EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R0892-20180101

Consolidated text: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/892 ze dne 13. března 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/892/2018-01-01

02017R0892 — CS — 01.01.2018 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/892

ze dne 13. března 2017,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny

(Úř. věst. L 138 25.5.2017, s. 57)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1146 ze dne 7. června 2018,

  L 208

9

17.8.2018
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/892

ze dne 13. března 2017,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleninyKAPITOLA I

ORGANIZACE PRODUCENTŮODDÍL 1

Úvodní ustanovení

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, s výjimkou obchodních norem.

2.  Kapitoly I až V se použijí pouze na produkty odvětví ovoce a zeleniny uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. i) nařízení (EU) č. 1308/2013 a na produkty určené výhradně ke zpracování.ODDÍL 2

Operační programy

Článek 2

Vnitrostátní strategie pro udržitelné operační programy

Struktura a obsah vnitrostátní strategie podle čl. 36 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 se stanoví v příloze I tohoto nařízení.

Článek 3

Vnitrostátní rámec pro environmentální opatření a způsobilé investice

1.  V samostatném oddíle vnitrostátního rámce podle čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 jsou uvedeny požadavky stanovené v čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ( 1 ), které musí environmentální opatření vybraná v rámci operačního programu splňovat.

Vnitrostátní rámec stanoví neúplný seznam environmentálních opatření a s nimi souvisejících podmínek použitelných v daném členském státě pro účely čl. 33 odst. 5 nařízení Rady (EU) č. 1308/2013.

Seznam uvedený v druhém pododstavci může zahrnovat následující druhy environmentálních opatření:

a) opatření, která jsou totožná s agroenvironmentálně-klimatickými závazky nebo závazky v souvislosti s ekologickým zemědělstvím uvedenými v článcích 28 a 29 nařízení (EU) č. 1305/2013, a která jsou stanovena v rámci programu rozvoje venkova dotčeného členského státu;

b) investice přínosné pro životní prostředí;

c) ostatní opatření přínosná pro životní prostředí, včetně opatření, která se netýkají přímo ani nepřímo konkrétního pozemku, avšak jsou spojena s odvětvím ovoce a zeleniny, pokud přispívají k ochraně půdy, vody nebo úsporám energie, zlepšování nebo zachování kvality vody, ochraně stanovišť nebo biologické rozmanitosti, zmírňování změny klimatu a snižování odpadů nebo zlepšení nakládání s odpady.

U každého environmentálního opatření uvedeného v třetím pododstavci písm. b) a c) se ve vnitrostátním rámci uvede:

a) odůvodnění opatření na základě jeho dopadu na životní prostředí a

b) konkrétní závazek nebo závazky z opatření plynoucí.

Ve vnitrostátním rámci se uvede alespoň jedno opatření týkající se uplatňování postupů integrované ochrany před škůdci.

2.  Environmentální opatření, která jsou totožná s agroenvironmentálně-klimatickými závazky nebo závazky v souvislosti s ekologickým zemědělstvím podporovanými v rámci programu rozvoje venkova, mají stejnou délku trvání jako uvedené závazky. Pokud doba trvání opatření překročí dobu trvání původního operačního programu, opatření pokračuje v následném operačním programu.

Členské státy mohou povolit kratší dobu trvání environmentálních opatření nebo v řádně odůvodněných případech dokonce jejich zastavení, a to zejména při zohlednění výsledků hodnocení v předposledním roce provádění operačního programu podle čl. 57 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.

3.  Investice přínosné pro životní prostředí uskutečněné v prostorách organizací producentů, sdružení organizací producentů nebo dceřiných podniků, které splňují z 90 % požadavek uvedený v čl. 22 odst. 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, nebo v prostorách členů, jsou způsobilé pro podporu, pokud:

a) by mohly vést ke snížení stávajícího využívání výrobních vstupů, emisí znečišťujících látek nebo odpadů pocházejících z výrobního procesu; nebo

b) by mohly vést k nahrazení používání fosilních zdrojů energie obnovitelnými zdroji energie; nebo

c) by mohly vést ke snížení rizik pro životní prostředí spojených s používáním některých výrobních vstupů, včetně přípravků na ochranu rostlin nebo hnojiv; nebo

d) vedou ke zlepšení životního prostředí; nebo

e) jsou spojeny s investicemi nesouvisejícími s výrobou, které jsou potřebné k dosažení cílů agroenvironmentálně-klimatických závazků nebo závazků v souvislosti s ekologickým zemědělstvím, zejména pokud se uvedené cíle týkají ochrany stanovišť a biologické rozmanitosti.

4.  Investice uvedené v odst. 3 písm. a) jsou způsobilé pro podporu, pokud přinášejí alespoň 15 % snížení (počítáno pro období fiskální amortizace investice v porovnání se stávající situací), pokud jde o:

a) využívání výrobních vstupů, které představují neobnovitelné přírodní zdroje, jako např. voda nebo fosilní paliva, nebo možné zdroje znečištění životního prostředí, jako např. hnojiva, přípravky na ochranu rostlin nebo některé druhy energetických zdrojů;

b) emise látek z výrobního procesu znečišťujících ovzduší, půdu nebo vodu; nebo

c) produkci odpadu z výrobního procesu, včetně odpadních vod.

Odchylně od prvního pododstavce mohou členské státy přijmout investice, které umožní snížení o nejméně 7 % (počítáno pro období fiskální amortizace investice v porovnání se stávající situací) za předpokladu, že tyto investice umožní alespoň jeden dodatečný přínos pro životní prostředí.

Očekávané snížení a případně očekávaný dodatečný přínos pro životní prostředí musí být předem prokázány prostřednictvím projektové specifikace nebo jiných technických dokumentů, které předloží organizace producentů nebo sdružení organizací producentů v okamžiku předložení navrhovaného operačního programu nebo změny takového programu ke schválení, ve kterých jsou uvedeny výsledky, jichž lze dosáhnout prostřednictvím realizace investic, jak je potvrzeno technickou dokumentací nebo nezávislým kvalifikovaným subjektem nebo odborníkem schválených členským státem.

Investice zaměřené na snížení spotřeby vody:

a) přinesou snížení spotřeby vody při zavlažování kropením nebo podobnými systémy ve srovnání se spotřebou před investicí alespoň o 5 % a

b) nepovedou k čistému rozšíření zavlažované plochy, nepřesáhne-li celková spotřeba vody k zavlažování celého zemědělského podniku, včetně rozšířené plochy, průměrnou spotřebu vody za posledních 5 let před investicí.

5.  Investice uvedené v odst. 3 písm. b) sestávající ze systémů, které vyrábějí energii, jsou způsobilé pro podporu, pokud množství vyrobené energie nepřekročí množství, které mohou organizace producentů, sdružení organizací producentů, dceřiné podniky nebo členové organizací producentů, kteří mají prospěch z investice, uplatnit předem na ročním základě na opatření týkající se ovoce a zeleniny.

6.  Investice uvedené v odst. 3 písm. c) a d) jsou způsobilé pro podporu, jestliže přispívají k ochraně půdy, úsporám vody nebo energie, zlepšování nebo zachování kvality vody, ochraně stanovišť nebo biologické rozmanitosti, zmírňování změny klimatu a snižování odpadů nebo lepšímu nakládání s odpady, ačkoli jejich přínos nelze kvantifikovat.

Organizace producentů nebo sdružení organizací producentů doloží v okamžiku předložení ke schválení navrhovaného operačního programu nebo změny tohoto programu očekávaný pozitivní přínos k jednomu environmentálnímu cíli nebo více environmentálním cílům. Příslušný vnitrostátní orgán může požadovat, aby důkazy byly předloženy ve formě projektových specifikací potvrzených nezávislým kvalifikovaným subjektem nebo odborníkem v příslušné oblasti životního prostředí.

7.  Pro environmentální opatření platí tato pravidla:

a) různá environmentální opatření lze kombinovat za předpokladu, že se navzájem doplňují a jsou navzájem slučitelná. V případě kombinace jiných environmentálních opatření, než jsou investice do hmotného majetku, je při stanovení výše podpory zohledněn konkrétní ušlý příjem a dodatečné náklady vzniklé v důsledku této kombinace;

b) závazky týkající se omezení používání hnojiv, přípravků na ochranu rostlin nebo jiných prostředků mohou být přijaty pouze tehdy, pokud mohou být tato omezení posouzena takovým způsobem, který poskytne záruku ohledně dodržení uvedených závazků;

c) investice přínosné pro životní prostředí uvedené v odstavci 3 jsou plně způsobilé pro podporu.

Článek 4

Obsah operačních programů

1.  Operační programy obsahují:

▼M1

a) popis výchozí situace, založený podle potřeby na ukazatelích uvedených v tabulce 4.1 přílohy II;

▼B

b) cíle programu se zřetelem na prognózy produkce a odbytu a vysvětlení, jak program hodlá přispívat k cílům vnitrostátní strategie a jak je s nimi v souladu, včetně jeho vyváženosti z hlediska činností. Charakteristika cílů vyznačuje měřitelné cíle, aby se usnadnilo sledování postupně dosahovaného pokroku při provádění programu;

c) navržená opatření, včetně opatření pro předcházení krizím a jejich řešení;

d) dobu trvání programu a

e) finanční hlediska, zejména:

i) metodu výpočtu a výši finančních příspěvků,

ii) postup při financování provozního fondu,

iii) informace nutné k odůvodnění rozdílů ve výši příspěvků a

iv) rozpočet a časový rozvrh pro činnosti pro každý rok provádění programu.

2.  Operační programy obsahují:

a) míru, v níž různá opatření doplňují jiná opatření a jsou s nimi v souladu, včetně opatření financovaných nebo způsobilých pro podporu z jiných fondů Unie, a zejména podle nařízení (EU) č. 1305/2013, a propagačních programů schválených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 ( 2 ). Podle potřeby se rovněž uvede zvláštní odkaz na opatření prováděná v rámci předchozích operačních programů a

b) z různých opatření neplyne žádné riziko dvojího financování z fondů Unie.

Článek 5

Dokumenty, které mají být předloženy spolu s operačním programem

K operačním programům se přikládá:

a) doklad o vytvoření provozního fondu;

b) písemný závazek organizace producentů, že bude dodržovat nařízení (EU) č. 1308/2013, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 a toto nařízení, a

c) písemný závazek organizace producentů, že nepřijala a nepřijme přímo ani nepřímo žádný jiný finanční příspěvek od Unie nebo od členského státu, pokud jde o opatření, která mají nárok na podporu podle nařízení (EU) č. 1308/2013 v odvětví ovoce a zeleniny.

Článek 6

Lhůta pro podání

1.  Organizace producentů předkládají operační programy ke schválení příslušnému orgánu členského státu, v němž má organizace producentů své sídlo, a to do 15. září roku, který předchází roku, v němž se má operační program provádět. Členské státy mohou stanovit pozdější datum než 15. září.

2.  Jestliže právnická osoba nebo jasně vymezená složka právnické osoby, včetně seskupení producentů vytvořeného podle článku 125e nařízení (ES) č. 1234/2007 nebo seskupení producentů uvedeného v článku 27 nařízení (EU) č. 1305/2013, předloží žádost o uznání za organizaci producentů, může zároveň předložit ke schválení operační program uvedený v odstavci 1. Schválení operačního programu je podmíněno získáním uznání nejpozději do data stanoveného v čl. 33 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.

Článek 7

Doba provádění operačních programů

1.  Operační programy se provádějí v ročních obdobích od 1. ledna do 31. prosince.

2.  Operační programy schválené do 15. prosince se provádějí od 1. ledna následujícího roku.

Provádění programů schválených po 15. prosinci se posouvá o jeden rok.

3.  Odchylně od odstavce 2 je v případě použití čl. 33 odst. 2 třetího pododstavce nebo čl. 34 odst. 1 druhého pododstavce nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 provádění operačních programů schválených podle uvedených ustanovení zahájeno nejpozději 31. ledna následujícího po jejich schválení.ODDÍL 3

Podpora

Článek 8

Schválená výše podpory

Členské státy oznámí organizacím producentů a sdružením organizací producentů schválenou výši podpory do 15. prosince roku, který předchází roku, na nějž je podpora požadována.

Odchylně od prvního odstavce v případě použití čl. 33 odst. 2 třetího pododstavce nebo čl. 34 odst. 1 druhého pododstavce nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 oznámí členské státy uvedeným organizacím a sdružením schválenou výši podpory do 20. ledna roku, na který je podpora požadována.

▼M1

Článek 8a

Provedení zvýšení limitu finanční podpory Unie z 50 % na 60 %

1.  Zvýšení limitu finanční podpory Unie z 50 % na 60 % na operační program nebo část operačního programu uznané organizace producentů podle čl. 34 odst. 3 písm. f) nařízení (EU) č. 1308/2013 se poskytne, pokud:

a) jsou splněny podmínky uvedené v čl. 34 odst. 3 písm. f) nařízení (EU) č. 1308/2013 v každém roce provádění operačního programu a je použit postup podle čl. 9 odst. 2 písm. g) tohoto nařízení;

b) o něj požádá uznaná organizace producentů v době předložení svého operačního programu.

2.  Pro účely zvýšení limitu finanční podpory Unie z 50 % na 60 % pro operační program nebo jeho část se míra uvádění produkce ovoce a zeleniny na trh organizacemi producentů podle čl. 34 odst. 3 písm. f) nařízení (EU) č. 1308/2013 vypočítá pro každý rok trvání operačního programu jako podíl hodnoty produkce uvedené na trh organizacemi producentů v daném členském státě z celkové hodnoty produkce ovoce a zeleniny uvedené na trh v daném členském státě v referenčním období uvedeném v čl. 23 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.

Členské státy, které používají alternativní metodu uvedenou v čl. 23 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, však vypočítají míru uvádění produkce ovoce a zeleniny na trh organizacemi producentů podle čl. 34 odst. 3 písm. f) nařízení (EU) č. 1308/2013 pro každý rok trvání operačního programu jako podíl hodnoty produkce uvedené na trh organizacemi producentů v daném členském státě z celkové hodnoty produkce ovoce a zeleniny uvedené na trh v daném členském státě v období od 1. ledna do 31. prosince roku, který předchází roku, v němž je podpora schválena podle článku 8 tohoto nařízení.

3.  Členské státy oznámí žádající organizaci producentů schválenou výši podpory, včetně částky zvýšení udělené podle čl. 34 odst. 3 písm. f) nařízení (EU) č. 1308/2013, nejpozději do 15. prosince roku předcházejícího provádění operačního programu, jak je stanoveno v článku 8 tohoto nařízení.

4.  Členské státy každý rok trvání operačního programu ověří, zda jsou podmínky pro zvýšení limitu finanční podpory Unie z 50 % na 60 % podle čl. 34 odst. 3 písm. f) nařízení (EU) č. 1308/2013 splněny.

▼B

Článek 9

Žádosti o podporu

1.  Organizace producentů podávají příslušnému orgánu členského státu žádost o podporu nebo o zbývající částku podpory na každý operační program, na který je podpora požadována, do 15. února roku následujícího po roce, na který je podpora požadována.

2.  K žádostem o podporu se přikládá podkladová dokumentace, v níž se uvádí:

a) požadovaná podpora;

b) hodnota produkce uvedené na trh;

c) finanční příspěvky vybrané od členů organizace producentů a příspěvky organizace producentů samé;

d) výdaje vynaložené v rámci operačního programu;

e) výdaje týkající se opatření pro předcházení krizím a jejich řešení rozdělené podle jednotlivých akcí;

f) podíl provozního fondu vynaložený na opatření pro předcházení krizím a jejich řešení rozdělený podle jednotlivých akcí;

g) soulad s čl. 33 odst. 3, s čl. 33 odst. 5 prvním pododstavcem a s článkem 34 nařízení (EU) č. 1308/2013;

h) písemný závazek, že organizace producentů neobdržela dvojí financování ze strany Unie nebo vnitrostátní financování, pokud jde o opatření nebo akce, na které může být poskytnuta podpora podle nařízení (EU) č. 1308/2013 v odvětví ovoce a zeleniny;

i) důkaz o provedení dotčené akce v případě žádosti o platbu na základě standardní paušální sazby nebo stupnic jednotkových nákladů podle čl. 31 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 a

j) výroční zprávu podle článku 21.

3.  Žádosti o podporu se mohou vztahovat na plánované, avšak neuskutečněné výdaje, pokud se prokáže, že:

a) dotčené činnosti nemohly být provedeny do 31. prosince roku provádění operačního programu z důvodů, které dotčená organizace producentů nemohla ovlivnit;

b) tyto činnosti mohou být provedeny do 30. dubna roku následujícího po roce, na který bylo zažádáno o podporu, a

c) rovnocenný příspěvek organizace producentů zůstává v provozním fondu.

Podpora se vyplatí a záruka složená podle čl. 11 odst. 2 se uvolní pouze pod podmínkou, že se do 30. dubna roku následujícího po roce, pro který byly dotčené výdaje naplánovány, prokáže uskutečnění plánovaných výdajů uvedených v prvním pododstavci písm. b) tohoto odstavce, a na základě vzniklého nároku na podporu.

4.  Ve výjimečných a náležitě odůvodněných případech může příslušný orgán členského státu přijmout žádosti po datu stanoveném v odstavci 1, pokud byly provedeny nezbytné kontroly a byla dodržena lhůta pro výplatu stanovená v článku 10. Pokud jsou žádosti podány po datu stanoveném v odstavci 1, podpora se sníží o 1 % za každý den prodlení v podání žádosti.

5.  Sdružení organizací producentů mohou podat žádost o podporu podle odstavce 1 za své členy a jejich jménem, pouze pokud jsou uvedení členové organizacemi producentů uznanými v členském státě, v němž je uznáno sdružení organizací producentů, a pokud je u každého člena předložena podkladová dokumentace uvedená v odstavci 2. Organizace producentů jsou konečnými příjemci podpory.

▼M1

6.  Organizace producentů podá žádost o podporu v souvislosti s akcemi, které se provádějí na úrovni organizací producentů, v členském státě, v němž jsou uznány. Pokud jsou členy nadnárodní sdružení organizací producentů, poskytnou organizace producentů členskému státu, v němž má nadnárodní sdružení organizací producentů své sídlo, kopii žádosti.

7.  Nadnárodní sdružení organizací producentů podá žádost o podporu v souvislosti s akcemi, které se provádějí na úrovni nadnárodního sdružení, v členském státě, kde má toto sdružení své sídlo. Členské státy zajistí, aby nedocházelo k riziku dvojího financování.

▼B

Článek 10

Výplata podpory

Členské státy vyplatí podporu do 15. října roku následujícího po roce provádění programu.

Článek 11

Zálohy

1.  Žádosti o zálohy se mohou podávat podle rozhodnutí členského státu buď v režimu tří měsíců v lednu, dubnu, červenci a říjnu, nebo v režimu čtyř měsíců v lednu, květnu a září.

Celková částka záloh vyplacených na daný rok nesmí přesáhnout 80 % výše podpory původně schválené pro daný operační program.

2.  Podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ( 3 ) se zálohy vyplácejí až po složení záruky rovnající se 110 % zálohy.

3.  Členské státy mohou u záloh stanovit jejich minimální výši a lhůty.

Článek 12

Částečné platby

1.  Členské státy mohou organizacím producentů povolit, aby žádaly o proplacení části podpory odpovídající částkám, které již byly v rámci operačního programu vynaloženy.

2.  Žádosti lze podávat kdykoli, avšak maximálně třikrát během jednoho roku. Musí k nim být přiložena podkladová dokumentace, jako např. faktury a doklady prokazující provedení platby.

3.  Platby související se žádostmi o vyplacení části podpory nesmějí převyšovat 80 % části podpory odpovídající částkám, které již byly v rámci operačního programu za dané období vynaloženy. Členské státy mohou u částečných plateb stanovit jejich minimální výši a lhůty pro podání žádostí.KAPITOLA II

OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ KRIZÍM A JEJICH ŘEŠENÍ

Článek 13

Opatření odborné přípravy a výměna osvědčených postupů

Členské státy přijmou ustanovení týkající se podmínek, které musí opatření odborné přípravy a výměna osvědčených postupů splňovat, aby byly považovány za opatření pro předcházení krizím a jejich řešení.

Článek 14

Opatření v oblasti propagace a komunikace

▼M1

1.  Členské státy přijmou ustanovení týkající se podmínek, které musí splňovat opatření v oblasti propagace a komunikace, včetně akcí a činností, jejichž cílem je diverzifikace a konsolidace na trzích s ovocem a zeleninou, a to bez ohledu na to, zda se uvedená opatření týkají předcházení krizím nebo řešení krizí. Tato ustanovení musí v případě potřeby umožnit rychlé použití opatření.

Hlavním cílem těchto opatření je posílit konkurenceschopnost produktů uváděných na trh organizacemi producentů a jejich sdruženími v případě závažného narušení trhů, ztráty důvěry spotřebitelů nebo jiných souvisejících problémů.

Konkrétní cíle opatření v oblasti propagace a komunikace prováděných organizacemi producentů a jejich sdruženími jsou:

a) zvýšit povědomí o jakosti zemědělských produktů vyprodukovaných v Unii a o přísných normách jakosti vztahujících se na jejich produkci v Unii;

b) zvýšit konkurenceschopnost a spotřebu zemědělských produktů a některých zpracovaných produktů vyrobených v Unii a zvýšit povědomí o jejich jakosti v Unii i mimo ni;

c) zvýšit povědomí o režimech jakosti Unie v Unii i mimo ni;

d) zvýšit tržní podíl zemědělských produktů a některých zpracovaných produktů vyrobených v Unii se zaměřením na trhy ve třetích zemích, které mají největší potenciál růstu, a

e) přispět k obnově normálních tržních podmínek na trhu Unie v případě závažného narušení trhů, ztráty důvěry spotřebitelů nebo jiných souvisejících problémů.

▼B

2.  Akce v rámci propagačních a komunikačních opatření doplňují veškeré probíhající propagační a komunikační akce, které nesouvisí s opatřeními pro předcházení krizím a jejich řešení uplatňovanými dotčenou organizací producentů v jejich operačním programu.

Článek 15

Obchodní normy stažených produktů

1.  Produkt stažený z trhu splňuje obchodní normu pro uvedený produkt podle hlavy II prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, s výjimkou ustanovení o obchodní úpravě a označování produktů. Jestliže jsou produkty staženy hromadně, musí být splněny minimální požadavky pro třídu II.

Malé produkty popsané v příslušných normách však musí splňovat příslušné obchodní normy, včetně předpisů o obchodní úpravě a označení produktů.

2.  Jestliže pro daný produkt obchodní norma neexistuje, musí být splněny minimální požadavky stanovené v příloze III. Členské státy mohou stanovit dodatečná pravidla doplňující uvedené minimální požadavky.

Článek 16

Náklady na přepravu pro bezplatné rozdělení

1.  Náklady na pozemní přepravu pro bezplatné rozdělení všech produktů stažených z trhu jsou způsobilé v rámci operačního programu na základě stupnic jednotkových nákladů stanovených v závislosti na vzdálenosti mezi místem stažení a místem dodávky podle přílohy IV.

V případě námořní přepravy určují členské státy vzdálenost mezi místem stažení z trhu a místem konečné dodávky. Pokud je možná pozemní přeprava, nesmí náhrada přesahovat náklady na pozemní přepravu po nejkratší trase mezi místem nakládky a místem konečného dodání. Pro částky stanovené v příloze IV se používá opravný koeficient 0,6.

V případě kombinované přepravy se příslušné přepravní náklady určí jako součet nákladů odpovídajících vzdálenosti pozemní přepravy plus 60 % nákladů, pokud celková vzdálenost dopravy byla uskutečněna po zemi, jak je stanoveno v příloze IV.

2.  Náklady na přepravu jsou hrazeny straně, která skutečně nese finanční náklady na příslušnou přepravní operaci.

Platbu je možné provést pouze po předložení podkladové dokumentace, která obsahuje zejména tyto údaje:

a) názvy přijímajících organizací;

b) množství dotčených produktů;

c) převzetí přijímajícími organizacemi a použité dopravní prostředky a

d) vzdálenost mezi místem stažení z trhu a místem dodávky.

Článek 17

Náklady na třídění a balení pro bezplatné rozdělení

1.  Náklady na třídění a balení ovoce a zeleniny stažené z trhu a určené k bezplatnému rozdělení jsou způsobilé v rámci operačních programů. V případě produktů v baleních o čisté hmotnosti menší než 25 kilogramů se použijí paušální částky stanovené v příloze V.

2.  Balení produktů pro bezplatné rozdělení jsou opatřena evropským znakem a jedním nebo více z prohlášení uvedených v příloze VI.

3.  Náklady na třídění a balení jsou hrazeny organizaci producentů, která prováděla tyto operace.

Platbu je možné provést pouze po předložení podkladové dokumentace, která obsahuje zejména tyto údaje:

a) názvy přijímajících organizací;

b) množství dotčených produktů a

c) převzetí přijímajícími organizacemi, s uvedením druhu obchodní úpravy.KAPITOLA III

VNITROSTÁTNÍ FINANČNÍ PODPORA

Článek 18

Schvalování výplaty vnitrostátní finanční podpory

1.  Členské státy předkládají Komisi žádost o schválení poskytnutí vnitrostátní finanční podpory podle čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 pro operační programy, které mají být provedeny ve kterémkoli příslušném kalendářním roce, do 31. ledna daného roku.

Žádost je doprovázena dokladem prokazujícím:

a) že stupeň organizovanosti producentů v dotčeném regionu je obzvláště nízký, v souladu s článkem 52 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891;

b) že podpora je čerpána pouze na produkty odvětví ovoce a zeleniny vyprodukované v daném regionu, a

c) údaje týkající se organizací producentů a výše příslušné podpory a podílu finančních příspěvků poskytovaných v souladu s čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013.

2.  Komise schválí nebo zamítne žádost prostřednictvím rozhodnutí do tří měsíců. Tato lhůta začíná běžet v den následující po dni, v němž Komise obdržela od členského státu kompletní žádost. Pokud si Komise během tříměsíční lhůty nevyžádá dodatečné informace, je žádost považována za úplnou.

Článek 19

Žádost o platbu a platba vnitrostátní finanční podpory

1.  Články 9 a 10 se použijí obdobně na žádosti o platbu a platbu vnitrostátní finanční podpory.

2.  Členské státy mohou přijmout doplňující pravidla týkající se platby vnitrostátní finanční podpory, včetně možnosti poskytnout zálohu a částečnou platbu.

Článek 20

Uhrazení vnitrostátní finanční podpory Unií

1.  Nejpozději do 1. ledna druhého roku následujícího po roce provádění programu členské státy mohou požádat Unii o uhrazení schválené vnitrostátní finanční podpory skutečně vyplacené organizacím producentů.

Žádost je doprovázena dokladem prokazujícím, že podmínky stanovené v čl. 35 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 byly ve třech z předchozích čtyř let splněny.

Pro účel výpočtu stupně organizovanosti producentů v odvětví ovoce a zeleniny je třeba zohlednit také hodnotu produkce ovoce a zeleniny seskupení producentů vytvořených podle čl. 125e nařízení (ES) č. 1234/2007.

Žádost o uhrazení vnitrostátní finanční podpory Unií musí rovněž obsahovat:

a) údaje týkající se dané organizace producentů;

b) částku vyplacené podpory, omezenou pro každou organizaci producentů na původně schválenou částku, a

c) popis provozního fondu, kterým se doloží celková částka, finanční podpora Unie, vnitrostátní finanční podpora a příspěvky organizací producentů a jejich členů.

2.  Komise žádost schválí nebo zamítne.

Žádost se zamítne, pokud nebyla dodržena pravidla o schvalování a uhrazení vnitrostátní finanční podpory či pokud nebyla dodržena pravidla týkající se organizací producentů, provozního fondu a operačních programů stanovená v nařízení (EU) č. 1308/2013.

3.  Jestliže bylo uhrazení podpory Unií schváleno, vykáží se způsobilé výdaje Komisi postupem stanoveným v článku 11 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ( 4 ).

4.  Podíl uhrazení vnitrostátní finanční podpory z prostředků Unie nesmí překročit 60 % vnitrostátní finanční podpory poskytnuté organizaci producentů. Uhrazená částka nesmí překročit 48 % finanční podpory Unie podle čl. 32 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013.KAPITOLA IV

INFORMACE, ZPRÁVY A KONTROLYODDÍL 1

Informace a zprávy

Článek 21

Informace a výroční zprávy seskupení producentů, organizací producentů a sdružení organizací producentů a výroční zprávy členských států

1.  Na žádost příslušného orgánu členského státu poskytnou seskupení producentů vytvořená podle článku 125e nařízení (ES) č. 1234/2007, uznané organizace producentů a sdružení organizací producentů veškeré příslušné údaje potřebné pro vypracování výroční zprávy podle čl. 54 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891. Členské státy přijmou opatření nezbytná pro shromáždění informací o počtu členů, objemu a hodnotě produkce uvedené na trh organizacemi producentů, které nepředložily operační programy. Od organizací producentů a seskupení producentů uvedených v článku 27 nařízení (EU) č. 1305/2013 je požadováno, aby uvedly počet členů, objem a hodnotu produkce uváděné na trh.

2.  Organizace producentů a sdružení organizací producentů předloží výroční zprávy o provádění svých operačních programů spolu se svými žádostmi o podporu.

Tyto výroční zprávy se týkají:

a) operačních programů prováděných během předchozího roku;

b) hlavních změn operačního programu a

c) rozdílů mezi odhadovanou podporou a požadovanou podporou.

3.  Ve výroční zprávě organizace producentů a sdružení organizací producentů se uvedou:

a) dosažené úspěchy operačního programu založené na ukazatelích uvedených v příloze II a popřípadě na dodatečných ukazatelích uvedených ve vnitrostátní strategii:

i) v každé výroční zprávě se použijí společné ukazatele výchozího stavu a (finanční) ukazatele vstupů;

ii) v posledních dvou letech operačního programu se použijí ukazatele výsledků a výstupů a

b) shrnutí významných problémů, které bylo třeba při řízení programu řešit, a opatření přijatá pro zajištění kvality a účinnosti provádění programu.

Ve výročních zprávách se případně uvádí, které záruky byly zavedeny v souladu s vnitrostátní strategií a s čl. 33 odst. 6 nařízení (EU) č. 1308/2013 s cílem chránit životní prostředí před možnými zvýšenými tlaky v důsledku investic podporovaných v rámci operačního programu.

4.  Ve výroční zprávě organizace producentů a sdružení organizací producentů za předposlední rok operačního programu se uvede, do jaké míry byly splněny cíle programu. V této zprávě se rovněž uvedou faktory, které přispěly k úspěchu nebo neúspěchu provádění programu a způsob, jak byly uvedené faktory zohledněny v rámci probíhajícího programu nebo jak budou zohledněny v následujícím operačním programu.

Členský stát uvede ve své výroční zprávě podle čl. 54 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 podrobné údaje o případech uvedených v prvním pododstavci.ODDÍL 2

Kontroly

Článek 22

Systém jednoznačné identifikace

Členské státy zajistí, aby se na organizace producentů, sdružení organizací producentů a seskupení producentů vytvořených podle článku 125e nařízení (ES) č. 1234/2007, pokud jde o jejich žádosti o podporu, vztahoval systém jednoznačné identifikace. Tento systém identifikace musí být slučitelný se systémem identifikace příjemců uvedeným v článku 73 nařízení Rady (EU) č. 1306/2013.

Článek 23

Postupy předkládání

Aniž jsou dotčeny články 9, 24 a 25, stanoví členské státy postupy pro podávání žádostí o podpory, žádostí o uznání nebo o schválení operačních programů i o požadované platby.

Článek 24

Udělení uznání

1.  Členské státy před tím, než uznají organizaci producentů nebo sdružení organizací producentů podle čl. 154 odst. 4 písm. a) nebo čl. 156 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013, provedou správní kontroly a kontroly na místě v organizaci producentů nebo sdružení organizací producentů, aby ověřily splnění kritérií pro uznání.

2.  Členské státy provedou správní kontroly a kontroly na místě, pokud jde o kritéria pro uznání, která se vztahují na všechny uznané organizace producentů a sdružení organizací producentů, nejméně jednou za pět let, i když organizace producentů nebo sdružení organizací producentů neprovádějí operační program.

Článek 25

Schvalování operačních programů a jejich změn

1.  Před schválením operačního programu podle článku 33 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 ověří příslušný členský stát všemi vhodnými prostředky, včetně prostřednictvím kontrol na místě, operační programy předložené ke schválení a případně také žádosti o změny. Tyto kontroly se týkají zejména:

a) správnosti údajů podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a e), které se uvádějí v návrhu operačního programu;

b) souladu programu s článkem 33 nařízení (EU) č. 1308/2013, jakož i s vnitrostátní strategií a vnitrostátním rámcem;

c) způsobilosti akcí a způsobilosti navrhovaných výdajů a

d) soudržnosti a odborné kvality programu, přiměřenosti odhadů a plánu podpor, jakož i plánování jejich provedení.

2.  Kontroly uvedené v odstavci 1 ověří, zda:

a) jsou cíle měřitelné a zda je lze monitorovat a zda jich lze dosáhnout prostřednictvím navrhovaných akcí a

b) operace, na které se žádá o podporu, jsou v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy a předpisy Unie, a to zejména se státní podporou, programy rozvoje venkova a propagačními programy a závaznými normami stanovenými ve vnitrostátních právních předpisech nebo ve vnitrostátní strategii.

Článek 26

Správní kontroly

1.  Tyto postupy týkající se správních kontrol požadují evidenci provedených operací, výsledků ověřování a opatření přijatých ke zjištěným nesrovnalostem.

2.  Před poskytnutím podpory provedou členské státy správní kontroly všech žádostí o podporu.

3.  Správní kontroly žádostí o podporu v příslušných případech zahrnují ověření:

a) výroční zprávy o provedení operačního programu předané společně s žádostí o podporu;

b) hodnoty produkce uvedené na trh, příspěvků do provozního fondu a vynaložených výdajů;

c) přesné korelace uplatňovaných výdajů s dodanými produkty a službami;

d) souladu provedených akcí s akcemi zařazenými do schváleného operačního programu a

e) dodržování nařízených finančních a dalších limitů a stropů.

4.  Výdaje vzniklé v rámci operačního programu musí být doloženy doklady o zaplacení. Použité faktury musí být vyhotoveny jménem organizace producentů, sdružení organizací producentů či dceřiného podniku, který splňuje z 90 % požadavek uvedený v čl. 22 odst. 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, nebo, s výhradou souhlasu členského státu, jménem jednoho nebo více členů. Nicméně faktury týkající se osobních nákladů uvedených v bodě 2 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 musí být vyhotoveny jménem organizace producentů, sdružení organizací producentů či dceřiného podniku, který z 90 % splňuje požadavek uvedený v čl. 22 odst. 8 uvedeného nařízení, nebo s výhradou schválení ze strany členského státu, jménem družstev, která jsou členy organizace producentů.

Článek 27

Kontroly na místě ročních žádostí o podporu

1.  Členské státy provádějí kontroly na místě v provozovnách organizací producentů, sdružení organizací producentů a případně jejich dceřiných podniků, aby zajistily soulad s podmínkami pro uznání, pro poskytnutí podpory nebo zbývající částky podpory pro daný rok podle čl. 9 odst. 1, které doplňují správní kontroly.

2.  Kontroly na místě se týkají odběru vzorků, který představuje nejméně 30 % celkové požadované podpory pro každý rok. Každá organizace producentů nebo každé sdružení organizací producentů provádějící operační program musí být navštíveny nejméně jednou za tři roky.

3.  Členské státy určí organizace producentů, které je třeba zkontrolovat, na základě analýzy rizik, která bere v úvahu tato kritéria:

a) výši podpory;

b) zjištění při kontrolách v předchozích letech;

c) parametry nahodilosti a

d) jiné parametry, které určí členské státy.

4.  Kontroly na místě lze oznámit předem za podmínky, že tím není ohrožen účel kontroly.

5.  Kontroly na místě se týkají všech závazků a povinností organizace producentů nebo sdružení organizací producentů, jejich členů nebo případně dceřiných podniků, které lze v době návštěvy zkontrolovat a které nemohly být zkontrolovány během správních kontrol. Kontroly na místě se týkají zejména:

a) souladu s kritérii uznání pro daný rok;

b) provádění akcí a jejich souladu se schváleným operačním programem;

c) ve vztahu k příslušnému počtu akcí: souladu výdajů s právními předpisy Unie a dodržování lhůt stanovených v uvedených předpisech;

d) čerpání provozního fondu, včetně výdajů uváděných v žádostech o zálohy nebo částečné platby, hodnoty produkce uvedené na trh, příspěvků do provozního fondu a vykázaných výdajů doložených účetními nebo rovnocennými doklady;

e) plného dodání produktů členy, poskytnutí služeb nebo pravosti uplatňovaných výdajů a

f) kontrol druhého stupně uvedených v článku 30 u výdajů na stažení z trhu, zelené sklizně a nesklízení ovoce a zeleniny.

6.  Hodnota produkce uvedené na trh se ověřuje na základě údajů z finančního účetního systému kontrolovaných a potvrzených v souladu s vnitrostátními předpisy.

Za tímto účelem se členské státy mohou rozhodnout, že prohlášení o hodnotě produkce uvedené na trh bude ověřeno stejným způsobem jako údaje finančního účetnictví.

Kontrola prohlášení o hodnotě produkce uvedené na trh může být provedena před předáním příslušné žádosti o podporu, avšak provede se nejpozději před vyplacením podpory.

7.  Až na výjimečné okolnosti zahrnují kontroly na místě návštěvu místa, v němž je akce prováděna, nebo jde-li o akci nehmotnou, návštěvu jejího navrhovatele. Zejména akce v jednotlivých podnicích členů organizací producentů, pokryté vzorkem podle odstavce 2 musí být podrobeny nejméně jedné návštěvě, aby se ověřilo jejich provádění.

Členské státy se však mohou rozhodnout, že neprovedou tyto návštěvy u malých akcí nebo v případech, kdy se domnívají, že riziko nesplnění podmínek pro poskytnutí podpory je nízké, nebo že operace nebyla provedena. O odpovídajícím rozhodnutí a jeho odůvodnění se provede záznam. Kritéria pro analýzu rizik uvedená v odstavci 3 se použijí obdobně na tento odstavec.

8.  Do plnění četnosti kontrol podle odstavce 2 lze započítat pouze kontroly vyhovující všem požadavkům stanoveným v tomto článku.

9.  Výsledky kontrol na místě se vyhodnocují, aby bylo možné stanovit, zda některé ze zjištěných problémů jsou systémové povahy a zda z nich plyne riziko pro další podobné akce, příjemce nebo subjekty. Toto posouzení také musí odhalit příčiny takových situací a určit, zda je nutný další přezkum nebo zda jsou doporučené nápravné či preventivní akce.

Pokud kontroly odhalí vážné nesrovnalosti v regionu nebo v části regionu nebo u konkrétní organizace producentů nebo sdružení organizací producentů, provede členský stát během dotyčného roku v daném regionu nebo v dané organizaci či v daném sdružení doplňkové kontroly a zvýší procento odpovídajících žádostí, které mají být zkontrolovány v následujícím roce.

Článek 28

Zprávy o kontrolách na místě

1.  O každé kontrole na místě se podává podrobná zpráva, ve které jsou uvedeny alespoň tyto údaje:

a) režim podpory a kontrolovaná žádost;

b) jména a funkce přítomných osob;

c) kontrolované akce, opatření a dokumenty, včetně auditní stopy a ověřených podpůrných dokladů, a

d) výsledky kontroly.

2.  Zástupci organizace producentů nebo sdružení organizací producentů je poskytnuta příležitost podepsat zprávu za účelem potvrzení své přítomnosti při kontrole a připojení svých připomínek. Pokud byly zjištěny nesrovnalosti, příjemce obdrží kopii zprávy.

Článek 29

Kontroly prvního stupně při stažení z trhu

1.  Členské státy provádějí při stažení z trhu ve všech organizacích producentů kontroly prvního stupně, které zahrnují kontrolu dokladů a totožnosti doplněnou o fyzickou kontrolu, kontrolu hmotnosti produktů stažených z trhu a kontrolu dodržování podmínek podle článku 15 v souladu s postupy stanovenými v hlavě II kapitole II prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011. Kontrola se provádí po přijetí oznámení podle čl. 44 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 ve lhůtách stanovených v souladu s odstavcem 2 uvedeného článku.

2.  Kontroly prvního stupně se vztahují na 100 % množství produktů stažených z trhu. Po skončení této kontroly jsou stažené produkty, kromě produktů určených k bezplatnému rozdělení, denaturovány nebo vyřazovány pro zpracovatelský průmysl pod dohledem příslušných orgánů a za podmínek stanovených členským státem v souladu s článkem 46 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.

3.  Jsou-li však produkty určeny k bezplatnému rozdělení, mohou členské státy odchylně od odstavce 2 kontrolovat menší procentní podíl, než je stanoveno v uvedeném odstavci, za předpokladu, že tento podíl nebude u žádné organizace producentů během hospodářského roku menší než 10 % příslušných množství. Kontrola může proběhnout v prostorách organizace producentů nebo příjemců produktů. V případě, že kontroly odhalí nesrovnalosti, provádějí členské státy dodatečné kontroly.

Článek 30

Kontroly druhého stupně při stažení z trhu

1.  Členské státy provádějí při stažení z trhu kontroly druhého stupně v prostorách organizace producentů a příjemců produktů stažených z trhu na základě analýzy rizik. Analýza rizik obsahuje závěry předchozích kontrol prvního a druhého stupně a skutečnost, zda organizace producentů dodržuje nebo nedodržuje určitý postup pro zajištění jakosti. Tato analýza rizik slouží jako základ pro stanovení minimální četnosti kontrol druhého stupně pro každou organizaci producentů.

2.  Kontroly druhého stupně uvedené v odstavci 1 se týkají:

a) ověření skladových a účetních výkazů vedených všemi organizacemi producentů, které provádějí během příslušného hospodářského roku stažení z trhu;

b) množství uvedených na trh podle údajů v žádostech o podporu, a zejména skladových a účetních výkazů, faktur a rovněž shody údajů v prohlášeních s účetními a daňovými údaji příslušných organizací producentů;

c) účetnictví, zejména věrohodnosti čistých příjmů organizací producentů podle údajů v žádostech o platby a úměrnosti všech nákladů na stažení z trhu, a

d) určení produktů stažených z trhu podle údajů v žádostech o platbu a jejich denaturace.

3.  Každá kontrola zahrnuje odběr vzorku, který se týká nejméně 5 % množství produktů stažených organizací producentů z trhu během hospodářského roku.

4.  Skladové a účetní výkazy podle odst. 2 písm. a) zaznamenávají pro každý stažený produkt tyto operace (vyjádřené v tunách):

a) produkci dodanou členy organizace producentů a členy jiných organizací producentů v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. b) a c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891;

b) prodeje organizace producentů uvádějící produkty určené pro trh s čerstvými produkty a produkty určené ke zpracování a

c) produkty stažené z trhu.

5.  Kontroly týkající se určení produktů stažených z trhu zahrnují:

a) namátkovou kontrolu skladových výkazů, jež mají vést příjemci, a v případě použití čl. 46 odst. 2 druhého pododstavce nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 finanční výkazy příslušných dobročinných organizací a nadací a

b) kontrolu dodržování příslušných environmentálních předpisů.

6.  V případě, že kontroly druhého stupně odhalí nesrovnalosti, členské státy provádějí důkladnější kontroly druhého stupně pro příslušný rok a zvýší četnost kontrol druhého stupně v prostorách organizací producentů nebo sdružení organizací producentů během následujícího roku.

Článek 31

Zelená sklizeň a nesklízení ovoce a zeleniny

1.  Předtím, než proběhne zelená sklizeň, ověří členské státy formou kontroly na místě, že dotčené produkty nejsou poškozené a že dotčená plocha je dobře obhospodařována. Po zelené sklizni členské státy ověří, že dotčená plocha byla zcela sklizena a že sklizený produkt byl denaturován.

2.  Dříve než proběhne nesklízení ovoce a zeleniny, ověří členské státy formou kontroly na místě, že daná plocha byla dobře obhospodařována, že nedošlo k žádné částečné sklizni, že produkt je řádně vyvinut a celkově zdravý, přiměřený a splňuje požadavky na prodejní jakost.

Členské státy zajistí, aby produkce byla denaturována. Pokud to není možné, zajistí formou návštěvy nebo návštěv na místě během období sklizně, aby neproběhlo žádné sklízení.

3.  V případě použití čl. 48 odst. 3 druhého pododstavce nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891:

a) požadavek stanovený v prvním pododstavci odstavce 2 tohoto článku, aby nedošlo k žádné částečné sklizni, se nepoužije a

b) členské státy zajistí, že ovoce a zelenina, u nichž se přistoupilo k zelené sklizni a nesklízení ovoce a zeleniny, se ve stejném produkčním období nepoužijí k dalším produkčním účelům.

4.  Ustanovení čl. 30 odst. 1, 2, 3 a 6 se použijí obdobně.

Článek 32

Nadnárodní organizace producentů

1.  Členský stát, v němž má nadnárodní organizace producentů své sídlo, má celkovou odpovědnost za organizování kontrol této organizace, pokud jde o operační program a provozní fond, a za ukládání správních sankcí v případech, kdy takové kontroly prokáží, že závazky nebyly splněny.

2.  Ostatní členské státy, od nichž se vyžaduje správní spolupráce podle čl. 14 odst. 3 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, provádějí takové správní kontroly a kontroly na místě, které vyžaduje členský stát uvedený v odstavci 1 tohoto článku, a podávají mu zprávy o jejich výsledcích. Dodržují termíny stanovené členským státem podle odstavce 1.

3.  Předpisy platné v členském státě podle odstavce 1 se použijí na organizaci producentů, operační program i provozní fond. Pokud však jde o environmentální a rostlinolékařské otázky a opatření pro předcházení krizím a jejich řešení, použijí se pravidla členského státu, v němž se příslušné opatření uskutečňuje.

Článek 33

Nadnárodní sdružení organizací producentů

1.  Členský stát, v němž má organizace producentů, která je členem nadnárodního sdružení, své sídlo, má celkovou odpovědnost za organizaci kontrol, pokud jde o akce v rámci operačního programu prováděné na jeho území a provozní fond, a za ukládání správních sankcí, pokud tyto kontroly prokáží, že závazky nebyly splněny.

2.  Členský stát uvedený v odstavci 1 úzce spolupracuje s členským státem, v němž má nadnárodní sdružení organizací producentů své sídlo, a neprodleně informuje o výsledcích provedených kontrol a případných správních sankcích.

▼M1

3.  Členský stát, v němž má nadnárodní sdružení organizací producentů své sídlo:

a) má celkovou odpovědnost za organizaci kontrol, pokud jde o akce v rámci operačního programu prováděné na úrovni nadnárodního sdružení a operační fond nadnárodního sdružení, a za ukládání správních sankcí, pokud tyto kontroly prokáží, že závazky nebyly splněny, a

b) zajistí koordinaci kontrol a plateb, pokud jde o akce v rámci operačního programu nadnárodního sdružení prováděné mimo území členského státu, v němž má své sídlo.

4.  Akce v rámci operačních programů dodržují vnitrostátní pravidla a vnitrostátní strategii členského státu, v němž je v souladu s čl. 9 odst. 6 a 7 předložena žádost o podporu.

Na opatření v oblasti životního prostředí, rostlinolékařská opatření a opatření pro předcházení krizím a jejich řešení se však vztahují pravidla členského státu, kde jsou tato opatření a akce skutečně prováděny.

▼B

Článek 34

Kontroly

Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení tohoto nařízení nebo jiné právní předpisy Unie, zavedou členské státy kontroly a opatření za účelem zajištění řádného používání nařízení (EU) č. 1308/2013, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 a tohoto nařízení. Kontroly a opatření musí být účinné, přiměřené a odrazující, aby poskytovaly odpovídající ochranu finančních zájmů Unie.

Členské státy zejména zajistí, aby:

a) bylo možno kontrolovat veškerá kritéria způsobilosti stanovená unijními nebo vnitrostátními právními předpisy nebo vnitrostátní strategií nebo vnitrostátním rámcem;

b) příslušné orgány členského státu odpovědné za provádění kontrol měly k dispozici dostatečný počet pracovníků s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi pro účinné provádění kontrol a

c) byly stanoveny kontroly k zamezení neoprávněného dvojího financování opatření podle nařízení (EU) č. 1308/2013 v odvětví ovoce a zeleniny a z jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů.

Článek 35

Zjevné chyby

V případě zjevných chyb uznaných příslušným orgánem členského státu, jak je uvedeno v čl. 59 odst. 6 nařízení (EU) č. 1306/2013, veškerá oznámení, žádosti nebo požadavky předložené členskému státu podle nařízení (EU) č. 1308/2013, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 nebo tohoto nařízení a všechny žádosti o podporu mohou být po svém podání kdykoli upraveny.KAPITOLA V

ROZŠÍŘENÍ PŮSOBNOSTI PRAVIDEL

Článek 36

Finanční příspěvky

Pokud členský stát rozhodne podle článku 165 nařízení (EU) č. 1308/2013, že subjekty, které nepatří do organizací producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborových organizací, avšak pro něž jsou pravidla závazná, uhradí finanční příspěvek, členský stát zašle Komisi informace potřebné k posouzení souladu s podmínkami stanovenými v uvedeném článku. Tyto informace obsahují základ, z něhož se vypočítá příspěvek, jednotkovou výši tohoto základu, zahrnuté činnosti a veškeré související náklady.

Článek 37

Rozšíření nad rámec jednoho roku

1.  V případě rozhodnutí použít rozšíření pravidel na období delší než jeden rok členské státy ověří s ohledem na každý rok, zda podmínky týkající se reprezentativnosti stanovené v čl. 164 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 jsou nadále dodržovány po celé období, na které je použito rozšíření.

2.  Pokud členské státy zjistí, že podmínky již nejsou dodržovány, zruší rozšíření s účinností od začátku následujícího roku.

3.  Členské státy neprodleně informují Komisi o jakémkoli zrušení. Komise tyto údaje vhodnými prostředky veřejně zpřístupní.KAPITOLA VI

REŽIM VSTUPNÍ CENY A DOVOZNÍ CLA

Článek 38

Paušální dovozní hodnoty

1.  U každého produktu a období provádění uvedených v příloze VII části A nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 a pro každý původ Komise stanoví každý pracovní den paušální dovozní hodnotu, která se rovná váženému průměru reprezentativních cen podle článku 74 uvedeného nařízení, od nichž je odečtena paušální částka 5 EUR na 100 kg a valorická cla.

2.  Pokud je pro produkty a období použití uvedené v příloze VII části A nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 stanovena paušální dovozní hodnota v souladu s články 74 a 75 uvedeného nařízení a tímto článkem, nepoužije se jednotková cena podle článku 142 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ( 5 ). Nahradí se paušální dovozní hodnotou podle odstavce 1.

3.  Pokud pro produkt určitého původu není v platnosti žádná paušální dovozní hodnota, použije se vážený průměr paušálních dovozních hodnot platných pro daný produkt.

4.  Během období použití stanovených v příloze VII části A nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 zůstávají paušální dovozní hodnoty v platnosti, dokud nejsou změněny. Přestávají však platit, pokud není Komisi po dva po sobě následující týdny oznámena žádná průměrná reprezentativní cena.

Jestliže podle prvního pododstavce není pro daný produkt v platnosti žádná paušální dovozní hodnota, rovná se paušální dovozní hodnota platná pro uvedený produkt jeho poslední průměrné paušální dovozní hodnotě.

5.  Odchylně od odstavce 1 není s účinností od prvního dne období použití uvedených v příloze VII části A nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 v platnosti žádná paušální dovozní hodnota, pokud ji není možné vypočítat.

6.  Směnným kurzem platným pro paušální dovozní hodnotu je směnný kurz naposledy zveřejněný Evropskou centrální bankou před posledním dnem období, za něž jsou ceny zveřejněny.

7.  Paušální dovozní hodnoty vyjádřené v eurech zveřejní Komise prostřednictvím sazebníku TARIC ( 6 ).KAPITOLA VII

DODATEČNÁ DOVOZNÍ CLA

Článek 39

Vybírání dodatečného dovozního cla

▼M1

1.  Dodatečné dovozní clo podle čl. 182 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 může být použito na produkty a období uvedené v příloze VII tohoto nařízení. Dodatečné dovozní clo se použije, jestliže množství některého z produktů propuštěných do volného oběhu na některá z období použití stanovených v uvedené příloze překračuje spouštěcí objem pro uvedený produkt, ledaže je nepravděpodobné, že by dovozy narušily trh Unie nebo že by účinky dodatečného dovozního cla byly s ohledem na zamýšlený cíl nepřiměřené.

▼B

2.  U každého produktu uvedeného v příloze VII a během období vyznačených v uvedené příloze oznámí členské státy Komisi údaje týkající se objemů propuštěných do volného oběhu, přičemž použijí metodu pro dohled nad preferenčními dovozy uvedenou v článku 55 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

3.  Dodatečné dovozní clo se vybírá z množství propuštěného do volného oběhu po datu uložení uvedeného cla za předpokladu, že:

a) z jejich celní hodnoty určené v souladu s článkem 74 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 vyplývá uložení nejvyšších specifických cel, která se vztahují na dovážené produkty daného původu, a

b) dovozy jsou uskutečňovány v době uložení dodatečného dovozního cla.

Článek 40

Výše dodatečného dovozního cla

Dodatečné dovozní clo uložené v souladu s článkem 39 se rovná jedné třetině cla stanoveného ve společném celním sazebníku pro dotyčný produkt.

U produktů, na něž se vztahují dovozní celní preference spojené s valorickým clem, se dodatečné dovozní clo rovná jedné třetině specifického cla pro daný produkt, pokud se použije čl. 39 odst. 2.

Článek 41

Výjimky z dodatečného dovozního cla

1.  Dodatečné dovozní clo se neuloží na:

a) zboží dovezené v rámci celní kvóty;

b) zboží, které opustilo zemi původu před rozhodnutím o uplatnění dodatečného dovozního cla a které se převáží s přepravním dokladem platným pro přepravu z místa nakládky v zemi původu do místa vykládky v Unii, který byl vystaven ještě před uložením uvedeného dodatečného dovozního cla.

2.  Zúčastněné strany uspokojivě prokáží celním orgánům, že podmínky uvedené v odst. 1 písm. b) byly splněny.

Celní orgány mohou mít za to, že vyvážené produkty opustily zemi původu přede dnem uložení dodatečného dovozního cla, pokud je předložen některý z těchto dokladů:

a) u lodní přepravy lodní náložný list, z něhož vyplývá, že nakládka byla provedena před tímto dnem;

b) u železniční přepravy náložný list, který byl orgánem železnice země původu přijat před tímto dnem;

c) u silniční přepravy přepravní smlouva (CMR) nebo jiný tranzitní dokument vystavený v zemi původu před tímto dnem, pokud jsou dodrženy podmínky stanovené dvoustrannými nebo mnohostrannými dohodami v oblasti tranzitu Unie nebo společného tranzitu;

d) u letecké přepravy letecký náložný list, z něhož vyplývá, že letecká společnost přijala produkty před tímto dnem.KAPITOLA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 42

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Struktura a obsah vnitrostátní strategie pro udržitelné operační programy podle článku 2

1.   Doba trvání vnitrostátní strategie

Stanoví členské státy.

2.

Analýza situace z hlediska silných a slabých stránek a potenciálu rozvoje, strategie zvolené k dosažení cílů a odůvodnění zvolených priorit podle čl. 36 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1308/2013.

2.1.   Analýza situace

Popis současné situace v odvětví ovoce a zeleniny s využitím kvantifikovaných údajů, zdůraznění silných a slabých stránek, rozdílů, potřeb a nedostatků a potenciálu rozvoje na základě příslušných společných ukazatelů výchozího stavu uvedených v bodě 5 přílohy II a případně dalších dodatečných ukazatelů. Popis se musí přinejmenším týkat:

 výkonnosti odvětví ovoce a zeleniny: silných a slabých stránek odvětví, konkurenceschopnosti a potenciálu rozvoje organizací producentů,

 vlivů na životní prostředí (dopady, tlaky a přínosy) vyvolávaných produkcí ovoce a zeleniny, včetně klíčových trendů.

2.2.   Strategie zvolená na podporu silných stránek a k odstranění slabých stránek

Popis klíčových oblastí, ve kterých má intervence přinést maximální přidanou hodnotu:

 relevance cílů stanovených pro operační programy, očekávaných výsledků a míry, v níž jich lze reálně dosáhnout;

 vnitřní soudržnost strategie, existence vzájemně posilujících interakcí a možné střety nebo rozpory mezi provozními cíli a různými zvolenými akcemi,

 provázanost a doplňkovost zvolených akcí s dalšími vnitrostátními nebo regionálními akcemi a s činnostmi podporovanými z prostředků Unie, obzvláště s programy rozvoje venkova a propagačními programy,

 očekávané výsledky a dopad ve srovnání s výchozí situací a jejich příspěvek k cílům Unie.

2.3.   Dopad předchozích vnitrostátních strategií (pokud je k dispozici)

Popis výsledků a dopadu operačních programů prováděných v nedávné době.

3.

Cíle operačních programů a výkonnostní ukazatele podle čl. 36 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013

Popis druhů akcí zvolených jako způsobilé k podpoře (neúplný seznam), sledovaných cílů, ověřitelných cílů a ukazatelů, jež umožňují posoudit pokrok v plnění cílů, účinnosti a účelnosti.

3.1.   Požadavky týkající se všech nebo více druhů akcí

Členské státy zajistí, aby všechna opatření zahrnutá ve vnitrostátní strategii a ve vnitrostátním rámci byla ověřitelná a kontrolovatelná. Pokud je v rámci posouzení během provádění operačních programů zjištěno, že nejsou dodrženy požadavky týkající se ověřitelnosti a kontrolovatelnosti, dotyčná opatření jsou odpovídajícím způsobem upravena nebo odstraněna.

Je-li podpora poskytnuta na základě standardních paušálních sazeb nebo stupnice jednotkových nákladů, členské státy zajistí, aby byly příslušné výpočty přiměřené a přesné a aby byly tyto částky stanoveny předem na základě spravedlivého, nestranného a ověřitelného výpočtu. Environmentální opatření musí splňovat požadavky stanovené v čl. 33 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Členské státy přijmou záruky, opatření a kontroly s cílem zajistit, aby akce zvolené jako způsobilé k podpoře nebyly zároveň podporovány dalšími příslušnými nástroji společné zemědělské politiky, zejména prostřednictvím programů rozvoje venkova a propagačních programů nebo jiných vnitrostátních nebo regionálních režimů.

Účinné záruky zavedené podle čl. 33 odst. 6 nařízení (EU) č. 1308/2013 na ochranu životního prostředí před možným zvýšeným zatížením v důsledku investic podporovaných v rámci operačních programů a kritéria způsobilosti přijatá podle čl. 36 odst. 1 uvedeného nařízení s cílem zajistit, aby investice do jednotlivých podniků podporovaných v rámci operačních programů dodržovaly cíle stanovené v článku 191 SFEU a v sedmém akčním programu Unie pro životní prostředí.

3.2.   Zvláštní údaje vyžadované k jednotlivým druhům akcí, jejichž cílem je dosažení cílů uvedených v čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 (vyplní se pouze pro zvolené druhy akcí)

3.2.1.   Pořízení stálých aktiv

 druhy investic způsobilých k podpoře,

 jiné formy investic způsobilých k podpoře, např. pronájmy, leasing,

 bližší údaje o podmínkách způsobilosti k podpoře.

3.2.2.   Jiné akce

 popis druhů akcí způsobilých k podpoře,

 bližší údaje o podmínkách způsobilosti k podpoře.

4.

Určení příslušných orgánů a odpovědných subjektů

Členský stát určí vnitrostátní orgán odpovědný za řízení, monitorování a hodnocení vnitrostátní strategie.

5.

Popis monitorovacích a hodnotících systémů

Výkonnostní ukazatele stanovené vnitrostátní strategií sestávají ze společných výkonnostních ukazatelů uvedených v článku 4 a v příloze II. Tam, kde je to považováno za vhodné, specifikuje vnitrostátní strategie dodatečné ukazatele, které odrážejí vnitrostátní anebo regionální potřeby, podmínky a cíle specifické pro vnitrostátní operační programy.

5.1.   Hodnocení operačních programů a oznamovací povinnosti organizací producentů podle čl. 36 odst. 2 písm. d) a e) nařízení (EU) č. 1308/2013

Popis monitorovacích a hodnotících požadavků a postupů týkajících se operačních programů, včetně oznamovacích povinností organizací producentů.

5.2.   Monitorování a hodnocení vnitrostátní strategie

Popis požadavků a postupů monitorování a hodnocení vnitrostátní strategie.
PŘÍLOHA II

Seznam společných výkonnostních ukazatelů uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. a) a čl. 21 odst. 3 písm. a) tohoto nařízení a čl. 56 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891

Systém společných výkonnostních ukazatelů pro akce prováděné organizacemi producentů, sdruženími organizací producentů a jejich členy v rámci operačního programu nezohledňuje nutně všechny faktory, které se mohou objevit a mohou ovlivnit výstupy, výsledky a dopad operačního programu. V této souvislosti by měly být informace poskytnuté na základě společných výkonnostních ukazatelů vykládány s ohledem na kvantitativní a kvalitativní informace týkající se jiných klíčových faktorů přispívajících k úspěchu či neúspěchu provedení programu.

1.   SPOLEČNÉ UKAZATELE TÝKAJÍCÍ SE FINANČNÍHO PROVÁDĚNÍ (UKAZATELE VSTUPŮ) (ROČNÍ)Opatření

Druh akce

Ukazatele vstupů (roční)

Akce zaměřené na plánování produkce

a)  Investice do hmotného majetku

b)  Jiné formy pořízení stálých aktiv, včetně pronájmu, nájmu a leasingu

c)  Jiné akce

výdaje (EUR)

Akce zaměřené na zlepšování a udržování jakosti produktů

a)  Investice do hmotného majetku

b)  Jiné formy pořízení stálých aktiv, včetně pronájmu, nájmu a leasingu

c)  Jiné akce

výdaje (EUR)

Akce zaměřené na zlepšení uvádění na trh

a)  Investice do hmotného majetku

b)  Jiné formy pořízení stálých aktiv, včetně pronájmu, nájmu a leasingu

c)  Propagační a komunikační činnosti (kromě těch, které se týkají předcházení krizím a jejich řešení)

d)  Jiné akce

výdaje (EUR)

Výzkum a experimentální produkce

a)  Investice do hmotného majetku

b)  Jiné formy pořízení stálých aktiv, včetně pronájmu, nájmu a leasingu

c)  Jiné akce

výdaje (EUR)

Vzdělávací akce a akce výměny osvědčených postupů (kromě těch, které se týkají předcházení krizím a jejich řízení) a akce zaměřené na propagaci přístupu k poradenským službám a technické pomoci

Podle hlavního řešeného tématu:

a)  Ekologická produkce

b)  Integrovaná produkce a integrovaná kontrola škůdců

c)  Jiná environmentální témata

d)  Sledovatelnost

e)  Jakost produktu, včetně reziduí pesticidů

f)  Další otázky

výdaje (EUR)

Opatření pro předcházení krizím a jejich řešení

a)  Investice zajišťující účinnější řízení množství uvedených na trh

b)  Opatření odborné přípravy a výměna osvědčených postupů

c)  Propagace a komunikace, a to jak v rámci předcházení krizím, tak v jejich průběhu

d)  Podpora na správní náklady na zřizování vzájemných fondů

e)  Opětovná výsadba sadů, je-li nezbytná s ohledem na povinné vyklučení ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů na pokyn příslušného orgánu členského státu

f)  Stažení z trhu

g)  Zelená sklizeň nebo nesklízení ovoce a zeleniny

h)  Pojištění sklizně

výdaje (EUR)

Environmentální opatření

a)  Investice do hmotného majetku

b)  Jiné formy pořízení stálých aktiv, včetně pronájmu, nájmu a leasingu

c)  Ekologická produkce

d)  Integrovaná výroba

e)  Lepší využívání vody nebo hospodaření s vodou, včetně šetření vodou a odvodňování

f)  Akce na ochranu půdy (např. techniky práce bránící nebo omezující erozi půdy, pokryv zelení, udržitelné zemědělství, mulčování)

g)  Akce k vytvoření či udržení přirozeného prostředí příznivého pro biologickou rozmanitost (např. mokřady) nebo nebo údržba krajiny, včetně ochrany historických rysů (např. kamenné hráze, terasy, hájky)

h)  Akce ve prospěch úspor energie nebo zlepšující účinné využívání energie; přechod na energii z obnovitelných zdrojů energie

i)  Akce související s omezováním tvorby odpadů a zlepšováním hospodaření s odpady

j)  Jiné akce

výdaje (EUR)

Jiné akce

a)  Investice do hmotného majetku

b)  Jiné formy pořízení stálých aktiv, včetně pronájmu, nájmu a leasingu

c)  Jiné akce

výdaje (EUR)

2.   SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSTUPU (POSLEDNÍ DVA ROKY OPERAČNÍHO PROGRAMU)Opatření

Druh akce

Ukazatele výstupů (roční)

Akce zaměřené na plánování produkce

a)  Investice do hmotného majetku

Počet podniků zúčastněných na akcích

Celková hodnota investic (EUR)

b)  Jiné formy pořízení stálých aktiv, včetně pronájmu, nájmu a leasingu

Počet podniků zúčastněných na akcích

c)  Jiné akce

Počet podniků zúčastněných na akcích

Akce zaměřené na zlepšování a udržování jakosti produktů

a)  Investice do hmotného majetku

Počet podniků zúčastněných na akcích

Celková hodnota investic (EUR)

b)  Jiné formy pořízení stálých aktiv, včetně pronájmu, nájmu a leasingu

Počet podniků zúčastněných na akcích

c)  Jiné akce

Počet podniků zúčastněných na akcích

Akce zaměřené na zlepšení uvádění na trh

a)  Investice do hmotného majetku

Počet podniků zúčastněných na akcích

Celková hodnota investic (EUR)

b)  Jiné formy pořízení stálých aktiv, včetně pronájmu, nájmu a leasingu

Počet podniků zúčastněných na akcích

c)  Propagační a komunikační činnosti (kromě těch, které se týkají předcházení krizím a jejich řešení)

Počet provedených akcí (1)

d)  Jiné akce

Počet podniků zúčastněných na akcích

Výzkum a experimentální produkce

 

Počet podniků zúčastněných na akcích

Počet projektů

Vzdělávací akce a akce výměny osvědčených postupů (kromě těch, které se týkají předcházení krizím a jejich řízení) a akce zaměřené na propagaci přístupu k poradenským službám a technické pomoci

Podle hlavního řešeného tématu:

a)  Ekologická produkce

b)  Integrovaná produkce a integrovaná kontrola škůdců

c)  Jiná environmentální témata

d)  Sledovatelnost

e)  Jakost produktu, včetně reziduí pesticidů

f)  Další otázky

Počet dní vzdělávacích akcí, které účastníci absolvovali

Opatření pro předcházení krizím a jejich řešení

a)  Investice zajišťující účinnější řízení množství uvedených na trh

Celková hodnota investic (EUR)

b)  Opatření odborné přípravy a výměnu osvědčených postupů

Počet provedených akcí

c)  Propagace a komunikace, a to jak v rámci předcházení krizím, tak v jejich průběhu

Počet provedených akcí (1)

d)  Podpora na správní náklady na zřizování vzájemných fondů

Počet provedených akcí (4)

e)  Opětovná výsadba sadů, je-li nezbytná s ohledem na povinné vyklučení ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů na pokyn příslušného orgánu členského státu

Počet podniků zúčastněných na akcích

f)  Stahování z trhu

Počet provedených akcí (2)

g)  Zelená sklizeň a nesklízení ovoce a zeleniny

Počet provedených akcí (3)

h)  Pojištění sklizně

Počet podniků zúčastněných na akcích

Environmentální opatření

a)  Investice do hmotného majetku (5)

Počet podniků zúčastněných na akcích

Celková hodnota investic (EUR)

b)  Jiné formy pořízení stálých aktiv, včetně pronájmu, nájmu a leasingu (6)

Počet podniků zúčastněných na akcích

c)  Ekologická produkce

d)  Integrovaná výroba

e)  Lepší využívání vody a/nebo hospodaření s vodou, včetně šetření vodou a odvodňování

f)  Akce na ochranu půdy (např. techniky práce bránící/omezující erozi půdy, pokryv zelení, udržitelné zemědělství, mulčování)

g)  Akce k vytvoření či udržení přirozeného prostředí příznivého pro biologickou rozmanitost (např. mokřady) nebo údržba krajiny, včetně ochrany historických rysů (např. kamenné hráze, terasy, hájky)

h)  Akce ve prospěch úspor energie a/nebo zlepšující účinné využívání energie; přechod na energii z obnovitelných zdrojů energie

i)  Akce související s omezováním tvorby odpadů a zlepšováním hospodaření s odpady

j)  Jiné akce

Počet podniků zúčastněných na akcích Počet dotčených hektarů

Jiné akce

a)  Investice do hmotného majetku

Počet podniků zúčastněných na akcích

Celková hodnota investic (EUR)

b)  Jiné formy pořízení stálých aktiv, včetně pronájmu, nájmu a leasingu

Počet podniků zúčastněných na akcích

c)  Jiné akce

Počet podniků zúčastněných na akcích

(1)   Každý den propagační kampaně se považuje za jednu akci.

(2)   Stažení téhož produktu z trhu během různých období roku a stažení různých produktů z trhu se považují za rozdílné akce. Každá operace stažení z trhu pro daný produkt se považuje za jednu akci.

(3)   Zelená sklizeň a nesklízení různých produktů se považují za rozdílné akce. Zelená sklizeň a nesklízení téhož produktu se považují za jednu akci, bez ohledu na dobu, jakou trvají, počet účastnících se podniků a počet dotčených pozemků nebo hektarů.

(4)   Akce týkající se zřízení rozdílných vzájemných fondů se považují za rozdílné akce.

(5)   Včetně investic nesouvisejících s výrobou, které souvisejí s dosažením závazků přijatých v rámci jiných environmentálních opatření.

(6)   Včetně jiných forem pořizování stálých aktiv, které souvisejí s dosažením závazků přijatých v rámci jiných environmentálních opatření.

3.   SPOLEČNÉ UKAZATELE TÝKAJÍCÍ SE VÝSLEDKŮ (POSLEDNÍ DVA ROKY OPERAČNÍHO PROGRAMU)Opatření

Ukazatele týkající se výsledků (měření)

Akce zaměřené na plánování produkce

Změna celkového objemu produkce uváděné na trh (tuny) Změna jednotkové hodnoty celkové produkce uvedené na trh (EUR/kg)

Akce zaměřené na zlepšování a udržování jakosti produktů

Změna objemu produkce uvedené na trh, která splňuje požadavky v rámci určitého „režimu kvality“ (tuny) (1)

Změna jednotkové hodnoty produkce uvedené na trh (EUR/kg)

Akce zaměřené na zlepšení uvádění na trh

Změna celkového objemu produkce uváděné na trh (tuny) Změna jednotkové hodnoty celkové produkce uvedené na trh (EUR/kg)

Vzdělávací akce a výměna osvědčených postupů (kromě těch, které se týkají předcházení krizím a jejich řešení) a akce zaměřené na podporu přístupu k poradenským službám a technické pomoci

Počet osob, které absolvovaly celou vzdělávací činnost/celý program Počet podniků využívajících poradenské služby

Opatření pro předcházení krizím a jejich řešení

 

a)  Investice zajišťující účinnější řízení množství uvedených na trh

Celkový objem produkce, která je předmětem řízení množství (tuny)

b)  Vzdělávací akce

Počet osob, které absolvovaly celou vzdělávací činnost/celý program

c)  Propagace a komunikace

Odhadovaná změna objemu produkce uvedené na trh u produktů, jež jsou předmětem propagačních/komunikačních činností (tuny)

d)  Podpora na správní náklady na zřizování vzájemných fondů

Celková hodnota zřízeného vzájemného fondu (EUR)

e)  Opětovná výsadba sadů, je-li nezbytná s ohledem na povinné vyklučení ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů na pokyn příslušného orgánu členského státu

Celková plocha, na kterou se vztahuje opětovná výsadba sadů (ha)

f)  Stažení z trhu

Celkový objem produkce, která je předmětem stažení z trhu (tuny)

g)  Zelená sklizeň nebo nesklízení ovoce a zeleniny

Celková plocha, na kterou se zelená sklizeň nebo nesklízení vztahuje (ha)

h)  Pojištění sklizně

Celková hodnota pojištěného rizika (EUR)

Environmentální opatření

Odhadovaná změna roční spotřeby minerálních hnojiv na hektar, podle druhu hnojiva (N a P2O3) (tuny/ha)

Odhadovaná změna roční spotřeby vody na hektar (m3/ha)

Odhadovaná změna roční spotřeby energie podle druhu zdroje energie a druhu paliva (litry/m3/Kwh na tunu produkce uvedené na trh)

Odhadovaná změna ročního objemu vyprodukovaných odpadů (tuny)

Jiné akce

Změna celkového objemu produkce uvedené na trh (tuny)

Změna jednotkové hodnoty produkce uvedené na trh (EUR/kg)

(1)   „Kvalitativní“ požadavky mají v této souvislosti představovat soubor podrobných povinností týkajících se produkčních metod, a) jejichž dodržování podléhá nezávislé kontrole a b) jejichž výsledkem je hotový produkt, jehož kvalita i) významně převyšuje běžné komerční normy, jako jsou normy pro zdraví lidí, rostlin nebo environmentální normy, a ii) reaguje na aktuální i předvídatelné tržní příležitosti. Navrhuje se, aby se hlavní druhy „režimů kvality“ vztahovaly na: a) certifikovanou ekologickou produkci; b) chráněná zeměpisná označení a chráněná označení původu, c) certifikovanou integrovanou produkci, d) soukromé certifikované režimy kvality produktů.

Poznámky: Ukazatelem pro změny je situace v době zahájení programu.

4.   SPOLEČNÉ UKAZATELE DOPADU (POSLEDNÍ DVA ROKY OPERAČNÍHO PROGRAMU)Opatření

Celkové cíle

Ukazatele týkající se dopadu (měření)

Akce zaměřené na plánování produkce

Zlepšování konkurenceschopnosti

Zlepšování přitažlivosti členství v organizacích producentů

Odhadovaná změna celkové hodnoty produkce uváděné na trh (EUR)

Změna celkového počtu producentů ovoce a zeleniny, kteří jsou aktivními členy (1) dotčené organizace producentů OP/ sdružení organizací producentů SOP (počet)

Změna celkové plochy sloužící k produkci ovoce a zeleniny, obdělávané členy dotčené OP/SOP (ha)

Akce zaměřené na zlepšování a udržování jakosti produktů

Akce zaměřené na zlepšení uvádění na trh

Výzkum a experimentální produkce

Vzdělávací akce (kromě těch, které se týkají předcházení krizím a jejich řešení) a/nebo akce zaměřené na podporu přístupu k poradenským službám a technické pomoci

Opatření pro předcházení krizím a jejich řešení

Environmentální opatření

Uchovávání a ochrana životního prostředí:

 

a)  Kvalita vody

Odhadovaná změna celkové spotřeby minerálních hnojiv, podle druhu hnojiva (N a P2O3) (tuny)

b)  Udržitelné využívání vodních zdrojů

Odhadovaná změna celkové spotřeby vody (m3)

c)  Zmírňování změny klimatu

Odhadovaná změna celkové spotřeby energie, podle druhu zdroje energie a druhu paliva (litry/m3/Kwh)

Jiné akce

Zlepšování konkurenceschopnosti

Zlepšování přitažlivosti členství v organizacích producentů

Odhadovaná změna celkové hodnoty produkce uváděné na trh (EUR)

Změna celkového počtu producentů ovoce a zeleniny, kteří jsou aktivními členy (1) dotčené OP/SOP (počet)

Změna celkové plochy sloužící k produkci ovoce a zeleniny, obdělávané členy dotčené OP/SOP (ha)

(1)   Aktivními členy jsou členové, kteří dodávají produkty do OP/SOP.

Poznámky: Ukazatelem pro změny je situace v době zahájení programu.

5.   SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝCHOZÍHO STAVU

Poznámka:  Ukazatele výchozího stavu jsou potřebné pro analýzu situace v době zahájení programového období. Některé společné ukazatele výchozího stavu jsou relevantní pouze pro jednotlivé operační programy na úrovni organizací producentů (např. objem produkce uváděné na trh ve výši méně než 80 % průměrné ceny obdržené OP/SOP). Jiné společné ukazatele výchozího stavu jsou rovněž relevantní pro vnitrostátní strategie na úrovni členských států (např. celková hodnota produkce uváděné na trh).

Ukazatele výchozího stavu se zpravidla vypočtou jako průměr za tři roky. Pokud nejsou k dispozici žádné údaje, měly by se vypočítat alespoň s pomocí údajů týkajících se jednoho roku.Cíle

Ukazatele výchozího stavu související s cíli

Celkové cíle

Ukazatel

Definice (a měření)

Zlepšování konkurenceschopnosti

Celková hodnota produkce uvedené na trh

Celková hodnota produkce uvedené na trh OS/SOP (Euro)

Zlepšování přitažlivosti členství v organizacích producentů

Počet producentů ovoce a zeleniny, kteří jsou aktivními členy dotyčné OP/SOP

Počet producentů ovoce a zeleniny, kteří jsou aktivními členy (1) OP/SOP

Celková plocha sloužící k produkci ovoce a zeleniny, obdělávaná členy dotyčné OP/SOP

Celková plocha sloužící k produkci ovoce a zeleniny, obdělávaná členy OP/SOP (ha)

Specifické cíle

 

 

Podpora koncentrace nabídky

Celkový objem produkce uvedené na trh

Celkový objem produkce uvedené na trh OS/SOP (tuny)

Propagace uvádění produktů vyprodukovaných členy na trhu

Zajišťování, aby se produkce kvalitou a kvantitou přizpůsobovala poptávce

Objem produkce uváděné na trh, která splňuje požadavky v rámci určitého „režimu kvality“ (2) podle hlavních druhů dotčených „režimů kvality“ (tuny)

Posilování komerční hodnoty produktů

Průměrná jednotková hodnota produkce uváděné na trh

Celková hodnota produkce uváděné na trh / celkový objem produkce uváděné na trh (EUR/kg)

Podpora znalostí a zdokonalování lidského potenciálu

Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích akcí

Počet osob, které absolvovaly vzdělávací akci během uplynulých tří let (počet).

 

Počet podniků využívajících poradenské služby

Počet podniků, členů OP/SOP využívajících poradenské služby (počet)

Cíle

Ukazatele výchozího stavu související s cíli

Ukazatel

Definice (a měření)

Specifické cíle v oblasti životního prostředí

Přispívání k ochraně půdy

Plocha ohrožená erozí půdy, na níž se provádějí opatření proti erozi

Plocha sloužící k produkci ovoce a zeleniny, vystavená riziku eroze půdy (3) v případech, kdy se provádějí opatření proti erozi (ha)

Přispívání k zachovávání a zlepšování kvality vody

Plocha, na níž se omezuje používání hnojiv / lépe hospodaří s hnojivy

Plocha sloužící k produkci ovoce a zeleniny podléhající omezování používání nebo lepšímu hospodaření s hnojivy (ha)

Přispívání k udržitelnému využívání vodních zdrojů

Plocha, na níž se provádějí opatření na šetření vodou

Plocha sloužící k produkci ovoce a zeleniny, na níž se provádějí opatření na šetření vodou (ha)

Přispívání k ochraně přirozeného prostředí a biologické rozmanitosti a zachování krajiny

Ekologická produkce

Oblast využívaná k ekologické produkci ovoce nebo zeleniny (ha)

Integrovaná výroba

Oblast využívaná k integrované produkci ovoce nebo zeleniny (ha)

Jiné akce přispívající k ochraně přirozeného prostředí a biologické rozmanitosti a zachování krajiny

Plocha, na kterou se vztahují jiné akce přispívající k ochraně přirozeného prostředí a biologické rozmanitosti a zachování krajiny (ha)

Přispívání ke zmírňování změny klimatu

Vytápění skleníků – energetická účinnost

Odhadovaná roční spotřeba energie pro účely vytápění skleníků podle druhu zdroje energie (tuny/litry/m3/kWh na tunu produkce uváděné na trh)

Snižování objemu vyprodukovaných odpadů

Množství nebo objem odpadu

Tuny/litry/m3

(1)   Aktivními členy jsou členové, kteří dodávají produkty do OP/SOP.

(2)   „Kvalitativní“ požadavky mají v této souvislosti představovat soubor podrobných povinností týkajících se produkčních metod, a) jejichž dodržování podléhá nezávislé kontrole a b) jejichž výsledkem je hotový produkt, jehož kvalita i) významně převyšuje běžné komerční normy, jako jsou normy pro zdraví lidí, rostlin nebo environmentální normy, a ii) reaguje na aktuální i předvídatelné tržní příležitosti. Hlavní druhy „režimů kvality“ zahrnují: a) certifikovanou ekologickou produkci; b) chráněná zeměpisná označení a chráněná označení původu, c) certifikovanou integrovanou produkci, d) soukromé certifikované režimy kvality produktů.

(3)   „Vystavený riziku eroze půdy“ znamená každý svažitý pozemek se sklonem větším než 10 %, bez ohledu na to, zda na něm byla uplatněna opatření proti erozi (např. půdní pokryv, střídaní plodin apod.). Nejsou-li k dispozici příslušné údaje, může členský stát použít tuto definici: „Vystavený riziku eroze půdy“ znamená každý pozemek s předpokládanou ztrátou půdy přesahující přirozenou tvorbu půdy bez ohledu na to, zda na něm byla uplatněna opatření proti erozi (např. půdní pokryv, střídaní plodin apod.).
PŘÍLOHA III

Minimální požadavky na stažení produktů podle čl. 15 odst. 2

1. Produkty musí být:

 celé,

 zdravé; produkty postižené hnilobou nebo jinými nedostatky, které je činí nezpůsobilými ke spotřebě, jsou vyloučeny,

 čisté, prakticky prosté všech viditelných cizích látek,

 prakticky prosté škůdců a poškození způsobených škůdci,

 bez nadměrné povrchové vlhkosti,

 prosté všech cizích příchutí a/nebo zápachů.

2. Produkty musí být s ohledem na svůj druh dostatečně vyvinuté a zralé.

3. Produkty musí mít typické vlastnosti odrůdy a tržního druhu.
PŘÍLOHA IV

Dopravní náklady při bezplatném rozdělení podle čl. 16 odst. 1Vzdálenost mezi místem stažení z trhu a místem dodávky

Dopravní náklady (EUR/t) (1)

25 km či menší

18,20

Více než 25 km, ale nejvýše 200 km

41,40

Více než 200 km, ale nejvýše 350 km

54,30

Více než 350 km, ale nejvýše 500 km

72,60

Více než 500 km, ale nejvýše 750 km

95,30

Větší než 750 km

108,30

(1)   Příplatek za chladírenskou dopravu: 8,50 EUR/tunu.
PŘÍLOHA V

Náklady na třídění a balení uvedené v čl. 17 odst. 1Produkt

Náklady na třídění a balení (EUR/t)

Jablka

187,70

Hrušky

159,60

Pomeranče

240,80

Klementinky

296,60

Broskve

175,10

Nektarinky

205,80

Melouny vodní

167,00

Květák

169,10

Jiné produkty

201,10
PŘÍLOHA VI

Prohlášení na obalech produktů podle čl. 17 odst. 2

 Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент за изпълнение (ЕC) 2017/…)

 Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento de ejecución (UE) 2017/…]

 Produkt určený k bezplatné distribuci (prováděcí nařízení (EU) 2017/…)

 Produkt til gratis uddeling (gennemførelsesforordning (EU) 2017/…)

 Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Durchführungsverordnung (EU) 2017/…)

 Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [rakendusmäärus (EL) 2017/…]

 Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/…]

 Product for free distribution (Implementing Regulation (EU) 2017/…)

 Produit destiné à la distribution gratuite [règlement d'exécution (UE) 2017/…]

 Proizvod za slobodnu distribuciju (Provedbena uredba (EU) 2017/…)

 Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento di esecuzione (UE) 2017/…]

 Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Īstenošanas regula (ES) 2017/…]

 Nemokamai platinamas produktas [Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/…]

 Ingyenes szétosztásra szánt termék ((EU) 2017/… végrehajtási rendelet)

 Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament ta' implimentazzjoni (UE) 2017/…]

 Voor gratis uitreiking bestemd product (Uitvoeringsverordening (EU) 2017/…)

 Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/…]

 Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento de execução (UE) 2017/…]

 Produs destinat distribuirii gratuite [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/…]

 Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/…]

 Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Izvedbena uredba (EU) 2017/…]

 Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/…)

 Produkt för gratisutdelning (genomförandeförordning (EU) 2017/…)
PŘÍLOHA VII

Produkty a období uplatňování dodatečných dovozních cel podle článku 39

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, je třeba považovat popis produktů pouze za orientační. Působnost dodatečných cel je pro účely této přílohy určena působností kódů KN tak, jak existují v době přijetí tohoto nařízení.Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Doba použitelnosti

78,0015

0702 00 00

Rajčata

Od 1. října do 31. května

78,0020

Od 1. června do 30. září

78,0065

0707 00 05

Okurky salátové

Od 1. května do 31. října

78,0075

Od 1. listopadu do 30. dubna

78,0085

0709 91 00

Artyčoky

Od 1. listopadu do 30. června

78,0100

0709 93 10

Cukety

Od 1. ledna do 31. prosince

78,0110

0805 10 20

Pomeranče

Od 1. prosince do 31. května

78,0120

0805 20 10

Klementinky

Od 1. listopadu do konce února

78,0130

0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90

Mandarinky (včetně tangerine a satsuma); wilkingy a podobné citrusové hybridy

Od 1. listopadu do konce února

78,0155

0805 50 10

Citrony

Od 1. června do 31. prosince

78,0160

Od 1. ledna do 31. května

78,0170

0806 10 10

Stolní hrozny

Od 16. července do 16. listopadu

78,0175

0808 10 80

Jablka

Od 1. ledna do 31. srpna

78,0180

Od 1. září do 31. prosince

78,0220

0808 30 90

Hrušky

Od 1. ledna do 30. dubna

78,0235

Od 1. července do 31. prosince

78,0250

0809 10 00

Meruňky

Od 1. června do 31. července

78,0265

0809 29 00

Třešně, s výjimkou višní

Od 16. května do 15. srpna

78,0270

0809 30

Broskve, včetně nektarinek

Od 16. června do 30. září

78,0280

0809 40 05

Švestky

Od 16. června do 30. září( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

( 2 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 ze dne 22. října 2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3/2008 (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 56).

( 3 ) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18).

( 4 ) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. července 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 59).

( 5 ) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

( 6 ) http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm

Top