Help Print this page 

Document L:2008:285:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 285, 29. říjen 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 285

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
29. října 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1061/2008 ze dne 28. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1062/2008 ze dne 28. října 2008, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství, pokud jde o postupy očištění od sezonních vlivů a zprávy o kvalitě (1)

3

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2008/100/ES ze dne 28. října 2008, kterou se mění směrnice Rady 90/496/EHS o nutričním označování potravin, pokud jde o doporučené denní dávky, převodní faktory pro energetickou hodnotu a definice (1)

9

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Evropský parlament a Rada

 

 

2008/818/ES

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. října 2008 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souladu s bodem 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

13

 

 

Komise

 

 

2008/819/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2008 o nezařazení butralinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 6066)  (1)

15

 

 

2008/820/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 2008 o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Svazijska, pokud jde o jádrové nitě (oznámeno pod číslem K(2008) 6133)

17

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

 

2008/821/SZBP

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPOL AFGHANISTAN/1/2008 ze dne 3. října 2008 o jmenování vedoucího policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)

20

 

*

Společný postoj Rady 2008/822/SZBP ze dne 27. října 2008 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie

21

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava společného postoje Rady 2008/652/SZBP ze dne 7. srpna 2008, kterým se mění společný postoj 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 213 ze dne 8.8.2008)

22

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top