EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01994R2062-20050804

Consolidated text: Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2062/2005-08-04

1994R2062 — CS — 04.08.2005 — 004.002


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2062/94

ze dne 18. července 1994

►C1  o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ◄

(Úř. věst. L 216, 20.8.1994, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1643/95 ze dne 29. června 1995,

  L 156

1

7.7.1995

►M2

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1654/2003 ze dne 18. června 2003,

  L 245

38

29.9.2003

►M3

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1112/2005 ze dne 24. června 2005,

  L 184

5

15.7.2005


Ve znění:

 A1

Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie

  L 236

33

23.9.2003


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 229, 23.8.2006, s. 16  (2062/94)

►C2

Oprava, Úř. věst. L 234, 29.8.2006, s. 44  (1654/03)
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2062/94

ze dne 18. července 1994

►C1  o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ◄RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 235 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 2 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 3 ),

vzhledem k tomu, že bezpečnost, hygiena a ochrana zdraví při práci jsou prioritami účinné sociální politiky;

vzhledem k tomu, že Komise představila své podněty, které má v úmyslu rozvíjet, v programu v oblasti bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci ( 4 ), jakož i v akčním programu o provádění Charty Společenství o základních sociálních právech pracovníků;

vzhledem k tomu, že v usnesení ze dne 21. prosince 1987 o bezpečnosti, hygieně a ochraně zdraví při práci ( 5 ) Rada příznivě přijala sdělení Komise o jejím programu v oblasti bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci a že rovněž požádala Komisi, aby posoudila možnosti zlepšení výměny informací a zkušeností v oblasti, na kterou se usnesení vztahuje, zejména pokud jde o shromažďování a šíření údajů, a účelnost zavedení postupu v rámci Společenství, kterým by se posuzoval dopad opatření Společenství z této oblasti na úrovni členských států;

vzhledem k tomu, že zmíněné usnesení doporučilo posílení spolupráce se subjekty a mezi subjekty, které v této oblasti působí;

vzhledem k tomu, že Rada rovněž zdůraznila, že mají-li být opatření doporučená v programu Komise úspěšná, je zásadně důležité, aby si zaměstnavatelé a zaměstnanci uvědomili význam této oblasti a měli přístup k informacím;

vzhledem k tomu, že shromažďování, zpracování a analýza podrobných, věrohodných a objektivních vědeckých, technických a hospodářských údajů jsou nezbytné pro poskytování informací institucím Společenství, členským státům a zájmovým subjektům, aby tak mohly vyhovět všem podaným žádostem, přijímat nezbytná opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a zajišťovat odpovídající informace pro dotyčné osoby;

vzhledem k tomu, že ve Společenství a v členských státech již existují subjekty, které poskytují informace a služby tohoto typu;

vzhledem k tomu, že pro dosažení maximálních výhod na úrovni Společenství z prací, které již tyto subjekty zajistily, je vhodné vytvořit síť, která bude součástí evropského systému pro získávání a shromažďování informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jejíž koordinaci na úrovni Společenství by zajišťovala Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci;

vzhledem k tomu, že s cílem vyhovět co nejúčinněji žádostem, které jsou jim podávány, by měly mít instituce Společenství, členské státy a zájmové subjekty možnost obrátit se na uvedenou agenturu, aby získaly technické, vědecké a hospodářské informace, které jsou potřebné v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

vzhledem k tomu, že je tedy vhodné zřídit Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která by byla pověřena pomocí Komisi při provádění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v tomto ohledu přispívala k rozvoji budoucích programů činnosti Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aniž by byly dotčeny pravomoci Komise;

vzhledem k tomu, že rozhodnutím přijatým vzájemnou dohodou zástupců členských států, zasedajících na úrovni hlav států a předsedů vlád, ze dne 29. října 1993 o umístění sídel některých institucí a útvarů Evropských společenství a Europolu ( 6 ) bylo jako sídlo Agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci určeno Španělsko a město, které určí španělská vláda; že španělská vláda určila pro tento účel město Bilbao;

vzhledem k tomu, že statut a uspořádání agentury musí odpovídat objektivní povaze předpokládaných výsledků a umožnit jí, aby se ujala svých funkcí ve spolupráci se stávajícími vnitrostátními subjekty, subjekty Společenství a mezinárodními subjekty;

vzhledem k tomu, že agentura musí mít možnost vyzvat jako pozorovatele zástupce třetích zemí, orgánů a subjektů Společenství i mezinárodních subjektů, které sdílejí zájem Společenství a členských států na dosažení cíle sledovaného agenturou;

vzhledem k tomu, že je vhodné stanovit, že agentura má právní subjektivitu a že bude zároveň udržovat úzký vztah se subjekty a programy na úrovni Společenství, zejména s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek, s cílem vyhnout se zdvojení činností;

vzhledem k tomu, že je důležité, aby agentura udržovala velmi úzké funkční vztahy s Komisí a Poradním výborem pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci;

vzhledem k tomu, že pokud jde o překladatelské práce, bude se agentura obracet na překladatelské středisko orgánů Evropské unie, jakmile toto zahájí činnost;

vzhledem k tomu, že na chod agentury musí přispívat souhrnný rozpočet Evropských společenství; že částky, které jsou považovány za nezbytné, jsou stanoveny v rámci roční rozpočtové procedury v souladu s finančními odhady;

vzhledem k tomu, že pro přijetí tohoto nařízení stanoví Smlouva pouze pravomoci k jednání uvedené v článku 235,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Zřízení agentury

Zřizuje se Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „agentura“).

▼M3

Článek 2

Cíl

Cílem agentury je poskytovat subjektům Společenství, členským státům, sociálním partnerům a subjektům působícím v této oblasti technické, vědecké a hospodářské informace potřebné v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za účelem zlepšení pracovního prostředí, pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví pracujících, jak je stanoveno ve Smlouvě a v následných strategiích a akčních programech Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

▼B

Článek 3

Úkoly

1.  Pro dosažení cíle vymezeného v článku 2 má agentura tyto úkoly:

▼M3

a) shromažďovat, analyzovat a šířit technické, vědecké a hospodářské informace v členských státech s cílem informovat subjekty Společenství, členské státy a subjekty, které na tom mají zájem; účelem shromažďování je zjišťovat rizika a osvědčené postupy, jakož i stávající priority a programy členských států a poskytovat nezbytné informace pro priority a programy Společenství;

b) shromažďovat a analyzovat technické, vědecké a hospodářské informace o výzkumu týkajícím se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o dalších výzkumných činnostech, které obsahují hlediska související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, a šířit výsledky výzkumu a výzkumných činností;

▼B

c) podporovat a posilovat spolupráci a výměnu v oblasti informací a zkušeností mezi členskými státy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně informací o vzdělávacích programech;

d) pořádat konference, semináře a výměny odborníků z členských států v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

e) podávat orgánům Společenství a členským státům objektivní informace technické, vědecké a hospodářské povahy, které jsou nezbytné pro určení a provádění rozumné a účinné politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za tím účelem poskytovat zejména Komisi technické, vědecké a hospodářské informace nezbytné pro řádné plnění úkolů týkajících se identifikace, přípravy a hodnocení právních předpisů a opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, zejména pokud jde o dopad právních předpisů na podniky, zvláště malé a střední;

f) ve spolupráci s členskými státy zřídit a koordinovat síť uvedenou v článku 4 s ohledem na agentury a organizace na vnitrostátní úrovni, na úrovni Společenství a na mezinárodní úrovni, které poskytují tento typ informací a služeb;

g) shromažďovat a poskytovat informace o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pocházející ze třetích zemí a mezinárodních organizací a jim určené [Světová zdravotnická organizace (WHO), Mezinárodní organizace práce (MOP), Panamerická zdravotnická organizace (OPS), OMI atd.];

▼M3

h) poskytovat technické, vědecké a hospodářské informace o metodách a nástrojích určených k provádění preventivních činností, zjišťovat osvědčené postupy a podporovat preventivní opatření, přičemž se věnuje zvláštní pozornost specifickým obtížím malých a středních podniků. Pokud jde o osvědčené postupy, měla by se agentura zaměřit zejména na postupy vytvářející praktické nástroje, jež lze použít pro vypracování hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pro stanovení opatření proti těmto rizikům;

i) přispívat k rozvoji strategií a akčních programů Společenství v oblasti podpory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aniž jsou dotčeny pravomoci Komise;

▼M3

j) Agentura zajistí, aby byly šířené informace srozumitelné konečným uživatelům. K tomuto účelu úzce spolupracuje s ústředními kontaktními místy členských států uvedenými v čl. 4 odst. 1 v souladu s čl. 4 odst. 2.

▼M3

2.  Agentura spolupracuje co nejtěsněji s institucemi, nadacemi, odbornými subjekty a programy, které působí na úrovni Společenství, aby se vyhnula zdvojení činnosti. Agentura zejména zajistí vhodnou spolupráci s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek, aniž tím jsou dotčeny její vlastní cíle.

▼B

Článek 4

Síť

▼M3

1.  Agentura vytvoří síť zahrnující:

 hlavní prvky vnitrostátních informačních sítí, včetně vnitrostátních organizací sociálních partnerů, v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo praxí,

 ústřední kontaktní místa členských států,

 případná budoucí tématická střediska.

2.  Členské státy agenturu pravidelně informují o hlavních prvcích svých vnitrostátních informačních sítí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně všech institucí, které by podle jejich názoru mohly přispět k práci agentury, s přihlédnutím k nezbytnosti zajistit co nejúplnější pokrytí jejich území.

Příslušné vnitrostátní orgány nebo vnitrostátní instituce jimi určená jako ústřední kontaktní místo členského státu zajistí koordinaci nebo předávání informací, které jsou poskytovny agentuře na úrovni členských států, v rámci dohody mezi každým kontaktním místem a agenturou na základě plánu činnosti přijatého agenturou.

Vnitrostátní orgány přihlížení k názoru sociálních partnerů na vnitrostátní úrovni v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo praxí.

▼B

3.  Vnitrostátní orgány oznámí agentuře názvy institucí zřízených na vnitrostátním území, které s ní budou spolupracovat v některých oblastech zvláštního zájmu a posléze působit jako tematické středisko sítě. Agentura je oprávněna s těmito institucemi uzavírat dohody.

4.  Součástí sítě mohou být tematická střediska pro zvláštní úkoly.

Určuje je ►M3  řídící rada ◄ uvedená v článku 8 na s nimi sjednané období.

5.  Určení témat zvláštního zájmu a přidělení zvláštních úkolů tematickým střediskům musí být obsaženo v ročním plánu činnosti agentury.

6.  Na základě nabytých zkušeností agentura pravidelně posuzuje základní prvky sítě uvedené v odstavci 2 a případně je pozměňuje na základě rozhodnutí ►M3  řídící rady ◄ s ohledem na případná nová určení stanovená členskými státy.

Článek 5

Ujednání

1.  Pro usnadnění fungování sítě uvedené v článku 4 může agentura uzavírat s institucemi určenými ►M3  řídící radou ◄ v souladu s čl. 4 odst. 4 ujednání, zejména smlouvy nezbytné pro řádné plnění úkolů, které jim může svěřit.

2.  Pokud jde o vnitrostátní instituce nebo organizace usazené na jejich území, mohou členské státy stanovit, aby ujednání s agenturou byla uzavírána po dohodě s ústředním kontaktním místem.

▼M2

Článek 6

Přístup k dokumentům

1.  Na dokumenty v držení agentury se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise ( 7 ).

2.  Do šesti měsíců po vstupu v platnost nařízení Rady č. 1654/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2062/94 ►C2  o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ◄  ( 8 ), přijme ►M3  řídící rada ◄ prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1049/2001.

3.  Proti rozhodnutím přijatým agenturou podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 lze podat stížnost veřejnému ochránci práv nebo žalobu k Soudnímu dvoru podle článků článku 195 a 230 Smlouvy o ES.

▼B

Článek 7

Právní subjektivita

1.  Agentura má právní subjektivitu.

2.  Ve všech členských státech požívá nejširší právní způsobilost, kterou právní předpisy těchto států přiznávají právnickým osobám.

▼M3

Článek 7a

Řídící a správní struktura

Řídící a správní strukturu agentury tvoří:

a) řídící rada;

b) předsednictvo;

c) ředitel.

▼M3

Článek 8

Řídící rada

1.  Řídící rada se skládá z:

a) jednoho člena zastupujícího vládu každého členského státu;

b) jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnavatelů z každého členského státu;

c) jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnanců z každého členského státu;

d) tři členů zastupujících Komisi.

2.  Členy uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) jmenuje Rada z řad členů a náhradníků Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Členové uvedení v odst. 1 písm. a) jsou jmenováni na návrh členských států.

Členové uvedení v odst. 1 písm. b) a c) jsou jmenováni na návrh mluvčích jednotlivých skupin ve výboru.

Návrhy všech tří skupin v rámci výboru se podávají Radě; návrhy se rovněž pro informaci postupují Komisi.

Rada současně za podmínek stejných jako pro členy jmenuje náhradníka, který se zasedání řídící rady účastní pouze v nepřítomnosti člena.

Komise jmenuje sama členy a náhradníky, kteří ji zastupují, přičemž přihlíží k vyrovnanému zastoupení mužů a žen.

Při předkládání seznamu kandidátů usilují členské státy, organizace zaměstnavatelů a organizace zaměstnanců o to, aby ve složení řídící rady zajistily rovnoměrné zastoupení jednotlivých dotčených hospodářských odvětví a vyrovnané zastoupení mužů a žen. Seznamy kandidátů jsou předkládány během tří měsíců od obnovení členství v Poradním výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s čl. 3 odst. 3 a 4 a čl. 4 odst. 1 rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2003, kterým se zřizuje Poradní výbor po bezpečnost a ochranu zdraví při práci ( 9 ).

Seznam členů řídící rady zveřejní Rada v Úředním věstníku Evropské unie a agentura na své internetové stránce.

3.  Funkční období členů řídící rady je tři roky. Členové řídící rady mohou být jmenováni opakovaně.

Jako výjimka se funkční období členů řídící rady, kteří vykonávají funkci ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost, prodlužuje do jmenování nové řídící rady v souladu s odstavcem 2.

Po uplynutí funkčního období nebo v případě odstoupení zůstávají členové ve funkci, dokud nejsou jmenováni znovu nebo nahrazeni.

4.  V řídící radě tvoří zástupci vlád, organizací zaměstnavatelů a organizací zaměstnanců vždy jednu skupinu. Každá skupina jmenuje svého koordinátora, který se bude účastnit zasedání řídící rady. Koordinátoři skupin zaměstnanců a zaměstnavatelů musí být zástupci svých organizací na evropské úrovni. Koordinátoři, kteří nebyly jmenováni členy řídící rady podle odstavce 1, se účastní zasedání bez práva hlasovat.

Řídící rada volí svého předsedu a tři místopředsedy, vždy jednoho z každé z uvedených tří skupin a jednoho ze zástupců Komise, a sice na období jednoho roku s možností opětovného zvolení.

5.  Předseda svolává řídící radu alespoň jednou ročně. Předseda svolává další zasedání na žádost nejméně třetiny členů řídící rady.

6.  Každý člen řídící rady má jeden hlas a rozhodnutí se přijímají nadpoloviční většinou. Rozhodnutí týkající se ročního plánu činnosti a rozhodnutí s důsledky pro rozpočet ústředních kontaktních míst členských států vyžadují nicméně rovněž souhlas většiny skupiny zástupců vlád.

Řídící rada vytvoří písemný postup rozhodování, na nějž se obdobně vztahuje první pododstavec.

7.  Po obdržení stanoviska Komise řídící rada přijme svůj jednací řád, který stanoví praktická pravidla pro její činnost. Tento jednací řád pro informaci předá Evropskému parlamentu a Radě. Rada však může tento řád změnit prostou většinou do tří měsíců poté, co jí byl předán.

8.  Řídící rada zřídí jedenáctičlenné předsednictvo. Předsednictvo se skládá z předsedy a tří místopředsedů řídící rady, jednoho koordinátora z každé skupiny, jak je uvedeno v odst. 4 prvním pododstavci, a dalšího zástupce každé skupiny a Komise. Každá skupina může určit až tři náhradníky, kteří se v nepřítomnosti řádných členů účastní schůzí předsednictva.

9.  Aniž jsou dotčeny povinnosti ředitele podle článku 11, sleduje předsednictvo z pověření řídící rady provádění jejích rozhodnutí a přijímá veškerá opatření nezbytná pro řádné řízení agentury v době mezi zasedáními řídící rady. Řídící rada nesmí na předsednictvo přenášet pravomoci uvedené v článcích 10, 13, 14 a 15.

10.  O počtu schůzí předsednictva během jednoho roku rozhodne řídící rada. Předseda svolává další schůze na žádost členů předsednictva.

11.  Předsednictvo přijímá rozhodnutí na základě obecné shody. Nelze-li dosáhnout obecné shody, předloží předsednictvo věc řídící radě k rozhodnutí.

12.  Řídící rada je neprodleně informována o veškeré činnosti a o všech rozhodnutích předsednictva.

▼B

Článek 9

Pozorovatelé

►M3  Řídící rada ◄ může po konzultaci Komise pozvat jako pozorovatele zástupce třetích zemí, orgánů a subjektů Společenství a mezinárodních organizací.

▼M3

Předseda řídící rady a ředitel Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek se smějí účastnit zasedání řídící rady jako pozorovatelé.

▼B

Článek 10

Roční plán činnosti – Obecná výroční zpráva

▼M3

1.  Řídící rada určuje strategické cíle agentury. Řídící rada zejména přijímá rozpočet, čtyřletý průběžný plán a roční plán činnosti na základě návrhu vypracovaného ředitelem uvedeným v článku 11 po konzultaci s útvary Komise a s Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

▼B

Stejným postupem může být plán během roku upraven.

Plán tvoří součást čtyřletého plánu činnosti, který se rovněž přijímá zmíněným postupem.

▼M3 —————

▼M2

2.   ►M3  řídící rada ◄ přijme výroční zprávu o činnosti agentury a nejpozději do 15. června ji předá Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Účetnímu dvoru, členským státům a Poradnímu výboru pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci.

▼B

Článek 11

Ředitel

1.  Agenturu řídí ředitel jmenovaný ►M3  řídící radou ◄ na návrh Komise na dobu pěti let, jenž může být volen opakovaně.

▼M3

2.  Ředitel je právním zástupcem agentury a odpovídá za:

a) řádné vypracovávání a provádění rozhodnutí a programů přijatých řídící radou a předsednictvem;

b) správu a běžné řízení agentury;

c) přípravu a zveřejnění zprávy uvedené v čl. 10 odst. 2;

d) plnění stanovených úkolů;

e) všechny otázky týkající se zaměstnanců;

f) přípravu zasedání řídící rady a schůzí předsednictva.

▼B

3.  Ředitel je za svou činnost odpovědný ►M3  řídící rada ◄ .

Článek 12

Rozpočet

1.  Všechny příjmy a výdaje agentury jsou obsaženy ve výhledu pro každý rozpočtový rok, který odpovídá kalendářnímu roku, a jsou zahrnuty do rozpočtu agentury.

2.  Rozpočet musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.

3.  Příjmy agentury zahrnují, aniž jsou dotčeny jiné zdroje, které mohou pocházet z plateb vyplácených jako odměna za služby poskytované agenturou, dotaci Společenství zahrnutou do souhrnného rozpočtu Evropských společenství.

4.  Výdaje agentury zahrnují především odměny zaměstnanců, správní výdaje a výdaje na infrastrukturu, provozní náklady a výdaje související se smlouvami uzavřenými s institucemi nebo subjekty k naplnění plánu činnosti.

▼M2

Článek 13

Předběžný odhad – schválení rozpočtu

1.  Každý rok sestaví ►M3  řídící rada ◄ na základě návrhu vypracovaného ředitelem odhad příjmů a výdajů agentury na následující rozpočtový rok. Tento odhad, obsahující plán pracovních míst, předá ►M3  řídící rada ◄ nejpozději do 31. března Komisi.

2.  Komise předloží odhad Evropskému parlamentu a Radě (dále jen „rozpočtový orgán“) spolu s předběžným návrhem souhrnného rozpočtu Evropské unie.

3.  Komise na základě odhadu zanese do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie odhady, které považuje za nezbytné pro plán pracovních míst, a výši subvence ze souhrnného rozpočtu a předloží je rozpočtovému orgánu v souladu s článkem 272 Smlouvy.

4.  Rozpočtový orgán schvaluje položky subvencí pro agenturu.

Rozpočtový orgán přijme plán pracovních míst agentury.

5.  Rozpočet agentury přijímá ►M3  řídící rada ◄ . Rozpočet se stává konečným po konečném schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie. V případě potřeby se upraví.

6.  Pokud ►M3  řídící rada ◄ hodlá uskutečnit jakýkoli projekt, který může mít významný finanční dopad na financování rozpočtu, zejména jedná-li se o projekty, které se vztahují k nemovitostem, například nájem nebo koupě budov, oznámí svůj záměr co nejdříve rozpočtovému orgánu. Uvědomí o tom Komisi.

Pokud některá složka rozpočtového orgánu oznámí svůj záměr vydat stanovisko, předá toto stanovisko ►M3  řídící radě ◄ do šesti týdnů ode dne oznámení projektu.

Článek 14

Plnění rozpočtu

1.  Rozpočet agentury plní ředitel.

2.  Nejpozději do 1. března po ukončení každého rozpočtového roku předá účetní agentury účetnímu Komise prozatímní účty se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Účetní Komise konsoliduje prozatímní účty orgánů a decentralizovaných subjektů v souladu s článkem 128 obecného finančního nařízení.

3.  Nejpozději do 31. března následujícího rozpočtového roku předá účetní Komise prozatímní účty agentury Účetnímu dvoru spolu se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok se rovněž předává Evropskému parlamentu a Radě.

4.  Po obdržení vyjádření Účetního dvora k prozatímním účtům podle článku 129 obecného finančního nařízení vypracuje ředitel na vlastní odpovědnost konečnou účetní závěrku agentury a předloží ji ►M3  řídící radě ◄ k vyjádření.

5.   ►M3  Řídící rada ◄ vydá stanovisko ke konečné účetní závěrce agentury.

6.  Nejpozději do 1. července následujícího rozpočtového roku předá ředitel konečnou účetní závěrku spolu se stanoviskem ►M3  řídící rady  ◄ Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

7.  Konečná účetní závěrka se zveřejní.

8.  Ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho vyjádření nejpozději do 30. září. Zároveň zašle tuto odpověď ►M3   řídící radě ◄ .

9.  Ředitel předloží Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro řádný průběh udělení absolutoria za daný rozpočtový rok v souladu s čl. 146 odst. 3 obecného finančního nařízení.

10.  Na doporučení Rady přijaté kvalifikovanou většinou udělí Evropský parlament do 30. dubna roku N + 2 řediteli absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok N.

Článek 15

Finanční předpisy

►M3  Řídící rada ◄ přijme po konzultaci s Komisí finanční předpisy použitelné na agenturu. Tyto předpisy se mohou odchýlit od nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství ( 10 ), pouze pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti agentury a s předchozím souhlasem Komise.

▼B

Článek 16

Služební tajemství

Členové ►M3  řídící rady ◄ , ředitel a zaměstnanci, jakož i každá osoba podílející se na činnosti agentury jsou povinni i po skončení výkonu svých funkcí nešířit informace, na které se vztahuje služební tajemství.

Článek 17

Pravidla pro používání úředních jazyků

Na agenturu se vztahují pravidla pro používání úředních jazyků v orgánech Společenství.

Článek 18

Překladatelské služby

Překladatelské služby nezbytné pro chod agentury zajišťuje překladatelské středisko orgánů Evropské unie, jakmile zahájí činnost.

Článek 19

Výsady a imunity

Na agenturu se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.

Článek 20

Zaměstnanci

1.  Na zaměstnance agentury se vztahují nařízení a předpisy platné pro úředníky a ostatní zaměstnance Evropských společenství.

2.  Agentura vykonává vůči zaměstnancům pravomoci, které náleží orgánu, jenž má pravomoc jmenovat.

3.   ►M3  Řídící rada ◄ po dohodě s Komisí přijme vhodná prováděcí pravidla.

Článek 21

Odpovědnost

1.  Smluvní odpovědnost agentury je upravena právními předpisy platnými pro dotyčnou smlouvu.

Pro rozhodování je na základě rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě uzavřené s agenturou příslušný Soudní dvůr Evropských společenství.

2.  U mimosmluvní odpovědnosti musí agentura v souladu s obecnými zásadami společnými pro právo členských států nahradit škodu, kterou způsobila sama nebo její zaměstnanci při výkonu svých funkcí.

Soudní dvůr je příslušný pro řešení všech sporů o náhradu škody.

3.  Osobní odpovědnost zaměstnanců vůči agentuře je upravena předpisy platnými pro zaměstnance agentury.

Článek 22

Kontrola souladu s právem

Každý úkon agentury, ať už předpokládaný či výslovný, může být předložen jakýmkoli členským státem, jakýmkoli členem ►M3  řídící rady ◄ nebo třetí osobou, které se přímo a osobně týká, Komisi, aby zkontrolovala jeho soulad s právem.

Věc musí být Komisi předložena ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy se zúčastněná osoba dozvěděla o sporném úkonu.

Komise rozhodne ve lhůtě jednoho měsíce. Pokud v této lhůtě nerozhodne, považuje se to za zamítavé rozhodnutí.

Článek 23

Přezkum

Nejpozději pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost Rada na základě zprávy Komise, případně doplněné návrhem, a po konzultaci Evropského parlamentu přezkoumá toto nařízení včetně nových úkolů agentury, které se mohou ukázat jako nezbytné.

Článek 24

Vstup nařízení v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Prohlášení Rady a Komise o sídle Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

U příležitosti přijetí nařízení o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Rada a Komise poznamenávají,

 že zástupci členských států, kteří se sešli na úrovni zástupců států nebo vlád dne 29. října 1993, rozhodli, že Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci bude mít sídlo ve Španělsku, ve městě, které určí španělská vláda,

 že španělská vláda za sídlo agentury určila Bilbao.( 1 ) Úř. věst. C 271, 16.10.1991, s. 3.

( 2 ) Úř. věst. C 128, 9.5.1994.

( 3 ) Úř. věst. C 169, 6.7.1992, s. 44.

( 4 ) Úř. věst. C 28, 3.2.1988, s. 3.

( 5 ) Úř. věst. C 28, 3.2.1988, s. 1.

( 6 ) Úř. věst. C 323, 30.11.1993, s. 1.

( 7 ) Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

( 8 ) Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 38.

( 9 ) Úř. věst. C 218, 13.9.2003, s. 1.

( 10 ) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72; oprava v Úř. věst. L 2, 7.1.2003, s. 39.

Top