EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0522-20171112

Consolidated text: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, pokud jde o podrobná pravidla týkající se zásad výběru a řízení inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, jež mají získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/522/2017-11-12

02014R0522 — CS — 12.11.2017 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 522/2014

ze dne 11. března 2014,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, pokud jde o podrobná pravidla týkající se zásad výběru a řízení inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, jež mají získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj

(Úř. věst. L 148 20.5.2014, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/2056 ze dne 22. srpna 2017,

  L 294

26

11.11.2017
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 522/2014

ze dne 11. března 2014,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, pokud jde o podrobná pravidla týkající se zásad výběru a řízení inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, jež mají získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvojČlánek 1

Řízení inovačních opatření

1.  Komise určí jednu či více organizací nebo subjektů, jež budou podle čl. 58 odst. 1 písm. c) nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 v souvislosti s inovačními opatřeními na úrovni Unie pověřeny úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu (dále jen „pověřený subjekt“).

Kromě požadavků stanovených v čl. 60 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 musí mít pověřený subjekt prokazatelnou praxi v řízení finančních prostředků Unie v několika členských státech.

2.  Komise uzavře s pověřeným subjektem v souladu s čl. 61 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 pověřovací dohodu, která obsahuje kromě požadavků stanovených v článku 40 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ( 1 ) ustanovení ohledně:

a) pokynů pro žadatele a příjemce;

b) ročního pracovního programu ke schválení Komisí;

c) organizace výzev k výběru inovačních opatření;

d) posouzení způsobilosti žadatelů;

e) zřízení panelu odborníků po dohodě s Komisí, který návrhy posoudí a ohodnotí;

f) výběru inovačních opatření podle doporučení panelu odborníků po dohodě s Komisí;

g) požadavku, aby žadatelé obdrželi dokument, jenž uvádí podmínky podpory, jak je stanoví Komise;

h) kontroly zpráv předložených příjemci a plateb příjemcům;

i) kontroly jednotlivých inovačních opatření;

j) uspořádání komunikačních akcí;

k) šíření výsledků po dohodě s Komisí;

l) auditu jednotlivých inovačních opatření, aby se zajistilo, že se finanční příspěvek uplatňuje podle zásad řádného finančního řízení;

m) finančního příspěvku na podporu řídicích funkcí pověřeného subjektu, který má být poskytnut ve formě paušálního příspěvku na provozní náklady pověřeného subjektu a stanoven na základě výše finančních prostředků Unie přidělených jako grantová podpora pověřenému subjektu.

3.  Pověřený subjekt Komisi předloží dokumenty v souladu s čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a všechny informace potřebné pro posouzení provádění inovačních opatření.

Článek 2

Výběr inovačních opatření

1.  Pověřený subjekt vybere inovační opatření na základě výzvy k předkládání návrhů a zohlední při tom témata, jež útvary Komise každoročně stanoví.

2.  O podporu na provádění inovačních opatření může požádat:

a) jakýkoli městský úřad místní správní jednotky stanovené podle stupně urbanizace jako velkoměsto, město nebo předměstí s přinejmenším 50 000 obyvateli;

b) jakékoli sdružení či uskupení městských úřadů místních správních jednotek stanovených podle stupně urbanizace jako velkoměsto, město nebo předměstí, jejichž celkový počet obyvatel činí přinejmenším 50 000 ; mohou sem patřit rovněž přeshraniční sdružení či uskupení, sdružení či uskupení z různých regionů a/nebo členských států.

3.  Panel odborníků uvedený v čl. 1 odst. 2 písm. e) vydá doporučení ohledně inovačních opatření, jež mají být vybrána. Panel odborníků musí být ze zeměpisného hlediska vyvážený a předsedá mu Komise. Při vydávání doporučení panel odborníků přihlédne zejména k těmto kritériím:

a) inovační obsah návrhu a jeho možnosti zjistit či zkoušet nová řešení;

b) kvalita návrhu,

c) zapojení příslušných partnerů do přípravy návrhu;

d) schopnost prokázat měřitelné výsledky;

e) přenositelnost navrhovaných řešení.

Panel odborníků zajistí, aby se v doporučeních zohlednila rovněž územní rozmanitost městských oblastí Unie.

4.  Pověřený subjekt vybere inovační opatření podle doporučení panelu odborníků a po dohodě s Komisí.

5.  Částka přidělená na každé inovační opatření nepřesáhne 5 000 000  EUR.

▼M1

6.  Každé inovační opatření musí být provedeno v maximální lhůtě čtyř let.

▼B

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( 1 ) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).

Top