Help Print this page 

Document L:2006:396:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 396, 30. prosinec 2006

Display all documents published in this Official Journal
Text

Úřední věstník
Evropské unie

ISSN 1725-5074

L 396
Svazek 49
30. prosince 2006České vydání

 

Právní předpisy

  

Obsah

 

Akty, jejichž zveřejnění je povinné

 
 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

1

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek za účelem jejího přizpůsobení nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky

852
CS
Top