Help Print this page 

Document L:2006:337:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 337, 05. prosinec 2006

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
Text
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 337

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
5. prosince 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1783/2006 ze dne 4. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1784/2006 ze dne 4. prosince 2006, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o používání technologických činidel

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1785/2006 ze dne 4. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování kvót na dovoz textilních výrobků stanovených pro rok 2007 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1786/2006 ze dne 4. prosince 2006, kterým se mění přílohy III B, IV a VI nařízení Rady (ES) č. 517/94, pokud jde o kvóty textilních výrobků pro rok 2007

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1787/2006 ze dne 4. prosince 2006 o změně nařízení Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů

17

 

*

Směrnice Rady 2006/117/Euratom ze dne 20. listopadu 2006 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole

21

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 17. listopadu 2006 o podpisu Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA) jménem Společenství

33

Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)

34

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 20. listopadu 2006 o uzavření Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)

43

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2006 o přistoupení Společenství k předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 107 o jednotných ustanoveních pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce ( 1 )

45

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2006, kterým se schvalují programy eradikace a sledování chorob zvířat a některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) a programy prevence zoonóz, předložené členskými státy pro rok 2007 (oznámeno pod číslem K(2006) 5677)

46

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2006, kterým se schvalují programy eradikace a sledování chorob zvířat, některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) a prevence zoonóz předložené Bulharskem a Rumunskem pro rok 2007 a kterým se mění rozhodnutí 2006/687/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 5702)

57

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top