EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0399

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/399 ze dne 29. ledna 2024, kterým se mění příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 a příloha II prováděcího nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová osvědčení pro vstup zásilek určitých produktů živočišného původu a určitých kategorií zvířat do Unie

C/2024/445

Úř. věst. L, 2024/399, 12.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/399/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/399/oj

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/399

12.2.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/399

ze dne 29. ledna 2024,

kterým se mění příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 a příloha II prováděcího nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová osvědčení pro vstup zásilek určitých produktů živočišného původu a určitých kategorií zvířat do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (2), a zejména na čl. 238 odst. 3 a čl. 239 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (3), a zejména na čl. 90 první pododstavec a čl. 126 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 ze dne 27. února 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6, pokud jde o uplatňování zákazu používání určitých antimikrobních léčivých přípravků u zvířat nebo produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie (4), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 (5) stanoví pravidla týkající se vzorových veterinárních osvědčení stanovených v nařízení (EU) 2016/429, úředních osvědčení stanovených v nařízení (EU) 2017/625 a veterinárních/úředních osvědčení vycházejících z uvedených nařízení, která jsou požadována pro vstup určitých zásilek zvířat a zboží do Unie.

(2)

Konkrétně kapitoly 1 (vzor „BOV“), 2 (vzor „OVI“), 3 (vzor „POR“), 4 (vzor „EQU“), 5 (vzor „RUF“), 7 (vzor „SUF“), 10 (vzor „RUM-MSM“), 11 (vzor „SUI-MSM“), 12 (vzor „NZ-TRANSIT-SG“), 13 (vzor „POU“), 15 (vzor „RAT“), 19 (vzor „E“), 20 (vzor „EP“), 23 (vzor „RM“), 24 (vzor „MP-PREP“), 25 (vzor „MPNT“), 26 (vzor „MPST“), 27 (vzor „CAS“), 28 (vzor „FISH-CRUST-HC“), 33 (vzor „MILK-RM“), 34 (vzor „MILK-RMP/NT“), 35 (vzor „DAIRY-PRODUCTS-PT“), 36 (vzor „DAIRY-PRODUCTS-ST“), 37 (vzor „COLOSTRUM“), 38 (vzor „COLOSTRUM-BP“), 45 (vzor „HON“) a 49 (vzor „PAO“) přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 stanoví vzorová osvědčení pro vstup zásilek určitých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě do Unie.

(3)

Potvrzení o zdravotní nezávadnosti v uvedených vzorech by měla být změněna tak, aby odrážela ustanovení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, pokud jde o uplatňování zákazu používání určitých antimikrobních léčivých přípravků u zvířat nebo produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie. Uvedené vzory je proto nezbytné odpovídajícím způsobem změnit.

(4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/403 (6) stanoví mimo jiné vzorová osvědčení ve formě veterinárních osvědčení nebo veterinárních/úředních osvědčení a vzorová úřední prohlášení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat do Unie.

(5)

Konkrétně kapitoly 1 (vzor „BOV-X“), 2 (vzor „BOV-Y“), 4 (vzor „OV/CAP-X“), 5 (vzor „OV/CAP-Y“), 7 (vzor „SUI-X“), 8 (vzor „SUI-Y“), 12 (vzor „CAM-CER“), 13 (vzor „EQUI-X“), 14 (vzor „EQUI-Y“), 22 (vzor „BPP“), 23 (vzor „BPR“), 29 (vzor „SP“), 30 (vzor „SR“) a 31 (vzor „POU-LT20“) přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví vzorová osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat určených k produkci potravin do Unie.

(6)

Potvrzení o zdravotní nezávadnosti v uvedených vzorech by měla být změněna tak, aby odrážela ustanovení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, pokud jde o uplatňování zákazu používání určitých antimikrobních léčivých přípravků u zvířat nebo produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie. Uvedené vzory je proto nezbytné odpovídajícím způsobem změnit.

(7)

Příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 a příloha II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(8)

Aby se zabránilo jakémukoli narušení obchodu, pokud jde o vstup zásilek určitých produktů živočišného původu a určitých kategorií zvířat, na něž se vztahují změny, jež mají být tímto nařízením provedeny, do Unie, mělo by být během přechodného období a s výhradou určitých podmínek nadále povoleno používat osvědčení vydaná v souladu s prováděcími nařízeními (EU) 2020/2235 a (EU) 2021/403 ve znění platném před změnami provedenými tímto nařízením.

(9)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 stanoví, že podmínky pro vstup zásilek zvířat nebo produktů živočišného původu, které spadají do jeho oblasti působnosti, do Unie se použijí 24 měsíců ode dne použitelnosti prováděcího nařízení, které do příslušných veterinárních osvědčení a veterinárních/úředních osvědčení začleňuje zákaz používání určitých antimikrobních léčivých přípravků u zvířat nebo produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie. Toto nařízení by se mělo použít 6 měsíců po vstupu v platnost. Z toho vyplývá, že zásilky určitých produktů živočišného původu a určitých kategorií zvířat vstupující do Unie ze třetích zemí musí být doprovázeny osvědčeními v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení ode dne 3. září 2026.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 se mění v souladu s částí 1 přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 se mění v souladu s částí 2 přílohy tohoto nařízení.

Článek 3

1.   Během přechodného období do dne 3. prosince 2024, pokud jde o zásilky určitých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, se pro vstup do Unie i nadále povoluje použití osvědčení vydaných v souladu se vzory stanovenými v kapitolách 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45 a 49 přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 ve znění platném před změnami provedenými v uvedeném prováděcím nařízení tímto nařízením, pokud byla uvedená osvědčení vydána nejpozději dne 3. září 2024.

2.   Během přechodného období do dne 3. prosince 2024, pokud jde o zásilky určitých kategorií suchozemských zvířat určených k produkci potravin, se pro vstup do Unie i nadále povoluje použití osvědčení vydaných v souladu se vzory stanovenými v kapitolách 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 22, 23, 29, 30 a 31 přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 ve znění platném před změnami provedenými v uvedeném prováděcím nařízení tímto nařízením, pokud byla uvedená osvědčení vydána nejpozději dne 3. září 2024.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. září 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)   Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(3)   Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(4)   Úř. věst. L 116, 4.5.2023, s. 1.

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES (Úř. věst. L 442, 30.12.2020, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/403 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU (Úř. věst. L 113, 31.3.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

ČÁST 1

Příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 se mění takto:

1)

v kapitole 1 (vzor „BOV“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

(1) (16)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení čerstvého masa]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že čerstvé maso domácího skotu (včetně druhů BisonBubalus a jejich kříženců) popsané v části I bylo vyprodukováno v souladu s těmito požadavky, a zejména že zvířatům, z nichž bylo toto maso získáno, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

(16)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

2)

v kapitole 2 (vzor „OVI“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(1) (13)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení čerstvého masa]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že čerstvé maso domácích ovcí a koz (Ovis ariesCapra hircus) popsané v části I bylo vyprodukováno v souladu s těmito požadavky, a zejména že zvířatům, z nichž bylo toto maso získáno, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(13)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

3)

v kapitole 3 (vzor „POR“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(1) (9)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení čerstvého masa]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že čerstvé maso domácích prasat (Sus scrofa) popsané v části I bylo vyprodukováno v souladu s těmito požadavky, a zejména že zvířatům, z nichž bylo toto maso získáno, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(9)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

4)

v kapitole 4 (vzor „EQU“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(1) (3)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení čerstvého masa]

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že čerstvé maso domácích lichokopytníků (Equus caballus, Equus asinus a jejich kříženců) popsané v části I bylo vyprodukováno v souladu s těmito požadavky, a zejména že zvířatům, z nichž bylo toto maso získáno, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(3)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

5)

v kapitole 5 (vzor „RUF“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(1) (12)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení čerstvého masa]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že čerstvé maso zvířat čeledi Bovidae (kromě domácího skotu, ovcí a koz), velbloudovitých a jelenovitých chovaných jako farmová zvěř popsané v části I bylo vyprodukováno v souladu s těmito požadavky, a zejména že zvířatům, z nichž bylo toto maso získáno, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(12)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

6)

v kapitole 7 (vzor „SUF“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(1) (7)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení čerstvého masa]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že čerstvé maso volně žijících plemen prasat nebo zvířat čeledi Tayassuidae chovaných jako farmová zvěř popsané v části I bylo vyprodukováno v souladu s těmito požadavky, a zejména že zvířatům, z nichž bylo toto maso získáno, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(7)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

7)

v kapitole 10 (vzor „RUM-MSM“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(1) (6)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení strojně odděleného masa]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že strojně oddělené maso domácích přežvýkavců popsané v části I bylo vyprodukováno v souladu s těmito požadavky, a zejména že zvířatům, z nichž bylo toto strojně oddělené maso získáno, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(6)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

8)

v kapitole 11 (vzor „SUI-MSM“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(1) (6)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení strojně odděleného masa]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že strojně oddělené maso domácích prasat popsané v části I bylo vyprodukováno v souladu s těmito požadavky, a zejména že zvířatům, z nichž bylo toto strojně oddělené maso získáno, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(6)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

9)

v kapitole 12 (vzor „NZ-TRANSIT-SG“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.3., který zní:

„(5) (6)

[II.3.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že čerstvé maso popsané v části I bylo vyprodukováno v souladu s těmito požadavky, a zejména že zvířatům, z nichž bylo toto maso získáno, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňují nové poznámky, které znějí:

„(5)

Nehodící se vymažte.

(6)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

10)

v kapitole 13 (vzor „POU“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(4) (10)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení čerstvého masa]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci popsané v části I bylo vyprodukováno v souladu s těmito požadavky, a zejména že zvířatům, z nichž bylo toto maso získáno, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(10)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

11)

v kapitole 15 (vzor „RAT“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(3) (10)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení čerstvého masa]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že čerstvé maso ptáků nadřádu běžci popsané v části I bylo získáno v souladu s těmito požadavky, a zejména že zvířatům, z nichž bylo toto maso získáno, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(10)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

12)

v kapitole 19 (vzor „E“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(4) (5)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení vajec]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že vejce popsaná v části I byla získána v souladu s těmito požadavky, a zejména že hejnům nosnic, od nichž byla tato vejce získána, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňují nové poznámky, které znějí:

„(4)

Nehodící se vymažte.

(5)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

13)

v kapitole 20 (vzor „EP“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(3)(4)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení vaječných výrobků]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že vaječné výrobky popsané v části I byly získány v souladu s těmito požadavky, a zejména že hejnům nosnic, od nichž byla tato vejce získána, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(4)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

14)

v kapitole 23 (vzor „RM“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(2) (3)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení čerstvého masa]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že čerstvé maso králíků ve farmovém chovu popsané v části I bylo získáno v souladu s těmito požadavky, a zejména že zvířatům, z nichž bylo toto maso získáno, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňují nové poznámky, které znějí:

„(2)

Nehodící se vymažte.

(3)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

15)

v kapitole 24 (vzor „MP-PREP“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(2) (9)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení masných polotovarů]

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že masné polotovary popsané v části I byly vyprodukovány v souladu s těmito požadavky, a zejména že zvířatům, z nichž bylo toto maso získáno, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(9)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

16)

v kapitole 25 (vzor „MPNT“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(1) (12)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení masných výrobků]

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že masné výrobky, včetně tavených nebo škvařených živočišných tuků a škvarků, masových výtažků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev jiných než střívka, popsané v části I byly vyprodukovány v souladu s těmito požadavky, a zejména že zvířatům, z nichž bylo toto maso získáno, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(12)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

17)

v kapitole 26 (vzor „MPST“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(1) (13)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení masných výrobků]

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že masné výrobky, včetně tavených nebo škvařených živočišných tuků a škvarků, masových výtažků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev jiných než střívka, popsané v části I byly vyprodukovány v souladu s těmito požadavky, a zejména že zvířatům, z nichž bylo toto maso získáno, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(13)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

18)

v kapitole 27 (vzor „CAS“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(1) (4)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení střívek]

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že střívka popsaná v části I byla vyprodukována v souladu s těmito požadavky, a zejména že zvířatům, z nichž byla tato střívka získána, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(4)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

19)

v kapitole 28 (vzor „FISH-CRUST-HC“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(4) (13)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení produktů rybolovu]

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že produkty rybolovu pocházející z akvakultury popsané v části I byly vyprodukovány v souladu s těmito požadavky, a zejména že živočichům pocházejícím z akvakultury, z nichž byly tyto produkty získány, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(13)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

20)

v kapitole 33 (vzor „MILK-RM“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(1) (4)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení syrového mléka]

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že syrové mléko popsané v části I bylo vyprodukováno v souladu s těmito požadavky, a zejména že zvířatům, od nichž bylo toto syrové mléko získáno, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(4)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

21)

v kapitole 34 (vzor „MILK-RMP/NT“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(1) (4)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení mléčných výrobků]

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že mléčné výrobky získané ze syrového mléka popsané v části I byly vyprodukovány v souladu s těmito požadavky, a zejména že zvířatům, od nichž bylo toto syrové mléko získáno, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(4)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

22)

v kapitole 35 (vzor „DAIRY-PRODUCTS-PT“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(1) (4)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení mléčných výrobků]

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že mléčný výrobek popsaný v části I byl vyprodukován v souladu s těmito požadavky, a zejména že zvířatům, od nichž bylo toto syrové mléko získáno, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(4)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

23)

v kapitole 36 (vzor „DAIRY-PRODUCTS-ST“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(1) (4)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení mléčných výrobků]

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že mléčný výrobek popsaný v části I byl vyprodukován v souladu s těmito požadavky, a zejména že zvířatům, od nichž bylo toto syrové mléko získáno, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(4)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

24)

v kapitole 37 (vzor „COLOSTRUM“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(1) (5)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení mleziva]

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že mlezivo popsané v části I bylo vyprodukováno v souladu s těmito požadavky, a zejména že zvířatům, od nichž bylo toto mlezivo získáno, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(5)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

25)

v kapitole 38 (vzor „COLOSTRUM-BP“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(1) (5)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení výrobků z mleziva]

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že výrobky z mleziva popsané v části I byly vyprodukovány v souladu s těmito požadavky, a zejména že zvířatům, od nichž byly tyto výrobky z mleziva získány, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(5)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

26)

v kapitole 45 (vzor „HON“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(3)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení medu a jiných včelařských produktů]

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že med a jiné včelařské produkty popsané v části I byly vyprodukovány v souladu s těmito požadavky, a zejména že zvířatům, od nichž byly med a jiné včelařské produkty získány, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách se doplňuje nová poznámka k části II, která zní:

„(3)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

27)

v kapitole 49 (vzor „PAO“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(1) (2)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení produktů]

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a potvrzuji, že produkty popsané v části I byly vyprodukovány v souladu s těmito požadavky, a zejména že zvířatům, od nichž byly tyto produkty získány, nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v části II se doplňují nové poznámky, které znějí:

Část II:

(1)

Nehodící se vymažte.

(2)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“.

ČÁST 2

Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 se mění takto:

1)

v kapitole 1 (vzor „BOV-X“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

(1) (15)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení zvířat]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířatům popsaným v části I nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

(15)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

2)

v kapitole 2 (vzor „BOV-Y“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(1) (13)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení zvířat]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířatům popsaným v části I nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(13)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

3)

v kapitole 4 (vzor „OV/CAP-X“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(1) (12)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení zvířat]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířatům popsaným v části I nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(12)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

4)

v kapitole 5 (vzor „OV/CAP-Y“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(1) (11)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení zvířat]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířatům popsaným v části I nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(11)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

5)

v kapitole 7 (vzor „SUI-X“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(1) (11)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení zvířat]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířatům popsaným v části I nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(11)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

6)

v kapitole 8 (vzor „SUI-Y“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(1) (11)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení zvířat]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířatům popsaným v části I nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(11)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

7)

v kapitole 12 (vzor „CAM-CER“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(1) (10)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení zvířat]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířatům popsaným v části I nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(10)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

8)

v kapitole 13 (vzor „EQUI-X“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.6.a., který zní:

„(1) (10)

[II.6.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení zvířat]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířatům popsaným v části I nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(10)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

9)

v kapitole 14 (vzor „EQUI-Y“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.6.a., který zní:

„(3) (8)

[II.6.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení zvířat]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířatům popsaným v části I nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(8)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

10)

v kapitole 22 (vzor „BPP“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(3) (18)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení zvířat]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířatům popsaným v části I nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(18)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

11)

v kapitole 23 (vzor „BPR“) se část II mění takto:

a)

název se mění takto:

„KAPITOLA 23

Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro vstup plemenných ptáků nadřádu běžci a užitkových ptáků nadřádu běžci do Unie (VZOR „BPR“) “;

b)

vkládá se nový bod II.2., který zní:

„(2) (13)

[II.2.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení zvířat]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že [plemenným ptákům nadřádu běžci] (2) [užitkovým ptákům nadřádu běžci] (2) nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

c)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(13)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

12)

v kapitole 29 (vzor „SP“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(3) (15)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení zvířat]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířatům popsaným v části I nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(15)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

13)

v kapitole 30 (vzor „SR“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(3) (12)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení zvířat]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířatům popsaným v části I nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(12)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“;

14)

v kapitole 31 (vzor „POU-LT20“) se část II mění takto:

a)

vkládá se nový bod II.1.a., který zní:

„(2) (20)

[II.1.a.

Potvrzení týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 [Vymažte, pokud Unie není konečným místem určení zvířat]

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že zvířatům popsaným v části I nebyly podávány antimikrobní léčivé přípravky ke stimulaci růstu nebo ke zvýšení produkce ani antimikrobní léčivé přípravky obsahující antimikrobikum, které není zahrnuto, která není zahrnuta na seznamu antimikrobik vyhrazených pro léčbu určitých infekcí u lidí, jenž je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2022/1255, jak je uvedeno v článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, a pochází ze třetí země nebo regionu třetí země uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905.]“;

b)

v poznámkách k části II se doplňuje nová poznámka, která zní:

„(20)

Použije se na zásilky vstupující do Unie ode dne 3. září 2026.“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/399/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


Top