EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002D0622-20100107

Consolidated text: Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2002 , kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra (Text s významem pro EHP) (2002/622/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/622/2010-01-07

2002D0622 — CS — 07.01.2010 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. července 2002,

kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra

(Text s významem pro EHP)

(2002/622/ES)

(Úř. věst. L 198, 27.7.2002, p.49)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTÍ KOMISE 2009/978/EU ze dne 16. prosince 2009

  L 336

50

18.12.2009
▼B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. července 2002,

kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra

(Text s významem pro EHP)

(2002/622/ES)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství ( 1 ), (dále jen „rozhodnutí o rádiovém spektru“) vytváří politický a právní rámec pro politiku rádiového spektra ve Společenství s cílem zajistit koordinaci politických přístupů a případně harmonizaci podmínek týkajících se dostupnosti a účinného využívání rádiového spektra nezbytných pro vytvoření a fungování vnitřního trhu v některých oblastech politiky Společenství, jako jsou elektronické komunikace, doprava a výzkum a vývoj.

(2)

Rozhodnutí o rádiovém spektru připomíná, že Komise může organizovat konzultace za účelem zohlednění názorů členských států, orgánů Společenství, průmyslu a všech dotčených komerčních i nekomerčních uživatelů rádiového spektra, jakož i jiných dotčených stran na vývoj technologií, trhu a právní úpravy, které se mohou vztahovat k využívání rádiového spektra.

(3)

Je třeba vytvořit konzultační skupinu s názvem „Skupina pro politiku rádiového spektra“ (dále jen „skupina“). Skupina by měla být nápomocná Komisi a poskytovat jí rady v otázkách politiky rádiového spektra, jako jsou například dostupnost rádiového spektra, harmonizace a přidělování rádiových frekvencí, poskytování informací o přidělování rádiových frekvencí, dostupnosti a využívání rádiového spektra, metody poskytování práv na využívání spektra, nové přidělování a přerozdělování rádiových frekvencí, zhodnocení a účinné využívání rádiového spektra, jakož i ochrana lidského zdraví.

(4)

Skupina by měla přispívat k rozvoji politiky rádiového spektra ve Společenství beroucí v úvahu nejenom technické parametry, ale také ekonomická, politická, kulturní, strategická, zdravotní a sociální hlediska, jakož i různé potenciálně protichůdné potřeby uživatelů rádiového spektra, s cílem zajistit dosažení spravedlivé, nediskriminační a poměrné rovnováhy.

(5)

Skupina by měla sdružovat vysoké vládní odborníky z členských států a vysoké zástupce Komise. Skupina by také mohla zahrnovat pozorovatele a zvát další osoby, včetně zástupců regulačních orgánů a orgánů pro hospodářskou soutěž, účastníků trhu, zástupců skupin uživatelů nebo spotřebitelů, aby se v případě potřeby účastnily zasedání. Skupina by proto měla umožňovat spolupráci mezi členskými státy a Komisí tak, aby přispívala k rozvoji vnitřního trhu.

(6)

Při zohlednění ústřední role pro řešení otázek politiky rádiového spektra v rámci všech příslušných politik Společenství by měly být udržovány úzké pracovní vztahy mezi uvedenou skupinou a zvláštními skupinami nebo výbory zřízenými za účelem provádění odvětvových politik Společenství včetně dopravní politiky, politiky vnitřního trhu rádiových zařízení, audiovizuální politiky, kosmické politiky a komunikací.

(7)

Rozhodnutím o rádiovém spektru byl zřízen Výbor pro rádiové spektrum, který napomáhá Komisi při vypracovávání závazných prováděcích opatření týkajících se harmonizovaných podmínek pro dostupnost a účinné využívání rádiového spektra. Práce skupiny by neměla zasahovat do práce tohoto výboru.

(8)

Za účelem zajištění účinnosti diskusí by každá delegace členského státu účastnící se práce skupiny měla mít konsolidované a koordinované stanovisko ke všem politikám, které mají dopad na využívání rádiového spektra v uvedeném členském státě, a to nejen pokud jde o vnitřní trh, ale také pokud jde politiky týkající se veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, civilní ochrany a obrany, protože využívání rádiového spektra pro tyto účely může ovlivňovat organizaci rádiového spektra jako celku. V současnosti zodpovídají za různé části rádiového spektra různé vládní orgány jednotlivých zemí.

(9)

Skupina by měla vést rozsáhlé a výhledové konzultace o vývoji technologií, trhu a právní úpravy týkající se využití rádiového spektra se všemi dotčenými komerčními i nekomerčními uživateli rádiového spektra, jakož i se všemi dalšími dotčenými stranami.

(10)

Využití rádiového spektra se nezastavuje na hranicích a vezme-li se v úvahu nadcházející přistoupení dalších členských států, skupina se může otevřít těmto zemím a zemím, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru.

(11)

CEPT (Evropská konference správ pošt a telekomunikací zahrnující 44 evropských zemí) by měla být přizvána jako pozorovatel pro práci skupiny vzhledem k dopadu činností skupiny na rádiové spektrum na celoevropské úrovni a vzhledem k technickým znalostem získaným CEPT a jejími přidruženými subjekty při správě rádiového spektra. Je také vhodné využívat těchto znalostí na základě pověření udělených podle rozhodnutí o rádiovém spektru s ohledem na rozvoj technických prováděcích opatření v oblastech přidělování rádiových frekvencí a dostupnosti informací. Vzhledem k důležitosti evropské normalizace pro rozvoj zařízení využívajících rádiové spektrum je také důležité jako pozorovatele přidružit Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI),

ROZHODLA TAKTO:Článek 1

Předmět

Zřizuje se poradní skupina pro politiku rádiového spektra s názvem „Skupina pro politiku rádiového spektra“ (dále jen „skupina“).

▼M1

Článek 2

Úkoly

Skupina je nápomocná Komisi a poskytuje jí rady v otázkách politiky rádiového spektra, koordinace politických přístupů, přípravy víceletých programů politiky rádiového spektra a případně harmonizace podmínek týkajících se dostupnosti a účinného využívání rádiového spektra nezbytných pro vytvoření a fungování vnitřního trhu.

Vedle toho je skupina nápomocná Komisi při předkládání návrhů společných politických cílů Evropskému parlamentu a Radě, je-li to nezbytné pro zajištění účinné koordinace zájmů Evropské unie v mezinárodních organizacích odpovědných za otázky rádiového spektra.

▼B

Článek 3

Členství

Skupina se skládá z jednoho vysokého vládního odborníka z každého členského státu, jakož i z vysokého zástupce Komise.

Komise poskytuje skupině sekretariát.

Článek 4

Pracovní postupy

Na žádost Komise nebo z vlastního podnětu skupina přijímá vzájemnou shodou nebo – pokud to není možné – na základě prosté většiny stanoviska určená Komisi, přičemž každý člen má jeden hlas, s výjimkou Komise, která nehlasuje. Rozdílná stanoviska se připojí k přijatým stanoviskům. Pozorovatelé se mohou porad účastnit, ale nehlasují.

▼M1

Poté, co si Evropský parlament a/nebo Rada vyžádá od Evropské komise stanovisko či zprávu skupiny k otázkám politiky rádiového spektra týkajícím se elektronických komunikací, přijme skupina v souladu s pravidly uvedenými v předchozím pododstavci uvedené stanovisko či zprávu. Komise tato stanoviska a zprávy předá orgánu, který si je vyžádal. Předseda skupiny či člen jmenovaný skupinou může stanoviska či zprávy Evropskému parlamentu a/nebo Radě případně předložit v podobě ústní prezentace.

▼B

Skupina volí ze svých členů předsedu. Komise může práci skupiny případně organizovat v podskupinách a odborných pracovních skupinách.

Komise svolává zasedání skupiny prostřednictvím sekretariátu po dohodě s předsedou. Skupina přijme svůj jednací řád podléhající schválení Komisí na návrh Komise vzájemnou shodou nebo v případě neexistence vzájemné shody přijme jednací řád dvoutřetinovou většinou hlasů, přičemž každý členský stát má jeden hlas.

Skupina může přizvat pozorovatele včetně pozorovatelů ze států EHP a států, které jsou kandidáty na přistoupení k Evropské unii, jakož i z Evropského parlamentu, CEPT a ETSI, aby se účastnili jejích zasedání, a může vyslechnout odborníky a dotčené strany.

Článek 5

Konzultace

Skupina provádí otevřeným a průhledným způsobem rozsáhlé a včasné konzultace s účastníky trhu, spotřebiteli a koncovými uživateli.

Článek 6

Důvěrnost

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 287 Smlouvy, mají členové skupiny, jakož i pozorovatelé a jakékoli další přítomné osoby, povinnost utajit informace, se kterými se seznámili při práci skupiny, jejích podskupin nebo odborných pracovních skupin, pokud je Komise uvědomí o tom, že požadované stanovisko nebo vznesená otázka se týkají záležitosti důvěrné povahy. Komise může v těchto případech rozhodnout, že se zasedání mohou účastnit pouze členové skupiny.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropských společenství.

Skupina se ujme svých povinností v den vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.( 1 ) Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.

Top