EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005R2173-20161115

Consolidated text: Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2173/2016-11-15

2005R2173 — CS — 15.11.2016 — 002.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2173/2005

ze dne 20. prosince 2005

o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství

(Úř. věst. L 347 30.12.2005, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 657/2014 ze dne 15. května 2014,

  L 189

108

27.6.2014

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1387 ze dne 9. června 2016,

  L 223

1

18.8.2016
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2173/2005

ze dne 20. prosince 2005

o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenstvíKAPITOLA I

PŘEDMĚT A DEFINICE

Článek 1

1.  Toto nařízení stanoví v rámci soubor pravidel Společenství pro dovoz určitých dřevařských výrobků pro účely provádění režimu licencí FLEGT.

2.  Režim licencí je prováděn na základě dohod o partnerství se zeměmi produkujícími dřevo.

3.  Toto nařízení se použije pro dovoz dřevařských výrobků uvedených v přílohách II a III z partnerských zemí uvedených v příloze I.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1. „režimem licencí v rámci akčního plánu pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví“ (dále jen „režim licencí FLEGT“) vydávání licencí na dřevařské výrobky pro vývoz z partnerských zemí do Společenství a provádění tohoto režimu, zejména ustanovení týkajících se hraničních kontrol, ve Společenství;

2. „partnerskou zemí“ jakýkoli stát nebo regionální organizace, které uzavřou dohodu o partnerství a jsou uvedeny v příloze I;

3. „dohodou o partnerství“ dohoda mezi Společenstvím a partnerskou zemí, v níž se Společenství a daná partnerská země zavazují spolupracovat na podpoře akčního plánu FLEGT a na provádění režimu licencí FLEGT;

4. „regionální organizací“ organizace tvořená svrchovanými státy, které přenesly na tuto organizaci pravomoci, jež ji opravňují uzavřít jejich jménem dohodu o partnerství, pokud jde o záležitosti upravované režimem licencí FLEGT, která je uvedena v příloze I;

5. „licencí FLEGT“ ověřitelný dokument vztahující se k dodávce nebo účastníkovi trhu, který je ve standardním formátu, obtížně napodobitelný, chráněný proti padělání a potvrzuje, že dodávka splňuje požadavky režimu licencí FLEGT, a který řádně vydal a potvrdil licenční orgán partnerské země. Systémy vydávání, evidence a předávání licencí mohou být podle potřeby buď v papírové nebo v elektronické podobě;

6. „účastníkem trhu“ soukromý nebo veřejný subjekt působící v lesním hospodářství nebo v oblasti zpracování dřevařských výrobků či obchodu s nimi;

7. „licenčním orgánem (licenčními orgány)“ orgán/orgány určený/é partnerskou zemí k vydávání a potvrzování licencí FLEGT;

8. „příslušným orgánem (příslušnými orgány)“ orgán/orgány určený/é partnerskou zemí k ověřování licencí FLEGT;

9. „dřevařskými výrobky“ výrobky uvedené v přílohách II a III, na něž se vztahuje režim licencí FLEGT a které se při dovozu do Společenství nepovažují za „zboží neobchodní povahy“ ve smyslu čl. 1 bodu 6 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství ( 1 );

10. „zákonně získaným dřevem“ dřevařské výrobky vyrobené z domácího dřeva, které bylo zákonným způsobem vytěženo, nebo ze dřeva, které bylo do partnerské země zákonně dovezeno v souladu s vnitrostátními právními předpisy určenými danou partnerskou zemí, které jsou uvedeny v dohodě o partnerství;

11. „dovozem“ propuštění dřevařských výrobků do volného oběhu ve smyslu článku 79 nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství ( 2 );

12. „dodávkou“ dodávka dřevařských výrobků;

13. „vývozem“ skutečnost, že dřevařské výrobky fyzicky opouštějí jakoukoli část zeměpisného území partnerské země nebo jsou z něj odváženy do Společenství;

14. „sledováním třetí stranou“ systém, jehož prostřednictvím některá organizace, která je nezávislá na vládních orgánech partnerské země a jejím lesnickém a dřevařském odvětví, sleduje fungování režimu licencí FLEGT a podává o něm zprávy.KAPITOLA II

REŽIM LICENCÍ FLEGT

Článek 3

1.  Režim licencí FLEGT se vztahuje pouze na dovoz z partnerských zemí.

2.  Každá dohoda o partnerství stanoví dohodnutý časový plán provádění závazků stanovených danou dohodou.

Článek 4

1.  Dovoz dřevařských výrobků z partnerských zemí do Společenství je zakázán, pokud dodávka není kryta licencí FLEGT.

▼M1

2.  Za účelem poskytnutí nezbytné záruky zákonnosti dotyčných dřevařských výrobků Komise zhodnotí stávající režimy zaručující zákonnost a spolehlivé sledování původu dřevařských výrobků vyvážených z partnerských zemí a přijme k jejich schválení prováděcí akty. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 3.

Režimy schválené Komisí mohou tvořit základ licence FLEGT.

3.  Dřevařské výrobky z druhů vyjmenovaných v přílohách A, B, a C nařízení Rady (ES) č. 338/97 ( 3 ) jsou od požadavků stanovených v odstavci 1 tohoto článku osvobozeny.

Komise přezkoumá toto osvobození s ohledem na vývoj na trhu a zkušenosti získané při provádění tohoto nařízení, o svých zjištěních podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě a v případě potřeby předloží vhodné legislativní návrhy.

▼B

Článek 5

1.  U každé dodávky se příslušnému orgánu předloží současně s celním prohlášením pro propuštění do volného oběhu ve Společenství i licence FLEGT. Příslušné orgány si spolu s odpovídajícím celním prohlášením založí kopii originálu licence FLEGT, a to v elektronické či papírové podobě.

Dovoz dřevařských výrobků na základě licence FLEGT vydané účastníkovi trhu se přijímá po celou dobu platnosti této licence.

2.  Pokud nastanou obtíže narušující účinné fungování režimu licencí FLEGT, poskytnou příslušné orgány Komisi nebo osobám či subjektům určeným Komisí přístup k potřebným dokumentům a údajům.

3.  Příslušné orgány poskytnou přístup k potřebným dokumentům a údajům osobám či subjektům, které partnerské země určí jako odpovědné za sledování režimu licencí FLEGT třetí stranou, nejsou však povinny poskytovat informace, které nejsou oprávněny poskytovat na základě svých vnitrostátních právních předpisů.

4.  Příslušné orgány rozhodnou o tom, zda je potřeba dodávky dále prověřovat pomocí přístupu založeného na riziku.

5.  V případě pochybností o platnosti licence mohou příslušné orgány v souladu s dohodou o partnerství uzavřenou s vyvážející partnerskou zemí požádat licenční orgány o dodatečné ověření a další vysvětlení.

6.  Členské státy mohou vybírat poplatky na uhrazení nezbytných výdajů, jež vzniknou v důsledku úředních úkonů příslušných orgánů vyžadovaných za účelem kontroly v souladu s tímto článkem.

7.  Celní orgány mohou pozdržet propuštění dřevařských produktů nebo je zabavit, pokud se mají důvod domnívat, že licence nemusí být platná. Pokud dotčený členský stát nerozhodne jinak, náklady vzniklé ověřováním nese dovozce.

8.  Každý členský stát stanoví sankce, které se uloží v případě porušení ustanovení tohoto nařízení. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

▼M1

9.  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto článku Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme procesní ustanovení a dokumenty standardního formátu, včetně jejich možných prostředků. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 3.

▼B

Článek 6

1.  Pokud příslušné orgány zjistí, že nejsou plněny požadavky stanovené v čl. 4 odst. 1, postupují v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy.

2.  Členské státy oznámí Komisi veškeré informace naznačující, že ustanovení tohoto nařízení jsou nebo byla obcházena.

Článek 7

1.  Členské státy určí příslušné orgány, které jsou odpovědné za provádění tohoto nařízení a za komunikaci s Komisí.

2.  Komise poskytne všem příslušným orgánům členských států názvy a další důležité údaje týkající se licenčních orgánů určených partnerskými zeměmi, ověřené vzory razítek a podpisů osvědčujících, že licence byla právoplatně vydána, a všechny další důležité informace, které v souvislosti s licencemi obdrží.

Článek 8

1.  Členské státy předloží do 30. dubna výroční zprávu za předcházející kalendářní rok, která obsahuje:

a) množství dřevařských výrobků dovezených do členského státu v rámci režimu licencí FLEGT, a to podle položek harmonizovaného systému uvedených v přílohách II a III a za každou partnerskou zemi;

b) počet obdržených licencí FLEGT, a to podle položek harmonizovaného systému uvedených v přílohách II a III a za každou partnerskou zemi;

c) počet případů, kdy byl použit čl. 6 odst. 1, a množství dotčených dřevařských výrobků.

2.  Komise v zájmu usnadnění sledování režimu licencí FLEGT stanoví formát výročních zpráv.

3.  Komise do 30. června sestaví souhrnnou výroční zprávu založenou na informacích podaných členskými státy v rámci jejich výročních zpráv za předcházející kalendářní rok a zpřístupní ji veřejnosti v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise ( 4 ).KAPITOLA III

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

Dva roky po vstupu první dohody o partnerství v platnost předloží Komise Radě zprávu o provádění tohoto nařízení, založenou zejména na souhrnných zprávách uvedených v čl. 8 odst. 3 a na přezkumech dohod o partnerství. K této zprávě se případně přiloží návrhy na zlepšení režimu licencí FLEGT.

▼M1

Článek 10

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a měnící seznam partnerských zemí a jejich určených licenčních orgánů obsažený v příloze I.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a měnící seznam dřevařských výrobků, na které se vztahuje režim licencí FLEGT, obsažený v příloze II. Při přijímání těchto změn Komise přihlédne k provádění dohod o partnerství FLEGT. Tyto změny zahrnují kódy zboží na úrovni čtyřmístného kódu (položky) nebo šestimístného kódu (podpoložky) platného znění přílohy I harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží.

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a měnící seznam dřevařských výrobků, na které se vztahuje režim licencí FLEGT, obsažený v příloze III. Při přijímání těchto změn Komise přihlédne k provádění dohod o partnerství FLEGT. Tyto změny zahrnují kódy zboží na úrovni čtyřmístného kódu (položky) nebo šestimístného kódu (podpoložky) platného znění přílohy I harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží a použijí se pouze ve vztahu k odpovídajícím partnerským zemím podle přílohy III.

▼B

Článek 11

▼M1

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ( 5 ).

▼M1 —————

▼M1

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

▼M1 —————

▼M1

Článek 11a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 10 odst. 1, 2 a 3 se svěřuje Komisi na dobu pěti let ode dne 30. června 2014. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před uplynutím každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 1, 2 a 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 10 odst. 1, 2 a 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o čtyři měsíce.

▼B

Článek 12

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

SEZNAM PARTNERSKÝCH ZEMÍ A JEJICH URČENÝCH LICENČNÍCH ORGÁNŮ

▼M2Partnerská země

Určené licenční orgány

INDONÉSKÁ REPUBLIKA

Oddělení pro informace o licencích (LIU) (1)Ministerstvo životního prostředí a lesnictvíGedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2Jln. Gatot Subroto – SenayanJakarta – Pusat – Indonésie – 10270Tel. +62 215730268/269Fax +62 215737093E-mail: subditivlk@gmail.com; marianalubis1962@gmail.com

(1)   Podle čl. 4 odst. 4 dobrovolné dohody o partnerství zřídila Indonésie oddělení pro informace o licencích (LIU), aby sloužilo jako kontaktní místo pro komunikaci mezi příslušnými orgány členských států EU a indonéskými licenčními orgány. Oddělení LIU je jednotka odpovědná za správu informací, jež validuje informace týkající se vydávání dokumentů V-Legal/licencí FLEGT. Je také odpovědné za obecnou výměnu informací o systému TLAS a přijímá a ukládá příslušné údaje a informace o vydávání osvědčení o zákonnosti a licencí FLEGT. Kromě toho odpovídá na dotazy příslušných orgánů obchodních partnerů a zúčastněných stran. Jako licenční orgány jsou indonéským ministerstvem lesnictví a životního prostředí schváleny a dohledu tohoto ministerstva podléhají některé ověřovací subjekty, jež jsou subjekty posuzování shody akreditovanými indonéským Národním akreditačním orgánem (KAN). Aktualizovaný seznam schválených licenčních orgánů je k dispozici prostřednictvím oddělení LIU a také na této internetové adrese: http://silk.dephut.go.id/index.php/info/lvlk.

▼B
PŘÍLOHA IIDřevařské výrobky, na které se vztahuje režim licencí FLEGT bez ohledu na partnerskou zemi

Položka HS

Popis

4403

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli nebo nahrubo opracované

4406

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)

4407

Dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce větší než 6 mm

4408

Listy k dýhování (včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva), na překližky nebo na jiné podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, podélně rozřezané, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo spojované klínovými ozuby, o tloušťce nejvýše 6 mm

4412

Překližované desky, dýhované desky a podobné laminované desky
PŘÍLOHA IIIDřevařské výrobky, na které se vztahuje režim licencí FLEGT pouze ve vztahu k odpovídajícím partnerským zemím

Partnerská země

Položka HS

Popis

INDONÉSKÁ REPUBLIKA

KAPITOLA 44

 

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů.

4401 21

–  Dřevěné štěpky nebo třísky – Jehličnaté

ex 4401 22

–  Dřevěné štěpky nebo třísky – Jiné než jehličnaté (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

4403

Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované. (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (dále jen „dobrovolná dohoda o partnerství EU-Indonésie“) (1) nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)

ex 4404 10

Dřevěné loubky, destičky, pásky a podobné výrobky – Jehličnaté

ex 4404 20

Dřevěné loubky, destičky, pásky a podobné výrobky – Jiné než jehličnaté – – Dřevěné loubky, destičky, pásky

ex 4404

Dřevo na obruče; štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané; dřevěné tyče nahrubo opracované, avšak nesoustružené, neohýbané ani jinak neopracované, vhodné pro výrobu vycházkových holí, deštníků, násad nástrojů a podobných výrobků. (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství EU-Indonésie nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)

4406

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce). (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství EU-Indonésie nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)

ex 4407

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm.

ex 4407

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, nehoblované, nebroušené pískem a na koncích nespojované, o tloušťce převyšující 6 mm. (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství EU-Indonésie nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)

 

Listy na dýhování (včetně listů získaných krájením vrstveného dřeva na plátky), na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm

4408 10

–  Jehličnaté

4408 31

Dark red Meranti (Tmavočervené meranti), Light red Meranti (Světlečervené meranti) a Meranti bakau

4408 39

Ostatní, s výjimkou jehličnatých, Dark red Meranti (Tmavočervené meranti), Light red Meranti (Světlečervené meranti) a Meranti bakau

ex 4408 90

Ostatní, s výjimkou jehličnatých a tropického dřeva uvedeného v poznámce k položce 2 k této kapitole (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

 

Dřevo (včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy) souvisle profilované (s pery, drážkované, polodrážkové, zkosené, spojované do V, vroubkované, lištované, zaoblené nebo podobně profilované) podél jakékoliv z jeho hran, konců nebo ploch, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované.

4409 10

–  Jehličnaté

ex 4409 29

–  Jiné než jehličnaté – ostatní (ne ze španělského rákosu (rotang))

 

Třískové desky, desky s orientovanými třískami tzv. „oriented strand board“ (OSB) a podobné desky (například třískové desky tzv. „waferboard“) ze dřeva nebo z jiných dřevitých materiálů, též aglomerované s pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy

ex 4410 11

–  Ze dřeva – – Třískové desky (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

ex 4410 12

–  Ze dřeva – – Desky s orientovanými třískami tzv. „oriented strand board“ (OSB) (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

ex 4410 19

–  Ze dřeva – – Ostatní (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

ex 4411

Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

 

Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo

4412 31

–  Ostatní překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy nepřesahující 6 mm: – – Nejméně s jednou vnější vrstvou z tropického dřeva uvedeného v poznámce k položce 2 k této kapitole

4412 32

–  Ostatní překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy nepřesahující 6 mm: – – Ostatní, nejméně s jednou vnější vrstvou z jiného než jehličnatého dřeva

4412 39

–  Ostatní překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy nepřesahující 6 mm: – – Ostatní

ex 4412 94

–  Ostatní: – – Laťovky, vrstvené desky a podlahové laťovky (ne ze španělského rákosu (rotang))

ex 4412 99

–  Ostatní: – – Ostatní: – – – „Barecore“ (slepené dřevěné zbytky) (ne ze španělského rákosu (rotang)) a – – – Ostatní (ne ze španělského rákosu (rotang))

ex 4413

Zhutněné dřevo, ve tvaru špalků, desek, pruhů nebo profilů (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

ex 4414

Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

ex 4415

Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly; dřevěné kabelové bubny; jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

ex 4416

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

ex 4417

Dřevěné nástroje, dříky, násady nástrojů, tělesa a násady pro košťata, kartáče a štětce; dřevěná kopyta a napínáky obuvi (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

ex 4418

Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, včetně dřevěných voštinových desek, sestavených podlahových desek a šindelů („shingles“ a „shakes“) ze dřeva (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

ex 4419

Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní ze dřeva (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

 

Marketerované a intarzované dřevo; skříňky a pouzdra na klenoty nebo příbory a podobné výrobky, ze dřeva.

ex 4420 90

–  Ostatní – – Dřevo ve formě kulatých nebo hranatých klád s jednoduchým povrchovým zpracováním, se zářezy nebo drobnými rýhami nebo barevným nátěrem, bez významné přidané hodnoty a významné změny tvaru (HS ex 4420 90 90 00 v Indonésii) (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství EU-Indonésie nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)

 

Ostatní výrobky ze dřeva

ex 4421 90

–  Ostatní – – Polotovary na zápalky (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang)) a – – Ostatní – – – Dřevěné dlažební kostky (ne z bambusu nebo španělského rákosu (rotang))

ex 4421 90

–  Ostatní – – Ostatní – – – Dřevo ve formě kulatých nebo hranatých klád s jednoduchým povrchovým zpracováním, se zářezy nebo drobnými rýhami nebo barevným nátěrem, bez významné přidané hodnoty a významné změny tvaru (HS ex 4421 90 99 00 v Indonésii) (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství EU-Indonésie nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)

KAPITOLA 47

 

Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět):

4701

Mechanická dřevná buničina (dřevovina)

4702

Chemická dřevná buničina, druhů pro rozpouštění

4703

Chemická dřevná buničina, natronová nebo sulfátová, jiná než druhů pro rozpouštění.

4704

Chemická dřevná buničina, sulfitová, jiná než druhů pro rozpouštění

4705

Dřevná buničina získávaná kombinací mechanického a chemického rozvlákňovacího postupu

KAPITOLA 48 (2)

ex 4802

Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pásky, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru, jiný než papír čísel 4801 nebo 4803 ; ručně vyrobený papír, kartón a lepenka (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

ex 4803

Toaletní nebo odličovací tenký papír, ručníkový nebo ubrouskový papír a podobné papíry používané v domácnosti nebo pro hygienické účely, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, též krepované, plisované, ražené, perforované, na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v listech (arších) (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

ex 4804

Nenatíraný papír, kartón a lepenka kraft, v kotoučích nebo listech (arších), jiné než patřící do čísel 4802 nebo 4803 (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

ex 4805

Ostatní nenatíraný papír, kartón a lepenka, v kotoučích nebo listech (arších), dále nezpracované nebo zpracované postupy uvedenými v poznámce 3 k této kapitole (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

ex 4806

Rostlinný pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry a pergamin a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry, v kotoučích nebo listech (arších) (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

ex 4807

Vrstvený papír, kartón a lepenka (vyrobené slepením plochých vrstev papíru, kartónu nebo lepenky), na povrchu nenatírané ani neimpregnované, též uvnitř zesílené, v kotoučích nebo listech (arších) (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

ex 4808

Papír, kartón a lepenka, zvlněné (též s nalepenými plochými listy na povrchu), krepované, plisované, ražené nebo perforované, v kotoučích nebo listech (arších), jiné než papír druhů popsaných v čísle 4803 (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

ex 4809

Karbonový papír, samokopírovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry (včetně natíraného nebo impregnovaného papíru pro rozmnožovací blány nebo ofsetové desky), též potištěné, v kotoučích nebo listech (arších) (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

ex 4810

Papír, kartón a lepenka, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, též s pojivem, a bez jakéhokoliv dalšího nátěru, též na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

ex 4811

Papír, kartón a lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, natírané, impregnované, potažené, na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru, jiné než zboží popsané v číslech 4803 , 4809 nebo 4810 (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

ex 4812

Filtrační bloky a desky z papíroviny (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

ex 4813

Cigaretový papír, též řezaný na stanovenou velikost nebo ve tvaru složek (sešitků) nebo trubiček (dutinek) (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

ex 4814

Tapetový papír a podobné krycí materiály na stěny; okenní transparentní papír (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

ex 4816

Karbonový papír, samokopírovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry (jiné než čísla 4809 ), rozmnožovací blány nebo ofsetové desky, z papíru, též v krabicích (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

ex 4817

Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky, z papíru, kartónu nebo lepenky; krabice, tašky, náprsní tašky a psací soupravy, obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

ex 4818

Toaletní papír a podobný papír, buničitá vata nebo pásy zplstěných buničinových vláken, používané v domácnosti nebo pro hygienické účely, v kotoučích o šířce nepřesahující 36 cm nebo řezané na určitý rozměr nebo tvar; kapesníky, čisticí ubrousky, ručníky, ubrusy, ubrousky, dětské pleny, tampóny, prostěradla a podobné výrobky pro domácnost, hygienické nebo nemocniční účely, oděvy a oděvní doplňky, z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

ex 4821

Etikety všech druhů, z papíru, kartónu nebo lepenky, též potištěné (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

ex 4822

Dutinky, cívky, potáče a podobné výztuže z papíroviny, papíru, kartónu nebo lepenky, též perforované nebo tvrzené (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

ex 4823

Ostatní papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, nařezané na určitý rozměr nebo tvar; ostatní výrobky z papíroviny, papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken (ne z jiného materiálu než dřeva ani z recyklovaného materiálu)

KAPITOLA 94

 

Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402 ), též proměnitelná v lůžka, jejich části a součásti

9401 61

–  Ostatní sedadla s dřevěnou kostrou: – – Čalouněná

9401 69

–  Ostatní sedadla s dřevěnou kostrou: – – Ostatní

 

Ostatní nábytek a jeho části a součásti

9403 30

–  Kancelářský dřevěný nábytek

9403 40

–  Kuchyňský dřevěný nábytek

9403 50

–  Ložnicový dřevěný nábytek

9403 60

–  Ostatní dřevěný nábytek

ex 9403 90

–  Části a součásti: – – Ostatní (HS 9403 90 90 v Indonésii)

 

Montované stavby

ex 9406 00

–  Ostatní montované stavby: – – Ze dřeva (HS 9406 00 92 v Indonésii)

KAPITOLA 97

 

Původní rytiny, původní tisky a původní litografie.

ex 9702 00

Dřevo ve formě kulatých nebo hranatých klád s jednoduchým povrchovým zpracováním, se zářezy nebo drobnými rýhami nebo barevným nátěrem, bez významné přidané hodnoty a významné změny tvaru (HS ex 9702 00 00 00 v Indonésii) (Podle indonéských právních předpisů se nesmí vyvážet. V souladu s čl. 3 odst. 3 dobrovolné dohody o partnerství EU-Indonésie nesmějí výrobky zařazené do tohoto kódu HS získat licenci FLEGT, a tudíž se nesmějí dovážet do Unie.)

(1)   Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 252.

(2)   K papírovým výrobkům z jiného materiálu než dřeva nebo z recyklovaného materiálu se přikládá oficiální dopis indonéského ministerstva průmyslu, kterým se potvrzuje použití jiného materiálu než dřeva nebo použití recyklovaného materiálu. Na tyto výrobky nebude vydána licence FLEGT.( 1 ) Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 883/2005 (Úř. věst. L 148, 11.6.2005, s. 5).

( 2 ) Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13).

( 3 ) Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1).

( 4 ) Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

( 5 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Top