EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C(2021)4987

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) …/... kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 upřesněním obsahu a struktury informací, které mají zveřejňovat podniky podle článků 19a nebo 29a směrnice 2013/34/EU v souvislosti s environmentálně udržitelnými hospodářskými činnostmi, a upřesněním metodiky za účelem plnění této povinnosti zveřejňování informací

C/2021/4987 final

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI AKTU V PŘENESENÉ PRAVOMOCI

Klíčovým cílem akčního plánu Evropské komise (dále jen „Komise“) pro financování udržitelného růstu 1 je přeorientovat kapitálové toky na udržitelné investice a zajistit transparentnost trhu. Aby tohoto cíle bylo dosaženo, vyzvala Komise k vytvoření klasifikačního systému EU pro udržitelné činnosti, tj. taxonomie EU. 

Nařízení (EU) 2020/852 (dále jen „nařízení o taxonomii“) 2 bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 22. června 2020 a v platnost vstoupilo dne 12. července 2020. Jeho účelem je definovat environmentálně udržitelné činnosti 3 . Nařízení o taxonomii je důležitým právním předpisem, který má usnadnit udržitelné investice a zvýšit jejich objem, čímž cílí na provádění Zelené dohody pro Evropu 4 , včetně hospodářství ve prospěch lidí, a zajišťuje spravedlivou transformaci, která vytváří pracovní místa a nikoho neopomíjí. Očekává se, že k přesunutí investic tam, kde jsou zapotřebí nejvíce, napomůže zejména poskytnutí definic podnikům, investorům a tvůrcům politik, pokud jde o to, které hospodářské činnosti lze pokládat za environmentálně udržitelné. Současná pandemie COVID-19 posílila potřebu zvýšit odolnost hospodářství EU, podniků a společností, zejména systémů zdravotní péče, vůči klimatickým a environmentálním rizikům. Nařízení o taxonomii může být cenným nástrojem, který pomůže směrovat financování k zelenému oživení. Slouží též jako nástroj, který poskytuje podnikům a investorům vodítko při přechodu k udržitelnosti.

Nařízení o taxonomii se uplatňuje na účastníky finančních trhů, kteří nabízejí finanční produkty, na finanční a nefinanční podniky v oblasti působnosti směrnice 2014/95/EU (dále jen „směrnice o vykazování nefinančních informací“) 5 . Uplatňuje se též na členské státy a EU v kontextu stanovování požadavků na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU pro účastníky finančního trhu nebo emitenty za účelem označování finančních produktů nebo korporátních dluhopisů, které jsou uváděny na trh jako environmentálně udržitelné.

Nařízení o taxonomii identifikuje environmentálně udržitelné hospodářské činnosti na základě technických screeningových kritérií, která jsou stanovena v aktech v přenesené pravomoci Komise vypracovaných na základě tohoto nařízení 6 . První akt v přenesené pravomoci týkající se technických screeningových kritérií pro hospodářské činnosti, které významně přispívají ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se změně klimatu (dále jen „akt v přenesené pravomoci o klimatu“), byl přijat dne 4. června 2021 7 . Další akt v přenesené pravomoci týkající se technických screeningových kritérií pro zbývající čtyři environmentální cíle (dále jen „environmentální akt v přenesené pravomoci“) bude vypracován a přijat později.

Podle čl. 8 odst. 1 nařízení o taxonomii by některé velké podniky, které musí zveřejňovat nefinanční informace podle směrnice o vykazování nefinančních informací (dále jen „podniky“), měly veřejnosti sdělovat informace o tom, jakým způsobem a do jaké míry jejich činnosti souvisejí s environmentálně udržitelnými hospodářskými činnostmi, které jsou takto definovány podle právního předpisu o taxonomii EU. Po přezkumu směrnice o vykazování nefinančních informací směrnicí o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (dále jen „směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti“) 8 by byla působnost podniků zahrnutá do článku 8 nařízení o taxonomii rozšířena 9 . Ustanovení čl. 8 odst. 2 upřesňuje klíčové ukazatele výkonnosti související s obratem, kapitálovými výdaji a provozními výdaji, které nefinanční podniky musí zveřejňovat, neuvádí však rovnocenné ukazatele pro finanční podniky, především velké banky, správce aktiv, investiční podniky, pojišťovny a zajišťovny. Podle čl. 8 odst. 4 nařízení o taxonomii musí Komise do 1. června 2021 přijmout akt v přenesené pravomoci k dalšímu upřesnění obsahu, metodiky a struktury informací, které mají zveřejňovat nefinanční a finanční podniky (dále jen „akt v přenesené pravomoci“).

Akt v přenesené pravomoci upřesňuje povinnosti zveřejňování informací podle článku 8 nařízení o taxonomii. Pravidla stanovená v aktu v přenesené pravomoci umožňují podnikům promítnout technická screeningová kritéria aktu v přenesené pravomoci o klimatu (a budoucího aktu v přenesené pravomoci o klimatu) do kvantitativních ukazatelů ekonomické výkonnosti, tj. klíčových ukazatelů výkonnosti, které budou zveřejněny (např. procentní podíl environmentálně udržitelných hospodářských činností na obratu nebo kapitálových výdajích podniku).

Toto zveřejnění pomůže investorům a veřejnosti pochopit trajektorii podniků vedoucí k udržitelnosti prostřednictvím každoročního zveřejňování jejich klíčových ukazatelů výkonnosti spojených s environmentálně udržitelnými hospodářskými činnostmi. Akt v přenesené pravomoci tudíž zvýší transparentnost na trhu a pomůže předcházet klamavé ekologické reklamě (tzv. greenwashingu) tím, že investoři budou informováni o environmentální výkonnosti podniků.

Velké finanční a nefinanční podniky mohou zveřejněné informace využívat k navrhování důvěryhodných zelených finančních produktů, jako jsou zelené dluhopisy nebo investiční fondy, a zveřejňováním podle aktu v přenesené pravomoci orientovat poptávku investorů na udržitelné projekty. Účastníci trhu, na které se nevztahuje směrnice o vykazování nefinančních informací, např. malé a střední podniky, mohou vykazovat některé nebo všechny klíčové ukazatele výkonnosti dobrovolně. Taková transparentnost trhu prostřednictvím zveřejňování procentního podílu jejich obratu nebo investic, která je v souladu s nařízením o taxonomii, by měla podnikům pomoci zvýšit financování udržitelných činností.

Směrnice o vykazování nefinančních informací, revidovaná směrnicí o podávání zpráv o udržitelnosti, nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (tj. nařízení (EU) 2019/2088, dále jen „nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb“) 10 a zveřejnění požadovaná podle nařízení o taxonomii stanoveného v aktu v přenesené pravomoci jsou ústředními prvky režimu podávání zpráv o udržitelnosti, který je základem unijní strategie udržitelného financování.

Podle nařízení o taxonomii musí účastníci finančního trhu, na které se vztahuje nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností, a podniky spadající do působnosti směrnice o vykazování nefinančních informací zveřejňovat mimo jiné míru, do jaké jsou jejich produkty nebo činnosti environmentálně udržitelné. Nařízení o taxonomii a tento akt v přenesené pravomoci tudíž doplňují směrnici o vykazování nefinančních informací a nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb tím, že stanovují společný referenční bod pro vykazování míry souladu s udržitelnými činnostmi v nařízení o taxonomii. Tento akt v přenesené pravomoci byl vypracován souběžně a měl by být v souladu s regulačními technickými normami o zveřejňování, které byly vypracovány podle nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností, a s pravidly vykazování nefinančních informací, která stanovuje směrnice o vykazování nefinančních informací.

Vykazování související s taxonomií podle tohoto aktu v přenesené pravomoci slouží jako základ pro různé budoucí a probíhající iniciativy v oblasti udržitelného financování. Vykazování podle tohoto aktu v přenesené pravomoci usnadní vývoj celounijních norem pro environmentálně udržitelné finanční produkty a tvorbu označení, která uznávají soulad s těmito normami. K používání nařízení o taxonomii jsou zejména určeny nadcházející návrhy Komise o standardu EU pro zelené dluhopisy (dále jen „standard EU pro zelené dluhopisy“) a o ekoznačce EU pro finanční produkty. Zveřejňování související s taxonomií proto vytvoří celý ekosystém nástrojů udržitelného financování, včetně standardů, značek a přístupu k soudržnému a významnému souboru údajů o udržitelnosti, přičemž tyto nástroje jsou nezbytné ke směrování kapitálu k investicím potřebným k dosažení cílů udržitelnosti EU.

Komise může rozhodnout, že provede přezkum aktu v přenesené pravomoci po uplynutí odpovídajícího období, aby zajistila, že odráží:

další vývoj související s technickými screeningovými kritérii podle článku 19 nařízení o taxonomii, včetně případných možných revizí nařízení o taxonomii,

regulační technické normy podle čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 6, čl. 11 odst. 4 a 5 nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb týkající se podrobností o obsahu a struktuře informací podle článků 5 a 6 nařízení o taxonomii,

revizi směrnice o vykazování nefinančních informací a

účetní standardy stanovené v nařízení (ES) č. 1126/2008.

2.KONZULTACE PŘED PŘIJETÍM PRÁVNÍHO AKTU

Dne 28. července 2020 Komise zveřejnila počáteční posouzení dopadů ke konzultaci po dobu šesti týdnů 11 . Celkem odpovědělo 78 respondentů, z nichž 53,9 % tvořila sdružení podniků, 26,9 % byly podniky / obchodní organizace, 9 % byly nevládní organizace a 6,4 % občané EU.

Celková zpětná vazba, kterou Komise obdržela, naznačila, že akt v přenesené pravomoci je pokládán za užitečnou iniciativu, která by mohla pomoci přidělovat kapitál na environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. Mnoho respondentů vyjádřilo obzvláště velký zájem o míru podrobnosti údajů, které budou muset být v budoucnosti zveřejňovány.

Konzultované nefinanční podniky se domnívaly, že tři prvky, které mají být zveřejňovány a jsou nastíněny v nařízení o taxonomii, jsou vhodné. Finanční podniky zdůraznily, že kritéria by měla být důsledná, srovnatelná a veřejně dostupná.

Mnoho respondentů poznamenalo, že je nutné se vyvarovat administrativní zátěže a nákladů spojených se sběrem údajů. Mnozí též zmínili problém se sběrem údajů o souladu s taxonomií v rámci podniků a skupin a s přiřazováním těchto údajů konkrétním oblastem podnikání.

Někteří vyjádřili názor, že větší podniky a finanční partneři spadající do oblasti působnosti směrnice o vykazování nefinančních informací mohou i přesto požádat malé a střední podniky, které nespadají do oblasti působnosti uvedené směrnice, o poskytnutí některých informací souvisejících s taxonomií, aby zcela splnily povinnosti zveřejňování informací podle tohoto aktu v přenesené pravomoci.

Několik odpovědí se týkalo důležitosti zajistit soulad s požadavky na zveřejnění podle různých právních aktů, zejména se směrnicí o vykazování nefinančních informací, nařízením o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností a nařízením o taxonomii. Účastníci trhu rovněž vyjádřili určité obavy ohledně napjatého časového rámce pro uplatňování tohoto aktu v přenesené pravomoci a vyslovili se pro pozvolný vstup v platnost. Někteří měli i otázky ohledně mezinárodního kontextu a toho, jak v souvislosti s nařízením o taxonomii vykazovat celosvětové činnosti.

Vzhledem k přípravě aktu v přenesené pravomoci zaslala Komise dne 15. září 2020 evropským orgánům dohledu žádost o poradenství 12 . Vyzvala je především k prošetření obsahu a struktury příslušných klíčových ukazatelů výkonnosti a k určení toho, kterou metodiku by jednotlivé finanční podniky měly používat v rámci svého úkolu zveřejňovat svou míru souladu s taxonomií podle článku 8 nařízení o taxonomii. Komise je zejména požádala o zvážení, jak by uvedené tři klíčové ukazatele výkonnosti pro nefinanční podniky uvedené v čl. 8 odst. 2 nařízení o taxonomii mohly být dále upřesněny, a o určení nejvhodnějších metodik používání. V tomto ohledu byly orgány dohledu vyzvány, aby v požadovaném poradenství a v navržených technických normách podle čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 6 a čl. 11 odst. 5 nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb zajistily soulad.

Původně Komise plánovala, že posouzení dopadů bude přiloženo k tomuto aktu v přenesené pravomoci. To vedlo ke zveřejnění počátečního posouzení dopadů. Po setkání s Výborem pro kontrolu regulace, kde byla žádost o poradenství projednána, byla udělena výjimka z posouzení dopadů za předpokladu, že k aktu v přenesené pravomoci bude přiložen analytický dokument ve formě pracovního dokumentu útvarů Komise. Tento přístup byl považován za vhodnější vzhledem k tomu, že obsah aktu v přenesené pravomoci se z velké části opírá o poradenství evropských orgánů dohledu, které zahájily konzultace s příslušnými zúčastněnými stranami a provedly posouzení poměru nákladů a přínosů 13 .

Evropské orgány dohledu předložily své poradenství dne 25. února a 1. března po patřičné veřejné konzultaci se zúčastněnými stranami a po posouzení dopadů aktu v přenesené pravomoci. Shrnutí veřejné zpětné vazby jsou uvedena ve zprávách předložených evropskými orgány dohledu Komisi 14 15 16 .

Obsah aktu v přenesené pravomoci vypracovaného Komisí se z velké části řídí poradenstvím evropských orgánů dohledu. Návrh aktu v přenesené pravomoci byl zveřejněn na portálu pro zlepšování právní úpravy k připomínkování po dobu tří týdnů od 7. května do 2. června 2021. Zpětnou vazbu poskytlo celkem 162 zúčastněných stran. Návrh aktu v přenesené pravomoci byl dne 12. května 2021 rovněž projednán s platformou pro udržitelné financování. Ve dnech 28. dubna a 3. června 2021 byl předložen i skupině odborníků členských států a pozorovatelům z Evropského parlamentu a byl s nimi projednán. Komise rovněž požádala evropské orgány dohledu o další zpětnou vazbu.

Zpětná vazba potvrdila celkovou podporu aktu v přenesené pravomoci, přičemž odhalila určité obavy. Nefinanční podniky uvítaly jednoleté zaváděcí období pro zveřejňování informací, avšak několik z nich vyjádřilo obavy ohledně přiměřenosti některých požadovaných informací. Finanční podniky obecně podpořily zveřejnění, která se na ně vztahují, několik z nich se však znovu vyjádřilo k nezbytnosti a přiměřenosti některých požadavků na informace (např. ukazatele pro neúvěrové činnosti bank). Mnozí uvítali zaváděcí období pro zveřejňování informací týkajících se expozic a investic, které nespadají pod směrnici o vykazování nefinančních informací (včetně malých a středních podniků), avšak několik z nich se vyslovilo pro zkrácení přechodného období. Zatímco v řadě odpovědí byla vyjádřena podpora dobrovolného zahrnutí (specifických částí) expozic vůči malým a středním podnikům, v jiných odpovědích bylo vyjádřeno znepokojení, pokud jde o schopnost shromažďovat takové údaje, vytváření nepřiměřené administrativní zátěže pro malé a střední podniky a jejich neschopnost tyto údaje poskytnout, a preference pro vyloučení expozic vůči malým a středním podnikům z čitatele a jmenovatele. Velký počet odpovědí rovněž doporučil, aby spolehlivé informace o sladění taxonomie, které byly jinak získány o expozicích vůči podnikům ze třetích zemí a o nástrojích využití výnosů týkajících se veřejnoprávních subjektů, nebyly během zaváděcího období vyloučeny z čitatele ukazatele zelených aktiv pro banky.

Na základě zpětné vazby byla v aktu v přenesené pravomoci provedena řada úprav. Ty jsou shrnuty v příloze III doprovodného pracovního dokumentu útvarů Komise spolu s podrobnějším shrnutím zpětné vazby.

3.PRÁVNÍ STRÁNKA AKTU V PŘENESENÉ PRAVOMOCI

Akt v přenesené pravomoci se opírá o čl. 8 odst. 4 nařízení o taxonomii.

Článek 1 stanovuje omezený seznam definicí, které jsou nezbytné pro formulování pravidel nařízení.

Článek 2 upřesňuje obsah a strukturu informací, které by podle čl. 8 odst. 1 a 2 nařízení o taxonomii měly zveřejňovat nefinanční podniky.

Článek 3 upřesňuje obsah a strukturu informací, které by podle čl. 8 odst. 1 nařízení o taxonomii měli zveřejňovat správci aktiv.

Článek 4 upřesňuje obsah a strukturu informací, které by podle čl. 8 odst. 1 nařízení o taxonomii měly zveřejňovat úvěrové instituce.

Článek 5 upřesňuje obsah a strukturu informací, které by podle čl. 8 odst. 1 nařízení o taxonomii měly zveřejňovat investiční podniky.

Článek 6 upřesňuje obsah a strukturu informací, které by podle čl. 8 odst. 1 nařízení o taxonomii měly zveřejňovat pojišťovny a zajišťovny.

Článek 7 stanoví společná pravidla pro zveřejňování informací finančních podniků ohledně rozsahu zveřejňování a výpočtu jejich klíčových ukazatelů výkonnosti, pokud jde o jejich expozice vůči nefinančním podnikům, které nespadají do oblasti působnosti směrnice o vykazování nefinančních informací a které nemusí zveřejňovat informace podle aktu v přenesené pravomoci.

Článek 8 stanoví společná pravidla pro zveřejňování informací nefinančních a finančních podniků týkajících se místa zveřejňování, srovnávacích informací a měny pro výpočet klíčových ukazatelů výkonnosti.

Článek 9 stanoví přezkum uplatňování tohoto nařízení, zejména s ohledem na zacházení s expozicemi vůči státnímu dluhu a s expozicemi podnikům, které se neřídí směrnicí o vykazování nefinančních informací, v klíčových ukazatelích výkonnosti finančními podniky.

Článek 10 upřesňuje datum vstupu aktu v přenesené pravomoci v platnost a datum použitelnosti.

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) …/...

ze dne 6.7.2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 upřesněním obsahu a struktury informací, které mají zveřejňovat podniky podle článků 19a nebo 29a směrnice 2013/34/EU v souvislosti s environmentálně udržitelnými hospodářskými činnostmi, a upřesněním metodiky za účelem plnění této povinnosti zveřejňování informací 

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 17 , a zejména na čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Podle čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) 2020/852 musí podniky, na které se vztahují články 19a nebo 29a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU 18 , zveřejnit, jakým způsobem a do jaké míry jejich činnosti souvisejí s environmentálně udržitelnými hospodářskými činnostmi. Ustanovení čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2020/852 vyžaduje, aby nefinanční podniky zveřejňovaly informace o podílu obratu, kapitálových výdajů a provozních výdajů („klíčové ukazatele výkonnosti“) svých činností týkající se aktiv nebo procesů souvisejících s environmentálně udržitelnými hospodářskými činnostmi. Uvedené ustanovení však neupřesňuje rovnocenné klíčové ukazatele výkonnosti pro finanční podniky, tj. úvěrové instituce, správce aktiv, investiční podniky a pojišťovny a zajišťovny. Je tudíž nezbytné článek 8 nařízení (EU) 2020/852 doplnit tak, aby upřesňoval klíčové ukazatele výkonnosti pro finanční podniky a dále též obsah a strukturu informací, které mají všechny podniky zveřejnit, a metodiku, která má být při tomto zveřejnění dodržena.

(2)Je nezbytné zajistit jednotné uplatňování požadavků na zveřejňování stanovených v čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2020/852 nefinančními podniky, na které se vztahují články 19a nebo 29a směrnice 2013/34/EU. Proto by měla být stanovena pravidla pro další upřesnění obsahu a struktury informací požadovaných podle článku 8 nařízení (EU) 2020/852, včetně metodiky pro dosažení souladu s těmito pravidly. Aby investoři a veřejnost mohli řádně posoudit podíl environmentálně udržitelných hospodářských činností nefinančních podniků (dále jen „činnosti v souladu s taxonomií“), měly by tyto podniky mít povinnost zveřejnit, které z jejich hospodářských činností jsou v souladu s taxonomií. Navíc je nezbytné zveřejnit, ke kterým environmentálním cílům tyto činnosti významně přispívají. Nefinanční podniky by tudíž měly také stanovit rozdělení klíčových ukazatelů výkonnosti podílu činností v souladu s taxonomií na základě každého environmentálního cíle, k němuž tyto činnosti významně přispívají.

(3)Obrat, kapitálové výdaje a provozní výdaje jsou pro posouzení environmentální udržitelnosti finančních činností, včetně úvěrování, investic a pojištění, bezvýznamné. Tři klíčové ukazatele výkonnosti pro nefinanční podniky stanovené v čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2020/852 nejsou tudíž vhodné k prokázání toho, do jaké míry jsou hospodářské činnosti finančních podniků v souladu s taxonomií. Je tudíž nezbytné finančním podnikům poskytnout konkrétní klíčové ukazatele výkonnosti a metodiky výpočtu takových klíčových ukazatelů výkonnosti. Aby trhy těmto klíčovým ukazatelům výkonnosti lépe porozuměly, měly by veškerá zveřejnění těchto klíčových ukazatelů výkonnosti doprovázet kvalitativní informace, aby finanční podniky mohly vysvětlit, jak své klíčové ukazatele výkonnosti určily.

(4)Investoři a veřejnost by měli mít možnost posoudit podíl hospodářských činností v souladu s taxonomií prováděných podniky, do nichž se investuje. Správci aktiv by proto měli zveřejňovat podíl investic, které uskutečnili do hospodářských činností v souladu s taxonomií, na hodnotě všech investic, které spravují a které vyplývají z jejich kolektivní i individuální správy portfolia. Tento podíl investic v souladu s taxonomií by měl být vypočítán jako podíl hospodářských činností v souladu s taxonomií podniků, do nichž se investuje, který vyplývá z jejich příslušných klíčových ukazatelů výkonnosti, neboť tyto klíčové ukazatele výkonnosti jsou odrazem environmentální výkonnosti podniků, do nichž se investuje.

(5)Hlavní činností úvěrových institucí je poskytování financování reálné ekonomice a poskytování investic do ní. Expozice úvěrových institucí podnikům, které financují nebo do nichž investují, se v rozvaze úvěrových institucí odrážejí jako aktiva. Hlavním klíčovým ukazatelem výkonnosti úvěrových institucí, na které se vztahují povinnosti zveřejňování informací stanovené v článcích 19a a 29a směrnice 2013/34/EU, by měl být ukazatel zelených aktiv, který vyjadřuje podíl expozic souvisejících s činnostmi v souladu s taxonomií v porovnání s celkovými aktivy těchto úvěrových institucí. Ukazatel zelených aktiv by se měl vztahovat na hlavní úvěrovou a investiční činnost úvěrových institucí, včetně úvěrů, jiných pohledávek a dluhových cenných papírů, a na jejich kapitálové účasti, aby odrážel míru, do které tyto instituce financují činnosti v souladu s taxonomií.

(6)Úvěrové instituce vykonávají i jiné obchodní služby a činnosti než poskytování financování. Tyto činnosti vytvářejí příjmy z poplatků a provizí. Je nezbytné umožnit investorům a veřejnosti posoudit podíl hospodářských činností v souladu s taxonomií, které příjemci těchto služeb vykonávají. Úvěrové instituce, na které se vztahují povinnosti zveřejňování informací stanovené v článcích 19a a 29a směrnice 2013/34/EU, by tudíž měly rovněž zveřejnit, jaký podíl jejich příjmů z poplatků a provizí pochází z obchodních služeb a činností, které souvisejí s hospodářskými činnostmi jejich klientů v souladu s taxonomií.

(7)Úvěrové instituce mohou spravovat podkladová aktiva nebo poskytovat finanční záruky, což vede k podrozvahovým expozicím. Aby investoři a veřejnost mohli posoudit podíl činností v souladu s taxonomií, které vykonávají úvěrové instituce, měly by úvěrové instituce, na které se vztahuje povinnost zveřejňování informací stanovená v článcích 19a a 29a směrnice 2013/34/EU, u podrozvahových expozic zveřejnit podíl činností v souladu s taxonomií na podkladových aktivech, která spravují nebo jejichž výkonnost zaručují.

(8)Úvěrové instituce, na které se vztahují povinnosti zveřejňování informací stanovené v článcích 19a a 29a směrnice 2013/34/EU, by kromě zveřejňování informací týkajících se jejich bankovních portfolií měly rovněž samostatně zveřejňovat celkovou skladbu svých celkových aktiv, včetně obchodního portfolia, a veškeré trendy a limity z hlediska klimatických a environmentálních rizik. Úvěrové instituce s významnou obchodní činností by měly mít povinnost zveřejňovat podrobnější informace o svém obchodním portfoliu.

(9)Je důležité poskytnout investorům a veřejnosti úplný přehled o tom, jaké investice investiční podnik, na který se vztahují povinnosti zveřejňování informací stanovené v článcích 19a a 29a směrnice 2013/34/EU, uskutečnil do činností v souladu s taxonomií. Klíčové ukazatele výkonnosti těchto investičních podniků by proto měly zahrnovat jak jejich obchodování na vlastní účet, tak obchodování jménem klientů. Zveřejnění klíčového ukazatele výkonnosti pro obchodování na vlastní účet by mělo odrážet, jaký podíl celkových aktiv tvoří aktiva související s činností v souladu s taxonomií. Tento ukazatel by se měl zaměřit na investice investičních podniků, včetně dluhových cenných papírů a kapitálových nástrojů v podnicích, do nichž se investuje. Klíčový ukazatel výkonnosti pro environmentální udržitelnost služeb a činností investičních podniků jménem všech jejich klientů by měl vycházet z příjmů ve formě poplatků, provizí a jiných peněžních plnění, které investiční podniky vytvářejí na základě svých investičních služeb a činností, jež provádějí pro klienty.

(10)Klíčové ukazatele výkonnosti pojišťoven a zajišťoven, na které se vztahují povinnosti zveřejňování informací stanovené v článcích 19a a 29a směrnice 2013/34/EU, by měly zachycovat jejich upisovací činnosti v oblasti neživotního pojištění a investiční politiku, které jsou součástí jejich obchodního modelu, aby prokázaly míru, do které jsou tyto činnosti v souladu s taxonomií. Jeden z klíčových ukazatelů výkonnosti by se měl týkat investiční politiky těchto pojišťoven a zajišťoven pro finanční prostředky získané z jejich upisovacích činností a měl by ukazovat podíl aktiv investovaných do činností v souladu s taxonomií na jejich celkových aktivech. Druhý ukazatel by se měl týkat samotných upisovacích činností a měl by ukazovat, jaký podíl z celkových upisovacích činností v oblasti neživotního pojištění tvoří upisovací činnosti v oblasti neživotního pojištění související s přizpůsobením se klimatu, které jsou prováděny v souladu s aktem v přenesené pravomoci 19 („akt v přenesené pravomoci o klimatu“).

(11)Finanční podniky, na které se vztahují povinnosti zveřejňování informací stanovené v článcích 19a a 29a směrnice 2013/34/EU, by neměly při výpočtu čitatele svých klíčových ukazatelů výkonnosti zohlednit expozici nefinančním podnikům, na které se nevztahují články 19a a 29a směrnice 2013/34/EU, nebo investice do takových nefinančních podniků. Zahrnutí takových expozic do čitatele lze zvážit při přezkumu tohoto aktu v přenesené pravomoci, k němuž bude připojeno posouzení dopadů. Tyto nefinanční podniky se mohou přesto rozhodnout dobrovolně zveřejnit své klíčové ukazatele výkonnosti, a to buď proto, aby měly přístup k environmentálně udržitelnému financování v rámci zvláštních systémů ekoznaček a environmentálně udržitelných finančních produktů, nebo v rámci své celkové obchodní strategie založené na environmentální udržitelnosti.

(12)S ohledem na vstup v platnost a uplatňování aktu v přenesené pravomoci o klimatu do konce roku 2021 a na závažné obtíže při posuzování souladu hospodářských činností v roce 2022 s technickými screeningovými kritérii stanovenými v uvedeném nařízení v přenesené pravomoci za předchozí vykazovaný rok, by se uplatňování tohoto nařízení v roce 2022 mělo omezit na určité prvky a podávání kvalitativních zpráv, přičemž zbývající ustanovení by se měla začít uplatňovat od 1. ledna 2023 pro nefinanční podniky a od 1. ledna 2024 pro finanční podniky. Klíčové ukazatele výkonnosti úvěrových institucí související s jejich obchodním portfoliem a provizemi a poplatky za jiné komerční služby a činnosti než poskytování financování by se navíc měly uplatňovat od 1. ledna 2026.

(13)Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje vhodná metodika výpočtu, měly by být expozice vůči ústředním vládám, centrálním bankám a nadnárodním emitentům vyloučeny z výpočtu čitatele a jmenovatele klíčových ukazatelů výkonnosti. Finanční podniky mohou dobrovolně poskytovat informace o expozicích vůči dluhopisům v souladu s taxonomií a dluhovým cenným papírům v souladu s taxonomií, které emitují ústřední vlády, centrální banky nebo nadnárodní emitenti. Do 30. června 2024 by měl být proveden přezkum, který by měl vyhodnotit možnost zahrnutí takových expozic do klíčových ukazatelů výkonnosti.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)„environmentálním cílem“ jeden z environmentálních cílů stanovených v článku 9 nařízení (EU) 2020/852;

2)„hospodářskou činností v souladu s taxonomií“ hospodářská činnost, která splňuje požadavky stanovené v článku 3 nařízení (EU) 2020/852;

3)„přechodnou hospodářskou činností“ hospodářská činnost, která splňuje požadavky stanovené v čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) 2020/852;

4)„podpůrnou hospodářskou činností“ hospodářská činnost, která splňuje požadavky stanovené v článku 16 nařízení (EU) 2020/852;

5)„hospodářskou činností způsobilou pro taxonomii“ hospodářská činnost, která je popsána v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle čl. 10 odst. 3, čl. 11 odst. 3, čl. 12 odst. 2, čl. 13 odst. 2, čl. 14 odst. 2 a čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2020/852, bez ohledu na to, zda tato hospodářská činnost splňuje veškerá technická screeningová kritéria stanovená v těchto aktech v přenesené pravomoci nebo některé z nich;

6)„hospodářskou činností nezpůsobilou pro taxonomii“ hospodářská činnost, která není popsána v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle čl. 10 odst. 3, čl. 11 odst. 3, čl. 12 odst. 2, čl. 13 odst. 2, čl. 14 odst. 2 a čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2020/852;

7)„správcem aktiv“ podnik, na který se vztahují povinnosti zveřejňování informací stanovené v článcích 19a a 29a směrnice 2013/34/EU a který je buď:

a)správce alternativních investičních fondů definovaný v čl. 4 bodě. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU 20 ;

b)správcovská společnost definovaná v čl. 2 bodě 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES 21 ;

c)investiční společnost, která je povolena v souladu s články 27, 28 a 29 směrnice 2009/65/ES a která neurčila pro svou správu správcovskou společnost povolenou v souladu s články 6, 7 a 8 uvedené směrnice;

8)„finančním podnikem“ podnik, na který se vztahují povinnosti zveřejňování informací stanovené v článcích 19a a 29a směrnice 2013/34/EU a který je správce aktiv, úvěrová instituce definovaná v čl. 4 odst. 1 bodě 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 575/2013 22 , investiční podnik definovaný v čl. 4 odst. 1 bodě 2 nařízení (EU) č. 575/2013, pojišťovna definovaná v čl. 13 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES 23 nebo zajišťovna definovaná v čl. 13 bodu 4 směrnice 2009/138/ES;

9)„nefinančním podnikem“ podnik, na který se vztahují povinnosti zveřejňování informací stanovené v článcích 19a a 29a směrnice 2013/34/EU a který není finančním podnikem podle bodu 8;

10)„pojišťovací nebo zajišťovací činností v souladu s taxonomií“ pojišťovací nebo zajišťovací činnost, která odpovídá kritériím stanoveným v oddílech 10.1 a 10.2 přílohy II aktu v přenesené pravomoci o klimatu 24 .

Článek 2
Zveřejňování informací nefinančními podniky

1.Nefinanční podniky zveřejňují informace uvedené v čl. 8 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2020/852 a upřesněné v příloze I tohoto nařízení.

2.Informace uvedené v odstavci 1 se předkládají ve formě tabulky pomocí šablon, které jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3
Zveřejňování informací správci aktiv

1.Správci aktiv zveřejňují informace uvedené v čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) 2020/852 a upřesněné v přílohách III a XI tohoto nařízení.

2.Informace uvedené v odstavci 1 se předkládají ve formě tabulky pomocí šablony, která je uvedena v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 4
Zveřejňování informací úvěrovými institucemi

1.Úvěrové instituce zveřejňují informace uvedené v čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) 2020/852 a upřesněné v přílohách V a XI tohoto nařízení.

2.Informace uvedené v odstavci 1 se předkládají ve formě tabulky pomocí šablony, která je uvedena v příloze VI tohoto nařízení.

Článek 5
Zveřejňování informací investičními podniky

1.Investiční podniky zveřejňují informace uvedené v čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) 2020/852 a upřesněné v přílohách VII a XI tohoto nařízení.

2.Informace uvedené v odstavci 1 se předkládají ve formě tabulky pomocí šablony, která je uvedena v příloze VIII tohoto nařízení.

Článek 6
Zveřejňování informací pojišťovnami a zajišťovnami

1.Pojišťovny a zajišťovny zveřejňují informace uvedené v čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) 2020/852 a upřesněné v přílohách IX a XI tohoto nařízení.

2.Informace uvedené v odstavci 1 se předkládají ve formě tabulky pomocí šablon, které jsou uvedeny v příloze X tohoto nařízení.

Článek 7
Pravidla pro zveřejňování informací společná pro všechny finanční podniky

1.Z výpočtu čitatele a jmenovatele klíčových ukazatelů výkonnosti finančních podniků jsou vyloučeny expozice ústředním vládám, centrálním bankám a nadnárodním emitentům.

2.Z čitatele klíčových ukazatelů výkonnosti finančních podniků jsou vyloučeny deriváty.

3.Z čitatele klíčových ukazatelů výkonnosti finančních podniků jsou vyloučeny expozice podnikům, na které se nevztahuje povinnost zveřejňovat nefinanční informace podle článků 19a nebo 29a směrnice 2013/34/EU.

4.Aniž je dotčen odstavec 1, zahrnují se na základě informací poskytnutých podnikem, do něhož se investuje, do čitatele klíčových ukazatelů výkonnosti dluhopisy nebo dluhové cenné papíry udržitelné z hlediska životního prostředí, jež za účelem financování konkrétních určených činností emituje podnik, do něhož se investuje, a to až do plné hodnoty hospodářských činností v souladu s taxonomií, jež výnosy z těchto dluhopisů a dluhových cenných papírů financují.

Expozice, jejichž účelem není financovat konkrétní určené činnosti, se zahrnou do čitatele váženého klíčovým ukazatelem výkonnosti pro obrat a pro kapitálové výdaje podniků v souladu s metodikou stanovenou v přílohách III, V, VII a IX.

Pokud podnik, do něhož se investuje, vydal environmentálně udržitelné dluhopisy nebo dluhové cenné papíry za účelem financování konkrétních vymezených činností, finanční podniky odpovídajícím způsobem nezohlední klíčový ukazatel výkonnosti podniku, do něhož se investováno, aby se zabránilo dvojímu započtení.

5.V případě změny technických screeningových kritérií stanovených v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle čl. 10 odst. 3, čl. 11 odst. 3, čl. 12 odst. 2, čl. 13 odst. 2, čl. 14 odst. 2 nebo čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2020/852 – nedojde-li ke sladění financovaných hospodářských činností nebo aktiv s těmito pozměněnými technickými screeningovými kritérii – se podle tohoto nařízení vykazují úvěry pro zvláštní účely a nástroje uvedené v odstavci 4 v držení finančních podniků, které financují hospodářské činnosti nebo aktiva v souladu s taxonomií jako takové, a to do pěti let ode dne použitelnosti aktů v přenesené pravomoci, kterými se uvedená technická screeningová kritéria mění.

6.Tam, kde je to relevantní, stanoví finanční podniky rozdělení na čitatele a jmenovatele klíčových ukazatelů výkonnosti pro expozice a investice do:

a)expozic vůči nefinančním podnikům a investic do těchto podniků;

b)expozic vůči finančním podnikům a investic do těchto podniků;

c)expozic vůči nefinančním podnikům usazeným v Unii, na které se nevztahuje povinnost zveřejňovat přehled nefinančních informací podle článků 19a a 29a směrnice 2013/34/EU;

d)expozic vůči finančním podnikům usazeným v Unii, na které se nevztahuje povinnost zveřejňovat přehled nefinančních informací podle článků 19a a 29a směrnice 2013/34/EU uvedených v odstavci 2;

e)expozic vůči nefinančním podnikům usazeným ve třetí zemi, na které se nevztahuje povinnost zveřejňovat přehled nefinančních informací podle článků 19a a 29a směrnice 2013/34/EU;

f)expozic vůči uvedeným finančním podnikům usazeným ve třetí zemi, na které se nevztahuje povinnost zveřejňovat přehled nefinančních informací podle článků 19a a 29a směrnice 2013/34/EU;

g)expozic vůči derivátům a investice do nich;

h)jiných expozic a investic.

7.Finanční podniky mohou použít odhady pro posouzení souladu svých expozic vůči podnikům uvedeným v odst. 6 písm. e) a f) s taxonomií, pokud jsou tyto finanční podniky schopny prokázat splnění všech kritérií článku 3 nařízení (EU) 2020/852, s výjimkou kritérií stanovených v čl. 3 písm. b) uvedeného nařízení.

Finanční podniky formalizují, dokumentují a zveřejňují metodiku, na níž jsou tyto odhady založeny, včetně použitého přístupu a výzkumné metodiky, hlavních předpokladů a zásad obezřetnosti.

Finanční podniky zveřejní:

a)podíl expozic v souladu s taxonomií na základě odhadů, a to odděleně od jejich klíčových ukazatelů výkonnosti zveřejněných podle tohoto nařízení;

b)přijatá opatření a dobu nezbytnou k prokázání souladu s kritérii stanovenými v čl. 3 písm. b) nařízení (EU) 2020/852.

Článek 8
Společná pravidla pro zveřejňování informací finančními podniky a nefinančními podniky 

1.Finanční podniky a nefinanční podniky zahrnují všechna další zveřejnění informací provázející klíčové ukazatele výkonnosti stanovené v přílohách I, III, V, VII, XI v týchž částech přehledu nefinančních informací, které obsahují tyto ukazatele, nebo uvádějí křížové odkazy na ty části přehledu nefinančních informací, které tyto ukazatele obsahují.

2.Informace zveřejněné v souladu s tímto nařízením se týkají ročního vykazovaného období, a to od předchozího kalendářního roku ode dne zveřejnění.

3.Finanční podniky a nefinanční podniky uvádějí v přehledu nefinančních informací klíčové ukazatele výkonnosti za předchozích pět ročních vykazovaných období.

Pro účely tohoto odstavce zahrnuje první výroční vykazované období rok 2023.

4.Finanční podniky a nefinanční podniky používají při zveřejňování informací stejnou měnu jako ve své účetní závěrce.

Finanční podniky použijí k výpočtu svých vlastních klíčových ukazatelů výkonnosti nejaktuálnější dostupné údaje a klíčové ukazatele výkonnosti svých protistran.

5.Do dvanácti měsíců po datu použitelnosti nařízení v přenesené pravomoci, která obsahují technická screeningová kritéria pro další environmentální cíle, jež byla přijata v souladu s čl. 12 odst. 2, čl. 13 odst. 2, čl. 14 odst. 2 a čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2020/852, zahrnují klíčové ukazatele výkonnosti pouze cíle v oblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se změně klimatu.

Článek 9
Přezkum

1.Do 30. června 2024 Komise přezkoumá uplatňování tohoto nařízení. Komise posoudí zejména potřebu jakýchkoli dalších změn s ohledem na začlenění:

a)expozic ústředním vládám a centrálním bankám do čitatele a jmenovatele klíčových ukazatelů výkonnosti finančních podniků;

b)expozic podnikům, které nezveřejňují přehled nefinančních informací podle článků 19a nebo 29a směrnice 2013/34/EU, do čitatele klíčových ukazatelů výkonnosti finančních podniků.

2.Přezkum expozic malých a středních podniků doprovodí posouzení dopadů hodnotící administrativní zátěž, přístup k financím a potenciální dopady možného rozšíření na expozice malých a středních podniků, na malé a střední podniky, na které se nevztahuje toto nařízení v přenesené pravomoci či které poskytují takové informace dobrovolně.

3.Expozice vůči podnikům, které nezveřejňují nefinanční informace podle článků 19a a 29a směrnice 2013/34/EU a článku 8 nařízení (EU) 2020/852, avšak které takové rovnocenné informace dobrovolně poskytují, a investice do nich, mohou být od 1. ledna 2025 zahrnuty do čitatelů klíčových ukazatelů výkonnosti finančních podniků, s výhradou kladného posouzení uvedeného v odstavci 2.

Článek 10
Vstup v platnost a použitelnost

1.Od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, zveřejňují nefinanční podniky pouze podíl hospodářských činností způsobilých pro taxonomii a nezpůsobilých pro taxonomii na svém celkovém obratu, kapitálu a provozních výdajích a kvalitativní informace podle oddílu 1.2. přílohy I, které jsou pro toto zveřejnění relevantní.

2.Od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023 zveřejňují finanční podniky pouze:

a)podíl svých expozic hospodářským činnostem nezpůsobilým pro taxonomii a způsobilým pro taxonomii na svých celkových aktivech;

b)podíl expozic uvedených v čl. 7 odst. 1 a 2 na svých celkových aktivech;

c)podíl expozic uvedených v čl. 7 odst. 3 na svých celkových aktivech;

d)kvalitativní informace podle přílohy XI.

Úvěrové instituce zveřejňují též podíl svého obchodního portfolia a mezibankovních půjček na vyžádání na svých celkových aktivech.

Pojišťovny a zajišťovny zveřejňují též podíl hospodářských činností v oblasti neživotního pojištění způsobilých pro taxonomii a nezpůsobilých pro taxonomii.

3.Klíčové ukazatele výkonnosti nefinančních podniků, včetně průvodních informací, které se zveřejňují podle příloh I a II tohoto nařízení, se zveřejňují od 1. ledna 2023.

4.Klíčové ukazatele výkonnosti finančních podniků, včetně průvodních informací, které se zveřejňují podle příloh III, V, VII, IX, XI tohoto nařízení, se zveřejňují od 1. ledna 2024.

Oddíly 1.2.3. a 1.2.4. přílohy V se použijí ode dne 1. ledna 2026.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6.7.2021

   Za Komisi

   předsedkyně
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Akční plán: Financování udržitelného růstu“, 8. března 2018.
(2)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Úř. věst. L 198, 22.6.2020, s. 13).
(3)    Články 3 a 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Úř. věst. L 198, 22.6.2020, s. 13).
(4)    Evropská strategie udržitelného růstu a promítnutí závazků Unie plnit Pařížskou dohodu a cíle udržitelného rozvoje OSN.
(5)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami (Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 1).
(6)    Ustanovení čl. 3 písm. d) nařízení (EU) 2020/852.
(7)    Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) …/… ze dne […], kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů (C/2021/2800 final).
(8)    Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014, pokud jde o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (COM(2021) 189 final).
(9)    Komise navrhla rozšířit oblast působnosti podniků, které musí zveřejňovat nefinanční informace, ve svém návrhu na přezkum směrnice o vykazování nefinančních informací přijatém dne 21. dubna, zejména zahrnout kótované malé a střední podniky.
(10)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 1).
(11)    Počáteční posouzení dopadů je k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12440-Udrzitelne-finance-povinnost-nekterych-spolecnosti-zverejnovat-nefinancni-informace_cs .
(12)    Žádost o poradenství je k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/200915-sustainable-finance-taxonomy-call-for-advice_en.pdf .
(13)    To je v souladu se sadou nástrojů pro zlepšování právní úpravy (nástroj č. 9), která uvádí, že posouzení dopadů Komisí není nezbytné v případě, kdy byl mandát provést návrh politiky a s tím související analýzu udělen agentuře Unie, pokud se návrh Komise významně neliší od doporučení agentury a útvary Komise považují posouzení agentury za kvalitativně dostačující.
(14)    Poradenství orgánu ESMA je k dispozici na adrese: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma30-379-471_final_report_-_advice_on_article_8_of_the_taxonomy_regulation.pdf .
(15)    Poradenství orgánu EIOPA je k dispozici na adrese: https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/advice/eiopa-21-184-sustainability-non-financial-reporting-advice-art8-taxonomy-regulation.pdf .
(16)    Poradenství orgánu EBA je k dispozici na adrese: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Missions%20and%20tasks/Call%20for%20Advice/2021/CfA%20on%20KPIs%20and%20methodology%20for%20disclosures%20under%20Article%208%20of%20the%20Taxonomy%20Regulation/963616/Report%20-%20Advice%20to%20COM_Disclosure%20Article%208%20Taxonomy.pdf .
(17)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 1).
(18)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).
(19)    Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) …/… ze dne […], kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů (C/2021/2800 final).
(20)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).
(21)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).
(22)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).
(23)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).
(24)    NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) …/…, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů (C/2021/2800 final).
Top

PŘÍLOHA I – Klíčové ukazatele výkonnosti nefinančních podniků

1.OBSAH KLÍČOVÝCH UKAZATELŮ VÝKONNOSTI, KTERÉ MAJÍ ZVEŘEJNIT NEFINANČNÍ PODNIKY

1.1.Specifikace klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI)

1.1.1.Klíčový ukazatel výkonnosti související s obratem (KPI pro obrat)

Podíl obratu uvedený v čl. 8 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2020/852 se vypočítá jako část čistého obratu plynoucího z produktů nebo služeb, včetně nehmotných aktiv, souvisejících s hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií (čitatel), vydělená čistým obratem (jmenovatel) definovaným v čl. 2 bodě 5 směrnice 2013/34/ES. Obrat zahrnuje výnos uznávaný podle mezinárodního účetního standardu (IAS) 1, odst. 82 písm. a), přijatého nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 1 .

Z čitatele klíčového ukazatele výkonnosti uvedeného v prvním pododstavci je vyloučena část čistého obratu plynoucího z produktů a služeb souvisejících s hospodářskými činnostmi, které byly přizpůsobeny změně klimatu v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2020/852 a v souladu s přílohou II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) [rok/číslo] (dále jen „akt v přenesené pravomoci o klimatu“) 2 , pokud tyto činnosti:

a)lze považovat za podpůrné činnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b) nařízení 2020/852 nebo

b)nejsou samy v souladu s taxonomií.

1.1.2.Klíčový ukazatel výkonnosti související s kapitálovými výdaji (KPI pro kapitálové výdaje)

Podíl kapitálových výdajů podle čl. 8 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2020/852 se vypočítá jako čitatel vydělený jmenovatelem ve smyslu bodů 1.1.2.1 a 1.1.2.2 této přílohy.

1.1.2.1.Jmenovatel

Jmenovatel zahrnuje přírůstky hmotných a nehmotných aktiv v průběhu dotčeného účetního období před odpisy, amortizací a případným opětovným oceněním, včetně přírůstků vyplývajících z přecenění a snížení hodnoty, za příslušné účetní období a vyjma změn reálné hodnoty. Jmenovatel zahrnuje též přírůstky hmotných a nehmotných aktiv vyplývajících z podnikových kombinací.

U nefinančních podniků, které uplatňují mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) přijaté nařízením (ES) č. 1126/2008, zahrnují kapitálové výdaje náklady, které se vykazují na základě:

a)IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení, odst. 73 písm. e) bod i) a iii);

b)IAS 38 Nehmotná aktiva, odst. 118 písm. e) bod i);

c)IAS 40 Investice do nemovitostí, odst. 76 písm. a) a b) (pro model oceňování reálnou hodnotou);

d)IAS 40 Investice do nemovitostí, odst. 79 písm. d) body i) a ii) (pro model oceňování pořizovacími náklady);

e)IAS 41 Zemědělství, odst. 50 písm. b) a e);

f)IFRS 16 Leasingy, odst. 53 písm. h).

U nefinančních podniků, které uplatňují vnitrostátní všeobecně uznávané účetní zásady (GAAP), zahrnují kapitálové výdaje náklady účtované podle použitelných zásad GAAP, které odpovídají nákladům zahrnutým do kapitálových výdajů nefinančními podniky, jež uplatňují standardy IFRS.

Leasingy, které nevedou k uznání práva na užívání aktiva, se jako kapitálové výdaje nezapočítávají.

1.1.2.2.Čitatel

Čitatel se rovná části kapitálových výdajů, která je zahrnuta ve jmenovateli, tedy té, jež splňuje kteroukoliv z následujících podmínek:

a)souvisí s aktivy nebo procesy, jež jsou spojeny s hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií;

b)je součástí plánu na rozšíření hospodářských činností v souladu s taxonomií nebo plánu umožnit, aby se hospodářské činnosti, které jsou způsobilé pro taxonomii, staly hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií (dále jen „plán kapitálových výdajů“) podle podmínek definovaných v druhém pododstavci tohoto bodu 1.1.2.2.;

c)souvisí s koupí výstupu hospodářských činností v souladu s taxonomií a s jednotlivými opatřeními, která umožňují, aby se cílové činnosti staly nízkouhlíkovými nebo vedly ke snížení emisí skleníkových plynů, a to zejména činnosti uvedené v bodech 7.3 až 7.6 přílohy I aktu v přenesené pravomoci o klimatu, jakož i další hospodářské činnosti uvedené v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle čl. 10 odst. 3, čl. 11 odst. 3, čl. 12 odst. 2, čl. 13 odst. 2, čl. 14 odst. 2 a čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2020/852, a za předpokladu, že tato opatření budou provedena a nabudou účinnosti do osmnácti měsíců.

Plán kapitálových výdajů uvedený v prvním odstavci tohoto bodu 1.1.2.2 musí splňovat tyto podmínky:

a)plán má za cíl buď rozšířit hospodářské činnosti v podniku, jež jsou v souladu s taxonomií, nebo modernizovat hospodářské činnosti způsobilé pro taxonomii tak, aby se do pěti let staly činnostmi v souladu s taxonomií;

b) plán se zveřejní na úrovni agregované hospodářské činnosti a schválí jej vedoucí orgán nefinančních podniků, a to buď přímo, nebo na základě pověření.

Pokud před dokončením plánu kapitálových výdajů dojde ke změně příslušných technických screeningových kritérií, nefinanční podniky plán do dvou let buď aktualizují, aby po dokončení plánu zajistily soulad hospodářských činností uvedených v písmenu a) se změněnými technickými screeningovými kritérii, nebo přepracují čitatele klíčového ukazatele výkonnosti pro kapitálové výdaje. Aktualizace plánu opětovně zahájí období uvedené v písmenu a). Období uvedené v druhém pododstavci písm. a) tohoto bodu 1.1.2.2 může překročit pět let pouze tehdy, je-li delší období objektivně odůvodněno zvláštními rysy hospodářské činnosti a dotčené modernizace, nesmí však přesáhnout deset let. Odůvodnění je uvedeno v samotném plánu kapitálových výdajů a v kontextových informacích podrobně popsaných v bodě 1.2.3. této přílohy.

Pokud plán kapitálových výdajů nesplňuje podmínky uvedené v druhém odstavci tohoto bodu 1.1.2.2, přepracuje se dříve zveřejněný klíčový ukazatel výkonnosti týkající se kapitálových výdajů.

Čitatel rovněž zahrnuje také část kapitálových výdajů na přizpůsobení hospodářských činností změně klimatu v souladu s přílohou II tohoto aktu v přenesené pravomoci o klimatu. V čitateli se uvede rozdělení části kapitálových výdajů vyčleněných na to, aby významným způsobem přispěly k přizpůsobení se změně klimatu.

1.1.3.Klíčový ukazatel výkonnosti související s provozními výdaji (KPI pro provozní výdaje)

Podíl provozních výdajů podle čl. 8 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2020/852 se vypočítá jako čitatel vydělený jmenovatelem ve smyslu bodů 1.1.3.1 a 1.1.3.2 této přílohy.

1.1.3.1.Jmenovatel

Jmenovatel zahrnuje přímé nekapitalizované náklady, které souvisejí s výzkumem a vývojem, opatřeními v oblasti renovace budov, krátkodobým pronájmem, údržbou a opravami a jakýmikoli jinými přímými výdaji souvisejícími s každodenní údržbou aktiv v podobě pozemků, budov a zařízení podnikem nebo dodavatelem, jenž činnosti zajišťuje externě, a které jsou nezbytné k zajištění nepřetržitého a účinného fungování těchto aktiv.

Nefinanční podniky, které používají vnitrostátní GAAP a nekapitalizují aktiva s právem na užívání, zahrnou náklady na leasing do provozních výdajů k nákladům uvedeným v prvním pododstavci bodu 1.1.3.1. této přílohy.

1.1.3.2.Čitatel

Čitatel se rovná části provozních výdajů, která je zahrnuta ve jmenovateli, tedy té, jež splňuje kteroukoliv z následujících podmínek:

a)souvisí s aktivy nebo procesy spojenými s hospodářskými činnostmi, jež jsou v souladu s taxonomií, včetně odborné přípravy a dalších potřeb v oblasti přizpůsobení lidských zdrojů, a s přímými nekapitalizovanými náklady, které představují výzkum a vývoj;

b)je součástí plánu kapitálových výdajů na rozšíření hospodářských činnost v souladu s taxonomií nebo plánu umožnit, aby se hospodářské činnosti, které jsou způsobilé pro taxonomii, staly hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií v předem stanoveném časovém rámci, jak je stanoveno v druhém odstavci tohoto bodu 1.1.3.2;

c)souvisí s koupí výstupu hospodářských činností v souladu s taxonomií a s jednotlivými opatřeními, která umožňují, aby se cílové činnosti staly nízkouhlíkovými nebo aby vedly ke snížení skleníkových plynů, jakož i s jednotlivými opatřeními v oblasti renovace budov, určenými v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle čl. 10 odst. 3, čl. 11 odst. 3, čl. 12 odst. 2, čl. 13 odst. 2, čl. 14 odst. 2 a čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2020/852, a za předpokladu, že tato opatření budou provedena a nabudou účinnosti do osmnácti měsíců.

Plán kapitálových výdajů uvedený v prvním odstavci tohoto bodu 1.1.3.2 musí splňovat podmínky určené v bodě 1.1.2.2. této přílohy.

Náklady na výzkum a vývoj již zohledněné v klíčovém ukazateli výkonnosti pro kapitálové výdaje se nepočítají do provozních výdajů.

Čitatel zahrnuje také část provozních výdajů na přizpůsobení hospodářských činností změně klimatu v souladu s přílohou II aktu v přenesené pravomoci o klimatu. V čitateli se uvede rozdělení části provozních výdajů vyčleněných na to, aby významným způsobem přispěly k přizpůsobení se změně klimatu.

Pokud provozní výdaje nejsou významné pro obchodní model nefinančních podniků, tyto podniky:

a)budou osvobozeny od výpočtu čitatele klíčového ukazatele pro provozní výdaje v souladu s bodem 1.1.3.2 a zveřejnit tento čitatel jako nulu;

b)zveřejní celkovou hodnotu jmenovatele pro provozní výdaje vypočtenou v souladu s bodem 1.1.3.1;

c)vysvětlí, proč provozní výdaje nejsou v jejich obchodním modelu podstatné.

1.2.Specifikace zveřejnění doprovázejících klíčové ukazatele výkonnosti nefinančních podniků

Nefinanční podniky zveřejní následující informace doprovázející příslušné klíčové ukazatele výkonnosti.

1.2.1.Účetní pravidla

Nefinanční podniky vysvětlí:

a)jakým způsobem byly stanoveny obrat, kapitálové výdaje a provozní výdaje a jak byly zařazeny do čitatele;

b)základ, na kterém byl vypočítán obrat, kapitálové výdaje a provozní výdaje, včetně případného posouzení při přidělení výnosů nebo výdajů různým hospodářským činnostem.

U obratu a kapitálových výdajů uvádějí nefinanční podniky odkazy na související řádkové položky v nefinančních výkazech.

Pokud se použití jakéhokoliv výpočtu od předchozího vykazovaného období změnilo, nefinanční podniky vysvětlí, proč tyto změny vedou ke spolehlivějším a relevantnějším informacím, a zajistí přepracované srovnávací údaje.

Nefinanční podniky zveřejní veškeré významné změny, ke kterým došlo během vykazovaného období v souvislosti s prováděním plánů kapitálových výdajů zveřejněných v souladu s bodem 1.1.2. této přílohy. Nefinanční podniky zveřejní všechny tyto informace:

a)významné změny, k nimž došlo v plánu, a důvody těchto změn;

b)dopad takových změn na potenciál hospodářských činností podniku stát se hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií a na období, v němž by k takovým změnám mělo dle očekávání dojít;

c)přepracování klíčových ukazatelů výkonnosti pro kapitálové výdaje a pro provozní výdaje za každé uplynulé vykazované období, které plán zahrnuje, vždy když mají změny plánu dopad na tyto klíčové ukazatele výkonnosti.

1.2.2.Posouzení souladu s nařízením (EU) 2020/852

1.2.2.1.Informace o posouzení souladu s nařízením (EU) 2020/852:

Nefinanční podniky:

a)popíší povahu hospodářských činností způsobilých pro taxonomii a v souladu s taxonomií pomocí odkazů na akty v přenesené pravomoci přijaté podle čl. 10 odst. 3, čl. 11 odst. 3, čl. 12 odst. 2, čl. 13 odst. 2, čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2020/852;

b)vysvětlí, jak posoudily soulad s kritérii, která jsou stanovena v článku 3 nařízení (EU) 2020/852, a se souvisejícími technickými screeningovými kritérii zahrnutými do aktů v přenesené pravomoci uvedených v písmenu a);

c)vysvětlí, jak zamezit dvojímu započítání v souvislosti s rozdělením mezi čitatele klíčových ukazatelů výkonnosti pro obrat, kapitálové výdaje a provozní výdaje, pokud jde o jednotlivé hospodářské činnosti.

1.2.2.2.Příspěvek k více cílům

Pokud hospodářská činnost přispívá k několika environmentálním cílům, nefinanční podniky:

a)prokážou soulad s kritérii stanovenými v článku 3 nařízení (EU) 2020/852, zejména s technickými screeningovými kritérii s ohledem na několik environmentálních cílů;

b)zveřejní obrat, kapitálové výdaje a provozní výdaje z této činnosti jako příspěvek k několika environmentálním cílům;

c)do čitatele klíčových ukazatelů výkonnosti uvedených v bodě 1.1této přílohy započítají obrat z této činnosti pouze jednou, aby se zabránilo dvojímu započítání.

1.2.2.3.Třídění klíčových ukazatelů výkonnosti

Pokud mají být klíčové ukazatele výkonnosti pro hospodářskou činnost tříděny, zejména pokud se výrobní závody používají integrovaným způsobem, nefinanční podniky zajistí, aby:

a)každé třídění vycházelo z kritérií, která jsou vhodná pro prováděný výrobní proces, a aby odráželo technická specifika tohoto procesu;

b)ke klíčovým ukazatelům výkonnosti byly připojeny odpovídající informace o základu takového třídění.

1.2.3.Souvislosti

Nefinanční podniky vysvětlí údaje o jednotlivých klíčových ukazatelích výkonnosti a důvody případných změn těchto údajů ve vykazovaném období.

Nefinanční podniky mohou zveřejnit další klíčové ukazatele výkonnosti založené na obratu, kapitálových výdajích a provozních výdajích), které zahrnují investice do vlastního kapitálu vykazované ve společných podnicích podle IFRS 11 nebo IAS 28 na poměrném základě, který odpovídá jejich podílu na vlastním kapitálu společného podniku.

1.2.3.1.Kontextové informace o klíčovém ukazateli výkonnosti pro obrat

Nefinanční podniky poskytnou všechny tyto informace:

a)kvantitativní členění čitatele, aby bylo možné znázornit klíčové faktory změny klíčového ukazatele výkonnosti pro obrat během vykazovaného období, jako jsou příjmy ze smluv se zákazníky, příjmy z pronájmu nebo jiné zdroje příjmů;

b)informace o částkách souvisejících s činnostmi v souladu s taxonomií vykonávanými pro vlastní vnitřní spotřebu nefinančních podniků;

c)kvalitativní vysvětlení klíčových prvků změny klíčového ukazatele výkonnosti pro obrat během vykazovaného období.

Nefinanční podniky, které emitovaly environmentálně udržitelné dluhopisy nebo dluhové cenné papíry za účelem financování konkrétních identifikovaných činností v souladu s taxonomií, rovněž zveřejní klíčový ukazatel výkonnosti upravený tak, aby se zabránilo dvojímu započítání.

1.2.3.2.Kontextové informace o klíčovém ukazateli výkonnosti pro kapitálové výdaje

Nefinanční podniky uvedou kvantitativní rozdělení částek zahrnutých do čitatele na úrovni agregované hospodářské činnosti a kvalitativní vysvětlení klíčových prvků změny klíčového ukazatele výkonnosti pro kapitálové výdaje během vykazovaného období. V tomto rozdělení se zveřejní všechny tyto informace:

a)soubor přírůstků pozemků, budov a zařízení, nehmotných aktiv vytvořených vlastní činností, a to i v rámci podnikové kombinace nebo nabytí, investičního nemovitého majetku pořízeného nebo vykázaného v účetní hodnotě a případně kapitalizovaných aktiv s právem na užívání;

b)soubor přírůstků související s akvizicemi prostřednictvím podnikových kombinací;

c)soubor výdajů vzniklých v souvislosti s hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií a výdaje vzniklé jako součást plánu kapitálových výdajů uvedeného v bodě 1.1.2. této přílohy.

Nefinanční podniky zveřejní klíčové informace o každém ze svých plánů kapitálových výdajů uvedených v bodě 1.1.2. této přílohy, včetně těchto informací:

a)sledované environmentální cíle;

b)dotčené hospodářské činnosti;

c)případně dotčené činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací;

d)dobu, po kterou se očekává, že každá hospodářská činnost v souladu s taxonomií bude rozšířena, nebo po kterou se očekává, že se každá hospodářská činnost stane hospodářskou činností v souladu s taxonomií, a tam, kde tato doba přesahuje pět let, včetně objektivního odůvodnění tohoto delšího období na základě specifických rysů hospodářské činnosti a příslušné modernizace;

e)celkové kapitálové výdaje, u nichž se očekává, že budou vynaloženy během vykazovaného období a během doby trvání plánů kapitálových výdajů.

Nefinanční podnik, který emitoval environmentálně udržitelné dluhopisy nebo dluhové cenné papíry za účelem financování konkrétních identifikovaných činností v souladu s taxonomií, rovněž zveřejní klíčový ukazatel výkonnosti pro kapitálové výdaje upravený pro kapitálové výdaje v souladu s taxonomií financované takovými dluhopisy nebo dluhovými cennými papíry.

1.2.3.3.Kontextové informace o klíčovém ukazateli výkonnosti pro provozní výdaje

Nefinanční podniky poskytnou všechny tyto informace:

a)kvantitativní rozdělení čitatele (provozní výdaje určené v souladu s bodem 1.1.3.2 této přílohy), aby bylo možné znázornit klíčové prvky změny v klíčovém ukazateli výkonnosti pro provozní výdaje během vykazovaného období;

b)kvalitativní vysvětlení klíčových prvků změny klíčového ukazatele výkonnosti pro provozní výdaje během vykazovaného období;

c)vysvětlení ostatních výdajů souvisejících s každodenní údržbou položek pozemků, budov a zařízení, které jsou zahrnuty ve výpočtu provozních výdajů v rámci čitatele i jmenovatele;

jsou-li provozní výdaje součástí plánu kapitálových výdajů uvedeného v bodech 1.1.2.2 a 1.1.3.2. této přílohy, zveřejní nefinanční podniky klíčové informace o každém ze svých plánů kapitálových výdajů v souladu s požadavky bodu 1.2.3.2. této přílohy.

2.METODIKA VYKAZOVÁNÍ KLÍČOVÝCH UKAZATELŮ VÝKONNOSTI, KTERÉ MAJÍ ZVEŘEJNIT NEFINANČNÍ PODNIKY

Pro zveřejňování informací podle čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2020/852 se použijí následující požadavky:

a)nefinanční podniky určí každou hospodářskou činnost, včetně podsouboru přechodných a podpůrných hospodářských činností;

b)nefinanční podniky zveřejní klíčové ukazatele výkonnosti pro každou hospodářskou činnost a celkové klíčové ukazatele výkonnosti pro všechny hospodářské činnosti na úrovni příslušného podniku nebo skupiny;

c)nefinanční podniky zveřejní klíčové ukazatele výkonnosti stanovené v bodech 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.3. této přílohy pro každý environmentální cíl a celkové klíčové ukazatele výkonnosti pro všechny environmentální cíle na úrovni podniku nebo skupiny napříč všemi environmentálními cíli, přičemž zamezí dvojímu započítání;

d)nefinanční podniky určí podíl hospodářských činností, jež jsou v souladu s taxonomií, a podíl hospodářských činností způsobilých pro taxonomii, které nesplňují technická screeningová kritéria. V rámci hospodářské činnosti způsobilé pro taxonomii nefinanční podniky určí podíl činnosti, která je v souladu s taxonomií;

e)nefinanční podniky určí hospodářské činnosti nezpůsobilé pro taxonomii a zveřejní podíl ve jmenovateli klíčového ukazatele výkonnosti pro obrat u těchto hospodářských činností na úrovni podniku nebo skupiny;

f)klíčové ukazatele výkonnosti se uvedou na úrovni jednotlivého podniku, pokud tento podnik sestavuje pouze jednotlivé přehledy nefinančních informací, nebo na úrovni skupiny, pokud podnik sestavuje konsolidované přehledy nefinančních informací.

PŘÍLOHA II – Šablony pro klíčové ukazatele výkonnosti nefinančních podniků

Šablona: Podíl obratu z produktů nebo služeb souvisejících s hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií – zveřejnění za rok N

 

 

 

 

Kritéria významného přínosu

Kritéria podle zásady DNSH

(zásada „významně nepoškozovat“)

Hospodářské činnosti (1)

Kód(y) (2)

Absolutní obrat (3)

Podíl obratu (4)

Zmírňování změny klimatu (5)

Přizpůsobování se změně klimatu (6)

Vodní a mořské zdroje (7)

Oběhové hospodářství (8)

Znečištění (9)

Biologická rozmanitost a ekosystémy (10)

Zmírňování změny klimatu (11)

Přizpůsobování se změně klimatu (12)

Vodní a mořské zdroje (13)

Oběhové hospodářství (14)

Znečištění (15)

Biologická rozmanitost a ekosystémy (16)

Minimální záruky (17)

Podíl obratu v souladu s taxonomií, rok N (18)

Podíl obratu v souladu s taxonomií, rok N–1 (19)

Kategorie (podpůrná činnost nebo) (20)

Kategorie

„(přechodná činnost)“

(21)

 

 

Měna

%

%

%

%

%

%

%

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Procenta

Procenta

E

T

A. ČINNOSTI ZPŮSOBILÉ PRO TAXONOMII

 

 

 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1 Environmentálně udržitelné činnosti (v souladu s taxonomií)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost 1 3

 

%

%

%

%

%

%

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

%

 

E

Činnost 2

 

 

%

%

%

%

%

%

%

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

%

 

Obrat environmentálně udržitelných činností (v souladu s taxonomií) (A.1)

 

 

%

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

%

 

A.2 Činnosti způsobilé pro taxonomii, avšak ne environmentálně udržitelné (činnosti, které nejsou v souladu s taxonomií)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost 1

 

 

%

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

0 %

 

T

Činnost 3

 

 

%

%

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

0 %

 

Obrat činností způsobilých pro taxonomii, avšak ne environmentálně udržitelných (činnosti, které nejsou v souladu s taxonomií) (A.2)

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem (A.1 + A.2)

 

 

%

%

0 %

%

0 %

0 %

0 %

%

%

B. ČINNOSTI NEZPŮSOBILÉ PRO TAXONOMII

Obrat činností nezpůsobilých pro taxonomii (B)

 

 

%

Celkem (A + B)

 

 

%

Do sloupce 21 by měly být doplněny přechodné činnosti přispívající ke zmírňování změny klimatu.

U činností uvedených v části A2 mohou sloupce 5 až 17 nefinanční podniky vyplnit dobrovolně.

Šablona: Podíl kapitálových výdajů z produktů nebo služeb souvisejících s hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií – zveřejnění za rok N

 

 

 

 

Kritéria významného přínosu

Kritéria podle zásady DNSH

(zásada „významně nepoškozovat“)

Hospodářské činnosti (1)

Kód(y) (2)

Absolutní kapitálové výdaje (3)

Podíl kapitálových výdajů (4)

Zmírňování změny klimatu (5)

Přizpůsobování se změně klimatu (6)

Vodní a mořské zdroje (7)

Oběhové hospodářství (8)

Znečištění (9)

Biologická rozmanitost a ekosystémy (10)

Zmírňování změny klimatu (11)

Přizpůsobování se změně klimatu (12)

Vodní a mořské zdroje (13)

Oběhové hospodářství (14)

Znečištění (15)

Biologická rozmanitost a ekosystémy (16)

Minimální záruky (17)

Podíl kapitálových výdajů v souladu s taxonomií, rok N (18)

Podíl kapitálových výdajů v souladu s taxonomií, rok N–1 (19)

Kategorie (podpůrná činnost) (20)

Kategorie

(přechodná činnost)

(21)

 

 

Měna

%

a

%

%

%

%

%

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Procenta

Procenta

E

T

A. ČINNOSTI ZPŮSOBILÉ PRO TAXONOMII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1 Environmentálně udržitelné činnosti (v souladu s taxonomií)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost 1 4

 

%

%

%

%

%

%

%

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

%

 

E

Činnost 2

 

 

%

%

%

%

%

%

%

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

%

 

Kapitálové výdaje environmentálně udržitelných činností (v souladu s taxonomií) (A.1)

 

 

%

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

%

 

A.2 Činnosti způsobilé pro taxonomii, avšak ne environmentálně udržitelné (činnosti, které nejsou v souladu s taxonomií)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost 1

 

 

%

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

0 %

 

T

Činnost 3

 

 

%

%

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

0 %

 

Kapitálové výdaje činností způsobilých pro taxonomii, avšak ne environmentálně udržitelných (činnosti, které nejsou v souladu s taxonomií) (A.2)

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem (A.1 + A.2)

 

 

%

%

0 %

%

0 %

0 %

0 %

%

%

B. ČINNOSTI NEZPŮSOBILÉ PRO TAXONOMII

Obrat činností nezpůsobilých pro taxonomii (B)

 

 

%

Celkem (A + B)

 

 

%

U činností uvedených v části A2 mohou sloupce 5 až 17 nefinanční podniky vyplnit dobrovolně.

Šablona: Podíl provozních výdajů z produktů nebo služeb souvisejících s hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií – zveřejnění informací za rok N

 

 

 

 

Kritéria významného přínosu

Kritéria podle zásady DNSH

(zásada „významně nepoškozovat“)

Hospodářské činnosti (1)

Kód(y) (2)

Absolutní provozní výdaje (3)

Podíl provozních výdajů (4)

Zmírňování změny klimatu (5)

Přizpůsobování se změně klimatu (6)

Vodní a mořské zdroje (7)

Oběhové hospodářství (8)

Znečištění (9)

Biologická rozmanitost a ekosystémy (10)

Zmírňování změny klimatu (11)

Přizpůsobování se změně klimatu (12)

Vodní a mořské zdroje (13)

Oběhové hospodářství (14)

Znečištění (15)

Biologická rozmanitost a ekosystémy (16)

Minimální záruky (17)

Podíl provozních výdajů v souladu s taxonomií, rok N (18)

Podíl provozních výdajů v souladu s taxonomií, rok N–1 (19)

Kategorie (podpůrná činnost) (20)

Kategorie

(přechodná činnost)

(21)

 

 

Měna

%

%

%

%

%

%

%

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Procenta

Procenta

E

T

A. ČINNOSTI ZPŮSOBILÉ PRO TAXONOMII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1 Environmentálně udržitelné činnosti (v souladu s taxonomií)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost 1 5

 

%

%

%

%

%

%

%

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

%

 

E

Činnost 2

 

 

%

%

%

%

%

%

%

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

%

 

Provozní výdaje environmentálně udržitelných činností (v souladu s taxonomií) (A.1)

 

 

%

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

%

 

A.2 Činnosti způsobilé pro taxonomii, avšak ne environmentálně udržitelné (činnosti, které nejsou v souladu s taxonomií)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost 1

 

 

%

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

0 %

 

T

Činnost 3

 

 

%

%

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

0 %

 

Provozní výdaje činností způsobilých pro taxonomii, avšak ne environmentálně udržitelných (činnosti, které nejsou v souladu s taxonomií) (A.2)

 

 

%

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem (A.1 + A.2)

 

 

%

%

0 %

%

0 %

0 %

0 %

%

%

B. ČINNOSTI NEZPŮSOBILÉ PRO TAXONOMII

Obrat činností nezpůsobilých pro taxonomii (B)

 

 

%

Celkem (A + B)

 

 

%

U činností uvedených v části A2 mohou sloupce 5 až 17 nefinanční podniky vyplnit dobrovolně.

PŘÍLOHA III – Klíčový ukazatel výkonnosti správců aktiv

1.OBSAH KLÍČOVÝCH UKAZATELŮ VÝKONNOSTI, KTERÉ MAJÍ ZVEŘEJNIT SPRÁVCI AKTIV

Klíčový ukazatel výkonnosti se vypočítá jako čitatel vydělený jmenovatelem ve smyslu bodů 1.1 a 1.2 této přílohy.

1.1.Čitatel

Čitatel se skládá z váženého průměru hodnoty investic do hospodářských činností v souladu s taxonomií podniků, do nichž se investuje. Základem váženého průměru hodnoty investic je podíl hospodářských činností v souladu s taxonomií podniku, do něhož se investuje, měřený následovně:

a)v případě podniků, do nichž se investuje a které jsou nefinanční podniky, klíčovými ukazateli výkonnosti pro obrat a pro kapitálové výdaje vyplývajícími z výpočtu klíčových ukazatelů výkonnosti podniku, do něhož se investuje, v souladu s přílohami II a II;

b)v případě podniků, do nichž se investuje a které jsou správci aktiv, klíčovými ukazateli výkonnosti na základě obratu a kapitálových výdajů vyplývajícími z výpočtu klíčových ukazatelů výkonnosti podniku, do něhož se investuje, v souladu s přílohami III a IV;

c)v případě podniků, do nichž se investuje a které jsou úvěrové instituce, ukazatelem zelených aktiv na základě obratu a kapitálových výdajů vyplývajícím z výpočtu ukazatele zelených aktiv podniku, do něhož se investuje, v souladu s přílohami V a VI;

d)v případě podniků, do nichž se investuje a které jsou investiční podniky, investicemi a výnosy vyplývajícími z výpočtu klíčových ukazatelů výkonnosti na základě obratu a kapitálových výdajů podniku, do něhož se investuje, v souladu s přílohami VII a VIII ve shodě s podílem služeb a činností obchodování na vlastní účet a neobchodování na vlastní účet v příjmech investičního podniku;

e)v případě podniků, do nichž se investuje a které jsou pojišťovny nebo zajišťovny, investicemi, částkami hrubého předepsaného pojistného nebo případně celkovými výnosy z pojistných smluv vyplývajícími z výpočtu buď klíčových ukazatelů výkonnosti investic na základě obratu a kapitálových výdajů, nebo případně z jejich kombinace s klíčovými ukazateli výkonnosti upisování neživotních pojišťoven a zajišťoven, do nichž se investuje v souladu s těmito přílohami IX a X.

Výpočet umožňuje započtení pro účely vykazování podílu investic do hospodářských činností v souladu s taxonomií díky metodice, která se používá k výpočtu čistých krátkých pozic stanovených v čl. 3 odst. 4 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 6 .

Odchylně od prvního pododstavce tohoto bodu 1.1 se dluhové cenné papíry pro účely financování konkrétních určených činností nebo projektů nebo environmentálně udržitelných dluhopisů emitovaných podnikem, do něhož se investuje, zahrnují do čitatele až do hodnoty hospodářských činností v souladu s taxonomií, které výnosy z těchto dluhopisů a dluhových cenných papírů financují, a to na základě informací poskytnutých podnikem, do něhož se investuje.

1.2.Jmenovatel

Jmenovatel se skládá z hodnoty všech spravovaných aktiv bez expozic uvedených v čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení vyplývajících z činností kolektivní i individuální správy portfolia správců aktiv.

Správci aktiv zveřejní klíčový ukazatel výkonnosti opírající se o klíčové ukazatele výkonnosti pro obrat u podniků, do nichž se investuje, a o klíčového ukazatele výkonnosti opírajícího se o klíčový ukazatel výkonnosti pro kapitálové výdaje u podniků, do nichž se investuje.

2.Metodika přípravy a vykazování klíčových ukazatelů výkonnosti, které mají zveřejnit správci aktiv

Pro účely zveřejňování podle čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) 2020/852 správci aktiv:

a)zveřejní klíčové ukazatele výkonnosti pro každý environmentální cíl a pro agregované hospodářské činnosti v souladu s taxonomií na úrovni příslušného podniku nebo skupiny;

b)určí podsoubor přechodných a podpůrných hospodářských činností a zveřejní klíčové ukazatele výkonnosti pro agregované hospodářské činnosti na úrovni podniku nebo skupiny;

c)stanoví rozdělení čitatele a jmenovatele podle druhu investice;

d)zveřejní klíčové ukazatele výkonnosti v souvislosti s agregovanými hospodářskými činnostmi způsobilými pro taxonomii;

e)zveřejní podíl hospodářských činností nezpůsobilých pro taxonomii v rámci spravovaných aktiv;

f)zveřejní podíl investic v expozicích uvedených v čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení na celkových investicích;

g)uvedou klíčové ukazatele výkonnosti na úrovni jednotlivého správce aktiv, pokud tento podnik sestavuje pouze jednotlivé přehledy nefinančních informací, nebo na úrovni skupiny, pokud podnik sestavuje konsolidované přehledy nefinančních informací.

PŘÍLOHA IV – Šablona pro klíčové ukazatele výkonnosti správců aktiv

Standardní šablona pro zveřejňování informací vyžadované podle článku 8 nařízení (EU) 2020/852 (správci aktiv)

Hodnota váženého průměru všech investic, které jsou vyčleněny na financování nebo souvisejí s hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií, v poměru k hodnotě celkových aktiv zahrnutých do klíčového ukazatele výkonnosti s těmito váhami, pokud jde o investice do podniků uvedené níže:

Na základě obratu: %

Na základě kapitálových výdajů: %

Hodnota váženého průměru všech investic, které jsou vyčleněny na financování hospodářských činností v souladu s taxonomií nebo které s nimi souvisejí, s těmito váhami, pokud jde o investice do podniků uvedené níže:

Na základě obratu: [peněžní částka]

Na základě kapitálových výdajů: [peněžní částka]

Procentní podíl aktiv zahrnutých do klíčového ukazatele výkonnosti v poměru k celkovým investicím (celková spravovaná aktiva). Vyjma investic do veřejnoprávních subjektů, poměr krytí: %

Peněžní hodnota aktiv zahrnutých do klíčového ukazatele výkonnosti. Vyjma investic do veřejnoprávních subjektů.

Krytí: [peněžní částka]

Další, doplňující zveřejnění informací: rozdělení jmenovatele klíčového ukazatele výkonnosti

Procentní podíl derivátů v poměru k celkovým aktivům zahrnutým do klíčového ukazatele výkonnosti.

X %

Hodnota derivátů v peněžních částkách:

[peněžní částka]

Podíl expozic vůči finančním a nefinančním podnikům EU, na které se nevztahují články 19a a 29a směrnice 2013/34/EU, z celkových aktiv zahrnutých do klíčového ukazatele výkonnosti:

Nefinanční podniky:

Finanční podniky:

Hodnota expozic vůči finančním a nefinančním podnikům EU, na které se nevztahují články 19a a 29a směrnice 2013/34/EU:

Nefinanční podniky: [peněžní částka]

Finanční podniky: [peněžní částka]

Podíl expozic vůči finančním a nefinančním podnikům ze třetích zemí, na které se nevztahují články 19a a 29a směrnice 2013/34/EU, z celkových aktiv zahrnutých do klíčového ukazatele výkonnosti:

Nefinanční podniky:

Finanční podniky:

Hodnota expozic vůči finančním a nefinančním podnikům ze třetích zemí, na které se nevztahují články 19a a 29a směrnice 2013/34/EU:

Nefinanční podniky: [peněžní částka]

Finanční podniky: [peněžní částka]

Podíl expozic vůči finančním a nefinančním podnikům, na které se vztahují články 19a a 29a směrnice 2013/34/EU, z celkových aktiv zahrnutých do klíčového ukazatele výkonnosti:

Nefinanční podniky:

Finanční podniky:

Hodnota expozic vůči finančním a nefinančním podnikům, na které se vztahují články 19a a 29a směrnice 2013/34/EU:

Nefinanční podniky: [peněžní částka]

Finanční podniky: [peněžní částka]

Podíl expozic vůči jiným protistranám z celkových aktiv zahrnutých do klíčového ukazatele výkonnosti:

X %

Hodnota expozic vůči jiným protistranám:

[peněžní částka]

Hodnota všech investic, jež financují hospodářské činnosti, které nejsou způsobilé pro taxonomii, v poměru k hodnotě celkových aktiv zahrnutých do klíčového ukazatele výkonnosti:

X %

Hodnota všech investic, jež financují hospodářské činnosti, které nejsou způsobilé pro taxonomii:

[peněžní částka]

Hodnota všech investic, jež financují hospodářské činnosti způsobilé pro taxonomii, avšak nejsou v souladu s taxonomií, v poměru k hodnotě celkových aktiv zahrnutých do klíčového ukazatele výkonnosti:

X %

Hodnota všech investic, jež financují hospodářské činnosti, které jsou způsobilé pro taxonomii, avšak nejsou v souladu s taxonomií:

[peněžní částka]

Další, doplňující zveřejnění: rozdělení čitatele klíčového ukazatele výkonnosti

Podíl expozic v souladu s taxonomií vůči finančním a nefinančním podnikům, na které se nevztahují články 19a a 29a směrnice 2013/34/EU, z celkových aktiv zahrnutých do klíčového ukazatele výkonnosti:

Nefinanční podniky:

Na základě obratu: %

Na základě kapitálových výdajů: %

Finanční podniky:

Na základě obratu: %

Na základě kapitálových výdajů: %

Hodnota expozic v souladu s taxonomií vůči finančním a nefinančním podnikům, na které se vztahují články 19a a 29a směrnice 2013/34/EU:

Nefinanční podniky:

Na základě obratu: [peněžní částka]

Na základě kapitálových výdajů: [peněžní částka]

Finanční podniky:

Na základě obratu: [peněžní částka]

Na základě kapitálových výdajů: [peněžní částka]

Podíl expozic v souladu s taxonomií vůči jiným protistranám z celkových aktiv zahrnutých do klíčového ukazatele výkonnosti:

Na základě obratu: %

Na základě kapitálových výdajů: %

Hodnota expozic v souladu s taxonomií vůči jiným protistranám:

Na základě obratu: [peněžní částka]

Na základě kapitálových výdajů: [peněžní částka]

Rozdělení čitatele klíčového ukazatele výkonnosti podle environmentálních cílů

Činnosti v souladu s taxonomií –

(1)Zmírňování změny klimatu

Obrat: %

Kapitálové výdaje: %

Přechodné činnosti: A % (obrat; kapitálové výdaje)

Podpůrné činnosti: B % (obrat; kapitálové výdaje)

(2)Přizpůsobování se změně klimatu

Obrat: %

Kapitálové výdaje: %

Přechodné činnosti: A % (obrat; kapitálové výdaje)

Podpůrné činnosti: B % (obrat; kapitálové výdaje)

(3)Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů

Obrat: %

Kapitálové výdaje: %

Přechodné činnosti: A % (obrat; kapitálové výdaje)

Podpůrné činnosti: B % (obrat; kapitálové výdaje)

(4)Přechod na oběhové hospodářství

Obrat: %

Kapitálové výdaje: %

Přechodné činnosti: A % (obrat; kapitálové výdaje)

Podpůrné činnosti: B % (obrat; kapitálové výdaje)

(5)Prevence a omezování znečištění

Obrat: %

Kapitálové výdaje: %

Přechodné činnosti: A % (obrat; kapitálové výdaje)

Podpůrné činnosti: B % (obrat; kapitálové výdaje)

(6)Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Obrat: %

Kapitálové výdaje: %

Přechodné činnosti: A % (obrat; kapitálové výdaje)

Podpůrné činnosti: B % (obrat; kapitálové výdaje)

PŘÍLOHA V – Klíčové ukazatele výkonnosti úvěrových institucí

1.OBSAH KLÍČOVÝCH UKAZATELŮ VÝKONNOSTI, KTERÉ MAJÍ ZVEŘEJNIT ÚVĚROVÉ INSTITUCE

1.1.Rozsah klíčových ukazatelů výkonnosti

1.1.1.Konsolidace

Úvěrové instituce zveřejní příslušné klíčové ukazatele výkonnosti na základě rozsahu své obezřetnostní konsolidace určené v souladu s hlavou II kapitolou 2 oddílem 2 nařízení (EU) č. 575/2013.

1.1.2.Celková zahrnutá aktiva

Do výpočtu ukazatele zelených aktiv (GAR) pro rozvahové expozice jsou zahrnuty tyto účetní kategorie finančních aktiv, včetně úvěrů a jiných pohledávek, dluhových cenných papírů, kapitálových investic a zabavených zajištění:

a)finanční aktiva v naběhlé hodnotě,

b)finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku,

c)investice do dceřiných podniků,

d)společné podniky a přidružené podniky,

e)finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty a neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty,

f)zajištění nemovitostmi získané úvěrovými institucemi převzetím výměnou za zrušení dluhů.

Expozice uvedené v čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení nejsou do ukazatele zelených aktiv zahrnuty.

Z čitatele ukazatele zelených aktiv jsou vyloučena tato aktiva:

a)finanční aktiva určená k obchodování,

b)mezibankovní půjčky na vyžádání.

c)expozice vůči podnikům, které nejsou povinny zveřejňovat nefinanční informace podle článku 19a nebo 29a směrnice 2013/34/EU.

Při výpočtu klíčových ukazatelů výkonnosti pro podrozvahové expozice se zohlední finanční záruky poskytnuté úvěrovou institucí a spravovaná aktiva pro záruky a nefinanční podniky, do nichž se investuje. Z tohoto výpočtu jsou vyloučeny ostatní podrozvahové expozice, například závazky.

1.2.Obsah klíčových ukazatelů výkonnosti a metodika

1.2.1.Ukazatel zelených aktiv (GAR)

V ukazateli zelených aktiv se uvede podíl aktiv úvěrové instituce financujících hospodářské činnosti v souladu s taxonomií a investovaných do těchto činností jako podíl celkových zahrnutých aktiv v souladu s bodem 1.1.2 této přílohy.

Ukazatel zelených aktiv vychází z expozic a rozvahy podle rozsahu obezřetnostní konsolidace v souladu s hlavou II kapitolou 2 oddílem 2 nařízení (EU) č. 575/2013 pro druhy aktiv a účetní portfolia uvedená v bodě 1.1.2 této přílohy, včetně informací o stavu a tocích, o přechodných a podpůrných činnostech a o specializovaném a všeobecném úvěrování.

Úvěrové instituce zveřejní všechny tyto informace:

a)agregovaný ukazatel zelených aktiv pro zahrnutá rozvahová aktiva;

b)rozdělení podle environmentálního cíle a druhu protistrany.

Definice klíčových ukazatelů výkonnosti vychází z těchto složek:

a)čitatel, který zahrnuje úvěry a jiné pohledávky, dluhové cenné papíry, akcie a zabavená zajištění, financující hospodářské činnosti v souladu s taxonomií na základě klíčového ukazatele výkonnosti pro obrat a klíčového ukazatele výkonnosti pro kapitálové výdaje u podkladových aktiv;

b)jmenovatel, který zahrnuje celkové úvěry a jiné pohledávky, celkové dluhové cenné papíry, celkové akcie a celková zabavená zajištění a všechna ostatní zahrnutá rozvahová aktiva.

Kromě ukazatele zelených aktiv zveřejní úvěrové instituce procentní podíl svých celkových aktiv, která jsou v souladu s čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení a bodem 1.1.2 této přílohy vyloučena z čitatele ukazatele zelených aktiv.

1.2.1.1.Uplatňování ukazatele zelených aktiv na expozice nefinančních podniků

Úvěrové instituce zveřejní ukazatel zelených aktiv u stavu úvěrů, dluhových cenných papírů a kapitálových investic a u toku nových úvěrů. Úvěrové instituce postupují při výpočtu ukazatele zelených aktiv u každého environmentálního cíle podle následujících kroků.

Environmentální cíle

První krok

Druhý krok

Ukazatel zelených aktiv (GAR)

Zmírňování změny klimatu

Podíl úvěrů a jiných pohledávek / dluhových cenných papírů / kapitálových nástrojů financujících hospodářské činnosti způsobilé pro taxonomii, pokud jde o cíl zmírňování změny klimatu, v porovnání s celkovými úvěry v poměru k dluhovým cenným papírům / kapitálovým nástrojům pro nefinanční podniky a všem ostatním zahrnutým rozvahovým aktivům

Podíl úvěrů a jiných pohledávek / dluhových cenných papírů / kapitálových nástrojů financujících hospodářské činnosti v souladu s taxonomií, pokud jde o cíl zmírňování změny klimatu, v porovnání s úvěry a jinými pohledávkami / dluhovými cennými papíry / kapitálovými nástroji financujícími hospodářské činnosti v odvětvích zahrnutých do taxonomie, pokud jde o cíl zmírňování změny klimatu.

Podíl úvěrů a jiných pohledávek / dluhových cenných papírů / kapitálových nástrojů financujících hospodářské činnosti v souladu taxonomií, pokud jde o cíl zmírňování změny klimatu, v porovnání s celkovými úvěry a jinými pohledávkami / dluhovými cennými papíry / kapitálovými nástroji nefinančních podniků a všemi ostatními rozvahovými aktivy

Z toho: podpůrné činnosti Z toho: podpůrné činnosti Z toho přechodné činnosti Z toho přechodné činnosti

Stav a tok

Přizpůsobování se změně klimatu

Podíl úvěrů a jiných pohledávek / dluhových cenných papírů / kapitálových nástrojů financujících hospodářské činnosti způsobilé pro taxonomii, pokud jde o cíl přizpůsobování se změně klimatu, v porovnání s celkovými úvěry v poměru k dluhovým cenným papírům / kapitálovým nástrojům pro nefinanční podniky a všem ostatním zahrnutým rozvahovým aktivům

Podíl úvěrů a jiných pohledávek / dluhových cenných papírů / kapitálových nástrojů financujících hospodářské činnosti v souladu s taxonomií, pokud jde o cíl přizpůsobování se změně klimatu, v porovnání s úvěry a jinými pohledávkami / dluhovými cennými papíry / kapitálovými nástroji financujícími hospodářské činnosti v odvětvích zahrnutých do taxonomie, pokud jde o cíl přizpůsobování se změně klimatu

Podíl úvěrů a jiných pohledávek / dluhových cenných papírů / kapitálových nástrojů financujících hospodářské činnosti v souladu taxonomií, pokud jde o cíl přizpůsobování se změně klimatu, v porovnání s celkovými úvěry a jinými pohledávkami / dluhovými cennými papíry / kapitálovými nástroji nefinančních podniků a všemi ostatními zahrnutými rozvahovými aktivy 

Z toho: podpůrné činnosti Z toho podpůrné činnosti

Z toho činnosti přizpůsobení se Z toho přechodné činnosti

Stav a tok

Jiné environmentální činnosti

Jakmile jsou definována screeningová kritéria, měly by být zveřejněny stejné ukazatele pro každý z ostatních čtyř environmentálních cílů. To znamená: udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů; přechod na oběhové hospodářství; prevence a omezování znečištění; ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

1.2.1.1.1.1.i) Ukazatel zelených aktiv pro činnosti úvěrování a kapitálové investice do nefinančních podniků, ukazatel zelených aktiv pro úvěry a jiné pohledávky

Pro výpočet ukazatele zelených aktiv pro tento druh expozic úvěrové instituce použijí a zveřejní následující položky:

(1)(a)    úvěry a jiné pohledávky nefinančním podnikům celkem, včetně úvěrů a jiných pohledávek vykázaných v účetních kategoriích podle bodu 1.2 této přílohy, jedná se tedy o hrubou účetní hodnotu:

i)    úvěrů a jiných pohledávek v naběhlé hodnotě a v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku;

ii)    úvěrů a jiných pohledávek k obchodování v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty.

(1)(b)    úvěry a jiné pohledávky nefinančním podnikům financující hospodářské činnosti nezpůsobilé pro taxonomie, včetně hrubé účetní hodnoty úvěrů a jiných pohledávek v příslušných účetních kategoriích vůči společnostem vykonávajícím hospodářské činnosti způsobilé pro taxonomii (případně kódy statistické klasifikace ekonomických činností v Evropské unii NACE úrovně 4).

(1)(c)    úvěry a jiné pohledávky nefinančním podnikům, které financují hospodářské činnosti v souladu s taxonomií pro každý environmentální cíl, včetně všech úvěrů a jiných pohledávek na financování hospodářských činností v souladu s taxonomií, včetně podskupin přechodných a podpůrných hospodářských činností.

Částka pro účely položky (1)(c) se vypočítá pomocí vzorce 1(c) = (1)(c)(1) + (1)(c)(2), kde:

(1)(c)(1)    představuje úvěry a jiné pohledávky, kde je známo použití výnosů, včetně specializovaného úvěrování – úvěry na projektové financování ve smyslu přílohy V prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 7 , a

(1)(c)(2)    představuje úvěry a jiné pohledávky, kde použití výnosů (všeobecné úvěry) není známo.

Pro účely položky (1)(c)(1) úvěrové instituce zohlední hrubou účetní hodnotu expozic v oblasti financování projektů pro nefinanční podnik v rozsahu a podílu, ve kterém financovaný projekt financuje hospodářskou činnost v souladu s taxonomií. Posouzení skutečnosti, zda byl požadavek splněn, se opírá o informace poskytnuté protistranou o projektu nebo činnostech, na které budou výnosy použity. Úvěrové instituce poskytnou informace o druhu hospodářské činnosti, která je financována. Dvojí započítání není povoleno. Pokud se stejná specializovaná úvěrová expozice týká dvou environmentálních cílů, úvěrové instituce ji přidělí tomu nejrelevantnějšímu.

Pro účely položky (1)(c)(2) se úvěrové instituce opírají o klíčový ukazatel výkonnosti pro kapitálové výdaje a klíčový ukazatel výkonosti pro obrat, který protistrana zveřejní pro každý environmentální cíl v souladu s tímto nařízením. Výše úvěrů a jiných pohledávek poskytnutých nefinančním podnikům je součtem hrubé účetní hodnoty celkových úvěrů a jiných pohledávek s neznámým použitím výnosů pro nefinanční podniky, který je vážen na základě podílu hospodářských činností v souladu s taxonomií s rozdělením na přechodné a podpůrné činnosti pro každou protistranu.

Úvěrové instituce vypočítají klíčové ukazatele výkonnosti pro dotčené druhy expozic takto:

První krok = (1)(b)/(1)(a).

Druhý krok = (1)(c)/(1)(b). V příslušném případě úvěrové instituce zveřejní samostatně tu část klíčového ukazatele výkonnosti, která odkazuje na podpůrné činnosti.

Ukazatel zelených aktiv pro úvěry a jiné pohledávky (pro každý environmentální cíl) = (1)(c)/(1)(a). Úvěrové instituce zveřejní ukazatel zelených aktiv na základě klíčového ukazatele výkonnosti pro obrat a samostatně případně tu část klíčového ukazatele výkonnosti, který odkazuje na podpůrné a přechodné činnosti.

Zveřejní se tyto aspekty klíčových ukazatelů výkonnosti:

a)z hlediska stavu na základě celkové hrubé účetní hodnoty úvěrů a jiných pohledávek k referenčnímu datu zveřejnění;

b)z hlediska toku na základě hrubé účetní hodnoty nových úvěrů a jiných pohledávek během roku předcházejícího referenčnímu datu zveřejnění;

c)se samostatným rozdělením na podpůrné a na přechodné a přizpůsobovací činnosti a na specializované úvěrování.

1.2.1.1.1.2.ii) Ukazatel zelených aktiv pro dluhové cenné papíry pro nefinanční podniky

Pro výpočet ukazatele zelených aktiv pro tento druh expozic úvěrové instituce vypočítají a zveřejní následující položky:

(2)(a)    Celková hodnota dluhových cenných papírů zahrnuje hrubou účetní hodnotu dluhových cenných papírů v naběhlé hodnotě a reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku a dluhové cenné papíry nedržené k obchodování v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty.

(2)(b)    Dluhové cenné papíry nefinančních podniků financující hospodářské činnosti nezpůsobilé pro taxonomie, včetně hrubé účetní hodnoty dluhových cenných papírů a jiných pohledávek v příslušných účetních kategoriích vůči společnostem vykonávajícím hospodářské činnosti způsobilé pro taxonomii (případně kódy statistické klasifikace ekonomických činností v Evropské unii NACE úrovně 4).

(2)(c)    Dluhové cenné papíry pro příslušné subjekty, které financují hospodářské činnosti v souladu s taxonomií, včetně všech dluhových cenných papírů financujících hospodářské činností v souladu s taxonomií, včetně přechodných a podpůrných činností.

Částka pro účely položky (2)(c) se vypočítá pomocí vzorce:

2(c) = (2)(c)(1) + (2)(c)(2), kde:

(2)(c)(1) představuje dluhové cenné papíry, kde je známo použití výnosů,

(2)(c)(2) představuje dluhové cenné papíry, kde použití výnosů není známo.

Pro účely položky (2)(c)(1) zohlední úvěrové instituce toto:

V položce (2)(c)(1)(a) úvěrové instituce zohlední celkovou hrubou účetní hodnotu expozic environmentálně udržitelným dluhopisům emitovaným v souladu s unijními právními předpisy. Současné emise dluhopisů kvalifikované jako zelené dluhopisy emitentů, jejichž použití výnosů musí být investováno do hospodářských činností způsobilých pro taxonomii, se posuzují v závislosti na úrovni souladu hospodářských činností s taxonomií podle nařízení (EU) 2020/852, nebo financovaných projektů na základě konkrétních informací poskytnutých emitentem pro danou emisi. Úvěrové instituce zajistí transparentnost ohledně druhu hospodářské činnosti, která je financována. Dvojí započítání není povoleno. Pokud se stejný zelený dluhopis může týkat dvou environmentálních cílů, úvěrové instituce jej přidělí tomu nejrelevantnějšímu.

V položce (2)(c)(1)(b) úvěrové instituce zohlední hrubou účetní hodnotu dluhových cenných papírů investovaných do expozic v oblasti financování projektů v rozsahu, ve kterém jsou činnosti financovaného projektu hospodářské činnosti v souladu s taxonomií. Posouzení se opírá o konkrétní informace, které emitent poskytl pro tuto emisi. Dvojí započítání není povoleno. Pokud se stejná specializovaná úvěrová expozice může týkat dvou environmentálních cílů, úvěrové instituce ji přidělí tomu nejrelevantnějšímu. Úvěrové instituce zajistí transparentnost ohledně druhu hospodářské činnosti, která je financována.

Pro účely položky (2)(c)(2) se úvěrové instituce opírají o klíčový ukazatel výkonnosti pro obrat a klíčový ukazatel výkonnosti pro kapitálové výdaje, které protistrana zveřejní v souladu s článkem 2 tohoto nařízení. Výše dluhových cenných papírů poskytnutých nefinančním podnikům je součtem hrubé účetní hodnoty celkových dluhových cenných papírů s neznámým použitím výnosů, který je vážen na základě podílu hospodářských činností v souladu s taxonomií s rozdělením na přechodné a podpůrné činnosti pro každou protistranu.

Úvěrové instituce vypočítají klíčové ukazatele výkonnosti navržené podle tohoto vzorce pro tento druh expozic:

První krok = (2)(b)/(2)(a).

Druhý krok = (2)(c)/(2)(b). V příslušném případě úvěrové instituce zveřejní samostatně tu část klíčového ukazatele výkonnosti, která odkazuje na podpůrné a přechodné činnosti.

Ukazatel zelených aktiv pro dluhové cenné papíry = (2)(c)/(2)(a) na základě klíčového ukazatele výkonnosti pro obrat; (2)(c)/(2)(a) na základě klíčového ukazatele výkonnosti pro kapitálové výdaje.

Zveřejní se tyto aspekty klíčových ukazatelů výkonnosti:

a)z hlediska stavu na základě celkové hrubé účetní hodnoty dluhových cenných papírů k referenčnímu datu zveřejnění;

b)z hlediska toku na základě hrubé účetní hodnoty nových dluhových cenných papírů během roku předcházejícímu referenčnímu datu zveřejnění,

c)se samostatným rozdělením na podpůrné a na přechodné činnosti a na specializované úvěrování.

1.2.1.1.1.3.iii) Ukazatel zelených aktiv pro kapitálové investice úvěrových institucí do nefinančních podniků

1.2.1.1.1.4.Úvěrové instituce vypočítají a zveřejní:

a)podíl kapitálových investic v nefinančních podnicích vykonávajících hospodářské činnosti způsobilé pro taxonomii v porovnání s celkovými kapitálovými investicemi v nefinančních podnicích.

Čitatel zahrnuje hrubou účetní hodnotu kapitálových investic nedržených k obchodování, které zahrnují finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku a finanční aktiva nedržená k obchodování v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty a investice do dceřiných podniků, společných podniků a přidružených podniků, nefinančních podniků vykonávajících hospodářské činnosti způsobilé pro taxonomii.

Jmenovatel zahrnuje celkovou hrubou účetní hodnotu kapitálových investic nefinančních podniků nedržených k obchodování, které zahrnují finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku a finanční aktiva nedržená k obchodování v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty a investice do dceřiných podniků, společných podniků a přidružených podniků;

b)podíl kapitálových investic v nefinančních podnicích vykonávajících hospodářské činnosti v souladu s taxonomií v porovnání s kapitálovými investicemi v těchto nefinančních podnicích vykonávajících hospodářské činnosti způsobilé pro taxonomii.

Čitatel se rovná hrubé účetní hodnotě kapitálových investic nedržených k obchodování na základě klíčového ukazatele výkonnosti pro obrat a klíčového ukazatele výkonnosti pro kapitálové výdaje souvisejících s hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií nefinančního podniku, jemuž kapitálové nástroje patří.

Jmenovatel zahrnuje hrubou účetní hodnotu kapitálových investic nedržených k obchodování na základě klíčového ukazatele výkonnosti pro obrat u nefinančních podniků vykonávajících hospodářské činnosti způsobilé pro taxonomii.

c)Ukazatel zelených aktiv pro kapitálové investice = podíl kapitálových investic v nefinančních podnicích financující hospodářské činnosti v souladu s taxonomií v porovnání s celkovými kapitálovými investicemi v nefinančních podnicích.

Čitatel se rovná hrubé účetní hodnotě kapitálových investic nedržených k obchodování vážených na základě klíčového ukazatele výkonnosti pro obrat a klíčového ukazatele výkonnosti pro kapitálové výdaje související s hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií, které zveřejnil nefinanční podnik, jemuž kapitálové nástroje patří.

Jmenovatel zahrnuje celkovou hrubou účetní hodnotu kapitálových investic nedržených k obchodování nefinančních podniků.

Zveřejní se tyto aspekty ukazatelů:

a)z hlediska stavu na základě celkové hrubé účetní hodnoty kapitálových investic k referenčnímu datu zveřejnění;

b)z hlediska toku na základě hrubé účetní hodnoty kapitálových investic během roku předcházejícího referenčnímu datu zveřejnění;

c)se samostatným rozdělením na podpůrné a přechodné činnosti.

1.2.1.1.1.5.iv) Ukazatel zelených aktiv u celkového financování v nefinančních podnicích (úvěrování plus kapitálové investice)

Dané tři ukazatele pro každý environmentální cíl se zveřejní na základě klíčového ukazatele výkonnosti pro obrat a v případě dluhových cenných papírů a kapitálových investic na základě klíčového ukazatele výkonnosti pro obrat a klíčového ukazatele výkonnosti pro kapitálové výdaje u podkladových aktiv na agregované úrovni pro všechny finanční rozvahové nástroje, včetně kapitálových investic, v nefinančních podnicích.

Čitatel a jmenovatel ukazatelů obsahují hrubou účetní hodnotu úvěrů a jiných pohledávek, dluhových cenných papírů a kapitálových investic významných ve všech případech.

1.2.1.2.Ukazatel zelených aktiv pro úvěrové činnosti finančním podnikům a kapitálové investice finančních podniků

Ukazatel zelených aktiv u úvěrových činností kapitálovým investicím finančních podniků se vypočítá jako podíl úvěrů a jiných pohledávek, dluhových cenných papírů a kapitálových investic příslušných účetních portfolií financujících hospodářské činnosti v souladu s taxonomií, pokud jde o každý environmentální cíl, v porovnání s celkovými úvěry a jinými pohledávkami, dluhovými cennými papíry a kapitálovými investicemi finančních podniků.

Tento ukazatel zelených aktiv obsahuje zveřejněné informace pro zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se změně klimatu s rozdělením pro podpůrné činnosti. U zmírňování změny klimatu ukazatel zelených aktiv obsahuje též zveřejněné informace o přechodných a přizpůsobovacích činnostech. V případě dotyčných činností, které přispívají ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a k dalším environmentálním cílům, úvěrové instituce rovněž zveřejní údaje o stavu a toku.

Čitatel ukazatele zelených aktiv pro finanční podniky se vypočítá na základě klíčových ukazatelů výkonnosti protistran vypočítaných podle tohoto nařízení. Výše úvěrů a jiných pohledávek, dluhových cenných papírů a kapitálových investic příslušných účetních portfolií poskytnutých finančním podnikům, které se mají zohlednit v čitateli ukazatele, je součtem jejich hrubé účetní hodnoty, váženým na základě podílu hospodářských činností v souladu s taxonomií s rozdělením na přechodné, přizpůsobovací a podpůrné činnosti pro každou protistranu.

Je-li protistranou jiná úvěrová instituce, jako klíčové ukazatele výkonnosti na základě obratu a kapitálových výdajů se použije hrubá účetní hodnota dluhových cenných papírů, úvěrů a jiných pohledávek a kapitálových investic příslušných účetních portfolií vážená „celkovým ukazatelem zelených aktiv protistrany definovaným v oddíle“, tj. hrubá účetní hodnota vynásobená „celkovým ukazatelem zelených aktiv“ protistrany.

Je-li protistranou investiční podnik, uplatňuje se následující výpočet klíčového ukazatele výkonnosti na základě podílu služeb v příjmech investičního podniku:

a)v případě investičních podniků obchodujících na vlastní účet v souladu s oddílem A přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU 8 je hrubá účetní hodnota dluhových cenných papírů, úvěrů a jiných pohledávek a kapitálových investic vážena ukazatelem zelených aktiv na základě obratu a kapitálových výdajů zveřejněného investičními podniky, tj. hrubá účetní částka se vynásobí „hodnotou aktiv investovaných (dluhových cenných papírů, kapitálových nástrojů, peněžních ekvivalentů a derivátů) do hospodářských činností v souladu s taxonomií jako podíl hodnoty investovaných celkových aktiv“;

b)v případě investičních podniků jiných než obchodujících na vlastní účet v souladu s oddílem A přílohy I směrnice 2014/65/EU je hrubá účetní částka dluhových cenných papírů, úvěrů a jiných pohledávek a kapitálových investic vážena klíčovými ukazateli výkonnosti na základě obratu a kapitálových výdajů týkajícími se výnosů, tj. poplatků, provizí a jiných peněžních plnění, které zveřejní investiční podniky, tj. hrubá účetní částka se vynásobí „poplatky, provizemi a jinými peněžními plněními ze služeb a činností vůči hospodářským činnostem v souladu s taxonomií jako podílem celkových poplatků, provizí a jiných peněžních plnění ze všech služeb a činností“.

Je-li protistranou správce aktiv, jako klíčové ukazatele výkonnosti na základě obratu a kapitálových výdajů se použije hrubá účetní hodnota dluhových cenných papírů, úvěrů a jiných pohledávek a kapitálových investic vážená ukazatelem investic protistrany, které jsou hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií, jak je vymezeno v přílohách III a IV tohoto nařízení, tj. hrubá účetní hodnota se vynásobí ukazatelem celkových investic správce aktiv.

V případě podniků, do nichž se investuje a které jsou pojišťovny nebo zajišťovny, jsou měřítkem investice, částky hrubého předepsaného pojistného nebo případně celkové výnosy z pojistných smluv vyplývající z výpočtu buď klíčových ukazatelů výkonnosti investic na základě obratu nebo kapitálových výdajů, nebo klíčových ukazatelů výkonnosti upisování podniků, do nichž se investuje, v souladu s těmito přílohami XI a X tohoto nařízení.

Jmenovatelem je celková hrubá účetní hodnota úvěrů a jiných pohledávek, dluhových cenných papírů a kapitálových investic příslušných účetních portfolií ve finančních podnicích.

1.2.1.3.Ukazatel zelených aktiv pro retailové expozice

Ukazatel zelených aktiv pro retailové expozice vůči úvěrům na obytné nemovitosti nebo na renovaci domů se vypočítá jako podíl úvěrů poskytnutých domácnostem a zajištěných obytnou nemovitostí nebo poskytnutých na renovaci domu, které jsou v souladu s taxonomií podle technických screeningových kritérií pro budovy, konkrétně renovace a pořízení a vlastnictví v souladu s body 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 a 7.7 přílohy I aktu v přenesené pravomoci o klimatu, v porovnání s celkovými úvěry poskytnutými domácnostem a zajištěnými obytnou nemovitostí nebo poskytnutými na renovaci domů. Tento ukazatel zelených aktiv zahrnuje zveřejnění informací o přechodných činnostech a informací o stavu a toku. Tento ukazatel zelených aktiv se vztahuje pouze na investice významné pro zmírňování změny klimatu.

Ukazatel zelených aktiv pro retailové expozice vůči úvěrům na úvěrovou spotřebu na automobily se vypočítá jako podíl úvěrů na financování automobilů, které splňují technická screeningová kritéria, jak jsou stanovena v oddíle 6.5 přílohy I aktu v přenesené pravomoci o klimatu. Tento ukazatel zelených aktiv zahrnuje zveřejněné informace o přechodných činnostech a také zveřejněné informace o stavu úvěrů pouze v případě úvěrů poskytnutých po [datu použitelnosti tohoto nařízení] a o toku úvěrů. Tento ukazatel zelených aktiv se vztahuje pouze na investice významné pro zmírňování změny klimatu.

Klíčové ukazatele výkonnosti týkající se retailových expozic financujících hospodářské činnosti v souladu s taxonomií se použijí pouze za účelem zmírnění změny klimatu.

1.2.1.3.1.1.i) Úvěry na obytné nemovitosti

Zveřejněné klíčové ukazatele výkonnosti úvěrových institucí se týkají portfolia retailových úvěrů, zejména portfolia hypotečních úvěrů. Tento klíčový ukazatel výkonnosti se zveřejní zohledněním splnění technických screeningových kritérií pro budovy v souladu s oddíly 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 a 7.7 přílohy I aktu v přenesené pravomoci o klimatu.

Úvěrové instituce zveřejní klíčový ukazatel výkonnosti pro své portfolio úvěrů na obytné nemovitosti jako podíl úvěrů poskytnutých domácnostem a zajištěných obytnými nemovitostmi, které přispívají k environmentálnímu cíli zmírňování změny klimatu, jak je stanoveno v oddílech 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 a 7.7 přílohy I k aktu v přenesené pravomoci o klimatu, v porovnání s celkovými úvěry poskytnutými domácnostem a zajištěnými obytnými nemovitostmi.

Úvěrové instituce zveřejní informace o stavu úvěrů k referenčnímu datu zveřejnění a informace o tocích nových úvěrů během období zveřejnění.

Čitatel ukazatele zahrnuje hrubou účetní hodnotu úvěrů na obytné nemovitosti, které splňují technická screeningová kritéria uvedená v oddíle 7.7 přílohy I aktu v přenesené pravomoci o klimatu.

V čitateli ukazatele zohlední úvěrové instituce také ty úvěry, které byly poskytnuty na renovaci budovy nebo domu v souladu s technickými screeningovými kritérii pro budovy podle oddílů 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 a 7.6 přílohy I aktu v přenesené pravomoci o klimatu.

Jmenovatel zahrnuje celkovou hrubou účetní hodnotu úvěrů poskytnutých domácnostem a zajištěných obytnou nemovitostí, zvýšenou o celkovou hrubou účetní hodnotu úvěrů na renovaci domů poskytnutých domácnostem, aby se zamezilo dvojímu započítání úvěrů v případě, že jsou úvěry na renovaci domů zajištěnými úvěry.

1.2.1.3.1.2.ii) Retail – spotřebitelské úvěry na nákup automobilu

Úvěrové instituce zveřejní klíčové ukazatele výkonnosti pro úvěry poskytnuté domácnostem na pořízení motorového vozidla (úvěry na automobily). Klíčový ukazatel výkonnosti je podíl úvěrů spojených s automobily, které splňují technická screeningová kritéria v souladu s oddílem 6.5 přílohy I aktu v přenesené pravomoci o klimatu.

Úvěrové instituce zohlední ty úvěry na automobily, které byly poskytnuty ode dne uplatnění požadavků na zveřejňování informací, a to jak pro klíčový ukazatel výkonnosti týkající se stavu, tak i nových úvěrů. Aktualizace týkající se stavu úvěrů poskytnutých před dnem použitelnosti se nezohledňují.

1.2.1.4.Ukazatel zelených aktiv pro úvěry a jiné pohledávky financující veřejného bydlení a jiné specializované úvěry orgánům veřejné moci

Pokud mají úvěrové instituce obchodní model založený do značné míry na financování veřejného bydlení, zveřejní klíčový ukazatel výkonnosti týkající se podílu budov, jejichž nákup úvěrová instituce financuje, na splnění technických screeningových kritérií v souladu s oddílem 7.7 přílohy I aktu v přenesené pravomoci o klimatu. Tento ukazatel zelených aktiv úvěrová instituce odhadne a zveřejní jako podíl úvěrů poskytnutých obcím financujícím veřejné bydlení v souladu s technickými screeningovými kritérii podle oddílu 7.7 přílohy I aktu v přenesené pravomoci o klimatu v porovnání s celkovými úvěry poskytnutými obcím na financování veřejného bydlení. Úvěrová instituce zahrne zveřejnění informací o stavu a toku.

Metodika výpočtu čitatele a jmenovatele se shoduje s metodikou pro úvěry na obytné nemovitosti.

Pro financování ostatních činností a aktiv, které nejsou veřejným bydlením, úvěrové instituce zohlední hrubou účetní hodnotu expozic v oblasti financování projektů pro orgány veřejné moci v rozsahu a podílu, ve kterém financovaný projekt financuje hospodářskou činnost v souladu s taxonomií. Posouzení skutečnosti, zda byl požadavek splněn, se opírá o informace poskytnuté orgánem veřejné moci o projektu nebo činnostech, na které budou výnosy použity. Úvěrové instituce poskytnou informace o druhu hospodářské činnosti, která je financována. Dvojí započítání není povoleno. Pokud se stejná specializovaná úvěrová expozice týká dvou environmentálních cílů, úvěrové instituce ji přidělí tomu nejrelevantnějšímu.

1.2.1.5.Jiné rozvahové expozice – zabavená zajištění nemovitostmi

Úvěrové instituce zveřejní klíčový ukazatel výkonnosti pro podíl splnění technických screeningových kritérií podle oddílu 7.7 přílohy I [aktu v přenesené pravomoci o klimatu] v jejich portfoliu zabavených zajištění komerčními a obytnými nemovitostmi určených k prodeji, pokud jde o environmentální cíl zmírňování změny klimatu, jako podíl zabavených zajištění komerčními a obytnými nemovitostmi, která splňují technická screeningová kritéria podle oddílu 7.7 přílohy I aktu v přenesené pravomoci o klimatu, v porovnání s celkovým zabaveným zajištěním komerčními a obytnými nemovitostmi.

Úvěrové instituce zveřejní informace o stavu úvěrů k referenčnímu datu zveřejnění a informace o tocích nových aktiv během období zveřejnění.

Čitatel ukazatele zahrnuje hrubou účetní hodnotu zabavených zajištění komerčními a obytnými nemovitostmi v souladu s technickými screeningovými kritérii pro budovy v oddíle 7.7 přílohy I aktu v přenesené pravomoci o klimatu.

Jmenovatel zahrnuje celkovou hrubou účetní hodnotu zajištění komerčními a obytnými nemovitostmi zabavených úvěrovou institucí.

Úvěrové instituce zveřejní informace o stavu úvěrů k referenčnímu datu zveřejnění a informace o tocích nových úvěrů během období zveřejnění.

1.2.1.6.Celkový ukazatel zelených aktiv

Úvěrové instituce zveřejní informace o celkovém ukazateli zelených aktiv. Tento údaj odráží kumulativní hodnotu klíčových ukazatelů výkonnosti založených na expozicích tak, že se do jmenovatele zahrnou celková rozvahová aktiva bez expozic podle čl. 7 odst. 1 a že se do celkového čitatele započítají čitatele environmentálně udržitelných expozic klíčových ukazatelů výkonnosti založených na expozicích:

a)celkový ukazatel zelených aktiv finančních činností namířených na finanční podniky u všech environmentálních cílů;

b)celkový ukazatel zelených aktiv finančních činností zaměřených na finanční podniky u všech environmentálních cílů;

c)ukazatel zelených aktiv pro expozice obytných nemovitostí, včetně úvěrů na renovace domů, u cíle zmírňování změny klimatu;

d)ukazatel zelených aktiv pro retailové úvěry na automobily u cíle zmírňování změny klimatu;

e)ukazatel zelených aktiv pro úvěry poskytnuté místním orgánům na financování bydlení a ostatní specializované úvěry;

f)ukazatel zelených aktiv pro zabavená zajištění komerčními a obytnými nemovitostmi určená k prodeji.

Společně s celkovým ukazatelem zelených aktiv zveřejní úvěrové instituce procentní podíl aktiv, která jsou v souladu s čl. 7 odst. 2 a 3 a oddílem 1.1.2 této přílohy vyloučena z čitatele ukazatele zelených aktiv.

1.2.2.Klíčové ukazatele výkonnosti pro podrozvahové expozice

Úvěrové instituce zveřejní doplňkový ukazatel o úrovni spojení s hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií u podrozvahových expozic, které úvěrové instituce spravují a směrují nebo jimiž přispívají ke směrování kapitálových toků k hospodářským činnostem, jejichž environmentální udržitelnost lze posoudit v souladu s nařízením (EU) 2020/852:

a)finanční záruky za úvěry a jiné pohledávky a jiné dluhové nástroje vůči podnikům a

b)spravovaná aktiva.

1.2.2.1.Zelený ukazatel pro finanční záruky finančních a nefinančních podniků

Zelený ukazatel pro finanční záruky podniků je definován jako podíl finančních záruk na podporu dluhových nástrojů financujících hospodářské činnosti v souladu s taxonomií v porovnání se všemi finančními zárukami na podporu dluhových cenných papírů pro podniky. Zahrnuje zveřejnění informací o stavu a toku. V případě zmírňování změny klimatu se zahrnou i zveřejněné informace o tom, které činnosti jsou podpůrné a které přechodné. V případě přizpůsobování se změně klimatu se zahrnou zveřejněné informace o tom, které činnosti jsou podpůrné a které přizpůsobovací.

Metodika pro výpočet klíčových ukazatelů výkonnosti v oblasti finančních záruk je stejná jako metodika stanovená pro klíčové ukazatele výkonnosti v oblasti úvěrů a jiných pohledávek a/nebo dluhových cenných papírů vůči podnikům, ale použije se na podkladové úvěry a jiné pohledávky / dluhové cenné papíry, které úvěrová instituce podporuje.

1.2.2.2.Zelený ukazatel pro spravovaná aktiva

Zelený ukazatel pro spravovaná aktiva představuje podíl spravovaných aktiv (kapitálových a dluhových nástrojů) od podniků financujících hospodářské činnosti v souladu s taxonomií v porovnání s celkovými spravovanými aktivy (kapitálové a dluhové nástroje). Zahrnuje zveřejnění informací o stavu a toku. V případě zmírňování změny klimatu se zahrnou i zveřejněné informace o tom, které činnosti jsou podpůrné a které přechodné. V případě přizpůsobování se změně klimatu se zahrnou zveřejněné informace o tom, které činnosti jsou podpůrné a které přizpůsobovací.

Metodika výpočtu klíčového ukazatele výkonnosti pro spravovaná aktiva je stejná jako metodika pro správce aktiv v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

1.2.3.Klíčové ukazatele výkonnosti u jiných služeb než úvěrování – poplatky a provize

Klíčový ukazatel výkonnosti u výnosů z poplatků a provizí spojených se službami souvisejícími s hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií podniků je definován jako podíl výnosů úvěrové instituce z poplatků a provizí od podniků, které vyplývají z jiných produktů nebo služeb než z úvěrování souvisejícího s hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií, v porovnání s celkovými příjmy z poplatků a provizí od podniků z jiných produktů nebo služeb než z úvěrování.

Úvěrové instituce zveřejní výnosy z poplatků a provizí spojených s poskytovanými službami jinými než úvěrování a správa aktiv, včetně následujících služeb (jak je instituce vykazují v souladu s šablonou 22.1 „Výnosy z poplatků a provizí a náklady na poplatky a provize podle činností“ stanovenou v prováděcím nařízení (EU) č. 680/2014):

a)emise nebo jiné služby související s cennými papíry třetích osob;

b)přijetí, předání a výkon příkazů k nákupu nebo prodeji cenných papírů jménem zákazníků;

c)firemní poradenství v oblasti fúzí a akvizic;

d)firemní finanční služby týkající se poradenství v oblasti kapitálového trhu pro korporátní nebo jiné klienty;

e)poplatky spojené s privátním bankovnictvím;

f)clearingové a vypořádací služby;

g)úschova nebo jiné spojené služby;

h)platební služby;

i)výnosy z poplatků a provizí za distribuci produktů vydaných subjekty mimo obezřetnostní skupinu pro její současné zákazníky;

j)činnosti v oblasti správy úvěrů;

k)devizové služby a mezinárodní transakce.

Čitatel klíčového ukazatele výkonnosti zahrnuje výnosy z poplatků a provizí, které jsou uvedené v bodu 284 přílohy V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, ze služeb jiných než úvěrování a správa aktiv poskytovaných podnikům a souvisejících s hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií. Ty jsou odhadnuty vážením výnosů z poplatků a provizí od každé protistrany s podílem obratu a kapitálových výdajů souvisejících s hospodářskými činnostmi podniku v souladu s taxonomií, které přispívají k příslušnému environmentálnímu cíli, jenž podnik zveřejnil v souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2020/852. U finančních podniků se pro protistrany použije stejný ukazatel jako u klíčových ukazatelů výkonnosti pro tyto podniky.

Jmenovatelem je celková výše výnosů z poplatků a provizí od podniků z jiných produktů nebo služeb, než je úvěrování a správa aktiv.

1.2.4.Další zveřejnění informací v ukazateli zelených aktiv: Ukazatel zelených aktiv pro obchodní portfolio

Obchodní portfolio je vyloučeno ze jmenovatele a nezahrnuje se do celkového ukazatele zelených aktiv.

Úvěrové instituce poskytnou vysvětlení investiční politiky týkající se jejich obchodního portfolia, celkového složení a jakéhokoli trendu, pokud jde o převládající odvětví a jejich spojení s hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií. Rovněž vysvětlí případná omezení z hlediska klimatických a environmentálních rizik a cíle z hlediska míry spojení s hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií a způsob řízení environmentálních rizik, která mohou ovlivnit hodnotu portfolia.

Pokud obchodní portfolio hraje důležitou roli v obchodním modelu úvěrové instituce, zejména pokud úvěrové instituce nesplňují podmínky stanovené v čl. 94 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 nebo podmínky stanovené v čl. 325a odst. 1 uvedeného nařízení, zveřejní úvěrové instituce kvantitativní informace a klíčové ukazatele výkonnosti, které ukazují, do jaké míry instituce obchoduje s environmentálně udržitelnými aktivy a do jaké míry přispívá k podpoře obchodování s tímto druhem aktiv.

Úvěrové instituce zveřejní tyto informace:

a)celkové obchodování s nástroji v souladu s taxonomií během období, za které se informace zveřejňují, včetně absolutních nákupů a také absolutních prodejů environmentálně udržitelných cenných papírů;

b)celkové obchodování s cennými papíry během období zveřejnění, včetně celkových absolutních nákupů a celkových absolutních prodejů cenných papírů.

Absolutní nákupy plus absolutní prodeje environmentálně udržitelných cenných papírů se zahrnují do čitatele konkrétního ukazatele zelených aktiv pro obchodní portfolio úvěrové instituce. Celkové absolutní nákupy plus celkové absolutní prodeje cenných papírů jsou zahrnuty do jmenovatele ukazatele zelených aktiv pro obchodní portfolio.

Část jmenovatele ukazatele zelených aktiv pro obchodní portfolio se odhaduje vážením hrubé účetní hodnoty dluhových cenných papírů a kapitálových nástrojů koupených a/nebo prodaných od každé protistrany s podílem obratu a kapitálových výdajů souvisejících s hospodářskými činnostmi podniku v souladu s taxonomií, které přispívají k příslušnému environmentálnímu cíli, jejž podnik zveřejnil v souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2020/852 a tímto nařízením. U finančních podniků se použije stejný ukazatel pro protistranu jako u příslušných klíčových ukazatelů výkonnosti pro tyto protistrany.

(1)    Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1).
(2)    Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) …/… ze dne […], kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů, C(2021) 2800/3.
(3)    Činnost 1 je zcela způsobilá pro taxonomii. V souladu s taxonomií je však pouze její část. Činnost 1 může být tudíž vykázána pod A1 i pod A2. V nefinančním podniku může být v klíčovém ukazateli výkonnosti pro obrat počítán jako činnost v souladu s taxonomií pouze podíl vykázaný v A1.
(4)    Činnost 1 je zcela způsobilá pro taxonomii. V souladu s taxonomií je však pouze její část. Činnost 1 může být tudíž vykázána pod A1 i pod A2. V nefinančním podniku může být v klíčovém ukazateli výkonnosti pro kapitálové výdaje počítán jako činnost v souladu s taxonomií pouze podíl vykázaný v A1.
(5)    Činnost 1 je zcela způsobilá pro taxonomii. V souladu s taxonomií je však pouze její část. Činnost 1 může být tudíž vykázána pod A1 i pod A2. V nefinančním podniku může být v klíčovém ukazateli výkonnosti pro kapitálové výdaje počítán jako činnost v souladu s taxonomií pouze podíl vykázaný v A1.
(6)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání (Úř. věst. L 86, 24.3.2012, s. 1).
(7)    Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).
(8)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
Top

PŘÍLOHA VII – Klíčové ukazatele výkonnosti investičních podniků

OBSAH KLÍČOVÝCH UKAZATELŮ VÝKONNOSTI, KTERÉ MAJÍ INVESTIČNÍ PODNIKY ZVEŘEJŇOVAT

1.ROZSAH KLÍČOVÝCH UKAZATELŮ VÝKONNOSTI

Zveřejňování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a metodika zahrnují všechny následující služby uvedené v oddíle A přílohy I směrnice 2014/65/EU a jsou pro všechny tyto služby navrženy samostatně:

a)činnosti investičních podniků obchodujících na vlastní účet bez ohledu na to, zda jsou investiční podniky hlavními obchodníky nebo zda obchodují jménem svých klientů v souladu s oddílem A bodem 3 přílohy I směrnice 2014/65/EU;

b)investiční služby a činnosti investičních podniků jiné než obchodování na vlastní účet v souladu s oddílem A přílohy I směrnice 2014/65/EU s výjimkou bodu 3 uvedeného oddílu.

Z rozsahu zveřejněných informací jsou vyloučeny doplňkové služby uvedené v oddíle B přílohy I směrnice 2014/65/EU.

Investiční služby a činnosti, na které se vztahují požadavky na zveřejnění podle článku 8 nařízení (EU) 2020/852 a tohoto nařízení, zahrnují:

a)přijímání a převody příkazů týkajících se jednoho nebo více finančních nástrojů;

b)provádění pokynů na účet zákazníka;

c)obchodování na vlastní účet;

d)správa portfolií;

e)investiční poradenství;

f)upisování finančních nástrojů nebo umisťování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí;

g)umisťování finančních nástrojů bez pevného závazku převzetí;

h)provozování mnohostranného obchodního systému;

i)provozování organizovaného obchodního systému.

2.Investiční podniky obchodující na vlastní účet

Investiční podniky obchodující na vlastní účet zveřejňují tyto klíčové ukazatele výkonnosti:

2.1.Klíčové ukazatele výkonnosti související s jejich aktivy jako:

podíl aktiv spojených s hospodářskými činnostmi způsobilými pro taxonomii v rámci celkových aktiv,

podíl aktiv spojených s hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií v rámci aktiv spojených s hospodářskými činnostmi způsobilými pro taxonomii a

podíl aktiv spojených s hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií v rámci celkových aktiv (ukazatel zelených aktiv).

Pro účely výpočtu klíčových ukazatelů výkonnosti se bere v úvahu:

2.2.Zohledněné podniky, do nichž je investováno

Mezi zohledněné podniky, do nichž se investuje, patří nefinanční podniky, nefinanční podniky, na které se nevztahují články 19a a 29a směrnice 2014/95/EU, finanční podniky a finanční podniky, na které se nevztahují články 19a a 29a směrnice 2014/95/EU.

V případě podniků, do nichž se investuje a na které se vztahují články 19a a 29a směrnice 2014/95/EU, používají investiční podniky klíčové ukazatele výkonnosti, které podniky, do nichž se investuje, zveřejňují podle tohoto nařízení. V případě podniků, do nichž se investuje a na které se nevztahuje směrnice 2014/95/EU, se použije čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení.

2.3.Zohledněné investiční nástroje – aktiva

V případě investičních nástrojů zahrnuje výpočet klíčových ukazatelů výkonnosti dluhové cenné papíry, kapitálové nástroje, peněžní ekvivalenty vůči podnikům, do nichž se investuje, a všechna ostatní aktiva.

2.4.Metodika výpočtu

Pokud jde o výpočet ukazatele zelených aktiv pro služby a činnosti investičních podniků obchodujících na vlastní účet, opírají se investiční podniky o klíčové ukazatele výkonnosti pro obrat a pro kapitálové výdaje podniků, do nichž se investuje, pro každý environmentální cíl.

Čitatel je navržen jako hodnota investic vážená podílem hospodářských činností v souladu s taxonomií s rozdělením na přechodné a podpůrné činnosti podniku, do něhož se investuje, tj. podílem obratu a kapitálových výdajů podniku, do něhož se investuje, spojených s hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií.

Základem váženého průměru hodnoty investic je podíl hospodářských činností v souladu s taxonomií podniku, do něhož se investuje, měřený tímto:

a)v případě podniků, do nichž se investuje a které jsou nefinanční podniky, klíčovými ukazateli výkonnosti pro obrat a pro kapitálové výdaje vyplývajícími z výpočtu klíčových ukazatelů výkonnosti podniku, do něhož se investuje, v souladu s přílohami I a II;

b)v případě podniků, do nichž se investuje a které jsou správci aktiv, klíčovými ukazateli výkonnosti na základě obratu a kapitálových výdajů vyplývajícími z výpočtu klíčových ukazatelů výkonnosti podniku, do něhož se investuje, v souladu s přílohami III a IV;

c)v případě podniků, do nichž se investuje a které jsou úvěrové instituce, ukazatelem zelených aktiv na základě obratu a kapitálových výdajů vyplývajícím z výpočtu ukazatele zelených aktiv podniku, do něhož se investuje, v souladu s přílohami V a VI;

d)v případě podniků, do nichž se investuje a které jsou investiční podniky, investicemi a výnosy vyplývajícími z výpočtu klíčových ukazatelů výkonnosti na základě obratu a kapitálových výdajů podniku, do něhož se investuje, v souladu s přílohami VII a VIII ve shodě s podílem služeb a činností obchodování na vlastní účet a neobchodování na vlastní účet v příjmech investičního podniku;

e)v případě podniků, do nichž je investováno a které jsou pojišťovny nebo zajišťovny, investicemi, částkami hrubého předepsaného pojistného nebo případně celkovými výnosy z pojistných smluv vyplývajícími z výpočtu buď klíčových ukazatelů výkonnosti investic na základě obratu, nebo kapitálových výdajů, nebo případně z jejich kombinace s klíčovými ukazateli výkonnosti upisování neživotních pojišťoven a zajišťoven, do nichž se investuje, v souladu s přílohami IX a X.

V případě dluhových cenných papírů emitovaných podnikem, do něhož se investuje, za účelem financování konkrétních činností nebo projektů nebo tam, kde podnik, do něhož se investuje, emitoval environmentálně udržitelné dluhopisy, investiční podniky posoudí tyto dluhové cenné papíry podle toho, zda financují hospodářské činnosti nebo projekty v souladu s taxonomií, na základě informací poskytnutých podnikem, do něhož se investuje.

Odchylně od druhého a třetího pododstavce tohoto bodu 2.4 se dluhové cenné papíry pro účely financování konkrétních určených činností nebo projektů nebo environmentálně udržitelných dluhopisů emitovaných podnikem, do něhož bylo investováno, zahrnují do čitatele až do hodnoty hospodářských činností v souladu s taxonomií, které výnosy z těchto dluhopisů a dluhových cenných papírů financují, a to na základě informací poskytnutých podnikem, do něhož bylo investováno.

V případě jmenovatele celková aktiva zahrnují všechna aktiva, která investiční podniky investují na vlastní účet.

3.Investiční podniky neobchodující na vlastní účet

Investiční podniky neobchodující na vlastní účet zveřejňují tyto klíčové ukazatele výkonnosti:

3.1.Klíčové ukazatele výkonnosti související s výnosy, včetně poplatků, provizí a jiných peněžních plnění jako:

podíl výnosů ze služeb a činností spojených s hospodářskými činnostmi způsobilými pro taxonomii v rámci celkových výnosů z investičních služeb a činností,

podíl výnosů z investičních služeb a činností spojených s hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií v rámci výnosů z investičních služeb a činností spojených s hospodářskými činnostmi způsobilými pro taxonomii a

podíl výnosů z investičních služeb a činností spojených s hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií v rámci celkových výnosů z investičních služeb a činností (ukazatel zelených aktiv).

Pro účely výpočtu klíčových ukazatelů výkonnosti se bere v úvahu:

3.2.Zohlednění klienti

Investiční podniky zohlední klienty, kteří přijímají investiční služby jiné než služby obchodování na vlastní účet a doplňkové služby a kteří jsou nefinanční podniky a jiné nefinanční podniky, na které se nevztahují články 19a a 29a směrnice 2014/95/EU, finanční podniky a jiné finanční podniky, na které se nevztahují články 19a a 29a směrnice 2014/95/EU.

V případě podniků, do nichž se investuje a na které se vztahuje směrnice 2014/95/EU, používají investiční podniky klíčové ukazatele výkonnosti, které podniky, do nichž se investuje, zveřejňují podle tohoto nařízení. V případě podniků, do nichž se investuje a na které se nevztahuje směrnice 2014/95/EU, se použije čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení.

3.3.Metodika výpočtu

V případě investičních podniků jiných než obchodujících na vlastní účet je čitatel navržen jako vážený průměr výnosů (poplatky, provize a jiná peněžní plnění), který investiční podnik vytvoří v souvislosti s agregovanou hodnotou hospodářských činností v souladu s taxonomií v rámci činností jejich klientů. Používá se metodika stanovená v bodě 2.4 této přílohy.

3.4.Další ohledy

Investiční podniky uvedou v šablonách environmentální cíle, jakož i povahu činností bez ohledu na to, zda se jedná o činnosti podpůrné nebo přechodné.

Informace se zveřejňují po započtení potenciálních zajištění a vyrovnání bez ohledu na nástroj použitý v souladu s čl. 3 odst. 4 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 1 .

(1)

   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání (Úř. věst. L 86, 24.3.2012, s. 1).

Top

PŘÍLOHA IX – Klíčové ukazatele výkonnosti pojišťoven a zajišťoven

1.Klíčový ukazatel výkonnosti související s investicemi

Klíčový ukazatel výkonnosti (KPI) související s investicemi pojišťoven nebo zajišťoven představuje vážený průměr investic, které se zaměřují na financování nebo jsou spojeny s hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií. Klíčový ukazatel výkonnosti se uvádí jako procentní podíl z „celkových investic“ i v absolutních peněžních jednotkách.

Investicemi se rozumí všechny přímé a nepřímé investice, včetně investic do podniků kolektivního investování a účastí, půjček a hypoték, nemovitostí, strojů a zařízení, jakož i případně do nehmotných aktiv.

V dalších zveřejněných informacích rozlišují pojišťovny nebo zajišťovny podíl investic držených v souvislosti s životními pojistkami, pokud investiční riziko nesou pojistníci, a podíl zbývajících investic. Krytí ukazatele s odkazem na bilanční sumu se zveřejňuje s vyloučením expozic uvedených v čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Informace se zveřejňují za jednotlivé environmentální cíle v procentech, případně v peněžních jednotkách.

Základem váženého průměru hodnoty investic je podíl hospodářských činností v souladu s taxonomií podniku, do něhož se investuje, měřený tímto:

a)v případě podniků, do nichž se investuje a které jsou nefinanční podniky, klíčovými ukazateli výkonnosti pro obrat a pro kapitálové výdaje vyplývajícími z výpočtu klíčových ukazatelů výkonnosti podniku, do něhož se investuje, v souladu s přílohami I a II;

b)v případě podniků, do nichž se investuje a které jsou správci aktiv, klíčovými ukazateli výkonnosti na základě obratu a kapitálových výdajů vyplývajícími z výpočtu klíčových ukazatelů výkonnosti podniku, do něhož se investuje, v souladu s přílohami III a IV;

c)v případě podniků, do nichž se investuje a které jsou úvěrové instituce, ukazatelem zelených aktiv na základě obratu a kapitálových výdajů vyplývajícím z výpočtu ukazatele zelených aktiv podniku, do něhož se investuje, v souladu s přílohami V a VI;

d)v případě podniků, do nichž se investuje a které jsou investiční podniky, investicemi a výnosy vyplývajícími z výpočtu klíčových ukazatelů výkonnosti na základě obratu a kapitálových výdajů podniku, do něhož se investuje, v souladu s přílohami VII a VIII ve shodě s podílem služeb a činností obchodování na vlastní účet a neobchodování na vlastní účet v příjmech investičního podniku;

e)v případě subjektů, do nichž se investuje a které jsou pojišťovny nebo zajišťovny, investicemi, částkami hrubého předepsaného pojistného nebo případně celkovými výnosy z pojistných smluv vyplývajícími z výpočtu buď klíčových ukazatelů výkonnosti investic na základě obratu, nebo kapitálových výdajů (tj. podílem investic pojišťovny nebo zajišťovny jiných než investic držených ve vztahu k životním pojistným smlouvám, kde investiční riziko nesou pojistníci, které jsou určeny na financování hospodářských činností v souladu s taxonomií nebo jsou s nimi spojeny), které jsou tam, kde je to relevantní, kombinovány s klíčovými ukazateli výkonnosti upisování neživotních pojišťoven a zajišťoven, do nichž se investuje, v souladu s přílohami XI a X.

Odchylně od prvního a čtvrtého odstavce tohoto bodu 1 se dluhové cenné papíry pro účely financování konkrétních určených činností nebo projektů nebo environmentálně udržitelných dluhopisů emitovaných podnikem, do něhož se investuje, zahrnují do čitatele až do hodnoty hospodářských činností v souladu s taxonomií, které výnosy z těchto dluhopisů a dluhových cenných papírů financují, a to na základě informací poskytnutých podnikem, do něhož se investuje.

2.Klíčový ukazatel výkonnosti související s upisovacími činnostmi

Pojišťovny a zajišťovny jiné než životní pojišťovny počítají klíčový ukazatel výkonnosti související s upisovacími činnostmi a uvádějí výnos z neživotního pojištění „částky hrubého předepsaného pojistného“ nebo případně výnos ze zajištění odpovídající pojišťovacím nebo zajišťovacím činnostem v souladu s taxonomií podle oddílů 10.1 a 10.2 přílohy II [aktu v přenesené pravomoci o klimatu]. Klíčový ukazatel výkonnosti je vyjádřen v procentech v poměru k jedné z těchto hodnot:

a)celková částka hrubého předepsaného pojistného neživotního pojištění;

b)celková částka hrubého předepsaného zajistného;

c)celkové výnosy z pojistných smluv neživotního pojištění;

d)celkové výnosy ze zajištění.

Informace se zveřejňují za jednotlivé environmentální cíle v procentech, případně v peněžních jednotkách.

Doplňující zveřejněné informace vysvětlují rozsah, v jakém jsou environmentálně udržitelné upisovací činnosti postoupeny zajišťovně a v jakém rozsahu udržitelné jsou upisovací činnosti představující zajišťovací činnosti přijímány od jiných pojišťoven nebo zajišťoven.

PŘÍLOHA X Šablona pro klíčové ukazatele výkonnosti pojišťoven a zajišťoven

Šablona: Klíčový ukazatel výkonnosti (KPI) upisování pro neživotní pojišťovny a zajišťovny

Zásada „významně nepoškozovat“

Hospodářské činnosti (1)

Absolutní pojistné, rok t (3)

Podíl pojistného, rok t (4)

Podíl pojistného, rok t–1 (5)

Přizpůsobování se změně klimatu (6)

Zmírňování změny klimatu (7)

Vodní a mořské zdroje (8)

Oběhové hospodářství (9)

Znečištění (10)

Biologická rozmanitost a ekosystémy (11)

Minimální záruky (12)

Kategorie (přechodná činnost (T)) (13)

Kategorie (přechodná činnost (T)) (14)

 

Měna

%

%

%

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

E

T

A.1 Činnosti upisování neživotního pojištění a zajištění v souladu s taxonomií (environmentálně udržitelné)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

A.1.1 Z toho zajištěné

E

A.1.2 Z toho pocházející ze zajišťovací činnosti

E

A.1.2.1 Z toho zajištěné (retrocese)

E

A.2 Činnosti nezahrnuté do A1

 

Celkem (A.1 + A.2)

„Pojistné“ ve sloupcích (3) a (4) se vykazuje jako částka hrubého předepsaného pojistného nebo případně jako obrat týkající se neživotního pojištění nebo zajišťovací činnosti.

Informace ve sloupci (5) se vykazuje mezi informacemi zveřejněnými v roce 2024 a v následujících letech.

Neživotní pojištění a zajištění lze sladit s nařízením (EU) 2020/852 pouze jako činnost, která umožňuje přizpůsobení se změně klimatu. Informace vykazovaná ve sloupci (5) je tudíž stejná pro všechny pojišťovny a zajišťovny s neživotním pojištěním a/nebo zajišťovacími činnostmi.

Pokud zajišťovací činnosti podniku zahrnují produkty, které se uplatňují na úrovni portfolia podkladových přímých pojistných produktů, a podnik posuzuje soulad činnosti s technickými screeningovými kritérii a kritérii zásady „významně nepoškozovat“ u podílu podkladových produktů zajišťovací činnosti podle přílohy II bodu 10.2 odst. 2.3 aktu v přenesené pravomoci o klimatu („proporcionální přístup“), měl by se tento proporcionální přístup důsledně uplatňovat na informace vykázané ve všech sloupcích řádku A.1.2.

Šablona: Podíl investic pojišťovny a zajišťovny, které jsou směrovány na financování v souladu s taxonomií nebo s takovým financováním souvisejí, v poměru k celkovým investicím

Hodnota váženého průměru všech investic pojišťoven a zajišťoven, které jsou směrovány na financování nebo jsou spojeny s hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií, v poměru k hodnotě celkových aktiv zahrnutých do klíčového ukazatele výkonnosti s následujícími váhami pro investice do podniků, jak je uvedeno níže:

Na základě obratu: %

Na základě kapitálových výdajů: %

Hodnota váženého průměru všech investic pojišťoven nebo zajišťoven, které jsou směrovány na financování hospodářských činností v souladu s taxonomií nebo jsou s nimi spojeny, s následujícími váhami pro investice do podniků, jak je uvedeno níže:

Na základě obratu: [peněžní částka]

Na základě kapitálových výdajů: [peněžní částka]

Procentní podíl aktiv zahrnutých do klíčového ukazatele výkonnosti v poměru k celkovým investicím pojišťoven nebo zajišťoven (celková spravovaná aktiva). S výjimkou investic do veřejnoprávních subjektů.

Poměr krytí: %

Peněžní hodnota aktiv, na něž se vztahuje klíčový ukazatel výkonnosti. S výjimkou investic do veřejnoprávních subjektů.

Pokrytí: [peněžní částka]

Další, doplňující zveřejněné informace: rozdělení jmenovatele klíčového ukazatele výkonnosti

Procentní podíl derivátů v poměru k celkovým aktivům zahrnutým do klíčového ukazatele výkonnosti.

X %

Hodnota derivátů v peněžních částkách.

[peněžní částka]

Podíl expozic vůči finančním a nefinančním podnikům, na které se nevztahují články 19a a 29a směrnice 2013/34/EU, z celkových aktiv zahrnutých do klíčového ukazatele výkonnosti:

Nefinanční podniky:

Finanční podniky:

Hodnota expozic vůči finančním a nefinančním podnikům, na které se nevztahují články 19a a 29a směrnice 2013/34/EU:

Nefinanční podniky: [peněžní částka]

Finanční podniky: [peněžní částka]

Podíl expozic vůči finančním a nefinančním podnikům ze třetích zemí, na které se nevztahují články 19a a 29a směrnice 2013/34/EU, z celkových aktiv zahrnutých do klíčového ukazatele výkonnosti:

Nefinanční podniky:

Finanční podniky:

Hodnota expozic vůči finančním a nefinančním podnikům ze třetích zemí, na které se nevztahují články 19a a 29a směrnice 2013/34/EU:

Nefinanční podniky: [peněžní částka]

Finanční podniky: [peněžní částka]

Podíl expozic vůči finančním a nefinančním podnikům, na které se vztahují články 19a a 29a směrnice 2013/34/EU, z celkových aktiv zahrnutých do klíčového ukazatele výkonnosti:

Nefinanční podniky: X %

Finanční podniky: X %

Hodnota expozic vůči finančním a nefinančním podnikům, na které se vztahují články 19a a 29a směrnice 2013/34/EU:

Nefinanční podniky: [peněžní částka]

Finanční podniky: [peněžní částka]

Podíl expozic vůči jiným protistranám z celkových aktiv zahrnutých do klíčového ukazatele výkonnosti:

X %

Hodnota expozic vůči jiným protistranám:

[peněžní částka]

Podíl investic pojišťoven nebo zajišťoven, které jsou jiné než investice držené v souvislosti s pojistnými smlouvami životního pojištění, pokud investiční riziko nesou pojistníci, a jsou směrovány na financování hospodářských činností v souladu s taxonomií nebo jsou s nimi spojeny: X %

Hodnota investic pojišťoven nebo zajišťoven, které jsou jiné než investice držené v souvislosti s pojistnými smlouvami životního pojištění, pokud investiční riziko nesou pojistníci, a jsou směrovány na financování hospodářských činností v souladu s taxonomií nebo jsou s nimi spojeny: [peněžní částka]

Hodnota všech investic, jež financují hospodářské činnosti, které nejsou způsobilé pro taxonomii, v poměru k hodnotě celkových aktiv zahrnutých do klíčového ukazatele výkonnosti:

X %

Hodnota všech investic, jež financují hospodářské činnosti, které nejsou způsobilé pro taxonomii:

[peněžní částka]

Hodnota všech investic, jež financují hospodářské činnosti způsobilé pro taxonomii, avšak nejsou v souladu s taxonomií, v poměru k hodnotě celkových aktiv zahrnutých do klíčového ukazatele výkonnosti:

X %

Hodnota všech investic, jež financují hospodářské činnosti, které jsou způsobilé pro taxonomii, avšak nejsou v souladu s taxonomií:

[peněžní částka]

Další, doplňující zveřejněné informace: rozdělení čitatele klíčového ukazatele výkonnosti

Podíl expozic v souladu s taxonomií vůči finančním a nefinančním podnikům, na které se nevztahují články 19a a 29a směrnice 2013/34/EU, z celkových aktiv zahrnutých do klíčového ukazatele výkonnosti:

Nefinanční podniky:

Na základě obratu: %

Na základě kapitálových výdajů: %

Finanční podniky:

Na základě obratu: %

Na základě kapitálových výdajů: %

Hodnota expozic v souladu s taxonomií vůči finančním a nefinančním podnikům, na které se vztahují články 19a a 29a směrnice 2013/34/EU:

Nefinanční podniky:

Na základě obratu: [peněžní částka]

Na základě kapitálových výdajů: [peněžní částka]

Finanční podniky:

Na základě obratu: [peněžní částka]

Na základě kapitálových výdajů: [peněžní částka]

Podíl investic pojišťoven nebo zajišťoven, které jsou jiné než investice držené v souvislosti s pojistnými smlouvami životního pojištění, pokud investiční riziko nesou pojistníci, a jsou směrovány na financování v souladu s taxonomií nebo jsou s ním spojeny:

Na základě obratu: %

Na základě kapitálových výdajů: %

Hodnota investic pojišťoven nebo zajišťoven, které jsou jiné než investice držené v souvislosti s pojistnými smlouvami životního pojištění, pokud investiční riziko nesou pojistníci, a jsou směrovány na financování v souladu s taxonomií nebo jsou s ním spojeny:

Na základě obratu: [peněžní částka]

Na základě kapitálových výdajů: [peněžní částka]

Podíl expozic v souladu s taxonomií vůči jiným protistranám z celkových aktiv zahrnutých do klíčového ukazatele výkonnosti:

Na základě obratu: %

Na základě kapitálových výdajů: %

Hodnota expozic v souladu s taxonomií vůči jiným protistranám v celkových aktivech zahrnutých do klíčového ukazatele výkonnosti:

Na základě obratu: [peněžní částka]

Na základě kapitálových výdajů: [peněžní částka]

Rozdělení čitatele klíčového ukazatele výkonnosti podle environmentálních cílů

Činnosti v souladu s taxonomií – za předpokladu zásady „významně nepoškozovat“ a pozitivního posouzení sociálních záruk:

(1)Zmírňování změny klimatu

Obrat: %

Kapitálové výdaje: %

Přechodné činnosti: A % (obrat; kapitálové výdaje)

Podpůrné činnosti: B % (obrat; kapitálové výdaje)

(2)Přizpůsobování se změně klimatu

Obrat: %

Kapitálové výdaje: %

Přechodné činnosti: A % (obrat; kapitálové výdaje)

Podpůrné činnosti: B % (obrat; kapitálové výdaje)

(3)Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů

Obrat: %

Kapitálové výdaje: %

Přechodné činnosti: A % (obrat; kapitálové výdaje)

Podpůrné činnosti: B % (obrat; kapitálové výdaje)

(4)Přechod na oběhové hospodářství

Obrat: %

Kapitálové výdaje: %

Přechodné činnosti: A % (obrat; kapitálové výdaje)

Podpůrné činnosti: B % (obrat; kapitálové výdaje)

(5)Prevence a omezování znečištění

Obrat: %

Kapitálové výdaje: %

Přechodné činnosti: A % (obrat; kapitálové výdaje)

Podpůrné činnosti: B % (obrat; kapitálové výdaje)

(6)Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Obrat: %

Kapitálové výdaje: %

Přechodné činnosti: A % (obrat; kapitálové výdaje)

Podpůrné činnosti: B % (obrat; kapitálové výdaje)PŘÍLOHA XI Zveřejňování kvalitativních informací v případě správců aktiv, úvěrových institucí, investičních podniků a pojišťoven a zajišťoven

Zveřejňování kvantitativních klíčových ukazatelů výkonnosti probíhá společně s následujícími kvalitativními informacemi, které dokládají vysvětlení finančních podniků a pochopení těchto klíčových ukazatelů trhy:

kontextové informace na podporu kvantitativních ukazatelů včetně rozsahu aktiv a činností zahrnutých do klíčových ukazatelů výkonnosti, informací o zdrojích údajů a omezení,

vysvětlení povahy a cílů hospodářských činností v souladu s taxonomií a vývoj hospodářských činností v souladu s taxonomií v průběhu času počínaje druhým rokem provádění, přičemž se rozlišuje mezi prvky souvisejícími s podnikáním a metodickými prvky souvisejícími s údaji,

popis souladu s nařízením (EU) 2020/852 v obchodní strategii finančního podniku, procesů navrhování produktů a spolupráce s klienty a protistranami,

u úvěrových institucí, které nemusí zveřejňovat kvantitativní informace pro obchodní expozice, kvalitativní informace o souladu obchodních portfolií s nařízením (EU) 2020/852, včetně celkového složení, sledovaných trendů, cílů a politiky,

další nebo doplňující informace dokládající strategie finančního podniku a váhu financování hospodářských činností v souladu s taxonomií v jejich celkové činnosti.

Top