Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_169_R_0023_01

2009/481/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 6. dubna 2009 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

OJ L 169, 30.6.2009, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 169/23


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 6. dubna 2009

o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

(2009/481/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 bod 2 písm. b) podbod i) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1932/2006 (1) změnilo nařízení (ES) č. 539/2001 (2), kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic Evropské unie vízum („negativní seznam“), jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni („pozitivní seznam“), mimo jiné převedením Bahamského společenství (dále jen „Bahamy“) z negativního seznamu do pozitivního. Nařízení (ES) č. 1932/2006 dále stanoví, že se osvobození od vízové povinnosti použije ode dne vstupu v platnost dohody o osvobození od vízové povinnosti, která bude uzavřena mezi Evropským společenstvím a Bahamami.

(2)

Rozhodnutím ze dne 5. června 2008 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání o dohodě mezi Evropským společenstvím a Bahamami o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty.

(3)

Jednání o dohodě byla zahájena dne 4. července 2008 a dokončena dne 16. října 2008.

(4)

Dohoda parafovaná v Bruselu dne 19. listopadu 2008 by měla být podepsána a připojená prohlášení schválena. Dohoda by měla být až do dokončení postupů směřujících k formálnímu uzavření uplatňována prozatímně.

(5)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se tyto členské státy neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Podpis Dohody mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (dále jen „dohoda“) se schvaluje jménem Společenství s výhradou jejího uzavření.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Prohlášení připojená k dohodě se schvalují jménem Společenství.

Článek 3

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Společenství s výhradou jejího uzavření.

Článek 4

Dohoda se uplatňuje prozatímně ode dne podpisu (3) do dokončení postupů směřujících k formálnímu uzavření.

V Lucemburku dne 6. dubna 2009.

Za Radu

předseda

J. POSPÍŠIL


(1)  Úř. věst. L 405, 30.12.2006, s. 23.

(2)  Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 1.

(3)  Den podpisu dohody zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“, a

BAHAMSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Bahamy“,

společně dále jen „smluvní strany“,

S CÍLEM dále rozvíjet přátelské vztahy mezi smluvními stranami a přejíce si usnadnit cestování tím, že svým občanům zajistí bezvízový vstup a krátkodobý pobyt,

S OHLEDEM NA nařízení Rady (ES) č. 1932/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (1), mimo jiné převedením šesti zemí včetně Baham do seznamu třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou v případě krátkodobých pobytů osvobozeni od vízové povinnosti v členských státech Evropské unie,

MAJÍCE NA PAMĚTI, že podle článku 2 nařízení (ES) č. 1932/2006 se osvobození od vízové povinnosti pro státní příslušníky těchto šesti zemí bude uplatňovat ode dne, kdy vstoupí v platnost dohoda o osvobození od vízové povinnosti, kterou Evropské společenství uzavře s dotyčnou třetí zemí,

UZNÁVAJÍCE, že občané některých členských států jsou osvobozeni od vízové povinnosti při cestách na Bahamy v délce nepřekračující tři měsíce nebo osm měsíců, zatímco občané jiných členských států podléhají vízové povinnosti,

PŘEJÍCE SI zaručit dodržování zásady rovného zacházení pro všechny občany Evropské unie,

BEROUCE V ÚVAHU, že na osoby cestující za účelem výkonu výdělečné činnosti se během jejich krátkodobého pobytu tato dohoda nevztahuje, a proto se na tuto kategorii osob nadále vztahují příslušná pravidla Společenství, vnitrostátní právo členských států a vnitrostátní právo Baham v oblasti vízové povinnosti nebo osvobození od ní a v oblasti přístupu k zaměstnání,

BEROUCE V ÚVAHU Protokol o postavení Spojeného království a Irska a Protokol o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a potvrzujíce, že se ustanovení této dohody nevztahují na Spojené království a Irsko,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel

Na základě této dohody mohou občané Evropské unie a občané Baham pobývat při cestách na území druhé smluvní strany bez víza po dobu až tří měsíců během šestiměsíčního období.

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„členským státem“ kterýkoli členský stát Evropské unie, s výjimkou Spojeného království a Irska;

b)

„občanem Evropské unie“ státní příslušník členského státu ve smyslu písmene a);

c)

„občanem Baham“ osoba, která má bahamské státní občanství;

d)

„schengenským prostorem“ prostor bez vnitřních hranic zahrnující území členských států ve smyslu písmene a) uplatňujících schengenské acquis v plném rozsahu.

Článek 3

Oblast působnosti

1.   Občané Evropské unie, kteří jsou držiteli platných cestovních, diplomatických, služebních nebo úředních pasů vydaných členským státem, smějí vstupovat na území Baham a pobývat na něm bez víza po dobu stanovenou v čl. 4 odst. 1.

Občané Baham, kteří jsou držiteli platných cestovních, diplomatických, služebních nebo úředních pasů vydaných Bahamami, smějí vstupovat na území členských států a pobývat na něm bez víza po dobu stanovenou v čl. 4 odst. 2.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na osoby cestující za účelem výkonu výdělečné činnosti.

V případě této kategorie osob může každý členský stát samostatně rozhodnout, zda uloží občanům Baham vízovou povinnost, či zda je od této povinnosti osvobodí v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 539/2001.

Pro tuto skupinu osob mohou Bahamy v souladu se svým vnitrostátním právem rozhodnout, zda uloží občanům každého jednotlivého členského státu vízovou povinnost, či zda je od této povinnosti osvobodí.

3.   Zrušení vízové povinnosti stanovené touto dohodou se uplatňuje, aniž je dotčeno právo smluvních stran v oblasti podmínek vstupu a krátkodobého pobytu. Členské státy a Bahamy si vyhrazují právo odepřít vstup na svá území a krátkodobý pobyt na nich, není-li splněna jedna nebo více těchto podmínek.

4.   Zrušení vízové povinnosti platí bez ohledu na dopravní prostředek použitý k překročení hranic smluvních stran.

5.   Záležitosti, které tato dohoda neupravuje, se řídí právem Společenství, vnitrostátním právem členských států nebo vnitrostátním právem Baham.

Článek 4

Délka pobytu

1.   Občané Evropské unie smějí pobývat na území Baham po dobu nejvýše tří měsíců během šestiměsíčního období následujícího po dni prvního vstupu na území země.

2.   Občané Baham smějí pobývat v schengenském prostoru po dobu nejvýše tří měsíců během šestiměsíčního období následujícího po dni prvního vstupu na území kteréhokoli členského státu uplatňujícího schengenské acquis v plném rozsahu. Do této doby nejvýše tří měsíců během šestiměsíčního období se nezapočítává délka pobytu v těch členských státech, které dosud schengenské acquis v plném rozsahu neuplatňují.

Občané Baham smějí pobývat na území každého členského státu, který dosud schengenské acquis v plném rozsahu neuplatňuje, po dobu nejvýše tří měsíců během šestiměsíčního období následujícího po prvním vstupu na území tohoto státu, bez ohledu na dobu pobytu vypočtenou pro schengenský prostor.

3.   Touto dohodou není dotčena možnost, aby Bahamy a členské státy v souladu s vnitrostátním právem a právem Společenství prodloužily dobu pobytu nad tři měsíce.

Článek 5

Územní působnost

1.   Ve vztahu k Francouzské republice se tato dohoda vztahuje pouze na její evropské území.

2.   Ve vztahu k Nizozemskému království se tato dohoda vztahuje pouze na jeho evropské území.

Článek 6

Smíšený výbor pro správu dohody

1.   Smluvní strany zřídí smíšený výbor odborníků (dále jen „výbor“) složený ze zástupců Evropského společenství a zástupců Baham. Společenství zastupuje Evropská komise.

2.   Výbor plní mimo jiné tyto úkoly:

a)

sleduje provádění této dohody;

b)

navrhuje změny této dohody nebo dodatky k ní;

c)

urovnává spory vyplývající z výkladu či uplatňování ustanovení této dohody.

3.   Výbor se svolává podle potřeby na žádost některé ze smluvních stran.

4.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 7

Vztah mezi touto dohodou a stávajícími dvoustrannými dohodami o zrušení vízové povinnosti uzavřenými členskými státy a Bahamami

Tato dohoda má přednost před jakoukoli dvoustrannou dohodou či ujednáním uzavřeným mezi jednotlivými členskými státy a Bahamami, pokud jejich ustanovení upravují záležitosti spadající do působnosti této dohody.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

1.   Smluvní strany ratifikují nebo schválí tuto dohodu v souladu se svými vnitřními postupy a tato dohoda vstoupí v platnost první den druhého měsíce po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí dokončení zmíněných postupů.

2.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, pokud nebude vypovězena v souladu s odstavcem 5.

3.   Tuto dohodu lze měnit písemnou dohodou smluvních stran. Změny vstupují v platnost poté, co si smluvní strany vzájemně oznámí dokončení svých vnitřních postupů nezbytných k tomuto účelu.

4.   Každá smluvní strana může zcela nebo zčásti pozastavit uplatňování této dohody, zejména z důvodů veřejného pořádku, ochrany národní bezpečnosti nebo ochrany veřejného zdraví, nedovoleného přistěhovalectví nebo opětovného zavedení vízové povinnosti kteroukoli ze smluvních stran. Rozhodnutí o pozastavení musí být doručeno druhé smluvní straně nejpozději dva měsíce před nabytím účinnosti. Smluvní strana, která pozastavila uplatňování této dohody, bezodkladně uvědomí druhou smluvní stranu, jakmile důvody pozastavení pominou.

5.   Každá smluvní strana může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením druhé smluvní straně. Tato dohoda pozbývá platnosti 90 dnů po dni doručení tohoto oznámení.

6.   Bahamy mohou pozastavit či ukončit provádění této dohody pouze ve vztahu ke všem členským státům.

7.   Společenství může pozastavit či ukončit provádění této dohody pouze ve vztahu ke všem členským státům.

V Bruselu dne 28. května 2009 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Бахамската общност

Por la Commonwealth de Las Bahamas

Za Bahamské společenství

For Commonwealth of The Bahamas

Für das Commonwealth der Bahamas

Bahama Ühenduse nimel

Για την Κοινοπολιτεία των Νήσων Μπαχάμες

For the Commonwealth of The Bahamas

Pour le Commonwealth des Bahamas

Per il Commonwealth delle Bahamas

Bahamu Salu Sadraudzības vārdā

Bahamų Sandraugos vardu

A Bahamai Közösség részéről

Għall-Commonwealth tal-Bahamas

Voor het Gemenebest van de Bahama’s

W imieniu Wspólnoty Bahamów

Pela Comunidade das Baamas

Pentru Uniunea Bahamas

Za Bahamské spoločenstvo

Za Zvezo Bahami

Bahaman liittovaltion puolesta

För Samväldet Bahamas

Image


(1)  Úř. věst. L 405, 30.12.2006, s. 23.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ S OHLEDEM NA ISLAND, NORSKO, ŠVÝCARSKO A LICHTENŠTEJNSKO

Smluvní strany berou na vědomí úzký svazek mezi Evropským společenstvím a Norskem, Islandem, Švýcarskem a Lichtenštejnskem, zejména na základě dohod ze dne 18. května 1999 a 26. října 2004 o přidružení těchto zemí k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska na jedné straně a Baham na straně druhé bezodkladně uzavřely dvoustranné dohody o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty za podobných podmínek, jaké stanoví tato dohoda.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VÝKLADU KATEGORIE „OSOBY CESTUJÍCÍ ZA ÚČELEM VÝKONU VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI“ PODLE ČL. 3 ODST. 2 TÉTO DOHODY

Za účelem jednotného výkladu se smluvní strany dohodly, že pro účely této dohody zahrnuje kategorie „osoby cestující za účelem výkonu smluvní činnosti“ osoby vstupující na území druhé smluvní strany za účelem výkonu placeného zaměstnání nebo odměňované činnosti jako zaměstnanci nebo poskytovatelé služeb.

Tato kategorie by neměla zahrnovat:

obchodníky, tj. osoby cestující za účelem obchodních jednání (a které nejsou zaměstnány v zemi druhé smluvní strany),

sportovce a umělce vykonávající činnost na jednorázovém základě,

novináře vyslané sdělovacími prostředky země, kde mají pobyt,

interní stážisty vyslané v rámci společnosti.

Provádění tohoto prohlášení bude sledovat smíšený výbor, jehož povinnosti jsou stanoveny v článku 6 této dohody a který může navrhovat změny, pokud je bude na základě zkušeností smluvních stran považovat za nezbytné.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VÝKLADU DOBY TŘÍ MĚSÍCŮ BĚHEM ŠESTIMĚSÍČNÍHO OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍHO PO DNI PRVNÍHO VSTUPU UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 TÉTO DOHODY

Smluvní strany se dohodly, že dobou nejvýše tří měsíců během šestiměsíčního období následujícího po dni prvního vstupu na území Baham nebo do schengenského prostoru podle článku 4 této dohody se rozumí nepřetržitý pobyt nebo několik po sobě jdoucích návštěv, jejichž trvání nepřekročí v jakémkoliv šestiměsíčním období celkem tři měsíce.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O DOHODĚ O ZRUŠENÍ VÍZOVÉ POVINNOSTI

Uznávajíce důležitost, jakou má transparentnost pro občany Evropské unie a Baham, se smluvní strany dohodly, že zajistí úplné informování občanů o obsahu dohody o zrušení vízové povinnosti a jejích důsledcích i o souvisejících otázkách, jako jsou podmínky vstupu.


Top