za veškeré úkoly spojené s komunikační infrastrukturou, zejména za:

a) 

dohled;

b) 

zabezpečení;

c) 

koordinaci vztahů mezi členskými státy a poskytovatelem;

d) 

úkoly související s plněním rozpočtu;

e) 

pořizování a obnovu; a

f) 

smluvní záležitosti.“KAPITOLA VII

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 53

Právní nástupnictví

1.  Agentura zřízená tímto nařízením je právní nástupkyní pro všechny smlouvy, které uzavřela, všechny závazky, které přijala, a všechen majetek, který nabyla Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, zřízená nařízením (EU) č. 1077/2011.

2.  Tímto nařízením není dotčen právní účinek dohod, pracovních ujednání a memorand o porozumění, které agentura zřízená nařízením (EU) č. 1077/2011 uzavřela, aniž jsou dotčeny jakékoli jejich změny vyžadované podle tohoto nařízení.

Článek 54

Přechodné ustanovení týkající se správní rady a poradních skupin

1.  Členové, předseda a místopředseda správní rady, jmenovaní na základě článků 13 a 14 nařízení (EU) č. 1077/2011, vykonávají nadále své funkce po zbývající část svého funkčního období.

2.  Členové, předsedové a místopředsedové poradních skupin, jmenovaní na základě článku 19 nařízení (EU) č. 1077/2011, vykonávají nadále své funkce po zbývající část svého funkčního období.

Článek 55

Zachování platnosti vnitřních předpisů přijatých správní radou

Vnitřní předpisy a opatření přijaté správní radou na základě nařízení (EU) č. 1077/2011 zůstávají v platnosti do 11. prosince 2018, aniž jsou dotčeny jakékoli jejich změny vyžadované podle tohoto nařízení.

Článek 56

Přechodné ustanovení týkající se výkonného ředitele

Výkonný ředitel Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, jmenovaný na základě článku 18 nařízení (EU) č. 1077/2011, vykonává po zbývající část svého funkčního období povinnosti výkonného ředitele agentury podle článku 24 tohoto nařízení. Ostatní podmínky jeho smlouvy se nemění. Pokud je rozhodnutí o prodloužení funkčního období výkonného ředitele v souladu s čl. 18 odst. 4 nařízení (EU) č. 1077/2011 přijato před 11. prosincem 2018, prodlužuje se jeho funkční období automaticky do 31. října 2022.KAPITOLA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 57

Nahrazení a zrušení

Nařízení (EU) č. 1077/2011 se v případě členských států, které jsou vázány tímto nařízením, nahrazuje.

Nařízení (EU) č. 1077/2011 se proto zrušuje.

Ve vztahu k členským státům, které jsou vázány tímto nařízením, se odkazy na zrušené nařízení považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze tohoto nařízení.

Článek 58

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 11. prosince 2018. Ustanovení čl. 19 odst. 1 písm. x), čl. 24 odst. 3 písm. h) a i) a čl. 50 odst. 5 tohoto nařízení, pokud odkazují na Úřad evropského veřejného žalobce, a čl. 50 odst. 1 tohoto nařízení, pokud odkazuje na nařízení (EU) 2017/1939, se však použijí ode dne určeného v rozhodnutí Komise podle čl. 120 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (EU) 2017/1939.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
PŘÍLOHA

SROVNÁVACÍ TABULKANařízení (EU) č. 1077/2011

Toto nařízení

 

 

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 3 a 4

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 5

Čl. 1 odst. 4

Čl. 1 odst. 6

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Článek 5a

Článek 6

Článek 7

Článek 8

Článek 6

Článek 9

Článek 10

Čl. 7 odst. 1 a 2

Čl. 11 odst. 1

Čl. 7 odst. 3

Čl. 11 odst. 2

Čl. 7 odst. 4

Čl. 11 odst. 3

Čl. 7 odst. 5

Čl. 11 odst. 4

Čl. 7 odst. 6

Čl. 11 odst. 5

Článek 12

Článek 13

Čl. 8 odst. 1

Čl. 14 odst. 1

Čl. 14 odst. 2

Čl. 8 odst. 2

Čl. 14 odst. 3

Čl. 9 odst. 1 a 2

Čl. 15 odst. 1 a 2

Čl. 15 odst. 3

Čl. 15 odst. 4

Článek 16

Čl. 10 odst. 1 a 2

Čl. 17 odst. 1 a 2

Čl. 10 odst. 3

Čl. 24 odst. 2

Čl. 10 odst. 4

Čl. 17 odst. 3

Čl. 17 odst. 4

Čl. 17 odst. 5

Článek 11

Článek 18

Čl. 12 odst. 1

Čl. 19 odst. 1

Čl. 19 odst. 1 písm. a)

Čl. 19 odst. 1 písm. b)

Čl. 12 odst. 1 a)

Čl. 19 odst. 1 písm. c)

Čl. 12 odst. 1 písm. b)

Čl. 19 odst. 1 písm. d)

Čl. 12 odst. 1 písm. c)

Čl. 19 odst. 1 písm. e)

Čl. 19 odst. 1 písm. f)

Čl. 12 odst. 1 písm. d)

Čl. 19 odst. 1 písm. g)

Čl. 19 odst. 1 písm. h)

Čl. 19 odst. 1 písm. i)

Čl. 19 odst. 1 písm. j)

Čl. 19 odst. 1 písm. k)

Čl. 12 odst. 1 písm. e)

Čl. 19 odst. 1 písm. l)

Čl. 19 odst. 1 písm. m)

Čl. 12 odst. 1 písm. f)

Čl. 19 odst. 1 písm. n)

Čl. 12 odst. 1 písm. g)

Čl. 19 odst. 1 písm. o)

Čl. 19 odst. 1 písm. p)

Čl. 12 odst. 1 písm. h)

Čl. 19 odst. 1 písm. q)

Čl. 12 odst. 1 písm. i)

Čl. 19 odst. 1 písm. q)

Čl. 12 odst. 1 písm. j)

Čl. 19 odst. 1 písm. r)

Čl. 19 odst. 1 písm. s)

Čl. 12 odst. 1 písm. k)

Čl. 19 odst. 1 písm. t)

Čl. 12 odst. 1 písm. l)

Čl. 19 odst. 1 písm. u)

Čl. 12 odst. 1 písm. m)

Čl. 19 odst. 1 písm. v)

Čl. 12 odst. 1 písm. n)

Čl. 19 odst. 1 písm. w)

Čl. 12 odst. 1 písm. o)

Čl. 19 odst. 1 písm. x)

Čl. 19 odst. 1 písm. y)

Čl. 12 odst. 1 písm. p)

Čl. 19 odst. 1 písm. z)

Čl. 12 odst. 1 písm. q)

Čl. 19 odst. 1 písm. bb)

Čl. 12 odst. 1 písm. r)

Čl. 19 odst. 1 písm. cc)

Čl. 12 odst. 1 písm. s)

Čl. 19 odst. 1 písm. dd)

Čl. 12 odst. 1 písm. t)

Čl. 19 odst. 1 písm. ff)

Čl. 12 odst. 1 písm. u)

Čl. 19 odst. 1 písm. gg)

Čl. 12 odst. 1 písm. v)

Čl. 19 odst. 1 písm. hh)

Čl. 12 odst. 1 písm. w)

Čl. 19 odst. 1 písm. ii)

Čl. 12 odst. 1 písm. x)

Čl. 19 odst. 1 písm. jj)

Čl. 19 odst. 1 písm. ll)

Čl. 12 odst. 1 písm. y)

Čl. 19 odst. 1 písm. mm)

Čl. 12 odst. 1 písm. z)

Čl. 19 odst. 1 písm. nn)

Čl. 19 odst. 1 písm. oo)

Čl. 12 odst. 1 písm. aa)

Čl. 19 odst. 1 písm. pp)

Čl. 12 odst. 1 písm. sa)

Čl. 19 odst. 1 písm. ee)

Čl. 12 odst. 1 písm. xa)

Čl. 19 odst. 1 písm. kk)

Čl. 12 odst. 1 písm. za)

Čl. 19 odst. 1 písm. mm)

Čl. 19 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 19 odst. 2)

Čl. 12 odst. 2

Čl. 19 odst. 3)

Čl. 13 odst. 1

Čl. 20 odst. 1)

Čl. 13 odst. 2 a 3

Čl. 20 odst. 2)

Čl. 13 odst. 4

Čl. 20 odst. 3)

Čl. 13 odst. 5

Čl. 20 odst. 4)

Čl. 14 odst. 1 a 3

Čl. 21 odst. 1)

Čl. 14 odst. 2

Čl. 21 odst. 2)

Čl. 15 odst. 1

Čl. 22 odst. 1 a 3

Čl. 15 odst. 2

Čl. 22 odst. 2

Čl. 15 odst. 3

Čl. 22 odst. 5

Čl. 15 odst. 4 a 5

Čl. 22 odst. 4

Čl. 15 odst. 6

Čl. 22 odst. 6

Čl. 16 odst. 1 až odst. 5

Čl. 23 odst. 1 až 5

Čl. 23 odst. 6

Čl. 16 odst. 6

Čl. 23 odst. 7

Čl. 16 odst. 7

Čl. 23 odst. 8

Čl. 17 odst. 1 a 4

Čl. 24 odst. 1

Čl. 17 odst. 2

Čl. 17 odst. 3

Čl. 17 odst. 5 a 6

Čl. 24 odst. 3

Čl. 17 odst. 5 písm. a)

Čl. 24 odst. 3 písm. a)

Čl. 17 odst. 5 písm. b)

Čl. 24 odst. 3 písm. b)

Čl. 17 odst. 5 písm. c)

Čl. 24 odst. 3 písm. c)

Čl. 17 odst. 5 písm. d)

Čl. 24 odst. 3 písm. o)

Čl. 17 odst. 5 písm. e)

Čl. 22 odst. 2

Čl. 17 odst. 5 písm. f)

Čl. 19 odst. 2

Čl. 17 odst. 5 písm. g)

Čl. 24 odst. 3 písm. p)

Čl. 17 odst. 5 písm. h)

Čl. 24 odst. 3 písm. q)

Čl. 17 odst. 6 písm. a)

Čl. 24 odst. 3 písm. d) a g)

Čl. 17 odst. 6 písm. b)

Čl. 24 odst. 3 písm. k)

Čl. 17 odst. 6 písm. c)

Čl. 24 odst. 3 písm. d)

Čl. 17 odst. 6 písm. d)

Čl. 24 odst. 3 písm. l)

Čl. 17 odst. 6 písm. e)

Čl. 17 odst. 6 písm. f)

Čl. 17 odst. 6 písm. g)

Čl. 24 odst. 3 písm. r)

Čl. 17 odst. 6 písm. h)

Čl. 24 odst. 3 písm. s)

Čl. 17 odst. 6 písm. i)

Čl. 24 odst. 3 písm. t)

Čl. 17 odst. 6 písm. j)

Čl. 24 odst. 3 písm. v)

Čl. 17 odst. 6 písm. k)

Čl. 24 odst. 3 písm. u)

Čl. 17 odst. 7

Čl. 24 odst. 4

Čl. 24 odst. 5

Článek 18

Článek 25

Čl. 18 odst. 1

Čl. 25 odst. 1 a 10

Čl. 18 odst. 2

Čl. 25 odst. 2, 3 a 4

Čl. 18 odst. 3

Čl. 25 odst. 5

Čl. 18 odst. 4

Čl. 25 odst. 6

Čl. 18 odst. 5

Čl. 25 odst. 7

Čl. 18 odst. 6

Čl. 24 odst. 1

Čl. 25 odst. 8

Čl. 18 odst. 7

Čl. 25 odst. 9 a 10

Čl. 25 odst. 11

Článek 26

Článek 19

Článek 27

Článek 20

Článek 28

Čl. 20 odst. 1 a 2

Čl. 28 odst. 1 a 2

Čl. 20 odst. 3

Čl. 20 odst. 4

Čl. 28 odst. 3

Čl. 20 odst. 5

Čl. 28 odst. 4

Čl. 20 odst. 6

Čl. 28 odst. 5

Čl. 20 odst. 7

Čl. 28 odst. 6

Čl. 20 odst. 8

Čl. 28 odst. 7

Článek 21

Článek 29

Článek 22

Článek 30

Článek 23

Článek 31

Článek 24

Článek 32

Čl. 25 odst. 1 a odst. 2

Čl. 33 odst. 1 a 2

Čl. 33 odst. 3

Čl. 25 odst. 3

Čl. 33 odst. 4

Články 26 a 27

Článek 34

Čl. 28 odst. 1

Čl. 35 odst. 1 a čl. 36 odst. 2

Čl. 28 odst. 2

Čl. 35 odst. 2

Čl. 36 odst. 1

Čl. 29 odst. 1 a odst. 2

Čl. 37 odst. 1

Čl. 29 odst. 3

Čl. 37 odst. 2

Článek 30

Článek 38

Čl. 31 odst. 1

Čl. 39 odst. 1

Čl. 31 odst. 2

Čl. 39 odst. 1 a 3

Čl. 39 odst. 2

Článek 40

Článek 41

Článek 43

Článek 44

Čl. 32 odst. 1

Čl. 46 odst. 3

Čl. 32 odst. 2

Čl. 46 odst. 4

Čl. 32 odst. 3

Čl. 46 odst. 2

Čl. 32 odst. 4

Čl. 45 odst. 2

Čl. 32 odst. 5

Čl. 45 odst. 2

Čl. 32 odst. 6

Čl. 44 odst. 2

Čl. 32 odst. 7

Čl. 45 odst. 3

Čl. 32 odst. 8

Čl. 45 odst. 4

Čl. 32 odst. 9

Čl. 45 odst. 5 a 6

Čl. 32 odst. 10

Čl. 45 odst. 7

Čl. 32 odst. 11

Čl. 45 odst. 8

Čl. 32 odst. 12

Čl. 45 odst. 9

Čl. 33 odst. 1 až 4

Čl. 47 odst. 1 až 4

Čl. 47 odst. 5

Čl. 33 odst. 5

Čl. 47 odst. 6

Čl. 33 odst. 6

Čl. 47 odst. 7

Čl. 33 odst. 7

Čl. 47 odst. 8

Čl. 33 odst. 8

Čl. 47 odst. 9

Čl. 33 odst. 9

Čl. 47 odst. 10

Čl. 33 odst. 10

Čl. 47 odst. 11

Čl. 33 odst. 11

Čl. 47 odst. 12

Článek 48

Článek 34

Článek 49

Čl. 35 odst. 1 a 2

Čl. 50 odst. 1 a 2

Čl. 50 odst. 3

Čl. 35 odst. 3

Čl. 50 odst. 4 a 5

Článek 36

Článek 37

Článek 42

Článek 51

Článek 52

Článek 53

Článek 54

Článek 55

Článek 56

Článek 57

Článek 38

Článek 58

Příloha( ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 31).

( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726 (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 1).

( 2 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 a (EU) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 27).

( 3 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816 (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 85).

( 3 ) Směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. dubna 2004 o povinnosti přepravců sdělovat údaje o přepravovaných osobách (Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 24).

( 3 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 132).

( 4 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1861 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006 (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 14).

( 5 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně a o zrušení rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutí Komise 2010/261/EU (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 56).

( 6 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726 (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 1).

( 6 ) Nařízení Rady č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385).

( 6 ) Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 ze dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 41).

( 6 ) Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).

( 6 ) Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

Top