EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1301-20200424

Consolidated text: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1301/2020-04-24

02013R1301 — CS — 24.04.2020 — 003.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1301/2013

ze dne 17. prosince 2013

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006

(Úř. věst. L 347 20.12.2013, s. 289)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018,

  L 193

1

30.7.2018

►M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/460 ze dne 30. března 2020,

  L 99

5

31.3.2020

►M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/558 ze dne 23. dubna 2020,

  L 130

1

24.4.2020


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 330, 3.12.2016, s.  18 (1301/2013)
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1301/2013

ze dne 17. prosince 2013

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006KAPITOLA I

Společná ustanovení

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví úkoly Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), rozsah podpory, kterou poskytuje v souvislosti s cílem Investice pro růst a zaměstnanost a cílem Evropská územní spolupráce, a zvláštní ustanovení ohledně podpory z EFRR v souvislosti s cílem Investice pro růst a zaměstnanost.

Článek 2

Úkoly EFRR

EFRR přispívá k financování podpory zaměřené na posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní regionální rozdíly v Unii podporou udržitelného rozvoje a strukturálních změn regionálních ekonomik, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zaostávajících regionů.

Článek 3

Rozsah podpory z EFRR

1.  S cílem přispět k investičním prioritám stanoveným v článku 5 EFRR podporuje tyto činnosti:

a) 

produktivní investice, které přispívají k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních míst, prostřednictvím přímé podpory investic pro malé a střední podniky;

b) 

produktivní investice, bez ohledu na velikost dotyčného podniku, které přispívají k investičním prioritám stanoveným v čl. 5 bodech 1 a 4, a pokud se tato investice týká spolupráce mezi velkými podniky a malými a středními podniky, stanoveným v čl. 5 bodu. 2;

c) 

investice do infrastruktury poskytující občanům základní služby v oblastech energetiky, životního prostředí, dopravy a IKT;

d) 

investice do sociální, zdravotnické, výzkumné, inovační, podnikové a vzdělávací infrastruktury;

▼M1

e) 

investice do rozvoje vnitřního potenciálu prostřednictvím fixních investic do zařízení a infrastruktury, včetně infrastruktury v oblasti kultury a udržitelného cestovního ruchu, služeb pro podniky, podpory výzkumných a inovačních subjektů a investic do technologií a aplikovaného výzkumu v podnicích;

▼B

f) 

vytváření sítí, spolupráci a výměnu zkušeností mezi příslušnými regionálními, místními, městskými a jinými orgány veřejné správy, hospodářskými a sociálními partnery a příslušnými subjekty zastupujícími občanskou společnost uvedenými v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013, studie, přípravné akce a budování kapacit.

▼M1

Investice do infrastruktury v oblasti kultury a udržitelného cestovního ruchu uvedené v prvním pododstavci písm. e) tohoto odstavce se považují za investice v malém měřítku a za způsobilé pro podporu, pokud příspěvek EFRR na operaci nepřesahuje 10 000 000  EUR. V případě infrastruktury považované za kulturní dědictví ve smyslu článku 1 Úmluvy UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1972 se tento strop zvyšuje na 20 000 000  EUR.

▼M2

Navíc, pokud je to nezbytné, může EFRR jako dočasné opatření podpořit financování provozního kapitálu v malých a středních podnicích k zajištění účinné reakce na krizi v oblasti veřejného zdraví.

▼B

2.  V rámci cíle Evropská územní spolupráce může EFRR rovněž podporovat sdílení zařízení a lidských zdrojů a všechny druhy přeshraniční infrastruktury ve všech regionech.

3.  EFRR nepodporuje:

a) 

vyřazování jaderných elektráren z provozu nebo jejich výstavbu;

b) 

investice, jejichž cílem je snižování emisí skleníkových plynů pocházejících z činností, které jsou uvedené v příloze I směrnice 2003/87/ES;

c) 

výrobu, zpracování a uvádění tabáku a tabákových výrobků na trh;

▼M3

d) 

podniky v obtížích podle definice v předpisech Unie pro státní podporu; podniky, které jsou příjemci podpory, v souladu s dočasným rámcem pro opatření státní podpory ( 1 ) nebo nařízeními Komise (EU) č. 1407/2013 ( 2 ), (EU) č. 1408/2013 ( 3 ) a (EU) č. 717/2014 ( 4 ) se pro účely tohoto písmene za podniky v obtížích nepovažují;

▼B

e) 

investice do letištní infrastruktury, které nesouvisí s ochranou životního prostředí nebo nejsou doprovázeny investicemi potřebnými k omezení či snížení jejich negativního dopadu na životní prostředí.

Článek 4

Tematické zaměření

1.  Tematické cíle stanovené v čl. 9 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1303/2013 a související investiční priority stanovené v článku 5 tohoto nařízení, na něž může EFRR přispívat v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, se zaměřují takto:

a) 

ve více rozvinutých regionech:

i) 

nejméně 80 % celkových prostředků EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na dva nebo více tematických cílů stanovených v čl. 9 prvním pododstavci bodech 1, 2, 3 a 4 nařízení (EU) č. 1303/2013; a

ii) 

nejméně 20 % celkových prostředků EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na tematický cíl stanovený v čl. 9 prvním pododstavci bodu 4 nařízení (EU) č. 1303/2013;

b) 

v přechodových regionech:

i) 

nejméně 60 % celkových prostředků EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na dva nebo více tematických cílů stanovených v čl. 9 prvním pododstavci bodech 1, 2, 3 a 4 nařízení (EU) č. 1303/2013; a

ii) 

nejméně 15 % celkových prostředků EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na tematický cíl stanovený v čl. 9 prvním pododstavci bodu 4 nařízení (EU) č. 1303/2013;

c) 

v méně rozvinutých regionech:

i) 

nejméně 50 % celkových prostředků EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na dva nebo více tematických cílů stanovených v čl. 9 prvním pododstavci bodech 1, 2, 3 a 4 nařízení (EU) č. 1303/2013; a

ii) 

nejméně 12 % celkových prostředků EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na tematický cíl stanovený v čl. 9 prvním pododstavci bodu 4 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Pro účely tohoto článku se regiony, jejichž HDP na obyvatele, používaný jako kritérium způsobilosti v programovém období 2007–2013, byl nižší než 75 % průměrného HDP v EU-25 v referenčním období, a regiony, které měly v programovém období 2007–2013 status postupně vyřazovaných regionů, avšak v programovém období 2014–2020 jsou způsobilé v rámci kategorie více rozvinutých regionů podle čl. 90 odst. 2 prvního pododstavce písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013, považují za přechodové regiony.

Pro účely tohoto článku se všechny regiony na úrovni NUTS 2, které sestávají pouze z ostrovních členských států nebo ostrovů, které jsou součástí členských států přijímajících podporu z Fondu soudržnosti, a všechny nejvzdálenějšími regiony považují za méně rozvinuté regiony.

2.  Odchylně od odstavce 1 tohoto článku může být minimální podíl přidělený z EFRR pro některou kategorii regionů nižší než podíl stanovený v uvedeném odstavci, pokud je toto snížení vyváženo zvýšením podílu přiděleného pro jinou kategorii regionů. Výsledná částka na vnitrostátní úrovni pro všechny kategorie regionů pro tematické cíle stanovené v čl. 9 prvním pododstavci bodech 1, 2, 3 a 4 nařízení (EU) č. 1300/2013 a pro tematický cíl stanovený v čl. 9 prvním pododstavci bodu 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 tedy nesmí být nižší než částka na vnitrostátní úrovni vyplývající z uplatnění minimálních podílů EFRR stanovených v odstavci 1 tohoto článku.

3.  Odchylně od odstavce 1 tohoto článku mohou být prostředky Fondu soudržnosti přidělené na podporu investičních priorit stanovených v čl. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 1300/2013 započítány jako součást minimálních podílů stanovených v odst. 1 prvním pododstavci písm. a) bodu ii), písm. b) bodu ii) a písm. c) bodu ii) tohoto článku. V tomto případě se podíl uvedený v odst. 1 prvním pododstavci písm. c) bodu ii) tohoto článku navýší na 15 %. Tyto prostředky mohou být případně rozděleny v poměrné výši mezi různé kategorie regionů podle jejich poměrného podílu na celkovém počtu obyvatel daného členského státu.

Článek 5

Investiční priority

V souladu s rozvojovými potřebami a růstovým potenciálem uvedenými v čl. 15 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení (EU) č. 1303 /2013 a vymezenými v dohodě o partnerství podporuje EFRR následující investiční priority v rámci tematických cílů stanovených v čl. 9 prvním pododstavci uvedeného nařízení:

1) 

posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací:

a) 

posilováním výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podporou odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu;

▼M2

b) 

podporou podnikových investic do výzkumu a inovací a vytvářením vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podporou technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití, jakož i podporou investic nezbytných k posílení kapacit reakce na krizi v oblasti zdravotnických služeb;

▼B

2) 

zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT:

a) 

rozšiřováním širokopásmového připojení a zavádění vysokorychlostních sítí a podporou zavádění vznikajících technologií a sítí pro digitální hospodářství;

b) 

vyvíjením produktů a služeb v oblasti IKT, elektronickým obchodem a zvyšováním poptávky po IKT;

c) 

posilováním aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví;

3) 

zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků:

a) 

podporou podnikání, zejména usnadněním hospodářského využívání nových myšlenek a podporou zakládání nových firem, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů;

b) 

vyvíjením a prováděním nových obchodních modelů pro malé a střední podniky, zejména pro oblast mezinárodního obchodu;

(c) 

podporou vytváření a rozšiřování pokročilých kapacit pro rozvoj produktů a služeb;

(d) 

podporou schopnosti malých a středních podniků růst na regionálním, vnitrostátním a mezinárodním trhu a angažovat se v procesu inovací;

4) 

podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích:

a) 

podporou výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů;

b) 

podporou energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v podnicích;

▼C1

c) 

podporou energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách, a v oblasti bydlení;

▼B

d) 

rozvojem a zaváděním inteligentních distribučních soustav, jež fungují na hladině nízkého a středního napětí;

e) 

podporou nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné městské multimodální mobility a příslušných adaptačních opatření pro zmírnění změny klimatu;

f) 

podporou výzkumu a inovací a zavádění nízkouhlíkových technologií;

g) 

podporou využívání vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny na základě poptávky po užitečném teple;

5) 

podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení:

a) 

podporou investic na přizpůsobení se změně klimatu, včetně přístupů na základě ekosystémů;

b) 

podporou investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení;

6) 

zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů:

a) 

investicemi do odpadového hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešením potřeb investic, které podle zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků;

b) 

investicemi do vodního hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešením potřeb investic, které podle zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků;

c) 

zachováním, ochranou, propagací a rozvojem přírodního a kulturního dědictví;

d) 

ochranou a obnovou biologické rozmanitosti a půdy a podporou ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur;

e) 

přijímáním opatření ke zlepšování městského prostředí, revitalizaci měst, regeneraci a dekontaminaci dříve zastavěných území (brownfields) (včetně bývalých vojenských oblastí), snížení znečištění ovzduší a podporou opatření ke snížení hluku;

f) 

podporou inovačních technologií s cílem zlepšit ochranu životního prostředí a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde o půdu nebo s cílem snížit znečištění ovzduší;

g) 

podporou transformace průmyslu na zdrojově účinné hospodářství, podporou ekologického růstu, ekologických inovací a řízení dopadu činnosti na životní prostředí ve veřejném i soukromém sektoru;

7) 

podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách:

a) 

podporou multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do sítě TEN-T;

b) 

zvyšováním regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů;

c) 

rozvojem a zlepšováním dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu;

d) 

rozvojem a obnovou komplexních, kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podporou opatření na snižování hluku;

e) 

zvyšováním energetické účinnosti a zabezpečení dodávek prostřednictvím rozvoje inteligentních systémů pro distribuci, skladování a přenos energie a prostřednictvím integrace distribuované výroby z obnovitelných zdrojů;

8) 

podpora udržitelné a kvalitní zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil:

a) 

podporou rozvoje podnikatelských inkubátorů a investiční podpory samostatně výdělečné činnosti, mikropodniků a zakládání podniků;

b) 

podporou růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů;

c) 

podporou iniciativ místního rozvoje a podporou subjektů poskytujících místní služby zaměřené na vznik pracovních míst, pokud tato opatření nespadají do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ( 5 );

d) 

investováním do infrastruktury pro služby zaměstnanosti;

9) 

podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a veškeré diskriminaci:

a) 

investicemi do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižováním nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám;

b) 

poskytováním podpory materiální, hospodářské a sociální obnově zanedbaných komunit v městských a venkovských oblastech;

c) 

poskytováním podpory sociálním podnikům

d) 

prováděním investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje;

▼M1

e) 

podporou přijímání a sociálního a ekonomického začleňování migrantů a uprchlíků;

▼B

10) 

investicemi do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu;

11) 

zvyšováním institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a zlepšováním účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících ►C1  s prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v oblasti posílení institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy. ◄

Článek 6

Ukazatele pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost

1.  Společné ukazatele výstupů stanovené v příloze I tohoto nařízení, ukazatele výsledků specifické pro jednotlivé programy a případně ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy se použijí v souladu s čl. 27 odst. 4, čl. 96 odst. 2 písm. b) body ii) a iv) a písm. c) body ii) a iv) nařízení (EU) č. 1303/2013.

2.  Pro společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy se stanoví výchozí hodnota na nule. Kumulované kvantifikované cílové hodnoty uvedených ukazatelů se stanoví pro rok 2023.

3.  Pro ukazatele výsledků specifické pro jednotlivé programy, které se týkají investičních priorit, se stanoví výchozí hodnoty na základě posledních dostupných údajů a cílové hodnoty se stanoví pro rok 2023. Cílové hodnoty mohou být vyjádřeny kvantitativně nebo kvalitativně.

4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14, pokud jde o změnu seznamu společných ukazatelů výstupů uvedeného v příloze I s cílem provádět v odůvodněných případech úpravy k zajištění účinného posouzení pokroku v provádění operačního programu.KAPITOLA II

Zvláštní ustanovení o zacházení v případech zvláštní povahy území

Článek 7

Udržitelný rozvoj měst

1.  EFRR podporuje v rámci operačních programů udržitelný rozvoj měst prostřednictvím strategií, které stanoví integrovaná opatření k řešení hospodářských, environmentálních, klimatických, demografických a sociálních problémů, s nimiž se městské oblasti potýkají, s ohledem na potřebu podporovat vazby mezi městy a venkovem.

2.  Udržitelný rozvoj měst se uskutečňuje prostřednictvím integrovaných územních investic podle článku 36 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo prostřednictvím zvláštního operačního programu, nebo prostřednictvím zvláštní prioritní osy podle čl. 96 odst. 1 prvního pododstavce písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013.

3.  Každý členský stát s ohledem na svou konkrétní územní situaci vypracuje v rámci své dohody o partnerství zásady pro výběr městských oblastí, v nichž mají být realizována integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst, a orientační příděl podpory na uvedená opatření na vnitrostátní úrovni.

4.  Nejméně 5 % z prostředků EFRR přidělovaných na vnitrostátní úrovni v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost se přidělí na integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst, přičemž města, subregionální nebo místní orgány odpovědné za provádění udržitelných městských strategií (dále jen „městské orgány“) odpovídají za úkoly týkající se přinejmenším výběru operací v souladu s čl. 123 odst. 6 nařízení (EU) č. 1303/2013, popřípadě v souladu s čl. 123 odst. 7 uvedeného nařízení. Orientační částka pro účely odstavce 2 tohoto článku se stanoví v daném operačním programu nebo programech.

5.  Řídicí orgán určí po konzultaci s městským orgánem rozsah úkolů, jež mají provádět městské orgány, týkajících se řízení integrovaných opatření pro udržitelný rozvoj měst. Řídicí orgán musí své rozhodnutí formálně písemně zaznamenat. Řídicí orgán si může ponechat právo provést před schválením závěrečné ověření způsobilosti operací.

Článek 8

Inovační opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst

1.  Z podnětu Komise může EFRR podporovat inovační opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst v souladu s čl. 92 odst. 8 nařízení (EU) č. 1303/2013. Mezi taková opatření patří studie a pilotní projekty za účelem určování nebo testování nových řešení problémů týkajících se udržitelného rozvoje měst, které jsou důležité na úrovni Unie. Komise podněcuje zapojení relevantních partnerů uvedených v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 do přípravy a provádění inovačních opatření.

2.  Odchylně od článku 4 tohoto nařízení lze v rámci inovačních opatření podporovat všechny činnosti potřebné k dosažení tematických cílů stanovených v čl. 9 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1303/2013 a odpovídajících investičních priorit stanovených v článku 5 tohoto nařízení.

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14, jimiž se stanoví podrobná pravidla týkající se zásad pro výběr a řízení inovačních opatření, která jsou předmětem podpory EFRR v souladu s tímto nařízením.

Článek 9

Síť pro rozvoj měst

1.  V souladu s článkem 58 nařízení (EU) č. 1303/2013 zřídí Komise síť pro rozvoj měst za účelem podpory budování kapacit, vytváření sítí mezi městy a výměny zkušeností na úrovni Unie mezi městskými orgány odpovědnými za provádění strategií udržitelného rozvoje měst v souladu s čl. 7 odst. 4 a 5 tohoto nařízení a orgány odpovědnými za inovační opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst v souladu s článkem 8 tohoto nařízení.

2.  Činnosti sítě pro rozvoj měst doplňují činnosti prováděné v rámci spolupráce mezi regiony podle čl. 2 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ( 6 ).

Článek 10

Oblasti znevýhodněné přírodními nebo demografickými podmínkami

V operačních programech spolufinancovaných z EFRR v oblastech, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami uvedenými v čl. 121 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013, se zvláštní pozornost věnuje řešení specifických obtíží těchto oblastí.

Článek 11

Nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou obyvatelstva

Článek 4 se nepoužije na zvláštní dodatečný příděl pro nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou obyvatelstva. Tento příděl se vyčlení na tematické cíle stanovené v čl. 9 prvním pododstavci bodech 1, 2, 3, 4 a 7 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Článek 12

Nejvzdálenější regiony

1.  Článek 4 se nepoužije na zvláštní dodatečný příděl pro nejvzdálenější regiony. Tento příděl se použije na kompenzaci dodatečných nákladů souvisejících se zvláštními charakteristikami a omezeními uvedenými v článku 349 Smlouvy o fungování EU a vynaložených v nejvzdálenějších regionech na podporu:

a) 

tematických cílů stanovených v čl. 9 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1303/2013;

b) 

služeb nákladní dopravy a na podporu zavádění dopravních služeb;

c) 

činností souvisejících s omezeními při skladování, nadměrnou velikostí a údržbou výrobních nástrojů a nedostatkem lidského kapitálu na místním trhu práce.

2.  Zvláštní dodatečný příděl uvedený v odstavci 1 lze rovněž použít na pomoc při financování operační pomoci a výdajů ke krytí závazků a smluv na veřejné služby v nejvzdálenějších regionech.

3.  Částka, na kterou se vztahuje míra spolufinancování, je úměrná dodatečným nákladům uvedeným v odstavci 1 vynaloženým příjemcem pouze v případě operační pomoci a výdajů ke krytí závazků a smluv na veřejné služby, avšak v případě výdajů na investice může zahrnovat veškeré způsobilé výdaje.

4.  Zvláštní dodatečný příděl uvedený v odstavci 1 tohoto článku se nepoužije k podpoře:

a) 

operací týkajících se produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU;

b) 

příspěvku na přepravu osob povoleného podle čl. 107 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování EU;

c) 

osvobození od daně a od placení příspěvků na sociální zabezpečení.

5.  Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) může EFRR podporovat produktivní investice v podnicích v nejvzdálenějších regionech, bez ohledu na velikost těchto podniků.

6.  Článek 4 se nepoužije na část finančního krytí z EFRR přiděleného pro ostrov Mayotte coby nejvzdálenější region ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování EU a nejméně 50 % z této části EFRR se přidělí na tematické cíle uvedené v čl. 9 prvním pododstavci bodech 1, 2, 3, 4 a 6 nařízení (EU) č. 1303 /2013.KAPITOLA III

Závěrečná ustanovení

Článek 13

Přechodná ustanovení

1.  Tímto nařízením není dotčeno pokračování ani změna, včetně úplného nebo částečného zrušení, pomoci schválené Komisí na základě nařízení (ES) č. 1080/2006 či jiného právního předpisu, který se použije na uvedenou pomoc ke dni 31. prosince 2013. Uvedené nařízení nebo zmíněný jiný právní předpis se tudíž použijí na uvedenou pomoc nebo dotčené projekty i po 31. prosinci 2013, a to až do jejich ukončení. Pro účely tohoto odstavce zahrnuje pomoc operační programy a velké projekty.

2.  Žádosti o pomoc podané nebo schválené podle nařízení (ES) č. 1080/2006 zůstávají v platnosti.

Článek 14

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 4 a čl. 8 odst. 3 je svěřena Komisi od 21. prosince 2013 do 31. prosince 2020.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedená v čl. 6 odst. 4 a v čl. 8 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 4 a čl. 8 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 15

Zrušení

Aniž je dotčen článek 13 tohoto nařízení, nařízení (ES) č. 1080/2006 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2014.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 16

Přezkum

Evropský parlament a Rada přezkoumají do 31. prosince 2020 toto nařízení v souladu s článkem 177 Smlouvy o fungování EU.

Článek 17

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Čl. 12 odst. 6 se použije s účinkem od 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼C1
PŘÍLOHA I

SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSTUPŮ PRO PODPORU Z EFRR V RÁMCI CÍLE INVESTICE PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST (ČLÁNEK 6) 

JEDNOTKA

NÁZEV

Produktivní investice

 

podniky

Počet podniků pobírajících podporu

 

podniky

Počet podniků pobírajících granty

 

podniky

Počet podniků pobírajících jinou finanční podporu než granty

 

podniky

Počet podniků pobírajících nefinanční podporu

 

podniky

Počet nových podniků, které dostávají podporu

 

EUR

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)

 

EUR

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (jiné než granty)

 

ekvivalenty plného pracovního úvazku

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

Udržitelný cestovní ruch

návštěvy/rok

Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí

Infrastruktura v oblasti IKT

domácnosti

Domácnosti, které mají nově přístup k širokopásmovým sítím s přenosovou rychlostí nejméně 30 Mb/s

Doprava

Železniční doprava

kilometry

Celková délka nových železničních tratí, z toho: TEN-T

kilometry

Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí, z toho: TEN-T

Silnice

kilometry

Celková délka nově postavených silnic, z toho: TEN-T

kilometry

Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic, z toho: TEN-T

Městská doprava

kilometry

Celková délka nových nebo modernizovaných tratí metra a tramvajových tratí

Vnitrozemské vodní cesty

kilometry

Celková délka nových nebo modernizovaných vnitrozemských vodních cest

Životní prostředí

Pevné odpady

tuny/rok

Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů

Zásobování vodou

osoby

Počet obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování vodou

Čištění odpadních vod

počet ekvivalentních obyvatel

Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod

Předcházení rizikům a řízení rizik

osoby

Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním

osoby

Počet obyvatel chráněných opatřeními proti lesním požárům

Rekultivace půdy

hektary

Celková plocha rekultivovaného území

Příroda a biologická rozmanitost

hektary

Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování

Výzkum, inovace

 

ekvivalenty plného pracovního úvazku

Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech

 

ekvivalenty plného pracovního úvazku

Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách

 

podniky

Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi

 

EUR

Soukromé investice v projektech s veřejnou podporou v oblasti inovací nebo výzkumu a vývoje

 

podniky

Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh

 

podniky

Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik

Energie a změna klimatu

Energie z obnovitelných zdrojů

MW

Nová kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů

Energetická účinnost

domácnosti

Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie

 

kWh/rok

Snížení roční spotřeby primární energie ve veřejných budovách

 

odběratelé

Počet nových odběratelů napojených na inteligentní sítě

Snížení emisí skleníkových plynů

ekvivalent tun CO2

Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů

▼M1

Sociální infrastruktura

Péče o děti a vzdělávání

osoby

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Zdraví

osoby

Počet osob majících přístup k lepším zdravotnickým službám

Bydlení

obytné jednotky

Regenerované obytné prostory

 

obytné jednotky

Regenerované obytné prostory, z toho pro migranty a uprchlíky (mimo přijímací střediska)

Migranti a uprchlíci

osoby

Kapacita infrastruktury podporující migranty a uprchlíky (kromě bydlení)

Specifické ukazatele rozvoje měst

 

osoby

Počet osob žijících v oblastech s integrovanými strategiemi rozvoje měst

 

m2

Nově vytvořené nebo rekultivované otevřené prostory v městských oblastech

 

m2

Veřejné nebo komerční budovy vybudované nebo zrenovované v městských oblastech

▼B
PŘÍLOHA IISROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES) č. 1080/2006

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Článek 7

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Článek 10

Článek 11

Článek 11

Článek 12

Článek 12

Článek 13

Článek 14

Článek 15

Článek 16

Článek 17

Článek 18

Článek 19

Článek 20

Článek 21

Článek 22

Článek 13

Článek 14

Článek 23

Článek 15

Článek 24

Článek 16

Článek 25

Článek 17
Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování článku 6 nařízení o EFRR, článku 15 nařízení o evropské územní spolupráci a článku 4 nařízení o Fondu soudržnosti

Evropský parlament a Rada berou na vědomí ujištění poskytnuté zákonodárcům Komisí, že společné ukazatele výstupů pro nařízení o EFRR, nařízení o evropské územní spolupráci a nařízení o Fondu soudržnosti, jež budou součástí přílohy každého z uvedených nařízení, jsou výsledkem dlouhého přípravného procesu, kterého se účastnili odborníci na hodnocení z Komise i členských států, a v zásadě se očekává, že budou stabilní.( 1 ) Úř. věst. C 91 I, 20.3.2020, s. 1.

( 2 ) Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 1).

( 3 ) Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 9).

( 4 ) Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury (Úř. věst. L 190, 28.6.2014, s. 45).

( 5 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (Viz strana 470 v tomto čísle Úředního věstníku).

( 6 ) Nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (Viz strana 259 v tomto čísle Úředního věstníku).

Top