EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_265_R_0024_01

2009/741/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2005 o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ázerbájdžánskou republikou o některých aspektech leteckých služeb
Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Ázerbájdžánské republiky o některých aspektech leteckých služeb

OJ L 265, 9.10.2009, p. 24–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 265/24


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. listopadu 2005

o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ázerbájdžánskou republikou o některých aspektech leteckých služeb

(2009/741/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 5. června 2003 zmocnila Komisi, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou Společenství.

(2)

Komise sjednala jménem Společenství dohodu s Ázerbájdžánskou republikou o některých aspektech leteckých služeb v souladu s mechanismy a směrnicemi obsaženými v příloze rozhodnutí Rady, kterým se Komise zmocňuje, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou Společenství.

(3)

Uvedená dohoda sjednaná Komisí by měla být podepsána a prozatímně prováděna s výhradou možného pozdějšího uzavření,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Podpis Dohody mezi Evropským společenstvím a Ázerbájdžánskou republikou o některých aspektech leteckých služeb se schvaluje jménem Společenství s výhradou rozhodnutí Rady o uzavření uvedené dohody.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu či osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Společenství s výhradou jejího uzavření.

Článek 3

Než dohoda vstoupí v platnost, je prováděna prozatímně od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení postupů nutných pro tento účel.

Článek 4

Předseda Rady je oprávněn učinit oznámení stanovené v čl. 8 odst. 2 dohody.

V Bruselu dne 8. listopadu 2005.

Za Radu

předseda

G. BROWN


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a vládou Ázerbájdžánské republiky o některých aspektech leteckých služeb

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

na jedné straně a

VLÁDA ÁZERBÁJDŽÁNSKÉ REPUBLIKY,

na straně druhé

(dále jen „strany“),

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že mezi několika členskými státy Evropského společenství a Ázerbájdžánskou republikou byly uzavřeny dvoustranné dohody o leteckých službách, které obsahují ustanovení, jež jsou v rozporu s právem Společenství;

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že Evropské společenství má výlučnou pravomoc ohledně řady aspektů, které mohou být obsaženy ve dvoustranných dohodách o leteckých službách uzavřených mezi členskými státy Evropského společenství a třetími zeměmi;

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že podle práva Evropského společenství mají letečtí dopravci Společenství usazení v členském státě právo na nediskriminační přístup na letecké trasy mezi členskými státy Evropského společenství a třetími zeměmi;

S OHLEDEM na dohody mezi Evropským společenstvím a některými třetími zeměmi, podle nichž mají státní příslušníci těchto třetích zemí možnost nabýt vlastnictví leteckých dopravců, kterým byla udělena licence v souladu s právem Evropského společenství;

UZNÁVAJÍCE, že ustanovení dvoustranných dohod o leteckých službách mezi členskými státy Evropského společenství a Ázerbájdžánskou republikou, která jsou v rozporu s právem Evropského společenství, musí být plně uvedena do souladu s tímto právem, aby se vytvořil řádný právní základ pro letecké služby mezi Evropským společenstvím a Ázerbájdžánskou republikou a aby se zachovala nepřetržitost těchto leteckých služeb;

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že ustanovení dvoustranných dohod o leteckých službách mezi členskými státy Evropského společenství a Ázerbájdžánskou republikou, která nejsou v rozporu s právem Evropského společenství, není třeba měnit ani nahrazovat;

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že záměrem Evropského společenství v rámci těchto jednání není zvýšit celkový objem letecké dopravy mezi Evropským společenstvím a Ázerbájdžánskou republikou, ovlivnit rovnováhu mezi leteckými dopravci Společenství a leteckými dopravci Ázerbájdžánské republiky, ani vyjednávat o změnách ustanovení stávajících dvoustranných dohod o leteckých službách, která se týkají přepravních práv,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Obecná ustanovení

1.   Pro účely této dohody se „členskými státy“ rozumějí členské státy Evropského společenství.

2.   Ve všech dohodách uvedených v příloze I se odkazy na státní příslušníky členského státu, který je stranou dané dohody, považují za odkazy na státní příslušníky členských států Evropského společenství.

3.   Ve všech dohodách uvedených v příloze I se odkazy na letecké dopravce nebo letecké společnosti členského státu, který je stranou dané dohody, považují za odkazy na letecké dopravce nebo letecké společnosti určené daným členským státem.

Článek 2

Určení členským státem

1.   Odstavce 2 a 3 tohoto článku mají přednost před odpovídajícími ustanoveními článků uvedených v písmenech a) a b) přílohy II týkajícími se určení leteckého dopravce příslušným členským státem, jeho oprávnění a povolení udělených Ázerbájdžánskou republikou a zamítnutí, zrušení, dočasného odnětí nebo omezení oprávnění nebo povolení leteckého dopravce.

2.   Po obdržení označení členským státem udělí Ázerbájdžánská republika odpovídající oprávnění a povolení s minimálním procesním zpožděním za předpokladu, že:

i)

letecký dopravce je usazen podle Smlouvy o založení Evropského společenství na území označujícího členského státu a má platnou provozní licenci v souladu s právem Evropského společenství,

ii)

členský stát odpovědný za vydání jeho osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC) vykonává a udržuje účinnou regulativní kontrolu leteckého dopravce a v označení je zřetelně určen příslušný letecký úřad a

iii)

letecký dopravce je a zůstává být vlastněn přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnictví členskými státy nebo státními příslušníky členských států nebo jinými státy uvedenými v příloze III nebo státními příslušníky těchto jiných států a je stále fakticky kontrolován těmito státy nebo státními příslušníky.

3.   Ázerbájdžánská republika může zamítnout, zrušit, dočasně odejmout anebo omezit oprávnění nebo povolení leteckého dopravce označeného členským státem v případech, kdy:

i)

letecký dopravce není usazen podle Smlouvy o založení Evropského společenství na území označujícího členského státu nebo nemá platnou provozní licenci v souladu s právem Evropského společenství,

ii)

členský stát odpovědný za vydání osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC) leteckému dopravci nad ním nevykonává nebo neudržuje účinnou regulativní kontrolu nebo v určení není zřetelně označen příslušný letecký úřad nebo

iii)

letecký dopravce není vlastněn přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnického podílu nebo skutečně kontrolován členskými státy nebo státními příslušníky členských států nebo jinými státy uvedenými v příloze III nebo státními příslušníky těchto jiných států.

Při výkonu svého práva podle tohoto odstavce nediskriminuje Ázerbájdžánská republika letecké dopravce Společenství z důvodu státní příslušnosti.

Článek 3

Práva v souvislosti s regulativní kontrolou

1.   Odstavec 2 tohoto článku doplňuje články uvedené v písmenu c) přílohy II.

2.   Pokud členský stát určil leteckého dopravce, nad nimž regulativní kontrolu vykonává a udržuje jiný členský stát, uplatňují se práva Ázerbájdžánské republiky podle bezpečnostních ustanovení dohody mezi členským státem, který určil leteckého dopravce, a Ázerbájdžánskou republikou rovněž na přijímání, vykonávání nebo udržování bezpečnostních standardů tímto jiným členským státem a na oprávnění k provozu tohoto leteckého dopravce.

Článek 4

Zdanění leteckých pohonných hmot

1.   Odstavec 2 tohoto článku doplňuje odpovídající ustanovení článků uvedených v písmenu d) přílohy II.

2.   Bez ohledu na ustanovení, která stanoví jinak, nebrání dohody uvedené v písmenu d) přílohy II členskému státu v uložení nediskriminačních daní, dávek, cel či různých poplatků na pohonné hmoty dodané na jeho území pro použití v letadle určeného leteckého dopravce Ázerbájdžánské republiky, který poskytuje služby mezi místem na území tohoto členského státu a jiným místem na území tohoto členského státu nebo na území jiného členského státu.

3.   Bez ohledu na ustanovení, která stanoví jinak, nebrání dohody uvedené v písmenu d) přílohy II Ázerbájdžánské republice v uložení nediskriminačních daní, dávek, cel či různých poplatků na pohonné hmoty dodané na jejím území pro použití v letadle určeného leteckého dopravce členského státu, který poskytuje služby mezi místem na území Ázerbájdžánské republiky a jiným místem na území Ázerbájdžánské republiky.

Článek 5

Tarify za přepravu v rámci Evropského společenství

1.   Odstavec 2 tohoto článku doplňuje články uvedené v písmenu e) přílohy II.

2.   Tarify za přepravu uskutečněnou zcela v rámci Evropského společenství, které jsou podle některé z dohod uvedených v příloze I a obsahujících ustanovení uvedené v písmenu e) přílohy II účtovány leteckým dopravcem nebo leteckými dopravci určenými Ázerbájdžánskou republikou, podléhají právu Evropského společenství.

Článek 6

Přílohy této dohody

Přílohy této dohody tvoří její nedílnou součást.

Článek 7

Revize nebo změna

Strany mohou po vzájemné dohodě tuto dohodu kdykoliv revidovat nebo změnit.

Článek 8

Vstup v platnost a prozatímní provádění

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost, jakmile si strany navzájem písemně oznámí, že byly dokončeny jejich vnitřní postupy nezbytné pro vstup dohody v platnost.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 strany souhlasí s prozatímním prováděním této dohody od prvního dne prvního měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení postupů nezbytných pro tento účel.

3.   Dohody a jiná ujednání mezi členskými státy a Ázerbájdžánskou republikou, které ke dni podpisu této dohody ještě nevstoupily v platnost ani nejsou prozatímně prováděny, jsou uvedeny v písmenu b) přílohy I. Tato dohoda se vztahuje na všechny tyto dohody a ujednání od jejich vstupu v platnost nebo od okamžiku jejich prozatímního provádění.

Článek 9

Ukončení platnosti

1.   V případě, že dojde k ukončení platnosti některé dohody uvedené v příloze I, pozbývají současně platnosti všechna ustanovení této dohody, která se týkají příslušné dohody uvedené v příloze I.

2.   V případě, že dojde k ukončení platnosti všech dohod uvedených v příloze I, pozbývá současně platnosti tato dohoda.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

Ve Štrasburku dne 7. července 2009 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a ázerbájdžánském.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За правителството на Република Азербайджан

Por el Gobierno de la República de Azerbaiyán

Za vládu Ázerbájdžánskou republiky

For Republikken Aserbajdsjans regering

Für die Regierung der Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν

For the Government of the Republic of Azerbaijan

Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan

Per il governo della Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas valdības vārdā

Azerbaidžano Vyriausybės Respublikos vardu

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Ażerbajġan

Voor de regering van de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Rządu Republiki Azerbejdżańskiej

Pelo Governo da República do Azerbaijão

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan

Za vládu Azerbajdžanskej republiky

Za vlado Azerbajdžanske republike

Azerbaidžanin tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Azerbajdzjans regering

Image

Image

PŘÍLOHA I

Seznam dohod uvedených v článku 1 této dohody

a)

Dohody o leteckých službách mezi vládou Ázerbájdžánské republiky a členskými státy Evropského společenství, které jsou ke dni podpisu této dohody uzavřeny, podepsány nebo prozatímně prováděny:

Dohoda mezi vládou Rakouska a vládou Ázerbájdžánské republiky o leteckých službách, podepsaná ve Vídni dne 4. července 2000 (v příloze II jen „dohoda Ázerbájdžán – Rakousko“),

Dohoda mezi vládou Belgického království a vládou Ázerbájdžánské republiky o leteckých službách, podepsaná v Baku dne 13. dubna 1998 (v příloze II jen „dohoda Ázerbájdžán – Belgie“),

Dohoda mezi vládou Bulharské republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o leteckých službách mezi územími těchto států a mimo tato území, podepsaná v Sofii dne 29. června 1995 (v příloze II jen „dohoda Ázerbájdžán – Bulharsko“,

Dohoda mezi vládou Dánského království a vládou Ázerbájdžánské republiky o leteckých službách, parafovaná v Kodani dne 27. dubna 2000 (v příloze II jen „dohoda Ázerbájdžán – Dánsko“),

naposledy pozměněná výměnou dopisů dne 1. března 2004 a dne 17. prosince 2004,

Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou Ázerbájdžánské republiky, podepsaná v Baku dne 28. července 1995 (v příloze II jen „dohoda Ázerbájdžán – Německo“),

naposledy pozměněná Protokolem, kterým se opravuje a doplňuje Dohoda o letecké dopravě ze dne 28. července 1995 mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou Ázerbájdžánské republiky, podepsaným v Baku dne 29. června 1998,

Dohoda mezi vládou Francouzské republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o leteckých službách, podepsaná v Paříži dne 19. června 1997 (v příloze II jen „dohoda Ázerbájdžán – Francie“),

Dohoda mezi vládou Řecké republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o leteckých službách, parafovaná v Aténách dne 5. a 6. června 1995 (v příloze II jen „dohoda Ázerbájdžán – Řecko“),

Dohoda mezi vládou Italské republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o leteckých službách, podepsaná v Římě dne 25. září 1997 (v příloze II jen „dohoda Ázerbájdžán – Itálie“),

Dohoda mezi vládou Lucemburského velkovévodství a vládou Ázerbájdžánské republiky o leteckých službách, parafovaná v Baku dne 3. července 2001 (v příloze II jen „dohoda Ázerbájdžán – Lucembursko“),

Dohoda mezi Nizozemským královstvím a Ázerbájdžánskou republikou o leteckých službách, podepsaná v Baku dne 11. července 1996 (v příloze II jen „dohoda Ázerbájdžán – Nizozemsko“),

Dohoda mezi vládou Polské republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o civilní letecké dopravě, podepsaná ve Varšavě dne 26. srpna 1997 (v příloze II jen „dohoda Ázerbájdžán – Polsko“),

Dohoda mezi vládou Rumunska a vládou Ázerbájdžánské republiky o leteckých službách, podepsaná v Baku dne 27. března 1996 (v příloze II jen „dohoda Ázerbájdžán – Rumunsko“),

Dohoda mezi vládou Slovenské republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o leteckých službách, parafovaná v Baku dne 27. října 2000 (v příloze II jen „dohoda Ázerbájdžán – Slovensko“),

Dohoda mezi Španělským královstvím a Ázerbájdžánskou republikou o leteckých službách, parafovaná v Madridu dne 18. listopadu 2004 (v příloze II jen „dohoda Ázerbájdžán – Španělsko“),

Dohoda mezi vládou Švédského království a vládou Ázerbájdžánské republiky o leteckých službách, parafovaná v Kodani dne 27. dubna 2000 (v příloze II jen „dohoda Ázerbájdžán – Švédsko“),

naposledy pozměněná výměnou dopisů dne 1. března 2004 a dne 17. prosince 2004,

Dohoda mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vládou Ázerbájdžánské republiky o leteckých službách, podepsaná v Londýně dne 23. února 1994 (v příloze II jen „dohoda Ázerbájdžán – Spojené království“),

pozměněná výměnou nót v Baku dne 20. června 1996 a 23. prosince 1996,

naposledy pozměněná memorandem o porozumění podepsaným v Baku ve dnech 3. a 4. července 2000.

b)

Dohody a jiná ujednání o leteckých službách parafované nebo podepsané Ázerbájdžánskou republikou a členskými státy Evropského společenství, které ke dni podpisu této dohody ještě nevstoupily v platnost ani nejsou prozatímně prováděny:

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o letecké dopravě, parafovaná v Praze dne 3. prosince 1998 (v příloze II jen „dohoda Ázerbájdžán – Česká republika“),

Dohoda mezi vládou Ázerbájdžánské republiky a vládou Estonské republiky o leteckých službách, parafovaná v Talinu dne 8. listopadu 2002 (v příloze II jen „dohoda Ázerbájdžán – Estonsko“),

Dohoda mezi vládou Finské republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o leteckých službách, parafovaná v Baku dne 29. září 2000 (v příloze II jen „dohoda Ázerbájdžán – Finsko“).

PŘÍLOHA II

Seznam článků dohod uvedených v příloze I, na které se odkazuje v článcích 2 až 5 této dohody

a)

Určení členským státem:

čl. 3 odst. 5 dohody Ázerbájdžán – Rakousko,

čl. 3 odst. 5 dohody Ázerbájdžán – Bulharsko,

čl. 3 odst. 4 dohody Ázerbájdžán – Česká republika,

čl. 3 odst. 4 dohody Ázerbájdžán – Dánsko,

čl. 3 odst. 4 dohody Ázerbájdžán – Estonsko,

čl. 3 odst. 4 dohody Ázerbájdžán – Německo,

čl. 3 odst. 4 dohody Ázerbájdžán – Řecko,

čl. 4 odst. 3 dohody Ázerbájdžán – Francie,

čl. 4 odst. 4 dohody Ázerbájdžán – Itálie,

čl. 3 odst. 4 dohody Ázerbájdžán – Lucembursko,

čl. 3 odst. 4 dohody Ázerbájdžán – Nizozemsko,

čl. 3 odst. 4 dohody Ázerbájdžán – Polsko,

čl. 3 odst. 4 dohody Ázerbájdžán – Rumunsko,

čl. 4 odst. 4 dohody Ázerbájdžán – Slovensko,

čl. 3 odst. 4 dohody Ázerbájdžán – Švédsko,

čl. 4 odst. 4 dohody Ázerbájdžán – Spojené království.

b)

Zamítnutí, zrušení, dočasné odnětí anebo omezení oprávnění nebo povolení:

čl. 4 odst. 1 písm. a) dohody Ázerbájdžán – Rakousko,

čl. 5 odst. 1 písm. d) dohody Ázerbájdžán – Belgie,

čl. 4 odst. 1 písm. a) dohody Ázerbájdžán – Bulharsko,

čl. 4 odst. 1 písm. b) dohody Ázerbájdžán – Česká republika,

čl. 4 odst. 1 písm. a) dohody Ázerbájdžán – Dánsko,

čl. 4 odst. 1 písm. a) dohody Ázerbájdžán – Estonsko,

čl. 4 odst. 1 písm. b) dohody Ázerbájdžán – Řecko,

čl. 5 odst. 1 dohody Ázerbájdžán – Francie,

čl. 5 odst. 1 písm. a) dohody Ázerbájdžán – Finsko,

čl. 5 odst. 1 písm. a) dohody Ázerbájdžán – Itálie,

čl. 4 odst. 1 písm. a) dohody Ázerbájdžán – Lucembursko,

čl. 4 odst. 1 písm. c) dohody Ázerbájdžán – Nizozemsko,

čl. 4 odst. 1 písm. a) dohody Ázerbájdžán – Polsko,

čl. 4 odst. 1 písm. a) dohody Ázerbájdžán – Rumunsko,

čl. 5 odst. 1 písm. a) dohody Ázerbájdžán – Slovensko,

čl. 4 odst. 1 písm. a) dohody Ázerbájdžán – Švédsko,

čl. 5 odst. 1 písm. a) dohody Ázerbájdžán – Spojené království.

c)

Regulativní kontrola:

článek 6 dohody Ázerbájdžán – Rakousko,

článek 7 dohody Ázerbájdžán – Belgie,

článek 7 dohody Ázerbájdžán – Česká republika,

článek 14 dohody Ázerbájdžán – Dánsko,

článek 15 dohody Ázerbájdžán – Estonsko,

článek 11a dohody Ázerbájdžán – Německo,

článek 6 dohody Ázerbájdžán – Řecko,

článek 8 dohody Ázerbájdžán – Francie,

článek 13 dohody Ázerbájdžán – Finsko,

článek 10 dohody Ázerbájdžán – Itálie,

článek 6 dohody Ázerbájdžán – Lucembursko,

článek 13 dohody Ázerbájdžán – Nizozemsko,

článek 10 dohody Ázerbájdžán – Slovensko,

článek 14 dohoda Ázerbájdžán – Švédsko.

d)

Zdanění leteckých pohonných hmot:

článek 7 dohody Ázerbájdžán – Rakousko,

článek 10 dohody Ázerbájdžán – Belgie,

článek 7 dohoda Ázerbájdžán – Bulharsko,

článek 8 dohody Ázerbájdžán – Česká republika,

článek 6 dohody Ázerbájdžán – Dánsko,

článek 7 dohody Ázerbájdžán – Estonsko,

článek 6 dohody Ázerbájdžán – Německo,

článek 9 dohody Ázerbájdžán – Řecko,

článek 11 dohody Ázerbájdžán – Francie,

článek 6 dohody Ázerbájdžán – Finsko,

článek 6 dohody Ázerbájdžán – Itálie,

článek 8 dohody Ázerbájdžán – Lucembursko,

článek 9 dohody Ázerbájdžán – Nizozemsko,

článek 6 dohody Ázerbájdžán – Polsko,

článek 9 dohody Ázerbájdžán – Rumunsko,

článek 5 dohody Ázerbájdžán – Španělsko,

článek 9 dohody Ázerbájdžán – Slovensko,

článek 6 dohody Ázerbájdžán – Švédsko,

článek 8 dohody Ázerbájdžán – Spojené království.

e)

Tarify za přepravu v rámci Evropského společenství:

článek 11 dohody Ázerbájdžán – Rakousko,

článek 13 dohody Ázerbájdžán – Belgie,

článek 9 dohody Ázerbájdžán – Bulharsko,

článek 12 dohody Ázerbájdžán – Česká republika,

článek 10 dohody Ázerbájdžán – Dánsko,

článek 13 dohody Ázerbájdžán – Estonsko,

článek 10 dohody Ázerbájdžán – Německo,

článek 12 dohody Ázerbájdžán – Řecko,

článek 17 dohody Ázerbájdžán – Francie,

článek 10 dohody Ázerbájdžán – Finsko,

článek 8 dohody Ázerbájdžán – Itálie,

článek 10 dohody Ázerbájdžán – Lucembursko,

článek 5 dohody Ázerbájdžán – Nizozemsko,

článek 10 dohody Ázerbájdžán – Polsko,

článek 8 dohody Ázerbájdžán – Rumunsko,

článek 8 dohody Ázerbájdžán – Slovensko,

článek 10 dohody Ázerbájdžán – Švédsko,

článek 7 dohody Ázerbájdžán – Spojené království.

PŘÍLOHA III

Seznam jiných států uvedených v článku 2 této dohody

a)

Islandská republika (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru);

b)

Lichtenštejnské knížectví (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru);

c)

Norské království (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru);

d)

Švýcarská konfederace (v rámci dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě).


Top