Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:216:FULL

Úřední věstník Evropské unie, L 216, 24. srpna 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 216

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
24. srpna 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1197 ze dne 26. června 2018 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé

1

 

 

Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé

4

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

24.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 216/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/1197

ze dne 26. června 2018

o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 212 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 5 a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. listopadu 2012 Rada zmocnila Komisi a vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k zahájení jednání s Japonskem o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Japonskem.

(2)

Jednání o Dohodě o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé (dále jen „dohoda“) byla úspěšně ukončena v dubnu 2018.

(3)

Cílem dohody je posílit spolupráci a dialog v široké škále dvoustranných, regionálních a vícestranných otázek.

(4)

Dohoda by měla být podepsána s výhradou jejího uzavření.

(5)

Vzhledem k tomu, jak důležité je provádět dohodu co nejdříve po jejím podpisu, by se měly části dohody provádět prozatímně až do dokončení postupů nezbytných k jejímu vstupu v platnost.

(6)

Prohlášení, jež Evropská unie učiní při podpisu dohody, vyjasní, že čl. 47 odst. 3 dohody je třeba vykládat způsobem, jenž je v souladu s článkem 25 „Prozatímní provádění“ Vídeňské úmluvy o smluvním právu, a mělo by být schváleno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Podpis, jménem Unie, Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé se schvaluje s výhradou jejího uzavření.

2.   Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Prohlášení Evropské unie k čl. 47 odst. 3 dohody, přiložené k tomuto rozhodnutí, se schvaluje jménem Unie.

Článek 3

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu či osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.

Článek 4

V souladu s článkem 47 dohody a s výhradou oznámení stanovených uvedeným článkem se až do dokončení postupů nezbytných pro vstup dohody v platnost mezi Unií a Japonskem prozatímně provádějí (1) tyto části dohody:

a)

články 11, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 40 a 41;

b)

články 13, 15 (s výjimkou odst. 2 písm. b)), 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 a 37, čl. 38 odst. 1 a článek 39 v rozsahu, v jakém se týkají záležitostí, u nichž již Unie na vnitřní úrovni uplatnila své pravomoci;

c)

články 1, 2, 3, 4 a čl. 5 odst. 1 v rozsahu, v jakém se týkají záležitostí spadajících do pravomoci Unie vymezovat a provádět společnou zahraniční a bezpečnostní politiku;

d)

články 42 (s výjimkou odst. 2 písm. c)), 43 až 47, čl. 48 odst. 3 a články 49, 50 a 51 v rozsahu, v němž se tato ustanovení omezují na účel zajistit prozatímní provádění dohody.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po přijetí.

V Lucemburku dne 26. června 2018.

Za Radu

předsedkyně

E. ZAHARIEVA


(1)  Den, od kterého budou části dohody uvedené v tomto článku prozatímně prováděny, zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


PŘÍLOHA

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ UNIE K ČL. 47 ODST. 3 DOHODY

Evropská unie prohlašuje, že čl. 47 odst. 3 dohody je třeba vykládat způsobem, jenž je v souladu s článkem 25 Vídeňské úmluvy o smluvním právu.


24.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 216/4


DOHODA O STRATEGICKÉM PARTNERSTVÍ

mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie“,

a

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

CHORVATSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKO,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ a

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

smluvní strany Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, dále jen „členské státy“,

dále jen „strana Unie“,

na jedné straně

a

JAPONSKO

na straně druhé,

dále společně jen „strany“,

ZNOVU POTVRZUJÍCE svůj závazek dodržovat společné hodnoty a zásady, zejména demokracii, právní stát, lidská práva a základní svobody, které tvoří základ jejich hluboké a dlouhodobé spolupráce jakožto strategických partnerů;

PŘIPOMÍNAJÍCE stále užší vazby budované mezi nimi od vydání společného prohlášení o vztazích mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Japonskem v roce 1991;

PŘEJÍCE SI rozvíjet a posilovat hodnotný příspěvek ke svým vztahům v podobě stávajících dohod mezi nimi v různých oblastech;

UZNÁVAJÍCE, že rostoucí celosvětová provázanost si žádá prohloubení mezinárodní spolupráce;

UVĚDOMUJÍCE SI v této souvislosti, jakožto podobně smýšlející globální partneři, svou společnou odpovědnost a závazek vytvořit spravedlivý a stabilní mezinárodní pořádek v souladu se zásadami a cíli Charty Organizace spojených národů a zajistit ve světě mír, stabilitu a prosperitu, jakož i bezpečnost;

ODHODLÁNY v této souvislosti úzce spolupracovat na řešení hlavních globálních problémů, kterým čelí mezinárodní společenství, jako je šíření zbraní hromadného ničení, terorismus, změna klimatu, chudoba a infekční nemoci a ohrožení společného zájmu v námořní oblasti, kybernetickém prostoru a kosmickém prostoru;

PŘESVĚDČENY v této souvislosti také o tom, že nejzávažnější trestné činy, které znepokojují celé mezinárodní společenství, nesmí zůstat nepotrestány;

ODHODLÁNY v této souvislosti posílit soudržným způsobem své celkové partnerství rozšířením politických, hospodářských a kulturních vazeb a dohod;

ODHODLÁNY též v tomto ohledu posílit svou spolupráci a zachovat celkovou soudržnost této spolupráce, mimo jiné intenzivnějšími konzultacemi na všech úrovních a přijetím společných akcí u všech otázek společného zájmu,

KONSTATUJÍCE, že pokud se strany rozhodnou v rámci této dohody uzavřít zvláštní dohody v oblasti svobody, bezpečnosti a práva, které by byly uzavřeny Unií podle hlavy V třetí části Smlouvy o fungování Evropské unie, ustanovení těchto budoucích zvláštních dohod nebudou závazná pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska nebo Irsko, neoznámí-li Unie současně se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska nebo Irskem, s ohledem na jejich příslušné předchozí dvoustranné vztahy, Japonsku, že Spojené království Velké Británie a Severního Irska nebo Irsko začaly být vázány těmito budoucími zvláštními dohodami jako součást Unie v souladu s Protokolem č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie; konstatujíce, že žádná následná vnitřní opatření Unie, která by byla přijata podle hlavy V třetí části Smlouvy o fungování Evropské unie za účelem provádění této dohody, nebudou závazná pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska nebo Irsko, neoznámí-li v souladu s Protokolem č. 21, že se chtějí těchto opatření účastnit nebo je přijmout; a konstatujíce rovněž, že na takové budoucí zvláštní dohody nebo taková následná vnitřní opatření Unie by se vztahoval Protokol č. 22 o postavení Dánska, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel a obecné zásady

1.   Účelem této dohody pro strany je:

a)

posílit globální partnerství mezi stranami prohloubením politické a odvětvové spolupráce a společnými akcemi v otázkách společného zájmu, mimo jiné pokud jde o regionální a globální problémy;

b)

poskytnout dlouhodobý právní základ pro rozšíření bilaterální spolupráce i spolupráce v mezinárodních a regionálních organizacích a fórech;

c)

společně přispívat k mezinárodnímu míru a stabilitě prostřednictvím podpory mírového urovnávání sporů v souladu se zásadami spravedlnosti a mezinárodního práva a

d)

společně přispívat k propagaci společných hodnot a zásad, zejména demokracie, právního státu, lidských práv a základních svobod.

2.   Za účelem uvedeným v odstavci 1 provádějí strany tuto dohodu podle zásad vzájemné úcty, rovného partnerství a dodržování mezinárodního práva.

3.   Strany posílí své partnerství prostřednictvím dialogu a spolupráce v otázkách společného zájmu v oblastech politických témat, zahraniční a bezpečnostní politiky a další odvětvové spolupráce. Za tímto účelem budou strany pořádat zasedání na všech úrovních, včetně zasedání vedoucích představitelů, ministrů a vyšších úředníků, a podpoří širší výměny mezi svými občany i parlamentní výměny.

Článek 2

Demokracie, právní stát, lidská práva a základní svobody

1.   Strany i nadále prosazují sdílené hodnoty a zásady demokracie, právního státu, lidských práv a základních svobod, které jsou základem domácích a mezinárodních politik stran. V této souvislosti strany znovu potvrzují úctu k Všeobecné deklaraci lidských práv a k příslušným mezinárodním úmluvám o lidských právech, jichž jsou stranami.

2.   Strany propagují tyto sdílené hodnoty a zásady na mezinárodních fórech. Ve vhodných případech strany spolupracují a koordinují svou činnost při propagaci a naplňování těchto hodnot a zásad, mimo jiné i s třetími zeměmi.

Článek 3

Podpora míru a bezpečnosti

1.   Strany spolupracují s cílem podporovat mír a bezpečnost v mezinárodním a regionálním měřítku.

2.   Strany společně podporují smírné urovnávání sporů, mimo jiné ve svých regionech, a podněcují mezinárodní společenství k urovnávání veškerých sporů mírovými prostředky v souladu s mezinárodním právem.

Článek 4

Řešení krizí

Strany zintenzivní výměnu názorů a usilují o to, aby jednaly společně v otázkách společného zájmu v oblasti řešení krizí a budování míru, mimo jiné prosazováním společných postojů, spoluprací na usneseních a rozhodnutích přijímaných v mezinárodních organizacích a na mezinárodních fórech, podporou vnitrostátního úsilí v zemích, které se zotavují z konfliktu, aby se dosáhlo udržitelného míru, a spoluprací na operacích pro řešení krizí a na jiných relevantních programech a projektech.

Článek 5

Zbraně hromadného ničení

1.   Strany spolupracují na posílení režimu nešíření a odzbrojení pro předcházení šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů tím, že budou plně dodržovat a realizovat své závazky podle mezinárodního práva, včetně příslušných mezinárodních dohod a dalších mezinárodních závazků, jak jsou pro strany platné.

2.   Strany podporují Smlouvu o nešíření jaderných zbraní, podepsanou ve městech Londýně, Moskvě a Washingtonu dne 1. července 1968 (dále jen „smlouva o nešíření“), která je nezbytným prvkem pro uskutečňování jaderného odzbrojení, základním kamenem celosvětového režimu nešíření jaderných zbraní a předpokladem pro podporu mírového využití jaderné energie. Strany budou rovněž provádět politiky a nadále aktivně přispívat k celosvětovému úsilí s cílem usilovat o bezpečnější svět pro všechny, zdůrazňovat význam řešení veškerých problémů souvisejících s režimem nešíření a odzbrojení a nutnost zachování a posílení smlouvy o nešíření a vytvořit podmínky pro svět bez jaderných zbraní v souladu s cíli uvedené smlouvy, a to způsobem, jenž podporuje mezinárodní stabilitu a je založen na zásadě nezmenšené bezpečnosti pro všechny.

3.   Strany budou pokračovat v boji proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, zejména rozvíjením a udržováním účinného systému kontrol vývozu zboží dvojího užití a zboží a technologií souvisejících se zbraněmi hromadného ničení, včetně kontroly koncového použití a účinných postihů za porušení kontrol vývozu.

4.   Strany zachovají a prohloubí svůj dialog v této oblasti, aby se upevnily závazky stran podle tohoto článku.

Článek 6

Konvenční zbraně včetně ručních palných a lehkých zbraní

1.   Strany spolupracují a zajišťují koordinaci v oblasti kontroly převodů konvenčních zbraní i zboží a technologií dvojího užití na celosvětové, regionální, subregionální a vnitrostátní úrovni s cílem zabránit jejich odklánění, přispět k míru, bezpečnosti a stabilitě a zmírnit lidské utrpení na každé z těchto úrovní. Strany rozvíjejí a provádějí své politiky v oblasti kontroly převodů odpovědným způsobem, mimo jiné s patřičným ohledem na obavy všech stran týkající se bezpečnosti na celosvětové úrovni a na úrovni svých regionů, jakož i jiných regionů.

2.   Strany potvrzují své vzájemné závazky v rámci příslušných mezinárodních nástrojů, jako je Smlouva o obchodu se zbraněmi, podepsaná v New Yorku dne 2. dubna 2013, Akční program OSN k prevenci, potírání a vymýcení nezákonného obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi ve všech jeho aspektech a související rezoluce Organizace spojených národů, spolupracují a případně zajistí koordinaci v rámci uvedených nástrojů za účelem regulace mezinárodního obchodu a prevence a vymýcení nezákonného obchodu s konvenčními zbraněmi a jejich odklánění, včetně ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně. Spolupráce podle tohoto odstavce zahrnuje ve vhodných případech prosazování univerzální platnosti a podporu úplného provádění uvedeného rámce ve třetích zemích.

3.   Strany zachovají a posílí dialog, který doplní a upevní jejich závazky podle tohoto článku.

Článek 7

Závažná trestná činnost s mezinárodním dosahem a Mezinárodní trestní soud

1.   Strany spolupracují, aby podpořily vyšetřování a stíhání závažné trestné činnosti s mezinárodním dosahem, mimo jiné prostřednictvím Mezinárodního trestního soudu a ve vhodných případech prostřednictvím trestních soudů zřízených příslušnými rezolucemi OSN.

2.   Strany spolupracují při prosazování cílů Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, který byl přijat v Římě dne 17. července 1998 (dále jen „statut“). Za tímto účelem:

a)

nadále prosazují univerzálnost statutu, případně včetně sdílení zkušeností v oblasti přijímání opatření nezbytných pro jeho uzavření a provádění;

b)

zaručí integritu statutu ochranou jeho hlavních zásad a

c)

spolupracují za účelem dalšího zlepšení účinnosti Mezinárodního trestního soudu.

Článek 8

Boj proti terorismu

1.   Strany spolupracují na dvoustranné, regionální a mezinárodní úrovni s cílem předcházet a bojovat proti terorismu ve všech jeho podobách a projevech, a to v souladu s platným mezinárodním právem, včetně mezinárodních dohod souvisejících s bojem proti terorismu, mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva v oblasti lidských práv, které jsou platné pro strany, a v souladu se zásadami Charty Organizace spojených národů.

2.   Strany posílí spolupráci s ohledem na globální strategii OSN pro boj proti terorismu a příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN.

3.   Strany podporují dialog a výměnu informací a názorů, pokud jde o všechny teroristické činy a jejich metody a postupy, a zároveň respektují ochranu soukromí a osobních údajů v souladu s mezinárodním právem a svými příslušnými právními předpisy.

Článek 9

Zmírňování chemického, biologického, radiologického a jaderného rizika

1.   Strany prohloubí spolupráci v oblasti prevence chemického, biologického, radiologického a jaderného rizika, jeho omezení, kontroly a reakce na ně.

2.   Strany prohloubí spolupráci s cílem posílit institucionální kapacity ve třetích zemích pro řízení chemického, biologického, radiologického a jaderného rizika.

Článek 10

Mezinárodní a regionální spolupráce a reforma Organizace spojených národů

1.   Strany na podporu svého závazku k účinnému multilateralismu usilují o výměnu názorů a posílení spolupráce a tam, kde je to vhodné, koordinují své postoje v rámci Organizace spojených národů a ostatních mezinárodních a regionálních organizací a fór.

2.   Strany spolupracují na podpoře reformy Organizace spojených národů s cílem posílit účinnost, efektivitu, transparentnost, zodpovědnost, kapacitu a reprezentativnost celého systému OSN, včetně Rady bezpečnosti.

Článek 11

Rozvojová politika

1.   Strany zintenzivní výměnu názorů o rozvojové politice, mimo jiné prostřednictvím pravidelného dialogu, a ve vhodných případech koordinují své konkrétní politiky v oblasti udržitelného rozvoje a vymýcení chudoby na celosvětové úrovni.

2.   Tam, kde je to vhodné, koordinují strany své postoje v otázkách rozvoje na mezinárodních a regionálních fórech.

3.   Strany usilují o další podporu výměny informací a spolupráci mezi svými rozvojovými agenturami a útvary a tam, kde je to vhodné, o koordinaci činností prováděných v dané zemi.

4.   Strany rovněž usilují o výměnu informací, osvědčených postupů a zkušeností v oblasti rozvojové pomoci a o spolupráci s cílem omezit nezákonné finanční toky, jakož i o prevenci a boj proti nesrovnalostem, podvodům, korupci a jiným protiprávním činnostem poškozujícím jejich finanční zájmy a finanční zájmy přijímajících zemí na všech úrovních.

Článek 12

Zvládání přírodních katastrof a humanitární zásahy

1.   Strany posílí spolupráci a tam, kde je to vhodné, podpoří koordinaci na dvoustranné, regionální a mezinárodní úrovni v oblasti prevence a zmírňování katastrof, připravenosti a reakce na ně a následné obnovy s cílem omezit riziko katastrof a zvýšit odolnost v této oblasti.

2.   Strany se snaží spolupracovat při humanitárních zásazích, včetně pomoci při mimořádných událostech, s cílem zefektivnit koordinaci reakce.

Článek 13

Hospodářská a finanční politika

1.   Strany posílí výměnu informací a zkušeností s cílem propagovat úzkou dvoustrannou a mnohostrannou koordinaci politik na podporu jejich sdíleného cíle, jímž je udržitelný a vyvážený růst, podpora tvorby pracovních míst, boj proti nadměrné makroekonomické nerovnováze a boj proti všem formám protekcionismu.

2.   Strany posílí výměnu informací o svých finančních politikách a právních předpisech s cílem upevnit spolupráci k zajištění finanční stability a fiskální udržitelnosti, mimo jiné zlepšením regulačního a dohledového systému pro účetnictví, audit, bankovnictví, pojišťovnictví, finanční trhy a ostatní části finančního sektoru na podporu práce prováděné v současné době v příslušných mezinárodních organizacích a fórech.

Článek 14

Věda, technologie a inovace

Na základě dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska o spolupráci v oblasti vědy a techniky, uzavřené v Bruselu dne 30. listopadu 2009, případně ve změněném znění, prohloubí strany spolupráci v oblasti vědy, technologií a inovací se zvláštním důrazem na priority v oblastech společného zájmu.

Článek 15

Doprava

1.   Strany usilují o spolupráci prostřednictvím lepší výměny informací a dialogu o dopravních politikách, postupech a dalších oblastech společného zájmu ohledně všech druhů dopravy a tam, kde je to vhodné, koordinují své postoje na mezinárodních fórech zabývajících se dopravou.

2.   Mezi oblasti spolupráce podle odstavce 1 patří:

a)

odvětví letectví, jako je bezpečnost letectví, ochrana letectví před protiprávními činy, uspořádání letového provozu a jiná příslušná regulace, s cílem usnadnit širší a vzájemně prospěšné vztahy v oblasti letecké dopravy, mimo jiné, pokud je to vhodné, prostřednictvím spolupráce v technické a právní oblasti a dalších ujednání založených na společném zájmu a souhlasu;

b)

odvětví námořní dopravy; a

c)

odvětví železniční dopravy.

Článek 16

Kosmický prostor

1.   Strany zintenzivní výměnu názorů a informací o svých politikách a činnostech pro oblast vesmíru.

2.   Strany se snaží ve vhodných případech spolupracovat, mimo jiné prostřednictvím pravidelného dialogu, v oblastech průzkumu a mírového využívání kosmického prostoru, včetně vzájemné slučitelnosti svých systémů družicové navigace, pozorování a monitorování Země, změny klimatu, vesmírného výzkumu a technologií, bezpečnostních aspektů činností v oblasti vesmíru a v jiných oblastech společného zájmu.

Článek 17

Průmyslová spolupráce

1.   Strany podporují průmyslovou spolupráci za účelem zlepšení konkurenceschopnosti svých podniků. Za tímto účelem posílí výměnu názorů a osvědčených postupů týkajících se jejich průmyslových politik v oblastech, jako jsou inovace, změna klimatu, energetická účinnost, normalizace, sociální odpovědnost podniků a zlepšení konkurenceschopnosti a podpora internacionalizace malých a středních podniků.

2.   Strany usnadní spolupráci mezi svým veřejným a soukromým sektorem s cílem zlepšit konkurenceschopnost a spolupráci svých podniků, mimo jiné prostřednictvím dialogu mezi nimi.

Článek 18

Cla

Strany posílí spolupráci v oblasti cel, včetně usnadnění zákonného obchodu při současném zajištění účinné celní kontroly a dodržování celních právních předpisů na základě Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách, uzavřené v Bruselu dne 30. ledna 2008, případně ve změněném znění. Strany si rovněž vyměňují názory a spolupracují v příslušných mezinárodních rámcích.

Článek 19

Daně

S cílem podpořit řádnou správu věcí veřejných v daňové oblasti usilují strany o posílení spolupráce v souladu s mezinárodně zavedenými daňovými standardy, zejména podporou třetích zemí při posilování transparentnosti, zajišťování výměny informací a odstraňování škodlivých daňových praktik.

Článek 20

Cestovní ruch

Strany posílí spolupráci v oblasti udržitelného rozvoje cestovního ruchu a posilování konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu, což může přispět k hospodářskému růstu, kulturním výměnám a kontaktům mezi lidmi.

Článek 21

Informační společnost

Strany si vyměňují názory o svých politikách a předpisech v oblasti informačních a komunikačních technologií v zájmu posílení spolupráce v nejdůležitějších oblastech, jako jsou:

a)

elektronické komunikace, včetně správy internetu a jeho bezpečnosti a zabezpečení;

b)

propojení výzkumných sítí, mimo jiné i v regionálním rámci;

c)

propagace výzkumných a inovačních činností a

d)

normalizace a šíření nových technologií.

Článek 22

Spotřebitelská politika

Strany podpoří dialog a výměnu názorů o politikách a právních předpisech zaměřených na zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele a posílí spolupráci v nejdůležitějších oblastech, jako jsou bezpečnost výrobků, prosazování právních předpisů na ochranu spotřebitele a vzdělávání spotřebitelů, posílení jejich postavení a prostředky nápravy.

Článek 23

Životní prostředí

1.   Strany podpoří výměnu názorů, informací a osvědčených postupů, pokud jde o politiky a předpisy v oblasti životního prostředí, a posílí spolupráci v oblastech, jako je:

a)

účinné využívání zdrojů;

b)

biologická rozmanitost;

c)

udržitelná spotřeba a výroba;

d)

technologie, zboží a služby, které podporují ochranu životního prostředí;

e)

zachování a udržitelné obhospodařování lesů, případně včetně nezákonné těžby, a

f)

jiné oblasti, o nichž bylo rozhodnuto v rámci příslušného politického dialogu.

2.   Strany usilují o hlubší spolupráci v rámci příslušných mezinárodních dohod a nástrojů, jež se na strany vztahují, jakož i na mezinárodních fórech.

Článek 24

Změna klimatu

1.   Strany uznávají potřebu naléhavého, důkladného a trvalého snížení celosvětových emisí skleníkových plynů s cílem udržet zvýšení průměrné globální teploty na úrovni výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a snažit se omezit zvýšení teploty na 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí, a proto zaujmou vedoucí úlohu v boji proti změně klimatu a jejím nepříznivým vlivům, mimo jiné prostřednictvím vnitrostátních a mezinárodních opatření ke snížení antropogenních emisí skleníkových plynů. Strany ve vhodných případech spolupracují na základě Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu, podepsané v New Yorku dne 9. května 1992, aby bylo dosaženo cíle této úmluvy prováděním Pařížské dohody, podepsané v Paříži dne 12. prosince 2015, a aby se posílil mnohostranný právní rámec. Usilují také o prohloubení spolupráce na jiných příslušných mezinárodních fórech.

2.   S cílem podpořit udržitelný rozvoj usilují strany rovněž o spolupráce prostřednictvím posílené výměny informací aosvědčených postupů a ve vhodných případech podporou koordinace politik v otázkách společného zájmu v oblasti změny klimatu, včetně takových otázek, jako je:

a)

zmírňování změny klimatu prostřednictvím různých opatření, jako je výzkum a vývoj nízkouhlíkových technologií, tržní mechanismy a snižování emisí znečišťujících látek s krátkou životností ovlivňujících klima;

b)

přizpůsobení se nepříznivým dopadům změny klimatu a

c)

pomoc třetím zemím.

Článek 25

Městská politika

Strany posílí výměnu zkušeností a osvědčených postupů v oblasti městské politiky, zejména za účelem řešení společných problémů v této oblasti, mimo jiné problémů vyplývajících z demografického vývoje a změny klimatu. Ve vhodných případech strany také podpoří takovou výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi místními orgány veřejné správy nebo městskými orgány.

Článek 26

Energetika

Strany usilují o posílení spolupráce a tam, kde je to vhodné, úzké koordinace v mezinárodních organizacích a na mezinárodních fórech v oblasti energetiky, včetně energetické bezpečnosti, globálního obchodu a investic v odvětví energetiky, fungování světových trhů s energií, energetické účinnosti a technologií souvisejících s energií.

Článek 27

Zemědělství

1.   Strany posílí spolupráci na politikách v oblasti zemědělství, rozvoje venkova a obhospodařování lesů, včetně udržitelného zemědělství, potravinového zabezpečení, začlenění ekologických požadavků do zemědělské politiky, rozvojové politiky pro venkovské oblasti, propagace zemědělských potravinových produktů včetně zeměpisných označení a politiky jakosti pro tyto produkty, ekologické produkce, mezinárodních perspektiv zemědělství, udržitelného obhospodařování lesů a propojení mezi politikami v oblasti udržitelného zemědělství, rozvoje venkova a lesnictví a politikami v oblasti životního prostředí a změny klimatu.

2.   Strany posílí spolupráci v oblasti výzkumu a inovací v oblasti zemědělství a obhospodařování lesů.

Článek 28

Rybolov

1.   Strany podpoří dialog a posílí spolupráci v oblasti rybářské politiky v souladu s přístupem založeným na předběžné opatrnosti a ekosystémovým přístupem s cílem podporovat dlouhodobé zachování, účinné řízení a udržitelné využívání rybolovných zdrojů na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků.

2.   Strany zlepší výměnu názorů a informací a podpoří mezinárodní spolupráci s cílem předcházet nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, odrazovat od něho a vymýtit jej.

3.   Strany posílí spolupráci v rámci příslušných regionálních organizací pro řízení rybolovu.

Článek 29

Námořní záležitosti

V souladu s mezinárodním právem, jak je uvedeno v Úmluvě Organizace spojených národů o mořském právu, podepsané v Montego Bay dne 10. prosince 1982 (dále jen „UNCLOS“), strany podpoří dialog, posílí vzájemné porozumění v oblasti námořních záležitostí a spolupracují na podpoře:

a)

právního státu v této oblasti, včetně svobody plavby a přeletu a jiných svobod na volném moři, jak je stanoveno v článku 87 UNCLOS, a

b)

dlouhodobého zachování, udržitelného řízení a lepší znalosti ekosystémů a neživých zdrojů moří a oceánů v souladu s platným mezinárodním právem.

Článek 30

Zaměstnanost a sociální věci

1.   Strany posílí spolupráci v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a důstojné práce, jako jsou politiky zaměstnanosti a systémy sociálního zabezpečení, v souvislosti se sociálním rozměrem globalizace a demografickými změnami, a to prostřednictvím výměny názorů a zkušeností a, ve vhodných případech, spolupráce v otázkách společného zájmu.

2.   Strany se snaží dodržovat, prosazovat a realizovat mezinárodně uznávané pracovní a sociální normy a podporovat důstojnou práci na základě svých závazků v oblasti příslušných mezinárodních nástrojů, jako je deklarace Mezinárodní organizace práce o základních zásadách a právech při práci, přijatá dne 18. června 1998, a deklarace Mezinárodní organizace práce o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci, přijatá dne 10. června 2008.

Článek 31

Zdraví

Strany posílí výměnu názorů, informací a zkušeností v oblasti zdraví s cílem účinně řešit přeshraniční problémy v oblasti zdraví, zejména prostřednictvím spolupráce v oblasti prevence a kontroly přenosných a nepřenosných nemocí, mimo jiné případnou podporou mezinárodních dohod v oblasti zdraví.

Článek 32

Justiční spolupráce

1.   Strany posílí justiční spolupráci v občanských a obchodních věcech, zejména pokud jde o prosazování a účinnost úmluv o justiční spolupráci v občanských věcech.

2.   Strany posílí justiční spolupráci v trestních věcech na základě Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o vzájemné právní pomoci v trestních věcech, podepsané v Bruselu dne 30. listopadu 2009 a v Tokiu dne 15. prosince 2009, ve znění případných změn.

Článek 33

Boj proti korupci a organizované trestné činnosti

Strany posílí spolupráci v oblasti předcházení korupci a nadnárodní organizované trestné činnosti a boje proti nim včetně obchodování se střelnými zbraněmi a hospodářské a finanční trestné činnosti, případně prostřednictvím prosazování příslušných mezinárodních dohod.

Článek 34

Boj proti praní peněz a financování terorismu

Strany posílí spolupráci, mimo jiné prostřednictvím výměny informací, na ochraně svých finančních systémů před jejich využíváním k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to s ohledem na všeobecně uznávané normy v rámci příslušných mezinárodních subjektů, jako je Finanční akční výbor.

Článek 35

Potírání nedovolených drog

Strany posílí spolupráci v oblasti prevence a potírání nedovolených drog s cílem:

a)

omezit nabídku nedovolených drog, obchod s nimi a poptávku po nich;

b)

zabránit zneužívání prekursorů používaných k nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek;

c)

chránit veřejné zdraví a dobré životní podmínky a

d)

rozbít nadnárodní zločinecké sítě podílející se na pašování drog, zejména zabránit jejich pronikání do legitimních obchodních a finančních podniků, mimo jiné prostřednictvím výměny informací a osvědčených postupů.

Článek 36

Spolupráce v otázkách kybernetiky

1.   Strany posílí výměnu názorů a informací ohledně svých politik a činností týkajících se otázek kybernetiky a podpoří tuto výměnu názorů a informací na mezinárodních a regionálních fórech.

2.   Strany posílí spolupráci za účelem prosazování a ochrany lidských práv a volného toku informací v kyberprostoru v maximální možné míře. Za tímto účelem a na základě předpokladu, že se v kyberprostoru uplatňuje mezinárodní právo, spolupracují ve vhodných případech při zavádění a rozvoji mezinárodních norem a podpoře budování důvěry v kyberprostoru.

3.   Strany ve vhodných případech spolupracují na zvyšování schopnosti třetích zemí posilovat svou kybernetickou bezpečnost a bojovat proti kyberkriminalitě.

4.   Strany posílí spolupráci při předcházení kyberkriminalitě a boji proti ní, včetně šíření nedovoleného obsahu na internetu.

Článek 37

Jmenná evidence cestujících

Strany se snaží v takové míře, která je v souladu s jejich příslušnými právními předpisy, využívat dostupné nástroje, jako je jmenná evidence cestujících, k prevenci terorismu a závažné trestné činnosti a boji proti nim a zároveň respektovat právo na soukromí a ochranu osobních údajů.

Článek 38

Migrace

1.   Strany podpoří dialog o politikách v oblasti migrace, jako je legální migrace, nedovolené přistěhovalectví, obchodování s lidmi, azyl a správa hranic včetně víz a bezpečnosti cestovních dokladů, s přihlédnutím k sociálně-ekonomické realitě migrace.

2.   Strany posílí spolupráci za účelem prevence a kontroly nedovoleného přistěhovalectví, mimo jiné tím, že zajistí zpětné přebírání svých státních příslušníků bez zbytečného odkladu a poskytování příslušných cestovních dokladů svým státním příslušníkům.

Článek 39

Ochrana osobních údajů

Strany posílí spolupráci s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany osobních údajů.

Článek 40

Vzdělávání, mládež a sport

1.   Strany posílí výměnu názorů a informací o svých politikách v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu.

2.   Strany ve vhodných případech podporují spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu, například společné programy, výměny osob a výměny poznatků a zkušeností.

Článek 41

Kultura

1.   Strany se snaží více podporovat výměny osob zapojených do kulturních a uměleckých činností a, ve vhodných případech, realizaci společných iniciativ v různých oblastech kultury, včetně audiovizuálních děl, jako jsou filmy.

2.   Strany podpoří dialog a spolupráci mezi svou občanskou společností a institucemi v kulturních odvětvích s cílem zlepšit vzájemné poznání a pochopení.

3.   Strany usilují o spolupráci na záležitostech společného zájmu na příslušných mezinárodních fórech, zejména v Organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, aby uskutečňovaly společné cíle a podporovaly kulturní rozmanitost a ochranu kulturního dědictví.

Článek 42

Smíšený výbor

1.   Zřizuje se smíšený výbor složený ze zástupců stran. Smíšenému výboru spolupředsedají zástupci stran.

2.   Smíšený výbor:

a)

koordinuje globální partnerství, které vychází z této dohody;

b)

v příslušných případech si vyžádá informace od výborů či jiných subjektů zřízených podle jiných dohod nebo ujednání mezi stranami a vyměňuje si názory na otázky společného zájmu;

c)

rozhoduje o dalších oblastech spolupráce, které nejsou uvedeny v této dohodě, za předpokladu, že jsou v souladu s cíli této dohody;

d)

zajišťuje řádné fungování a účinné provádění této dohody;

e)

usiluje o vyřešení případných sporů, jež vyvstanou při výkladu, uplatňování či provádění této dohody;

f)

představuje fórum pro účely vysvětlení veškerých příslušných změn politik, programů nebo pravomocí souvisejících s touto dohodou a

g)

vydává doporučení a přijímá rozhodnutí a, ve vhodných případech, usnadňuje konkrétní aspekty spolupráce na základě této dohody.

3.   Smíšený výbor přijímá svá rozhodnutí na základě konsensu.

4.   Smíšený výbor se obvykle schází jednou ročně střídavě v Tokiu a Bruselu. Sejde se rovněž na žádost kterékoli ze stran.

5.   Smíšený výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 43

Řešení sporů

1.   Strany přijmou veškerá obecná nebo zvláštní opatření nutná k plnění jejich povinností podle této dohody, a to na základě zásad vzájemné úcty, rovného partnerství a dodržování mezinárodního práva.

2.   V případě jakýchkoli sporů ohledně výkladu, uplatňování či provádění této dohody zvýší strany své úsilí o konzultace a vzájemnou spolupráci tak, aby spory byly řešeny včas a smírnou cestou.

3.   Pokud spor nemůže být vyřešen v souladu s odstavcem 2, může kterákoli strana požádat, aby byl spor postoupen smíšenému výboru k další diskusi a analýze.

4.   Strany se domnívají, že zvláště závažné a významné porušení povinností uvedených v čl. 2 odst. 1 a čl. 5 odst. 1, které představují základní prvek spolupráce podle této dohody, jehož závažnost a povaha jsou natolik výjimečné, že ohrožuje mír a bezpečnost a má mezinárodní dopad, lze řešit jako zvláště naléhavý případ.

5.   V případě nepravděpodobné a neočekávané situace, kdy na území jedné strany nastane zvláště naléhavý případ uvedený v odstavci 4, uspořádá smíšený výbor na žádost druhé strany ve lhůtě 15 dnů naléhavou konzultaci.

Pokud smíšený výbor není schopen dosáhnout vzájemně přijatelného řešení, sejde se urychleně v této záležitosti na úrovni ministrů.

6.   Ve zvláště naléhavém případě, pokud nebylo na úrovni ministrů nalezeno vzájemně přijatelné řešení, může strana, která podala žádost uvedenou v odstavci 5, rozhodnout o pozastavení uplatňování ustanovení této dohody v souladu s mezinárodním právem. Kromě toho strany konstatují, že strana, která podala žádost uvedenou v odstavci 5, může v souladu s mezinárodním právem přijmout jiná vhodná opatření mimo rámec této dohody. Dotčená strana neprodleně písemně oznámí druhé straně své rozhodnutí a toto rozhodnutí uplatní po minimální dobu nezbytnou k vyřešení otázky způsobem přijatelným pro obě strany.

7.   Strany neustále přezkoumávají vývoj daného zvláště naléhavého případu, který vedl k rozhodnutí o pozastavení uplatňování ustanovení této dohody. Strana, která uplatňování ustanovení této dohody pozastavila, od něho upustí, jakmile to je opodstatněné, a v každém případě tehdy, jakmile zvláště naléhavý případ přestane existovat.

8.   Touto dohodou není ovlivněn ani dotčen výklad ani provádění jiných dohod mezi stranami. Ustanovení této dohody týkající se řešení sporů zejména nenahrazují ani žádným způsobem neovlivňují ustanovení týkající se řešení sporů v jiných dohodách mezi stranami.

Článek 44

Různá ustanovení

Spolupráce a opatření podle této dohody se provádějí v souladu s příslušnými právními předpisy stran.

Článek 45

Definice stran

Pro účely této dohody se „stranami“ rozumí Unie nebo její členské státy, nebo Unie a její členské státy, v souladu s jejich příslušnými pravomocemi na jedné straně a Japonsko na straně druhé.

Článek 46

Poskytování informací

Tuto dohodu nelze vykládat tak, že od kterékoli ze stran vyžaduje poskytnutí jakékoli informace, jejíž zveřejnění by podle této strany bylo v rozporu s jejími základními bezpečnostními zájmy.

Článek 47

Vstup v platnost a provádění dohody do jejího vstupu v platnost

1.   Tuto dohodu Japonsko ratifikuje a strana Unie schválí nebo ratifikuje v souladu s jejich příslušnými platnými právními postupy. Výměna ratifikační listiny ze strany Japonska a listiny potvrzující dokončení schvalování a ratifikace ze strany Unie proběhne v Tokiu. Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy byla provedena výměna listin.

2.   Aniž je dotčen odstavec 1, Unie a Japonsko provádí ustanovení článků 1, 2, 3 a 4, čl. 5 odst. 1, článků 11, 12, 13, 14, 15 (s výjimkou odst. 2 písm. b)), 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 a 37, čl. 38 odst. 1, článků 39, 40, 41, 42 (s výjimkou odst. 2 písm. c)), 43, 44, 45, 46 a 47, čl. 48 odst. 3 a článků 49, 50 a 51 této dohody až do jejího vstupu v platnost. Toto provádění začne prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy Japonsko oznámilo Unii dokončení ratifikace ze strany Japonska, nebo po dni, kdy Unie oznámila Japonsku dokončení příslušného právního postupu nezbytného pro uvedený účel, podle toho, co nastane později. Tato oznámení budou učiněna formou diplomatických nót.

3.   Ustanovení této dohody, která mají být prováděna do vstupu této dohody v platnost v souladu s odstavcem 2, mají tentýž právní účinek, jako kdyby dohoda mezi stranami byla v platnosti.

Článek 48

Vypovězení

1.   Tato dohoda zůstává v platnosti, dokud není vypovězena podle odstavce 2.

2.   Kterákoliv ze stran může druhé straně písemně oznámit svůj záměr tuto dohodu vypovědět. Vypovězení nabývá účinku šest měsíců po dni obdržení oznámení druhou stranou.

3.   Kterákoliv ze stran může druhé straně písemně oznámit svůj záměr vypovědět provádění do jejího vstupu v platnost podle čl. 47 odst. 2. Vypovězení nabývá účinku šest měsíců po dni obdržení oznámení druhou stranou.

Článek 49

Budoucí přistoupení k Unii

1.   Unie uvědomí Japonsko o každé žádosti o přistoupení třetí země k Unii.

2.   Strany projednají, mimo jiné v rámci smíšeného výboru, veškeré důsledky, jež by mohlo mít přistoupení třetí země k Unii na tuto dohodu.

3.   Unie uvědomí Japonsko o podpisu smlouvy o přistoupení třetí země k Unii a jejím vstupu v platnost.

Článek 50

Územní působnost

Tato dohoda se vztahuje na jedné straně na území, na která se vztahuje Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie za podmínek v nich stanovených, a na straně druhé na území Japonska.

Článek 51

Závazná znění

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a japonském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě rozdílů mezi zněními této dohody postoupí strany danou záležitost smíšenému výboru.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

Съставено в Токио на седемнадесети юли две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Tokio, el diecisiete de julio de dos mil dieciocho.

V Tokiu dne sedmnáctého července dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Tokyo den syttende juli to tusind og atten.

Geschehen zu Tokyo am siebzehnten Juli zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juulikuu seitsmeteistkümnendal päeval Tōkyōs.

Έγινε στο Τόκιο, στις δεκαεπτά Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Tokyo on the seventeenth day of July in the year two thousand and eighteen.

Fait à Tokyo, le dix-sept juillet deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Tokiju sedamnaestog srpnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Tokyo, addì diciassette luglio duemiladiciotto.

Tokijā, divtūkstoš astoņpadsmitā gada septiņpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų liepos septynioliktą dieną Tokijuje.

Kelt Tokióban, a kétezer-tizennyolcadik év július havának tizenhetedik napján.

Magħmul f'Tokyo fis-sbatax-il jum ta' Lulju fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Tokio, zeventien juli tweeduizend achttien.

Sporządzono w Tokio dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Tóquio aos dezassete dias do mês de julho de dois mil e dezoito.

Întocmit la Tokyo la șaptesprezece iulie două mii optsprezece.

V Tokiu sedemnásteho júla dvetisícosemnásť.

V Tokiu, sedemnajstega julija leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Tokiossa seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Tokyo den sjuttonde juli år tjugohundraarton.

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Magyarország részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image


Top