Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C(2019)1815

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) …/... kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí

C/2019/1815 final

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI AKTU V PŘENESENÉ PRAVOMOCI

Právní a politické souvislosti návrhu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 1 (rámcové nařízení o označování energetickými štítky) stanoví rámec pro označování energetickými štítky výrobků spojených se spotřebou energie na úrovni EU. Označování energetickými štítky je hlavním politickým nástrojem EU pro informování spotřebitelů o požadavcích na energetickou účinnost a dalších environmentálních aspektech výrobků spojených se spotřebou energie uvedených na vnitřní trh. Energetický štítek uznává a používá 85 % Evropanů 2 .

Sdělení Komise COM(2016) 773 final 3 (Pracovní plán pro ekodesign na období 2016–2019) stanoví seznam výrobků, které představují prioritu z hlediska prováděcích opatření a které jsou vybrány na základě svého potenciálu nákladově efektivním způsobem snižovat emise skleníkových plynů v souladu s plně transparentním procesem směřujícím k vytvoření pracovních plánů, které nastíní priority pro vytvoření prováděcích opatření. Pracovní plán pro ekodesign na období 2016–2019 zahrnuje chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí do prioritní skupiny, na níž aktuálně probíhají práce.

Několik nových politických iniciativ navíc naznačuje, že politiky v oblasti ekodesignu a označování energetickými štítky jsou důležité v širších politických souvislostech. Těmito hlavními iniciativami jsou:

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance COM(2015) 80 final 4 (rámcová strategie pro energetickou unii), které vyzývá k udržitelnému a nízkouhlíkovému hospodářství šetrnému k životnímu prostředí,

Pařížská dohoda 5 , která vyzývá k obnovení úsilí o snižování emisí uhlíku,

Göteborský protokol 6 , jehož účelem je kontrolovat znečištění ovzduší,

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů COM(2015) 614 final 7  (akční plán pro oběhové hospodářství), které klade důraz na potřebu zahrnout opravitelnost, recyklovatelnost a trvanlivost do ekodesignu;

systém obchodování s emisemi (ETS) 8 , jehož účelem je dosáhnout nákladově efektivního snižování emisí skleníkových plynů. Skleníkové plyny jsou nepřímo ovlivněny spotřebou energie výrobků, které spotřebovávají elektřinu a na něž se vztahují politiky v oblasti ekodesignu a označování energetickými štítky,

sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě COM(2014) 330 final 9 (strategie energetické bezpečnosti), které se zaměřuje na zajištění stabilních a dostatečných dodávek energie.

Obecné souvislosti

Ekodesign společně s legislativním rámcem pro označování energetickými štítky tvoří odrazující a podněcující tržní mechanismus, jehož cílem je snižovat emise uhlíku tím, že funguje jako faktor významně ovlivňující volbu spotřebitelů při nákupu energetických spotřebičů.

Oba tyto politické rámce napomáhají tomu, aby výrobky uváděné na trh EU podávaly tentýž výkon s využitím množství energie, které bude přibližně o jednu pětinu nižší. Předpokládá se, že do roku 2020 povede používání energetických štítků a požadavků na ekodesign v EU k úspoře energie ve výši přibližně 165 Mtoe (milionů tun ropného ekvivalentu), což odpovídá zhruba roční spotřebě primární energie v Itálii. V relativním vyjádření to představuje potenciální úsporu energie ve výši přibližně 9 % celkové spotřeby energie v EU a potenciální snížení emisí uhlíku o 7 %. V roce 2030 se předpokládá nárůst úspor na 15 % celkové spotřeby energie EU a na 11 % jejích celkových emisí uhlíku.

Chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí (např. skříně pro supermarkety, chladicí skříně na nápoje, malé mrazicí vitríny na zmrzlinu, pultové vitríny pro porcování zmrzliny a prodejní automaty) mají klíčový význam pro zachování kvality potravin v potravinovém řetězci v Unii, a kromě toho poskytují spotřebitelům jiné trvanlivé potraviny, např. nápoje, které jsou běžně konzumovány při teplotách nižších než teplota okolí. Při plnění této funkce však tyto spotřebiče spotřebovávají významné množství energie a významně přispívají k emisím skleníkových plynů, přičemž jejich roční spotřeba v zemích EU-28 činí přibližně 65 TWh, což odpovídá cca 0,46 % celkové konečné spotřeby energie v EU.

Práce na této skupině výrobků byla zahájena v letech 2004–2005. První přípravná studie o ekodesignu pro komerční chlazení v roce 2007 identifikovala příslušné environmentální aspekty chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí a analyzovala právní, technické, environmentální, ekonomické a behaviorální aspekty komerčního chlazení. Vyplynulo z ní, že existuje značný potenciál úspory energie. V letech 2013–2014 JRC tuto přípravnou studii aktualizovalo.

Tato přípravná studie a její aktualizace potvrdily stávající a nákladově efektivní potenciál snížení spotřeby energie. Cílem tohoto návrhu tedy je:

zavést energetický štítek pro odvětví komerčního chlazení s cílem umožnit spotřebitelům, kteří si chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí kupují, účinně a dostatečně rozlišovat mezi spotřebiči na trhu,

vytvořit pobídky pro výrobce k dalšímu vývoji energeticky účinných technologií a produktů a k jejich uvádění na trh,

přinášet úspory nákladů pro koncové uživatele,

snížit průměrnou spotřebu energie u komerčních chladicích skříní a kromě toho snížit emise skleníkových plynů, které u komerčního chlazení souvisejí především se spotřebou energie, ale také s únikem chladiva,

přispět ke konkurenceschopnosti průmyslu EU a jeho vedoucí roli v oblasti vysoce kvalitní výroby,

podpořit energetickou účinnost jako příspěvek k zabezpečení dodávek energie v rámci cíle Unie, kterým je dosažení 32,5% úspory spotřeby energie v EU do roku 2030, tím, že se zvýší uvádění energeticky účinných chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí na trh zavedením energetického štítku (a navrhovaných požadavků na ekodesign);

zavést konkrétní požadavky týkající se konce životnosti s cílem usnadnit demontáž skříní a splnění cílů směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU  10 (směrnice o OEEZ).

Soulad s platnými předpisy v dané oblasti politiky

Do oblasti působnosti nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 11 spadají i chladicí spotřebiče pro domácnost. Tyto chladicí spotřebiče jsou využívány především v prostředí domácnosti. Toto nařízení se v současné době rovněž reviduje. Návrh na jeho revizi vyjímá z jeho oblasti působnosti chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí, a tudíž se požadavky nebudou překrývat.

Oblast působnosti nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1094 12 zahrnuje profesionální chladicí boxy a šokové zchlazovače. Jedná se o chladicí spotřebiče, které se používají v profesionálním prostředí (např. v restauracích), ale nejsou určeny k vystavování zákazníkům ani jim nejsou přístupné. Tento návrh se nevztahuje na výrobky v oblasti působnosti nařízení o ekodesignu pro profesionální chlazení, proto nebude docházet k překrývání požadavků.

Nařízení o označování součástí energetickými štítky – kromě pravidel pro označování konečných výrobků energetickými štítky se požadavky na označování energetickými štítky mohou použít i pro součásti chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí. V současné době je v rámci označování energetickými štítky regulovaná jediná součást, a to světelné zdroje (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 13 ).

Soulad s ostatními politikami Unie

Pokud jde o spotřebu energie v oblasti komerčního chlazení, nebyly identifikovány žádné právní předpisy EU. Na komerční chlazení se vztahují příslušné právní předpisy Unie v oblasti bezpečnosti, a to jak mechanické, tak elektrické, a příslušné normy. Další právní předpisy upravující environmentální aspekty ve vztahu k zařízením pro komerční chlazení zahrnují:

Směrnice o OEEZ stanoví požadavky týkající se např. využití a recyklace odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), aby se snížily negativní dopady na životní prostředí, které jsou výsledkem produkce OEEZ a nakládání s ním a využívání zdrojů. Směrnice o OEEZ se vztahuje přímo na chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí. Prováděcí opatření týkající se ekodesignu mohou doplnit provádění směrnice o OEEZ tím, že zahrnou např. opatření týkající se materiálové účinnosti, čímž přispějí ke snižování množství odpadu, pokyny pro správnou montáž a demontáž, čímž přispějí k předcházení vzniku odpadů, a další;

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU 14 (směrnice RoHS) stanoví omezení pro používání šesti konkrétních nebezpečných materiálů a čtyř různých ftalátů v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ). Směrnice RoHS se nevztahuje výslovně na chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí, avšak předpokládá se, že elektronika v těchto spotřebičích bude v souladu s touto směrnicí vzhledem k provádění této směrnice v rámci obecného portfolia výrobků dodavatelů. Nevyskytuje se v ní žádný požadavek překrývající se s tímto návrhem.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 15 (nařízení o fluorovaných skleníkových plynech) kontroluje emise fluorovaných skleníkových plynů (F-plynů), včetně částečně fluorovaných uhlovodíků (HFC). Nařízení o fluorovaných skleníkových plynech se vztahuje na chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí. V tomto návrhu bylo rozhodnuto nezahrnout požadavky týkající se chladicích plynů, proto nebude docházet k překrývání požadavků.

Systém pro obchodování s emisemi (ETS) 16 stanoví strop pro celkové množství určitých skleníkových plynů, které mohou zařízení vypouštět. Tento strop se v průběhu času snižuje tak, aby celkové emise klesaly. V rámci tohoto stropu společnosti dostávají nebo si kupují emisní povolenky, se kterými mezi sebou mohou podle potřeby obchodovat. Rovněž mohou zakoupit omezený počet mezinárodních kreditů. Systém ETS se nevztahuje přímo na chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí, ale vztahuje se na výrobu elektřiny. To vede buď k nižším cenám ETS (což by následně mohlo snížit ceny elektřiny), nebo potřebě menšího snížení emisí v odvětvích ETS (nižší cíle v oblasti obnovitelné energie nebo menší snížení emisí uhlíku v průmyslu).

2.Právní základ, subsidiarita a proporcionalita

Právní základ

Navrhované nařízení je opatření v přenesené pravomoci přijaté v souladu s nařízením (EU) 2017/1369, zejména s články 11 a 16 tohoto nařízení. Právním základem pro jednání na úrovni EU prostřednictvím rámcové směrnice o ekodesignu a rámcového nařízení o označování energetickými štítky je článek 114 a článek 194 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) 17 . Článek 114 se týká „vytvoření a fungování vnitřního trhu“, zatímco článek 194 mimo jiné stanoví cíl EU „v rámci vytváření a fungování vnitřního trhu a s přihlédnutím k potřebě chránit a zlepšovat životní prostředí“, který má „zajistit bezpečnost dodávek energie v Unii“ a „podporovat energetickou účinnost a úspory energie, jakož i rozvoj nových a obnovitelných zdrojů energie“.

Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

Přijetí opatření o označování chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí energetickými štítky v rámci právních předpisů jednotlivých členských států by vedlo k překážkám volného pohybu zboží v rámci Unie. Taková opatření musí tudíž mít stejný obsah v celé Unii. V souladu se zásadou subsidiarity 18 je proto vhodné, aby bylo toto opatření přijato na úrovni Unie.

Výsledkem zasedání konzultačního fóra dne 2. července 2014 byla široká podpora členských států týkající se prováděcích opatření pro chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí na úrovni celé EU. EU se omezí pouze na stanovení legislativního rámce. Pokud jde o některé aspekty tohoto provádění, tj. dozor nad trhem a jeho sledování, nejsou k dosažení příslušných cílů nezbytná opatření na úrovni EU, jelikož tyto povinnosti nesou v souladu s rámcovou směrnicí o označování energetickými štítky členské státy.

Proporcionalita

Rámcové nařízení o označování energetickými štítky zahrnuje vlastní proporcionalitu a test významnosti v čl. 16 odst. 2, který uvádí, že akty v přenesené pravomoci stanoví výrobky, které splňují tato kritéria:

a)skupina výrobků by měla mít významný potenciál z hlediska úspor energie a případně jiných zdrojů;

b)modely s rovnocennou funkcí by se v rámci skupiny výrobků měly významně lišit v příslušných úrovních výkonnosti;

c)se skupinou výrobků by neměl být spojen žádný významný negativní dopad, pokud jde o cenovou dostupnost a náklady životního cyklu;

d)zavedení požadavků na označování energetickými štítky pro skupinu výrobků by nemělo mít významný negativní dopad na funkčnost výrobku během jeho používání.

Hodnocení návrhu z hlediska těchto požadavků bylo provedeno v posouzení dopadů. To dospělo k závěru, že návrh splňuje tato kritéria a dosahuje cílů popsaných v oddílu 1 této důvodové zprávy. V souladu se zásadou proporcionality toto opatření nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení daného cíle, kterým je stanovení harmonizovaných požadavků na označování chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí energetickými štítky.

Shrnutí navrhovaných opatření

V letech 2008–2009 a v letech 2014–2015 byla provedena dvě hodnocení dopadu. Výbor pro kontrolu regulace dne 7. července 2015 vydal kladné stanovisko s připomínkami. Byly posouzeny scénáře s různými úrovněmi energetické účinnosti; ve druhé studii se jednalo o následující scénáře:

a)scénář bez opatření, ve kterém se předpokládá, že mají pokračovat všechny další příslušné politiky a opatření na úrovni EU;

b)dobrovolná dohoda;

c)povinné pouze požadavky na ekodesign;

d)povinné pouze požadavky na označování energetickými štítky;

e)povinné požadavky na ekodesign a na označování energetickými štítky, které vstoupí v platnost ve třech postupně se zpřísňujících souborech;

f)povinné požadavky na ekodesign a na označování energetickými štítky, které vstoupí v platnost ve dvou postupně se zpřísňujících souborech.

Vzhledem k delšímu období mezi dokončením posouzení dopadů a konzultací mezi útvary byly požadavky navrhované v posouzení dopadů zkontrolovány a v případě potřeby aktualizovány v souladu s údaji o chladicích spotřebičích s přímou prodejní funkcí z roku 2017 na základě informací poskytnutých daným odvětvím a ve spolupráci s JRC.

Jako upřednostňovaný scénář byl ponechán scénář zahrnující požadavky na energetickou účinnost ve dvou stupních a energetický štítek. Odhaduje se, že do roku 2030 tento scénář povede k:

úsporám elektrické energie ve výši 19 TWh/rok (48 TWh/rok, pokud jde o primární energii) a úspory emisí skleníkových plynů ve výši 7,4 ekv. MtCO2/rok;

úsporám na ročních výdajích konečných uživatelů ve výši 2,9 miliardy EUR a dodatečnému příjmu z podnikání ve výši 0,4 miliardy EUR ročně,

sladění s technickým pokrokem a globálními požadavky na minimální energetickou účinnost v dalších ekonomikách,

přispění ke konkurenceschopnosti průmyslu EU a její vedoucí roli v oblasti vysoce kvalitní výroby,

ochraně malých a středních podniků.

Energetický štítek

Zatímco na chladicí spotřebiče pro domácnost a profesionální chladicí boxy se vztahují nařízení o označování energetickými štítky, u chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí tomu tak není. Navzdory tomu, že se jedná o výrobek prodávaný podniky podnikům, by označování energetickými štítky představovalo užitečný komunikační nástroj pro nákupní oddělení, který by jim při úvahách o nákupu pomohl zohlednit spotřebu energie jako jeden z nejdůležitějších faktorů. Jen minimální požadavky samy o sobě by navíc nemotivovaly trh k nákupu spotřebičů vybavených dveřmi, což představuje jedno z nákladově nejúčinnějších opatření, které lze přijmout za účelem zvýšení energetické účinnosti. Proto je navrhován energetický štítek, jehož úkolem je doplnit požadavky na ekodesign.

Návrh týkající se energetických štítků se bude používat od 1. září 2020. Třídy účinnosti jsou uvedeny v tabulce níže. Třídy označení energetickými štítky byly nastaveny tak, aby bylo dosaženo rozdělení datových bodů podobného normálnímu rozložení v jednotlivých energetických třídách. Očekává se, že třída A bude v roce 2020 prázdná. To je v souladu s rámcovým nařízením o označování energetickými štítky.

V návrhu jsou uvedeny parametry a další informace, které mají být zadány, zejména:

ve veřejné části databáze výrobků zřízené podle nařízení (EU) 2017/1369 (tuto část lze vytisknout jako informační list výrobku);

v části databáze věnované souladu, zřízené podle nařízení (EU) 2017/1369 (ta je součástí technické dokumentace).

Seznam parametrů, které mají být zadány do databáze výrobků, obsahuje nejen informace, které se vztahují výhradně k energetickému štítku a jeho ověřování, ale také veškeré informace užitečné pro koncové uživatele a pro orgány dozoru nad trhem, které jim umožní ověřit soulad s nařízením o ekodesignu zdrojů světla, které se v současné době připravuje.

Záměrem Komise je, aby se tento akt použil od stejného dne jako akt o ekodesignu, který se v současné době připravuje.

Třídy energetické účinnosti chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí

Třída energetické účinnosti

Index energetické účinnosti (EEI)

A

EEI < 10

B

10 ≤ EEI < 20

C

20 ≤ EEI < 35

D

35 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 65

F

65 ≤ EEI < 80

G

EEI ≥ 80

3.Výsledky hodnocení ex post, konzultací se zúčastněnými stranami a posouzení dopadů

Konzultace se zúčastněnými stranami

Během přípravných studií a před oběma zasedáními konzultačního fóra i po nich proběhly rozsáhlé konzultace se zúčastněnými stranami. V průběhu konzultací se zúčastněnými stranami byla rovněž shromážděna a analyzována doporučení externích odborníků.

Přípravná studie postupovala v souladu s metodikou pro ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (MEErP) 19 .

Tato studie se týkala chlazení s přímou prodejní funkcí (komerční chladicí skříně) a zahrnovala technickou, environmentální a ekonomickou analýzu, která identifikovala potřebu stanovení požadavků a možností politik.

Tato přípravná studie byla vypracována v otevřeném procesu, přičemž byly zohledněny příspěvky příslušných zúčastněných stran včetně výrobců a jejich sdružení, nevládních organizací zabývajících se životním prostředím, spotřebitelských organizací a zástupců členských států.

Pro usnadnění komunikace se zúčastněnými stranami byla vytvořena zvláštní internetová stránka první studie, na níž byly zveřejňovány průběžné výsledky a další relevantní materiály. V průběhu této studie se uskutečnila dvě otevřená konzultační setkání za účelem projednání této studie. Těchto otevřených konzultačních setkání se zúčastnilo široké spektrum zúčastněných stran včetně zástupců průmyslu, nevládních organizací a členských států.

Podle článku 18 směrnice 2009/125/ES 20 proběhly oficiální konzultace se zástupci členských států a zúčastněných stran prostřednictvím konzultačního fóra o ekodesignu. První konzultační fórum o komerčních chladničkách a mrazničkách se uskutečnilo dne 23. dubna 2010. Výsledkem této práce však nebyly návrhy opatření, neboť názory zúčastněných stran byly příliš různorodé a bylo nezbytné provést další analýzu.

Tento proces byl znovu zahájen v roce 2012. Středisko JRC intenzivně spolupracovalo se zúčastněnými stranami v rámci technické pracovní skupiny na aktualizaci přípravných prací a formulací technických možností prováděcích opatření.

Technická pracovní skupina pro komerční chlazení se skládala z odborníků zastupujících správní orgány členských států, průmysl, nevládní organizace a akademickou obec. Spolupracovali prostřednictvím webové stránky projektu 21 a poskytovali údaje, informace a/nebo písemné připomínky k předběžným návrhům přípravné studie. Proběhly dva semináře, z nichž jeden se konal dne 23. dubna 2013 v Seville a druhý dne 10. prosince 2013 v Bruselu. Technické pracovní skupině byly rozeslány tři dotazníky, které požadovaly aktualizace informací a údajů a shromažďovaly stanoviska týkající se oblasti působnosti právních předpisů, definic a spotřeby energie. Zúčastněné strany se zapojily do celé řady dvoustranných jednání a návštěv na místě v závodech na výrobu, zkoušky a demontáž.

Druhé zasedání konzultačního fóra se uskutečnilo dne 2. července 2014 a předcházelo mu rozeslání aktualizovaných pracovních dokumentů (vysvětlivek, návrhu nařízení o ekodesignu, návrhu nařízení o označování energetickými štítky a návrhů prozatímních metod).

V době, kdy vstoupila v platnost interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů 22 , byl již návrh nařízení mimo fázi, v níž se měla konat otevřená veřejná konzultace, a z tohoto důvodu se otevřená veřejná konzultace nekonala.

V období 2017–2018 bylo uspořádáno několik dvoustranných jednání se zástupci průmyslu a JRC s cílem aktualizovat údaje a požadavky vyplývající z posouzení dopadů. Předloha návrhu s aktualizovanými požadavky byla podrobena konzultaci mezi útvary, která proběhla v období od září do října 2018.

Zpětná vazba

V rámci programu zlepšování právní úpravy bylo vyhrazeno období pro zpětnou vazbu s cílem shromáždit další názory občanů a zúčastněných stran.

Komise obdržela devět odpovědí, z nichž dvě pocházely od nevládních organizací zabývajících se životním prostředím (22 % odpovědí), šest od podniků a podnikových sdružení (67 %) a jedna od subjektu veřejného sektoru (11 %). Čtyři respondenti zaslali svůj příspěvek z Belgie, dva z Německa, dva ze Švýcarska, jeden z Nizozemska a jeden ze Švédska. Sedm respondentů představovaly malé a střední podniky (odvětvová sdružení a nevládní organizace byly rovněž registrovány jako malé a střední podniky, ačkoli zastupují velký podíl dotčeného průmyslového odvětví a spotřebitelů) a zbývající dva velké podniky.

Nevládní organizace usilovaly zejména o transparentnost vzorce pro energetickou účinnost a navrhovaly ho zjednodušit zrušením korekčních faktorů, zasazovaly se také o nastavení úrovně EEI u mrazicích vitrín na zmrzlinu na 80 v kategorii T1 a 50 v kategorii T2 a o další zpřísnění požadavků na účinné využívání zdrojů.

Dotčené průmyslové odvětví navrhovalo zejména podrobněji rozlišit skupiny výrobků, snížit úrovně požadavků u skříní se vzdáleným agregátem a integrovaných skříní, zdůrazňovalo, že je třeba definovat referenční model pro zkoušení, zajistit soulad s normami a jeho příspěvky se rovněž týkaly chlazených karuselových výdejních strojů a obslužných pultů na ryby s vločkovým ledem, které navrhovalo vyloučit z oblasti působnosti tohoto nařízení.

Posouzení dopadů

Posouzení dopadů se požaduje, pokud je pravděpodobné, že očekávané ekonomické, environmentální nebo sociální dopady akce EU budou významné. V letech 2014–2015 bylo provedeno posouzení dopadů nařízení o ekodesignu a o označování chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí energetickými štítky.

Bylo založeno na údajích shromážděných v rámci přípravné studie. Tým provádějící studii posouzení dopadů shromáždil doplňkové údaje a informace a projednal je se zástupci průmyslu, s odborníky a s dalšími zúčastněnými stranami včetně zástupců členských států.

Obecně platí, že všechny zúčastněné strany podporují požadavky na ekodesign a na označování chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí energetickými štítky. Zejména většina zástupců evropského průmyslu podporuje co nejrychlejší zavedení příslušných právních předpisů: jsou toho názoru, že nové požadavky by stimulovaly inovace a umožnily by průmyslu lépe plánovat investice do nových produktů.

Volba nástroje

Navrhovaná podoba akce je přímo použitelné nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2017/1369.

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) …/...

ze dne 11.3.2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU 23 , a zejména na články 11 a 16 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Nařízení (EU) 2017/1369 zmocňuje Komisi k přijetí aktů v přenesené pravomoci, pokud jde o označování štítky nebo změnu stupnice pro označování energetickými štítky skupin výrobků představujících významný potenciál pro úspory energie a případně jiných zdrojů.

(2)Sdělení Komise COM(2016) 773 final 24 (pracovní plán pro ekodesign), vypracované Komisí podle čl. 16 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES 25 , stanoví pracovní priority v rámci pro ekodesign a označování energetickými štítky na období 2016–2019. Chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí patří mezi skupiny výrobků spojených se spotřebou energie, které je třeba považovat za prioritní při vypracovávání přípravných studií a případném přijímání opatření.

(3)Opatření z pracovního plánu pro ekodesign mají odhadovaný potenciál k dosažení celkem více než 260 TWh ročních úspor v konečné spotřebě energie v roce 2030, což odpovídá snížení emisí skleníkových plynů přibližně o 100 milionů tun ročně v roce 2030. Chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí jsou jednou ze skupin výrobků uvedených v pracovním plánu pro ekodesign, přičemž se odhaduje, že v roce 2030 dosáhnou ročních úspor v konečné spotřebě energie ve výši 48 TWh.

(4)Komise vypracovala dvě přípravné studie, které se zabývají technickými, environmentálními a ekonomickými vlastnostmi chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí, které se obvykle užívají v Unii. Tyto studie byly vypracovány v úzké spolupráci se zúčastněnými stranami a partnery ze zemí Unie a třetích zemí. Výsledky těchto studií byly zveřejněny a předloženy konzultačnímu fóru zřízenému článkem 14 nařízení (EU) 2017/1369.

(5)Přípravné studie dospěly k závěru, že existuje potřeba zavést revidované požadavky pro označování chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí energetickými štítky.

(6)Tyto přípravné studie zjistily, že nejvýznamnějším environmentálním aspektem chladicích zařízení s funkcí přímého prodeje je spotřeba energie ve fázi užívání.

(7)Přípravné studie ukázaly, že spotřeba elektřiny u výrobků, na které se vztahuje toto nařízení, může být nadále významně snížena opatřením týkajícím se označování energetickými štítky se zaměřením na chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí.

(8)Toto nařízení by se mělo vztahovat na následující chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí: chladicí skříně pro supermarkety (mrazničky nebo chladničky), chladicí skříně na nápoje, malé mrazicí vitríny na zmrzlinu, pultové vitríny pro porcování zmrzliny a chlazené prodejní automaty.

(9)Minibary a spotřebiče pro uchovávání vína s prodejní funkcí by se neměly považovat za chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí, a měly by proto být z oblasti působnosti tohoto nařízení vyňaty, neboť spadají do oblasti působnosti nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/XXX [OP – vložte odkaz na nařízení C(2019)1806] 26 .

(10)Svislé boxy bez cirkulace vzduchu patří mezi profesionální chladicí spotřebiče a jsou definované v nařízení Komise (EU) 2015/1095 27 , a proto by měly být z oblasti působnosti tohoto nařízení vyňaty.

(11)Chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí, které jsou vystavovány na veletrzích, by měly být opatřeny energetickým štítkem v případě, že první kus modelu již byl uveden na trh nebo je uváděn na trh na veletrhu.

(12)Příslušné parametry výrobku by se měly měřit pomocí spolehlivých, přesných a reprodukovatelných metod. Tyto metody by měly zohledňovat uznávané nejmodernější metody měření, včetně harmonizovaných norem přijatých evropskými normalizačními orgány, jež jsou uvedeny v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 28 , jsou-li k dispozici.

(13)Terminologie a zkušební metody podle tohoto nařízení jsou v souladu s terminologií a zkušebními metodami přijatými v rámci norem EN 16901, EN 16902, EN 50597 a EN ISO 23953-2.

(14)Vzhledem k tomu, že prodeje výrobků spojených se spotřebou energie se stále častěji uskutečňují prostřednictvím internetových hostingových platforem, a nikoli přímo z internetových stránek dodavatelů, mělo by být jasně stanoveno, že internetové prodejní platformy by měly odpovídat za to, že umožní zobrazení štítku poskytnutého dodavatelem v blízkosti údaje o ceně. Měly by obchodníka o této povinnosti informovat, ale neměly by odpovídat za správnost nebo obsah poskytnutého štítku a informačního listu výrobku. Podle čl. 14 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES 29 o elektronickém obchodu by však internetové hostingové platformy měly urychleně přijmout opatření k odstranění informací o daném výrobku nebo znemožnění přístupu k nim, jestliže jsou si vědomy nesouladu (např. chybějící, neúplný nebo nesprávný štítek nebo informační list výrobku), například pokud je o tom informoval orgán dozoru nad trhem. Na dodavatele prodávajícího přímo konečným uživatelům prostřednictvím svých vlastních internetových stránek se vztahují povinnosti týkající se prodeje na dálku uvedené v článku 5 nařízení (EU) 2017/1369.

(15)Opatření uvedená v tomto nařízení projednávalo konzultační fórum a odborníci z členských států v souladu s články 14 a 18 nařízení (EU) 2017/1369.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Předmět a oblast působnosti

1.Toto nařízení stanoví požadavky na označování štítky a poskytování doplňujících informací o výrobku, pokud jde o chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí napájené ze sítě , včetně spotřebičů prodávaných pro chlazení jiných produktů než potravin.

2.Toto nařízení se nevztahuje na:

a)chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí, které jsou napájeny výlučně jinými zdroji energie než elektřinou;

b)chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí, které nepoužívají odpařovací kompresní cyklus chlazení;

c)vzdálené součásti, jako je kondenzační jednotka, kompresor nebo jednotka pro kondenzaci vody, k nimž musí být skříň se vzdáleným agregátem připojena, aby fungovala;

d)chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí pro zpracování potravin;

e)chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí, které byly speciálně zkoušeny a schváleny pro skladování léků a vědeckých vzorků;

f)chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí určené k prodeji a vystavování živých potravin, jako jsou chladicí spotřebiče určené k prodeji a vystavování živých ryb, měkkýšů a korýšů, chlazená akvária a vodní nádrže;

g)saladety;

h)vodorovné obslužné pulty s vestavěnou zásobní přihrádkou, které jsou určeny k provozu za provozních teplot chlazení;

i)chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí, které nemají vestavěný systém pro chlazení a fungují na základě vedení chlazeného vzduchu, který je vyráběn externí jednotkou pro chlazení vzduchu; nejsou zde zahrnuty skříně se vzdáleným agregátem ani chlazené výdejní stroje kategorie 6, definované v tabulce 4 přílohy IV;

j)rohové skříně;

k)výdejní stroje, které jsou určeny k provozu za provozních teplot mrazení;

l)obslužné pulty na ryby s vločkovým ledem;

m)profesionální chladicí boxy, šokové zchlazovače, kondenzační jednotky a procesní chladiče definované v nařízení (EU) 2015/1095;

n)spotřebiče pro uchovávání vína a minibary.

Článek 2
Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1.„chladicím spotřebičem s přímou prodejní funkcí“ izolovaná skříň s jedním nebo několika prostory, které jsou regulovány na určitou teplotu, chlazená přirozenou nebo nucenou konvekcí s využitím jednoho nebo několika prostředků spotřebovávajících energii a určená k vystavování a prodeji, s asistencí nebo bez asistence obsluhy, potravin a jiných produktů zákazníkům při stanovených teplotách nižších než teplota okolí, která je přístupná přímo přes otevřené strany nebo prostřednictvím jedněch či několika dveří či zásuvek nebo oběma způsoby, včetně chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí s prostorami pro uchovávání potravin a jiných produktů, které nejsou přístupné zákazníkům, kromě minibarů a spotřebičů pro uchovávání vína;

2.„potravinami“ potrava, složky potravy, nápoje včetně vína a další produkty primárně používané ke spotřebě, které je třeba uchovávat chlazené za stanovených teplot;

3.„kondenzační jednotkou“ výrobek s nejméně jedním elektricky poháněným kompresorem a jedním kondenzátorem, schopný zchladit a nepřetržitě udržovat nízkou nebo střední teplotu v chladicím spotřebiči či systému, přičemž se použije cyklus komprese páry, jakmile je připojen k výparníku a expanznímu zařízení, jak je definováno v nařízení (EU) 2015/1095;

4.„skříní se vzdáleným agregátem“ chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, který se skládá ze sestavy součástí smontovaných ve výrobě, jež k tomu, aby sloužila jako chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, vyžaduje doplňkové připojení ke vzdáleným součástem (kondenzační jednotce a/nebo kompresoru a/nebo jednotce pro kondenzaci vody), které nejsou nedílnou součástí skříně;

5.„chladicím spotřebičem s přímou prodejní funkcí pro zpracování potravin“ chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, který je speciálně zkoušen a schválen pro zpracování potravin, jako jsou výrobníky zmrzliny nebo chlazené výdejní stroje vybavené mikrovlnnou troubou nebo výrobníky ledu; nejsou zde zahrnuty chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí vybavené jedním prostorem určeným speciálně pro zpracování potravin, který představuje méně než 20 % celkového užitného objemu spotřebiče;

6.„užitným objemem“ část hrubého objemu jakéhokoli prostoru, která zůstane po odečtení objemu součástí a prostor, jež nelze využít ke skladování a vystavování potravin a jiných produktů, v decimetrech krychlových (dm³) nebo litrech (l);

7.„hrubým objemem“ vnitřní objem výstelky prostoru bez vnitřního příslušenství a s uzavřenými dveřmi nebo víkem, v decimetrech krychlových (dm3) nebo litrech (l);

8.„speciálně zkoušeným a schváleným“ výrobkem výrobek splňující všechny tyto požadavky:

a)byl speciálně navržen a zkoušen pro dané provozní podmínky nebo použití podle uvedených právních předpisů Unie nebo souvisejících aktů, příslušných právních předpisů členského státu a/nebo příslušných evropských nebo mezinárodních norem;

b)jsou k němu přiloženy doklady, které je třeba zahrnout do technické dokumentace, ve formě certifikátu, značky schválení typu či zkušebního protokolu osvědčující, že výrobek byl pro uvedené provozní podmínky nebo použití speciálně schválen;

c)je uváděn na trh speciálně pro uvedené provozní podmínky nebo použití, jak prokazuje přinejmenším technická dokumentace, informace poskytované k výrobku a jakékoli reklamní nebo marketingové materiály;

9.„saladetou“ chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí s jedněmi nebo několika dveřmi či zásuvkami ve svislé rovině, jenž má na vrchní ploše drážky, do nichž lze zasunout skladovací zásobníky určené k dočasnému uchovávání potravin, ke kterým je třeba mít snadný přístup (například přísady na pizzu nebo do salátu);

10.„vodorovným obslužným pultem s vestavěnou zásobní přihrádkou“ vodorovná skříň s pomocnou obsluhou, jež zahrnuje chlazenou zásobní přihrádku s objemem nejméně 100 litrů (l) na metr (m) délky, která je obvykle umístěna v jeho spodní části;

11.„vodorovnou skříní“ chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí s vodorovným přístupovým otvorem v horní části, který je přístupný shora;

12.„provozní teplotou chlazení“ teplota mezi –3,5 stupni Celsia (°C) a 15 stupni Celsia (°C) u spotřebičů vybavených systémy hospodaření s energií za účelem úspory energie a mezi –3,5 stupni Celsia (°C) a 10 stupni Celsia (°C) u spotřebičů, které systémy hospodaření s energií za účelem úspory energie vybaveny nejsou;

13.„provozní teplotou“ referenční teplota uvnitř prostoru během zkoušení;

14.„chlazeným výdejním strojem“ chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, který je navržen tak, aby přijímal od spotřebitelů platby nebo žetony a vydával jim za ně chlazené potraviny nebo jiné produkty, aniž by na místě musela zasáhnout pracovní síla;

15.„rohovou skříní“ chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, který slouží k dosažení geometrické kontinuity mezi dvěma lineárními skříněmi svírajícími úhel a/nebo tvořícími oblouk. Rohová skříň nemá rozpoznatelnou podélnou osu nebo délku, neboť se skládá pouze z tvaru vyplňujícího prostor (klínu apod.) a není konstruována tak, aby fungovala jako samostatná chladicí jednotka. Oba konce rohové skříně svírají úhel mezi 30° a 90°;

16.„provozní teplotou mrazení“ teplota nižší než –12 stupňů Celsia (°C);

17.„obslužným pultem na ryby s vločkovým ledem“ vodorovná skříň s obsluhou, určená a na trh uváděná speciálně pro vystavování čerstvých ryb. Vyznačuje se tím, že má na své svrchní straně vrstvu vločkového ledu, která se používá k udržování teploty vystavených čerstvých ryb. a že má rovněž vestavěný odtok;

18.„spotřebičem pro uchovávání vína“ chladicí spotřebič s pouze jedním typem prostoru pro uchovávání vína s přesnou regulací teploty pro dané podmínky uchovávání a cílovou teplotu, vybavený protivibračními opatřeními, který je definován v nařízení (EU) 2019/XXX [OP – vložte odkaz na nařízení C(2019)1806];

19.„prostorem“ uzavřený prostor v chladicím spotřebiči s přímou prodejní funkcí, oddělený od jiného prostoru (jiných prostorů) pomocí přepážky, nádoby nebo podobné konstrukce, který je přímo přístupný prostřednictvím jedněch či několika vnějších dveří, přičemž může být sám rozdělen na dílčí prostory. Pro účely tohoto nařízení se „prostorem“ rozumí jak prostor, tak dílčí prostor, není-li uvedeno jinak;

20.„vnějšími dveřmi“ část chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí, kterou lze otevřít nebo odejmout alespoň tak, aby bylo možné vložit produkty dovnitř chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí nebo je z něj vyjmout ven;

21.„dílčím prostorem“ uzavřený prostor v rámci prostoru, který má jiné rozmezí provozní teploty než prostor, ve kterém se nachází;

22.„minibarem“ chladicí spotřebič o celkovém objemu nejvýše 60 litrů, který je primárně určen k uchovávání a prodeji potravin v hotelových pokojích a podobných prostorách, jak je definován v nařízení (EU) 2019/XXX [OP – vložte odkaz na nařízení C(2019)1806];

23.„místem prodeje“ místo, kde jsou chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí vystaveny nebo nabízeny k prodeji, pronájmu či prodeji na splátky;

24.„indexem energetické účinnosti“ (EEI) indexové číslo představující relativní energetickou účinnost chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí, vyjádřené v procentech a vypočtené podle bodu 2 přílohy IV.

Článek 3
Povinnosti dodavatelů

1.Dodavatelé zajistí, aby:

a)každý chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí byl dodán s tištěným štítkem v provedení stanoveném v příloze III;

b)parametry informačního listu výrobku uvedené v příloze V byly nahrány do databáze výrobků;

c)pokud o to výslovně požádá obchodník, byl informační list výrobku k dispozici v tištěné podobě;

d)obsah technické dokumentace, jak je uveden v příloze VI, byl zadán do databáze výrobků;

e)jakákoli vizuální reklama na konkrétní model chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí obsahovala třídu energetické účinnosti a rozpětí tříd energetické účinnosti dostupné na štítku v souladu s přílohou VII;

f)jakýkoli technický propagační materiál nebo jiný propagační materiál týkající se konkrétního modelu chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí, včetně technických propagačních materiálů nebo jiných propagačních materiálů na internetu, obsahoval třídu energetické účinnosti daného modelu a rozpětí tříd energetické účinnosti dostupné na štítku v souladu s přílohami VII a VIII.

g)pro každý model chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí byl obchodníkům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v příloze III;

h)pro každý model chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí byl obchodníkům k dispozici elektronický informační list výrobku uvedený v příloze V.

2.Třída energetické účinnosti se musí zakládat na indexu energetické účinnosti vypočítaném podle přílohy II.

Článek 4
Povinnosti obchodníků

Obchodníci zajistí, aby:

a)každý chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí byl v místě prodeje spotřebiče, včetně veletrhů, označen energetickým štítkem poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 odst. 1 písm. a), přičemž u vestavných spotřebičů musí být štítek umístěn tak, aby byl jasně viditelný, a u ostatních chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí tak, aby byl zřetelně viditelný na vnější straně přední nebo horní části chladicího spotřebiče;

b)v případě prodeje na dálku byly štítek a informační list výrobku poskytovány v souladu s přílohami VII a VIII;

c)jakákoli vizuální reklama na konkrétní model chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí, včetně reklamy na internetu, obsahovala třídu energetické účinnosti a rozpětí tříd energetické účinnosti dostupné na štítku v souladu s přílohou VII a VIII;

d)jakýkoli technický propagační materiál nebo jiný propagační materiál týkající se konkrétního modelu chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí, včetně technických propagačních materiálů nebo jiných propagačních materiálů na internetu, který popisuje jeho konkrétní technické parametry, obsahoval třídu energetické účinnosti daného modelu a rozpětí tříd energetické účinnosti dostupné na štítku v souladu s přílohou VII a VIII.

Článek 5
Povinnosti internetových hostingových platforem

Pokud poskytovatel hostingových služeb podle článku 14 směrnice 2000/31/ES umožní přímý prodej chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí prostřednictvím svých internetových stránek, umožní poskytovatel služeb zobrazení elektronického štítku a elektronického informačního listu výrobku poskytnutého obchodníkem na zobrazovacím mechanismu v souladu s ustanoveními přílohy VIII a informuje obchodníka o povinnosti je zobrazit.

Článek 6
Metody měření

Informace, které mají být poskytnuty na základě článků 3 a 4, se získají spolehlivými, přesnými a reprodukovatelnými metodami měření a výpočtů, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření a výpočtů stanovené v příloze IV.

Článek 7
Postup ověřování pro účely dozoru nad trhem

Členské státy použijí při provádění kontrol v rámci dozoru nad trhem podle čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 postup ověřování uvedený v příloze IX.

Článek 8
Přezkum

Komise přezkoumá toto nařízení s ohledem na technický pokrok a výsledky tohoto posouzení včetně případné předlohy návrhu na revizi nařízení předloží konzultačnímu fóru nejpozději do [Úřad pro publikace – uveďte datum: čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost]. Přezkum mimo jiné posoudí:

a)třídy energetické účinnosti;

b)možnost zabývat se aspekty oběhového hospodářství;

c)zda je proveditelné dále zpřesnit klasifikaci výrobků, mimo jiné s přihlédnutím k rozdílu mezi integrovanými skříněmi a skříněmi se vzdáleným agregátem.

Článek 9
Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

Použije se ode dne 1. března 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11.3.2019

   Za Komisi

   předseda
   Jean-Claude JUNCKER

(1)     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 1).
(2)     Study on the impact of the energy label – and potential changes to it – on consumer understanding and on purchase decisions (Studie o dopadu energetického štítku – a jeho potenciálních změn – na informovanost spotřebitelů a jejich nákupní rozhodnutí) – LE London Economics a IPSOS, říjen 2014.
(3)     Sdělení Komise – Pracovní plán pro ekodesign (COM(2016)773 final, Brusel, 30. listopadu 2016).
(4)    Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, výboru regionů a Evropské investiční bance: Rámcová strategie k vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu, (COM(2015) 80 final, Brusel, 25. 2. 2015).
(5)     https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement.  
(6)    http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html .
(7)     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství“, COM/2015/614 final, Brusel, 2. 12. 2015.
(8)     https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_cs.
(9)     Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě „Evropská strategie energetické bezpečnosti“, (COM(2014) 330 final, Brusel, 25. 8. 2014).
(10)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 38).
(11)     Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů pro domácnost (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 17).
(12)    Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1094 ze dne 5. května 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích profesionálních chladicích boxů (Úř. věst. L 177, 8.7.2015, s. 2).
(13)     Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 ze dne 12. července 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických světelných zdrojů a svítidel (Úř. věst. L 258, 26.9.2012, s. 1).
(14)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (dále jen „směrnice RoHS“) (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88).
(15)     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 195).
(16)    https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_cs
(17)    Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. C 326, 26.10.2012, s. 47).
(18)    Účelem zásady subsidiarity tak, jak je definována v článku 5 Smlouvy o založení Evropské unie, je zajistit, aby byla rozhodnutí přijímána co nejblíže občanům; Unie by měla přijímat opatření pouze v oblastech, které spadají do její výlučné pravomoci a jejichž cílů nelze dosáhnout účinněji na základě opatření přijatých na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni.
(19)     Kemna, R.B.J., Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products (MEErP) – část 2, VHK pro Evropskou komisi, 2011 (MEErP).
(20)     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10).
(21)     http://susproc.jrc.ec.europa.eu/comrefrig/index.html .
(22)    Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou Komisí ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1).
(23)    Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 1.
(24)    Sdělení Komise. Pracovní plán pro ekodesign na období 2016–2019, COM(2016) 773 final, 30. 11. 2016.
(25)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10).
(26)    Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/XXX [OP – vložte úplný odkaz na nařízení C(2019)1806 v Úř. věst.]).
(27)    Nařízení Komise (EU) 2015/1095 ze dne 5. května 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign profesionálních chladicích boxů, šokových zchlazovačů, kondenzačních jednotek a procesních chladičů (Úř. věst. L 177, 8.7.2015, s. 19).
(28)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).
(29)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).
Top

PŘÍLOHA I
Definice pro účely příloh

Použijí se tyto definice:

1)„chladicí skříní na nápoje“ se rozumí chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, jehož účelem je stanovenou rychlostí zchladit balené nápoje nepodléhající zkáze, s výjimkou vína, které do něho byly vloženy při teplotě okolí a které jsou určeny k prodeji při stanovených teplotách nižších, než je teplota okolí. Chladicí skříň na nápoje umožňuje přístup k nápojům přímo přes otevřené strany nebo prostřednictvím jedněch či několika dveří či zásuvek, nebo oběma způsoby. V obdobích, kdy není po obsahu chladicí skříně poptávka, se může teplota uvnitř chladicí skříně zvýšit za účelem úspory energie vzhledem k tomu, že se jedná o nápoje nepodléhající zkáze;

2)„mrazicí vitrínou na zmrzlinu“ se rozumí vodorovná uzavřená skříň určená ke skladování a/nebo vystavování a prodeji balené zmrzliny, u níž má spotřebitel k balené zmrzlině přístup po otevření neprůhledného nebo průhledného víka na svrchní straně, s užitným objemem ≤ 600 litrů (L) a v případě mrazicích vitrín na zmrzlinu s průhledným víkem s podílem užitného objemu a celkové distribuční plochy ≥ 0,35 metru (m);

3)„průhledným víkem“ se rozumí dveře z průhledného materiálu, který pokrývá alespoň 75 % povrchu dveří a který umožňuje uživateli, aby produkty přes dveře jasně viděl;

4)„celkovou distribuční plochou“ se rozumí celková viditelná plocha potravin a jiných produktů, včetně plochy viditelné skrze prosklení, definovaná jako součet ploch vodorovných a svislých průmětů užitného objemu, vyjádřená v metrech čtverečních (m²);

5)„kódem QR“ se rozumí maticový kód uvedený na energetickém štítku modelu výrobku, který odkazuje na informace o daném modelu ve veřejné části databáze výrobků;

6)„roční spotřebou energie“ (AE) se rozumí průměrná denní spotřeba energie vynásobená 365 (počet dní v roce), vyjádřená v kilowatthodinách za rok (kWh/rok) a vypočítaná v souladu s bodem 2 písm. b) přílohy IV;

7)„denní spotřebou energie“ (Edaily) se rozumí energie spotřebovaná chladicím spotřebičem s přímou prodejní funkcí za 24 hodin při referenčních podmínkách, vyjádřená v kilowatthodinách za den (kWh/24h);

8)„normalizovanou roční spotřebou energie“ (SAE) se rozumí referenční roční spotřeba energie chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí vyjádřená v kilowatthodinách za rok (kWh/rok) a vypočítaná podle bodu 2 písm. c) přílohy IV;

9)„M“ a „N“ se rozumí parametry modelování, které zohledňují celkovou distribuční plochu nebo závislost spotřeby energie na objemu; jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3 přílohy IV;

10)„teplotním koeficientem“ (C) se rozumí korekční faktor, který zohledňuje rozdíl v provozní teplotě;

11)„faktorem třídy klimatu“ (CC) se rozumí korekční faktor, který zohledňuje rozdíl v okolních podmínkách, pro něž je chladicí spotřebič zkonstruován;

12)„P“ se rozumí korekční faktor, který zohledňuje rozdíl mezi integrovanými skříněmi a skříněmi se vzdáleným agregátem;

13)„integrovanou skříní“ se rozumí chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, který má vestavěný chladicí systém zahrnující kompresor a kondenzační jednotku;

14)„pultovou vitrínou pro porcování zmrzliny“ se rozumí chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, ve kterém lze zmrzlinu skladovat, vystavovat a nabírat v předepsaných teplotních rozmezích stanovených v tabulce 4 přílohy IV;

15)„svislou skříní“ se rozumí chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí se svislým nebo šikmým přístupovým otvorem;

16)„svislou skříní se šikmým přístupovým otvorem“ se rozumí svislá skříň se svislým nebo šikmým přístupovým otvorem, jejíž celková výška nepřesahuje 1,5 metru (m);

17)„kombinovanou skříní“ se rozumí chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, který kombinuje směry vystavování a otevírání svislé a vodorovné skříně;

18)„skříní pro supermarkety“ se rozumí chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, určený k prodeji a vystavování potravin a jiných produktů v maloobchodní oblasti, například v supermarketech. Za skříně pro supermarkety se nepovažují chladicí skříně na nápoje, chlazené výdejní stroje, pultové vitríny pro porcování zmrzliny a mrazicí vitríny na zmrzlinu;

19)„chladničkou“ chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, který trvale udržuje teplotu produktů skladovaných ve skříni na provozní teplotě chlazení;

20)„mrazničkou“ chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, který trvale udržuje teplotu produktů skladovaných ve skříni na provozní teplotě mrazení;

21)„skříní s kontejnerovým regálem“ se rozumí skříň pro supermarkety, která umožňuje vystavovat zboží přímo na paletách nebo v kontejnerech, které mohou být umístěny uvnitř skříně, a to zdvižením, posunutím nebo vyjmutím spodní přední části, pokud je jí skříň opatřena;

22)„M-balíčkem“ se rozumí zkušební balíček vybavený zařízením k měření teploty;

23)„prodejním automatem s několika teplotami“ se rozumí chlazený prodejní automat, který obsahuje nejméně dva prostory s odlišnými provozními teplotami;

24)„zobrazovacím mechanismem“ se rozumí jakákoli zobrazovací jednotka včetně dotykového displeje, nebo jiná vizuální technologie použitá pro zobrazování internetového obsahu uživatelům;

25)„dotykovým displejem“ se rozumí displej reagující na dotek, například displej tabletu, počítače typu „slate“ nebo chytrého telefonu;

26)„vnořeným zobrazením“ se rozumí vizuální rozhraní, v němž se k obrázku či sadě údajů přistupuje kliknutím pomocí myši nebo ukázáním myší na jiný obrázek či sadu údajů nebo rozevřením jiného obrázku či sady údajů gestem na dotykovém displeji;

27)„alternativním textem“ se rozumí text poskytnutý jako alternativa grafiky, který umožňuje poskytnout informace v negrafické formě v situaci, kdy zobrazovací zařízení nejsou schopna grafiku vykreslit, nebo jako pomůcka pro usnadnění přístupu, například jako vstup do aplikací pro syntézu řeči.

PŘÍLOHA II
Třídy energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí se stanoví na základě jeho EEI podle tabulky 1.

Tabulka 1: Třídy energetické účinnosti chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí

Třída energetické účinnosti

EEI

A

EEI < 10

B

10 ≤ EEI < 20

C

20 ≤ EEI < 35

D

35 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 65

F

65 ≤ EEI < 80

G

EEI ≥ 80

Index energetické účinnosti (EEI) chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí se určí podle přílohy IV bodu 2.

PŘÍLOHA III
Energetický štítek pro chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí

1.ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO CHLADICÍ SPOTŘEBIČE S PŘÍMOU PRODEJNÍ FUNKCÍ, S VÝJIMKOU CHLADICÍCH SKŘÍNÍ NA NÁPOJE A MRAZICÍCH VITRÍN NA ZMRZLINU

1.1.Energetický štítek:

1.2.Na energetickém štítku musí být uvedeny tyto informace:

I.kód QR;

II.název nebo ochranná známka dodavatele;

III.identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

IV.stupnice tříd energetické účinnosti od A do G;

V.třída energetické účinnosti určená v souladu s přílohou II;

VI.hodnota AE v kWh za rok a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

VII.

u chlazených výdejních strojů: součet užitných objemů všech prostorů s provozními teplotami chlazení, vyjádřený v litrech (l) a zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

u všech ostatních chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí: součet distribučních ploch s provozními teplotami chlazení, vyjádřený v metrech čtverečních (m²) a zaokrouhlený na dvě desetinná místa;

u chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí, které neobsahují prostory s provozními teplotami chlazení: piktogram a hodnoty v litrech (l) nebo metrech čtverečních (m²) podle oddílu VII se neuvádějí;

VIII.

u chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí, v nichž všechny prostory s provozní teplotou chlazení mají stejnou teplotní třídu, kromě chlazených výdejních strojů:

teplota nahoře: nejvyšší teplota nejteplejšího M-balíčku v prostoru/prostorech s provozními teplotami chlazení ve stupních Celsia (°C) a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo, jak je uvedena v tabulce 4;

teplota dole: nejnižší teplota nejchladnějšího M-balíčku v prostoru/prostorech s provozními teplotami chlazení ve stupních Celsia (°C) a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo, nebo nejvyšší minimální teplota všech M-balíčků v prostoru/prostorech s provozními teplotami chlazení ve stupních Celsia (°C) a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo, jak je uvedena v tabulce 4;

u chlazených výdejních strojů:

teplota nahoře: maximální naměřená teplota produktu v prostoru/prostorech s provozními teplotami chlazení ve stupních Celsia (°C) a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo, jak je uvedena v tabulce 4;

teplota dole: teplota se neuvádí;

u chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí, které neobsahují prostory s provozními teplotami chlazení, se piktogram a hodnoty ve stupních Celsia (°C) podle oddílu VIII neuvádějí;

IX.

u všech chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí, kromě výdejních strojů: součet distribučních ploch s provozními teplotami mrazení, vyjádřený v metrech čtverečních (m2) a zaokrouhlený na dvě desetinná místa;

u chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí, které neobsahují prostory s provozními teplotami mrazení: piktogram a hodnoty v metrech čtverečních (m²) podle oddílu IX se neuvádějí;

X.

u chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí, v nichž všechny prostory s provozní teplotou mrazení mají stejnou teplotní třídu, kromě chlazených výdejních strojů:

teplota nahoře: nejvyšší teplota nejteplejšího M-balíčku v prostoru/prostorech s provozními teplotami mrazení ve stupních Celsia (°C) a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo, jak je uvedena v tabulce 4;

teplota dole: nejnižší teplota nejchladnějšího M-balíčku v prostoru/prostorech s provozními teplotami mrazení ve stupních Celsia (°C) a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo, nebo nejvyšší minimální teplota všech M-balíčků v prostoru/prostorech s provozními teplotami mrazení ve stupních Celsia (°C) a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo, jak je uvedena v tabulce 4;

u chlazených výdejních strojů:

teplota nahoře: maximální naměřená teplota produktu v prostoru/prostorech s provozními teplotami mrazení ve stupních Celsia (°C) a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo, jak je uvedena v tabulce 4;

teplota dole: teplota se neuvádí;

u chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí, které neobsahují prostory s provozními teplotami mrazení: piktogram a hodnoty ve stupních Celsia (°C) podle oddílu X se neuvádějí;

XI.číslo tohoto nařízení, tj. „2019/XXX“ [OP – vložte číslo tohoto nařízení do tohoto bodu a do pravého rohu energetického štítku].2.ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO CHLADICÍ SKŘÍNĚ NA NÁPOJE

2.1.Energetický štítek:

2.2.Na energetickém štítku musí být uvedeny tyto informace:

I.kód QR;

II.název nebo ochranná známka dodavatele;

III.identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

IV.stupnice tříd energetické účinnosti od A do G;

V.třída energetické účinnosti určená v souladu s přílohou II;

VI.hodnota AE v kWh za rok a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

VII.součet hrubých objemů všech prostorů s provozními teplotami chlazení, vyjádřený v litrech (l) a zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

VIII. nejvyšší průměrná teplota prostoru ze všech prostorů s provozními teplotami chlazení ve stupních Celsia (°C) a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo, jak je uvedena v tabulce 5;

IX. nejteplejší teplota okolí ve stupních Celsia (°C) a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo, jak je uvedena v tabulce 6;

XIII.číslo tohoto nařízení, tj. „2019/XXX“ [OP – vložte číslo tohoto nařízení do tohoto bodu a do pravého rohu energetického štítku].3.ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO MRAZICÍ VITRÍNY NA ZMRZLINU:

3.1.Energetický štítek:3.2.Na energetickém štítku musí být uvedeny tyto informace:

I.kód QR;

II.název nebo ochranná známka dodavatele;

III.identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

IV.stupnice tříd energetické účinnosti od A do G;

V.třída energetické účinnosti určená v souladu s přílohou II;

VI.hodnota AE v kWh za rok a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

VII.součet užitných objemů všech prostorů s provozními teplotami mrazení, vyjádřený v litrech (l) a zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

VIII.nejvyšší průměrná teplota prostoru ze všech prostorů s provozními teplotami mrazení ve stupních Celsia (°C) a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo, jak je uvedena v tabulce 7;

IX.maximální teplota okolí ve stupních Celsia (°C) a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo, jak je uvedena v tabulce 8;

X.číslo tohoto nařízení, tj. „2019/XXX“ [OP – vložte číslo tohoto nařízení do tohoto bodu a do pravého rohu energetického štítku].4.PROVEDENÍ ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU

4.1.Provedení energetického štítku pro chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí, s výjimkou chladicích skříní na nápoje a mrazicích vitrín na zmrzlinu:

4.2.Provedení energetického štítku pro chladicí skříně na nápoje:

4.3.Provedení energetického štítku pro mrazicí vitríny na zmrzlinu:4.4.Přičemž:

a)Energetické štítky musí mít minimální šířku 96 mm a výšku 192 mm. Pokud je energetický štítek vytištěn ve větším formátu, musí jeho obsah zůstat úměrný výše uvedeným specifikacím.

b)Pozadí energetického štítku je provedeno ve 100% bílé.

c)Použijí se typy písma Verdana a Calibri.

d)Rozměry a specifikace prvků tvořících energetický štítek musí odpovídat provedení energetických štítků podle bodů 4.1 až 4.3.

e)Barevné provedení je CMYK – azurová, purpurová, žlutá a černá podle tohoto vzoru: 0,70,100,0: 0 % azurová, 70 % purpurová, 100 % žlutá, 0 % černá.

f)Energetické štítky musí splňovat všechny tyto požadavky (čísla odpovídají výše uvedeným obrázkům):

logo EU je provedeno v barvě:

pozadí: 100,80,0,0,

hvězdy: 0,0,100,0,

logo znázorňující energii je provedeno v barvě: 100,80,0,0;

kód QR je proveden ve 100% černé;

název dodavatele je v proveden ve 100% černé a v písmu Verdana Bold o velikosti 9 bodů;

identifikační značka modelu je provedena ve 100% černé a v písmu Verdana Regular o velikosti 9 bodů;

stupnice A až G má tuto podobu:

písmena stupnice energetické účinnosti jsou provedena ve 100% bílé a v písmu Calibri Bold o velikosti 19 bodů, písmena jsou vystředěna na ose vzdálené 4,5 mm od levého okraje šipek;

šipky stupnice A až G jsou provedeny v těchto barvách:

·třída A: 100,0,100,0,

·třída B: 70,0,100,0,

·třída C: 30,0,100,0,

·třída D: 0,0,100,0,

·třída E: 0,30,100,0,

·třída F: 0,70,100,0,

·třída G: 0,100,100,0;

vnitřní dělicí čáry mají tloušťku 0,5 bodu a jsou provedeny ve 100% černé;

písmeno označující třídu energetické účinnosti je provedeno ve 100% bílé a v písmu Calibri Bold o velikosti 33 bodů. Šipka třídy energetické účinnosti a odpovídající šipka na stupnici A až G musí být umístěny tak, aby jejich hroty byly zarovnány. Písmeno v šipce třídy energetické účinnosti musí být umístěno ve středu obdélníkové části šipky, která je provedena ve 100% černé;

hodnota roční spotřeby energie je provedena v písmu Verdana Bold o velikosti 28 bodů; výraz „kWh/annum“ (kWh/rok) je proveden v písmu Verdana Regular o velikosti 18 bodů. Text musí být vystředěn a proveden ve 100% černé.

piktogramy musí být vyobrazeny stejně jako na provedení energetického štítku, přičemž:

okraje piktogramů mají tloušťku 1,2 bodu a text (čísla a jednotky) jsou provedeny ve 100% černé;

čísla pod piktogramy jsou provedena v písmu Verdana Bold o velikosti 16 bodů, jednotky jsou provedeny v písmu Verdana Regular o velikosti 12 bodů a celý text pod piktogramy je vystředěný;

hodnoty teplot jsou provedeny v písmu Verdana Bold o velikosti 12 bodů, jednotky „°C“ v písmu Verdana Bold o velikosti 12 bodů a celý text je umístěn buď vpravo od piktogramu s teploměrem, nebo uvnitř piktogramu znázorňujícího okolní teplotu;

u chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí, s výjimkou chladicích skříní na nápoje a mrazicích vitrín na zmrzlinu: pokud spotřebič obsahuje pouze mrazicí prostor/prostory, nebo pouze nemrazicí prostor/prostory, zobrazí se pouze příslušné piktogramy (jak je uvedeno v bodě 1.2 podbodech VII, VIII, IX a X), které se vystředí mezi vnitřní dělicí čárou pod roční spotřebou energie a spodním okrajem energetického štítku;

číslo nařízení je provedeno ve 100% černé a v písmu Verdana Regular o velikosti 6 bodů.

PŘÍLOHA IV
Metody měření a výpočty

Pro účely souladu a ověřování souladu s požadavky tohoto nařízení se při měřeních a výpočtech použijí harmonizované normy nebo jiné spolehlivé, přesné a reprodukovatelné metody, které zohledňují obecně uznávané nejmodernější poznatky a jsou v souladu s níže uvedenými ustanoveními. Referenční čísla těchto harmonizovaných norem byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

1.Obecné zkušební podmínky:

a)okolní podmínky musí odpovídat souboru 1, s výjimkou mrazicích vitrín na zmrzlinu a pultových vitrín pro porcování zmrzliny, které se zkoušejí za okolních podmínek odpovídajících souboru 2, jak je uvedeno v tabulce 2;

b)v případě, že lze v prostoru nastavit různé teploty, zkouší se při nejnižší provozní teplotě;

c)chlazené výdejní stroje vybavené prostory s nastavitelným objemem se zkoušejí tak, že užitný objem prostoru s nejvyšší provozní teplotou je nastaven na svůj minimální užitný objem;

d)u chladicích skříní na nápoje musí stanovená rychlost chlazení odpovídat době potřebné k obnovení teploty po doplnění poloviny nevychlazených produktů.

Tabulka 2: Okolní podmínky

Teplota suchého teploměru, °C

Relativní vlhkost, %

Rosný bod, °C

Množství vodní páry v suchém vzduchu, g/kg

Soubor 1

25

60

16,7

12,0

Soubor 2

30

55

20,0

14,8

2.Určení EEI:

a)U všech chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí je index EEI, vyjádřený v % a zaokrouhlený na jedno desetinné místo, poměrem AE (v kWh/rok) a referenční SAE (v kWh/rok) a vypočítá se takto:

EEI = AE / SAE.

b)Hodnota AE, vyjádřená v kWh/rok a zaokrouhlená na dvě desetinná místa, se vypočítá takto:

AE = 365 × Edaily;

kde:

Edaily je spotřeba energie chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí za 24 hodin, vyjádřená v kWh/24h a zaokrouhlená na tři desetinná místa.

c)Hodnota SAE je vyjádřená v kWh/rok a zaokrouhlená na dvě desetinná místa. U chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí, v nichž všechny prostory mají stejnou teplotní třídu, a u chlazených výdejních strojů se SAE vypočítá takto:

SAE = 365 × P × (M + N × Y) × C;

U chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí, v nichž více než jeden prostor má odlišnou teplotní třídu, kromě chlazených výdejních strojů se SAE vypočítá takto:

SAE = 365 × P × ∑nc=1 (M + N × Yc) × Cc;

kde:

1)c je číslo typu prostoru od 1 do n, které se uvádí v dolním indexu, přičemž n je celkový počet typů prostorů.

2)Hodnoty M a N jsou uvedeny v tabulce 3.

Tabulka 3: Hodnoty M a N

Kategorie

Hodnota pro M

Hodnota pro N

Chladicí skříně na nápoje

2,1

0,006

Mrazicí vitríny na zmrzlinu

2,0

0,009

Chlazené výdejní stroje

4,1

0,004

Pultové vitríny pro porcování zmrzliny

25,0

30,400

Svislé a kombinované chladicí skříně pro supermarkety

9,1

9,100

Vodorovné chladicí skříně pro supermarkety

3,7

3,500

Svislé a kombinované mrazicí skříně pro supermarkety

7,5

19,300

Vodorovné mrazicí skříně pro supermarkety

4,0

10,300

Skříně s kontejnerovým regálem (od 1. března 2021)

9,2

11,600

Skříně s kontejnerovým regálem (od 1. září 2023)

9,1

9,100

3)Hodnoty teplotního koeficientu C jsou uvedeny v tabulce 4.

Tabulka 4: Teplotní podmínky a odpovídající hodnoty teplotního koeficientu C

a) Skříně pro supermarkety

Kategorie

Teplotní třída

Nejvyšší teplota nejteplejšího M-balíčku

(°C)

Nejnižší teplota nejchladnějšího M-balíčku

(°C)

Nejvyšší minimální teplota všech M-balíčků (°C)

Hodnota pro C

Svislé a kombinované chladicí skříně pro supermarkety

M2

≤ +7

≥ −1

neuv.

1,00

H1 a H2

≤ +10

≥ −1

neuv.

0,82

M1

≤ +5

≥ −1

neuv.

1,15

Vodorovné chladicí skříně pro supermarkety

M2

≤ +7

≥ −1

neuv.

1,00

H1 a H2

≤ +10

≥ −1

neuv.

0,92

M1

≤ +5

≥ −1

neuv.

1,08

Svislé a kombinované mrazicí skříně pro supermarkety

L1

≤ −15

neuv.

≤ −18

1,00

L2

≤ –12

neuv.

≤ −18

0,90

L3

≤ −12

neuv.

≤ −15

0,90

Vodorovné mrazicí skříně pro supermarkety

L1

≤ −15

neuv.

≤ −18

1,00

L2

≤ –12

neuv.

≤ −18

0,92

L3

≤ −12

neuv.

≤ −15

0,92

b) Pultové vitríny pro porcování zmrzliny

Teplotní třída

Nejvyšší teplota nejteplejšího M-balíčku

(°C)

Nejnižší teplota nejchladnějšího M-balíčku

(°C)

Nejvyšší minimální teplota všech M-balíčků (°C)

Hodnota pro C

G1

–10

–14

neuv.

1,00

G2

–10

–16

neuv.

1,00

G3

–10

–18

neuv.

1,00

L1

–15

neuv.

–18

1,00

L2

–12

neuv.

–18

1,00

L3

–12

neuv.

–15

1,00

S

zvláštní klasifikace

1,00

c) Chlazené výdejní stroje

Teplotní třída**

Maximální naměřená teplota produktu (Tv)

(°C)

Hodnota pro C

Kategorie 1

7

1+(12–TV)/25

Kategorie 2

12

Kategorie 3

3

Kategorie 4

(TV1+TV2)/2*

Kategorie 6

(TV1+TV2)/2*

d) Ostatní chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí

Kategorie

Hodnota pro C

Ostatní spotřebiče

1,00

Poznámky:

* Pro výdejní stroje s několika teplotami se TV rovná průměru TV1 (maximální naměřená teplota produktu v nejteplejším prostoru) a TV2 (maximální naměřená teplota produktu v nejchladnějším prostoru).

** Kategorie 1 = uzavřené chladicí stroje na plechovky a lahve, kde jsou výrobky drženy ve stozích, kategorie 2 = prosklené chladicí stroje na plechovky a lahve, cukrovinky a občerstvení, kategorie 3 = prosklené chladicí stroje výlučně na potraviny podléhající zkáze, kategorie 4 = prosklené chladicí stroje s více teplotami, kategorie 6 = kombinované stroje sestávající z různých kategorií strojů v téže skříni a využívající jednoho chladiče.

neuv. = neuvedeno

4)Koeficient Y se vypočítá takto:

a)pro chladicí skříně na nápoje:

Yc je rovnocenný objem prostorů chladicí skříně na nápoje s cílovou teplotou Tc, (Veqc), a vypočítá se takto:

Yc =Veqc =hrubý objemc × ((25 – Tc)/20) × CC;

kde Tc je průměrná klasifikační teplota daného prostoru a CC je faktor třídy klimatu. Hodnoty Tc jsou stanoveny v tabulce 5. Hodnoty CC jsou stanoveny v tabulce 6.

Tabulka 5: Teplotní třídy a odpovídající průměrné teploty prostorů (Tc) u chladicích skříní na nápoje

Teplotní třída

Tc (°C)

K1

+3,5

K2

+2,5

K3

–1,0

K4

+5,0

Tabulka 6: Provozní podmínky a hodnoty CC pro chladicí skříně na nápoje

Nejteplejší teplota okolí (°C)

Relativní vlhkost okolního vzduchu (%)

CC

+25

60

1,00

+32

65

1,05

+40

75

1,10

b)pro mrazicí vitríny na zmrzlinu:

Yc je rovnocenný objem prostorů mrazicí vitríny na zmrzlinu s cílovou teplotou Tc, (Veqc), a vypočítá se takto:

Yc =Veqc =užitný objem × ((12 – Tc)/30) × CC;

kde Tc je průměrná klasifikační teplota daného prostoru a CC je faktor třídy klimatu. Hodnoty Tc jsou stanoveny v tabulce 7. Hodnoty CC jsou stanoveny v tabulce 8.

Tabulka 7: Teplotní třídy a odpovídající průměrné teploty prostorů (Tc) u mrazicích vitrín na zmrzlinu

Teplotní třída

Tc (°C)

Teplota nejteplejšího M-balíčku, která bude nižší nebo stejná ve všech zkouškách (kromě zkoušky s otevřením víka) (°C)

Maximální zvýšení teploty nejteplejšího M-balíčku povolené během zkoušky s otevřením víka (°C)

–18

2

–18,0

–7

2

–7,0

Tabulka 8: Provozní podmínky a odpovídající hodnoty CC pro mrazicí vitríny na zmrzlinu

Minimum

Maximum

CC

Teplota okolí (°C) 

Relativní vlhkost okolního vzduchu (%)

Teplota okolí (°C) 

Relativní vlhkost okolního vzduchu (%)

Mrazicí vitrína na zmrzlinu s průhledným víkem

16

80

30

55

1,00

35

75

1,10

40

40

1,20

Mrazicí vitrína na zmrzlinu s neprůhledným víkem

16

80

30

55

1,00

35

75

1,04

40

40

1,10

c)pro chlazené výdejní stroje:

Y je užitný objem chlazeného prodejního automatu, který je součtem objemů všech prostorů, v nichž jsou umístěny produkty přímo dostupné k prodeji, a objemu prostoru, skrze nějž produkty procházejí během vydávání, vyjádřený v litrech (l) a zaokrouhlený na nejbližší celé číslo.

d)pro všechny ostatní chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí:

Yc je součtem celkové distribuční plochy všech prostorů chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí, které mají stejnou teplotní třídu, vyjádřené v metrech čtverečních (m2) a zaokrouhlené na dvě desetinná místa.

5)Hodnoty P jsou stanoveny v tabulce 9.

Tabulka 9: Hodnoty P  

Typ skříně

P

Integrované skříně pro supermarkety

1,10

Ostatní chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí

1,00

PŘÍLOHA V
Informační list výrobku

Podle čl. 3 odst. 1 písm. b) musí dodavatel nahrát do databáze výrobků informace uvedené v tabulce 10.

Tabulka 10: Informační list výrobku

Název nebo ochranná známka dodavatele:

Adresa dodavateleb:

Identifikační značka modelu:

Užití:

Vystavování a prodej

Typ chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí:

[chladicí skříně na nápoje / mrazicí vitríny na zmrzlinu / pultové vitríny pro porcování zmrzliny / skříně pro supermarkety / chlazené výdejní stroje]

Kód skupiny skříní podle harmonizovaných norem nebo jiných spolehlivých, přesných a reprodukovatelných metod v souladu s přílohou IV.

Například: [HC1/…/HC8], [VC1/…/VC4]

Parametry specifické pro daný výrobek

(Chladicí skříně na nápoje: vyplňte bod 1, mrazicí vitríny na zmrzlinu: vyplňte bod 2, pultová vitrína pro porcování zmrzliny: vyplňte bod 3, skříň pro supermarkety: vyplňte bod 4, chlazené výdejní stroje: vyplňte bod 5. Jestliže chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí obsahuje prostory, které jsou provozovány při rozdílných teplotách, nebo prostor, který může být nastaven na různé teploty, zopakují se řádky pro každý prostor či teplotní nastavení):

1.Chladicí skříně na nápoje:

Hrubý objem (v dm³ nebo l)

Okolní podmínky, pro něž je spotřebič vhodný (podle tabulky 6)

Nejvyšší teplota (°C)

Relativní vlhkost (%)

x

x

x

2.Mrazicí vitríny na zmrzlinu s [průhledným/neprůhledným víkem]:

Užitný objem (v dm³ nebo l)

Okolní podmínky, pro něž je spotřebič vhodný (podle tabulky 8)

Teplotní rozsah (°C)

Rozsah relativní vlhkosti (%)

minimální

maximální

minimální

maximální

x

x

x

x

x

3.Pultová vitrína pro porcování zmrzliny

Celková distribuční plocha (m2)

Teplotní třída (podle písmene b) tabulky 4)

x,xx

[G1/ G2/ G3/ L1/ L2/ L3/ S]4.Skříň pro supermarkety [integrovaná / se vzdáleným agregátem] [vodorovná / svislá (jiná než se šikmým přístupovým otvorem) / se šikmým přístupovým otvorem / kombinovaná], s kontejnerovým regálem: [ano/ne]:

Celková distribuční plocha (m2)

Teplotní třída (podle písmene a) tabulky 4)

x,xx

[chladnička: [M2/H1/H2/M1]/mraznička:[L1/L2/L3]]

5.Chlazené výdejní stroje, [uzavřené chladicí stroje na plechovky a lahve, kde jsou výrobky drženy ve stozích / prosklené chladicí stroje na [plechovky a lahve, cukrovinky a občerstvení / výlučně na potraviny podléhající zkáze] / prosklené chladicí stroje s více teplotami na [doplňte typ potravin, pro něž je stroj určen] / kombinované stroje sestávající z různých kategorií strojů v téže skříni a využívající jednoho chladiče na [doplňte typ potravin, pro něž je stroj určen].

Objem (v dm³ nebo l)

Teplotní třída (podle písmene c) tabulky 4)

x

kategorie [1/2/3/4/6]

Obecné parametry výrobku:

Parametr

Hodnota

Parametr

Hodnota

Roční spotřeba energie (v kWh/rok)d

x,xx

Doporučená teplota (teploty) pro optimalizované skladování potravin (°C) (tato nastavení nesmí být v rozporu s teplotními podmínkami stanovenými pro příslušné případy v příloze IV tabulce 4, 5 nebo 6)

x

EEI

x,x

Třída energetické účinnosti

[A/B/C/D/E/F/G]c

Parametry zdroje světlaa,b:

Typ zdroje světla

[typ]

Třída energetické účinnosti

[A/B/C/D/E/F/G] c

Minimální délka záruky nabízená dodavatelemb:

Další informace:

Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde se nacházejí informace podle bodu 3 přílohy II nařízení Komise (EU) 2019/XXX 1 [OP – vložte číslo nařízení C(2019)2127]b:

a Určí se v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/XXX [OP – vložte číslo nařízení C(2019)1805] 2 .

b Změny těchto položek se nepovažují za relevantní pro účely čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1369.

c Jestliže databáze výrobků automaticky generuje konečný obsah této buňky, dodavatel tyto údaje nezadává.

d Pokud má chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí různé prostory, které jsou provozovány při různých teplotách, musí být uvedena roční spotřeba energie integrované jednotky. Pokud je chlazení oddělených prostor téže jednotky zajišťováno samostatnými chladicími systémy, je nutno tam, kde je to možné, uvést rovněž spotřebu energie související s každým jednotlivým dílčím systémem.

PŘÍLOHA VI
Technická dokumentace

1.Technická dokumentace podle čl. 3 odst. 1 písm. d) musí obsahovat následující prvky:

a)informace stanovené v příloze V;

b)informace uvedené v tabulce 11.

Tabulka 11: Dodatečné informace uváděné v technické dokumentaci

Obecný popis modelu chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí, postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci:

Specifikace výrobku

Obecná specifikace výrobku:

Parametr

Hodnota

Parametr

Hodnota

Roční spotřeba energie (v kWh/rok)

x,xx

Normalizovaná roční spotřeba energie (v kWh/rok)

x,xx

Denní spotřeba energie (v kWh/24h)

x,xxx

Okolní podmínky

[Soubor 1 / Soubor 2]

M

x,x

N

x,xxx

Teplotní koeficient (C)

x,xx

Y

x,xx

P

x,xx

Faktor třídy klimatu (CC)a

x,xx

Cílová teplota (Tc) (°C)a

x,x

Další informace:

Odkazy na harmonizované normy nebo jiné použité spolehlivé, přesné a reprodukovatelné metody:

V příslušných případech jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele:

Seznam rovnocenných modelů, včetně identifikačních značek modelů:

a Pouze u chladicích skříní na nápoje a mrazicích vitrín na zmrzlinu

2.Jestliže byly informace uvedené v technické dokumentaci určitého modelu získány:

a)z modelu, který má stejné technické vlastnosti relevantní pro technické informace, které mají být poskytnuty, ale který je vyráběn jiným výrobcem, nebo

b)výpočtem na základě konstrukčního návrhu nebo extrapolace z jiného modelu téhož nebo jiného výrobce, nebo oběma způsoby,

musí technická dokumentace obsahovat podrobnosti o takovém výpočtu, posouzení provedené výrobcem za účelem ověření přesnosti výpočtu a v příslušných případech prohlášení o rovnocennosti modelů různých výrobců.

PŘÍLOHA VII
Informace poskytované ve vizuálních reklamách, technických propagačních materiálech či jiných propagačních materiálech a při prodeji na dálku, kromě prodeje na dálku prostřednictvím internetu

1.Ve vizuálních reklamách na chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí musí být pro účely zajištění souladu s požadavky stanovenými v čl. 3 odst. 1 písm. e) a čl. 4 písm. c) uvedena třída energetické účinnosti a rozpětí tříd energetické účinnosti uvedené na energetickém štítku, jak je stanoveno v bodě 4 této přílohy.

2.V technických propagačních materiálech či jiných propagačních materiálech na chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí musí být pro účely zajištění souladu s požadavky stanovenými v čl. 3 odst. 1 písm. f) a čl. 4 písm. d) uvedena třída energetické účinnosti a rozpětí tříd energetické účinnosti uvedené na energetickém štítku, jak je stanoveno v bodě 4 této přílohy.

3.Při každém prodeji chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí na dálku založeném na listinných dokladech musí být uvedena třída energetické účinnosti a rozpětí tříd energetické účinnosti uvedené na energetickém štítku, jak je stanoveno v bodě 4 této přílohy.

4.Třída energetické účinnosti a rozpětí tříd energetické účinnosti musí být uvedeny tak, jak je znázorněno na obrázku 1, přičemž:

a)šipka s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti je provedena v bílé barvě a v písmu Calibri Bold o velikosti alespoň shodné s písmem, ve kterém je provedena cena, je-li uvedena, a ve všech ostatních případech v jasně viditelném a čitelném písmu;

b)barva šipky odpovídá barvě třídy energetické účinnosti;

c)rozpětí dostupných tříd energetické účinnosti je provedeno v barvě 100% černá a

d)velikost musí být taková, aby byla šipka zřetelně viditelná a čitelná. Písmeno uvnitř šipky udávající třídu energetické účinnosti musí být umístěno ve středu obdélníkové části šipky, přičemž šipka a písmeno udávající třídu energetické účinnosti jsou opatřeny černým okrajem o tloušťce 0,5 bodu.

Odchylně platí, že pokud jsou vizuální reklamy, technické propagační materiály či jiné propagační materiály nebo materiály k prodeji na dálku založenému na listinných dokladech vytištěny černobíle, může být barva šipky v těchto vizuálních reklamách, technických propagačních materiálech, jiných propagačních materiálech nebo v materiálech k prodeji na dálku založenému na listinných dokladech černobílá.

Obrázek 1: Levá/pravá barevná/černobílá šipka s uvedením rozpětí tříd energetické účinnosti

5.Prodej na dálku založený na telemarketingu musí zákazníky konkrétně informovat o třídě energetické účinnosti výrobku a o rozpětí tříd energetické účinnosti uvedených na energetickém štítku a o tom, že zákazník může získat přístup k úplné verzi energetického štítku a informačního listu výrobku prostřednictvím volně přístupných internetových stánek nebo tím, že si vyžádá jejich tištěnou kopii.

6.Ve všech situacích uvedených v bodech 1 až 3 a v bodě 5 musí mít zákazník možnost na vyžádání obdržet tištěnou kopii energetického štítku a informačního listu výrobku.

PŘÍLOHA VIII
Informace poskytované v případě prodeje na dálku prostřednictvím internetu

1.Na zobrazovacím mechanismu se v blízkosti ceny výrobku, je-li uvedena, a ve všech ostatních případech v blízkosti výrobku zobrazí příslušný energetický štítek, který poskytují dodavatelé v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. g). Pokud jde o velikost, musí být energetický štítek zřetelně viditelný a čitelný a v poměru k velikosti stanovené v příloze III bodě 4. Energetický štítek může být zobrazen pomocí vnořeného zobrazení; v takovém případě musí obrázek použitý pro přístup ke štítku splňovat specifikace stanovené v bodě 3 této přílohy. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se energetický štítek po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo roztažení obrázku na dotykovém displeji.

2.Obrázek použitý pro přístup k energetickému štítku v případě vnořeného zobrazení, znázorněného na obrázku 2, musí splňovat tyto požadavky:

a)má podobu šipky v barvě odpovídající třídě energetické účinnosti výrobku na energetickém štítku;

b)na šipce je provedena třída energetické účinnosti výrobku v bílé barvě a v písmu Calibri Bold o velikosti alespoň shodné s písmem, kterým je provedena cena, je-li uvedena, a ve všech ostatních případech v jasně viditelném a čitelném písmu a

c)má rozpětí dostupných tříd energetické účinnosti provedené ve 100% černé a

d)má jeden ze dvou následujících formátů a jeho velikost musí být taková, aby šipka byla zřetelně viditelná a čitelná. Písmeno uvnitř šipky udávající třídu energetické účinnosti musí být umístěno ve středu obdélníkové části šipky a kolem šipky a písmene udávajícího třídu energetické účinnosti musí být viditelný okraj ve 100% černé:

Obrázek 2: Příklad levé/pravé barevné šipky s uvedením rozpětí tříd energetické účinnosti

3.V případě vnořeného zobrazení je posloupnost zobrazení energetického štítku tato:

a)na zobrazovacím mechanismu se v blízkosti ceny výrobku, je-li uvedena, a ve všech ostatních případech v blízkosti výrobku zobrazí obrázek uvedený v bodě 2 této přílohy;

b)obrázek odkazuje na energetický štítek stanovený v příloze III;

c)energetický štítek se zobrazí po kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo po roztažení obrázku na dotykovém displeji;

d)energetický štítek se zobrazí v automaticky otevíraném okně, na nové kartě, na nové stránce nebo na vsazené stránce;

e)pro zvětšení energetického štítku na dotykových displejích se použijí konvence zařízení pro zvětšení na dotykovém displeji;

f)zobrazení energetického štítku se zruší pomocí možnosti určené k zavření zobrazení nebo jiného standardního mechanismu pro zavření zobrazení;

g)alternativním textem ke grafice, který se má zobrazit, pokud se nepodaří zobrazit energetický štítek, je třída energetické účinnosti výrobku provedená v písmu o velikosti shodné s písmem, kterým je provedena cena, je-li uvedena, a ve všech ostatních případech v jasně viditelném a čitelném písmu.

4.Na zobrazovacím mechanismu se v blízkosti ceny výrobku, je-li uvedena, a ve všech ostatních případech v blízkosti výrobku zobrazí elektronický informační list výrobku, který poskytují dodavatelé v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. h). Velikost musí být taková, aby byl informační list výrobku zřetelně viditelný a čitelný. Informační list výrobku může být zobrazen pomocí vnořeného zobrazení nebo odkazem na databázi výrobků; v takovém případě musí být v odkazu použitém pro přístup k informačnímu listu výrobku jasně a zřetelně uveden text „Informační list výrobku“. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se informační list výrobku po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na odkaz nebo roztažení odkazu na dotykovém displeji.

PŘÍLOHA IX
Postup ověřování pro účely dozoru nad trhem 

Tolerance pro ověřování stanovené v této příloze se týkají pouze ověřování parametrů deklarovaných orgány členského státu a dodavatel je nesmí použít jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci. Hodnoty a třídy na energetickém štítku nebo v informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty uvedené v technické dokumentaci.

Pokud byl model navržen tak, aby byl schopen zjistit, že je zkoušen (např. rozpoznáním zkušebních podmínek nebo zkušebního cyklu), a specificky reagovat tak, že během zkoušky automaticky změní svou výkonnost s cílem dosáhnout příznivější hodnoty u kteréhokoli z parametrů uvedených v tomto nařízení nebo obsažených v technické dokumentaci či v jakékoli poskytnuté dokumentaci, model a všechny rovnocenné modely se pokládají za nevyhovující.

Při ověřování, zda model výrobku splňuje požadavky stanovené v tomto nařízení, použijí orgány členských států tento postup:

1)Orgány členského státu provedou ověření na jediném kusu daného modelu.

2)Model se považuje za model vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:

a)hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 (deklarované hodnoty) a v příslušných případech hodnoty použité k výpočtu těchto hodnot nejsou pro dodavatele příznivější než odpovídající hodnoty ve zkušebních protokolech a

b)hodnoty zveřejněné na energetickém štítku a v informačním listu výrobku nejsou pro dodavatele příznivější než deklarované hodnoty a vyznačená třída energetické účinnosti není pro dodavatele příznivější než třída určená deklarovanými hodnotami a

c)při zkoušení předmětného kusu daného modelu orgány členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování stanovenými v tabulce 12.

3)Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) a b), má se za to, že daný model a všechny rovnocenné modely nejsou v souladu s tímto nařízením.

4)Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Tyto tři další kusy mohou být případně vybrány od jednoho nebo více rovnocenných modelů.

5)Model se považuje za model vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi uvedenými v tabulce 12.

6)Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny rovnocenné modely nejsou v souladu s tímto nařízením.

7)Neprodleně poté, co bylo podle bodů 3 a 6 přijato rozhodnutí o tom, že daný model není s tímto nařízením v souladu, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.

Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtu stanovené v příloze IV.

U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 12 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. U parametrů v tabulce 12 nelze použít žádné další tolerance, například tolerance stanovené v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření.

Tabulka 12: Tolerance pro ověřování u měřených parametrů

Parametry

Tolerance pro ověřování

Užitný objem a v příslušných případech užitný objem prostoru

Zjištěná hodnotaa nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 3 % nebo 1 litr – podle toho, která hodnota je vyšší.

Hrubý objem a v příslušných případech hrubý objem prostoru

Zjištěná hodnotaa nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 3 % nebo 1 litr – podle toho, která hodnota je vyšší.

Celková distribuční plocha a v příslušných případech celková distribuční plocha prostoru

Zjištěná hodnotaa nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 3 %.

Edaily

Zjištěná hodnotaa nesmí být vyšší než deklarovaná hodnota o více než 10 %.

AE

Zjištěná hodnotaa nesmí být vyšší než deklarovaná hodnota o více než 10 %.

a V případě zkoušení tří dalších kusů podle bodu 4 se zjištěnou hodnotou rozumí aritmetický průměr hodnot zjištěných u těchto tří dalších kusů.

(1)    Nařízení Komise (EU) 2019/XXX [OP – vložte úplný odkaz na nařízení C(2019)2127 v Úř. věst.].
(2)    Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/XXX [OP – vložte úplný odkaz na nařízení C(2019)1805 v Úř. věst.].
Top