EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:040:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 40, 11. únor 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 40

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
11. února 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 122/2009 ze dne 10. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 123/2009 ze dne 10. února 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007, pokud jde o podmínky pro přesuny zvířat v rámci téhož uzavřeného pásma a podmínky pro udělování výjimky ze zákazu přesunů zvířat stanoveného směrnicí Rady 2000/75/ES (1)

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 124/2009 ze dne 10. února 2009, kterým se stanoví maximální limity pro přítomnost kokcidiostatik nebo histomonostatik v potravinách, jež je důsledkem nevyhnutelné křížové kontaminace necílových krmiv těmito látkami (1)

7

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2009/7/ES ze dne 10. února 2009, kterou se mění přílohy I, II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

12

 

*

Směrnice Komise 2009/8/ES ze dne 10. února 2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity nevyhnutelné křížové kontaminace necílového krmiva kokcidiostatiky nebo histomonostatiky (1)

19

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2009/109/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 9. února 2009 o uspořádání časově omezeného testu umožňujícího určité odchylky při uvádění směsí osiv určených k použití jako pícnina na trh podle směrnice Rady 66/401/EHS za účelem stanovení, zda určité druhy, které nejsou uvedeny ve směrnicích Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES nebo 2002/57/ES, splňují požadavky na zařazení do čl. 2 odst. 1 části A směrnice 66/401/EHS (oznámeno pod číslem K(2009) 724)  (1)

26

 

 

2009/110/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2009 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení newcastelské choroby v Německu v roce 2008 (oznámeno pod číslem K(2009) 712)

31

 

 

2009/111/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2009 o zveřejnění odkazu na normu EN 3-8:2006 „Přenosné hasicí přístroje – Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar“ v souladu se směrnicí 97/23/ES týkající se tlakových zařízení (oznámeno pod číslem K(2009) 739)  (1)

33

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

Rada

 

 

2009/112/ES

 

*

Doporučení Rady ze dne 10. února 2009 o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (7. ERF) za rozpočtový rok 2007

35

 

 

2009/113/ES

 

*

Doporučení Rady ze dne 10. února 2009 o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (8. ERF) za rozpočtový rok 2007

36

 

 

2009/114/ES

 

*

Doporučení Rady ze dne 10. února 2009 o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (9. ERF) za rozpočtový rok 2007

37

 

 

AKTY PŘIJATÉ ORGÁNY ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍMI DOHODAMI

 

 

Komise

 

 

2009/115/ES

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru Společenství-Švýcarsko pro leteckou dopravu zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě č. 1/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se nahrazuje příloha Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě

38

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společný postoj Rady 2009/116/SZBP ze dne 10. února 2009, kterým se prodlužuje a mění společný postoj 2004/133/SZBP o omezujících opatřeních vůči extremistům z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie

56

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích (Úř. věst. L 3 ze dne 5.1.2008)

58

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top