EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2886

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2886 ze dne 18. prosince 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

C/2023/9102

OJ L, 2023/2886, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2886/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2886/oj

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2886

22.12.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2886

ze dne 18. prosince 2023,

kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 a čl. 232 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví, že zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu musejí pocházet ze třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky uvedených na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 zmíněného nařízení, aby mohly vstoupit do Unie.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) stanoví veterinární požadavky, které musí zásilky některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek splňovat, aby mohly vstoupit do Unie.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území či jejich oblastí, z nichž je povolen vstup druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie. Uvedené seznamy a určitá obecná pravidla týkající se uvedených seznamů jsou stanoveny v přílohách I až XXII zmíněného nařízení.

(4)

Konkrétně přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže, resp. čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie.

(5)

Spojené státy oznámily Komisi 35 ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků (HPAI) u drůbeže ve státech Arkansas (2), Kalifornie (8), Colorado (1), Kansas (2), Michigan (1), Minnesota (7), Severní Dakota (1), Ohio (3), Jižní Dakota (5) a Wisconsin (5), která byla mezi 22. listopadem 2023 a 13. prosincem 2023 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(6)

V návaznosti na uvedená nedávná ohniska HPAI veterinární orgány Spojených států vymezily uzavřená pásma kolem postižených hospodářství v okruhu nejméně 10 km a zavedly politiku depopulace s cílem tlumit přítomnost HPAI a omezit šíření uvedené nákazy.

(7)

Spojené státy předložily Komisi informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI.

(8)

Komise uvedené informace vyhodnotila. Komise se domnívá, že s ohledem na veterinární situaci v oblastech, na něž se vztahují omezení stanovená veterinárními orgány Spojených států, by měl být v zájmu ochrany nákazového statusu Unie pozastaven vstup do Unie pro zásilky drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře z dotčených oblastí.

(9)

Spojené království a Spojené státy navíc poskytly navíc Komisi aktualizované informace týkající se epizootologické situace na svých územích, pokud jde o HPAI, které vedly k pozastavení vstupu určitých produktů do Unie, jak je stanoveno v přílohách V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404.

(10)

Spojené království předložilo aktualizované informace o epizootologické situaci v souvislosti s jedním ohniskem HPAI v hospodářství s drobnochovem drůbeže ve správní oblasti Aberdeenshire ve Skotsku, které bylo potvrzeno dne 23. října 2023.

(11)

Spojené státy předložily aktualizované informace o epizootologické situaci v souvislosti se třemi ohnisky HPAI v hospodářstvích s chovem drůbeže ve státech Montana a Jižní Dakota, která byla potvrzena ve dnech 10. října 2023 a 17. října 2023.

(12)

Spojené království a Spojené státy rovněž předložily informace o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI. V návaznosti na uvedená ohniska HPAI zejména zavedly politiku depopulace za účelem tlumení a omezení šíření uvedené nákazy a v návaznosti na provedení politiky depopulace rovněž dokončily nezbytná čisticí a dezinfekční opatření v infikovaném hospodářství s chovem drůbeže na svých územích.

(13)

Komise informace předložené Spojeným královstvím a Spojenými státy vyhodnotila a domnívá se, že poskytly odpovídající záruky, že veterinární situace, která vedla k pozastavení vstupu zásilek určitých produktů do Unie z dotčených oblastí v uvedených třetích zemích, jak jsou uvedeny v přílohách V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, již nepředstavuje hrozbu pro zdraví zvířat nebo veřejné zdraví v Unii, a že by proto měl být znovu povolen vstup uvedených zásilek do Unie z dotčených oblastí Spojeného království a Spojených států, z nichž byl vstup do Unie pozastaven.

(14)

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být změněny, aby zohledňovaly stávající epizootologickou situaci, pokud jde o HPAI ve Spojených státech a Spojeném království.

(15)

Článek 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/2688 (4) navíc stanoví některé opravy, které mají být provedeny v přílohách V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o datum ukončení u jedné oblasti ve Spojeném království. Byla zjištěna chyba, pokud jde o odkaz na část přílohy XIV, v níž měla být provedena jedna z uvedených oprav. Je proto vhodné tuto chybu v příloze XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 opravit. Uvedená příloha by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena.

(16)

S ohledem na stávající epizootologickou situaci ve Spojených státech, pokud jde o HPAI, a s cílem zabránit zbytečnému narušení obchodu se Spojeným královstvím a Spojenými státy by změny příloh V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, jež mají být provedeny tímto nařízením, měly nabýt účinku co nejdříve.

(17)

Oprava chyby v příloze XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 provedená prováděcím nařízením (EU) 2023/2688 by se měla použít ode dne 16. listopadu 2023, jelikož se jednalo o datum použitelnosti části II přílohy prováděcího nařízení (EU) 2023/2688.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2021/404

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s částí I přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Oprava prováděcího nařízení (EU) 2021/404

Příloha XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se opravuje v souladu s částí II přílohy tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2 se však použije ode dne 16. listopadu 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2688 ze dne 24. listopadu 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Úř. věst. L, 2023/2688, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2688/oj)


PŘÍLOHA

Část I

Změny prováděcího nařízení (EU) 2021/404

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

příloha V se mění takto:

a)

v části 1 se oddíl B mění takto:

i)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB–2.323 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB–2.323

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.10.2023

27.11.2023“;

ii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US–2.463 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US–2.463

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.10.2023

8.12.2023“;

iii)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.467 a US–2.468 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.467

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.10.2023

30.11.2023

US–2.468

N, P1

 

17.10.2023

7.12.2023“;

iv)

v položce pro Spojené státy se za řádek pro oblast US–2.542 doplňují nové řádky pro oblasti US–2.543 až US–2.577, které znějí:

US

Spojené státy

US–2.543

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.11.2023

 

US–2.544

N, P1

 

29.11.2023

 

US–2.545

N, P1

 

29.11.2023

 

US–2.546

N, P1

 

30.11.2023

 

US–2.547

N, P1

 

27.11.2023

 

US–2.548

N, P1

 

30.11.2023

 

US–2.549

N, P1

 

30.11.2023

 

US–2.550

N, P1

 

29.11.2023

 

US–2.551

N, P1

 

22.11.2023

 

US–2.552

N, P1

 

28.11.2023

 

US–2.553

N, P1

 

28.11.2023

 

US–2.554

N, P1

 

1.12.2023

 

US–2.555

N, P1

 

29.11.2023

 

US–2.556

N, P1

 

4.12.2023

 

US–2.557

N, P1

 

4.12.2023

 

US–2.558

N, P1

 

5.12.2023

 

US–2.559

N, P1

 

5.12.2023

 

US–2.560

N, P1

 

6.12.2023

 

US–2.561

N, P1

 

7.12.2023

 

US–2.562

N, P1

 

7.12.2023

 

US–2.563

N, P1

 

4.12.2023

 

US–2.564

N, P1

 

5.12.2023

 

US–2.565

N, P1

 

6.12.2023

 

US–2.566

N, P1

 

5.12.2023

 

US–2.567

N, P1

 

6.12.2023

 

US–2.568

N, P1

 

6.12.2023

 

US–2.569

N, P1

 

8.12.2023

 

US–2.570

N, P1

 

6.12.2023

 

US–2.571

N, P1

 

8.12.2023

 

US–2.572

N, P1

 

7.12.2023

 

US–2.573

N, P1

 

7.12.2023

 

US–2.574

N, P1

 

7.12.2023

 

US–2.575

N, P1

 

13.12.2023

 

US–2.576

N, P1

 

13.12.2023

 

US–2.577

N, P1

 

11.12.2023“;

 

b)

v části 2 v položce pro Spojené státy se za popis oblasti US–2.542 doplňují nové popisy oblastí US–2.543 až US–2.577, které znějí:

„Spojené státy

US–2.543

State of Minnesota

Douglas 01

Douglas County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.6955711°W 45.9256788°N)

US–2.544

State of Minnesota

Otter Tail 10

Otter Tail County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.3748140°W 46.3050912°N)

US–2.545

State of Minnesota

Becker 06

Becker County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.3932724°W 46.8711724°N)

US–2.546

State of Colorado

Bent 01

Bent County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 103.2823065°W 38.1502447°N)

US–2.547

State of California

Sonoma 03

Sonoma County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 122.7605781°W 38.3371032°N)

US–2.548

State of California

Sonoma 04

Sonoma County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 122.7228932°W 38.3382739°N)

US–2.549

State of California

San Benito 01

San Benito County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 121.3952720°W 36.9594033°N)

US–2.550

State of North Dakota

Dickey 05

Dickey County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.2183166°W 46.1667989°N)

US–2.551

State of Wisconsin

Trempealeau 01

Trempealeau County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 91.2847172°W 44.1768369°N)

US–2.552

State of Wisconsin

Trempealeau 02

Trempealeau County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 91.3960710°W 44.2674511°N)

US–2.553

State of Wisconsin

Trempealeau 03

Trempealeau County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 91.3106620°W 44.1842181°N)

US–2.554

State of Ohio

Darke 01

Darke County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.5789983°W 40.3126236°N)

US–2.555

State of Arkansas

Carroll 01

Carroll County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 93.3978602°W 36.3984114°N)

US–2.556

State of Arkansas

Johnson 01

Johnson County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 93.5966030°W 35.6615779°N

US–2.557

State of Wisconsin

Barron 08

Barron County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 91.5552568°W 45.3504318°N)

US–2.558

State of California

Stanislaus 03

Stanislaus County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 121.0094500°W 37.5205789°N)

US–2.559

State of California

Stanislaus 04

Stanislaus County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 121.0145742°W 37.5160376°N)

US–2.560

State of California

Sonoma 05

Sonoma County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 122.7210055°W 38.3482743°N)

US–2.561

State of California

Sonoma 06

Sonoma County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 122.8526387°W 38.3578766°N)

US–2.562

State of California

Stanislaus 05

Stanislaus County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 121.0109598°W 37.5159786°N)

US–2.563

State of South Dakota

McPherson 10

McPherson County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.7911109°W 45.7550100°N)

US–2.564

State of South Dakota

Spink 10

Spink County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.0528429°W 44.8284039°N)

US–2.565

State of South Dakota

Hamlin 05

Hamlin County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 96.8990933°W 44.7313639°N)

US–2.566

State of Minnesota

Otter Tail 11

Otter Tail County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.8281061°W 46.3777320°N)

US–2.567

State of Minnesota

Becker 07

Becker County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.3724124°W 46.8840421°N)

US–2.568

State of Minnesota

Todd 09

Todd County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.1035598°W 46.2955791°N)

US–2.569

State of Wisconsin

Barron 09

Barron County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 91.5584300°W 45.3634617°N)

US–2.570

State of South Dakota

Bon Homme 03

Bon Homme County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.9305374°W 43.1815726°N)

US–2.571

State of South Dakota

Charles Mix 08

Charles Mix County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.4674689°W 43.3093378°N)

US–2.572

State of Ohio

Darke 02

Darke County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.5981080°W 40.4299041°N)

US–2.573

State of Ohio

Hardin 01

Hardin County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 83.4249651°W 40.6182496°N)

US–2.574

State of Michigan

Montmorency 01

Montmorency County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 83.9017294°W 45.1913416°N)

US–2.575

State of Kansas

Rice 01

Rice County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.3908652°W 38.4526958°N)

US–2.576

State of Kansas

McPherson 02

McPherson County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.8379580°W 38.4528984°N)

US–2.577

State of Minnesota

Olmsted 01

Olmsted County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 92.4239373°W 44.0487999°N)“;

2)

v příloze XIV části 1 se oddíl B mění takto:

a)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB–2.323 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB–2.323

POU, RAT

N, P1

 

23.10.2023

27.11.2023

GBM

P1

 

23.10.2023

27.11.2023“;

b)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US–2.463 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.463

POU, RAT

N, P1

 

10.10.2023

8.12.2023

GBM

P1

 

10.10.2023

8.12.2023“;

c)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblasti US–2.467 a US–2.468 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US–2.467

POU, RAT

N, P1

 

17.10.2023

30.11.2023

GBM

P1

 

17.10.2023

30.11.2023

US–2.468

POU, RAT

N, P1

 

17.10.2023

7.12.2023

GBM

P1

 

17.10.2023

7.12.2023“;

d)

v položce pro Spojené státy se za řádek pro oblast US–2.542 doplňují nové řádky pro oblasti US–2.543 až US–2.577, které znějí:

US

Spojené státy

US–2.543

POU, RAT

N, P1

 

29.11.2023

 

GBM

P1

 

29.11.2023

 

US–2.544

POU, RAT

N, P1

 

29.11.2023

 

GBM

P1

 

29.11.2023

 

US–2.545

POU, RAT

N, P1

 

29.11.2023

 

GBM

P1

 

29.11.2023

 

US–2.546

POU, RAT

N, P1

 

30.11.2023

 

GBM

P1

 

30.11.2023

 

US–2.547

POU, RAT

N, P1

 

27.11.2023

 

GBM

P1

 

27.11.2023

 

US–2.548

POU, RAT

N, P1

 

30.11.2023

 

GBM

P1

 

30.11.2023

 

US–2.549

POU, RAT

N, P1

 

30.11.2023

 

GBM

P1

 

30.11.2023

 

US–2.550

POU, RAT

N, P1

 

29.11.2023

 

GBM

P1

 

29.11.2023

 

US–2.551

POU, RAT

N, P1

 

22.11.2023

 

GBM

P1

 

22.11.2023

 

US–2.552

POU, RAT

N, P1

 

28.11.2023

 

GBM

P1

 

28.11.2023

 

US–2.553

POU, RAT

N, P1

 

28.11.2023

 

GBM

P1

 

28.11.2023

 

US–2.554

POU, RAT

N, P1

 

1.12.2023

 

GBM

P1

 

1.12.2023

 

US–2.555

POU, RAT

N, P1

 

29.11.2023

 

GBM

P1

 

29.11.2023

 

US–2.556

POU, RAT

N, P1

 

4.12.2023

 

GBM

P1

 

4.12.2023

 

US–2.557

POU, RAT

N, P1

 

4.12.2023

 

GBM

P1

 

4.12.2023

 

US–2.558

POU, RAT

N, P1

 

5.12.2023

 

GBM

P1

 

5.12.2023

 

US–2.559

POU, RAT

N, P1

 

5.12.2023

 

GBM

P1

 

5.12.2023

 

US–2.560

POU, RAT

N, P1

 

6.12.2023

 

GBM

P1

 

6.12.2023

 

US–2.561

POU, RAT

N, P1

 

7.12.2023

 

GBM

P1

 

7.12.2023

 

US–2.562

POU, RAT

N, P1

 

7.12.2023

 

GBM

P1

 

7.12.2023

 

US–2.563

POU, RAT

N, P1

 

4.12.2023

 

GBM

P1

 

4.12.2023

 

US–2.564

POU, RAT

N, P1

 

5.12.2023

 

GBM

P1

 

5.12.2023

 

US–2.565

POU, RAT

N, P1

 

6.12.2023

 

GBM

P1

 

6.12.2023

 

US–2.566

POU, RAT

N, P1

 

5.12.2023

 

GBM

P1

 

5.12.2023

 

US–2.567

POU, RAT

N, P1

 

6.12.2023

 

GBM

P1

 

6.12.2023

 

US–2.568

POU, RAT

N, P1

 

6.12.2023

 

GBM

P1

 

6.12.2023

 

US–2.569

POU, RAT

N, P1

 

8.12.2023

 

GBM

P1

 

8.12.2023

 

US–2.570

POU, RAT

N, P1

 

6.12.2023

 

GBM

P1

 

6.12.2023

 

US–2.571

POU, RAT

N, P1

 

8.12.2023

 

GBM

P1

 

8.12.2023

 

US–2.572

POU, RAT

N, P1

 

7.12.2023

 

GBM

P1

 

7.12.2023

 

US–2.573

POU, RAT

N, P1

 

7.12.2023

 

GBM

P1

 

7.12.2023

 

US–2.574

POU, RAT

N, P1

 

7.12.2023

 

GBM

P1

 

7.12.2023

 

US–2.575

POU, RAT

N, P1

 

13.12.2023

 

GBM

P1

 

13.12.2023

 

US–2.576

POU, RAT

N, P1

 

13.12.2023

 

GBM

P1

 

13.12.2023

 

US–2.577

POU, RAT

N, P1

 

11.12.2023

 

GBM

P1

 

11.12.2023“.

 

Část II

Oprava prováděcího nařízení (EU) 2021/404

V příloze XIV části 1 oddíle B prováděcího nařízení (EU) 2021/404 v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB–2.323 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB–2.323

POU, RAT

N, P1

 

23.10.2023

 

GBM

P1

 

23.10.2023“.

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2886/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


Top