EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01994L0062-20180704

Consolidated text: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/62/2018-07-04

01994L0062 — CS — 04.07.2018 — 007.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 94/62/ES

ze dne 20. prosince 1994

o obalech a obalových odpadech

(Úř. věst. L 365 31.12.1994, s. 10)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/12/ES ze dne 11. února 2004,

  L 47

26

18.2.2004

►M3

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/20/ES ze dne 9. března 2005,

  L 70

17

16.3.2005

 M4

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 219/2009 ze dne 11. března 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M5

SMĚRNICE KOMISE 2013/2/EU Text s významem pro EHP ze dne 7. února 2013,

  L 37

10

8.2.2013

►M6

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/720 Text s významem pro EHP ze dne 29. dubna 2015,

  L 115

11

6.5.2015

►M7

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/852 Text s významem pro EHP ze dne 30. května 2018,

  L 150

141

14.6.2018
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 94/62/ES

ze dne 20. prosince 1994

o obalech a obalových odpadechČlánek 1

Účel

1.  Účelem této směrnice je harmonizovat vnitrostátní opatření týkající se nakládání s obaly a obalovými odpady, aby se jednak zabránilo jakýmkoli jejich vlivům na životní prostředí všech členských států i třetích zemí anebo aby se tyto účinky zmenšily, a tím se dosáhlo vysoké úrovně ochrany životního prostředí, a jednak aby se zabezpečilo fungování vnitřního trhu, zabránilo se překážkám obchodu a omezování a narušování hospodářské soutěže v rámci Společenství.

▼M7

2.  Za tímto účelem stanoví tato směrnice opatření, jejichž prvořadou prioritou je prevence vzniku obalových odpadů a dalšími základními zásadami je opakované použití obalů, recyklace a další formy využití obalových odpadů, a tedy snížení množství těchto odpadů určených ke konečnému odstranění s cílem přispět k přechodu na oběhové hospodářství.

▼B

Článek 2

Oblast působnosti

1.  Tato směrnice se vztahuje na veškeré obaly, které jsou ve Společenství uváděny na trh, a na veškeré obalové odpady, ať již jsou užívány nebo uvolňovány na úrovni průmyslu, velkoobchodu, maloobchodu, kanceláří, služeb, domácností nebo na jakékoli jiné úrovni, bez ohledu na použitý materiál.

2.  Tato směrnice bude uplatňována, aniž jsou dotčeny stávající požadavky na jakost obalů týkající se například bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny balených výrobků, nebo stávající požadavky na přepravu nebo ustanovení směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech ( 1 ).

Článek 3

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1. „obaly“ veškeré výrobky zhotovené z jakéhokoli materiálu jakékoli povahy, které mají být použity k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce a k prezentaci zboží, od surovin až po hotové výrobky, od výrobce až po uživatele nebo spotřebitele. Za obaly se rovněž pokládají „nevratné předměty“ používané k týmž účelům.

„Obaly“ zahrnují pouze:

a) prodejní obaly neboli primární obaly, tj. obaly určené k tomu, aby tvořily v místě nákupu prodejní jednotku pro konečného uživatele nebo spotřebitele;

b) skupinové obaly neboli sekundární obaly, tj. obaly určené k tomu, aby v místě nákupu tvořily skupinu určitého počtu prodejních jednotek, ať již je tato skupina prodávána konečnému uživateli nebo spotřebiteli, anebo slouží pouze jako pomůcka pro umístění do regálů v místě prodeje; mohou být z výrobku odstraněny, aniž se tím ovlivní jeho vlastnosti;

c) přepravní obaly neboli terciární obaly, tj. obaly, které jsou určeny k usnadnění manipulace s určitým množstvím prodejních jednotek nebo skupinových obalů a k usnadnění jejich přepravy, aby se při manipulaci a přepravě zabránilo jejich fyzickému poškození. Za přepravní obaly se nepokládají silniční, železniční, lodní a letecké kontejnery.

▼M2

Definice „obalu“ se dále zakládá na kritériích stanovených níže. Předměty uvedené v příloze I uvádějí názorné příklady použití těchto kritérií.

i) Předměty se považují za obal, odpovídají-li, aniž jsou dotčeny jiné funkce, které by mohl obal také plnit, výše uvedené definici, je-li tento předmět nedílnou součástí výrobku, je zapotřebí k tomu, aby uzavíral, nesl nebo uchovával tento výrobek po celou dobu jeho životnosti a všechny části jsou určeny pro společné užívání, společnou spotřebu nebo společné odstranění.

ii) Předměty navržené a určené k tomu, aby byly plněny v místě prodeje, a „jednorázové“ předměty prodávané, plněné nebo navržené a určené k plnění v místě prodeje se považují za obaly, pokud plní funkci obalu.

iii) Součásti obalu a pomocné prvky začleněné v obalu se považují za části obalu, v němž jsou začleněny. Pomocné prvky, které jsou zavěšeny přímo na výrobku nebo jsou k výrobku připevněné a plní funkci obalu, se považují za obal, nejsouli nedílnou součástí tohoto výrobku a nejsou-li všechny části určeny k tomu, aby byly společně spotřebovány nebo odstraněny.

▼M7 —————

▼M6

1a. „plastem“ polymer ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ( 2 ), k němuž mohou být přidány přísady nebo další látky, a který je schopen plnit funkci hlavní strukturní složky nákupních tašek;

1b. „plastovými nákupními taškami“ nákupní tašky s držadly nebo bez nich vyrobené z plastů a poskytované spotřebitelům v místě prodeje zboží či produktů;

1c. „lehkými plastovými nákupními taškami“ plastové nákupní tašky o tloušťce stěny nedosahující 50 mikronů;

1d. „velmi lehkými plastovými nákupními taškami“ plastové nákupní tašky o tloušťce stěny nedosahující 15 mikronů, které jsou nezbytné z hygienických důvodů nebo poskytované jako primární obaly pro volně ložené potraviny v případě, že jejich užití pomáhá zabránit plýtvání potravinami;

1e. „oxo-rozložitelnými plastovými nákupními taškami“ plastové nákupní tašky vyrobené z plastových materiálů, které obsahují přísady, jež vyvolávají rozpad plastového materiálu na mikročástice;

▼M7

2. „obalovými odpady“ jakékoli obaly nebo obalové materiály, na které se vztahuje definice odpadu stanovená v článku 3 směrnice 2008/98/ES, s výjimkou odpadů vznikajících při výrobě;

▼M7

2a. „opakovaně použitelnými obaly“ obaly navržené, vyrobené a uvedené na trh tak, aby mohly být v průběhu svého životního cyklu vícekrát využity nebo mohly projít několika cykly tím, že budou několikrát znovu naplněny nebo opakovaně použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny;

2b. „kompozitními obaly“ obaly složené ze dvou nebo více vrstev různých materiálů, jež nelze ručně oddělit a tvoří jedinou nedílnou jednotku, tvořící vnitřní nádobu a vnější schránku, které jsou plněny, skladovány, převáženy a vyprazdňovány jako takové;

2c. „odpadem“, „nakládáním s odpady“, „sběrem“, „tříděným sběrem“, „předcházením vzniku“, „zpracováním“, „využitím“, „recyklací“, „odstraněním“ a „rozšířenou odpovědností výrobce“ příslušné pojmy vymezené v článku 3 směrnice 2008/98/ES; „opakovaným použitím“ se rozumí „opětovné použití“ ve smyslu článku 3 uvedené směrnice;

▼M7 —————

▼B

11. „hospodářskými subjekty“ v souvislosti s obaly dodavatelé obalových materiálů, výrobci a zpracovatelé obalů, plniči a uživatelé, dovozci, velkoobchodníci a maloobchodníci, orgány veřejné moci a veřejnoprávní organizace;

12. „dobrovolnou dohodou“ formální dohoda uzavíraná mezi příslušnými orgány veřejné moci členského státu a zúčastněnými hospodářskými odvětvími, která musí být otevřená všem partnerům, kteří chtějí plnit její podmínky za účelem naplňování cílů této směrnice.

▼M2

Článek 4

Prevence

▼M7

1.  Členské státy zajistí, aby vedle opatření přijatých podle článku 9 byla prováděna další preventivní opatření k zamezení vzniku obalových odpadů a k minimalizaci dopadu obalů na životní prostředí.

Těmito dalšími preventivními opatřeními mohou být vnitrostátní programy, pobídky prostřednictvím systémů rozšířené odpovědnosti výrobce s cílem minimalizovat vliv obalů na životní prostředí nebo podobné akce, přijímané podle potřeby po konzultaci s hospodářskými subjekty a spotřebitelskými a environmentálními organizacemi a zaměřené na koordinaci a využívání řady podnětů rozvíjených v rámci členských států v oblasti prevence.

Členské státy využívají ekonomické nástroje a další opatření k poskytování pobídek k uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady, jejichž příklady jsou uvedeny v příloze IVa směrnice 2008/98/ES, nebo jiné vhodné nástroje a opatření.

▼M6

1a.  Členské státy přijmou opatření, aby na svém území dosáhly trvalého snížení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek.

Mezi tato opatření může patřit použití vnitrostátních cílů pro snížení spotřeby, zachování nebo zavedení ekonomických nástrojů, jakož i použití omezení při uvádění na trh v rámci odchylky od článku 18 pod podmínkou, že tato omezení jsou přiměřená a nediskriminační.

Tato opatření se mohou lišit v závislosti na tom, jaký mají lehké plastové nákupní tašky při svém využití nebo odstranění dopad na životní prostředí, a rovněž v závislosti na jejich vlastnostech z hlediska kompostování, trvanlivosti nebo konkrétním zamýšleném způsobu použití.

Opatření přijatá členskými státy zahrnují buď jednu nebo obě tyto složky:

a) přijetí opatření zajišťujících, aby nejpozději od 31. prosince 2019 nepřekračovala roční míra spotřeby 90 lehkých plastových nákupních tašek na osobu a nejpozději od 31. prosince 2025 40 lehkých plastových nákupních tašek na osobu, nebo rovnocenné cíle stanovené hmotnostně. Velmi lehké plastové nákupní tašky nemusí být do vnitrostátních cílů spotřeby zahrnuty;

b) přijetí nástrojů zajišťujících, aby nejpozději od 31. prosince 2018 nebyly lehké plastové nákupní tašky v místě prodeje zboží nebo produktů poskytovány bezplatně, ledaže jsou uplatňovány stejně účinné nástroje. Velmi lehké plastové nákupní tašky mohou být z působnosti uvedených opatření vyňaty.

Ode dne 27. května 2018 členské státy v rámci podávání zpráv Komisi poskytujících údaje o obalech a obalových odpadech v souladu s článkem 12 informují o roční spotřebě lehkých plastových nákupních tašek.

Do dne 27. května 2016 přijme Komise prováděcí akt, jímž stanoví metodiku pro výpočet roční spotřeby lehkých plastových nákupních tašek na osobu a upraví formáty pro podávání zpráv přijaté podle čl. 12 odst. 3. Tento prováděcí akt se přijímá regulativním postupem podle čl. 21 odst. 2.

1b.  Aniž je dotčen článek 15, mohou členské státy přijmout opatření, jako jsou například ekonomické nástroje a vnitrostátní cíle pro snížení spotřeby, pokud jde o jakýkoliv druh plastových nákupních tašek bez ohledu na tloušťku jejich stěn.

1c.  Komise a členské státy alespoň během prvního roku po 27. listopadu 2016 aktivně podporují veřejné informační a osvětové kampaně týkající se nepříznivého dopadu nadměrné spotřeby lehkých plastových nákupních tašek na životní prostředí.

▼M2

2.  Komise je v souladu s článkem 10 nápomocna při podpoře prevence tím, že podporuje vývoj vhodných evropských norem. Cílem těchto norem je minimalizace vlivu obalů na životní prostředí v souladu s články 9 a 10.

▼M7 —————

▼M7

Článek 5

Opakované použití

1.  V souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle článku 4 směrnice 2008/98/ES přijmou členské státy opatření na podporu zvyšování podílu opakovaně použitelných obalů uváděných na trh a podílu systémů opakovaného použití obalů způsobem šetrným k životnímu prostředí a v souladu se Smlouvou, aniž by tím došlo k ohrožení hygieny potravin nebo bezpečnosti spotřebitelů. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat:

a) využívání systémů vratných zálohovaných obalů;

b) stanovení kvalitativních nebo kvantitativních cílů;

c) vytváření ekonomických pobídek;

d) stanovení minimálního procentního podílu opakovaně použitelných obalů uváděných na trh každý rok pro každý tok obalů.

2.  Členský stát může rozhodnout, že upraví úroveň cílů uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i) na určitý rok zohledněním průměrného podílu opakovaně použitelných prodejních obalů, které byly v předcházejících třech letech poprvé uvedeny na trh a opakovaně použity v rámci systému opakovaného použití obalů.

Tyto upravené úrovně se vypočítají odečtením:

a) podílu opakovaně použitelných prodejních obalů uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce na všech prodejních obalech, které byly uvedeny na trh, od cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) a h) a

b) podílu opakovaně použitelných prodejních obalů uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce, vyrobených z příslušného obalového materiálu, na všech prodejních obalech vyrobených z tohoto materiálu, které byly uvedeny na trh, od cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. g) a i).

Pro účely výpočtu upravených úrovní cílů se zohlední nejvýše pět procentních bodů takového podílu.

3.  Členský stát může při výpočtu cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f), písm. g) bodě ii), písm. h) a písm. i) bodě ii) zohlednit množství dřevěných obalů, které byly opraveny za účelem opakovaného použití.

4.  Za účelem zajištění jednotných podmínek pro uplatňování odstavců 2 a 3 tohoto článku přijme Komise do 31. března 2019 prováděcí akty, kterými stanoví pravidla pro výpočet, ověřování a předkládání údajů a pro výpočet cílů podle odstavce 3 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 2.

5.  Do 31. prosince 2024 Komise přezkoumá údaje o opakovaně použitelných obalech poskytnuté členskými státy podle článku 12 a přílohy III s cílem posoudit, zda je proveditelné stanovit kvantitativní cíle pro opakované použití obalů, včetně pravidel pro výpočet, a přijmout další opatření na podporu opakovaného použití obalů. Za tímto účelem předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ke které případně připojí legislativní návrh.

▼M2

Článek 6

Využití a recyklace

1.  K naplnění cílů této směrnice členské státy přijmou nezbytná opatření, aby na celém svém území dosáhly těchto cílů:

a) nejpozději 30. června 2001 bude alespoň 50 % a nejvýše 65 % hmotnosti obalových odpadů využíváno nebo spalováno ve spalovnách odpadu s energetickým využitím;

b) nejpozději 31. prosince 2008 bude alespoň 60 % hmotnosti obalových odpadů využíváno nebo spalováno ve spalovnách odpadu s energetickým využitím;

c) nejpozději 30. června 2001 bude recyklováno alespoň 25 % a nejvýše 45 % hmotnosti veškerých obalových materiálů obsažených v obalových odpadech, přičemž z každého obalového materiálu bude recyklováno alespoň 15 % hmotnosti;

d) nejpozději 31. prosince 2008 bude alespoň 55 % a nejvýše 80 % hmotnosti obalového odpadu recyklováno;

e) nejpozději 31. prosince 2008 bude dosaženo následujících minimálních cílů v oblasti recyklace materiálů obsažených v obalovém odpadu:

i) 60 % hmotnosti u skla;

ii) 60 % hmotnosti u papíru a lepenky;

iii) 50 % hmotnosti u kovů;

iv) 22,5 % hmotnosti u plastů, přičemž se jedná výhradně o plasty, které jsou recyklovány zpět na plasty;

v) 15 % hmotnosti u dřeva;

▼M7

f) nejpozději 31. prosince 2025 bude alespoň 65 % hmotnosti veškerých obalových odpadů recyklováno;

g) nejpozději 31. prosince 2025 bude dosaženo těchto minimálních cílů v hmotnostním vyjádření pro recyklaci těchto konkrétních materiálů obsažených v obalovém odpadu:

i) 50 % plastů;

ii) 25 % dřeva;

iii) 70 % železných kovů;

iv) 50 % hliníku;

v) 70 % skla;

vi) 75 % papíru a lepenky;

h) nejpozději 31. prosince 2030 bude alespoň 70 % hmotnosti veškerých obalových odpadů recyklováno;

i) nejpozději 31. prosince 2030 bude dosaženo těchto minimálních cílů v hmotnostním vyjádření pro recyklaci těchto konkrétních materiálů obsažených v obalovém odpadu:

i) 55 % plastů;

ii) 30 % dřeva;

iii) 80 % železných kovů;

iv) 60 % hliníku;

v) 75 % skla;

vi) 85 % papíru a lepenky.

1a.  Aniž je dotčen odst. 1 písm. f) a h), může členský stát odložit termín pro dosažení cílů uvedených v odst. 1 písm. g) bodech i) až vi) a písm. i) bodech i) až vi) až o pět let za těchto podmínek:

a) odchylka je omezena na nejvýše 15 procentních bodů z jediného cíle nebo rozdělených mezi dva cíle;

b) v důsledku odchylky neklesne míra recyklace u žádného cíle pod 30 %;

c) v důsledku odchylky neklesne míra recyklace u žádného z cílů uvedených v odst. 1 písm. g) bodech v) a vi) a písm. i) bodech v) a vi) pod 60 % a

d) nejpozději 24 měsíců před příslušným termínem stanoveným v odst. 1 písm. g) nebo i) tohoto článku oznámí členský stát Komisi svůj záměr daný termín odložit a předloží plán provádění v souladu s přílohou IV této směrnice. Členský stát může tento plán spojit s plánem provádění předkládaným podle čl. 11 odst. 3 písm. b) směrnice 2008/98/ES.

1b.  Do tří měsíců od obdržení plánu provádění podle odst. 1a písm. d) může Komise členský stát požádat, aby tento plán upravil, pokud má za to, že není v souladu s požadavky stanovenými v příloze IV. Dotčený členský stát předloží upravený plán do tří měsíců od obdržení žádosti Komise.

1c.  Do 31. prosince 2024 Komise přezkoumá cíle stanovené v odst. 1 písm. h) a i) s cílem je zachovat nebo případně zvýšit. Za tímto účelem předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ke které případně připojí legislativní návrh.

▼M7 —————

▼M2

4.  Členské státy případně podporují používání materiálů získaných recyklací obalových odpadů k výrobě obalů a dalších výrobků:

a) zlepšováním tržních podmínek pro takové materiály,

b) přezkoumáním stávajících předpisů, které brání použití těchto materiálů.

▼M7 —————

▼M2

6.  Opatření a cíle podle odstavce 1 členské státy zveřejňují a stávají se předmětem informační kampaně pro veřejnost a hospodářské subjekty.

7.  Řecko, Irsko a Portugalsko se mohou s ohledem na svou zvláštní situaci, totiž vzhledem k velkému počtu malých ostrovů, k existenci venkovských a horských oblastí a k současné nízké úrovni spotřeby obalů, rozhodnout, že

a) nejpozději 30. června 2001 dosáhnou nižších cílů, než jaké jsou uvedeny v odst. 1 písm. a) a c), přinejmenším však dosáhnou 25 % využití nebo spalování ve spalovnách s energetickým využitím;

b) zároveň odloží dosažení cílů podle odst. 1 písm. a) a c) na pozdější termín, avšak nejpozději na 31. prosince 2005;

c) odloží dosažení cílů podle odst. 1 písm. b), d) a e) na pozdější termín, který si zvolí, avšak nejpozději na 31. prosince 2011.

▼M7 —————

▼M2

10.  Členským státům, které již zavedly nebo budou zavádět programy překračující maximální cíle podle odstavce 1 a které za tímto účelem zajišťují vhodné kapacity pro recyklaci a využití, se plnění těchto cílů v zájmu vysoké úrovně ochrany životního prostředí povoluje pod podmínkou, že tato opatření nevyvolají narušení vnitřního trhu a ostatním členským státům nebrání v dosažení souladu s touto směrnicí. Členské státy o těchto opatřeních uvědomí Komisi. Komise tato opatření potvrdí, jestliže ve spolupráci s členskými státy ověří, že neodporují výše uvedeným podmínkám a nepředstavují svévolný prostředek diskriminace nebo skryté omezení obchodu mezi členskými státy.

▼M3

11.  Členské státy, které přistoupily k Evropské unii na základě smlouvy o přistoupení ze dne 16. dubna 2003, mohou odložit dosažení cílů uvedených v odstavci 1 písm. b), d) a e) až do data, které si zvolí, avšak nejpozději do 31. prosince 2012 pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Litvu, Maďarsko, Slovinsko a Slovensko, 31. prosince 2013 pro Maltu, 31. prosince 2014 pro Polsko a 31. prosince 2015 pro Lotyšsko.

▼M7

Článek 6a

Pravidla pro výpočet dosažení cílů

1.  Pro účely výpočtu, zda bylo dosaženo cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i),

a) členské státy vypočtou hmotnost obalového odpadu vzniklého a recyklovaného v daném kalendářním roce. Lze mít za to, že množství obalového odpadu vzniklého v členském státě je shodné s množstvím obalů uvedených v daném roce v tomto členském státě na trh;

b) se hmotnost recyklovaného obalového odpadu vypočte jako hmotnost obalů, které se staly odpadem a poté, co byly předmětem veškerých nezbytných kontrol, třídění a dalších předběžných postupů k odstranění odpadních materiálů, na něž se nevztahuje následné přepracování, a k zajištění vysoké kvality recyklace, vstupují do recyklace, v níž dojde k vlastnímu přepracování odpadních materiálů na výrobky, materiály nebo látky.

2.  Pro účely odst. 1 písm. a) je hmotnost recyklovaného obalového odpadu měřena v okamžiku, kdy odpad vstupuje do recyklace.

Odchylně od prvního pododstavce lze hmotnost recyklovaného obalového odpadu měřit při výstupu z jakéhokoli třídění, pokud:

a) je tento odpad z výstupu následně recyklován;

b) hmotnost materiálů nebo látek, které jsou odstraněny dalšími operacemi předcházejícími recyklaci a nejsou následně recyklovány, není zahrnuta do hmotnosti odpadu, který je vykazován jako recyklovaný.

3.  Členské státy zavedou účinný systém kontroly kvality a sledovatelnosti obalového odpadu, jenž zajistí plnění podmínek stanovených v odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku. Aby se zajistila spolehlivost a přesnost shromážděných údajů o recyklovaném obalovém odpadu, může tento systém zahrnovat elektronické registry zřízené podle čl. 35 odst. 4 směrnice 2008/98/ES, technické specifikace ke kvalitativním požadavkům na tříděný odpad nebo průměrné míry ztrát tříděného odpadu u různých druhů odpadu a různých postupů zpracování odpadu. Průměrné míry ztrát se použijí pouze v případech, kdy spolehlivé údaje nelze získat jinak, a vypočítají se na základě pravidel pro výpočet stanovených v aktu v přenesené pravomoci přijatém podle čl. 11a odst. 10 směrnice 2008/98/ES.

4.  Pro účely výpočtu, zda bylo dosaženo cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i), lze množství biologicky rozložitelného obalového odpadu, který vstupuje do aerobního nebo anaerobního zpracování, započítat jako recyklovaný odpad, pokud při takovémto zpracování vzniká kompost, digestát či jiný výstup, který obsahuje srovnatelné množství recyklovaného obsahu ve vztahu ke vstupu a který má být použit jako recyklovaný výrobek, materiál nebo látka. Pokud je tento výstup aplikován na půdu, mohou jej členské státy započítat jako recyklovaný odpad pouze tehdy, pokud jeho použití má přínos v oblasti zemědělství nebo vede k ekologickému zlepšení.

5.  Množství obalového odpadu, který po přípravě před přepracováním přestal být odpadem, lze započítat jako recyklovaný odpad, pokud je daný materiál určen k následnému přepracování na výrobky, materiály nebo látky, jež budou použity k původnímu nebo jinému účelu. K dosažení cílů v oblasti recyklace se však nezapočítají materiály, které přestaly být odpadem a které mají být použity jako palivo nebo jiné prostředky k výrobě energie nebo mají být spáleny, zasypány nebo uloženy na skládku.

6.  Pro účely výpočtu toho, zda bylo dosaženo cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i), mohou členské státy zohlednit recyklaci kovů vytříděných po spálení odpadu, a to v poměru k podílu spalovaného obalového odpadu, pokud tyto recyklované kovy splňují určitá kvalitativní kritéria stanovená prováděcím aktem přijatým podle čl. 11a odst. 9 směrnice 2008/98/ES.

7.  Obalový odpad odeslaný do jiného členského státu za účelem recyklace v tomto jiném členském státě může započítat k dosažení cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i) pouze členský stát, v němž byl tento obalový odpad sebrán.

8.  Obalový odpad vyvezený z Unie započítá k dosažení cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 této směrnice členský stát, v němž byl tento odpad sebrán, pouze jsou-li splněny požadavky odstavce 3 tohoto článku a může-li vývozce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ( 3 ) prokázat, že přeprava odpadu splňuje požadavky uvedeného nařízení a že se zpracování obalového odpadu mimo Unii uskutečnilo za podmínek, které jsou všeobecně rovnocenné požadavkům příslušného práva Unie v oblasti ochrany životního prostředí.

9.  Za účelem zajištění jednotných podmínek k uplatňování odstavců 1 až 5 tohoto článku přijme Komise do 31. března 2019 prováděcí akty, které stanoví pravidla pro výpočet, ověřování a předkládání údajů, zejména pokud jde o hmotnost vzniklého obalového odpadu. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 2.

Článek 6b

Zpráva včasného varování

1.  Komise ve spolupráci s Evropskou agenturou pro životní prostředí vypracuje zprávy o učiněném pokroku při dosahování cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i), a to nejpozději tři roky před každým z termínů stanovených v uvedených písmenech.

2.  Zprávy uvedené v odstavci 1 obsahují tyto údaje:

a) odhad dosažení cílů jednotlivými členskými státy;

b) seznam členských států, u nichž hrozí, že cílů v příslušných termínech nedosáhnou, společně s vhodnými doporučeními pro ně;

c) příklady osvědčených postupů, které se používají v celé Unii a které by mohly sloužit jako vodítko ve vztahu k pokroku při dosahování stanovených cílů.

▼M7

Článek 7

Systémy zpětného odběru, sběru a využití

1.  S cílem dosažení cílů stanovených touto směrnicí přijmou členské státy nezbytná opatření k vytvoření systémů umožňujících:

a) zpětný odběr nebo sběr použitých obalů a obalových odpadů od spotřebitelů a jiných konečných uživatelů nebo z toků odpadů za účelem jejich usměrnění do nejvhodnějších možností nakládání s odpady;

b) opakované použití nebo využití sebraných obalů nebo obalových odpadů, včetně recyklace.

Tyto systémy musí být otevřené pro účast hospodářských subjektů z dotčených odvětví a příslušných veřejných orgánů. Musí se vztahovat i na dovážené výrobky za nediskriminačních podmínek, včetně podrobných provozních podmínek a veškerých tarifů stanovených pro přístup k těmto systémům, a být navrženy tak, aby v souladu se Smlouvou bránily překážkám obchodu nebo narušování hospodářské soutěže.

2.  Členské státy zajistí, aby do 31. prosince 2024 byly zavedeny systémy rozšířené odpovědnosti výrobce pro všechny obaly podle článků 8 a 8a směrnice 2008/98/ES.

3.  Opatření podle odstavců 1 a 2 musí být součástí politiky týkající se veškerých obalů a obalových odpadů a brát v úvahu zejména požadavky, které se týkají ochrany zdravého životního prostředí a zdraví spotřebitelů, bezpečnosti a hygieny, ochrany jakosti, pravosti a technických charakteristik baleného zboží a použitých materiálů a ochrany práv průmyslového a obchodního vlastnictví.

4.  Členské státy přijmou opatření na podporu vysoce kvalitní recyklace obalových odpadů a pro dodržování nezbytných norem kvality pro příslušná odvětví zabývající se recyklací. Za tímto účelem se čl. 11 odst. 1 směrnice 2008/98/ES použije na obalové odpady, včetně odpadů z kompozitních obalů.

▼B

Článek 8

Značení a identifikační systém

1.  Rada v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě rozhodne o značení obalů nejdéle do dvou let od vstupu této směrnice v platnost.

▼M2

2.  Aby se usnadnil sběr, opakované použití a využití, včetně recyklace, obaly se označí, aby je daný průmysl mohl identifikovat a třídit podle typu použitého obalového materiálu nebo materiálů na základě rozhodnutí Komise 97/129/ES ( 4 ).

▼B

3.  Obaly musí být opatřeny vhodným označením buď na povrchu, nebo na etiketě. Označení musí být dobře viditelné a snadno čitelné. Musí být náležitě odolné a trvanlivé, a to i po otevření obalu.

▼M6

Článek 8a

Zvláštní opatření týkající se biologicky rozložitelných a kompostovatelných plastových nákupních tašek

Do dne 27. května 2017 přijme Komise prováděcí akt, jímž stanoví specifikace štítků nebo známek s cílem zajistit uznávání biologicky rozložitelných a kompostovatelných plastových nákupních tašek v celé Unii a poskytovat spotřebitelům správné informace o vlastnostech těchto tašek z hlediska jejich kompostování. Tento prováděcí akt se přijímá regulativním postupem podle čl. 21 odst. 2.

Členské státy zajistí, aby do 18 měsíců po přijetí uvedeného prováděcího aktu byly biologicky rozložitelné a kompostovatelné plastové nákupní tašky označeny štítky v souladu se specifikacemi v něm stanovenými.

▼B

Článek 9

Základní požadavky

1.  Členské státy zajistí, aby po uplynutí tří let od vstupu této směrnice v platnost směly být uváděny na trh pouze obaly, které vyhovují všem základním požadavkům stanoveným touto směrnicí, včetně přílohy II.

2.  Ode dne stanoveného v čl. 22 odst. 1 budou členské státy předpokládat splnění všech základních požadavků stanovených touto směrnicí, včetně přílohy II, v případě obalů, které vyhovují:

a) všem příslušným harmonizovaným normám, jejichž referenční čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropských společenství. Členské státy zveřejní referenční čísla vnitrostátních norem použitá pro přejímání těchto harmonizovaných norem;

b) příslušným vnitrostátním normám uvedeným v odstavci 3, pokud v oblastech, kterých se takové normy týkají, neexistují žádné harmonizované normy.

3.  Členské státy sdělí Komisi znění svých vnitrostátních norem podle odst. 2 písm. b), o kterých se domnívají, že jsou ve shodě s požadavky stanovenými v tomto článku. Komise neprodleně předá znění těchto norem ostatním členským státům.

Členské státy zveřejní odkazy na tyto normy. Komise zajistí jejich uveřejnění v Úředním věstníku Evropských společenství.

4.  Pokud má členský stát nebo Komise za to, že normy, jichž se týkají ustanovení odstavce 2, nesplňují zcela základní požadavky stanovené v odstavci 1, Komise nebo dotyčný členský stát předloží záležitost s udáním důvodu výboru zřízenému směrnicí 83/189/EHS. Výbor neprodleně zaujme stanovisko.

Na základě stanoviska výboru Komise uvědomí členské státy, zda je či není nutné stáhnout tyto normy ze zveřejnění podle odstavců 2 a 3.

▼M7

5.  Do 31. prosince 2020 Komise posoudí proveditelnost posílení základních požadavků mimo jiné s cílem zlepšit koncepci opakovaného použití a podpořit vysoce kvalitní recyklaci, ale také posílit jejich vymáhání. Za tímto účelem předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ke které případně připojí legislativní návrh.

▼B

Článek 10

Normalizace

Komise bude podle potřeby podporovat vypracování evropských norem týkajících se základních požadavků uvedených v příloze II.

Komise bude zejména podporovat vypracování evropských norem týkajících se:

 kritérií a metodiky analýzy životního cyklu obalů,

 metod měření a ověřování přítomnosti těžkých kovů a dalších nebezpečných látek v obalech, jakož i jejich uvolňování z obalů a obalového odpadu do životního prostředí,

 kritérií pro minimální obsah recyklovaného materiálu v obalech u vhodných druhů obalů,

 kritérií pro metody recyklace,

 kritérií pro metody kompostování a vyrobený kompost,

 kritérií pro značení obalů.

Článek 11

Hladiny koncentrací těžkých kovů přítomných v obalech

1.  Členské státy zajistí, aby součet hladin koncentrace olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu, které jsou přítomny v obalu nebo jeho součástech, nepřekračoval tyto hodnoty:

 600 ppm (hmot.) po uplynutí dvou let ode dne stanoveného v čl. 22 odst. 1,

 250 ppm (hmot.) po uplynutí tří let ode dne stanoveného v čl. 22 odst. 1,

 100 ppm (hmot.) po uplynutí pěti let ode dne stanoveného v čl. 22 odst. 1.

2.  Hladiny koncentrace uvedené v odstavci 1 se nevztahují na obaly zhotovené výhradně z olovnatého křišťálového skla uvedeného ve směrnici 69/493/EHS ( 5 ).

▼M7

3.  Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a s cílem doplnit tuto směrnici stanovením podmínek, za nichž se hladiny koncentrace uvedené v odstavci 1 tohoto článku nevztahují na recyklované materiály a cykly výrobků, které jsou součástí uzavřeného a řízeného řetězce, a určením druhů obalů, na něž se nevztahuje požadavek uvedený v odst. 1 třetí odrážce tohoto článku.

▼B

Článek 12

▼M7

Information systems and reporting

▼B

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby byly pro obaly a obalové odpady vytvořeny, pokud již neexistují, harmonizované databáze, které by podpořily schopnost členských států a Komise sledovat uskutečňování cílů stanovených touto směrnicí.

▼M7

2.  Databáze uvedené v odstavci 1 obsahují údaje vycházející z přílohy III a poskytují informace zejména o velikosti, parametrech a vývoji toků obalů a obalových odpadů na úrovni jednotlivých členských států, včetně informací o toxicitě nebo nebezpečnosti obalových materiálů a komponent používaných k jejich výrobě.

▼M7 —————

▼M7

3a.  Členské státy předkládají Komisi údaje týkající se provádění čl. 6 odst. 1 písm. a) až i) a údaje o opakovaně použitelných obalech za každý kalendářní rok.

Údaje předkládají elektronicky do osmnácti měsíců od konce vykazovaného roku, za který byly shromážděny. Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise na základě přílohy III v souladu s odstavcem 3d tohoto článku.

První sledované období týkající se cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i) a údajů o opakovaně použitelných obalech začíná v prvním úplném kalendářním roce po přijetí prováděcího aktu podle odstavce 3d tohoto článku, kterým se stanoví formát pro předkládání údajů, a první předložené údaje zahrnují údaje za toto sledované období.

3b.  K údajům, jež členské státy předkládají podle tohoto článku, je připojena zpráva o kontrole kvality a zpráva o opatřeních přijatých podle čl. 6a odst. 3 a odst. 8, případně včetně podrobných informací o průměrné míře ztrát.

3c.  Komise přezkoumá údaje předložené v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích svého přezkumu zveřejní. Zpráva posoudí organizaci sběru údajů, zdroje údajů, metodiku použitou v členských státech a úplnost, spolehlivost, včasnost a konzistentnost těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracuje po prvním předložení údajů členskými státy a poté každé čtyři roky.

3d.  Do 31. března 2019 Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví formát pro předkládání údajů podle odstavce 3a tohoto článku. Pro účely předkládání zpráv o provádění čl. 6 odst. 1 písm. a) až e) této směrnice používají členské státy formát stanovený rozhodnutím Komise 2005/270/ES ( 6 ). Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 2 této směrnice.

▼B

4.  Členské státy vezmou v úvahu zvláštní problémy, které jsou u malých a středně velkých podniků spojeny s poskytováním podrobných údajů.

▼M7 —————

▼B

6.  Členské státy budou od všech zúčastněných hospodářských subjektů vyžadovat, aby příslušným orgánům poskytovaly o svém sektoru spolehlivé údaje, jak se požaduje v tomto článku.

Článek 13

Informace pro uživatele obalů

Členské státy přijmou do dvou let ode dne uvedeného v čl. 22 odst. 1 opatření, která zajistí, aby uživatelé obalů, včetně zejména spotřebitelů, získali nezbytné informace

 o systémech zpětného odběru, sběru a využití, které jsou jim přístupné,

 o jejich úloze při přispívání k opakovanému používání, zhodnocení a recyklaci obalů a obalových odpadů,

 o významu značení na obalech vyskytujících se na trhu,

 o příslušných podkladech plánů odpadového hospodářství, které se týkají se obalů a obalových odpadů podle článku 14.

▼M2

Členské státy rovněž podpoří kampaně zaměřené na informování spotřebitelů a osvětové kampaně.

▼B

Článek 14

Plány nakládání s odpady

V souladu s cíli a opatřeními uvedenými v této směrnici zahrnou členské státy do plánů nakládání s odpady podle článku 17 směrnice 75/442/EHS zvláštní kapitolu o nakládání s obaly a obalovými odpady, včetně opatření přijatých podle článků 4 a 5.

Článek 15

Ekonomické nástroje

V souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zavede Rada ekonomické nástroje na podporu plnění cílů stanovených touto směrnicí. Pokud taková opatření nebudou existovat, mohou členské státy, v souladu se zásadami, jimiž se řídí politika Společenství týkající se životního prostředí, mimo jiné se zásadou „znečišťovatel platí“, a se závazky vyplývajícími ze Smlouvy, přijmout svá opatření k plnění uvedených cílů.

Článek 16

Oznámení

1.  Aniž je dotčena směrnice 83/189/EHS, oznámí členské státy Komisi návrhy opatření, která zamýšlejí přijmout v rámci této směrnice, a to ještě před jejich zavedením, s výjimkou daňových opatření, avšak včetně technických specifikací, s nimiž jsou spojena daňová opatření, která mají dodržování těchto specifikací podpořit, aby je mohla Komise posoudit z hlediska stávajících předpisů řídících se v každém případě postupem stanoveným výše uvedenou směrnicí.

2.  Je-li navrhované opatření zároveň technickou záležitostí ve smyslu směrnice 83/189/EHS, může dotyčný členský stát v rámci oznamovacího postupu podle této směrnice uvést, že oznámení je rovněž platné pro směrnici 83/189/EHS.

▼M7 —————

▼B

Článek 18

Svoboda uvádění na trh

Členské státy nesmějí na svém území bránit uvádění takových obalů, které vyhovují ustanovením této směrnice, na trh.

▼M7

Článek 19

Přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku

1.  Komise přijme prováděcí akty nezbytné pro přizpůsobení identifikačního systému uvedeného v čl. 8 odst. 2 a čl. 10 druhého pododstavce šesté odrážky vědeckému a technickému pokroku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 2.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a za účelem změny názorných příkladů pro definici obalu uvedených v příloze I.

Článek 20

Zvláštní opatření

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a s cílem doplnit tuto směrnici, je-li to nezbytné k řešení jakýchkoli obtíží, které nastanou při uplatňování jejích ustanovení, zejména ve vztahu k inertním obalovým materiálům uváděným na trh v Unii ve velmi malých množstvích (tzn. přibližně 0,1 % hmotnostních), primárním obalům zdravotnických prostředků a farmaceutických výrobků, drobným obalům a luxusním obalům.

▼M6

Článek 20a

Zpráva o plastových nákupních taškách

1.  Do dne 27. listopadu 2021 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž posoudí, jak jsou opatření podle čl. 4 odst. 1a na úrovni Unie účinná při boji proti zahazování odpadu mimo místa určená k jeho odkládání, změně chování spotřebitelů a podpoře předcházení vzniku odpadu. Pokud z posouzení vyplyne, že přijatá opatření účinná nejsou, Komise prozkoumá další možné způsoby, jak dosáhnout omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, včetně stanovení realistických a dosažitelných cílů na úrovni Unie, a případně předloží legislativní návrh.

2.  Do dne 27. května 2017 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž posoudí dopad používání oxo-rozložitelných plastových nákupních tašek na životní prostředí a případně předloží legislativní návrh.

3.  Do dne 27. května 2017 posoudí Komise dopady různých možností snížení spotřeby velmi lehkých plastových nákupních tašek během celého jejich životního cyklu a případně předloží legislativní návrh.

▼M7

Článek 21

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 39 směrnice 2008/98/ES. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ( 7 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

▼M7

Článek 21a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 3, čl. 19 odst. 2 a článku 20 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 4. července 2018. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci do devíti měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 3, čl. 19 odst. 2 a článku 20 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů ( 8 ).

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 11 odst. 3, čl. 19 odst. 2 a článku 20 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

▼B

Článek 22

Provedení ve vnitrostátních právních předpisech

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 1996. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2.  Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

3.  Členské státy dále sdělí Komisi všechny stávající právní a správní předpisy přijaté v oblasti působnosti této směrnice.

▼M6

3a.  Pokud je dosaženo cílů uvedených v článku 4 a článku 6, mohou členské státy provést čl. 4 odst. 1a a článek 7 dohodami mezi příslušnými orgány a dotčenými hospodářskými odvětvími.

▼M2

Takové dohody musí splňovat tyto požadavky:

a) musí být vynutitelné;

b) musí v nich být uvedeny cíle a odpovídající lhůty;

c) musí být zveřejněny ve vnitrostátním úředním věstníku nebo v úředním dokumentu přístupném veřejnosti ve stejné míře a musí být předány Komisi;

d) dosažené výsledky musí být pravidelně sledovány, musí být o nich podávány zprávy příslušným orgánům a Komisi a musí být zpřístupněny veřejnosti za podmínek stanovených v dohodě;

e) příslušné orgány zajistí, aby byl pokrok dosažený v rámci dohody posuzován;

f) v případě neplnění dohody provedou členské státy odpovídající ustanovení této směrnice právními nebo správními předpisy.

▼B

4.  Požadavky kladené na výrobu obalů se v žádném případě nevztahují na obaly použité pro určitý výrobek přede dnem vstupu této směrnice v platnost.

5.  Po dobu nejvýše pěti let ode dne vstupu této směrnice v platnost povolí členské státy uvádění obalů, které byly vyrobeny před tímto dnem a jsou ve shodě s jejich stávajícími vnitrostátními právními předpisy, na trh.

Článek 23

Zrušuje se směrnice 85/339/EHS ode dne uvedeného v čl. 22 odst. 1.

Článek 24

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 25

Tato směrnice je určena členským státům.

▼M5
PŘÍLOHA I

NÁZORNÉ PŘÍKLADY PRO KRITÉRIA UVEDENÁ V ČL. 3 BODĚ 1

Názorné příklady pro kritérium v podbodě i)

Obal

Krabice na cukrovinky

Fóliový přebal pouzdra na CD

Poštovní sáčky na katalogy a magazíny (s magazínem uvnitř)

Papírové košíčky na pečení prodávané s pekařským/cukrářským výrobkem

Role, trubice a válce, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály (např. plastová fólie, alobal, papír), kromě rolí, trubic a válců, které slouží jako součást výrobních strojů a které se nepoužívají k úpravě výrobku jako prodejní jednotky

Květináče, které jsou určeny pouze k prodeji a přepravě rostlin a ne pro celou dobu života rostliny

Skleněné lahve na injekční roztoky

Válcové obaly na CD typu „spindle“ (prodávané s CD, nejsou určeny k uchovávání disků)

Ramínka na šaty (prodávaná s kusem oděvu)

Krabičky zápalek

Systémy sterilní bariéry (sáčky, tácky a materiály nutné k zachování sterility výrobku)

Kapsle do nápojových systémů (např. káva, kakao, mléko), které po použití zůstanou prázdné

Opakovaně plnitelné ocelové lahve používané pro různé druhy plynů, kromě hasicích přístrojů

Předmět, který není obalem

Květináče určené pro celou dobu života rostliny

Pouzdra, kufříky a kazety na nástroje a nářadí

Čajové sáčky

Voskové vrstvy na sýrech

Střívka uzenin

Ramínka na šaty (prodávaná samostatně)

Kávové kapsle do nápojových systémů, kávové sáčky z hliníkové fólie a kávové polštářky z filtrového papíru odstraněné spolu s použitým kávovým produktem

Náplně do tiskáren

Pouzdra na CD, DVD a video (prodávané spolu s diskem CD, DVD nebo videem uvnitř pouzdra)

Válcové obaly na CD typu „spindle“ (prodávané prázdné, určené k uchovávání CD)

Rozpustné sáčky na detergenty

Svítilny na hrob (nádoby na svíčky)

Mechanický mlýnek (zabudovaný v nádobě, kterou lze znovu naplnit, např. plnitelný mlýnek na pepř)

Názorné příklady pro kritérium v podbodě ii)

Obal, který je navržen a určen k plnění v místě prodeje

Papírové nebo plastové tašky a sáčky pro odnos nakoupeného zboží

Jednorázové talíře a kelímky

Přilnavá fólie

Sendvičové sáčky

Hliníková fólie

Plastová fólie pro vyčištěné oděvy z prádelen

Předmět, který není obalem

Míchátko

Jednorázové příbory

Balicí papír (prodávaný samostatně)

Papírové formy na pečení (prodávané prázdné)

Papírové košíčky na pečení prodávané bez pekařského/cukrářského výrobku

Názorné příklady pro kritérium v podbodě iii)

Obal

Štítky a visačky, které jsou přímo zavěšeny na výrobku nebo jsou k výrobku připevněny

Předmět, který je součástí obalu

Kartáč řasenky, který je součástí uzávěru řasenky

Samolepicí štítky, které jsou nalepeny na jiné součásti obalu

Sponky, spony, svorky

Plastové kapsy

Dávkovač, který je součástí uzávěru nádoby s detergenty

Mechanický mlýnek (zabudovaný v nádobě, kterou nelze znovu naplnit a která je naplněna produktem, např. mlýnek na pepř naplněný pepřem)

Předmět, který není obalem

Štítky RFID pro identifikaci na základě rádiové frekvence.

▼B
PŘÍLOHA II

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SLOŽENÍ A VLASTNOSTI OPAKOVANĚ POUŽITELNÝCH A VYUŽITELNÝCH OBALŮ, VČETNĚ RECYKLOVATELNÝCH OBALŮ

1.   Zvláštní požadavky na výrobu a složení obalů

 Obaly se musí být vyráběny tak, aby objem a hmotnost obalu byly omezeny na minimální hodnotu přiměřenou pro zachování nezbytné úrovně bezpečnosti, hygieny a přijatelnosti pro balený výrobek i pro spotřebitele.

▼M7

 Obaly musí být navrženy, vyrobeny a uváděny na trh způsobem, který v souladu se zásadou hierarchie způsobů nakládání s odpady umožní jejich opakované použití nebo využití, včetně recyklace, a omezí na minimum jejich dopad na životní prostředí, když se obalové odpady nebo zbytky po operacích nakládání s odpady odstraňují.

▼B

 Obaly se musí být vyráběny tak, aby obsah škodlivých a jiných nebezpečných látek a materiálů, které jsou složkami obalového materiálu nebo kterékoli ze součástí obalu, byl co nejnižší se zřetelem na jejich přítomnost v emisích, popelu nebo výluhu, když se obaly, zbytky po operacích nakládání s odpady nebo obalové odpady spalují nebo skládkují.

2.   Zvláštní požadavky na vlastnosti opakovaně použitelných obalů

Je třeba, aby byly současně splněny tyto požadavky:

 fyzikální vlastnosti a parametry obalů musí za běžně předvídatelných podmínek použití umožňovat určitý počet obrátek nebo cyklů,

 operace s použitými obaly musí být možné vykonávat tak, aby byly dodrženy požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků,

 musí být splněny zvláštní požadavky týkající se využití obalů, jakmile se obaly již přestanou opakovaně používat a stanou se tak odpadem.

3.   Zvláštní požadavky na využitelnost obalů

a)  Obaly využitelné formou recyklace materiálu

Obaly se musí být vyrobeny způsobem, který umožní recyklaci určitého podílu hmotnosti materiálů použitých při výrobě výrobků určených k prodeji, v souladu s platnými normami Společenství. Velikost tohoto podílu se může různit v závislosti na druhu materiálu, z něhož se obal skládá.

b)  Obaly využitelné formou energetického využití

Obalové odpady určené k energetickému využití musí mít určitou minimální hodnotu výhřevnosti umožňující optimalizaci energetického využití.

▼M7

c)  Obaly využitelné formou kompostování

Obalové odpady určené ke kompostování musí mít takovou schopnost biologického rozkladu, která nebrání jejich oddělenému sběru a kompostování nebo působení, jemuž jsou vystaveny.

d)  Biologicky rozložitelné obaly

Biologicky rozložitelné obaly musí být takové povahy, aby u nich mohl proběhnout fyzikální, chemický, tepelný nebo biologický rozklad, který umožní, aby se převážná část vzniklého kompostu nakonec rozložila na oxid uhličitý, biomasu a vodu. Oxo-rozložitelné plastové obaly se nepovažují za obaly biologicky rozložitelné.

▼B
PŘÍLOHA III

ÚDAJE, KTERÉ MAJÍ ČLENSKÉ STÁTY ZAHRNOUT DO SVÝCH DATABÁZÍ PRO OBALY A OBALOVÉ ODPADY (PODLE TABULEK 1 AŽ 4)

1.

U primárních, sekundárních a terciárních obalů:

a) množství obalů podle jednotlivých hlavních kategorií materiálů, které bylo v zemi spotřebováno (výroba + dovoz – vývoz) (tabulka 1);

b) množství opakovaně používaných obalů (tabulka 2).

2.

U domovního a nedomovního obalového odpadu:

a) množství odpadu podle jednotlivých hlavních kategorií materiálů, které bylo v zemi využito a odstraněno (výroba + dovoz – vývoz) (tabulka 3);

b) množství recyklovaného a využitého odpadu podle jednotlivých hlavních materiálových kategorií (tabulka 4).TABULKA 1

Množství obalů (primárních, sekundárních a terciárních) spotřebovaných na území státu (v tunách)

 

Výroba

– Vývoz

+ Dovoz

= Celkem

Sklo

 

 

 

 

Plasty

 

 

 

 

Papír/lepenka

(včetně kombinovaných obalů)

 

 

 

 

▼M7

Železný kov

 

 

 

 

Hliník

 

 

 

 

▼B

Dřevo

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 TABULKA 2

Množství obalů (primárních, sekundárních a terciárních) opakovaně používaných na území státu

 

►M7  Obaly poprvé uvedené na trh [t] ◄

►M7  Opakovaně použitelné obaly ◄

►M7  Opakovaně použitelné prodejní obaly ◄

[t]

[%]

►M7  [t] ◄

►M7  [%] ◄

Sklo

 

 

 

 

 

Plasty

 

 

 

 

 

Papír/lepenka

(včetně kombinovaných obalů)

 

 

 

 

 

▼M7

Železný kov

 

 

 

 

 

Hliník

 

 

 

 

 

▼B

Dřevo

 

 

 

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 TABULKA 3

Množství obalového odpadu, který byl na území státu využit a odstraněn (v tunách)

 

Výroba

– Vývoz

+ Dovoz

= Celkem

Domovní odpad

 

 

 

 

Skleněné obaly

 

 

 

 

Plastové obaly

 

 

 

 

Papírové/lepenkové obaly

 

 

 

 

Kombinované lepenkové obaly

 

 

 

 

▼M7

Obaly ze železných kovů

 

 

 

 

Hliníkové obaly

 

 

 

 

▼B

Dřevěné obaly

 

 

 

 

domovní obalové odpady celkem

 

 

 

 

Nedomovní odpad

 

 

 

 

skleněné obaly

 

 

 

 

Plastové obaly

 

 

 

 

Papírové/lepenkové obaly

 

 

 

 

Kombinované lepenkové obaly

 

 

 

 

▼M7

Obaly ze železných kovů

 

 

 

 

Hliníkové obaly

 

 

 

 

▼B

Dřevěné obaly

 

 

 

 

Nedomovní obalové odpady celkem

 

 

 

 TABULKA 4

Množství obalových odpadů odpadu, které bylo na území státu recyklováno nebo využito

 

Celkové množství využitých a odstraněných obalových odpadů

Recyklovaný odpad

Využitý odpad

[t]

[%]

[t]

[%]

Domovní odpad

 

 

 

 

 

Skleněné obaly

 

 

 

 

 

Plastové obaly

 

 

 

 

 

Papírové/lepenkové obaly

 

 

 

 

 

Kombinované lepenkové obaly

 

 

 

 

 

▼M7

Obaly ze železných kovů

 

 

 

 

 

Hliníkové obaly

 

 

 

 

 

▼B

Dřevěné obaly

 

 

 

 

 

Domovní obalové odpady celkem

 

 

 

 

 

Nedomovní odpad

 

 

 

 

 

Skleněné obaly

 

 

 

 

 

Plastové obaly

 

 

 

 

 

Papírové/lepenkové obaly

 

 

 

 

 

Kombinované lepenkové obaly

 

 

 

 

 

▼M7

Obaly ze železných kovů

 

 

 

 

 

Hliníkové obaly

 

 

 

 

 

▼B

Dřevěné obaly

 

 

 

 

 

Nedomovní obalové odpady celkem

 

 

 

 

 

▼M7
PŘÍLOHA IV

PLÁN PROVÁDĚNÍ PŘEDKLÁDANÝ V SOULADU S ČL. 6 ODST. 1 A PÍSM. D)

Plán provádění předkládaný v souladu s čl. 6 odst. 1a písm. d) obsahuje:

1) hodnocení minulé, stávající a plánované míry recyklace, skládkování a dalšího nakládání s obalovým odpadem a jednotlivých toků odpadů, z nichž se skládá;

2) hodnocení provádění plánů pro nakládání s odpady a programů předcházení vzniku odpadu, které byly zavedeny v souladu s články 28 a 29 směrnice 2008/98/ES;

3) důvody, proč se členský stát domnívá, že se mu nemusí podařit dosáhnout příslušného cíle uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. g) a i) ve stanoveném termínu, a posouzení doby odkladu, kterého je ke splnění daného cíle zapotřebí;

4) opatření nezbytná k dosažení cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. g) a i) této směrnice, která platí pro dotčený členský stát během doby odkladu, včetně vhodných ekonomických nástrojů a dalších opatření pro poskytování pobídek k uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady podle čl. 4 odst. 1 a přílohy IVa směrnice 2008/98/ES;

5) harmonogram provádění opatření podle bodu 4, určení subjektu odpovědného za jejich provádění a posouzení míry, v jaké jednotlivá opatření přispívají k dosahování příslušných cílů v případě odkladu;

6) informace o financování nakládání s odpady v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“;

7) opatření k případnému zlepšení kvality údajů, s cílem dosáhnout lepších výsledků v oblasti plánování a sledování nakládání s odpady.( 1 ) Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20.

( 2 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

( 3 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1).

( 4 ) Úř. věst. L 50, 20.2.1997, s. 28.

( 5 ) Úř. věst. L 326, 29.12.1969, s. 36.

( 6 ) Rozhodnutí Komise 2005/270/ES ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 86, 5.4.2005, s. 6).

( 7 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

( 8 ) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Top