EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2495

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2495 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů pro veřejné zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh

C/2023/7642

OJ L, 2023/2495, 16.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2495/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2495/oj

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2495

16.11.2023

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/2495

ze dne 15. listopadu 2023,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů pro veřejné zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (1), a zejména na čl. 6 odst. 5 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 2014/115/EU (2) Rada schválila Protokol o změně Dohody o vládních zakázkách (3) uzavřené v rámci Světové obchodní organizace. Pozměněná dohoda o vládních zakázkách (dále jen „dohoda“) je mnohostrannou dohodou a jejím cílem je vzájemné otevření trhů s vládními zakázkami mezi jejími stranami. Dohoda se vztahuje na všechny zakázky, jejichž hodnota dosahuje nebo přesahuje částky (dále jen „finanční limity“), které jsou touto dohodou stanoveny a vyjádřeny zvláštními právy čerpání.

(2)

Jedním z cílů směrnice 2014/24/EU je, aby veřejní zadavatelé, kteří ji uplatňují, mohli zároveň dodržovat závazky vyplývající z dohody. Aby se zajistilo, že finanční limity stanovené v čl. 4 písm. a), b) a c) směrnice 2014/24/EU odpovídají finančním limitům stanoveným v dohodě, je nutné upravit finanční limity stanovené v uvedené směrnici. V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 2014/24/EU se finanční limity stanovené v článku 13 uvedené směrnice sjednotí s finančními limity stanovenými v čl. 4 písm. a) a c) uvedené směrnice.

(3)

Ustanovení čl. 6 odst. 1 směrnice 2014/24/EU vyžaduje, aby Komise každé dva roky upravila finanční limity s účinností od 1. ledna. Finanční limity pro roky 2024–2025 by se proto měly uplatňovat ode dne 1. ledna 2024.

(4)

S ohledem na dostupnost údajů nelze výpočet finančních limitů zahájit dříve než k 1. září. Komise musí v souladu s čl. 6 odst. 4 směrnice upravené finanční limity v eurech a jejich odpovídající hodnoty v ostatních národních měnách členských států EU zveřejnit v Úředním věstníku Evropské unie na začátku měsíce listopadu. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a v zájmu splnění výše uvedené lhůty využívá Komise k přijetí tohoto nařízení postup pro naléhavé případy.

(5)

Směrnice 2014/24/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Směrnice 2014/24/EU se mění takto:

(1)

článek 4 se mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „5 382 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 538 000 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „140 000 EUR“ nahrazuje částkou „143 000 EUR“;

c)

v písmenu c) se částka „215 000 EUR“ nahrazuje částkou „221 000 EUR“;

(2)

v článku 13 se první pododstavec mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „5 382 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 538 000 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „215 000 EUR“ nahrazuje částkou „221 000 EUR“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65.

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/115/EU ze dne 2. prosince 2013 o uzavření Protokolu o změně Dohody o vládních zakázkách (Úř. věst. L 68, 7.3.2014, s. 1).

(3)   Úř. věst. L 68, 7.3.2014, s. 2.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2495/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


Top