EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0908-20190610

Consolidated text: Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. července 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/2019-06-10

02014R0908 — CS — 10.06.2019 — 007.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 908/2014

ze dne 6. července 2014,

kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost

(Úř. věst. L 255 28.8.2014, s. 59)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/583 ze dne 13. dubna 2015,

  L 97

5

14.4.2015

►M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/775 ze dne 18. května 2015,

  L 122

1

19.5.2015

►M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2222 ze dne 1. prosince 2015,

  L 316

2

2.12.2015

►M4

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1786 ze dne 7. října 2016,

  L 273

31

8.10.2016

 M5

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/772 ze dne 3. května 2017,

  L 115

43

4.5.2017

►M6

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/56 ze dne 12. ledna 2018,

  L 10

9

13.1.2018

►M7

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/936 ze dne 6. června 2019,

  L 149

58

7.6.2019


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 114, 5.5.2015, s.  25 (č. 908/2014)

 C2

Oprava, Úř. věst. L 330, 16.12.2015, s.  55 (2015/2222)

►C3

Oprava, Úř. věst. L 010, 15.1.2016, s.  18 (2015/2222)
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 908/2014

ze dne 6. července 2014,

kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnostKAPITOLA I

PLATEBNÍ AGENTURY A DALŠÍ SUBJEKTY

Článek 1

Postup akreditace platebních agentur

1.  Členské státy jmenují orgán na ministerské úrovni, jenž bude zodpovídat za:

a) vydávání, přezkum a odnímání akreditace platebním agenturám;

b) provádění úkolů, které byly v rámci této kapitoly svěřeny příslušnému orgánu.

2.  Příslušný orgán prostřednictvím formálního aktu rozhodne o vydání nebo po provedení přezkumu o odnětí akreditace platební agentury na základě posouzení akreditačních kritérií uvedených v čl. 1 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (dále jen „akreditační kritéria“). Příslušný orgán akreditace nebo odnětí akreditace bezodkladně oznámí Komisi.

3.  Příslušný orgán jmenuje auditní subjekt, který bude provádět šetření ještě před udělením akreditace (předakreditační přezkum). Auditním subjektem je auditní orgán nebo jiná veřejná či soukromá organizace nebo organizační jednotka orgánu disponujícího odpovídajícími znalostmi, dovednostmi a schopností provádět audity. Auditní subjekt musí být na platební agentuře, která má být akreditována, nezávislý. Šetření (předakreditační přezkum) prováděné auditním subjektem se týká zejména:

a) zavedených postupů a systémů pro schvalování a provádění plateb;

b) rozdělení úkolů a přiměřenosti vnitřní i vnější kontroly v souvislosti s operacemi financovanými z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (dále jen „fondy“);

c) míry způsobilosti zavedených postupů a systémů, včetně opatření proti podvodům založených na vyhodnocení rizik, chránit rozpočet Unie;

d) bezpečnost informačních systémů;

e) vedení účetních záznamů.

Auditní subjekt vypracuje zprávu, která podrobně popisuje činnosti vykonané při auditu, jeho výsledky a posouzení, zda platební agentura splňuje akreditační kritéria. Zpráva musí být předána příslušnému orgánu, který poté vydá rozhodnutí o akreditaci, pokud je spokojen s tím, jak platební agentura splňuje akreditační kritéria.

4.  Pokud se příslušný orgán domnívá, že platební agentura nesplňuje akreditační kritéria, zašle agentuře přesné podmínky, které agentura musí splnit předtím, než jí může být akreditace udělena.

Až do provedení nezbytných změn, jejichž cílem je splnit tyto zvláštní podmínky, lze akreditaci udělit dočasně na období stanovené v závislosti na závažnosti zjištěných problémů, avšak ne na období delší než dvanáct měsíců. V řádně odůvodněných případech může Komise na žádost dotčeného členského státu toto období prodloužit.

5.  Informace podle čl. 102 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) nařízení (EU) č. 1306/2013 jsou předávány ihned po první akreditaci platební agentury a v každém případě ještě předtím, než bude jakýkoli její výdaj naúčtován fondům. K těmto informacím jsou připojeny následující výkazy a dokumenty týkající se:

a) odpovědností svěřených dané platební agentuře;

b) rozdělení odpovědností mezi odbory platební agentury;

c) vztahu platební agentury s dalšími veřejnoprávními či soukromoprávními subjekty, které odpovídají za provádění jakýchkoli opatření, v jejichž rámci platební agentura účtuje výdaje fondů;

d) postupů sloužících k přijímání, ověřování a potvrzování nároků vznesených příjemci, a dále ke schvalování, hrazení a účtování výdajů;

e) opatření v oblasti bezpečnosti informačních systémů;

f) zprávy o předakreditačním přezkumu provedeném auditním subjektem uvedeným v odstavci 3.

6.  Komise uvědomí Výbor zemědělských fondů o platebních agenturách akreditovaných ve všech členských státech.

Článek 2

Přezkum akreditace

1.  Příslušný orgán má pod stálým dohledem platební agentury, za které odpovídá, a to zejména na základě osvědčení a zpráv vypracovaných certifikačním subjektem podle článku 9 nařízení (EU) č. 1306/2013, a vyšetřuje zjištěné nedostatky.

Každé tři roky příslušný orgán písemně informuje Komisi o svém dohledu nad platebními agenturami a monitorování jejich činností. Zpráva zahrne přezkum toho, jak platební agentury průběžně plní akreditační kritéria, společně se shrnutím opatření přijatých k nápravě zjištěných nedostatků. Příslušný orgán potvrdí, zda platební agentury, za něž je odpovědný, i nadále splňují akreditační kritéria.

2.  Členské státy vytvoří systém, který zajistí, že jsou informace naznačující neplnění akreditačních kritérií ze strany platební agentury bezodkladně sděleny příslušnému orgánu.

3.  Pokud příslušný orgán zjistil, že akreditovaná platební agentura neplní jedno nebo více akreditačních kritérií způsobem, který brání plnění úkolů stanovených v čl. 1 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, neprodleně akreditaci platební agentury podmíněně pozastaví. Příslušný orgán vypracuje plán obsahující opatření a lhůty pro nápravu zjištěných nedostatků ve lhůtě stanovené podle závažnosti problému, která nesmí být delší než dvanáct měsíců ode dne podmíněného pozastavení akreditace. V řádně odůvodněných případech může Komise na žádost dotčeného členského státu tuto lhůtu prodloužit.

4.  Příslušný orgán oznámí Komisi své rozhodnutí o podmíněném pozastavení akreditace platební agentury, o plánu vypracovaném v souladu s odstavcem 3 a následně o pokroku při provádění těchto plánů.

5.  Pokud dojde k odebrání akreditace, příslušný orgán ihned akredituje jinou platební agenturu, která splňuje podmínky stanovené v čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013, aby nedošlo k pozastavení plateb příjemcům.

6.  Pokud Komise zjistí, že příslušný orgán nesplnil svou povinnost vypracovat plán nápravy podle odstavce 3 nebo že platební agentura je i nadále akreditována, aniž by tento plán ve stanovené lhůtě plně provedla, vyzve příslušný orgán k odnětí akreditace dané platební agentuře, pokud nebudou provedeny nezbytné změny ve lhůtě stanovené Komisí s ohledem na závažnost problému. V takovém případě může Komise rozhodnout o sledování nedostatků podle schvalování souladu podle článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013.

Článek 3

Prohlášení řídícího subjektu

1.  Prohlášení řídícího subjektu uvedené v čl. 7 odst. 3 prvním pododstavci písm. b) nařízení (EU) č. 1306/2013 je vypracováno v přiměřené době tak, aby mohl certifikační subjekt vydat stanovisko uvedené v čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení.

Prohlášení řídícího subjektu má formát stanovený v příloze I tohoto nařízení a může být podmíněno výhradami, které vyčíslí potenciální finanční dopad. Pokud dojde k vyjádření výhrad, musí být součástí prohlášení plán nápravných opatření a přesný harmonogram jeho provádění.

2.  Prohlášení řídícího subjektu se bude opírat o účinný dohled nad existujícím řídícím a kontrolním systémem během celého roku.

Článek 4

Koordinační subjekt

1.  Koordinační subjekt uvedený v čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) č. 1306/2013 jedná jako jediný partner Komise pro dotčený členský stát ve všech otázkách souvisejících s fondy, pokud jde o:

a) zprostředkování informací a pokynů týkajících se funkcí a činností platebních agentur těmto agenturám a subjektům odpovědným za provádění uvedených pokynů, jakož i o podporu jejich harmonizovaného provádění;

b) sdělování informací uvedených v článcích 7 a 102 nařízení (EU) č. 1306/2013 Komisi;

c) přístup Komise k úplným záznamům všech účetních údajů vyžadovaných pro statistické a kontrolní účely.

2.  Platební agentura může jednat jako koordinační subjekt za předpokladu, že jsou tyto dvě funkce vykonávány odděleně.

3.  Při plnění svých úkolů může koordinační subjekt v souladu s vnitrostátními postupy požádat o pomoc jiné správní orgány nebo útvary, zejména ty s účetní či technickou odborností.

4.  Důvěrnost, integrita a dostupnost všech počítačových údajů v držení koordinačního subjektu bude zajištěna pomocí opatření přizpůsobených organizační struktuře, počtu pracovníků a technologickému prostředí každého koordinačního subjektu. Finanční a technologické nasazení bude úměrné skutečně hrozícím rizikům.

5.  Informace uvedené v čl. 102 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) nařízení (EU) č. 1306/2013 se předávají ihned po první akreditaci koordinačního subjektu a v každém případě ještě předtím, než bude jakýkoli výdaj, za který je subjekt odpovědný, naúčtován fondům. Je k němu přiložena akreditační listina subjektu spolu s informacemi o organizaci, účetnictví a podmínkách vnitřní kontroly, které souvisejí s jeho fungováním.

Článek 5

Certifikace

1.  Příslušný orgán určí certifikační subjekt uvedený v článku 9 nařízení (EU) č. 1306/2013.

2.  Certifikační subjekt organizuje svou práci efektivně a účinně a provádí své kontroly v přiměřené lhůtě, přičemž přihlíží k povaze a načasování operací na dotčený rozpočtový rok.

3.  Stanovisko, které certifikační subjekt poskytuje v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013, se vypracuje každý rok.

Toto stanovisko vychází z auditní činnosti provedené v souladu s články 6 a 7 tohoto nařízení.

4.  Certifikační subjekt vypracuje zprávu o svých zjištěních. Zpráva se týká svěřených funkcí. Zpráva uvádí, zda v období, na které se zpráva vztahuje:

a) platební agentura splňovala akreditační kritéria;

b) postupy platební agentury poskytovaly dostatečné ujištění, že výdaje účtované fondům byly uskutečněny v souladu s předpisy Unie, čímž současně ujistí o legalitě a správnosti uskutečněných operací a provedení případných doporučení za účelem zlepšení;

c) roční účetní závěrka uvedená v článku 29 tohoto nařízení byla v souladu s účetními knihami a záznamy platební agentury;

d) výkazy výdajů a intervenčních operací byly ve své podstatě pravdivým, úplným a přesným záznamem operací účtovaných fondům;

e) finanční zájmy Unie byly náležitě chráněny s ohledem na vyplacené zálohy, získané záruky, intervenční zásoby a částky, které mají být získány zpět.

Zpráva obsahuje informace o počtu a kvalifikaci zaměstnanců provádějících audit, o provedené práci, o počtu posouzených transakcí, o dosaženém stupni věcnosti a důvěryhodnosti, o zjištěných slabinách a doporučeních ke zlepšení a o operacích certifikačního subjektu i dalších auditorských subjektů uvnitř i vně platební agentury, na nichž je postaveno úplné či částečné ujištění certifikačního subjektu o vykazovaných skutečnostech.

Článek 6

Zásady auditu

1.  Certifikační audit se provádí v souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými standardy.

2.  Certifikační subjekt vypracuje strategii auditu, která stanoví rozsah, načasování a zaměření certifikačního auditu, auditní metody a metodiku výběru vzorků. Plán auditu se vypracuje za každý rozpočtový rok, který je předmětem auditu, na základě odhadů auditorského rizika. Na požádání musí Komise od certifikačního subjektu obdržet strategii auditu i plán auditu.

3.  Přiměřené úrovně věrohodnosti auditu plynoucí z jeho prověrek má být dosaženo prostřednictvím posuzování kontrolního systému včetně testování dodržování předpisů, prověrek věcné správnosti výdajů sestávajících z testování podrobných údajů a analytických postupů.

4.  Komise vypracuje pokyny obsahující zejména:

a) další vyjasnění a pokyny pro certifikační audit, který má být prováděn;

b) stanovení přiměřené úrovně věrohodnosti auditu plynoucí z prověrek provedených v jeho rámci.

Článek 7

Metody auditu

1.  Metody certifikačního auditu musí být definovány ve strategii auditu podle čl. 6 odst. 2.

2.  V zájmu dosažení cílů auditu a poskytnutí stanoviska, jak je stanoveno v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013, jsou součástí auditu audity systémů, prověrky věcné správnosti a ověřování souhlasu finančních prohlášení a prohlášení řídícího subjektu.

3.  Prověrky věcné správnosti výdajů zahrnují ověřování legality a správnosti uskutečněných operací na úrovni konečných příjemců. Pro tyto účely se certifikační subjekt může účastnit druhostupňových kontrol na místě prováděných platební agenturou. Certifikační subjekt se nesmí účastnit prvostupňových kontrol na místě prováděných platební agenturou, s výjimkou situací, kdy by bylo fyzicky nemožné prvostupňové kontroly provedené platební agenturou znovu prověřit. ►M6  Co se týče prověrek věcné správnosti, včetně metodiky výběru vzorků, mohou certifikační subjekty používat dvojúčelové testování mezi cíli auditu. ◄

4.  Komise poskytne další podmínky a pokyny ohledně plánování auditních postupů, integrace výběru vzorků, plánování a provádění opětovného ověřování operací na místě prostřednictvím pokynů, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 4.KAPITOLA II

FINANČNÍ ŘÍZENÍ FONDŮODDÍL 1

Obecná ustanovení

Článek 8

Účetnictví platebních agentur

1.  Každá platební agentura vede samostatné účetní záznamy o výdajích a příjmech uvedených v čl. 4 odst. 1 a článcích 5 a 43 nařízení (EU) č. 1306/2013 a o používání finančních prostředků vyčleněných na platby příslušných výdajů. Tento způsob vedení účtů musí umožnit rozlišit a poskytnout odděleně finanční údaje týkající se EZZF a EZFRV.

2.  Platební agentury členských států, které nepřijaly euro, vedou účetnictví, jež obsahuje částky v měně, v níž byly zaplaceny výdaje a přijaty příjmy. Pro účely konsolidace veškerých výdajů a příjmů musí být agentury schopny poskytnout příslušné údaje v národní měně a v eurech.

3.  Co se týče EZFRV, každá platební agentura určená pro program rozvoje venkova vede účetní záznamy, které umožňují rozeznat všechny operace podle jednotlivých programů a opatření. Tyto účetní záznamy především obsahují:

a) částku veřejných výdajů a částku příspěvku Unie vyplacených v rámci každé operace;

b) částky, které je třeba získat zpět od příjemců v souvislosti se zjištěnými nesrovnalostmi nebo nedbalostmi;

c) částky získané zpět spolu s uvedením původní operace.ODDÍL 2

Účetnictví ezzf

Článek 9

Poskytování informací členskými státy

Členské státy shromažďují a poskytují Komisi informace o celkové částce zaplacených výdajů a účelově vázaných příjmů vybraných každý týden, a to za těchto podmínek:

a) informace o celkové částce uskutečněných výdajů a účelově vázaných příjmů vybraných od začátku měsíce do konce předchozího týdne nejpozději třetí pracovní den každého týdne;

b) informace o celkové částce uskutečněných výdajů a účelově vázaných příjmů vybraných během předchozího měsíce nejpozději třetí pracovní den měsíce, pokud týden připadá na přelom měsíce.

Článek 10

Předávání informací členskými státy

1.  V souladu s čl. 102 odst. 1 prvním pododstavcem písm. c) body i) a ii) nařízení (EU) č. 1306/2013 členské státy předávají Komisi elektronickou cestou s výhradou článků 11 a 12 tohoto nařízení tyto informace a dokumenty:

a) nejpozději třetí pracovní den každého měsíce informace o celkové částce uskutečněných výdajů a účelově vázaných příjmů vybraných během předchozího měsíce, a to na základě vzoru, který Komise členským státům poskytla prostřednictvím informačních systémů, a všechny informace, které mohou vysvětlit podstatné odchylky mezi rozpočtovými prognózami sestavenými v souladu s odst. 2 písm. a) bodem iii) tohoto článku a vynaloženými výdaji nebo vybranými účelově vázanými příjmy;

b) nejpozději dvanáctý den každého měsíce výkaz výdajů podle čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013. Sdělení o uskutečněných výdajích a účelově vázaných příjmech vybraných od 1. do 15. října se ale předává nejpozději do 27. října.

2.  Výkaz výdajů uvedený v odst. 1 písm. b) musí zahrnovat:

a) výkaz vyhotovený každou platební agenturou na základě vzoru, který Komise členským státům poskytla prostřednictvím informačních systémů, jednotlivých druhů výdajů a příjmů rozepsaných podle rozpočtové nomenklatury Unie (a to podle podrobné rozpočtové nomenklatury), která byla poskytnuta členským státům, který se týká:

i) uskutečněných výdajů a účelově vázaných příjmů vybraných během předchozího měsíce,

ii) souhrnu uskutečněných výdajů a účelově vázaných příjmů od začátku rozpočtového roku až do konce předchozího měsíce,

iii) odhadů výdajů a účelově vázaných příjmů, které se v závislosti na jednotlivých případech týkají:

 pouze běžného měsíce a dvou měsíců následujících,

 běžného měsíce, dvou měsíců následujících a období až do konce rozpočtového roku,

iv) popřípadě dodatečných údajů;

b) souhrnný seznam vytvořený členským státem na základě vzoru, který Komise členským státům poskytla prostřednictvím informačních systémů, údajů podle písmene a) za každý členský stát pro všechny platební agentury dotčeného státu;

c) průkazní účty nákladů a příjmů týkajících se veřejné intervence, jak je uvedeno v čl. 19 odst. 2.

3.  Všechny finanční informace vyžadované podle tohoto článku jsou sdělovány v eurech.

Článek 11

Obecná pravidla pro výkaz výdajů a účelově vázaných příjmů

1.  Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy pro výkazy výdajů a příjmů týkajících se veřejného skladování podle článku 12, musí výdaje a účelově vázané příjmy vykázané platebními agenturami v rámci jednoho měsíce odpovídat platbám a příjmům, které byly skutečně provedeny během tohoto měsíce.

Tyto výdaje a příjmy jsou zapsány do účetnictví rozpočtu EZZF v rámci rozpočtového roku N.

Avšak

a) výdaje, které mohou být zaplaceny předtím, než se začne používat ustanovení, které uvádí, že je celkově nebo částečně uhradí EZZF, mohou být vykázány pouze:

 v rámci měsíce, během kterého se uvedené ustanovení začalo používat,

 nebo

 v rámci měsíce, který následuje po začátku používání uvedeného ustanovení;

b) účelově vázané příjmy, které členský stát dluží Komisi, se vykazují v rámci měsíce, kdy vyprší lhůta pro uhrazení odpovídajících částek, kterou stanoví právní předpisy Unie;

c) opravy, o nichž rozhodne Komise v rámci schvalování účetní závěrky a v rámci schvalování souladu, Komise přímo odečítá nebo případně přičítá k měsíčním platbám podle čl. 33 odst. 2 nebo čl. 34 odst. 8. Členské státy však zahrnují částky, které odpovídají těmto opravám, do výkazu sestaveného za měsíc, za který se opravy uskutečňují.

2.  Výdaje a účelově vázané příjmy se berou v úvahu k datu, k němuž došlo na účtu platební agentury k připsání ve prospěch nebo k tíži. U plateb však může být rozhodné datum den, kdy dotyčný subjekt vystavil a zaslal finančnímu ústavu nebo příjemci platební doklad. Každá platební agentura používá stejný postup během celého rozpočtového roku.

3.  Výdaje a účelově vázané příjmy vykázané v souladu s odstavcem 1 mohou obsahovat opravy údajů vykázaných za předešlé měsíce stejného rozpočtového roku.

Jestliže by opravy účelově vázaných příjmů v případě některé rozpočtové položky na úrovni platební agentury vedly k vykázání záporných účelově vázaných příjmů, přenášejí se přebytkové opravy do následujícího měsíce. Případné zúčtování se provádí při schvalování účetní závěrky příslušného roku.

4.  Neprovedené příkazy k úhradě a platby k tíži účtu, které jsou potom znovu připsány v jeho prospěch, se vykazují jako odpočty výdajů v měsíci, během kterého je platební agentuře oznámeno neuskutečnění nebo zrušení platebního příkazu.

5.  Pokud jsou platby dlužné v rámci EZZF zatíženy pohledávkou, považují se pro účely odstavce 1 za provedené v plné výši:

a) ke dni vyplacení splatné částky příjemci, pokud je pohledávka nižší než výdaj, který je předmětem vyrovnání;

b) ke dni započtení, jestliže je tento výdaj nižší než pohledávka nebo se jí rovná.

6.  Souhrnné údaje o výdajích a účelově vázaných příjmech patřících do jednoho rozpočtového roku, které mají být předány Komisi nejpozději 27. října, mohou být opraveny pouze v rámci roční účetní závěrky, která má být Komisi předána v souladu s čl. 102 odst. 1 prvním pododstavcem písm. c) bodem iii) nařízení (EU) č. 1306/2013.

Článek 12

Zvláštní pravidla pro výkaz výdajů týkající se veřejného skladování

1.  Operace, které mají být zohledněny při sestavování výkazu výdajů týkajícího se veřejného skladování, jsou operace schválené na konci měsíce v účtech platební agentury, ke kterým došlo od začátku účetního období podle čl. 3 odst. 3 prvního pododstavce písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 do konce uvedeného měsíce.

2.  Tento výkaz výdajů obsahuje hodnoty a částky určené v souladu s články 17 a 18 tohoto nařízení a článkem 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014 ( 1 ) a zaúčtované platebními agenturami během měsíce, který následuje po měsíci, ke kterému se operace vztahují.

Avšak

a) pokud jde o operace uskutečněné v září, platební agentury zaúčtovávají hodnoty a částky nejpozději do 15. října;

b) pokud jde o celkové částky snížení hodnoty podle čl. 3 odst. 1 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014, částky se zaúčtovávají ke dni určenému rozhodnutím, které se na ně vztahuje.

Článek 13

Rozhodnutí Komise o platbě

1.  Na základě údajů poskytnutých v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení Komise rozhodne o provedení měsíčních plateb podle čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013, aniž by byly dotčeny opravy, které mohou být učiněny prostřednictvím příštích rozhodnutí v souladu s články 51 a 52 nařízení (EU) č. 1306/2013, přičemž přihlédne ke snížením a pozastavením plateb, o nichž bylo rozhodnuto v souladu s článkem 41 uvedeného nařízení.

2.  Jestliže celkové výdaje vykázané členskými státy pro následující rozpočtový rok překročí tři čtvrtiny všech rozpočtových prostředků pro běžný rozpočtový rok, jsou předběžné závazky uvedené v čl. 170 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a příslušné měsíční platby přiděleny v poměru k výkazům výdajů do výše 75 % prostředků pro běžný rozpočtový rok. Komise zohledňuje zůstatek částek neuhrazených členským státům v rozhodnutích o pozdějších následných úhradách.

Článek 14

Poskytování finančních prostředků členským státům

1.  Rozhodnutím o měsíčních platbách poskytne Komise členským státům, v rámci rozpočtových prostředků, finanční zdroje nezbytné k pokrytí výdajů, které mají být financovány z EZZF, na účet otevřený každým členským státem, přičemž se odečte částka odpovídající účelově vázaným příjmům.

Když platby, které má uskutečnit Komise, přičemž se provede odečet účelově vázaných příjmů, vedou na úrovni členského státu k negativní částce, přenášejí se přesahující odečtené částky na následující měsíce.

2.  Název a číslo účtu podle odstavce 1 členské státy předají Komisi podle formátu, který jim Komise poskytne.

Článek 15

Poskytování informací v rámci veřejné intervence

1.  Platební agentury předávají Komisi:

a) na žádost Komise dokumenty a informace uvedené v čl. 3 odst. 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 a doplňkové vnitrostátní správní předpisy přijaté k provedení a správě intervenčních opatření;

b) do dne stanoveného v čl. 10 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení informace o veřejném skladování na základě vzorů, které poskytla Komise členským státům prostřednictvím informačních systémů.

2.  Příslušné informační systémy uvedené v článku 24 se použijí ke zveřejňování oznámení, výměně informací a tvorbě dokumentů týkajících se výdajů spojených s veřejnou intervencí.

Článek 16

Obsah účtů veřejného skladování, které musí vést platební agentury

1.  Skladové účetnictví podle čl. 3 odst. 3 prvního pododstavce písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 musí obsahovat tyto třídy položek zanesených odděleně:

a) množství produktů zjištěná na vstupu do skladu a množství produktů zjištěná na výstupu ze skladu, a to s fyzickým přemístěním nebo bez fyzického přemístění;

b) množství použitá z titulu režimu rozdělení zdarma nejchudším osobám z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a zaúčtovaná podle čl. 4 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014, v odlišení od množství, která jsou předmětem převodu do jiného členského státu;

c) množství odebraná jako vzorky, v odlišení od vzorků odebraných kupujícími;

d) množství, která po zjištění vizuální prohlídkou v rámci roční inventarizace nebo při kontrole prováděné po převzetí pro intervenci, již nelze přebalit a jsou předmětem přímého prodeje;

e) množství chybějící ze zjistitelných i nezjistitelných důvodů, včetně těch odpovídajících mezní přípustné odchylce podle platných předpisů;

f) znehodnocená množství;

g) přebytečná množství;

h) chybějící množství překračující mezní přípustné odchylky;

i) množství uložená do skladů, u nichž se zjistí, že nesplňují požadované podmínky, což vede k zamítnutí jejich převzetí;

j) čistá množství, která se nacházejí ve skladech na konci každého měsíce nebo na konci účetního období a která jsou převedena do následujícího měsíce nebo do následujícího účetního období.

2.  Finanční účty podle čl. 3 odst. 3 prvního pododstavce písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 musí obsahovat:

a) hodnotu množství uvedených v odst. 1 písm. a) tohoto článku, přičemž se odděleně zanáší hodnota množství koupených a hodnota množství prodaných;

b) účetní hodnotu množství použitých nebo zohledněných z titulu režimu rozdělení zdarma podle odst. 1 písm. b) tohoto článku;

c) finanční náklady podle čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014;

d) výdaje na fyzické operace podle čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014;

e) částky vyplývající ze snížení hodnoty podle čl. 3 odst. 1 písm. e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014;

f) částky vybrané nebo zpětně inkasované od prodejců, kupujících nebo skladovatelů, jiné než uvedené v čl. 20 odst. 2 tohoto nařízení;

g) částku pocházející z přímého prodeje provedeného po roční inventuře nebo následující kontrolu provedenou po převzetí produktů k intervenčnímu skladování;

h) ztráty a zisky z vyskladnění produktů s přihlédnutím ke snížením hodnoty ve smyslu písmene e) tohoto odstavce;

i) ostatní debetní a kreditní položky, zejména položky odpovídající množstvím podle odst. 1 písm. c) až g) tohoto článku;

j) průměrnou účetní hodnotu vyjádřenou podle okolností v tunách nebo v hektolitrech.

Článek 17

Účetnictví v souvislosti s veřejnou intervencí

1.  U položek uvedených v článku 16 se zaúčtovávají množství, hodnoty, částky a průměry skutečně zjištěné platebními agenturami nebo hodnoty a částky vypočítané na základě paušálních částek stanovených Komisí.

2.  Zjištění a výpočty podle odstavce 1 se provádějí s výhradou uplatnění těchto pravidel:

a) náklady na vyskladnění u množství, u kterých byla zjištěna manka nebo znehodnocení, v souladu s pravidly stanovenými v přílohách VI a VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014, se účtují pouze za množství skutečně prodaná a vyskladněná;

b) množství, u kterých se zjistilo, že chybějí během převozu z jednoho členského státu do druhého, se nepovažují za uložená do skladu v členském státě určení, a proto se na ně neposkytují paušální částky za uskladnění;

c) jestliže se produkt dopravuje či převádí, zaúčtují se paušální částky za uskladnění a vyskladnění, v případě, že se tyto náklady nepovažují podle pravidel Unie za nedílnou součást nákladů za dopravu;

d) pokud pravidla Unie nestanoví jinak, příjmy z prodeje znehodnocených produktů ani jakékoliv jiné příjmy v této souvislosti se do účetní dokumentace EZZF nezaznamenávají;

e) nadbytečná množství, která by se zjistila, se zaúčtovávají se zápornou hodnotou ve stavu a pohybu zásob mezi chybějícími množstvími. Uvedená množství se zohlední při určení množství přesahujících mezní přípustnou odchylku;

f) jiné vzorky než ty, které odebrali kupující, se zaúčtují v souladu s bodem 2 písm. a) přílohy VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014.

3.  Informace o opravách provedených Komisí, pokud jde o údaje z běžného účetního období uvedené v článku 16, se předávají Výboru zemědělských fondů. Mohou být oznámeny členským státům při rozhodnutí o měsíční platbě nebo, nedojde-li k němu, při rozhodnutí o schválení účetní závěrky. Zaúčtovávají je platební agentury za podmínek stanovených uvedeným rozhodnutím.

Článek 18

Data účtování o výdajích a příjmech a o pohybech produktů spojených s veřejnou intervencí

1.  Zaúčtování různých výdajových a příjmových položek se provádí ke dni, k němuž dojde k hmotné operaci v rámci opatření veřejné intervence, a za použití směnného kurzu, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014.

V následujících případech se však použijí tato data:

a) datum přijetí u částek vybraných nebo zpětně inkasovaných podle čl. 16 odst. 2 písm. f) a g) tohoto nařízení;

b) datum skutečného zaplacení nákladů týkajících se hmotných operací, pokud se na tyto náklady nevztahují paušální částky.

2.  Zaúčtování různých položek týkajících se fyzických pohybů produktů a správy zásob se provádí ke dni, k němuž dojde ke hmotné operaci vyplývající z intervenčního opatření.

V následujících případech se však použijí tato data:

a) datum převzetí produktů platební agenturou podle čl. 31 odst. 2 a článku 33 nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 ( 2 ) ohledně množství uskladněných v rámci veřejného skladování bez změny místa skladování;

b) datum zjištění skutečností u chybějících nebo znehodnocených množství a u přebytečných množství;

c) datum skutečného vyskladnění produktů u přímých prodejů týkajících se produktů, které nelze přebalit po vizuální prohlídce v rámci roční inventarizace nebo při kontrole po převzetí k intervenci a které zůstávají na skladě;

d) poslední den účetního období pro veškeré ztráty přesahující odpovídající mezní přípustnou odchylku podle čl. 4 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014.

Článek 19

Částky financované v rámci veřejné intervence

1.  Částka, která má být financována v rámci intervenčních opatření podle článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014, se určuje na základě účtů, které sestavují a vedou platební agentury podle čl. 3 odst. 3 prvního pododstavce písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 a do kterých se zanášejí v aktivech a pasivech různé položky výdajů a příjmů podle článku 16 tohoto nařízení, přičemž se případně zohlední částky výdajů stanovené v rámci právních předpisů v odvětví zemědělství.

2.  Platební agentury či koordinační subjekty předávají měsíčně i ročně Komisi elektronicky na základě vzorů, které poskytla Komise členským státům prostřednictvím informačních systémů, informace nezbytné pro financování veřejného skladování i účty odůvodňující výdaje a příjmy související s veřejným skladováním ve formě výkazů (výkazy P-STO), a to do dne stanoveného v čl. 10 odst. 1 písm. b) a do dne stanoveného v čl. 30 odst. 2.

Článek 20

Výkazy výdajů a příjmů v případě veřejných intervencí

1.  Financování EZZF v rámci intervenčních opatření podle článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014 se rovná výdajům, které se vypočtou na základě údajů sdělených platební agenturou po odečtení případných příjmů vyplývajících z intervenčních opatření, které se schvalují informačním systémem zavedeným Komisí a které platební agentura zahrne do svého výkazu výdajů sestaveného v souladu s článkem 12 tohoto nařízení.

2.  Částky získané zpět v souladu s článkem 54 nařízení (EU) č. 1306/2013 a částky vybrané nebo získané zpět od prodejců, kupců a skladovatelů, které splňují kritéria stanovená v článku 43 uvedeného nařízení, se deklarují v rozpočtu EZZF za podmínek stanovených v čl. 10 odst. 2 písm. a) tohoto nařízení.ODDÍL 3

Účetnictví EZFRV

Článek 21

Odhad potřeb financování

Za každý program rozvoje venkova podle článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ( 3 ) a podle čl. 102 odst. 1 prvního pododstavce písm. c) bodu ii) nařízení (EU) č. 1306/2013 předávají členské státy Komisi dvakrát za rok, a to nejpozději 31. ledna a 31. srpna, své odhady částek, které mají být v daném rozpočtovém roce financovány z EZFRV. Kromě toho členské státy předají aktualizovaný odhad svých žádostí o financování na následující rozpočtový rok.

Tyto odhady se zasílají za pomoci strukturovaných údajů prostřednictvím informačního systému SFC2014 podle kapitoly I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 184/2014 ( 4 ).

Článek 22

Výkazy výdajů

1.  Platební agentury vyhotoví výkaz výdajů pro každý program rozvoje venkova podle článku 6 nařízení (EU) č. 1305/2013.

U každého opatření pro rozvoj venkova platební agentury ve výkazech výdajů uvádějí:

a) částku způsobilého veřejného výdaje, pro který platební agentura v každém z referenčních období uvedeném v odstavci 2 tohoto článku skutečně uhradila odpovídající příspěvek z EZFRV;

b) dodatečné informace o finančních nástrojích podle hlavy IV druhé části nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ( 5 );

c) dodatečné informace týkající se záloh vyplacených příjemcům podle čl. 75 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013;

d) částku vrácenou během běžného období, jak je uvedeno v odstavci 2 tohoto článku.

2.  Po schválení programu rozvoje venkova Komisí předávají členské státy Komisi v souladu s čl. 102 odst. 1 prvním pododstavcem písm. c) bodem i) nařízení (EU) č. 1306/2013 své výkazy výdajů v těchto lhůtách:

a) nejpozději 30. dubna pro výdaje za období od 1. ledna do 31. března;

b) nejpozději 31. července pro výdaje za období od 1. dubna do 30. června;

c) nejpozději 10. listopadu pro výdaje za období od 1. července do 15. října;

d) nejpozději 31. ledna pro výdaje za období od 16. října do 31. prosince.

▼M1

Nicméně všechny výdaje, které platební agentury v souladu s čl. 65 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 do konce posledního období, jak je vymezeno v prvním pododstavci tohoto odstavce, před schválením programu rozvoje venkova podle článku 6 nařízení (EU) č. 1305/2013 příjemcům vyplatily, jsou vynakládány v rámci odpovědnosti členských států a musí být vykázány Komisi v prvním výkazu výdajů po přijetí programu. Totéž pravidlo se obdobně použije v případě změny programu rozvoje venkova podle článku 11 nařízení (EU) č. 1305/2013 s výjimkou upraveného plánu financování, jak je uvedeno v čl. 23 odst. 2 tohoto nařízení.

▼M7

Pokud jde o finanční nástroje zřízené v souladu s čl. 38 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 1303/2013, výdaje se vykazují podle referenčních období uvedených v prvním pododstavci, jakmile jsou splněny podmínky pro každou následnou žádost o průběžnou platbu, jak je uvedeno v čl. 41 odst. 1 uvedeného nařízení.

▼B

3.  Platební agentury zapisují výkazy výdajů pro programy rozvoje venkova formou strukturovaných údajů do informačního systému SFC2014 uvedeného v kapitole I prováděcího nařízení (EU) č. 184/2014.

4.   ►M4  Aniž je dotčen článek 83 nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud pověřená schvalující osoba požaduje dodatečná ověřování z důvodu poskytnutí neúplných nebo nejasných informací nebo interpretačních růzností či rozporů nebo jakýchkoli jiných rozporů týkajících se výkazu výdajů za určité referenční období, které vyplývají především z toho, že nejsou sdělovány informace požadované podle nařízení (EU) č. 1305/2013 a aktů Komise přijatých na základě uvedeného nařízení, poskytne dotyčný členský stát na žádost pověřené schvalující osoby doplňující informace během lhůty stanovené v předmětné žádosti v závislosti na míře závažnosti problému. ◄

Lhůta pro průběžné platby stanovená v čl. 36 odst. 5 nařízení (EU) č. 1306/2013 může být přerušena pro celou nebo částečnou částku, která je předmětem žádosti o platbu, a to od data předání žádosti o informace do přijetí požadovaných informací, nejpozději však do maximální lhůty stanovené v čl. 83 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Neodpoví-li dotyčný členský stát na žádost o doplňující informace během lhůty stanovené v předmětné žádosti nebo je-li odpověď považována za nedostačující, nebo pokud odpověď naznačuje, že nebyla dodržena platná pravidla nebo nebyly řádně využity finanční prostředky Unie, může Komise platby pozastavit či snížit v souladu s článkem 41 nařízení (EU) č. 1306/2013.

5.  Výdaje vykázané za referenční období mohou obsahovat opravy údajů vykázaných za období předešlých výkazů stejného finančního roku.

Opravy údajů o výdajích a účelově vázaných příjmech patřících do daného rozpočtového roku neuvedené ve výkazech podle odst. 2 písm. a), b) a c) mohou být provedeny pouze v rámci roční účetní závěrky, která má být Komisi předána v souladu s čl. 102 odst. 1 prvním pododstavcem písm. c) bodem iii) nařízení (EU) č. 1306/2013.

Článek 23

Výpočet částky, která má být zaplacena

▼M3

1.  Příspěvek Unie na způsobilé veřejné výdaje se vypočítá takto:

a) pokud jde o programy rozvoje venkova uvedené v článku 15 nařízení (ES) č. 1698/2005: pro každé referenční období uvedené v čl. 22 odst. 2 tohoto nařízení na základě sazby příspěvku z EZFRV pro každou prioritu uvedenou v plánu financování, která je platná první den daného období;

b) pokud jde o programy rozvoje venkova uvedené v článku 6 nařízení (EU) č. 1305/2013: pro každé referenční období uvedené v čl. 22 odst. 2 tohoto nařízení na základě sazby příspěvku z EZFRV pro každé opatření, druh operace se zvláštní sazbou příspěvku z EZFRV a technickou pomoc uvedené v plánu financování, která je platná první den daného období.

Tento výpočet musí brát v úvahu opravy příspěvku Unie, jak jsou vykázány ve výkazu výdajů za uvedené období.

Odchylně od prvního pododstavce v případě programů rozvoje venkova, které jsou pozměněny v souladu s čl. 70 odst. 4c nařízení (ES) č. 1698/2005, se příspěvek Unie vypočte na základě sazby příspěvku z EZFRV pro každou prioritu uvedenou v plánu financování, která je platná poslední den referenčního období.

2.  Aniž je dotčen strop stanovený v čl. 34 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013, jestliže celková částka příspěvku Unie, která má být vyplacena v rámci programu rozvoje venkova, překročí celkovou částku naplánovanou pro určité opatření, pokud jde o programy pro rozvoj venkova uvedené v článku 6 nařízení (EU) č. 1305/2013, nebo pro určitou prioritu, pokud jde o programy rozvoje venkova uvedené v článku 15 nařízení (ES) č. 1698/2005, částka, jež má být vyplacena, se sníží na částku naplánovanou pro toto opatření či prioritu. Veškeré příspěvky Unie, které proto byly vyloučeny, mohou být vyplaceny později s výhradou, že členský stát předložil upravený plán financování, který Komise přijala.

▼B

3.  Komise provádí platbu příspěvku Unie podle dostupnosti rozpočtových prostředků na účet nebo účty otevřené jednotlivými členskými státy.

Členské státy sdělí Komisi číslo nebo čísla účtu podle formátu, který jim Komise poskytne.ODDÍL 4

Společná ustanovení pro EZZF a pro EZFRV

Článek 24

Elektronická výměna informací a dokumentů

1.  Pokud jde o sdělování informací a seznamování se s nimi podle článku 102 nařízení (EU) č. 1306/2013 a jeho prováděcích pravidel, Komise určí informační systémy, které umožní výměnu dokumentů a informací mezi ní a členskými státy elektronickou cestou. O obecných podmínkách zavedení těchto systémů informuje členské státy prostřednictvím Výboru zemědělských fondů.

2.  Informační systémy uvedené v odstavci 1 mohou zejména zpracovávat:

a) údaje nezbytné pro finanční transakce, zejména ty, které se týkají měsíčních a ročních účetních závěrek platebních agentur, výkazů výdajů a příjmů a předávání informací a dokumentů podle článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 a podle článků 10, 11, 14, 15, 19, 20, 23 a 29 tohoto nařízení;

b) dokumenty společného zájmu, které umožňují kontrolu měsíčních a ročních účetních závěrek a prohlížení informací a dokumentů, které musí platební agentury poskytovat Komisi;

c) texty Unie a pokyny Komise v oblasti financování společné zemědělské politiky z jednotlivých orgánů akreditovaných a jmenovaných podle nařízení (EU) č. 1306/2013 i pokyny týkající se jednotného uplatňování příslušných právních předpisů.

3.  Formu a obsah dokumentů podle článků 10, 19, 20, 23 a čl. 30 odst. 1 písm. a), b) a d) dá Komise k dispozici členským státům formou vzorových předloh prostřednictvím informačních systémů.

Komise tyto předlohy přizpůsobuje a aktualizuje, přičemž o tom předem informuje Výbor zemědělských fondů.

4.  Informační systémy podle odstavce 1 mohou obsahovat nástroje nutné k tomu, aby Komise mohla uchovávat údaje a spravovat účty fondů, jakož i nástroje nezbytné k výpočtu paušálních výdajů nebo výdajů vyžadujících užití jednotných způsobů, a to zejména pokud jde o finanční náklady a odpisy.

5.  Odpovědnost za sdělování, zapisování a aktualizování údajů o finančních transakcích v informačních systémech podle odstavce 1 mají platební agentury; platební agentura vše provádí sama nebo to provádí subjekt, na který byla tato odpovědnost přenesena, popřípadě se tak děje prostřednictvím koordinačního subjektu akreditovaného podle čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) č. 1306/2013.

6.  Když dokument nebo postup podle nařízení (EU) č. 1306/2013 nebo aktů Komise přijatých na základě uvedeného nařízení vyžadují podpis pověřené osoby nebo souhlas určité osoby v jedné nebo několika etapách dotyčného postupu, v souladu s právními předpisy Unie musí informační systémy zavedené k předávání těchto dokumentů umožnit jednoznačnou identifikaci každé osoby a poskytovat dostatečnou záruku neporušitelnosti obsahu dokumentů, a to i během jednotlivých etap postupu. Pokud jde o výkazy výdajů a prohlášení řídícího subjektu připojené k roční účetní závěrce podle čl. 102 odst. 1 prvního pododstavce písm. c) bodu i) a iii) nařízení (EU) č. 1306/2013, platební agentury nebo případně koordinační subjekty, které jsou akreditovány v souladu s čl. 7 odst. 2 a 4 uvedeného nařízení, rovněž uchovávají dokumenty předané elektronicky v jejich původní formě.

7.  Uchovávání elektronických a digitálních dokumentů musí být zajištěno během celé doby podle článku 32.

8.  Při funkční poruše informačního systému nebo nestabilním spojení může členský stát zasílat dokumenty jinou formou, a to na základě předběžného souhlasu Komise a za podmínek, které Komise stanoví.

Článek 25

Pozastavení plateb v případě pozdního předložení

Prováděcí akty stanovující měsíční platby uvedené v čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013 nebo průběžné platby uvedené v článku 36 uvedeného nařízení zohlední pozastavení plateb, o nichž bylo rozhodnuto podle článku 42 uvedeného nařízení.

Článek 26

Získávání družicových snímků

1.  Pro účely článku 21 nařízení (EU) č. 1306/2013 každý členský stát informuje Komisi nejpozději do 1. listopadu každého roku o:

a) tom, zda si přeje, aby Komise získala družicové snímky nezbytné pro svůj program kontrol a/nebo pro své hodnocení kvality systému evidence půdy;

b) oblasti, která má být zkontrolována a počtu plánovaných kontrolních oblastí.

2.  Členské státy, které žádají Komisi, aby si opatřila družicové snímky, dokončí ve spolupráci s ní a před 15. lednem po sdělení informací uvedených v odstavci 1 vymezení oblasti, kterou je nutno zachytit, a sestavení harmonogramu pro získání těchto snímků.

3.  Získané družicové snímky poskytne Komise pověřeným zástupcům členských států zdarma. Tito zástupci musí dodržovat ustanovení o autorském právu obsažená ve smlouvách s dodavateli a snímky po dokončení prací vrátit.

4.  Pokud celková cena žádostí, které obdržely členské státy, překročí rozpočet vyčleněný na uplatnění článku 21 nařízení (EU) č. 1306/2013, Komise v zájmu o co nejefektivnější využití dostupných zdrojů rozhodne o omezení počtu družicových snímků, které mají být poskytnuty.KAPITOLA III

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKYODDÍL 1

Vymáhání dluhů

Článek 27

Úroky uplatnitelné při zpětném získávání neoprávněných plateb

1.  Nestanoví-li předpisy z jednotlivých odvětví zemědělství jinak, úroky z neoprávněných plateb, které mají být získány zpět v důsledku nesrovnalostí nebo nedbalosti, se vypočítají za období mezi okamžikem uplynutí platební lhůty pro příjemce uvedené v inkasním příkazu a datem vrácení nebo odečtení částky. Platební lhůta nesmí být delší než 60 dnů od vydání inkasního příkazu. ►M6  Členské státy se mohou rozhodnout nežádat o vrácení úroku, pokud jeho výše nepřekračuje 5 EUR. ◄

2.  Použitá úroková sazba v žádném případě nesmí být nižší než úroková sazba stanovená vnitrostátním právem pro zpětné získání srovnatelných neoprávněných výdajů nebo vymáhání splatných pohledávek.

Článek 28

Zpětné získání započtením dlužné částky

Aniž jsou dotčena jakákoli jiná opatření k prosazení práva stanovená vnitrostátním právem, členské státy započtou dlužnou částku, kterou příjemce dosud nevrátil a která byla zjištěna v souladu s vnitrostátním právem, proti jakékoli budoucí platbě, kterou má uhradit platební agentura odpovědná za získání dlužné částky tomuto příjemci.ODDÍL 2

Zúčtování

Článek 29

Obsah roční účetní závěrky

Roční účetní závěrka uvedená v čl. 102 odst. 1 prvním pododstavci písm. c) bodu iii) nařízení (EU) č. 1306/2013 zahrnuje:

a) účelově vázané příjmy uvedené v článku 43 uvedeného nařízení;

b) výdaje EZZF po odečtení veškerých neoprávněně vyplacených plateb, které nebyly ke konci rozpočtového roku získány zpět a nejsou uvedeny pod písmenem f) tohoto článku, včetně případných souvisejících úroků, souhrnně podle položek a podpoložek rozpočtu Unie;

c) výdaje EZFRV podle jednotlivých programů, opatření a zvláštní sazby příspěvku. Roční výkaz výdajů musí obsahovat také informace o částkách, které byly získány zpět. Po ukončení programu budou veškeré neoprávněně vyplacené platby, které nebyly získány zpět a nejsou uvedeny pod písmenem f) tohoto článku, včetně případných souvisejících úroků, odečteny od výdajů daného rozpočtového roku;

d) tabulku rozdílů podle položek a podpoložek, nebo v případě EZFRV podle programu a opatření, zvláštní sazby příspěvku a prioritní oblasti, mezi výdaji a účelově vázanými příjmy vykázanými v roční účetní závěrce a těmi vykázanými za shodné období v dokumentech uvedených v čl. 10 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, pokud jde o EZZF, a v čl. 22 odst. 2 tohoto nařízení, pokud jde o EZFRV, spolu s vysvětlením každého rozdílu;

e) odděleně částky, které nese příslušný členský stát, a částky, které nese Unie, v souladu s čl. 54 odst. 2 prvním pododstavcem a čl. 54 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013;

f) tabulku neoprávněně vyplacených plateb, které mají být získány zpět na konci rozpočtového roku v důsledku nesrovnalostí ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ( 6 ), včetně případných sankcí stanovených v platných odvětvových předpisech Unie a souvisejících úroků, připravenou podle vzoru uvedeného v příloze II tohoto nařízení;

g) výpis z knihy dlužníků zahrnující částky, které mají být získány zpět a připsány ve prospěch EZZF nebo EZFRV a nejsou uvedeny pod písmeny b), c) a f) tohoto článku, včetně případných sankcí a souvisejících úroků, sestavený podle vzoru v příloze III tohoto nařízení;

h) přehled intervenčních operací a výkaz množství a umístění zásob na konci rozpočtového roku;

i) potvrzení, že výdaje, účelově vázané příjmy a podrobnosti o každém pohybu intervenčních zásob jsou uchovány v záznamech a v účetních záznamech platební agentury;

j) na konci rozpočtového roku konečný zůstatek nevyužitých/záporných kumulovaných záloh vyplacených příjemcům členskými státy, podrobně rozčleněných podle jednotlivých opatření v případě EZZF a v případě EZFRV podle jednotlivých programů i podle finančních nástrojů. U finančních nástrojů se konečný zůstatek týká plateb ze strany Komise, které nebyly členskými státy použity ani pro platby konečným příjemcům, ani vyčleněny pro smlouvy o zárukách podle čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Článek 30

Předávání informací

1.  Pro účely schválení účetní závěrky podle článku 51 nařízení (EU) č. 1306/2013 předá každý členský stát Komisi:

a) položky zahrnuté do účetní závěrky uvedené v článku 29 tohoto nařízení;

b) stanoviska a zprávy podle čl. 5 odst. 3 a 4 tohoto nařízení, vypracované certifikačním subjektem nebo subjekty;

c) úplné záznamy všech účetních údajů nezbytných pro statistické a kontrolní účely;

d) prohlášení řídícího subjektu, jak je zmíněno v článku 3 tohoto nařízení.

▼M6

2.  Dokumenty a účetní údaje uvedené v odstavci 1 jsou zaslány Komisi nejpozději do 15. února roku následujícího po konci rozpočtového roku, jehož se týkají. Dokumenty uvedené v odst. 1 písm. a), b) a d) uvedeného článku jsou předány elektronicky v souladu s formátem a za podmínek určených Komisí podle článku 24.

Tyto dokumenty jsou opatřeny povinným elektronickým podpisem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ( 7 ). U dokumentů týkajících se rozpočtového roku 2017 může Komise akceptovat podepsané dokumenty předané v elektronické podobě.

▼B

3.  Na základě žádosti Komise nebo na podnět členského státu lze Komisi poskytnout další informace o schválení účetní závěrky ve lhůtě stanovené Komisí, přičemž se zohlední množství práce pro poskytnutí těchto informací. Při neexistenci takových informací může Komise schválit účetní závěrku na základě informací, které má k dispozici.

4.  V náležitě odůvodněných případech může Komise přijmout žádost o pozdní předložení informací, pokud je jí ovšem tato žádost předána před lhůtou pro předložení.

Článek 31

Forma a obsah účetních údajů

▼M6

1.  Formu a obsah účetních údajů podle čl. 30 odst. 1 písm. c) dá Komise členským státům k dispozici formou vzorových předloh prostřednictvím informačních systémů.

Vzorové předlohy a související technické specifikace pro účetní údaje musí dát Komise k dispozici a aktualizovat poté, co informuje Výbor zemědělských fondů, a to před začátkem každého rozpočtového roku.

Tyto technické specifikace musí obsahovat:

a) požadavky na každoroční údaje u jednotlivých účetních údajů (Tabulka X);

b) specifikace pro přenos počítačových souborů týkajících se výdajů EZZF a EZFRV;

c) popisy datových polí (memorandum);

d) strukturu rozpočtových kódů EZFRV.

▼B

2.  Komise použije účetní údaje výhradně pro účely:

a) plnění svých funkcí v rámci schválení účetní závěrky podle nařízení (EU) č. 1306/2013;

b) sledování vývoje a poskytování prognóz v zemědělství.

Evropský účetní dvůr a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) mají v rámci plnění svých povinností rovněž přístup k těmto údajům.

3.  Jakékoli osobní údaje obsažené ve shromážděných účetních údajích jsou zpracovány výhradně pro účely uvedené v odstavci 2. Zejména platí, že pokud jsou účetní údaje používány Komisí pro účely uvedené v odst. 2 prvním pododstavci písm. b), Komise převede tyto údaje do anonymní podoby a zpracuje je pouze v souhrnné formě.

4.  Všechny dotazy týkající se zpracování osobních údajů musí dotyčné osoby postoupit Komisi podle přílohy IV.

5.  Komise zajistí zachování důvěrnosti a bezpečnosti účetních údajů.

Článek 32

Uchování účetních údajů

1.  Podklady týkající se financovaných výdajů a účelově vázaných příjmů vybraných EZZF jsou Komisi k dispozici po dobu nejméně tří let následujících po roce, v němž Komise schválila účetní závěrku za rozpočtový rok uvedený v článku 51 nařízení (EU) č. 1306/2013.

2.  Podklady týkající se financovaných výdajů a účelově vázaných příjmů vybraných EZFRV jsou Komisi k dispozici po dobu nejméně tří let následujících po roce, v němž proběhla poslední platba ze strany platební agentury.

3.  V případě nesrovnalostí nebo nedbalosti jsou podklady uvedené v odstavcích 1 a 2 Komisi k dispozici po dobu nejméně tří let následujících po roce, v němž došlo k úplnému zpětnému získání částek od příjemce a jejich připsání na účet fondů, anebo v němž bylo rozhodnuto o finančních důsledcích toho, že nedošlo ke zpětnému získání podle čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013.

4.  V případě řízení o schválení podle článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013 jsou podklady uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku Komisi k dispozici po dobu nejméně jednoho roku následujícího po roce, v němž bylo řízení ukončeno, nebo, pokud je rozhodnutí o souladu předmětem soudního řízení u Soudního dvora Evropské unie, po dobu nejméně jednoho roku následujícího po roce, v němž bylo uvedené soudní řízení ukončeno.

5.  Podklady uvedené v odstavcích 1 až 4 se uchovávají k dispozici Komisi v tištěné podobě a/nebo v elektronické podobě.

Členský stát se může rozhodnout uchovávat doklady výhradně v elektronické podobě, pouze pokud jeho vnitrostátní právní předpisy povolují používání elektronických dokumentů jako důkazu účtovaných transakcí ve vnitrostátních soudních řízeních.

Pokud jsou doklady uchovávány pouze v elektronické podobě, musí být dotyčný systém v souladu s oddílem 3 (B) přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014.

Článek 33

Schválení účetní závěrky

1.  Rozhodnutí Komise o schválení účetní závěrky uvedené v článku 51 nařízení (EU) č. 1306/2013 stanoví výši výdajů uskutečněných v každém členském státě během dotyčného rozpočtového roku, které jsou uznány jako účtovatelné fondům na základě účetní závěrky uvedené v článku 29 tohoto nařízení a snížení a pozastavení plateb podle článku 41 nařízení (EU) č. 1306/2013.

Rozhodnutí rovněž stanoví částky, které mají být účtovány Unii a dotčenému členskému státu podle čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013.

Pokud jde o EZFRV, částka stanovená rozhodnutím o schválení účetní závěrky zahrnuje prostředky, které může dotčený členský stát znovu použít jejich přerozdělením podle čl. 56 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013.

2.  S ohledem na EZZF je částka, kterou lze v důsledku rozhodnutí o schválení účetní závěrky od každého členského státu získat zpět či mu má být uhrazena, stanovena pomocí odečtení měsíčních plateb za daný rozpočtový rok od výdajů uznaných ve stejném roce v souladu s odstavcem 1. Komise tuto částku odečte od měsíční platby týkající se výdajů uskutečněných za druhý měsíc následující po měsíci, v němž bylo přijato rozhodnutí o schválení účetní závěrky, nebo ji k ní přičte.

S ohledem na EZFRV je částka, kterou lze v důsledku rozhodnutí o schválení účetní závěrky od každého členského státu získat zpět či mu má být uhrazena, stanovena pomocí odečtení průběžných plateb za daný rozpočtový rok od výdajů uznaných za stejný rok v souladu s odstavcem 1.

Komise tuto částku odečte od první platby, za niž členský stát předkládá prohlášení o výdajích poté, co bylo přijato rozhodnutí podle článku 51 nařízení (EU) č. 1306/2013, nebo ji k ní přičte.

3.  Komise sdělí dotčenému členskému státu výsledky svého ověření poskytnutých informací spolu s případnými návrhy na změny nejpozději do 30. dubna následujícího po konci finančního roku.

4.  Pokud Komise nemůže schválit účetní závěrku členského státu do 31. května následujícího roku z důvodů, které lze přičíst dotčenému členskému státu, uvědomí tento členský stát o dodatečném šetření, které navrhuje provést podle článku 47 nařízení (EU) č. 1306/2013.

5.  Odstavce 1 až 4 se použijí obdobně na účelově vázané příjmy ve smyslu článku 43 nařízení (EU) č. 1306/2013.

Článek 34

Schválení souladu

1.  Za účelem stanovení částek, které mají být vyloučeny z financování Unií v případě zjištění, že výdaje nebyly uskutečněny v souladu s předpisy Unie, využije Komise svých vlastních zjištění a zohlední informace poskytnuté členskými státy, pokud byly tyto informace poskytnuty ve lhůtách stanovených Komisí v rámci postupu pro schvalování souladu provedeného v souladu s článkem 52 nařízení (EU) č. 1306/2013 a s tímto článkem.

2.   ►M6  Pokud se Komise v důsledku šetření domnívá, že výdaje nebyly uskutečněny v souladu s předpisy Unie, sdělí svá zjištění dotčenému členskému státu, upřesní nápravná opatření nezbytná k zajištění budoucího souladu s těmito předpisy a uvede prozatímní výši finanční opravy, kterou považuje v této fázi postupu za odpovídající svým zjištěním. Součástí uvedeného sdělení bude rovněž návrh na uskutečnění dvoustranného jednání do pěti měsíců od uplynutí lhůty pro odpověď členského státu. Toto sdělení bude odkazovat na tento článek. ◄

Členský stát odpoví do dvou měsíců od přijetí sdělení. Ve své odpovědi má členský stát zejména možnost:

a) prokázat Komisi, že skutečný rozsah nedodržení předpisů nebo riziko pro fondy je menší, než bylo uvedeno ve sdělení Komise;

b) uvědomit Komisi o nápravných opatřeních, která přijal za účelem zajištění souladu s předpisy Unie, a o datu účinnosti jejich provedení.

V odůvodněných případech může Komise na základě odůvodněné žádosti členského státu schválit prodloužení dvouměsíční lhůty maximálně o dva měsíce. Žádost se Komisi předá před uplynutím této lhůty.

Pokud se členský stát domnívá, že není nutné, aby došlo k dvoustrannému jednání, uvědomí o tom Komisi ve své odpovědi na výše uvedené sdělení.

3.  Při dvoustranném jednání se obě strany snaží o nalezení dohody, pokud jde o opatření, která je nezbytné přijmout, jakož i o hodnocení závažnosti protiprávního jednání a finanční škody vzniklé rozpočtu Unie.

Komise do třiceti pracovních dnů po dvoustranném jednání vypracuje zápis a zašle jej členskému státu. Členský stát může Komisi své připomínky zaslat do patnácti pracovních dní po obdržení tohoto zápisu.

Do šesti měsíců od zaslání zápisu z dvoustranného jednání Komise formálně sdělí členskému státu své závěry na základě informací, které získala v rámci postupu pro schvalování souladu. Toto sdělení obsahuje hodnocení výdajů, jež mají být vyloučeny z financování Unií podle článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013 a článku 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014. Sdělení obsahuje odkaz na čl. 40 odst. 1 tohoto nařízení.

▼M6

Pokud členský stát oznámí Komisi, že dvoustranné jednání není třeba uskutečnit, šestiměsíční lhůta začíná běžet od data přijetí tohoto oznámení Komisí.

▼B

4.  Pokud členský stát využil smírčího řízení podle článku 40, Komise sdělí své závěry členskému státu nejpozději do šesti měsíců poté, co:

a) obdržela zprávu smírčího orgánu, nebo

b) obdržela dodatečné informace od členského státu ve lhůtě uvedené v čl. 40 odst. 3 druhém pododstavci za předpokladu, že byly splněny podmínky stanovené v odstavci 6 tohoto článku.

5.  Komise musí mít k dispozici všechny informace, jež jsou relevantní v této konkrétní fázi postupu, aby odstavce 3 a 4 mohla použít v rámci příslušných lhůt. Pokud se Komise domnívá, že nemá dostatek informací, může kdykoli během lhůt stanovených v odstavcích 3 a 4:

a) požádat členský stát o doplňující informace, které jí členský stát předá do dvou měsíců od obdržení sdělení; a/nebo

b) sdělit členskému státu, že hodlá provést dodatečný audit za účelem provedení nezbytných ověření.

Lhůty uvedené v odstavcích 3 a 4 začínají v tomto případě běžet opět buď ode dne, kdy Komise obdrží požadované dodatečné informace, nebo od posledního dne dodatečného auditu.

6.   ►C1  Při hodnocení výdajů, které mají být vyloučeny z financování Unií, lze informace sdělené členským státem po formálním sdělení Komise podle odst. 3 třetího pododstavce zohlednit pouze: ◄

a) pokud je nezbytné zabránit hrubému přecenění finanční újmy způsobené rozpočtu Unie; a

b) pokud je pozdní předání informací řádně odůvodněno vnějšími faktory a není jím ohroženo včasné přijetí rozhodnutí ze strany Komise podle článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013.

7.  Poté, co Komise členským státům sdělila své závěry v souladu s čl. 34 odst. 3 nebo 4 tohoto nařízení, přijme případně jedno nebo více rozhodnutí podle článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013 s cílem vyloučit z financování Unií výdaje, které nejsou v souladu předpisy Unie. Komise může opakovaně přistoupit k postupu pro schvalování souladu, dokud členský stát skutečně neprovede nápravná opatření.

8.  S ohledem na EZZF jsou odpočty z financování Unií prováděny Komisí z měsíčních plateb souvisejících s výdaji ve druhém měsíci následujícím po rozhodnutí podle článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013.

Pokud jde o EZFRV, provádí Komise odpočty financování Unií od platby, za niž členský stát předložil prohlášení o výdajích poté, co bylo přijato rozhodnutí podle článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013.

Na žádost členského státu a po konzultaci s Výborem zemědělských fondů však může Komise přijmout rozhodnutí, kterým se stanoví jiná lhůta pro provedení odpočtů nebo povoluje jejich náhrada prostřednictvím splátek, pokud je to odůvodněno závažností odpočtů zahrnutých do prováděcího aktu přijatého na základě článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013.

▼M2

8a.  V případě členského státu, který využívá finanční pomoci podle nařízení Rady (ES) č. 332/2002 ( 8 ), nařízení Rady (EU) č. 407/2010 ( 9 ) a Smlouvy o zřízení Evropského mechanismu stability, může Komise na žádost tohoto členského státu a po konzultaci s Výborem zemědělských fondů přijmout prováděcí rozhodnutí, kterým o nejvýše 24 měsíců od data tohoto rozhodnutí odloží výkon rozhodnutí přijatých na základě článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013 po 1. květnu 2015 („rozhodnutí o odkladu“).

Rozhodnutím o odkladu se schvaluje provedení odpočtů po uplynutí doby odkladu ve formě tří ročních splátek. V případě, že celková částka, na niž se rozhodnutí o odkladu vztahuje, představuje více než 0,02 % hrubého domácího produktu daného členského státu, může Komise schválit úhradu ve formě nejvýše pěti ročních splátek.

Na žádost daného členského státu a po konzultaci s Výborem zemědělských fondů se může Komise rozhodnout dobu odkladu podle prvního pododstavce jednou prodloužit, a to nejvýše o dvanáct měsíců.

Členský stát, kterému byl udělen odklad, zajistí, aby nedostatky, které byly důvodem pro odpočty a které přetrvávají i v době přijetí rozhodnutí o odkladu, byly odstraněny na základě akčního plánu vypracovaného po konzultaci s Komisí a obsahujícího lhůty a zřetelné ukazatele pokroku. Komise změní nebo zruší své rozhodnutí o odkladu, s ohledem na zásadu proporcionality, v těchto případech:

a) členský stát nepřijme nezbytná opatření k odstranění nedostatků, jak předpokládá akční plán;

b) pokrok nápravné akce podle ukazatelů pokroku není dostatečný nebo

c) výsledek akce není uspokojivý.

8b.  Prováděcí rozhodnutí uvedená v odstavcích 8 a 8a se přijímají poradním postupem podle čl. 116 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013.

▼M6

9.  V řádně odůvodněných případech, které je nezbytné dotčenému členskému státu oznámit, může Komise lhůty stanovené v odstavcích 2 až 5 prodloužit.

▼B

10.  Odstavce 1 až 9 se použijí obdobně na účelově vázané příjmy ve smyslu článku 43 nařízení (EU) č. 1306/2013.

▼M3

11.  Pokud lhůty uvedené v odstavcích 2, 3, 4 a 5 zcela nebo částečně zahrnují měsíc srpen, běh těchto lhůt bude během tohoto měsíce pozastaven.

▼B

Článek 35

Rozhodnutí nezahájit či neprovádět šetření v případě nedodržení postupu pro schvalování souladu

1.  Komise se může rozhodnout, že nezahájí nebo neprovede šetření v případě nedodržení postupu pro schvalování souladu podle článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud očekává, že případné finanční opravy za nedodržení postupu zjištěné na základě šetření uvedeného v čl. 34 odst. 2 jsou nižší než 50 000  EUR a představují méně než 2 % příslušných výdajů nebo částek, které mají být získány zpět.

2.  Pokud Komise sníží měsíční platby v souladu s čl. 41 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013, může rozhodnout o nezahájení nebo neprovedení šetření v případě nedodržení postupu pro schvalování souladu podle článku 52 uvedeného nařízení za předpokladu, že dotčený členský stát nevznese námitku proti použití tohoto odstavce v rámci řízení podle čl. 41 odst. 1 uvedeného nařízení.

Článek 36

Smírčí orgán

Pro účely schvalování souladu uvedeného v článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013 se ustaví smírčí orgán. Smírčí orgán plní zejména následující úkoly:

a) posuzovat záležitosti, jež mu předloží členský stát, který obdržel formální sdělení od Komise podle čl. 34 odst. 3 druhého pododstavce tohoto nařízení, včetně hodnocení výdajů, které Komise zamýšlí vyloučit z financování Unií;

b) usilovat o sblížení rozdílných postojů Komise a dotčeného členského státu;

c) na závěr svého posuzování vypracovat zprávu o výsledcích svého úsilí o sblížení postojů, přičemž ji doplní poznámkami, které považuje za vhodné, pokud spor částečně nebo zcela přetrvává.

Článek 37

Složení smírčího orgánu

1.  Smírčí orgán se skládá minimálně z pěti členů vybraných z významných osob, které mohou zaručit svou nezávislost a které jsou vysoce kvalifikovány v záležitostech týkajících se financování společné zemědělské politiky, včetně rozvoje venkova, nebo v provádění finančního auditu.

Tyto osoby musí být státními příslušníky různých členských států.

2.  Předsedu, členy a náhradníky jmenuje Komise na počáteční funkční období tří let na základě konzultace s Výborem zemědělských fondů.

Funkční období lze prodloužit vždy pouze o jeden rok a musí o tom být informován Výbor zemědělských fondů. Pokud je však předseda, který má být jmenován, již členem smírčího orgánu, jeho počáteční předsednické funkční období trvá tři roky.

Jména předsedy, členů a náhradníků smírčího orgánu se zveřejňují v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

3.  Členové smírčího orgánu jsou odměňováni s ohledem na časovou náročnost úkolů. Náhrada nákladů se provádí v souladu s platnými předpisy pro zaměstnance Komise.

4.  Po uplynutí funkčního období zůstává předseda i členové ve svých funkcích, dokud nebudou vystřídáni novými členy nebo opětovně jmenováni.

5.  Funkční období členů, kteří nadále nesplňují podmínky nezbytné k výkonu svých úkolů ve smírčím orgánu, nebo kteří z jakéhokoli důvodu nejsou na neurčitou dobu k dispozici, může být Komisí ukončeno po konzultaci s Výborem zemědělských fondů.

V takovém případě je dotčený člen nahrazen na zbývající část svého funkčního období náhradníkem a je o tom informován Výbor zemědělských fondů.

Pokud je funkční období předsedy ukončeno, je člen, který má vykonávat funkci předsedy po zbytek funkčního období, na které byl předseda jmenován, jmenován Komisí po konzultaci s Výborem zemědělských fondů.

Článek 38

Nezávislost smírčího orgánu

1.  Členové smírčího orgánu vykonávají své úkoly zcela nezávisle a nevyžadují ani nepřijímají pokyny od Komise, jakékoli vlády nebo jiného subjektu.

Členové smírčího orgánu se neúčastní činnosti smírčího orgánu ani nepodepisují zprávu, pokud byli ve svých předchozích funkcích osobně zapojeni do projednávané záležitosti.

2.  Aniž je dotčen článek 287 Smlouvy, členové smírčího orgánu nesmějí sdělovat informace získané v souvislosti se svou činností ve smírčím orgánu. Tyto informace jsou důvěrné a vztahuje se na ně služební tajemství.

Článek 39

Organizace činnosti

1.  Smírčí orgán zasedá v sídle Komise. Jeho činnost připravuje a organizuje předseda. Aniž je dotčen čl. 37 odst. 5 první pododstavec, v případě nepřítomnosti předsedy vykonává funkci předsedy nejstarší člen orgánu.

Funkci sekretariátu smírčího orgánu zajišťuje Komise.

2.  Aniž je dotčen čl. 38 odst. 1 druhý pododstavec, smírčí orgán přijímá své zprávy nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů s tím, že usnášeníschopný je za přítomnosti tří členů.

Zprávy podepisují předseda a členové, kteří se účastnili jednání. Jsou spolupodepisovány sekretariátem.

Článek 40

Smírčí řízení

1.   ►C1  Členský stát se může obrátit na smírčí orgán ve lhůtě nejvýše 30 pracovních dnů od obdržení sdělení Komise podle čl. 34 odst. 3 třetího pododstavce s odůvodněným návrhem na zahájení smírčího řízení zaslaným sekretariátu smírčího orgánu. ◄

Podmínky předepsaného postupu jsou spolu s adresou sekretariátu sděleny členským státům prostřednictvím Výboru zemědělských fondů.

2.  Návrh na zahájení smírčího řízení je přípustný pouze tehdy, pokud částka, která má být vyloučena z financování Unií podle sdělení Komise, buď:

a) přesahuje 1 milion EUR;

nebo

b) představuje více než 25 % celkových ročních výdajů členského státu v rámci dotčené rozpočtové položky.

Kromě toho může předseda smírčího orgánu prohlásit návrh na zahájení smírčího řízení za přípustný, pokud daný členský stát v průběhu předchozích jednání uvedl a dostatečně odůvodnil, že se jedná o zásadní otázku týkající se uplatňování předpisů Unie. Takový návrh však nebude přípustný tehdy, pokud se vztahuje výhradně na záležitost právního výkladu.

3.  Smírčí orgán provádí svá šetření co nejméně formálně a co nejrychleji výhradně na základě dokladů dostupných Komisi v okamžiku sdělení formálních závěrů podle čl. 34 odst. 3, jakož i na základě nestranného vyjádření Komise a dotčených vnitrostátních orgánů.

Pokud však členský stát považuje za nezbytné předložit ve své žádosti o zahájení smírčího řízení informace, které dosud nebyly Komisi sděleny, smírčí orgán může Komisi vyzvat, aby posoudila tyto nové informace pouze v případě, že jsou splněny podmínky stanovené v čl. 34 odst. 6. Tyto informace musí být Komisi sděleny nejpozději dva měsíce poté, co byla odeslána zpráva uvedená v čl. 36 písm. c).

4.  Nepodaří-li se smírčímu orgánu do čtyř měsíců od předložení případu sblížit postoje Komise a členského státu, považuje se smírčí řízení za neúspěšné.

V takovém případě se ve zprávě uvedené v čl. 36 písm. c) uvedou důvody, proč ke sblížení postojů nedošlo. Uvede se také, zda během řízení nebylo dosaženo částečné dohody a zda smírčí orgán vyzval Komisi, aby posoudila nové informace podle odst. 3 druhého pododstavce.

Zpráva je zaslána:

a) dotčenému členskému státu;

b) Komisi k posouzení před sdělením svých závěrů členskému státu;

c) ostatním členským státům v rámci Výboru zemědělských fondů.

▼M3

5.  Pokud lhůty uvedené v odstavcích 1, 3 a 4 zcela nebo částečně zahrnují měsíc srpen, běh těchto lhůt bude během tohoto měsíce pozastaven.

▼BKAPITOLA IV

PRAVIDLA PRO KONTROLYODDÍL 1

Obecná pravidla

Článek 41

Snížení úrovně kontrol na místě

1.  Členské státy mohou rozhodnout snížit minimální úroveň kontrol na místě v souladu s čl. 59 odst. 5 nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a) certifikační subjekt v souladu s článkem 9 nařízení (EU) č. 1306/2013 předložil své stanovisko potvrzující, že systém vnitřní kontroly řádně funguje a že míra chybovosti pro dotčenou populaci byla nižší než práh významnosti ve výši 2,0 % po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích rozpočtových roků předcházejících roku, kdy se plánuje zavedení snížené míry kontrol;

b) Komise neinformovala dotčený členský stát o tom, že nemůže přijmout stanovisko uvedené v písmenu a) tohoto odstavce poskytnuté certifikačním subjektem v kontextu článku 9 nařízení (EU) č. 1306/2013; a

c) Komise:

i) neinformovala dotčený členský stát podle článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013 o nedostatcích kontrolního systému v rámci jednotlivých režimů podpory anebo dotyčného opatření, nebo

ii) je při uplatňování článku 34 tohoto nařízení spokojena s nápravnými opatřeními přijatými dotčeným členským státem, pokud byl tento členský stát informován podle článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013 o nedostatcích kontrolního systému v rámci jednotlivých režimů podpory anebo dotyčného opatření.

2.  Členské státy se mohou rozhodnout, že sníží minimální úroveň kontrol na místě v závislosti na úrovních a případných dalších podmínkách stanovených v odvětvových právních předpisech.

Členské státy informují Komisi o svém rozhodnutí snížit minimální úroveň kontrol na místě bezprostředně po jeho přijetí. Součástí těchto informací je:

a) režim podpory anebo dotyčné opatření;

b) období, po něž se bude uplatňovat snížená minimální úroveň kontrol na místě;

c) snížená minimální úroveň kontrol prováděných na místě, jež má platit.

3.  V případě, že některá z kumulativních podmínek stanovených v odstavci 1 nebo jakákoli další podmínka stanovená podle odvětvových právních předpisů není nadále plněna, členské státy okamžitě zruší své rozhodnutí snížit minimální úroveň kontrol na místě a od následujícího roku podání žádostí uplatní minimální úroveň kontrol na místě stanovenou právními předpisy v odvětví zemědělství.ODDÍL 2

Kontrola operací

Článek 42

Kontrola ze strany členských států

1.  Systematická kontrola obchodní dokumentace podniků podle čl. 80 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013 se pro každé kontrolní období uvedené v odstavci 4 tohoto článku použije na počet podniků, který nesmí být menší než polovina podniků, u nichž výše příjmů nebo výdajů nebo součtu příjmů a výdajů v rámci systému financování EZZF přesahuje 150 000  EUR za rozpočtový rok EZZF předcházející začátku dotčeného kontrolního období.

2.  Členské státy, aniž jsou dotčeny jejich závazky vymezené v čl. 80 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013, vyberou pro každé kontrolní období podniky, které mají být zkontrolovány na základě analýzy rizik u všech opatření, kde je to proveditelné. Své návrhy na využití analýzy rizik předloží členské státy Komisi alespoň šest měsíců před začátkem příslušného kontrolního období. Návrhy budou obsahovat všechny relevantní informace týkající se koncepce, metody a údajů použitých v rámci analýzy, jakož i kritéria a očekávaný způsob provádění kontrol, které je třeba provést. Návrh bude vypracován v souladu s přílohou V tohoto nařízení. Členské státy přihlédnou k připomínkám, které Komise k návrhům na analýzu rizik podá do osmi týdnů po obdržení daného návrhu.

3.  Pokud jde o opatření, o nichž členské státy usoudí, že na ně nelze metodu analýzy rizik použít, musí být kontrolovány podniky, u nichž výše příjmů nebo výdajů nebo součtu příjmů a výdajů v rámci systému financování EZZF přesahuje 350 000  EUR a které nebyly kontrolovány podle tohoto nařízení a hlavy V kapitoly III nařízení (EU) č. 1306/2013 v průběhu některého ze dvou předcházejících kontrolních období.

4.  Kontrolní období trvá od 1. července do 30. června následujícího roku. Kontrola se týká období alespoň dvanácti měsíců, které končí v průběhu předcházejícího kontrolního období; může být rozšířena na období stanovené členským státem, která předcházejí nebo následují toto dvanáctiměsíční období.

Článek 43

Přístup k obchodní dokumentaci

Podniky uchovávají obchodní dokumentaci po dobu nejméně tří let od konce roku, v němž byla vystavena. Členské státy mohou stanovit delší dobu uchovávání této dokumentace.

Článek 44

Společné činnosti

Komise může rozhodnout z vlastního podnětu nebo na základě návrhu členského státu a po dohodě s dotyčnými členskými státy o koordinaci společných opatření zahrnujících vzájemnou pomoc mezi dvěma nebo více členskými státy, jak stanoví čl. 83 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013.

Článek 45

Vzájemná pomoc

1.  V průběhu prvního čtvrtletí následujícího po rozpočtovém roce EZZF, v němž byla vyplacena a/nebo obdržena dotyčná částka, předají členské státy seznam podniků uvedený v čl. 83 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013 každému členskému státu, v němž je takový podnik usazen. Seznam obsahuje všechny podrobnosti umožňující oslovenému členskému státu zjistit totožnost podniků a splnit své kontrolní povinnosti. Oslovený členský stát je příslušný k provádění kontrol podniků v souladu s článkem 80 nařízení (EU) č. 1306/2013. Kopie každého seznamu je předán Komisi.

Členský stát, ve kterém byla vyplacena nebo obdržena finanční částka, může v souladu s článkem 80 nařízení (EU) č. 1306/2013 požádat členský stát, v němž je podnik usazen, o kontrolu některých podniků, které jsou uvedeny v seznamu, s uvedením důvodů této žádosti a zejména rizik, která jsou s ní spojena.

Členský stát, který obdrží tuto žádost, náležitě přihlédne k rizikům spojeným s tímto podnikem, která mu sdělil členský stát, jenž o kontrolu požádal.

Dožádaný členský stát uvědomí členský stát, který o kontrolu požádal, o opatřeních, která učinil po obdržení jeho žádosti. Provede-li kontrolu některého z podniků uvedených v seznamu, uvědomí žádající členský stát, který kontrolu provedl, o výsledcích kontroly členský stát, který danou žádost vznesl, a to do tří měsíců po skončení kontrolního období.

Přehled těchto žádostí se čtvrtletně zasílá Komisi, a to do jednoho měsíce po uplynutí každého čtvrtletí. Komise může požadovat předložení kopií jednotlivých žádostí.

Seznam podniků uvedených v prvním pododstavci se sestaví v souladu se vzorovým formulářem uvedeným v příloze VI.

2.  Seznam podniků podle čl. 83 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013 se sestaví v souladu se vzorovým formulářem uvedeným v příloze VII tohoto nařízení.

3.  Žádost členského státu o kontrolu určitého podniku v jiném členském státě podle odst. 1 druhého pododstavce a čl. 83 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013 se vypracuje v souladu se vzorovým formulářem uvedeným v příloze VIII tohoto nařízení.

4.  Informace o výsledcích kontrol uvedené v odst. 1 druhém pododstavci a v čl. 83 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013 se sestaví v souladu se vzorovým formulářem uvedeným v příloze IX tohoto nařízení.

5.  Přehled žádostí uvedených v odst. 1 pátém pododstavci a v čl. 83 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013, včetně výsledků kontrol, se sestaví v souladu se vzorovým formulářem uvedeným v příloze X tohoto nařízení.

6.  Údaje, které je nutno poskytnout podle odstavce 1, se předávají v elektronické podobě ve formátu stanoveném v oddíle 2 přílohy II prováděcího nařízení (EU) č. 991/2013.

Článek 46

Roční programy a zprávy

1.  Roční program kontrol podle článku 84 nařízení (EU) č. 1306/2013 se vypracuje v souladu se vzorovým formulářem uvedeným v příloze XI tohoto nařízení.

2.  Výroční zpráva uvedená v čl. 86 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013 musí obsahovat veškeré obtíže, s nimiž se kontrola setkala, jakož i opatření přijatá k jejich překonání, a musí obsahovat případné návrhy na zlepšení.

Zpráva obsahuje podrobné informace o každém z aspektů používání hlavy V kapitoly III nařízení (EU) č. 1306/2013 uvedených v příloze XII tohoto nařízení uspořádané v jasně označených oddílech pod příslušnými nadpisy uvedenými v této příloze.

3.  Informace, které mají být předloženy podle tohoto článku a článku 45, mohou být předány v tištěné nebo elektronické podobě ve formátu, na němž se dohodne odesílatel a příjemce.

4.  Komise každoročně vyhodnotí dosažený pokrok ve své výroční finanční zprávě o řízení fondu uvedené v článku 109 nařízení (EU) č. 1306/2013.

Článek 47

Zvláštní orgány

1.  Zvláštní orgány podle článku 85 nařízení (EU) č. 1306/2013 jsou, kromě úkolů uvedených v uvedeném článku, odpovědné za:

a) školení vnitrostátních úředníků pověřených prováděním kontrol podle tohoto oddílu, které jim umožní získat znalosti dostatečné k výkonu jejich povinností;

b) zpracovávání zpráv o kontrolách a dalších dokumentů souvisejících s prováděnými kontrolami stanovenými v hlavě V kapitole III nařízení (EU) č. 1306/2013;

c) vypracovávání a projednávání programů podle článku 84 nařízení (EU) č. 1306/2013 a zpráv podle čl. 86 odst. 1 uvedeného nařízení.

2.  Členské státy svěří zvláštním orgánům veškeré pravomoci nutné k plnění úkolů podle odstavce 1.

Tvoří je dostatečný počet úředníků, kteří jsou vhodným způsobem odborně vzděláni k výkonu těchto úkolů.

3.  Členské státy, v nichž je minimální počet podniků, které mají být kontrolovány, menší než 10, nejsou povinny zřídit zvláštní orgán.KAPITOLA V

JISTOTYODDÍL 1

Účel, informační technologie, vyšší moc

Článek 48

Účel

Tato kapitola se vztahuje na všechny případy, kdy právní předpisy z jednotlivých odvětví zemědělství stanoví jistotu, bez ohledu na to, zda je použit přímo pojem „jistota“.

Tato kapitola se nevztahuje na jistoty poskytnuté k zajištění platby dovozních a vývozních cel podle nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ( 10 ).

Článek 49

Elektronická veřejná správa

Sdělení, dokumentace a jistoty mohou být vytvářeny, zpracovávány a spravovány prostřednictvím informačních technologií (IT) za předpokladu, že používané systémy jsou řízeny na základě úředně schválených protokolů kvality a bezpečnosti způsobilých pro tyto systémy.

Pokud příslušné orgány nemají přístup k požadovaným dokumentům za účelem ověření z důvodů rozdílných systémů IT, musí být tyto dokumenty vytisknuty a osvědčeny jako pravé orgánem odpovědným za řízení těchto systémů IT (dále jen „vydávající orgán“) nebo orgánem příslušným pro osvědčení dokumentů jako úředně ověřených kopií.

Tyto výtisky lze nahradit elektronickou zprávou mezi vydávajícím orgánem a příjemcem nebo příslušným orgánem za předpokladu, že vydávající orgán poskytne formou úředně schváleného protokolu o osvědčení ujištění o pravosti zprávy.

Článek 50

Lhůty v případě vyšší moci

1.  Tento článek se použije v případě, kdy se na něj odvolává konkrétní nařízení.

2.  Požadavek na uznání případu vyšší moci je nepřípustný, pokud jej příslušný orgán obdrží více než 30 kalendářních dnů:

a) ode dne, kdy byl hospodářský subjekt příslušným orgánem informován o zjištěném nesplnění příslušné povinnosti ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014; po uplynutí lhůty pro splnění příslušné povinnosti uvedené v čl. 23 odst. 3 uvedeného nařízení nebo po uplynutí lhůty pro předložení důkazu pro splnění příslušné povinnosti uvedené v čl. 23 odst. 4 uvedeného nařízení;

b) po uplynutí lhůty pro podání nabídek ve třetí zemi, kde je nabídka spojena s osvědčením o stanovení náhrady předem pro vývozní náhrady.

3.  Hospodářské subjekty předloží ke spokojenosti příslušného orgánu důkaz o okolnostech, které považují za případ vyšší moci, do 181 kalendářních dnů následujících po uplynutí lhůty pro plné splnění povinnosti. Může jim být udělena dodatečná lhůta v případech, pokud nemohou předložit důkazy v uvedené lhůtě, i když vynaložily veškeré úsilí k jejich získání a předložení.

4.  Případy vyšší moci, které členské státy uznaly, sdělí Komisi spolu s příslušnými údaji ke každému případu.ODDÍL 2

Forma jistot

Článek 51

Forma

1.  Jistota může být poskytnuta:

a) složením hotovosti podle čl. 19 odst. 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014; a/nebo

b) stanovením ručitele podle článku 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014.

2.  Příslušný orgán může rozhodnout o poskytnutí jistoty:

a) formou hotovostních vkladů v bance;

b) formou uznaných pohledávek vůči veřejnoprávnímu subjektu nebo veřejným prostředkům, které jsou splatné a vůči kterým neexistuje žádná přednostní pohledávka; a/nebo

c) formou převoditelných kolaterálů v dotyčném členském státě, s podmínkou, že byly vydány tímto členským státem nebo na ně poskytl jistotu.

3.  Příslušný orgán může stanovit další podmínky pro přijetí jistot uvedených v odstavci 2.

Článek 52

Převoditelné kolaterály

1.  Prodejní hodnota kolaterálu poskytnutého podle čl. 51 odst. 2 písm. c) musí při poskytnutí jistoty činit nejméně 115 % hodnoty požadované jistoty.

2.  Příslušný orgán může přijmout jistotu uvedenou v čl. 51 odst. 2 písm. c) pouze tehdy, pokud se strana nabízející tuto jistotu písemně zaváže buď poskytnout dodatečnou jistotu, nebo nahradit původní jistotu, pokud prodejní hodnota dotyčné jistoty byla za poslední tři měsíce nižší než 105 % hodnoty požadované jistoty. Tento písemný závazek není nutný, stanoví-li tak vnitrostátní právní předpisy. Příslušný orgán pravidelně zkoumá hodnotu takové jistoty.

3.  Prodejní hodnotu jistoty uvedené v čl. 51 odst. 2 písm. c) stanoví příslušný orgán s ohledem na výdaje předpokládaného prodeje.

4.  Prodejní hodnota jistot se vypočítává podle posledního kotovaní, které je k dispozici.

5.  Strana, která poskytuje jistotu, poskytne na žádost příslušného orgánu důkaz o prodejní hodnotě.

Článek 53

Nahrazení a určení

1.  Každá forma jistoty může být nahrazena jinou.

Nahrazení však musí schválit příslušný orgán v těchto případech:

a) pokud původní jistota propadla, aniž by byla inkasována; nebo

b) pokud je náhradní jistota jedním z typů jistot uvedených v čl. 51 odst. 2.

2.  Bloková jistota může být nahrazena jinou blokovou jistotou za podmínky, že nová bloková jistota kryje nejméně část původní blokové jistoty, která je určena v okamžiku nahrazení k zajištění splnění jedné nebo více dosud nesplněných smluvních povinností.

3.  Jakmile se část blokové jistoty vztahuje na určitou povinnost, musí být aktualizován zůstatek zbývající blokové jistoty.ODDÍL 3

Uvolnění a propadnutí

Článek 54

Částečné uvolnění

V případě, že zvláštní předpisy Unie nestanoví minimální množství, může příslušný orgán sám omezit počet uvolněných částí z každé jistoty a stanovit minimální částku pro každé uvolnění tohoto typu.

Před uvolněním celé jistoty nebo její části může příslušný orgán požadovat, aby byla podána písemná žádost o uvolnění.

V případě jistot kryjících více než 100 % zajištěné částky, uvolní se část jistoty přesahující 100 %, jakmile dojde ke konečnému uvolnění nebo propadnutí zbylé zajištěné částky.

Článek 55

Propadnutí

1.  Jakmile se příslušný orgán dozví o skutečnostech, které jsou důvodem k propadnutí celé jistoty nebo její části, neprodleně vyzve dotyčnou stranu k zaplacení propadlé částky, a tato platba musí být provedena ve lhůtě nejvýše 30 dnů ode dne žádosti o zaplacení.

Pokud platba nebyla provedena v předepsané lhůtě, příslušný orgán:

a) neprodleně inkasuje s konečnou platností jistotu podle čl. 51 odst. 1 písm. a);

b) neprodleně vyzve ručitele uvedeného v čl. 51 odst. 1 písm. b), aby přikročil k placení a aby tato platba byla provedena ve lhůtě nejvýše 30 dnů ode dne přijetí žádosti o zaplacení;

c) neprodleně učiní nezbytná opatření aby:

i) jistoty uvedené v čl. 51 odst. 2 písm. b) a c) byly přeměněny na hotovost a orgán tak mohl disponovat splatnou částkou,

ii) mu byly dány k dispozici hotovostní fondy v bance uvedené v čl. 51 odst. 2 písm. a) na jeho vlastní účet.

Příslušný orgán může neprodleně inkasovat s konečnou platností jistotu uvedenou v čl. 51 odst. 1 písm. a), aniž by nejprve vyzval dotyčnou stranu k zaplacení.

2.  Aniž je dotčen odstavec 1,

a) jestliže je přijato rozhodnutí o propadnutí jistoty a poté je odloženo v důsledku opravného prostředku v souladu s vnitrostátními právními předpisy, platí příslušná strana úroky ze skutečně propadlé částky za období počínající 30 dnů ode dne přijetí žádosti o zaplacení podle odstavce 1 a končící den před zaplacením skutečně propadlé částky;

b) jestliže je po výsledku řízení o opravném prostředku po dotyčné straně požadováno zaplatit do 30 dnů propadlou částku, může členský stát vypočítat úroky tak, jako by se platba uskutečnila dvacátým dnem ode dne této žádosti;

c) použitelná úroková sazba se vypočítává podle vnitrostátních právních předpisů, ale nesmí být v žádném případě nižší než sazba použitelná pro krytí částek v národní měně;

d) platební agentury odečítají placené úroky z výdajů EZZF nebo EZFRV v souladu s nařízením (EU) č. 1306/2013;

e) členské státy mohou pravidelně požadovat navýšení jistoty s ohledem na úroky.

3.  Pokud jistota propadla a částka byla již připsána fondům, potom na základě výsledku rozhodnutí o opravném prostředku musí být propadlá částka včetně úroků vypočítaných sazbou podle vnitrostátních právních předpisů uhrazena zcela nebo zčásti a uhradí ji fondy, pokud není úhrada připsána orgánům nebo subjektům členských států z důvodů nedbalosti nebo závažné chyby.ODDÍL 4

Informace

Článek 56

Informace o propadnutí jistot, typech jistot a ručitelích

1.  Členské státy uchovávají pro potřeby Komise celkový počet a celkovou výši propadlých jistot za každý rok, bez ohledu na fázi postupu podle článku 55, přičemž rozlišují mezi jistotami, které se připíší do vnitrostátního rozpočtu, a jistotami, které se připíší do rozpočtu Unie. Tyto informace se uchovávají pro všechny propadlé jistoty vyšší než 1 000  EUR a každé ustanovení Unie, které stanoví jistotu. Informace se týkají jak částek zaplacených přímo dotyčnou stranou, tak i částky kryté prodejem jistoty.

2.  Členské státy uchovávají pro potřeby Komise seznam obsahující:

a) typy institucí schválených jednat jako ručitelé a za tímto účelem stanovené požadavky;

b) typy jistot přijatých podle čl. 51 odst. 2 a za tímto účelem stanovené požadavky.KAPITOLA VI

TRANSPARENTNOST

Článek 57

Obsah zveřejněných údajů

1.  Údaje uvedené v čl. 111 odst. 1 písm. c) a d) nařízení (EU) č. 1306/2013 zahrnují:

a) rozpis částek plateb uvedených v písmenu c) uvedeného článku pro každé jednotlivé opatření vyjmenované v příloze XIII tohoto nařízení, a dále součet těchto částek, které každý příjemce obdržel v daném rozpočtovém roce;

b) popis opatření financovaných fondy, jak jsou uvedena v písmenu d) uvedeného článku a vyjmenována v příloze XIII tohoto nařízení, včetně povahy a cíle každého opatření.

2.  Částky uvedené v odstavci 1 jsou vyjádřeny v eurech v členských státech, které přijaly euro, a v národní měně v ostatních členských státech.

3.  Členské státy mohou zveřejnit podrobnější informace, než je stanoveno v odstavcích 1 a 2, aniž by tím byla dotčena nezbytná ochrana soukromí.

Článek 58

Zveřejňování údajů o obci

Pokud informace, které mají být zveřejněny pro účely čl. 112 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013, by vzhledem k omezenému počtu příjemců sídlících nebo registrovaných v dané obci umožnily identifikaci jednotlivého příjemce, který je fyzickou osobou, zveřejní dotčené členské státy jako informaci pro účely čl. 111 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) uvedeného nařízení nejbližší větší správní subjekt, jehož je obec součástí.

Článek 59

Forma a datum zveřejnění

1.  Údaje, které mají být zveřejněny na zvláštních stránkách, uvedené v čl. 111 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 1306/2013 se zpřístupní formou vyhledávače, který uživatelům umožňuje vyhledávat příjemce podle jména nebo obce podle článku 58 tohoto nařízení, nebo podle obdržených částek nebo opatření nebo podle jejich kombinace a získat všechny náležité informace jako jednotný soubor údajů. Tyto informace jsou poskytovány v úředním jazyce či úředních jazycích členského státu a/nebo v jednom ze tří pracovních jazyků Komise.

2.  Informace uvedené v odstavci 1 se zveřejní do 31. května každého roku pro předchozí rozpočtový rok.

3.  V souladu s uvedeným článkem zůstávají dané údaje na internetové stránce přístupné dva roky od data, kdy byly poprvé zveřejněny.

Článek 60

Údaje o příjemcích

Údaje o příjemcích uvedené v článku 113 nařízení (EU) č. 1306/2013 se poskytnou příjemcům tak, že se začlení do formulářů žádostí o získání finančních prostředků z fondů, nebo v okamžiku, kdy jsou tyto údaje shromažďovány.

Pokud jde o údaje týkající se plateb přijatých v rozpočtových rocích 2014 a 2015, informace se odchylně od prvého pododstavce poskytne alespoň dva měsíce před datem zveřejnění.

Článek 61

Zveřejňování prahových hodnot režimu pro malé zemědělce

Částky oznámené členskými státy v souladu s čl. 112 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1306/2013 se zveřejní na internetových stránkách Unie uvedených v čl. 62 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 62

Spolupráce mezi Komisí a členskými státy

1.  Komise zřídí a udržuje internetovou stránku Unie pod svou centrální internetovou adresou, včetně odkazů na internetové stránky členských států. Komise poskytuje aktualizované internetové odkazy podle informací zaslaných členskými státy.

2.  Členské státy Komisi zasílají internetové adresy svých internetových stránek, jakmile byly zřízeny, a zasílají také jakékoliv následující změny mající vliv na přístupnost jejich internetové stránky z internetových stránek Unie.

3.  Členské státy jmenují orgány příslušné pro zřízení a údržbu internetových stránek stanovených čl. 59 odst. 1. Informují Komisi o názvu a podrobné adrese tohoto orgánu.KAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 63

Zrušení

Nařízení (ES) č. 601/94, (ES) č. 4/2004 a (ES) č. 259/2008 se zrušují.

▼M1

Nařízení (ES) č. 259/2008 se však i nadále použije pro platby za rozpočtový rok 2012 a 2013. Odchylně od čl. 3 odst. 3 uvedeného nařízení zůstávají informace v něm uvedené přístupné na internetové stránce do 31. května 2015 nebo do doby, dokud nebudou zveřejněny informace týkající se plateb za rozpočtový rok 2014 v souladu s čl. 59 odst. 2 tohoto nařízení.

▼B

Článek 64

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Avšak

a) článek 10 se použije pro výdaje uskutečněné a účelově vázané příjmy vybrané členskými státy od 16. října 2014;

b) články 34 až 40 se použijí od 1. ledna 2015. Lhůty podle čl. 34 odst. 3 a 4 se však nevztahují na šetření v rámci postupu pro schvalování souladu, u nichž bylo oznámení podle čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 885/2006 odesláno před 1. lednem 2015;

c) kapitola VI se nevztahuje na platby uskutečněné počínaje rozpočtovým rokem 2014;

d) informace předávané členskými státy v souladu s přílohou II sloupci V1 a V2 se poskytují počínaje rozpočtovým rokem 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M6
PŘÍLOHA I

PROHLÁŠENÍ ŘÍDÍCÍHO SUBJEKTU

(Článek 3)

Já, …, ředitel(ka) platební agentury …, předkládám účetní závěrku této platební agentury za rozpočtový rok od 16/10/xx do 15/10/xx+1.

Prohlašuji, že podle mého úsudku a mně dostupných informací včetně výsledků činnosti služby interního auditu:

 tato v elektronickém formátu předložená účetní závěrka poskytuje podle mého nejlepšího vědomí pravdivý, úplný a přesný přehled výdajů a příjmů za výše uvedený rozpočtový rok. Účetní závěrka obsahuje zejména všechny mně známé dluhy, zálohy, záruky a rezervy, přičemž všechny příjmy získané v souvislosti s EZZF a EZFRV byly náležitým způsobem připsány ve prospěch patřičných fondů,

 jsem zavedl(a) systém, který dává přiměřenou jistotu zákonnosti a standardnosti jednotlivých transakcí včetně toho, že způsobilost žádostí a – s ohledem na rozvoj venkova – postupy přidělování podpory jsou řízeny, kontrolovány a dokumentovány v souladu s předpisy Unie.

Výdaje uvedené v účetní závěrce byly použity k zamýšlenému účelu, jak je vymezeno v nařízení (EU) č. 1306/2013.

Dále potvrzuji, že byla přijata účinná a přiměřená opatření proti podvodům podle článku 58 nařízení (EU) č. 1306/2013, která zohledňují zjištěná rizika.

S ohledem na toto potvrzení však existují následující výhrady:

Závěrem potvrzuji, že si nejsem vědom(a) žádné neuvedené záležitosti, která by mohla poškodit finanční zájmy Unie.

podpis

▼C3
PŘÍLOHA II

Vzor tabulky, na kterou odkazuje čl. 29 písm. f)

Informace uvedené v čl. 29 písm. f) se poskytují za jednotlivou platební agenturu s použitím následující tabulky:Nové případy (1)

Staré případy (2)

 

 

x

x

Platební agentura

A

x

x

Fond

B

x

x

Případ (starý/nový)

AA

x

 

Rozpočtový rok původních výdajů

V1 (3)

x

 

Rozpočtové kódy původních výdajů

V2 (4)

x

x

Rozpočtový rok n

C

x

x

Měna

D

x

x

Identifikační číslo případu

E

x

x

Identifikace OLAF, pokud se použije (5)

F

 

x

Případ zanesen do knihy dlužníků

G

x

x

Identifikace příjemce platby

H

x

x

Program je uzavřen (pouze u EZFRV)

I

x

 

Datum schválení kontrolní zprávy nebo podobného dokumentu podle čl. 54 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013

W

 

x

Rozpočtový rok prvotního zjištění nesrovnalosti

J

x

 

Datum žádosti o vrácení plateb

X

x

x

Předmět soudního řízení

K

 

x

Původní částka, která má být získána zpět

L

x

 

Původní částka, která má být získána zpět (jistina)

L1

x

 

Původní částka, která má být získána zpět (úrok)

L2

x

 

Výše jistiny, jejíž navracení na konci rozpočtového roku n-1 ještě probíhalo

Y1

x

 

Úrok, jehož navracení na konci rozpočtového roku n-1 ještě probíhalo

Y2

 

x

Celková opravená částka (celé období zpětného získávání)

M

 

x

Celková částka získaná zpět (celé období zpětného získávání)

N

 

x

Částka prohlášená za nenávratnou

O

x

 

Částka (jistina) prohlášená za nenávratnou

O1

x

 

Částka (úrok) prohlášená za nenávratnou

O2

x

x

Rozpočtový rok, v němž byla nenávratnost zjištěna

P

x

x

Důvod nenávratnosti částky

Q

 

x

Opravená částka (v rozpočtovém roce n)

R

x

 

Opravená částka (jistina) (v rozpočtovém roce n)

R1

x

 

Opravená částka (úrok) (v rozpočtovém roce n)

R2

x

 

Úrok (v rozpočtovém roce n)

Z

 

x

Částky získané zpět (v rozpočtovém roce n)

S

x

 

Částka získaná zpět (jistina) (v rozpočtovém roce n)

S1

x

 

Částka získaná zpět (úrok) (v rozpočtovém roce n)

S2

x

x

Částka, u níž probíhá získávání zpět

T

x

 

Částka (jistina), u níž probíhá získávání zpět

T1

x

 

Úrok, u něhož probíhá získávání zpět

T2

x

 

Částka podléhající pravidlu 50:50 podle čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013 na konci rozpočtového roku n

BB

x

x

Částka, která má být převedena do rozpočtu EU

U

(1)   Týká se případů uváděných při použití tohoto vzoru stanoveného v této příloze počínaje rozpočtovým rokem 2015.

(2)   Týká se případů uváděných při použití tohoto vzoru stanoveného v této příloze až do rozpočtového roku 2014 včetně.

(3)   Informace poskytované počínaje rozpočtovým rokem 2016.

(4)   Informace poskytované počínaje rozpočtovým rokem 2016.

(5)   Týká se referenčního čísla (referenčních čísel) OLAF (čísel oznámení IMS).

„x“ znamená, že platí tento sloupec.

▼B
PŘÍLOHA III

VZOR TABULKY, NA KTEROU ODKAZUJE ČL. 29 PÍSM. g)

Informace uvedené v čl. 29 písm. g) se poskytují za jednotlivou platební agenturu s použitím následující tabulky:a

b

c

i

d

e

f

g

h

Platební agentura

Fond

Měna

Kategorie nesplacených částek (sankce za nesplnění podmíněnosti, víceleté sankce nebo jiné)

Zůstatek k 15. říjnu roku N–1

Nové případy (rok N)

Zpětně získané částky celkem (rok N)

Opravené částky celkem, včetně částek nenávratných (rok N)

Částky, které mají být získány zpět 15. října roku N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PŘÍLOHA IV

PŘEDÁNÍ DOTAZŮ PODLE ČL. 31 ODST. 4

Dotazy podle čl. 31 odst. 4 se zašlou na adresu:

 European Commission, DG AGRI-J1, B-1049 Brussels,

 nebo

 AGRI-J1@ec.europa.eu.
PŘÍLOHA V

INFORMACE, KTERÉ JE TŘEBA UVÁDĚT VE VÝROČNÍ ANALÝZE RIZIK PODLE ČL. 42 ODST. 2

1.    Hodnocení analýzy rizik z předchozího roku

Zde poskytněte informace o posouzení účinnosti analýzy rizik z předchozího roku, včetně hodnocení jejích předností a slabin. Zde jasně uveďte všechny možnosti zlepšení a zvažte jejich realizaci.

2.    Zdroje informací

Zde poskytněte informace o všech zdrojích informací nezbytných pro přípravu a provedení analýzy rizik. Konkrétně uveďte odkaz na nařízení Komise (ES) č. 612/2009 ( 11 ).

3.    Výběrové řízení

Předložte popis postupu, kterého se použije k výběru podniků určených ke kontrole. Jasně uveďte počet/procento podniků a odvětví/opatření, na něž se analýza rizik, namátkový, automatický a/nebo ruční výběr vztahuje. Jasně určete odvětví/opatření, která budou vyloučena, a uvedou se důvody jejich vyloučení.

4.    Použité rizikové faktory a rizikové hodnoty

V případě, že se použije analýza rizik, poskytněte informace o všech zvažovaných rizikových faktorech a následných možných hodnotách k těmto rizikovým faktorům přiřazených. Tuto informaci poskytněte v souladu se vzorovými tabulkami uvedenými níže.Rizikové faktory a rizikové hodnoty použitelné pro všechna opatření v rámci analýzy rizik

Rizikové faktory

Rizikové hodnoty

Popis

Hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 Specifické rizikové faktory a rizikové hodnoty použitelné pro vývozní náhrady

Rizikové faktory

Rizikové hodnoty

Popis

Hodnoty

 

 

 

 

 

 Specifické rizikové faktory a rizikové hodnoty použitelné pro … (odvětví/opatření)

Rizikové faktory

Rizikové hodnoty

Popis

Hodnoty

 

 

 

 

 

 

5.    Zvažování rizikových faktorů

Podle potřeby se popíše postup použitý při hodnocení rizikových faktorů.

6.    Výsledky analýzy rizik

Uvedou se informace o tom, jakým způsobem se výsledky analýzy rizik a zavedení „výsledkové listiny“ (pro každé jednotlivé odvětví/opatření – podle potřeby) odrazí ve výběru podniků pro konečný plán kontrol.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat možnosti společných opatření podle článku 44.

7.    Případné potíže a návrhy na zlepšení

Poskytnou se informace o všech případných potížích a opatřeních na jejich překonání nebo příslušných návrzích. Podle potřeby se uvedou návrhy na zlepšení.
PŘÍLOHA VI

SEZNAM PODNIKŮ USAZENÝCH V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ NEŽ VE KTERÉM BYLA ANEBO MĚLA BÝT VYPLACENA NEBO OBDRŽENA DOTYČNÁ ČÁSTKA

(čl. 45 odst. 1)Členský stát, ve kterém byla vyplacena nebo obdržena platba

 

Datum odeslání seznamu

 

Členský stát, v němž je podnik usazen

 

 

 (1)

Název a adresa

(2)

Povaha výdajů (vykažte každou platbu zvlášť podle jednotlivých rozpočtových položek EZZF a druhu platby)

(3)

Výše částky (v národní měně) jednotlivé platby, která byla během rozpočtového roku EZZF:

(4)

Uveďte, zda je požadovaná kontrola podniku v souladu

s článkem 45

(viz poznámka A)

(i)

podniku v členském státě, v němž je podnik usazen

(ii)

podniku, kterému byla platba vyplacena, nebo od kterého byla platba obdržena

i)

podniku vyplacena

ii)

podnikem splacena

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

A. Pokud ano, je s použitím vzorového formuláře uvedeného v příloze VIII nezbytné odeslat zvláštní žádost uvádějící všechny informace nezbytné k tomu, aby příjemce mohl správně určit dotčený podnik.

B. Jedno vyhotovení tohoto seznamu musí být zasláno Komisi.

C. Pokud v případě Vaší země neexistují podniky se sídlem v jiných členských státech, tato informace musí být sdělena všem ostatním členským státům a Komisi.

D. Pokud je žádost o kontrolu podniku podle článku 45 podávána po odeslání tohoto seznamu, musí být kopie žádosti podle přílohy VIII zaslána Komisi.
PŘÍLOHA VII

SEZNAM PODNIKŮ USAZENÝCH VE TŘETÍ ZEMI, PRO NIŽ BYLA NEBO MĚLA BÝT VYPLACENA NEBO OBDRŽENA ČÁSTKA V URČITÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

(čl. 45 odst. 2)Členský stát, ve kterém byla vyplacena nebo obdržena platba

 

Datum odeslání seznamu

 

Třetí země, v níž je podnik usazen

 

 

 (1)

Název a adresa

(2)

Povaha výdajů (vykažte každou platbu zvlášť podle jednotlivých rozpočtových položek EZZF a druhu platby)

(3)

Výše částky (v národní měně) jednotlivé platby, která byla během rozpočtového roku EZZF:

(4)

Doplňující poznámky (uveďte v bodech např. jakékoli obtíže při kontrolách, podezření na nesrovnalost, analýzu rizik atd.)

(i)

podniku ve třetí zemi, v níž je podnik usazen

(ii)

podniku, kterému byla platba vyplacena, nebo od kterého byla platba obdržena

(i)

podniku vyplacena

(ii)

podnikem splacena

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Pokud v případě Vaší země neexistují podniky usazené ve třetích zemích, je nutné tuto informaci jasně uvést a jedno vyhotovení této přílohy zaslat Komisi.
PŘÍLOHA VIII

ŽÁDOST O KONTROLU PODLE ČL. 45 ODST. 3

Položky označené hvězdičkou musí být vyplněny ve všech případech; ostatní položky vyplňte dle potřebyTato žádost je založena na:

čl. 83 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013

 A

(*) 1.  Žádající členský stát

 

(*) 2.  Název zvláštního orgánu

 

(*) 3.  Adresa

 

(*) 4.  Telefon

 

5.  Fax

 

6.  E-mail

 

7.  Odpovědná osoba

 

8.  Název subjektu pověřeného kontrolou

 

9.  Adresa

 

10.  Telefon

 

11.  Fax

 

12.  E-mail

 

13.  Odpovědná osoba

 

B

(*) 1.  Dožádaný členský stát:

 

(*) 2.  Organizace

 

C

(*) 1.  Datum žádosti

 

(*) 2.  Program kontroly

 

D

Údaje o příjemci

 

(*) 1.  Název

 

a)  v žádajícím členském státě

 

b)  v dožádaném členském státě

 

(*) 2.  Referenční číslo

 

(*) 3.  Adresa:

 

a)  v žádajícím členském státě

 

b)  v dožádaném členském státě

 

E

Pouze žádosti podle čl. 45 odst. 3

 

Datum platby

 

(*) 1.  Platební agentura

 

(*) 2.  Referenční číslo dokumentu

 

(*) 3.  Druh platby

 

(*) 4.  Částka (uveďte měnu)

 

(*) 5.  Účetní údaje

 

(*) 6.  Datum platby

 

(*) 7.  Rozpočtový kód EZZF (kapitola – článek – bod – položka)

 

(*) 8.  Hospodářský rok nebo období, k němuž se platba vztahuje

 

(*) 9.  Nařízení, které slouží jako právní základ pro platbu

 

F

Podrobnosti transakce

 

1.  Číslo (vývozního) prohlášení nebo žádosti

 

2.  Smlouva:

 

—  číslo

 

—  datum

 

—  množství

 

—  hodnota

 

3.  Daňový doklad:

 

—  číslo

 

—  datum

 

—  množství

 

—  hodnota

 

4.  Datum přijetí prohlášení

 

5.  Schvalující orgán

 

6.  Číslo osvědčení nebo licence

 

7.  Datum osvědčení nebo licence

 

Pro režimy skladování

 

8.  Číslo nabídkového řízení

 

9.  Datum nabídkového řízení

 

10.  Cena za jednotku

 

11.  Datum záznamu

 

12.  Datum výstupu

 

13.  Zvýšení nebo snížení kvality

 

Pro vývozní náhrady

 

14.  Číslo žádosti (pokud se liší od čísla vývozního prohlášení)

 

15.  Celní úřad provádějící celní kontrolu

 

16.  Datum celní kontroly

 

17.  Předběžné financování (kód)

 

18.  Kód vývozní náhrady (11 číslic)

 

19.  Kód místa určení

 

20.  Sazba stanovená předem

 

—  v eurech

 

—  v národní měně

 

21.  Datum stanovení sazby

 

G

Analýza rizik

 

(*) 1.  Hodnocení

 

—  vysoké

 

—  střední

 

—  nízké

 

(*) 2.  Odůvodnění hodnocení rizik

 

 

 

(v případě potřeby pokračujte na samostatném listu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

Rozsah a cíl kontroly:

 

1.  Navrhovaný rozsah

 

2.  Cíle a jejich podpůrné technické podrobnosti

 

 

 

(v případě potřeby pokračujte na samostatném listu)

 

 

 

I

I.  Seznam poskytnutých podpůrných dokladů:

 

 

 

(v případě potřeby pokračujte na samostatném listu)

 

 

 

 

 
PŘÍLOHA IX

ŽÁDOST O KONTROLU PODLE ČL. 45 ODST. 4

Kontrolní zpráva v návaznosti na žádost o vzájemnou pomoc podle hlavy V kapitoly III nařízení (EU) č. 1306/2013

POZN.  Tučně zvýrazněné položky jsou totožné s těmi, které se používají v příloze VIII.

Identifikace

B.1.    Dožádaný členský stát:

2.  Organizace

3. Regionální kancelář

4. Název kontrolního subjektu

A.1.    Žádající členský stát:

2.  Název zvláštního orgánu:

8.  Název subjektu pověřeného kontrolou:

14. Číslo dotazu/referenční číslo zprávy:

C.1.    Datum žádosti a referenční číslo:

2.  Program kontroly:

3. Datum odpovědi a referenční číslo:

D.    Údaje o příjemci

1.    Název

a)  v žádajícím členském státě:

b)  v dožádaném členském státě:

2.    Referenční číslo

a)  v žádajícím členském státě:

b)  v dožádaném členském státě:

4.

Jiné kontrolované podniky:

H.    Rozsah a cíl kontroly:

I.    Seznam poskytnutých podpůrných dokladů:

J.   Výsledky:

Kontrolní zpráva

1. Příprava/souvislosti/rozsah

2. Popis podniku/kontrolní systém

3. Provedená činnost/prověřené dokumenty/zjištění

4. Závěry

5. Další připomínky/doporučení
PŘÍLOHA X

PŘEHLED PODLE ČL. 45 ODST. 5

Přehled žádostí o kontrolu a výsledků kontrol uvedený v čl. 83 odst. 3 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1306/2013 z (členského státu) za 1. [ ], 2. [ ], 3. [ ], 4. [ ] čtvrtletí roku 20…

ŽÁDOSTI zaslané na adresu:Členský stát

Celkový počet za členský stát

ŽÁDOST

Datum odeslání

Referenční číslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

 

 

 

ODPOVĚDI zaslané na adresu:Členský stát

Celkový počet za členský stát

ODPOVĚĎ

Datum odeslání

Referenční číslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

 

 

 

Poznámky k polím:

Do přehledové tabulky se zapíše každá žádost/odpověď odeslaná v daném čtvrtletí uvedenému členskému státu/uvedeným členským státům.

V případě potřeby se doplní další řádky.

Referenční číslo odeslaných odpovědí musí být stejné jako referenční číslo na příslušné žádosti o kontrolu.
PŘÍLOHA XI

DOKUMENTY K ROČNÍMU PROGRAMU (ČL. 46 ODST. 1)

LIST A

PROGRAM KONTROL NAVRŽENÝCH PRO OBDOBÍ

(Článek 84 nařízení (EU) č. 1306/2013)1.  Výpočet minimálního počtu podniků

 

A (1)  Počet podniků, které obdržely nebo vyplatily nebo obdržely a vyplatily dohromady částky vyšší než 150 000  EUR v rámci rozpočtu EZZF za rozpočtový rok …

 

A (2)  Minimální počet

tj.

 

x 1/2 =

 2.  Stav, z něhož se výběr provádí

Celkový počet podniků, které obdržely nebo vyplatily finanční částky v rámci kontrol podle nařízení (EU) č. 1306/2013 v průběhu rozpočtového roku …, byl následující:

A (3)  Celkový počet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový počet podniků, které obdržely nebo vyplatily nebo obdržely a vyplatily dohromady částky v těchto kategoriích:

A (4)  Více než 350 000  EUR

 

A (5)  350 000  EUR nebo méně, avšak nejméně 40 000  EUR

 

A (6)  Méně než 40 000  EUR

 

 

 

 

 

 

 3.  Podniky navržené ke kontrole:

A (7)  Celkový počet

 

A (8)  Celkový počet na základě analýzy rizik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový počet podniků, které obdržely nebo vyplatily nebo obdržely a vyplatily dohromady částky v těchto kategoriích:

A (9)  Více než 350 000  EUR

 

A (10)  350 000  EUR nebo méně, avšak nejméně 40 000  EUR

 

A (11)  Méně než 40 000  EUR

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky k polím:

A (4) Kontrola podniků této kategorie, které nebyly kontrolovány podle čl. 42 odst. 3 v průběhu dvou kontrolních období předcházejících tomuto kontrolnímu období, není povinná pouze tehdy, pokud se na platby, které obdržely, vztahovala opatření, pro něž byla přijata metoda výběru na základě analýzy rizika.

A (9) Podniky spadající do této kategorie mohou být kontrolovány pouze ze zvláštních důvodů uvedených na listu D této přílohy.

LIST B

PROGRAM KONTROL NAVRŽENÝCH PRO OBDOBÍ

(Článek 84 nařízení (EU) č. 1306/2013)Režim kontrol pro rozpočtový okruh EZZF

za rozpočtový rok EZZF …

B(1)

Číslo článku nebo položky rozpočtu EZZF

B(2)

Celkové výdaje z rozpočtového okruhu EZZF …

(EUR)

 

B(3)

Celkové výdaje z rozpočtového okruhu EZZF na podniky, které obdržely nebo vyplatily nebo obdržely a vyplatily dohromady více než 40 000  EUR …

(EUR)

 

B(4)

Celkové výdaje z rozpočtového okruhu EZZF na podniky zahrnuté do programu kontrol …

B(5)

Počet podniků zahrnutých do programu kontrol v rámci rozpočtového okruhu EZZF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIST C

PROGRAM KONTROL NAVRŽENÝCH PRO OBDOBÍ

(Článek 84 nařízení (EU) č. 1306/2013)

Kritéria pro sestavení programu v oblasti vývozních náhrad a v jiných oblastech, pro něž byla přijata metoda analýzy rizik, pokud se tato kritéria liší od kritérií obsažených v návrzích analýzy rizik předložených Komisí podle čl. 42 odst. 2.Odvětví, pro které je předložen návrh na kontrolu

(vyznačte rozpočtovou položku EZZF uvedenou v sloupci B (1) listu B této přílohy)

Poznámky k použitým kritériím rizika a výběru

(uveďte krátký komentář, například o zjištěných nesrovnalostech nebo o mimořádném zvýšení výdajů)

 

 

LIST D

PROGRAM KONTROL NAVRŽENÝCH PRO OBDOBÍ

(Článek 84 nařízení (EU) č. 1306/2013)

Případné kontroly navržené pro podniky, které obdržely nebo vyplatily nebo obdržely a vyplatily dohromady méně než 40 000  EUR v průběhu rozpočtového roku EZZFRozpočtová položka EZZF

(podle sloupce B (1) listu B)

Počet podniků navržených ke kontrole

Zvláštní důvody kontroly

 

 

 

LIST E

PROGRAM KONTROL NAVRŽENÝCH PRO OBDOBÍ

(Článek 84 nařízení (EU) č. 1306/2013)CELKEM:

 

KONTROLNÍ SUBJEKT:

E (1)  Celkový počet podniků, v nichž má být provedena kontrola:

 

E (2)  Počet podniků, v nichž má být provedena kontrola:

 

 

 

KONTROLNÍ SUBJEKT:

 

KONTROLNÍ SUBJEKT:

E (3)  Počet podniků, v nichž má být provedena kontrola:

 

E (4)  Počet podniků, v nichž má být provedena kontrola:

 

 

 

Kontrolní subjekt:

 

KONTROLNÍ SUBJEKT:

E (5)  Počet podniků, v nichž má být provedena kontrola:

 

E (6)  Počet podniků, v nichž má být provedena kontrola:

 

 

 

Poznámky k polím:

Případně se doplní další pole např. E (7), E (8) atd.
PŘÍLOHA XII

DOKUMENTY K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ (ČL. 46 ODST. 2)

ČÁST I

Informace obsažené ve výroční zprávě podle čl. 86 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013

1.    Správa hlavy V kapitoly III nařízení (EU) č. 1306/2013

Poskytnou se informace o správě hlavy V kapitoly III nařízení (EU) č. 1306/2013, včetně změn týkajících se subjektů pověřených prováděním kontrol a zvláštních orgánů pověřených dohledem nad používáním uvedeného nařízení podle článku 85 uvedeného nařízení a působnosti těchto subjektů.

2.    Změny právních předpisů

Poskytnou se informace o všech změnách vnitrostátních předpisů, které se týkají používání nařízení (EU) č. 1306/2013 a ke kterým došlo od poslední výroční zprávy.

3.    Změny programu kontrol

Poskytne se popis všech změn programu kontroly předloženého Komisi podle čl. 84 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013, ke kterým došlo ode dne předložení tohoto programu.

4.    Uplatňování programu kontrol zahrnutého do této zprávy

Poskytnou se informace o uplatňování programu kontrol pro období končící dnem 30. června před konečným termínem pro předložení zprávy podle čl. 86 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013, včetně níže uvedených údajů, souhrnných i rozepsaných podle kontrolních subjektů (provádí-li kontroly podle uvedeného nařízení dva nebo více kontrolních subjektů):

a) počet kontrol provedených v daném období podle vzorového formuláře uvedeného na listu A části II této přílohy;

b) počet právě prováděných kontrol podle vzorového formuláře uvedeného na listu A části II této přílohy;

c) počet kontrol plánovaných pro dané období, které nebyly provedeny, podle vzorového formuláře uvedeného na listu A části II této přílohy;

d) důvody neprovedení kontrol uvedených v písmenu c);

e) rozepsání kontrol v písmenech a), b) a c) podle obdržených nebo vyplacených částek a podle opatření, podle vzorového formuláře uvedeného na listu B části II této přílohy;

f) výsledky kontrol uvedených v písmenu a), podle vzorového formuláře uvedeného na listu C části II této přílohy, včetně:

i) počtu kontrol, při kterých byly zjištěny nesrovnalosti, a počtu dotyčných podniků,

ii) povahy těchto nesrovnalostí;

iii) dotyčného opatření v případě zjištění nesrovnalostí;

iv) odhadovaných finančních důsledků každé nesrovnalosti;

g) údaj o průměrné délce kontrol v člověkodnech pokud možno s uvedením času věnovaného plánování, přípravě a provedení kontrol a vypracování zpráv.

5.    Uplatňování programů kontrol předcházejících kontrolám zahrnutým do tohoto programu

Zpráva obsahuje výsledky kontrol prováděných v předchozích kontrolních obdobích, u kterých nebyly výsledky k dispozici v době předložení zpráv pro tato kontrolní období, včetně:

a) výsledků kontrol poskytnutých podle bodu 4 písm. b) a c) v předchozích výročních kontrolních zprávách podle vzorového formuláře uvedeného na listu D části II této přílohy;

b) počtu kontrol, při kterých byly zjištěny nesrovnalosti, a počtu dotyčných podniků podle vzorového formuláře uvedeného na listu C části II této přílohy;

c) povahy těchto nesrovnalostí podle vzorového formuláře uvedeného na listu C části II této přílohy;

d) dotyčného opatření v případě zjištění nesrovnalostí podle vzorového formuláře uvedeného na listu C části II této přílohy;

e) odhadovaných finančních důsledků každé nesrovnalosti podle vzorového formuláře uvedeného na listu C části II této přílohy.

6.    Vzájemná pomoc

Soubor podaných a přijatých žádostí o vzájemnou pomoc podle hlavy V kapitoly III nařízení (EU) č. 1306/2013.

7.    Zdroje

Údaje o dostupných zdrojích pro provádění kontrol podle hlavy V kapitoly III nařízení (EU) č. 1306/2013 se odevzdávají včetně:

a) počtu pracovníků vyjádřeného v člověkorocích, přiděleného pro uvedené kontroly a rozepsaného podle kontrolních subjektů, případně podle regionů;

b) odborného vzdělání pracovníků provádějících uvedené kontroly společně s údajem o podílu pracovníků uvedených v písmeni a), kteří získali toto vzdělání, a druhu tohoto vzdělání; a

c) počítačového vybavení a nástrojů, které mají k dispozici pracovníci provádějící kontroly.

8.    Obtíže při uplatňování hlavy V kapitoly III nařízení (EU) č. 1306/2013

Poskytnou se informace o všech obtížích při uplatňování nařízení a o opatřeních přijatých k jejich překonání nebo návrzích předložených za tímto účelem.

9.    Návrhy zlepšení

Předloží se případné návrhy na zlepšení týkající se uplatňování hlavy V kapitoly III nařízení (EU) č. 1306/2013 nebo nařízení samotného.

ČÁST II

LIST A

KONTROLNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ

(Čl. 86 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013)CELKEM:

 

KONTROLNÍ SUBJEKT:

 

1. (A)  Celkový počet podniků, v nichž má být provedena kontrola:

(B)  Počet podniků, v nichž má být provedena kontrola:

 

 

 

 

2. (A)  Celkový počet zkontrolovaných podniků:

(B)  Počet zkontrolovaných podniků:

 

 

 

 

3. (A)  Celkový počet podniků, v nichž je prováděna kontrola:

(B)  Počet podniků, v nichž je prováděna kontrola:

 

 

 

 

4. (A)  Celkový počet podniků, ve kterých nebyly kontroly zatím provedeny:

(B)  Počet podniků, ve kterých nebyly kontroly zatím provedeny:

 

 

 

 KONTROLNÍ SUBJEKT:

 

KONTROLNÍ SUBJEKT:

 

1. (C)  Počet podniků, v nichž má být provedena kontrola:

(D)  Počet podniků, v nichž má být provedena kontrola:

 

 

 

 

2. (C)  Počet zkontrolovaných podniků:

(D)  Počet zkontrolovaných podniků:

 

 

 

 

3. (C)  Počet podniků, v nichž je prováděna kontrola:

(D)  Počet podniků, v nichž je prováděna kontrola:

 

 

 

 

4. (C)  Počet podniků, ve kterých nebyly kontroly zatím provedeny:

(D)  Počet podniků, ve kterých nebyly kontroly zatím provedeny:

 

 

 

 

Poznámky k polím:

Případně se doplní další pole např. (E), (F) atd.

LIST B

KONTROLNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ …

(Čl. 86 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013)Kontrolní zpráva pro rozpočtový okruh EZZF na rozpočtový rok …

Kontrolní program …

B(1)

Číslo článku nebo položky rozpočtu EZZF

 

B(2)

Celková výše výdajů určených pro podniky vybrané ke kontrole …

(EUR)

B(3)

Zkontrolované podniky

B(4)

Podniky, v nichž probíhá kontrola

B(5)

Podniky, v nichž nebyly kontroly provedeny

 

 

 

 

(i)

výdaje skutečně zkontrolované

(EUR)

 

(ii)

celkové výdaje vztahující se k těmto podnikům

(EUR)

(i)

celkové výdaje vztahující se k těmto podnikům

(EUR)

(i)

celkové výdaje vztahující se k těmto podnikům

(EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem:

 

 

 

 

 

 

 

 

LIST C

KONTROLNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ …

(Čl. 86 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013)Případné zjištěné nesrovnalosti pro rozpočtový okruh EZZF na rozpočtový rok …

Kontrolní program …

C(1)

Číslo článku nebo položky rozpočtu EZZF

C(2)

Počet možných odhalených nesrovnalostí

C(3)

Počet dotčených plateb

C(4)

Počet dotčených podniků

C(5)

Odhadovaná hodnota možných nesrovnalostí

C(6)

Popis a povaha každé možné zjištěné nesrovnalosti, referenční číslo (čísla) dotyčného podniku (dotyčných podniků) a referenční číslo (čísla) OLAF (čísla oznámení IMS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem:

 

 

 

 

 

LIST D

KONTROLNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ

(Čl. 86 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013)Provádění kontrol na základě předcházejících kontrolních programů; kontrolní program …

D(1) Počet podniků, u nichž bylo v předchozí zprávě uvedeno, že je v nich prováděna kontrola:

 

D(2) Počet podniků uvedených v oddíle D(1), v nichž byla kontrola dokončena:

 

D(3) Počet podniků uvedených v oddíle D(1), v nichž kontrola stále ještě probíhá:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D(4) Hodnota dotyčných transakcí v oddíle D(1):

 

D(5) Hodnota dotyčných transakcí v oddíle D(2):

 

D(6) Hodnota dotyčných transakcí v oddíle D(3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D(7) Počet podniků, u nichž bylo v předchozí zprávě uvedeno, že v nich kontrola nebyla ještě zahájena:

 

D(8) Počet podniků uvedených v oddíle D(7), v nichž byla kontrola dokončena:

 

D(9) Počet podniků uvedených v oddíle D(7), v nichž kontrola stále ještě probíhá:

 

D(10) Počet podniků uvedených v oddíle D(7), v nichž nebyla kontrola ještě zahájena:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D(11) Hodnota dotyčných transakcí v oddíle D(7):

 

D(12) Hodnota dotyčných transakcí v oddíle D(8):

 

D(13) Hodnota dotyčných transakcí v oddíle D(9):

 

D(14) Hodnota dotyčných transakcí v oddíle D(10):

 
PŘÍLOHA XIII

SEZNAM OPATŘENÍ PODLE ČLÁNKU 57

1. Režimy podpor uvedené v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ( 12 ).

2. Následující režimy a opatření stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ( 13 ).

 veřejná intervence,

 podpora soukromého skladování,

 projekt „ovoce a zelenina do škol“,

 projekt „mléko do škol“,

 podpora v odvětví ovoce a zeleniny,

 podpůrná opatření v odvětví vína,

 podpora v odvětví včelařských produktů,

 podpora v odvětví chmele,

 vývozní náhrady.

▼M6 —————

▼B

4. Informační a propagační opatření stanovená v nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ( 14 ).

5. Opatření stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013 ( 15 ), kromě těch, která jsou zařazena do přílohy I nařízení (EU) č. 1307/2013.

6. Opatření stanovená v nařízení Ėvropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013 ( 16 ), kromě těch, která jsou zařazena do přílohy I nařízení (EU) č. 1307/2013.

7. Opatření podle hlavy III kapitoly I nařízení (EU) č. 1305/2013 zahrnutá do dotčeného programu rozvoje venkova.

8. Opatření podle hlavy IV kapitoly I nařízení (ES) č. 1698/2005 ( 17 ) zahrnutá do dotčeného programu rozvoje venkova.

▼M1

9. Režimy podpor uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

▼M6

10. Opatření poskytnutá podle čl. 219 odst. 1, čl. 220 odst. 1 a čl. 221 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 jako opatření na podporu zemědělských trhů v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1306/2013.( 1 ) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výdaje na veřejnou intervenci (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

( 2 ) Nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 ze dne 11. prosince 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence (Úř. věst. L 349, 29.12.2009, s. 1).

( 3 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

( 4 ) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 184/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu stanoví podmínky týkající se systému pro elektronickou výměnu dat mezi členskými státy a Komisí a kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce přijímá nomenklatura kategorií zásahů pro podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Úř. věst. L 57, 27.2.2014, s. 7).

( 5 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

( 6 ) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

( 7 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

( 8 ) Nařízení Rady (ES) č. 332/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 1).

( 9 ) Nařízení Rady (EU) č. 407/2010 ze dne 11. května 2010 o zavedení evropského mechanismu finanční stabilizace (Úř. věst. L 118, 12.5.2010, s. 1).

( 10 ) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).

( 11 ) Nařízení Komise (ES) č. 612/2009 ze dne 7. července 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 186, 17.7.2009, s. 1).

( 12 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

( 13 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

( 14 ) Nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích (Úř. věst. L 3, 5.1.2008, s. 1).

( 15 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 247/2006 (Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 23).

( 16 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1405/2006 (Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 41).

( 17 ) Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1).

Top