EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1243-20170512

Consolidated text: Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1243/2014 ze dne 20. listopadu 2014 , kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o informace, které mají být zasílány členskými státy, jakož i potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1243/2017-05-12

02014R1243 — CS — 12.05.2017 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1243/2014

ze dne 20. listopadu 2014,

kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o informace, které mají být zasílány členskými státy, jakož i potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů

(Úř. věst. L 334 21.11.2014, s. 39)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/788 ze dne 8. května 2017,

  L 119

7

9.5.2017


Opraveno:

 C1

Oprava, Úř. věst. L 221, 22.8.2015, s.  7 (č. 1243/2014)
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1243/2014

ze dne 20. listopadu 2014,

kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o informace, které mají být zasílány členskými státy, jakož i potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajůČlánek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví pravidla týkající se informací, které mají Komisi zasílat členské státy za účelem umožnění monitorování a hodnocení operací financovaných z Evropského námořního a rybářského fondu (dále jen „ENRF“) v rámci sdíleného řízení.

Článek 2

Seznam údajů a struktura databáze

1.  Každý členský stát zaznamenává v databázi uvedené v čl. 125 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a poskytuje Komisi seznam údajů obsahující informace uvedené v čl. 107 odst. 3 nařízení (EU) č. 508/2014 a strukturou odpovídající struktuře stanovené v příloze I tohoto nařízení.

▼M1

2.  Seznam údajů se zaznamenává a poskytuje Komisi do 31. března každého roku v souladu se šablonami stanovenými v přílohách prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1242/2014 ( 1 ) u každé operace vybrané pro financování v rámci operačního programu podporovaného z ENRF.

▼M1 —————

▼B

Článek 4

Údaje o provádění operace

Informace podle části D přílohy I (údaje o provádění operace) vycházejí z kolonek uvedených v příloze II.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

STRUKTURA DATABÁZE

▼M1

ČÁST A

Správní údaje:Pole

Obsah pole

Popis

Potřeby týkající se údajů a synergie

1

Kód CCI

Společný identifikační kód operačního programu

Datové pole 19 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 (1)

2

Jednoznačný identifikátor operace (ID)

Povinné pro všechny operace podporované z fondu

Datové pole 5 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014

3

Název operace

Je-li k dispozici a pokud pole 2 je číslo

Datové pole 5 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014

4

Číslo plavidla v rejstříku rybářského loďstva Společenství (číslo CFR) (2)

Je-li relevantní

Specifické pro ENRF

5

Kód NUTS (3)

Uveďte nejvhodnější úroveň NUTS (standardně = úroveň III)

Specifické pro ENRF

6

Příjemce

Název nebo jméno příjemce (pouze právnické osoby a fyzické osoby v souladu s vnitrostátním právem)

Datové pole 1 přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014

7

Gender příjemce

Je-li relevantní (možný údaj: 1: muž, 2: žena, 3: ostatní)

Specifické pro ENRF

8

Velikost podniku

Je-li relevantní (4) (možné údaje: 1: mikropodnik, 2: malý, 3: střední, 4: velký)

Specifické pro ENRF

9

Stav provádění operace

Jednomístné číslo:

kód 0 = operace, pro kterou bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory, ale u které ještě příjemce nevykázal řídicímu orgánu žádné výdaje

kód 1 = operace po částečném provedení přerušena (u které příjemce vykázal řídicímu orgánu některé výdaje)

kód 2 = operace po částečném provedení ukončena (u které příjemce vykázal řídicímu orgánu některé výdaje)

kód 3 = operace dokončena (u které byly příjemci proplaceny všechny výdaje)

kód 4 = operace se provádí (u které příjemce vykázal řídicímu orgánu některé výdaje)

kód 5 = operace plně provedena (ale u které příjemci nebyly nutně proplaceny všechny výdaje)

Specifické pro ENRF

(1)   Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu (Úř. věst. L 138, 13.5.2014, s. 5).

(2)   Příloha I nařízení Komise (ES) č. 26/2004 ze dne 30. prosince 2003 o rejstříku rybářského loďstva Společenství (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25).

(3)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

(4)   V souladu s čl. 2 bodem 28 nařízení (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320), pokud jde o malé a střední podniky.

ČÁST B

Prognóza výdajů (v měně operace)Pole

Obsah pole

Popis

Potřeby týkající se údajů a synergie

10

Způsobilé náklady celkem

Výše celkových způsobilých nákladů operace schválených v dokladu o podmínkách podpory

Datové pole 41 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014

11

Způsobilé veřejné náklady celkem

Výše celkových způsobilých nákladů představujících veřejné výdaje podle definice v čl. 2 bodě 15 nařízení (EU) č. 1303/2013

Datové pole 42 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014

12

Podpora ENRF

Výše podpory ENRF uvedené v dokladu o podmínkách podpory

Specifické pro ENRF

13

Datum schválení

Datum dokladu o podmínkách podpory

Datové pole 12 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014

ČÁST C

Finanční provedení operace (v EUR)Pole

Obsah pole

Popis

Potřeby týkající se údajů a synergie

14

Způsobilé výdaje celkem

Celkové způsobilé výdaje vykázané příjemcem řídicímu orgánu v žádosti (žádostech) o platbu

Datové pole 46 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014

15

Způsobilé veřejné výdaje celkem

Veřejné výdaje podle definice čl. 2 bodu 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 odpovídající způsobilým výdajům vykázaným příjemcem řídicímu orgánu v žádosti (žádostech) o platbu

Datové pole 47 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014

16

Způsobilé výdaje ENRF

Výdaje ENRF odpovídající způsobilým výdajům vykázaným příjemcem řídicímu orgánu v žádosti (žádostech) o platbu

Specifické pro ENRF

17

Datum konečné platby příjemci

 

Datové pole 45 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 (pouze datum konečné platby příjemci)

ČÁST D

Údaje o provádění operacePole

Obsah pole

Poznámka

Potřeby týkající se údajů a synergie

18

Dotčené opatření

Kód opatření (viz příloha II)

Specifické pro ENRF

19

Ukazatel výstupu

Číselná hodnota

Specifické pro ENRF

20

Údaje o provádění operace

Viz příloha II

Specifické pro ENRF

21

Hodnota údajů o provádění

Číselná hodnota

Specifické pro ENRF

(aktualizuje se pouze dvakrát, pokud je v poli 9 zapsán kód 0 nebo kód 5)

▼B

ČÁST E

Ukazatele výsledkůPole

Obsah pole

Poznámka

Potřeby týkající se údajů a synergie

22

Ukazatel (ukazatele) výsledku operace

Číselný kód ukazatele výsledků (1)

Specifické pro ENRF

23

Orientační výsledky, které očekává příjemce

Číselná hodnota

Specifické pro ENRF

24

Hodnota ukazatele výsledku ověřená po provedení

Číselná hodnota

Specifické pro ENRF

(1)   Sestaveno podle čl. 107 odst. 1 nařízení (EU) č. 508/2014.
PŘÍLOHA II

ÚDAJE O PROVÁDĚNÍ OPERACEKód opatření

Opatření v nařízení (EU) č. 508/2014

Údaje o provádění operace

Kapitola I: Udržitelný rozvoj rybolovu

I.1

Ustanovení článku 26 a čl. 44 odst. 3

Inovace

— údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

— typ inovace: Produkty a vybavení; postupy a techniky; řídicí a organizační systém

— počet osob, které přímo využívají operaci v podporovaných podnicích

I.2

Článek 27 a čl. 44 odst. 3

Poradenské služby

— údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

— typ poradenské služby: studie proveditelnosti a poradenské služby; profesní poradenství; strategie podnikání

I.3

Článek 28 a čl. 44 odst. 3

Partnerství mezi vědci a rybáři

— údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

— typ činností: sítě; dohoda o partnerství nebo sdružení; shromažďování údajů a jejich správa; studie; pilotní projekty; šíření poznatků; semináře; osvědčené postupy

— počet vědců, kteří se podílejí na partnerství

— počet rybářů, kteří se podílejí na partnerství

— počet jiných subjektů, které se podílejí na operaci

I.4

Čl. 29 odst. 1 a 2 a čl. 44 odst. 1 písm. a)

Podpora lidského kapitálu, vytváření pracovních míst a sociálního dialogu – odborná příprava, vytváření sítí, sociální dialog, podpora manžela/manželky a partnerů

— údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

— typ činností: vzdělávání a školení; vytváření sítí, sociální dialog

— počet manželek/manželů a partnerů, kteří využívají operaci

— počet osob nebo organizací, které využívají operaci (účastníků školení, členů sítí, organizací zapojených do akcí sociálního dialogu)

I.5

Čl. 29 odst. 3 a čl. 44 odst. 1 písm. a)

Podpora lidského kapitálu, vytváření pracovních míst a sociálního dialogu – stážisté na palubě plavidel pro drobný pobřežní rybolov

— údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

— typ činností: vzdělávání a školení

— počet stážistů, kteří využívají operaci

I.6

Článek 30 a čl. 44 odst. 4

Diverzifikace a nové formy příjmů

— údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

— typ diverzifikace: investice do plavidel; cestovní ruch s nabídkou rybaření; restaurace; environmentální služby, výchovné činnosti

— počet dotčených rybářů

I.7

Článek 31 a čl. 44 odst. 2

Podpora zahájení podnikání mladých rybářů

— údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

— věk mladých rybářů, kteří využívají operaci

I.8

Článek 32 a čl. 44 odst. 1 písm. b)

Zdraví a bezpečnost

— údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

— typ dotčeného vybavení: investice do plavidel; vybavení jednotlivců

— počet rybářů dotčených operací

I.9

Článek 33

Dočasné zastavení rybolovných činností

— počet dotčených rybářů

— počet dotčených dnů

I.10

Článek 34

Trvalé zastavení rybolovných činností

— počet dotčených rybářů

I.11

Článek 35

Vzájemný fond pro případy nepříznivých klimatických jevů a ekologických katastrof – vytvoření fondu

— název vzájemného fondu

I.12

Článek 35

Vzájemný fond pro případy nepříznivých klimatických jevů a ekologických katastrof – vyplacené kompenzace

— kompenzace vyplacená v případě: nepříznivých klimatických jevů; ekologických katastrof; nákladů na záchranu

— počet dotčených plavidel

— počet dotčených členů posádky

I.13

Článek 36

Podpora systémů pro přidělování rybolovných práv

— typ činnosti: navržení; vývoj; monitorování; hodnocení; řízení

— typ příjemce: orgán veřejné moci; právnická nebo fyzická osoba; organizace rybářů; organizace producentů; ostatní

I.14

Článek 37

Podpora přípravy a provádění opatření pro zachování zdrojů a regionální spolupráce

— typ činnosti: navržení; vývoj a monitorování; zapojení zúčastněných stran; přímé obnovení populací

— počet dotčených populací (je-li relevantní)

— celková plocha, které se týká projekt (v km2)

I.15

Článek 38 a čl. 44 odst. 1 písm. c)

Omezení dopadu rybolovu na mořské prostředí a přizpůsobení rybolovu ochraně druhů

— údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

— typ investice: selektivita lovných zařízení; snížení výmětů nebo řešení nežádoucích úlovků; odstranění dopadů na ekosystém a mořské dno; ochrana lovných zařízení a úlovků proti savcům a ptákům; zařízení s uzavíracím mechanismem v nejvzdálenějších regionech

— počet rybářů, kteří využívají operaci

I.16

Článek 39 a čl. 44 odst. 1 písm. c)

Inovace související se zachováním mořských biologických zdrojů

— údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

— typ operace: rozvoj nových technických nebo organizačních znalostí snižujících dopady; zavedení nových technických nebo organizačních znalostí snižujících dopady; rozvoj nových technických nebo organizačních znalostí umožňujících udržitelné využívání; zavedení nových technických nebo organizačních znalostí umožňujících udržitelné využívání

— počet rybářů, kteří využívají operaci

I.17

Čl. 40 odst. 1 písm. a)

Ochrana a obnova mořské biologické rozmanitosti – sběr odpadu

— počet rybářů, kteří využívají operaci

I.18

Čl. 40 odst. 1 písm. b) až g) a i) a čl. 44 odst. 6

Ochrana a obnova mořské biologické rozmanitosti – přispívání k lepšímu řízení nebo zachování zdrojů, výstavba, instalace nebo modernizace statických nebo mobilních zařízení, příprava plánů ochrany a řízení týkajících se lokalit soustavy NATURA 2000 a územně chráněných oblastí, řízení, obnova a monitorování chráněných mořských oblastí, včetně lokalit NATURA 2000, environmentální povědomí, účast na dalších opatřeních zaměřených na zachování a posílení biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb

— údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

— typ operace: investice do zařízení; řízení zdrojů; plány řízení pro síť Natura 2000 a pro územně chráněnou oblast; řízení sítě Natura 2000; řízení mořských chráněných oblastí; zvyšování informovanosti; další opatření na posílení biologické rozmanitosti

— celková plocha, které se týká síť Natura 2000 (v km2)

— celková plocha, které se týká mořská chráněná oblast (v km2)

— počet dotčených rybářů

I.19

Čl. 40 odst. 1 písm. h)

Ochrana a obnova mořské biologické rozmanitosti – systémy pro náhradu škod na úlovcích způsobených savci a ptáky

— počet rybářů, kteří využívají operaci

I.20

Čl. 41 odst. 1 písm. a), b) a c) a čl. 44 odst. 1 písm. d)

Energetická účinnost a zmírňování změny klimatu – investice do plavidel, audity a programy energetické účinnosti, studie

— údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

— typ operace: investice do plavidel; lovné zařízení; energetická účinnost; studie

— počet rybářů, kteří využívají operaci

— % snížení spotřeby paliva

— % snížení emisí CO2, je-li relevantní

I.21

Čl. 41 odst. 2 a čl. 44 odst. 1 písm. d)

Energetická účinnost a zmírňování změny klimatu – výměna nebo modernizace motorů

— údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

— typ operace: nahrazení; modernizace

— kW před zásahem (výkon osvědčen nebo fyzicky zkontrolován)

— kW po zásahu (výkon osvědčen nebo fyzicky zkontrolován)

— počet rybářů, kteří využívají operaci

— % snížení spotřeby paliva

— % snížení emisí CO2, je-li relevantní

1.22

Článek 42 a čl. 44 odst. 1 písm. e)

Přidaná hodnota, jakost produktů a využívání nežádoucích úlovků

— údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

— typ operace: investice, které zajišťují přidanou hodnotu produktů; investice do plavidel zlepšující jakost produktů rybolovu

— počet rybářů, kteří využívají operaci

1.23

Čl. 43 odst. 1 a 3 a čl. 44 odst. 1 písm. f)

Rybářské přístavy, místa vykládky, aukční síně a přístřešky – investice vylepšující infrastrukturu rybářských přístavů a aukčních sítí nebo míst vykládky a přístřešků; investice do zlepšení bezpečnosti rybářů

— údaj, zda se operace týká námořního rybolovu, vnitrozemského rybolovu nebo obojího

— kategorie investice: rybářské přístavy; místa vykládky; aukční síně; přístřešky

— typ investice: jakost; kontrola a sledovatelnost; energetická účinnost; ochrana životního prostředí; bezpečnost a pracovní podmínky

— počet rybářů, kteří využívají operaci

— počet jiných uživatelů přístavu nebo ostatních pracovníků, kteří využívají operaci

I.24

Čl. 43 odst. 2

Rybářské přístavy, místa vykládky, aukční síně a přístřešky – investice za účelem usnadnění plnění povinnosti vykládky všech úlovků

— kategorie investice: rybářské přístavy; místa vykládky; aukční síně; přístřešky

— počet rybářů, kteří využívají operaci

Kapitola II: Udržitelný rozvoj akvakultury

II.1

Článek 47

Inovace

— typ inovace: rozvoj znalostí; zavedení nových druhů; studie proveditelnosti

— druh zapojeného výzkumného subjektu: soukromý, veřejný

— počet zaměstnanců, kteří využívají operaci přímo v podporovaných podnicích

II.2

Čl. 48 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h)

Produktivní investice do akvakultury

— typ investice: produktivní investice; diverzifikace; modernizace; zdraví zvířat; jakost produktů; obnova; doplňující činnosti

— počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

II.3

Čl. 48 odst. 1 písm. e), i) a j)

Produktivní investice do akvakultury – účinné využívání zdrojů, snižování spotřeby vody a chemikálií, systémy s recirkulací minimalizující použití vody

— typ investice: životní prostředí a zdroje; využívání a jakost vody; uzavřené systémy

II.4

Čl. 48 odst. 1 písm. k)

Produktivní investice do akvakultury – zvýšení energetické účinnosti, energie z obnovitelných zdrojů

— typ investice: energetická účinnost; energie z obnovitelných zdrojů

II.5

Článek 49

Řídicí, pomocné a poradenské služby pro akvakulturní hospodářství

— typ operace: zavedení řídicích služeb; pomocné a poradenské služby; nákup poradenských služeb pro zemědělské podniky;

— typ poradenské služby (je-li relevantní): dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí; posouzení dopadu na životní prostředí; dodržování právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, jejich zdraví a bezpečnosti a veřejného zdraví; obchodní a marketingové strategie

— počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

II.6

Článek 50

Podpora lidského kapitálu a vytváření sítí

— typ činnosti: odbornou přípravu; celoživotní učení; šíření poznatků; nové odborné dovednosti; zlepšování pracovních podmínek a prosazování bezpečnosti při práci; vytváření sítí a výměna zkušeností.

— počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

— počet manželek/manželů a životních partnerů, kteří využívají operaci

II.7

Článek 51

Zvyšování potenciálu zařízení pro akvakulturu

— typ operace: určení oblastí; zlepšení podpůrných zařízení a infrastruktur; předcházení závažným škodám; opatření po zjištění zvýšeného úhynu nebo nákaz

— počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

II.8

Článek 52

Podpora nových chovatelů uskutečňujících udržitelnou akvakulturu

— dotčená plocha celkem (v km2)

— počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

II.9

Článek 53

Přechod na systémy řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí a na ekologickou akvakulturu

— typ operace: přechod na ekologickou akvakulturu; účast v programu EMAS

— počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

— dotčená plocha celkem (v km2)

II.10

Článek 54

Akvakultura poskytující environmentální služby

— typ operace: akvakultura v síti Natura 2000; zachovávání a rozmnožování ex situ; operace v oblasti akvakultury zahrnující ochranu a zlepšování životního prostředí a biologické rozmanitosti.

— počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

— celková plocha, které se týká síť Natura 2000 (v km2)

— celková dotčená plocha mimo síť Natura 2000 (v km2)

II.11

Článek 55

Opatření na ochranu veřejného zdraví

— počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

II.12

Článek 56

Opatření pro zajištění zdraví a dobrých životních podmínek zvířat

— typ operace: tlumení a eradikace nákaz; osvědčené postupy a kodexy chování; snížení závislosti na veterinárních léčivých přípravcích; veterinární nebo farmaceutické studie a osvědčené postupy; sdružení na ochranu zdraví; finanční vyrovnání chovatelům měkkýšů.

— počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

II.13

Článek 57

Pojištění populace akvakultury

— počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

Kapitola III: Trvale udržitelný rozvoj rybolovných a akvakulturních oblastí

III.1

Čl. 62 odst. 1 písm. a)

Podpora z ENRF na komunitně vedený místní rozvoj – přípravné podpůrné činnosti

— typ příjemce: veřejný orgán; nevládní organizace; jiný kolektivní subjekt; soukromá osoba

III.2

Článek 63

Provádění strategií místního rozvoje – výběr místních akčních v oblasti rybolovu (skupin FLAG (1))

— populace pod kontrolou skupiny FLAG celkem (v jednotkách)

— počet partnerů z veřejného sektoru ve skupině FLAG

— počet partnerů ze soukromého sektoru ve skupině FLAG

— počet partnerů z občanské společnosti ve skupině FLAG

— počet zaměstnaných skupinou FLAG pro správní úkoly (v přepočtu na plné pracovní úvazky: FTE)

— počet zaměstnaných skupinou FLAG pro propagační úkoly (v přepočtu na plné pracovní úvazky: FTE)

III.3

Článek 63

Provádění strategií místního rozvoje – projekty podporované skupinami FLAG (včetně provozních nákladů a propagace)

— typ operace: zvyšování hodnoty; diverzifikace; životní prostředí; sociokulturní; správa veřejných záležitostí; provozní náklady a propagace

III.4

Článek 64

Spolupráce

— typ operace: přípravné podpůrné činnosti; projekty v rámci stejného členského státu; projekty s ostatními členskými státy; projekty s partnery mimo EU

— počet partnerů (je-li relevantní)

Kapitola IV: Opatření související s uváděním na trh a zpracováním

IV.1

Článek 66

Plány produkce a uvádění produktů na trh

— počet členů zúčastněných organizací producentů

IV.2

Článek 67

Podpora skladování

— počet členů organizací producentů, kteří využívají operaci

IV.3

Článek 68

Opatření týkající se uvádění na trh

— typ operace: vytváření organizací producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborových organizací; nacházení nových trhů a zlepšování podmínek pro uvádění na trh; podporování jakosti a přidané hodnoty; transparentnost produkce; sledovatelnost a ekoznačky; standardní smlouvy; komunikační a propagační kampaně

— u projektů zaměřených na nalézání nových trhů a zlepšování podmínek pro uvádění na trh: druhy s tržním potenciálem; nežádoucí úlovky; produkty s nízkým dopadem na životní prostředí nebo ekologické produkty

— u projektů zaměřených na podporu jakosti a přidané hodnoty: režimy jakosti; osvědčování a podpora produktů vzniklých udržitelným způsobem; přímý prodej; balení

— počet podniků, které využívají operaci

— počet členů organizací producentů, kteří využívají operaci

IV.4

Článek 69

Zpracování produktů rybolovu a akvakultury

— typ investice: úspory energie nebo snížení dopadu na životní prostředí; zlepšování bezpečnosti, hygieny, zdravotních a pracovních podmínek; zpracování úlovků, které nejsou určeny k lidské spotřebě; zpracování vedlejších produktů; zpracování produktů ekologické akvakultury; nové nebo zdokonalené produkty, postupy nebo nový nebo zdokonalený řídicí systém

— počet podpořených podniků

— počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

Kapitola V: Vyrovnání dodatečných nákladů v nejvzdálenějších regionech pro produkty rybolovu a akvakultury

V.1

Článek 70

Režim vyrovnání

— vyrovnané dodatečné náklady

— počet podniků, které využívají operaci

— počet zaměstnanců, kteří využívají operaci

Kapitola VI: Doprovodná opatření pro společnou rybářskou politiku v rámci sdíleného řízení

VI.1

Článek 76

Kontrola a vynucování

— typ operace: nákup, instalace a vývoj technologie; vývoj, nákup a instalace prvků pro zajištění předávání údajů; vývoj, nákup a instalace prvků nezbytných pro zajištění sledovatelnosti; provádění programů zaměřených na výměnu a analýzu údajů; modernizace a nákup hlídkových lodí, letadel a vrtulníků; nákup jiných kontrolních prostředků; vývoj inovativních kontrolních a monitorovacích systémů a pilotních projektů; školení a výměnné programy; analýzy poměru nákladů a přínosů a posouzení auditů; semináře a mediální nástroje; provozní náklady; provádění akčního plánu

— typ příjemce: soukromý, veřejný, smíšený

— počet dotčených rybářských plavidel (je-li relevantní)

VI.2

Článek 77

Sběr údajů

— typ příjemce: soukromý, veřejný, smíšený

Kapitola VII: Technická pomoc z podnětu členského státu

VII.1

Článek 78

Technická pomoc z podnětu členského státu

— typ operace: provádění operačního programu; systémy informačních technologií; zlepšování správní kapacity; činnosti v oblasti komunikace; hodnocení; studie; kontroly a audit, sítě skupin FLAG; ostatní

Kapitola VIII: Podpora provádění integrované námořní politiky

VIII.1

Čl. 80 odst. 1 písm. a)

Integrovaný námořní dohled

— typ operace: přispívání k integrovanému námořnímu dohledu; přispívání ke společnému prostředí pro sdílení informací (CISE);

— typ příjemce: soukromý, veřejný, smíšený

VIII.2

Čl. 80 odst. 1 písm. b)

Ochrana mořského prostředí a udržitelné využívání mořských a pobřežních zdrojů

— typ operace: mořská chráněná oblast; NATURA 2000

— dotčená plocha mořské chráněné oblasti (km2)

— dotčená plocha oblastí sítě NATURA 2000 (km2)

— typ příjemce: soukromý, veřejný, smíšený

VIII.3

Čl. 80 odst. 1 písm. c)

Zlepšení znalostí o stavu mořského prostředí

— typ operace: stanovení monitorovacího programu; stanovení opatření v rámci směrnice o strategii pro mořské prostředí

— typ příjemce: soukromý, veřejný, smíšený

(1)   Informace, které mají být poskytnuty pouze tehdy, pokud je vybrána skupina FLAG.( 1 ) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1242/2014 ze dne 20. listopadu 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o předložení příslušných souhrnných údajů o operacích (Úř. věst. L 334, 21.11.2014, s. 11).

Top