Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0585

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 585/2014/EU ze dne 15. května 2014 o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU Text s významem pro EHP

OJ L 164, 3.6.2014, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/585(2)/oj

3.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/6


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 585/2014/EU

ze dne 15. května 2014

o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 3 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU (3) představuje harmonizované poskytování interoperabilní služby eCall v celé Unii prioritní akci (dále jen „prioritní akce eCall“) pro vypracování a použití specifikací a norem.

(2)

Podle článků 6 a 7 směrnice 2010/40/EU má Komise přijmout akty v přenesené pravomoci, pokud jde o specifikace nezbytné k zajištění kompatibility, interoperability a návaznosti v souvislosti se zaváděním a provozním využitím inteligentních dopravních systémů (ITS) pro prioritní akce.

(3)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 305/2013 (4) stanoví specifikace pro modernizaci infrastruktury center tísňového volání, jež je nutná pro řádný příjem a vyřizování volání eCall prostřednictvím linky 112, aby se zajistila kompatibilita, interoperabilita a návaznost harmonizované služby eCall v celé Unii.

(4)

Podle směrnice 2010/40/EU má Komise nejpozději do 12 měsíců po přijetí nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 305/2013 případně předložit, po provedení posouzení dopadů, včetně analýzy nákladů a přínosů, Evropskému parlamentu a Radě v souladu s článkem 294 Smlouvy o fungování Evropské unie návrh na zavedení prioritní akce eCall v souladu se specifikacemi zavedenými nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 305/2013.

(5)

Očekává se, že interoperabilní služba eCall v celé EU zkrácením reakční doby tísňových služeb sníží počet smrtelných zranění v Unii a také závažnost zranění při silničních nehodách. Rovněž se očekává, že interoperabilní služba eCall v celé EU přinese společnosti úspory, neboť se zlepší zvládání nehod a omezí se dopravní kongesce v silničním provozu i druhotné dopravní nehody.

(6)

Za účelem zajištění plné funkčnosti, kompatibility, interoperability, návaznosti a shody této služby v celé Unii a ke snížení nákladů na její zavedení pro Unii jako celek by všechny členské státy měly zavést prioritní akci eCall v souladu se společnými specifikacemi stanovenými v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 305/2013. Tím by nemělo být dotčeno právo členských států zavést další technické prostředky k vyřizování jiných tísňových volání.

(7)

Členské státy by měly zajistit, aby data předávaná interoperabilní službou eCall v celé Unii byla využívána výlučně pro účely tohoto rozhodnutí.

(8)

Jak vyplývá ze zkušeností s jinými systémy tísňového volání, mohou ručně aktivovaná volání služby eCall zahrnovat určitý podíl asistenčních volání v případě poruchy. V případě nutnosti by členské státy měly mít možnost uplatnit veškeré vhodné technické a organizační prostředky k odfiltrování těchto asistenčních volání v případě poruchy, aby se zajistilo, že centra tísňového volání služby eCall budou vyřizovat pouze volání skutečně tísňová.

(9)

Vzhledem k tomu, že ne všichni občané Unie jsou obeznámeni s používáním služby eCall v celé Unii, měla by jejímu zavedení předcházet informační kampaň podporovaná Komisí, v jejímž rámci budou občanům vysvětleny přínosy a funkce nového systému a jeho záruky pro ochranu údajů. Kampaň by měla probíhat v členských státech a jejím cílem by mělo být informovat uživatele o tom, jak tuto službu řádně využívat a zabránit planým poplachům.

(10)

V souladu s doporučeními pracovní skupiny pro ochranu jednotlivců s ohledem na ochranu osobních údajů (dále jen „pracovní skupiny pro ochranu údajů podle článku 29“), obsaženými v pracovním dokumentu o důsledcích iniciativy eCall na ochranu údajů a soukromí přijatém dne 26. září 2006, by členské státy měly při zavádění infrastruktury center tísňového volání služby eCall zajistit, aby zpracování osobních údajů při vyřizování volání v rámci služby eCall bylo zcela v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (5) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (6).

(11)

Jelikož jsou volání v rámci služby eCall tísňovými voláními, jak jsou vymezena v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 305/2013, mělo by být poskytování služby eCall pro uživatele bezplatné.

(12)

V závislosti na organizačních postupech vyřizování tísňových volání v jednotlivých členských státech mohou být tato tísňová volání nejprve přijímána buďto odpovědným veřejným orgánem nebo soukromou organizací pověřenou příslušným členským státem. Volání v rámci služby eCall mohou být zejména vyřizována různým způsobem podle typu aktivace služby eCall (manuální nebo automatická).

(13)

V souladu s vnitrostátními postupy stanovenými dotčeným vnitrostátním orgánem mohou být údaje předávány partnerům poskytujícím služby definovaným jako veřejné nebo soukromé organizace, jež jsou uznané příslušnými vnitrostátními orgány, jež se podílí na řešení událostí v souvislosti s voláním eCall (včetně správců pozemních komunikací nebo, asistenčních služeb), a na něž by se měla vztahovat stejná pravidla týkající se soukromí a ochrany údajů jako na centra tísňového volání služby eCall.

(14)

Jelikož cílů tohoto rozhodnutí, totiž zajistit koordinované a soudržné zavedení interoperabilní služby eCall v celé Unii a zajistit interoperabilitu, kompatibilitu a návaznost této služby v celé Evropě, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy nebo soukromým sektorem, ale z důvodu jejich rozsahu či účinků jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie, smí Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Členské státy na svém území zavedou alespoň šest měsíců přede dnem použitelnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall a o změně směrnice 2007/46/ES, a v každém případě nejpozději dne 1. října 2017, nezbytnou infrastrukturu center tísňového volání služby eCall, jež je nutná pro řádný příjem a vyřizování všech volání eCall, případně po odfiltrování volání netísňových, a to v souladu se specifikacemi stanovenými v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 305/2013, v zájmu zajištění plného zprovoznění, kompatibility, interoperability, návaznosti a shodného typu interoperabilní služby eCall v celé Unii.

2.   Odstavcem 1 není dotčeno právo jednotlivých členských států organizovat své tísňové služby nákladově nejefektivněji a podle svých potřeb, včetně možnosti odmítnout volání, která nejsou voláními tísňovými a která centra tísňového volání služby eCall nesmí vyřizovat, zejména v případě manuálně aktivovaných volání v rámci služby eCall.

Tímto odstavce a odstavcem 1 není dotčeno právo jednotlivých členských států umožnit soukromým organizacím pověřených příslušným členským státem přijímat a vyřizovat některá nebo všechna volání v rámci služby eCall, v souladu se specifikacemi stanovenými v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 305/2013.

3.   Členské státy zajistí, aby údaje předávané prostřednictvím služby eCall byly používány výhradně pro účely dosažení cílů tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Členské státy zajistí, aby vyřizování volání v rámci služby eCall bylo pro uživatele služby eCall v celé Unii bezplatné.

Článek 3

Do 24. prosince 2015 předloží členské státy Komisi zprávu o stavu provádění tohoto rozhodnutí. V těchto zprávách musí členské státy zahrnout alespoň seznam příslušných orgánů pro posuzování shody operací center tísňového volání služby eCall s požadavky uvedenými v článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 305/2013, seznam a zeměpisné pokrytí center tísňového volání služby eCall, popis zkoušek shody a popis protokolů o ochraně soukromí a osobních údajů.

Článek 4

Členské státy zajistí, aby bylo možné uskutečnit volání v rámci služby eCall odkudkoli z jejich území, jestliže je k dispozici alespoň jedna veřejná mobilní síť.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 15. května 2014.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

D. KOUKOULAS


(1)  Úř. věst. C 341, 21.11.2013, s. 47.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 8. května 2014.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 305/2013 ze dne 26. listopadu 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o harmonizované poskytování interoperabilní služby eCall v celé Unii (Úř. věst. L 91, 3.4.2013, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).


Top