EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0807-20180101

Consolidated text: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/807/2018-01-01

02014R0807 — CS — 01.01.2018 — 002.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014

ze dne 11. března 2014,

kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení

(Úř. věst. L 227 31.7.2014, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1367 ze dne 4. června 2015,

  L 211

7

8.8.2015

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/94 ze dne 30. října 2018,

  L 19

5

22.1.2019
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014

ze dne 11. března 2014,

kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanoveníKAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví:

1) ustanovení, jimiž se doplňuje nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o:

a) mladé zemědělce;

b) výměny pracovníků zemědělských a lesnických podniků a návštěvy těchto podniků;

c) režimy jakosti – propagaci;

d) rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti;

e) zalesňování a zakládání lesů;

f) agroenvironmentálně-klimatické opatření;

g) zachování genetických zdrojů v zemědělství a lesnictví;

h) zamezení dvojímu financování;

i) dobré životní podmínky zvířat;

j) spolupráci;

k) komerční půjčky vzájemným fondům;

l) investice;

m) změnu nebo úpravu závazků;

n) rozšířené nebo nové závazky;

2) zvláštní přechodná pravidla upravující podmínky, za nichž podpora schválená Komisí na základě nařízení (ES) č. 1698/2005 nebo, v případě Chorvatska, nařízení (ES) č. 1085/2006, může být začleněna do podpory poskytované podle nařízení (EU) č. 1305/2013, a to v případě Chorvatska včetně technické pomoci.KAPITOLA II

USTANOVENÍ DOPLŇUJÍCÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE OPATŘENÍ PRO ROZVOJ VENKOVA

▼M2

Článek 2

Mladý zemědělec

1.  Podmínky pro přístup k podpoře pro mladého zemědělce, ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. n) nařízení (EU) č. 1305/2013, který zahajuje činnost v zemědělském podniku ve funkci vedoucího tohoto podniku společně s jinými zemědělci, musí být rovnocenné podmínkám požadovaným od mladého zemědělce zahajujícího činnost jako jediný vedoucí podniku. Ve všech případech musí mladí zemědělci vykonávat nad zemědělským podnikem kontrolu, jak je vymezena v platných předpisech daného členského státu.

2.  Pokud se žádost o podporu týká podniku, který vlastní právnická osoba, mladý zemědělec ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. n) nařízení (EU) č. 1305/2013 vykonává nad danou právnickou osobou kontrolu, jak je vymezena v platných předpisech daného členského státu. Pokud se na kapitálu nebo řízení této právnické osoby podílí několik fyzických osob, včetně osob, které nejsou mladým zemědělcem, musí být mladý zemědělec schopen vykonávat tuto kontrolu buď sám, nebo společně s jinými zemědělci.

Pokud má nad právnickou osobou výhradní nebo společnou kontrolu jiná právnická osoba, uplatní se požadavky stanovené v prvním pododstavci na veškeré fyzické osoby, které mají nad touto jinou právnickou osobou kontrolu.

3.  Příjemci může být poskytnuta doba odkladu, která není delší než 36 měsíců od data individuálního rozhodnutí o udělení podpory, pro splnění podmínek souvisejících se získáním profesních dovedností stanovených v programu rozvoje venkova.

▼B

Článek 3

Výměny pracovníků zemědělských a lesnických podniků a návštěvy těchto podniků

Členské státy ve svých programech rozvoje venkova vymezí dobu trvání a obsah krátkodobých programů výměn pracovníků zemědělských a lesnických podniků a návštěv těchto podniků podle čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1305/2013. Tyto programy a návštěvy se zaměří zejména na metody nebo technologie udržitelného zemědělství a lesnictví, diverzifikaci zemědělských podniků, zemědělské podniky zapojené do krátkých dodavatelských řetězců, rozvoj nových podnikatelských příležitostí a nových technologií a na zlepšení odolnosti lesů.

Článek 4

Režimy jakosti – propagace

1.  Seskupeními producentů, která získávají podporu podle čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013, jsou bez ohledu na jejich právní formu subjekty, které sdružují hospodářské subjekty zapojené do režimů jakosti zemědělských produktů, bavlny nebo potravin podle čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení, pokud jde o konkrétní produkt, na nějž se vztahuje jeden z těchto režimů.

2.  Druhy akcí, které jsou způsobilé pro poskytnutí podpory podle čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013, mají tyto charakteristiky:

a) jejich cílem je motivovat spotřebitele ke koupi produktů, na něž se vztahuje režim jakosti zemědělských produktů, bavlny nebo potravin podle čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) č. 1305/2013, přičemž je účast v tomto režimu podporována z programu rozvoje venkova, a

b) upozorňují na specifické znaky nebo výhody daných produktů, zejména na jejich jakost, zvláštní metody produkce, vysokou úroveň životních podmínek zvířat a ohled na životní prostředí související s danými režimy jakosti.

3.  Způsobilé akce nepobízejí spotřebitele ke koupi produktu z důvodu jeho konkrétního původu, s výjimkou produktů, na něž se vztahují režimy jakosti zavedené hlavou II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ( 1 ), kapitolou III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ( 2 ), kapitolou III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ( 3 ) a oddílem 2 kapitoly I hlavy II části II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ( 4 ), pokud jde o víno. Původ produktu může být uveden, pokud je zmínka o původu ve vztahu k hlavnímu sdělení podřadná.

4.  Podporu podle čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013 nelze poskytnout na informační a propagační akce týkající se obchodních značek.

Článek 5

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti

1.  Podnikatelský plán podle čl. 19 odst. 4 nařízení (EU) č. 1305/2013 popisuje přinejmenším:

a) v případě podpory na zahájení podnikatelské činnosti mladých zemědělců:

i) počáteční situaci zemědělského podniku,

ii) průběžné a celkové cíle rozvoje činností zemědělského podniku,

iii) podrobné informace o akcích, včetně akcí souvisejících s environmentální udržitelností a účinným využíváním zdrojů, které jsou potřebné pro rozvoj činností zemědělského podniku, jako jsou například investice, vzdělávání či poradenství;

b) v případě podpory na zahájení nezemědělských činností ve venkovských oblastech:

i) počáteční ekonomickou situaci fyzické osoby, mikropodnik, nebo malého podniku žádajícího o podporu,

ii) průběžné a celkové cíle rozvoje nových činností dané osoby nebo zemědělského podniku, mikropodniku nebo malého podniku,

iii) podrobné informace o akcích, které jsou potřebné pro rozvoj činností dané osoby nebo zemědělského podniku, mikropodniku nebo malého podniku, jako jsou například podrobné informace o investicích, vzdělávání či poradenství;

c) v případě podpory na zahájení činnosti pro rozvoj malých zemědělských podniků:

i) počáteční situaci zemědělského podniku a

ii) podrobné informace o akcích, včetně akcí souvisejících s environmentální udržitelností a účinným využíváním zdrojů, které by mohly napomoci dosažení hospodářské životaschopnosti, jako jsou například investice, vzdělávání či spolupráce.

2.  Členské státy vymezí prahové hodnoty podle čl. 19 odst. 4 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1305/2013 z hlediska produkčního potenciálu zemědělského podniku, měřeného jako standardní produkce podle definice v článku 5 nařízení Komise (ES) č. 1242/2008 ( 5 ) nebo rovnocenným způsobem.

Článek 6

Zalesňování a zakládání lesů

V souvislosti se zalesňováním a zakládáním lesů podle článku 22 nařízení (EU) č. 1305/2013 platí tyto minimální environmentální požadavky:

a) výběr vysazovaných druhů, zalesňovaných ploch a metod zalesňování zabrání nežádoucímu zalesňování citlivých stanovišť, například rašelinišť a mokřadů, a negativním dopadům na oblasti s vysokou ekologickou hodnotou, včetně oblastí se zemědělstvím vysoké přírodní hodnoty. V lokalitách sítě Natura 2000 podle směrnice Rady 92/43/EHS ( 6 ) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ( 7 ) je povoleno pouze zalesňování, které je v souladu s cíli správy dané lokality a schválí ho příslušný orgán členského státu pověřený prováděním sítě Natura 2000;

b) při výběru druhů, odrůd, ekotypů a původu stromů se přihlíží k potřebě odolnosti vůči změně klimatu a přírodním katastrofám a k biotickým, půdním a hydrologickým podmínkám dané oblasti a zároveň k potenciální invazní povaze druhů v místních podmínkách, jak jsou stanoveny členskými státy. Příjemce má povinnost chránit les a pečovat o něj přinejmenším po dobu, po niž je vyplácena prémie za ušlý příjem ze zemědělství a náklady na údržbu. Péče zahrnuje výchovu, případně probírku či pastvu v zájmu budoucího vývoje lesa, regulaci soutěže s bylinnou vegetací a prevenci nahromadění hořlavého podrostu. V případě rychle rostoucích druhů stanoví členské státy minimální a maximální dobu před pokácením. Minimální doba nesmí být kratší než 8 let a maximální doba nesmí být delší než 20 let;

c) v případech, kdy v důsledku obtížných environmentálních nebo klimatických podmínek, včetně degradace životního prostředí, nelze očekávat, že výsadba víceletých druhů dřevin povede k vytvoření lesního porostu podle definice uvedené v příslušných vnitrostátních právních předpisech, může členský stát příjemci povolit, aby zajistil a zachovával jiný dřevinný vegetační pokryv. Příjemce zajistí stejnou úroveň péče a ochrany jako v případě lesů;

d) pokud zalesňování vede ke vzniku lesů, jejichž velikost překročí určitou prahovou hodnotu vymezenou členským státem, spočívá toto zalesnění:

i) buď ve výlučné výsadbě ekologicky přizpůsobených druhů nebo druhů odolných vůči změně klimatu v dané biogeografické oblasti, které podle posouzení dopadů neohrožují biologickou rozmanitost a ekosystémové služby ani nemají nepříznivý vliv na lidské zdraví; nebo

ii) v kombinaci druhů stromů zahrnující:

 alespoň 10 % listnatých stromů na oblast;

 nebo alespoň tři druhy nebo odrůdy, z nichž nejméně zastoupený/zastoupená pokryje alespoň 10 % oblasti.

Článek 7

Agroenvironmentálně-klimatické opatření

1.  Závazky v rámci agroenvironmentálně-klimatického opatření podle článku 28 nařízení (EU) č. 1305/2013, jež se týkají extenzifikace chovu hospodářských zvířat, splňují alespoň tyto podmínky:

a) celá pastevní plocha zemědělského podniku je spravována a obhospodařována tak, aby se předešlo nadměrnému či nedostatečnému spásání;

b) intenzita chovu se vymezí s ohledem na všechna pasoucí se hospodářská zvířata v zemědělském podniku nebo, v případě závazku omezit výluh živin, na všechna zvířata chovaná v zemědělském podniku, která jsou pro daný závazek relevantní.

2.  Závazky v rámci agroenvironmentálně-klimatického opatření podle článku 28 nařízení (EU) č. 1305/2013, jež se týkají chovu místních plemen, jejichž hospodářské využívání je ohroženo, nebo ochrany rostlinných genetických zdrojů ohrožených genetickou erozí, začleňují požadavek:

a) chovat hospodářská zvířata místních plemen, která jsou geneticky přizpůsobená jednomu nebo několika tradičním produkčním systémům nebo životnímu prostředí v zemi a jejichž hospodářské využívání je ohroženo, nebo

b) chránit rostlinné genetické zdroje, které jsou přirozeně přizpůsobené místním a regionálním podmínkám a které jsou ohroženy genetickou erozí.

Pro podporu jsou způsobilé tyto druhy hospodářských zvířat:

a) skot;

b) ovce;

c) kozy;

d) koňovití;

e) prasata;

f) ptáci.

3.  Má se za to, že hospodářské využívání místních plemen je ohroženo, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) je prokázán počet chovných samic na vnitrostátní úrovni;

b) počet a status ohrožení daných plemen je osvědčen řádně uznanou příslušnou vědeckou institucí;

c) řádně uznaná příslušná technická instituce vede a aktualizuje plemennou knihu daného plemene;

d) dotčené instituce mají nezbytné odborné a praktické znalosti k identifikaci zvířat ohrožených plemen.

Program pro rozvoj venkova obsahuje informace o způsobu plnění těchto podmínek.

4.  Má se za to, že rostlinné genetické zdroje jsou ohroženy genetickou erozí, pokud program pro rozvoj venkova obsahuje dostatečné důkazy genetické eroze založené na vědeckých výsledcích a ukazatelích snížení výskytu krajových forem či původních místních odrůd, rozmanitosti jejich populace a případně změn zemědělských postupů převládajících na místní úrovni.

5.  Činnosti, na něž se vztahuje druh agroenvironmentálně-klimatických závazků uvedený v odstavcích 1 až 4 tohoto článku, nejsou způsobilé k poskytnutí podpory podle čl. 28 odst. 9 nařízení (EU) č. 1305/2013.

Článek 8

Zachování genetických zdrojů v zemědělství a lesnictví

1.  Pro účely tohoto článku se použijí tyto definice:

a) „zachováním in situ“ v zemědělství se rozumí zachování genetického materiálu v ekosystémech a na přirozených stanovištích a uchování a obnova životaschopných populací volně žijících druhů nebo plemen v jejich přirozeném prostředí a v případě domestikovaných živočišných plemen nebo vyšlechtěných rostlinných druhů v zemědělsky využívaném prostředí, kde se vyvinuly jejich charakteristické vlastnosti;

b) „zachováním in situ“ v lesnictví se rozumí zachování genetického materiálu v ekosystémech a na přirozených stanovištích a uchování a obnova životaschopných populací druhů v jejich přirozeném prostředí;

c) „zachováním v zemědělském nebo lesnickém podniku“ se rozumí zachování a rozvoj in situ na úrovni zemědělského nebo lesnického podniku;

d) „zachováním ex situ“ se rozumí zachování genetického materiálu pro zemědělství nebo lesnictví mimo jeho přírodní stanoviště;

e) „sbírkou ex situ“ se rozumí sbírka genetického materiálu pro zemědělství nebo lesnictví uchovávaného mimo jeho přírodní stanoviště.

2.  Činnosti na zachování genetických zdrojů v zemědělství a lesnictví způsobilé pro podporu podle čl. 28 odst. 9 a čl. 34 odst. 4 nařízení (EU) č. 1305/2013 zahrnují:

a) cílené akce: akce propagující zachování ex situ a in situ, charakterizaci, sběr a využití genetických zdrojů v zemědělství a lesnictví, včetně internetových inventářů genetických zdrojů v současnosti zachovávaných in situ, včetně zachování v zemědělském nebo lesnickém podniku, sbírek ex situ a databází;

b) koordinované akce: akce propagující výměnu informací o zachování, charakterizaci, sběru a využití genetických zdrojů v zemědělství a lesnictví Unie mezi příslušnými organizacemi v členských státech;

c) doprovodné akce: informační, naučné a poradenské akce zahrnující nevládní organizace a jiné příslušné zainteresované strany, vzdělávací kurzy a přípravu technických zpráv.

Článek 9

Zamezení dvojímu financování zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí a rovnocenných postupů

1.  Pro účely podpory podle čl. 28 odst. 6, čl. 29 odst. 4 a čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 1305/2013 se při výpočtu takových plateb přihlíží pouze k dodatečným nákladům nebo ušlým příjmům souvisejícím se závazky, které překračují rozsah příslušných povinných postupů podle článku 43 nařízení (EU) č. 1307/2013.

2.  Je-li agroenvironmentálně-klimatický závazek podle článku 28 nařízení (EU) č. 1305/2013 týkající se postupů uvedených v příloze IX oddíle I bodech 3 a 4 a v příloze IX oddíle III bodu 7 nařízení (EU) č. 1307/2013 a veškerých jiných postupů připojených k uvedené příloze oznámen podle pravidel čl. 43 odst. 8 nařízení (EU) č. 1307/2013 jako závazek, který je rovnocenný jednomu nebo několika postupům uvedeným v čl. 43 odst. 2 daného nařízení, pak se platba za agroenvironmentálně-klimatický závazek podle čl. 28 odst. 6 nařízení (EU) č. 1305/2013 sníží o paušální částku odpovídající části ekologické platby v členském státě nebo regionu u každého ekologizačního postupu podle čl. 43 odst. 12 písm. c) nařízení (EU) č. 1307/2013.

Článek 10

Dobré životní podmínky zvířat

Závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat, které jsou způsobilé k získání podpory podle článku 33 nařízení (EU) č. 1305/2013, zajistí vyšší úroveň produkčních metod v jedné z následujících oblastí:

a) poskytování vody, krmiva a péče o zvířata v souladu s přirozenými potřebami chovu hospodářských zvířat;

b) podmínky ustájení, například větší přidělený prostor, podlažní povrch, materiály používané k obohacení prostředí, přirozené světlo;

c) přístup do venkovních prostor;

d) postupy, které se vyhýbají mrzačení nebo kastraci zvířat, nebo ve zvláštních případech, kdy je mrzačení nebo kastrace považována za nutnou, postupy, při nichž se používají anestetika, analgetika a protizánětlivé léky či imunokastrace.

Článek 11

Spolupráce

1.  Podpora na vytvoření a rozvoj krátkých dodavatelských řetězců podle čl. 35 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 1305/2013 se týká pouze dodavatelských řetězců, které zahrnují nejvýš jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem.

2.  Podpora na vytvoření a rozvoj místních trhů podle čl. 35 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 1305/2013 se týká trhů, u nichž:

a) je v programu pro rozvoj venkova stanoveno, v okruhu kolika kilometrů kolem zemědělského podniku, z něhož produkt pochází, musí proběhnout činnosti zpracování a prodeje konečnému spotřebiteli, nebo

b) je v programu pro rozvoj venkova uvedena přesvědčivá alternativní definice.

3.  Pro účely činností podporovaných podle čl. 35 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1305/2013 se „malým hospodářským subjektem“ rozumí mikropodnik podle definice v doporučení Komise 2003/361/ES ( 8 ) nebo fyzická osoba nezapojená do hospodářské činnosti v okamžiku uplatňování podpory.

4.  Propagační činnosti podle čl. 35 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 1305/2013 jsou způsobilé k poskytnutí podpory pouze ve vztahu ke krátkému dodavatelskému řetězci a místním trhům splňujícím specifikace stanovené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku.

▼M2

Článek 12

Komerční půjčky vzájemným fondům

Jestliže je zdrojem prostředků pro finanční kompenzaci placenou ze vzájemných fondů podle článků 38, 39 a 39a nařízení (EU) č. 1305/2013 komerční půjčka, je doba trvání půjčky od jednoho roku do pěti let.

▼B

Článek 13

Investice

▼M2

Pro účely článku 45 nařízení (EU) č. 1305/2013 se uplatní následující pravidla, jestliže je podpora poskytována ve formě grantů:

▼B

a) v případě leasingu nejsou další náklady spojené s leasingovou smlouvou, jako např. obchodní marže pronajímatele, náklady na refinancování úroků, režijní a pojistné náklady, způsobilými výdaji;

b) členské státy stanoví ve svých programech rozvoje venkova podmínky, za nichž lze nákup použitého zařízení považovat za způsobilé výdaje;

c) členské státy vyžadují dodržování minimálních norem energetické účinnosti u podporovaných investic do infrastruktury pro energii z obnovitelných zdrojů, při nichž dochází ke spotřebě nebo produkci energie, pokud takové normy existují na vnitrostátní úrovni;

d) investice do zařízení, jejichž primárním účelem je produkce elektrické energie z biomasy, nejsou způsobilé k získání podpory, není-li využito určité minimální procento tepelné energie stanovené členským státem;

e) členské státy stanoví pro různé typy zařízení prahové hodnoty maximální míry obilovin a ostatních plodin s vysokým obsahem škrobu, cukru nebo oleje využívaných k produkci bioenergie, včetně biopaliv. Podpora projektům na výrobu bioenergie je omezena na bioenergii, která splňuje platná kritéria udržitelnosti stanovená v právních předpisech Unie, včetně čl. 17 odst. 2 až 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ( 9 ). Celkové posouzení této problematiky je zahrnuto do strategického posouzení vlivů na životní prostředí programu pro rozvoj venkova.

Článek 14

Změna nebo úprava závazků

1.  Členské státy mohou povolit změnu jednoho závazku podle článků 28, 29, 33 nebo 34 nařízení (EU) č. 1305/2013 na jiný závazek během doby jeho platnosti, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a) změna má významný přínos pro životní prostředí nebo dobré životní podmínky zvířat;

b) změna výrazně posiluje stávající závazek;

c) schválený program pro rozvoj venkova obsahuje dané závazky.

Nový závazek je přijat na celé období stanovené v příslušném opatření bez ohledu na dobu, po kterou již byl prováděn původní závazek.

2.  Členské státy mohou povolit úpravu závazků podle článků 28, 29, 33 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013 během doby jejich platnosti, jestliže schválený program pro rozvoj venkova poskytuje možnost takové úpravy a jestliže je taková úprava řádně odůvodněná z hlediska dosažení cílů původního závazku.

Příjemce plní upravený závazek po zbývající dobu trvání původního závazku.

Úprava může mít rovněž podobu prodloužení doby trvání závazku.

Článek 15

Situace, v nichž se nevyžaduje vrácení podpory

1.  Jestliže příjemce zvýší plochu zemědělského podniku během doby trvání závazku, který je podmínkou pro udělení podpory, mohou členské státy zajistit rozšíření závazku tak, aby se po zbytek období vztahoval na dodatečnou plochu, nebo mohou původní závazek nahradit novým. Totéž platí v případě, že se plocha, jíž se závazek týká, zvýší v rámci zemědělského podniku.

2.  Závazek lze rozšířit na dodatečné plochy podle odstavce 1, pouze pokud:

a) je to přínosné k dosažení cíle v oblasti životního prostředí, jehož se závazek týká;

b) je to oprávněné vzhledem k povaze závazku, délce zbývajícího období a velikosti dodatečné plochy;

c) nedojde ke snížení účinnosti kontrol zajišťujících dodržování podmínek pro udělení podpory.

Musí být dodrženo původní trvání závazku.

3.  Nový závazek k náhradě původního závazku podle odstavce 1 lze přijmout za podmínky, že se týká celé dotčené plochy a že jeho podmínky nejsou méně náročné než podmínky původního závazku.

V případě nahrazení původního závazku novým se nový závazek přijímá na celé období uvedené v příslušném opatření bez ohledu na dobu, po kterou již byl původní závazek prováděn.KAPITOLA III

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 16

Způsobilost výdajů

1.  Výdaje související s právními závazky příjemců přijatými během programového období 2007–2013 v rámci opatření podle článků 52 a 63 nařízení (ES) č. 1698/2005 jsou způsobilé pro poskytnutí příspěvku z EZFRV v programovém období 2014–2020, pokud jde o platby provedené:

a) mezi 1. lednem 2014 a 31. prosincem 2015, pokud již byl vyčerpán finanční příděl na dané opatření příslušného programu přijatého podle nařízení (ES) č. 1698/2005;

b) po 31. prosinci 2015.

2.  Výdaje uvedené v odstavci 1 jsou způsobilé pro příspěvek z EZFRV v programovém období 2014–2020 za těchto podmínek:

a) tyto výdaje jsou stanoveny v příslušném programu pro rozvoj venkova na programové období 2014–2020;

b) použije se míra příspěvku z EZFRV na odpovídající opatření podle nařízení (EU) č. 1305/2013 stanovená v příloze I tohoto nařízení;

c) členské státy zajistí jasnou identifikaci příslušných přechodných operací ve svých řídicích a kontrolních systémech.

Článek 17

Chorvatsko

1.  Výdaje související s právními závazky Chorvatska vůči příjemcům, které byly přijaty v rámci nástroje předvstupní pomoci v oblasti zemědělství a rozvoje venkova (IPARD) u operací v rámci opatření uvedených v čl. 171 odst. 3 písm. b) a odst. 4 písm. a) a b) nařízení Komise (ES) č. 718/2007 ( 10 ), jsou způsobilé pro poskytnutí příspěvku z EZFRV v programovém období 2014–2020, pokud jde o platby provedené:

a) mezi 1. lednem 2014 a 31. prosincem 2016, pokud již byl vyčerpán finanční příděl na dané opatření příslušného programu přijatého podle nařízení (ES) č. 718/2007;

b) po 31. prosinci 2016.

2.  Výdaje uvedené v odstavci 1 jsou způsobilé pro příspěvek z EZFRV v programovém období 2014–2020 za těchto podmínek:

a) tyto výdaje jsou stanoveny v příslušném programu pro rozvoj venkova na programové období 2014–2020;

b) použije se míra příspěvku z EZFRV na odpovídající opatření podle nařízení (EU) č. 1305/2013 stanovená v příloze II tohoto nařízení;

c) Chorvatsko zajistí jasnou identifikaci příslušných přechodných operací ve svých řídicích a kontrolních systémech.

3.  Výdaje vzniklé po 31. prosinci 2013 ve vztahu k operacím, které jsou nutné pro uzavření programu IPARD a hodnocení ex post podle článku 191 nařízení (ES) č. 718/2007, jsou v programovém období 2014–2020 způsobilé pro poskytnutí příspěvku z EZFRV ze složky technická pomoc, jestliže program obsahuje ustanovení o takových výdajích.

Článek 18

Hodnocení ex post

1.  Zpráva o hodnocení ex post uvedená v čl. 86 odst. 5 nařízení (ES) č. 1698/2005 se Komisi předloží do 31. prosince 2016.

2.  Přehled hodnocení ex post uvedený v článku 87 nařízení (ES) č. 1698/2005 se dokončí nejpozději do 31. prosince 2017.KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1974/2006 se zrušuje.

Nadále se použije na operace prováděné na základě programů schválených Komisí podle nařízení (ES) č. 1698/2005 před dnem 1. ledna 2014.

▼M1

Pokud jde o převody mezi osami, 3 % strop stanovený v čl. 9 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 1974/2006 se zvyšuje na 5 %.

Pokud jde o lhůtu pro ohlašování změn programu Komisi, lhůta 31. srpna 2015 stanovená v čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 1974/2006 se prodlužuje do 30. září 2015.

Co se týče lhůty, během níž má Komise posoudit požadované změny, zkracuje se čtyřměsíční lhůta stanovená v čl. 9 odst. 6 nařízení (ES) č. 1974/2006 na tři měsíce.

▼B

Článek 20

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA ISrovnávací tabulka opatření stanovených v nařízení (ES) č. 1698/2005 a nařízení (EU) č. 1305/2013 nebo nařízení (EU) č. 1303/2013

Opatření podle nařízení (ES) č. 1698/2005

Kódy v programovém období 2007–2013

Opatření podle nařízení (EU) č. 1305/2013 nebo nařízení (EU) č. 1303/2013

Kódy v programovém období 2014–2020

Čl. 20 písm. a) bod i) a článek 21: Odborné vzdělávání a informační akce

111

Článek 14 nařízení (EU) č. 1305/2013

1

Čl. 20 písm. a) bod ii) a článek 22: Zahájení činnosti mladých zemědělců

112

Čl. 19 odst. 1 písm. a) bod i) nařízení (EU) č. 1305/2013

6

Čl. 20 písm. a) bod iii) a článek 23: Předčasný odchod do důchodu

113

/

/

Čl. 20 písm. a) bod iv) a článek 24: Využívání poradenských služeb

114

Čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

2

Čl. 20 písm. a) bod v) a článek 25: Zřizování řídicích, pomocných a poradenských služeb pro zemědělství

115

Čl. 15 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1305/2013

2

Čl. 20 písm. b) bod i) a článek 26: Modernizace zemědělských hospodářství

121

Čl. 17 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

4

Čl. 20 písm. b) bod ii) a článek 27: Zvýšení hospodářské hodnoty lesů

122

Čl. 21 odst. 1 písm. d) a e) nařízení (EU) č. 1305/2013

8

Čl. 20 písm. b) bod iii) a článek 28: Přidávání hodnoty zemědělským a lesnickým produktům

123

Čl. 17 odst. 1 písm. b) a čl. 21 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 1305/2013

4

8

Čl. 20 písm. b) bod iv) a článek 29: Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií

124

Článek 35 nařízení (EU) č. 1305/2013

16

Čl. 20 písm. b) bod v) a článek 30: Infrastruktura související s rozvojem a přizpůsobením zemědělství a lesnictví

125

Čl. 17 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1305/2013

4

Čl. 20 písm. b) bod vi): Obnova a preventivní akce

126

Článek 18 nařízení (EU) č. 1305/2013

5

Čl. 20 písm. c) bod i) a článek 31: Dodržování norem

131

/

/

Čl. 20 písm. c) bod ii) a článek 32: Programy jakosti potravin

132

Čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) č. 1305/2013

3

Čl. 20 písm. c) bod iii) a článek 33: Informační a propagační činnosti u produktů v programech jakosti potravin

133

Čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013

3

Čl. 20 písm. d) bod i) a článek 34: Částečně soběstačné hospodaření

141

Čl. 19 odst. 1 písm. a) bod iii) nařízení (EU) č. 1305/2013

6

Čl. 20 písm. d) bod ii) a článek 35: Seskupení producentů

142

Článek 27 nařízení (EU) č. 1305/2013

9

Čl. 36 písm. a) bod i): Platby za přírodní znevýhodnění v horských oblastech

211

Článek 31 nařízení (EU) č. 1305/2013

13

Čl. 36 písm. a) bod ii): Platby ve znevýhodněných oblastech jiných než horských

212

Článek 31 nařízení (EU) č. 1305/2013

13

Čl. 36 písm. a) bod iii) a článek 38: Platby v rámci Natura 2000 a platby související se směrnicí 2000/60/ES

213

Článek 30 nařízení (EU) č. 1305/2013

12

Čl. 36 písm. a) bod iv) a článek 39: Agroenvironmentální platby

214

Články 28 a 29 nařízení (EU) č. 1305/2013

10

11

Čl. 36 písm. a) bod v) a článek 40: Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat

215

Článek 33 nařízení (EU) č. 1305/2013

14

Čl. 36 písm. a) bod vi) a článek 41: Neproduktivní investice

216

Čl. 17 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1305/2013

4

Čl. 36 písm. b) bod i) a článek 43: První zalesnění zemědělské půdy

221

Čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

8

Čl. 36 písm. b) bod ii) a článek 44: První zavádění zemědělsko-lesnických systémů na zemědělské půdy

222

Čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1305/2013

8

Čl. 36 písm. b) bod iii) a článek 45: První zalesnění nezemědělské půdy

223

Čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

8

Čl. 36 písm. b) bod iv) a článek 46: Platby v rámci Natura 2000

224

Článek 30 nařízení (EU) č. 1305/2013

12

Čl. 36 písm. b) bod v) a článek 47: Lesnicko-environmentální platby

225

Článek 34 nařízení (EU) č. 1305/2013

15

Čl. 36 písm. b) bod vi) a článek 48: Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření

226

Čl. 21 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1305/2013

8

Čl. 36 písm. b) bod vii) a článek 49: Neproduktivní investice

227

Čl. 21 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1305/2013

8

Čl. 52 odst. a) písm. i) a článek 53: Diverzifikace činnostmi nezemědělské povahy

311

Čl. 19 odst. 1 písm. a) bod ii) a čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1305/2013

6

Čl. 52 písm. a) bod ii) a článek 54: Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

312

Čl. 19 odst. 1 písm. a) bod ii) a čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1305/2013

6

Čl. 52 odst. a) bod iii) a článek 55: Podpora cestovního ruchu

313

Čl. 19 odst. 1 písm. a) bod ii) a čl. 19 odst. 1 písm. b) a články 20 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013

6

6

7

16

Čl. 52 písm. b) bod i) a článek 56: Základní služby pro hospodářství a obyvatelstvo venkova

321

Článek 20 nařízení (EU) č. 1305/2013

7

Čl. 52 písm. b) bod ii): Obnova a rozvoj vesnic

322

Článek 20 nařízení (EU) č. 1305/2013

7

Čl. 53 písm. b) bod iii) a článek 57: Ochrana a rozvoj dědictví venkova

323

Článek 20 nařízení (EU) č. 1305/2013

7

Čl. 52 písm. c) a článek 58: Vzdělávání a informační činnosti

331

Článek 14 nařízení (EU) č. 1305/2013

1

Čl. 52 písm. d) a článek 59: Získávání dovedností, animace a provádění

341

/

/

Čl. 63 písm. a): Strategie místního rozvoje

41 (411, 412, 413)

Článek 35 nařízení (EU) č. 1303/2013

19

Čl. 63 písm. b): Provádění projektů spolupráce

421

Článek 35 nařízení (EU) č. 1303/2013

19

Čl. 63 písm. c): Provozování místních akčních skupin, získávání dovedností a oživení daného území

431

Článek 35 nařízení (EU) č. 1303/2013

19

Kapitola II hlavy IV: Technická pomoc

511

Články 51 až 54 nařízení (EU) č. 1305/2013: Technická pomoc a sítě

20

Čl. 19 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1305/2013: Roční platby zemědělcům, kteří se účastní režimu pro malé zemědělce

6

Čl. 36 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013: Pojištění úrody, hospodářských zvířat a plodin

17

Čl. 36 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1305/2013: Vzájemné fondy pro nepříznivé klimatické jevy, nákazy zvířat a choroby rostlin, napadení škůdci a ekologické havárie

17

Čl. 36 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1305/2013: Nástroj ke stabilizaci příjmu

17
PŘÍLOHA IISrovnávací tabulka opatření stanovených v nařízení (ES) č. 718/2007 a nařízení (EU) č. 1305/2013 nebo nařízení (EU) č. 1303/2013

Opatření podle nařízení (ES) č. 718/2007

Kódy v programovém období 2007–2013

Opatření podle nařízení (EU) č. 1305/2013 nebo nařízení (EU) č. 1303/2013

Kódy v programovém období 2014–2020

Čl. 171 odst. 2 písm. a) a článek 174: Investice do zemědělských podniků na restrukturalizaci a přechod na normy Společenství

101

Čl. 17 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

4

Čl. 171 odst. 2 písm. c) a článek 176: Investice do zpracování a uvádění produktů zemědělství a rybolovu na trh, na restrukturalizaci těchto činností a přechod na normy Společenství

103

Čl. 17 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1305/2013

4

Čl. 171 odst. 3 písm. b) a článek 178: Příprava a provádění místních strategií rozvoje venkova

202

Článek 35 nařízení (EU) č. 1303/2013

19

Čl. 171 odst. 4 písm. a) a článek 179: Rozvoj a zlepšování infrastruktury na venkově

301

Čl. 20 odst. 1 písm. b) a d) nařízení (EU) č. 1305/2013

7

Čl. 171 odst. 4 písm. b) a článek 180: Diverzifikace a rozvoj hospodářské činnosti na venkově

302

Čl. 19 odst. 1 písm. a) bod ii) a čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1305/2013

6

Článek 182: Technická pomoc

501

Články 51 až 54 nařízení (EU) č. 1305/2013: Technická pomoc a sítě

20( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).

( 2 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16).

( 3 ) Nařízení (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných produktů (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 14).

( 4 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

( 5 ) Nařízení Komise (ES) č. 1242/2008 ze dne 8. prosince 2008 o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství (Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 3).

( 6 ) Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

( 7 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

( 8 ) Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

( 9 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16).

( 10 ) Nařízení Komise (ES) č. 718/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) (Úř. věst. L 170, 29.6.2007, s. 1).

Top