Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_160_R_0037_01

2011/351/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku
Protokol mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku

OJ L 160, 18.6.2011, p. 37–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/37


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 7. března 2011

o uzavření Protokolu mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku

(2011/351/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 78 odst. 2 písm. e) ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Ev ropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po zmocnění uděleném Komisi dne 27. února 2006 byla dokončena jednání se Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o protokolu o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku (dále jen „protokol“).

(2)

V souladu s rozhodnutím Rady ze dne 28. února 2008 byl protokol s výhradou jeho pozdějšího uzavření podepsán jménem Evropského společenství dne 28. února 2008.

(3)

V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 se Evropská unie stala právním nástupcem Evropského společenství.

(4)

Protokol by měl být schválen.

(5)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se tyto členské státy účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(6)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Protokol mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku a související dokumenty se schvalují jménem Evropské unie.

Znění protokolu, včetně jeho závěrečného aktu a souvisejících prohlášení, se připojují k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou uložit jménem Unie listinu o schválení podle čl. 8 odst. 1 protokolu zavazující Unii a učinit toto oznámení:

„V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 se Evropská unie stala právním nástupcem Evropského společenství a od uvedeného dne vykonává všechna jeho práva a povinnosti. Odkazy v protokolu a dohodě na „Evropské společenství“ se proto tam, kde je to vhodné, považují za odkazy na „Evropskou unii“.“

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 7. března 2011.

Za Radu

předseda

CZOMBA S.


PROTOKOL

mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

a

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE

a

LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ

(dále jen „smluvní strany“),

S OHLEDEM NA Dohodu ze dne 26. října 2004 mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku (1) (dále jen „dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem“);

VZHLEDEM K TOMU, že článek 15 uvedené dohody stanoví možnost přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem prostřednictvím protokolu;

S OHLEDEM na zeměpisnou polohu Lichtenštejnského knížectví;

S OHLEDEM na přání Lichtenštejnského knížectví být přidruženo k právním předpisům Společenství, jež zahrnují nařízení Dublin a nařízení Eurodac (dále jen „acquis Dublin/Eurodac“);

VZHLEDEM K TOMU, že dne 19. ledna 2001 uzavřelo Evropské společenství s Islandskou republikou a Norským královstvím dohodu o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku (2) založenou na Dublinské úmluvě;

VZHLEDEM K TOMU, že je žádoucí přidružit Lichtenštejnské knížectví k uplatňování, provádění a rozvoji acquis Dublin/Eurodac stejně jako Island, Norsko a Švýcarsko;

VZHLEDEM K TOMU, že by mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím měl být uzavřen protokol, který by poskytl Lichtenštejnsku práva a ukládal povinnosti podobné těm, jež byly dohodnuty mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandem a Norskem, jakož i Švýcarskem na straně druhé;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE se v souladu s Protokolem o postavení Dánska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, nevztahuje na Dánské království hlava IV Smlouvy o založení Evropského společenství ani akty přijaté na jejím základě, ale že by Švýcarské konfederaci a Lichtenštejnskému knížectví na jedné straně a Dánsku na druhé straně mělo být umožněno, aby ve svých vzájemných vztazích používaly věcná ustanovení dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem, jak je stanoveno v čl. 11 odst. 1 uvedené dohody Švýcarskem;

VZHLEDEM k tomu, že je nezbytné zajistit, aby státy, se kterými Evropská unie zřídila přidružení k provádění, uplatňování a rozvoji acquis Dublin/Eurodac, uplatňovaly toto acquis rovněž ve svých vzájemných vztazích;

VZHLEDEM k tomu, že řádné fungování acquis Dublin/Eurodac vyžaduje současné uplatňování této dohody a dohod mezi jednotlivými stranami přidruženými nebo zúčastněnými na provádění, uplatňování a rozvoji acquis Dublin/Eurodac, kterými se upravují jejich vzájemné vztahy;

VZHLEDEM K TOMU, že Lichtenštejnské knížectví musí směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (3) uplatňovat tak, jako ji uplatňují členské státy Evropské unie při zpracování údajů pro účely tohoto protokolu;

S OHLEDEM na Protokol o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (4);

S OHLEDEM NA provázanost mezi acquis Společenství o stanovení kritérií a mechanismů určení členského státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států a o vytvoření systému Eurodac a schengenským acquis;

VZHLEDEM K TOMU, že tato provázanost vyžaduje současné uplatňování schengenského acquis a acquis Společenství o stanovení kritérií a mechanismů určení členského státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států a o vytvoření systému Eurodac,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

1.   V souladu s článkem 15 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států Společenství nebo ve Švýcarsku (dále jen „dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem“) přistupuje Lichtenštejnské knížectví (dále jen „Lichtenštejnsko“) k uvedené dohodě za podmínek stanovených tímto protokolem.

2.   Tento protokol zakládá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souladu s dále stanovenými pravidly a postupy.

Článek 2

1.   Lichtenštejnsko provádí

nařízení Dublin (5),

nařízení Eurodac (6),

prováděcí nařízení k nařízení Eurodac (7),

prováděcí nařízení k nařízení Dublin (8)

a používá je ve svých vztazích s členskými státy Evropské unie a se Švýcarskem.

2.   Aniž je dotčen článek 5, Lichtenštejnsko rovněž přijímá, provádí a uplatňuje akty a opatření přijaté Evropským společenstvím, jimiž se mění nebo rozvíjejí předpisy uvedené v odstavci 1, a rozhodnutí přijatá postupy stanovenými v těchto předpisech.

3.   Pro účely odstavců 1 a 2 se má za to, že odkazy na „členské státy“ v předpisech uvedených v odstavci 1 zahrnují i Lichtenštejnsko.

Článek 3

Práva a povinnosti uvedené v článku 2, čl. 3 odst. 1 až 4, článcích 5 až 7, čl. 8 odst. 1 druhém pododstavci a odst. 2 a článcích 9 až 11 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem se obdobně použijí na Lichtenštejnsko.

Článek 4

Zástupce vlády Lichtenštejnska se stává členem smíšeného výboru zřízeného článkem 3 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem.

Úřad předsedy smíšeného výboru zastává střídavě během období šesti měsíců zástupce Komise Evropských společenství (dále jen „Komise“) a zástupce vlády Lichtenštejnska nebo Švýcarska.

Článek 5

1.   S výhradou odstavce 2, pokud Rada Evropské unie (dále jen „Rada“) přijímá akty nebo opatření měnící nebo doplňující předpisy uvedené v článku 1 a pokud jsou akty nebo opatření přijímány postupy stanovených těmito předpisy, uplatňují tyto akty nebo opatření členské státy a Lichtenštejnsko souběžně, není-li výslovně stanoveno jinak.

2.   Komise neprodleně oznámí Lichtenštejnsku přijetí aktů nebo opatření uvedených v odstavci 1. Lichtenštejnsko se vysloví o přijetí jejich obsahu a o jejich provedení ve svém vnitrostátním právním řádu. Toto rozhodnutí oznámí Komisi ve lhůtě třiceti dní po přijetí dotyčných aktů nebo opatření.

3.   Pokud se obsah zmíněných aktů nebo opatření může stát pro Lichtenštejnsko závazným až po splnění jeho ústavních požadavků, uvědomí o tom Lichtenštejnsko Komisi ve svém oznámení. Lichtenštejnsko neprodleně písemně uvědomí Komisi o splnění všech ústavních požadavků. Není-li požadováno referendum, provede oznámení do třiceti dnů od uplynutí lhůty k provedení referenda. Je-li požadováno referendum, má Lichtenštejnsko k učinění oznámení lhůtu nejvýše osmnácti měsíců od oznámení Komise. Od stanoveného dne vstupu v platnost aktu nebo opatření pro Lichtenštejnsko a do oznámení splnění ústavních požadavků Lichtenštejnsko prozatímně uplatňuje, je-li to možné, obsah dotyčného aktu nebo opatření.

4.   Nemůže-li Lichtenštejnsko prozatímně uplatňovat dotyčný akt nebo opatření a tento stav působí obtíže narušením fungování spolupráce v oblasti Dublin/Eurodac, prozkoumá situaci smíšený výbor. Evropské společenství může vůči Lichtenštejnsku přijmout přiměřená a nezbytná opatření k zajištění řádného fungování spolupráce v oblasti Dublin/ Eurodac.

5.   Přijetí aktů a opatření uvedených v odstavci 1 Lichtenštejnskem zakládá práva a povinnosti mezi Lichtenštejnskem, Švýcarskem a členskými státy Evropské unie.

6.   Tento protokol se pozastaví v případě, že

a)

Lichtenštejnsko oznámí rozhodnutí nepřijmout obsah aktu nebo opatření uvedeného v odstavci 1, pro nějž byly použity postupy stanovené v této dohodě; nebo

b)

Lichtenštejnsko neučiní oznámení ve lhůtě třiceti dní stanovené v odstavci 2; nebo

c)

Lichtenštejnsko neučiní oznámení do třiceti dnů po uplynutí lhůty pro referendum nebo v případě referenda po uplynutí lhůty osmnácti měsíců stanovené v odstavci 3 nebo neuplatňuje prozatímně akt nebo opatření podle stejného odstavce ode dne stanoveného pro vstup aktu nebo opatření v platnost.

7.   Smíšený výbor přezkoumá otázku, která způsobila pozastavení, a pokusí se do devadesáti dnů vyřešit příčinu, která zabránila přijetí nebo ratifikaci. Po prostudování všech dalších možností k zachování řádného fungování tohoto protokolu, včetně možnosti oznámit rovnocennost právních předpisů smluvních stran, může jednomyslně rozhodnout o obnovení tohoto protokolu. Pokud je protokol pozastavený i po devadesáti dnech, má se za to, že byl ukončen.

Článek 6

Pokud jde o správní a provozní náklady související se zřízením a provozem ústřední jednotky Eurodac, poskytuje Lichtenštejnsko do souhrnného rozpočtu Evropské unie příspěvek ve výši 0,071 % počáteční referenční částky 11 675 000 EUR a od rozpočtového roku 2004 roční příspěvek ve výši 0,071 % odpovídajících rozpočtových položek pro daný rozpočtový rok.

Článek 7

Tímto protokolem nejsou dotčeny dohody mezi Lichtenštejnskem a Švýcarskem, pokud jsou slučitelné s tímto protokolem. Pokud tyto dohody s tímto protokolem slučitelné nejsou, má přednost tento protokol.

Článek 8

1.   Tento protokol podléhá schválení nebo ratifikaci smluvními stranami. Listiny o ratifikaci nebo schválení budou uloženy u generálního tajemníka Rady, který vykonává funkci depozitáře.

2.   Tento protokol vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po oznámení, jímž depozitář informuje smluvní strany o uložení poslední listiny o ratifikaci nebo schválení.

3.   Články 1, 4 a čl. 5 odst. 2 první věta tohoto protokolu a práva a povinnosti uvedené v článku 2, čl. 3 odst. 1 až 4 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem se ode dne podpisu tohoto protokolu prozatímně vztahují na Lichtenštejnsko.

Článek 9

Pokud jde o akty nebo opatření přijaté po podpisu tohoto protokolu, ale před jeho vstupem v platnost, počíná běh třicetidenní lhůty uvedené v čl. 5 odst. 2 poslední větě dnem vstupu tohoto protokolu v platnost.

Článek 10

1.   Tento protokol se použije jen tehdy, jsou-li rovněž prováděny dohody uvedené v článku 11 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem, jež má Lichtenštejnsko uzavřít.

2.   Kromě toho se tento protokol použije jen tehdy, je-li rovněž prováděn Protokol mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

Článek 11

1.   Protokol může být vypovězen kteroukoli smluvní stranou. Výpověď se oznámí depozitáři a nabývá účinku šest měsíců od oznámení.

2.   V případě výpovědi tohoto protokolu nebo dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem ze strany Švýcarska nebo v případě ukončení dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem, pokud jde o Švýcarsko, zůstává dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem a tento protokol v platnosti pro vztahy mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Lichtenštejnskem na straně druhé.

3.   Tento protokol se považuje za ukončený, jestliže Lichtenštejnsko ukončí některou z dohod uvedených v článku 11 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem, jež byly Lichtenštejnskem uzavřeny, nebo jestliže ukončí protokol uvedený v čl. 10 odst. 2.

Článek 12

Tento protokol je sepsán ve trojím vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k tomuto protokolu své podpisy.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(2)  Úř. věst. L 93, 3.4.2001, s. 38.

(3)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  Viz strana 3 v tomto čísle Úředního věstníku.

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států (Úř. věst. L 50, 25.2.2003, s. 1).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 1560/2003 ze dne 2. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států (Úř. věst. L 222, 5.9.2003, s. 3).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 ze dne 11. prosince 2000 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy (Úř. věst. L 316, 15.12.2000, s. 1).

(8)  Nařízení Rady (ES) č. 407/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2725/2000 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 1).


ZÁVĚREČNÝ AKT

Zplnomocnění zástupci

EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

a

ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE

a

LICHTENŠTEJNSKÉHO KNÍŽECTVÍ

(dále jen „smluvní strany“),

kteří se sešli v Bruselu dne dvacátého osmého února roku 2008 k podpisu Protokolu mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, přijali protokol.

Zplnomocnění zástupci smluvních stran berou na vědomí dále uvedená prohlášení připojená k tomuto závěrečnému aktu:

společné prohlášení smluvních stran o úzkém dialogu,

prohlášení Lichtenštejnska k čl. 5 odst. 3,

společné prohlášení o společných zasedáních smíšených výborů.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN O ÚZKÉM DIALOGU

Smluvní strany zdůrazňují význam úzkého a konstruktivního dialogu mezi všemi stranami, které se podílejí na provádění předpisů uvedených v čl. 2 odst. 1 tohoto protokolu.

V souladu s čl. 3 odst. 1 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem vyzve Komise na zasedáních smíšeného výboru, které mají za cíl výměnu názorů se Švýcarskem, odborníky z členských států k vyslechnutí odborníků z Lichtenštejnska ve všech záležitostech, jimiž se zabývá dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem.

Smluvní stany berou na vědomí, že členské státy jsou ochotny přijmout toto pozvání a účastnit se těchto zasedání, na nichž se bude s Lichtenštejnskem jednat o všech záležitostech, jimiž se zabývá dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem.

PROHLÁŠENÍ LICHTENŠTEJNSKA K ČL. 5 ODST. 3

(lhůta k přijetí dalšího vývoje Dublin/Eurodac)

Maximální lhůta osmnácti měsíců stanovená v čl. 5 odst. 3 zahrnuje jak schválení, tak i provedení aktu nebo opatření. Zahrnuje tyto fáze:

přípravnou fázi,

parlamentní jednání,

třicetidenní lhůtu pro referendum,

případné referendum (uspořádání a hlasování),

souhlas vládnoucího knížete.

Vláda Lichtenštejnského knížectví neprodleně oznámí Radě a Komisi dokončení každé z těchto fází.

Lichtenštejnská vláda se zavazuje využít veškeré dostupné prostředky k co nejrychlejšímu dokončení výše uvedených fází.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLEČNÝCH ZASEDÁNÍCH SMÍŠENÝCH VÝBORŮ

Delegace Evropské komise,

delegace zastupující vlády Islandské republiky a Norského království,

delegace zastupující vládu Švýcarské konfederace,

delegace zastupující vládu Lichtenštejnského knížectví,

berou na vědomí, že Lichtenštejnsko přistupuje do smíšeného výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku prostřednictvím protokolu k této dohodě.

Rozhodly se společně pořádat schůze smíšených výborů zřízených Dohodou mezi Evropským společenstvím a Islandem a Norskem o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku na jedné straně a Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo Švýcarsku, doplněnou protokolem o přistoupení Lichtenštejnska, na straně druhé.

Shledávají, že společné konání těchto schůzí vyžaduje pragmatické ujednání o předsedání těmto schůzím, když má toto předsednictví být vykonáváno přidruženými státy podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo Švýcarsku, doplněné protokolem o přistoupení Lichtenštejnska, nebo Dohody mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku.

Berou na vědomí přání přidružených států postoupit podle potřeby výkon svého předsednictví a rotovat je mezi sebou v abecedním pořadí podle názvu ode dne vstupu Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, doplněné protokolem o přistoupení Lichtenštejnska, v platnost.


Top