EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2809

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2809 ze dne 21. prosince 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

C/2023/9258

OJ L, 2023/2809, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2809/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2809/oj

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2809

22.12.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2809

ze dne 21. prosince 2023,

kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 a čl. 232 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví, že zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu musejí pocházet ze třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky uvedených na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 zmíněného nařízení, aby mohly vstoupit do Unie.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) stanoví veterinární požadavky, které musí zásilky některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek splňovat, aby mohly vstoupit do Unie.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území či jejich oblastí, z nichž je povolen vstup druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie. Uvedené seznamy a určitá obecná pravidla týkající se uvedených seznamů jsou stanoveny v přílohách I až XXII zmíněného nařízení.

(4)

Konkrétně přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže a zárodečných produktů drůbeže, resp. čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie.

(5)

Kanada oznámila Komisi 12 ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků (HPAI) u drůbeže v provinciích Alberta (4), Britská Kolumbie (3), Manitoba (1), Quebec (2) a Saskatchewan (2), která byla mezi 9. listopadem 2023 a 5. prosincem 2023 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(6)

Spojené království oznámilo Komisi ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků (HPAI) u drůbeže ve Skotsku na Orknejích, které bylo dne 22. listopadu 2023 potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(7)

Spojené státy oznámily Komisi šest ohnisek HPAI u drůbeže ve státech Arkansas (1), Kalifornie (3), New York (1) a Jižní Dakota (1), která byla mezi 7. prosincem 2023 a 13. prosincem 2023 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(8)

V návaznosti na tato nedávná ohniska HPAI veterinární orgány Kanady, Spojeného království a Spojených států vymezily uzavřená pásma kolem postižených hospodářství v okruhu nejméně 10 km a zavedly politiku depopulace s cílem tlumit přítomnost HPAI a omezit šíření uvedené nákazy.

(9)

Kanada, Spojené království a Spojené státy předložily Komisi informace o epizootologické situaci na svých územích a o opatřeních přijatých s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI.

(10)

Komise uvedené informace vyhodnotila. Komise se domnívá, že s ohledem na veterinární situaci v oblastech, na něž se vztahují omezení stanovená veterinárními orgány Kanady, Spojeného království a Spojených států, by měl být v zájmu ochrany nákazového statusu Unie pozastaven vstup do Unie pro zásilky drůbeže a zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře z dotčených oblastí.

(11)

Kanada, Spojené království a Spojené státy navíc poskytly navíc Komisi aktualizované informace týkající se epizootologické situace na svých územích, pokud jde o HPAI, které vedly k pozastavení vstupu určitých produktů do Unie, jak je stanoveno v přílohách V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404.

(12)

Kanada předložila aktualizované informace o epizootologické situaci v souvislosti s ohnisky HPAI v provinciích Alberta (1), Quebec (1) a Saskatchewan (2), která byla mezi 25. říjnem 2023 a 31. říjnem 2023 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(13)

Spojené království předložilo aktualizované informace o epizootologické situaci v souvislosti s jedním ohniskem HPAI u krůt ve správní oblasti Lincolnshire v Anglii, které bylo potvrzeno dne 9. listopadu 2023.

(14)

Spojené státy předložily aktualizované informace o epizootologické situaci v souvislosti se dvěma ohnisky HPAI v hospodářstvích s chovem drůbeže ve státech Minnesota a Jižní Dakota, která byla potvrzena ve dnech 3. listopadu 2023, resp. 25. října 2023.

(15)

Kanada, Spojené království a Spojené státy rovněž předložily informace o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření HPAI. V návaznosti na uvedená ohniska HPAI zejména zavedly politiku depopulace za účelem tlumení a omezení šíření uvedené nákazy a v návaznosti na provedení politiky depopulace rovněž dokončily nezbytná čisticí a dezinfekční opatření v infikovaném hospodářství s chovem drůbeže na svých územích.

(16)

Komise informace předložené Kanadou, Spojeným královstvím a Spojenými státy vyhodnotila a domnívá se, že poskytly odpovídající záruky, že veterinární situace, která vedla k pozastavení vstupu zásilek určitých produktů do Unie z dotčených oblastí v uvedených třetích zemích, jak jsou uvedeny v přílohách V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, již nepředstavuje hrozbu pro zdraví zvířat nebo veřejné zdraví v Unii, a že by proto měl být znovu povolen vstup uvedených zásilek do Unie z dotčených oblastí Kanady, Spojeného království a Spojených států, z nichž byl vstup do Unie pozastaven.

(17)

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být změněny, aby zohledňovaly stávající epizootologickou situaci, pokud jde o HPAI v Kanadě, Spojených státech a Spojeném království.

(18)

S ohledem na stávající epizootologickou situaci v Kanadě, Spojeném království a Spojených státech, pokud jde o HPAI, a s cílem zabránit zbytečnému narušení obchodu s uvedenými třetími zeměmi by změny příloh V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, jež mají být provedeny tímto nařízením, měly nabýt účinku co nejdříve.

(19)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).


PŘÍLOHA

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

příloha V se mění takto:

a)

v části 1 se oddíl B mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se řádek pro oblast CA-2.198 nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-2.198

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.10.2023

18.12.2023“

ii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.201, CA-2.202 a CA-2.203 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.201

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.10.2023

18.12.2023

CA-2.202

N, P1

 

30.10.2023

18.12.2023

CA-2.203

N, P1

 

31.10.2023

18.12.2023“

iii)

v položce pro Kanadu se za řádek pro oblast CA-2.214 doplňují nové řádky pro oblasti CA-2.215 až CA-2.226, které znějí:

CA

Kanada

CA-2.215

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.11.2023

 

CA-2.216

N, P1

 

15.11.2023

 

CA-2.217

N, P1

 

10.11.2023

 

CA-2.218

N, P1

 

17.11.2023

 

CA-2.219

N, P1

 

15.11.2023

 

CA-2.220

N, P1

 

23.11.2023

 

CA-2.221

N, P1

 

25.11.2023

 

CA-2.222

N, P1

 

24.11.2023

 

CA-2.223

N, P1

 

27.11.2023

 

CA-2.224

N, P1

 

27.11.2023

 

CA-2.225

N, P1

 

4.12.2023

 

CA-2.226

N, P1

 

5.12.2023“

 

iv)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.324 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.324

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.11.2023

14.12.2023“

v)

v položce pro Spojené království se za řádek pro oblast GB-2.326 doplňuje nový řádek pro oblast GB-2.327, který zní:

GB

Spojené království

GB-2.327

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.11.2023“

 

vi)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.478 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.478

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.10.2023

13.12.2023“

vii)

v položce pro Spojené státy se řádek pro oblast US-2.491 nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-2.491

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.11.2023

17.12.2023“

viii)

v položce pro Spojené státy se za řádek pro oblast US-2.577 doplňují nové řádky pro oblasti US-2.578 až US-2.583, které znějí:

US

Spojené státy

US-2.578

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.12.2023

 

US-2.579

N, P1

 

12.12.2023

 

US-2.580

N, P1

 

12.12.2023

 

US-2.581

N, P1

 

13.12.2023

 

US-2.582

N, P1

 

13.12.2023

 

US-2.583

N, P1

 

7.12.2023“

 

b)

část 2 se mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se za řádek pro oblast CA-2.214 doplňují nové popisy pro oblasti CA-2.215 až CA-2.226, které znějí:

„Kanada

CA-2.215

Manitoba – Latitude 49.23, Longitude -97.72

The municipalities involved are:

3 km PZ: Blumengart, Friedensruh, Gnadenthal, Plum Coulee, and Reinfeld

10 km SZ: Hamburg, Neuenberg, Reinland, Rosetown, Schanzenfeld, and Winkler

CA-2.216

Quebec – Latitude 45.46, Longitude -72.86

The municipalities involved are:

3 km PZ: Saint-Césaire and Saint Paul-D’Abbotsford

10 km SZ: Ange-Gardien, Granby, Rougement, Saint-Alphonse-de-Granby, Saint Damase, Sainte-Brigide-d’Iberville, Sainte-Cécile-de-Milton and Sainte-Pie

CA-2.217

Saskatchewan – Latitude 52.27, Longitude -105.52

The municipalities involved are:

3 km PZ: Bruno

10 km SZ: Dana, Muskiki Springs, and Peterson

CA-2.218

British Columbia – Latitude 49.13, Longitude -122.77

The municipalities involved are:

3 km PZ: Surrey

10 km SZ: Delta, Langley, Langley Township, and Surrey

CA-2.219

Saskatchewan – Latitude 54.16, Longitude -108.69

The municipalities involved are:

3 km PZ: Rapid View

10 km SZ: Blue Bell, Four Corners and Loon River

CA-2.220

British Columbia – Latitude 49.08, Longitude -122.5

The municipalities involved are:

3 km PZ: Aldergrove

10 km SZ: Abbotsford, Fort Langley, Langley, Langley Township, and Maple Ridge

CA-2.221

British Columbia – Latitude 49.14, Longitude -121.86

The municipalities involved are:

3 km PZ: Chilliwack

10 km SZ: Agassiz and Harrison Mills

CA-2.222

Alberta – Latitude 49.74, Longitude -112.1

The municipalities involved are:

3 km PZ: Taber

10 km SZ: Cranford and Fincastle

CA-2.223

Alberta – Latitude 53.76, Longitude -114.65

The municipalities involved are:

3 km PZ: Darwell

10 km SZ: Cherhill, Glenevis, Alexis, West Cove Lake Isle

CA-2.224

Alberta – Latitude 49.69, Longitude -112.8

The municipalities involved are:

3 km PZ: Wilson

10 km SZ: Stewart

CA-2.225

Quebec – Latitude 45.5, Longitude -72.89

The municipalities involved are:

3 km PZ: Saint-Dominique

10 km SZ: Saint-Hyacinthe, La Providence, Douville, Saint-Damase, La Presqu’île, Saint-Pie, Émileville, Jogues and La Carrière

CA-2.226

Alberta – Latitude 49.79, Longitude -112.11

The municipalities involved are:

3 km PZ: Taber

10 km SZ: Taber“

ii)

v položce pro Spojené království se za popis oblasti GB-2.326 doplňuje nový popis oblasti GB-2.327, který zní:

„Spojené království

GB-2.327

near Finstown, Orkney Islands, Scotland, GB

The area contained within a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N59.02 and Long: W3.08“

iii)

v položce pro Spojené státy se za popis oblasti US-2.577 doplňují nové popisy oblastí US-2.578 až US-2.583, které znějí:

„Spojené státy

US-2.578

State of South Dakota

Lake 03

Lake County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.0904603°W 43.9606440°N)

US-2.579

State of New York

Dutchess 02

Dutchess County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 73.6502185°W 41.7533890°N)

US-2.580

State of California

San Joaquin 04

San Joaquin County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 121.1146566°W 38.1722612°N)

US-2.581

State of California

Merced 03

Merced County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 120.8530684°W 37.5109607°N)

US-2.582

State of California

Merced 04

Merced County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 120.9945284°W 37.2756465°N)

US-2.583

State of Arkansas

Carroll 02

Carroll County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 93.3228772°W 36.4217989°N)“

2)

v příloze XIV části 1 se oddíl B mění takto:

a)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.198 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.198

POU, RAT

N, P1

 

25.10.2023

18.12.2023

GBM

P1

 

25.10.2023

18.12.2023“

b)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblasti CA-2.201, CA-2.202 a CA-2.203 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.201

POU, RAT

N, P1

 

25.10.2023

18.12.2023

GBM

P1

 

25.10.2023

18.12.2023

CA-2.202

POU, RAT

N, P1

 

30.10.2023

18.12.2023

GBM

P1

 

30.10.2023

18.12.2023

CA-2.203

POU, RAT

N, P1

 

31.10.2023

18.12.2023

GBM

P1

 

31.10.2023

18.12.2023“

c)

v položce pro Kanadu se za řádek pro oblast CA-2.214 doplňují nové řádky pro oblasti CA-2.215 až CA-2.226, které znějí:

CA

Kanada

CA-2.215

POU, RAT

N, P1

 

9.11.2023

 

GBM

P1

 

9.11.2023

 

CA-2.216

POU, RAT

N, P1

 

15.11.2023

 

GBM

P1

 

15.11.2023

 

CA-2.217

POU, RAT

N, P1

 

10.11.2023

 

GBM

P1

 

10.11.2023

 

CA-2.218

POU, RAT

N, P1

 

17.11.2023

 

GBM

P1

 

17.11.2023

 

CA-2.219

POU, RAT

N, P1

 

15.11.2023

 

GBM

P1

 

15.11.2023

 

CA-2.220

POU, RAT

N, P1

 

23.11.2023

 

GBM

P1

 

23.11.2023

 

CA-2.221

POU, RAT

N, P1

 

25.11.2023

 

GBM

P1

 

25.11.2023

 

CA-2.222

POU, RAT

N, P1

 

24.11.2023

 

GBM

P1

 

24.11.2023

 

CA-2.223

POU, RAT

N, P1

 

27.11.2023

 

GBM

P1

 

27.11.2023

 

CA-2.224

POU, RAT

N, P1

 

27.11.2023

 

GBM

P1

 

27.11.2023

 

CA-2.225

POU, RAT

N, P1

 

4.12.2023

 

GBM

P1

 

4.12.2023

 

CA-2.226

POU, RAT

N, P1

 

5.12.2023

 

GBM

P1

 

5.12.2023“

 

d)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.324 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.324

POU, RAT

N, P1

 

9.11.2023

14.12.2023

GBM

P1

 

9.11.2023

14.12.2023“

e)

v položce pro Spojené království se za řádky pro oblast GB-2.326 doplňují nové řádky pro oblast GB-2.327, které znějí:

GB

Spojené království

GB-2.327

POU, RAT

N, P1

 

22.11.2023

 

GBM

P1

 

22.11.2023“

 

f)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.478 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.478

POU, RAT

N, P1

 

25.10.2023

13.12.2023

GBM

P1

 

25.10.2023

13.12.2023“

g)

v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.491 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.491

POU, RAT

N, P1

 

3.11.2023

17.12.2023

GBM

P1

 

3.11.2023

17.12.2023“

h)

v položce pro Spojené státy se za řádky pro oblast US-2.577 doplňují nové řádky pro oblasti US-2.578 až US-2.583, které znějí:

US

Spojené státy

US-2.578

POU, RAT

N, P1

 

12.12.2023

 

GBM

P1

 

12.12.2023

 

US-2.579

POU, RAT

N, P1

 

12.12.2023

 

GBM

P1

 

12.12.2023

 

US-2.580

POU, RAT

N, P1

 

12.12.2023

 

GBM

P1

 

12.12.2023

 

US-2.581

POU, RAT

N, P1

 

13.12.2023

 

GBM

P1

 

13.12.2023

 

US-2.582

POU, RAT

N, P1

 

13.12.2023

 

GBM

P1

 

13.12.2023

 

US-2.583

POU, RAT

N, P1

 

7.12.2023

 

GBM

P1

 

7.12.2023“

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2809/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


Top