EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2510

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2510 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce

C/2023/7652

OJ L, 2023/2510, 16.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2510/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2510/oj

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2510

16.11.2023

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/2510

ze dne 15. listopadu 2023,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES (1), a zejména na čl. 68 odst. 1 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 2014/115/EU (2) Rada schválila Protokol o změně Dohody o vládních zakázkách (3) uzavřené v rámci Světové obchodní organizace. Pozměněná Dohoda o vládních zakázkách (dále jen „dohoda“) je mnohostrannou dohodou a jejím cílem je vzájemné otevření trhů s vládními zakázkami mezi jejími stranami. Dohoda se vztahuje na všechny zakázky, jejichž hodnota dosahuje nebo přesahuje částky (dále jen „prahové hodnoty“ nebo „finanční limity“), které jsou touto dohodou stanoveny a vyjádřeny zvláštními právy čerpání.

(2)

Jedním z cílů směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU (4) je, aby zadavatelé a veřejní zadavatelé, kteří uvedenou směrnici uplatňují, mohli zároveň dodržovat závazky vyplývající z dohody. V souladu s článkem 17 směrnice 2014/25/EU Komise každé dva roky ověří, zda finanční limity stanovené v čl. 15 písm. a) a b) uvedené směrnice odpovídají finančním limitům stanoveným v dohodě, a v případě nutnosti je upraví.

(3)

Finanční limity stanovené ve směrnici 2014/25/EU byly upraveny. V souladu s čl. 68 odst. 1 směrnice 2009/81/ES se prahové hodnoty stanovené v uvedené směrnici přizpůsobí přezkoumaným finančním limitům stanoveným ve směrnici 2014/25/EU.

(4)

Podle čl. 68 odst. 1 směrnice 2009/81/ES přezkoumá Komise rovněž prahové hodnoty stanovené článkem 8 uvedené směrnice současně s přezkoumáním prahových hodnot ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES (5). Ustanovení čl. 17 odst. 1 směrnice 2014/25/EU, kterou byla zrušena směrnice 2004/17/ES, požaduje, aby Komise každé dva roky upravila finanční limity s účinkem ode dne 1. ledna. Finanční limity pro roky 2024–2025 by se proto měly uplatňovat ode dne 1. ledna 2024.

(5)

S ohledem na dostupnost údajů proto nelze výpočet prahových hodnot zahájit dříve než k 1. září. V souladu s čl. 68 odst. 3 směrnice 2009/81/ES musí Komise v Úředním věstníku Evropské unie na začátku měsíce listopadu zveřejnit přezkoumané prahové hodnoty v eurech a jejich odpovídající hodnoty v ostatních národních měnách členských států EU. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a v zájmu splnění výše uvedené lhůty využívá Komise k přijetí tohoto nařízení postup pro naléhavé případy.

(6)

Směrnice 2009/81/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 8 směrnice 2009/81/ES se mění takto:

1)

v písmenu a) se částka „431 000 EUR“ nahrazuje částkou „443 000 EUR“;

2)

v písmenu b) se částka „5 382 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 538 000 EUR“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76.

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/115/EU ze dne 2. prosince 2013 o uzavření Protokolu o změně Dohody o vládních zakázkách (Úř. věst. L 68, 7.3.2014, s. 1).

(3)   Úř. věst. L 68, 7.3.2014, s. 2.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2510/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


Top