EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_136_R_0045_01

Rozhodnutí Rady 2008/389/SZBP ze dne 7. dubna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie ve Středoafrické republice
Dohoda mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie ve Středoafrické republice

OJ L 136, 24.5.2008, p. 45–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/45


ROZHODNUTÍ RADY 2008/389/SZBP

ze dne 7. dubna 2008

o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie ve Středoafrické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 24 této smlouvy,

s ohledem na doporučení předsednictví,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada bezpečnosti Organizace spojených národů přijala dne 25. září 2007 rezoluci 1778 (2007), kterou se schvaluje zřízení mise Organizace spojených národů ve Středoafrické republice a v Čadu (MINURCAT) a kterou se Evropské unii povoluje rozmístění operace v těchto zemích na podporu mise Organizace spojených národů, a to na dobu dvanácti měsíců od vydání prohlášení o počáteční operační schopnosti. Rezoluce dále vyzvala vlády Čadu a Středoafrické republiky a Evropskou unii k co nejrychlejšímu uzavření dohod o postavení sil operace Evropské unie.

(2)

Dne 15. října 2007 přijala Rada společnou akci 2007/677/SZBP o vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice (1) (EUFOR Tchad/RCA).

(3)

V návaznosti na zmocnění Rady ze dne 18. září 2007 a v souladu s článkem 24 Smlouvy o Evropské unii sjednalo předsednictví, kterému byl nápomocen generální tajemník, vysoký představitel, Dohodu mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie ve Středoafrické republice.

(4)

Uvedená dohoda by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie ve Středoafrické republice se schvaluje jménem Evropské unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou podepsat dohodu zavazující Evropskou unii.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 7. dubna 2008.

Za Radu

předseda

R. ŽERJAV


(1)  Úř. věst. L 279, 23.10.2007, s. 21.


PŘEKLAD

DOHODA

mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie ve Středoafrické republice

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „EU“,

na straně jedné a

STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA, dále jen „hostitelský stát“,

na straně druhé,

dále jen „strany“,

BEROUCE V ÚVAHU:

rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1778 (2007) ze dne 25. září 2007,

společnou akci Rady 2007/677/SZBP ze dne 15. října 2007 o vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice (EUFOR Tchad/RCA),

že touto dohodou nejsou dotčena práva a povinnosti stran podle mezinárodních dohod a jiných nástrojů, kterými se zřizují mezinárodní soudní dvory a tribunály, včetně statutu Mezinárodního trestního soudu,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Oblast působnosti a definice

1.   Tato dohoda se vztahuje na síly pod vedením Evropské unie a jejich pracovníky.

2.   Tato dohoda se použije pouze na území hostitelského státu.

3.   Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„silami pod vedením Evropské unie“ (EUFOR) vojenské velitelství EU a kontingenty států přispívající k operaci, jejich vybavení a jejich dopravní prostředky;

b)

„operací“ příprava, zavedení, plnění a podpora vojenské mise podle mandátu vyplývajícího z rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1778 (2007) ze dne 25. září 2007;

c)

„velitelem sil EU“ velitel na místě působení;

d)

„vojenským velitelstvím EU“ vojenské velitelství a jeho části, bez ohledu na jejich umístění, pod vedením vojenských velitelů EU, které provádějí vojenské velení a řízení operace;

e)

„kontingenty států“ jednotky a prvky patřící členským státům Evropské unie a dalším státům účastnícím se operace;

f)

„pracovníky EUFOR“ civilní a vojenští pracovníci přidělení k EUFOR, jakož i pracovníci určení pro přípravu operace a pracovníci na misi za vysílající stát nebo orgán EU v rámci operace, kteří jsou přítomni na území hostitelského státu, pokud není v této dohodě stanoveno jinak, s výjimkou místních pracovníků a pracovníků zaměstnaných mezinárodními obchodními dodavateli;

g)

„místními pracovníky“ pracovníci, kteří jsou státními příslušníky hostitelského státu nebo mají v hostitelském státě trvalý pobyt;

h)

„zařízeními“ veškeré prostory, ubytování a pozemky potřebné pro EUFOR a pracovníky EUFOR;

i)

„vysílajícím státem“ stát, který pro EUFOR poskytuje svůj kontingent.

Článek 2

Obecná ustanovení

1.   EUFOR a pracovníci EUFOR dodržují právní předpisy hostitelského státu a zdrží se veškerého jednání nebo činnosti neslučitelných s cíli operace.

2.   EUFOR pravidelně informuje vládu hostitelského státu o počtu pracovníků EUFOR umístěných na území hostitelského státu.

Článek 3

Identifikace

1.   Pracovníci EUFOR musí mít vždy při sobě pas nebo vojenskou knížku.

2.   Vozidla, letadla, plavidla a další dopravní prostředky EUFOR jsou opatřeny charakteristickým identifikačním označením EUFOR nebo poznávacími značkami, ohlášenými příslušným úřadům hostitelského státu.

3.   EUFOR má právo na svých zařízeních, vozidlech a dalších dopravních prostředcích vyvěsit vlajku Evropské unie a používat označení, jako jsou vojenské znaky, nápisy a oficiální symboly. Uniformy pracovníků EUFOR jsou označeny rozeznávacím znakem EUFOR. Na zařízeních, vozidlech a dalších dopravních prostředcích a na uniformách EUFOR mohou být podle rozhodnutí velitele sil EU zobrazeny státní vlajky nebo znaky jednotlivých států, které poskytly kontingent.

Článek 4

Překračování hranic a pohyb na území hostitelského státu

1.   Pracovníci EUFOR vstupují na území hostitelského státu pouze po předložení dokladů uvedených v čl. 3 odst. 1 nebo, v případě prvního vstupu, příkazu k jednotlivému nebo hromadnému přesunu vydaného ze strany EUFOR. Při vstupu na území hostitelského státu, při jeho opouštění nebo při pohybu po něm nepodléhají pasovým a vízovým předpisům ani imigračním a celním kontrolám.

2.   Pracovníci EUFOR nepodléhají předpisům hostitelského státu o registraci a kontrole cizích státních příslušníků, avšak nezískávají právo na trvalý pobyt nebo bydliště na území hostitelského státu.

3.   Majetek a dopravní prostředky EUFOR, které vstupují na území hostitelského státu, projíždějí jím nebo je opouštějí za účelem podpory operace, nepodléhají požadavkům na předložení inventárních soupisů nebo jiné celní dokumentace, ani žádné kontrole.

4.   Pracovníci EUFOR mohou na území hostitelského státu řídit motorová vozidla a letadla, pokud mají platný vnitrostátní, mezinárodní nebo vojenský řidičský průkaz nebo případně pilotní licenci.

5.   Pro účely operace udělí hostitelský stát EUFOR a pracovníkům EUFOR svobodu pohybu a svobodu cestování na svém území, včetně vzdušného prostoru.

6.   Pro účely operace může EUFOR na území hostitelského státu, včetně vzdušného prostoru, provádět cvičení nebo výcvik se zbraněmi.

7.   Pro účely operace může EUFOR používat silnice, mosty, trajekty a letiště bez placení cel, mýtného, daní nebo jiných poplatků. EUFOR není osvobozena od přiměřených poplatků za požadované a přijaté služby podle podmínek platných pro služby poskytované ozbrojeným silám hostitelského státu.

Článek 5

Výsady a imunity udělené EUFOR hostitelským státem

1.   Zařízení EUFOR jsou nedotknutelná. Zástupci hostitelského státu do nich nevstoupí bez souhlasu velitele sil EU.

2.   Zařízení EUFOR, jejich vybavení a jiný majetek v nich, jakož i dopravní prostředky nesmějí být předmětem prohlídky, zabavení, obstavení nebo exekuce. Velitel sil EU nicméně může oprávnit orgány hostitelského státu k prohlídce. V takovém případě je prohlídka provedena v přítomnosti zástupce velitele sil EU.

3.   EUFOR a její vlastnictví a majetek, bez ohledu na jejich umístění a držitele, jsou vyňaty ze všech forem právních řízení.

4.   Archivy a dokumenty EUFOR jsou vždy nedotknutelné, bez ohledu na jejich umístění.

5.   Úřední korespondence EUFOR je nedotknutelná. Úřední korespondencí se rozumí veškerá korespondence týkající se operace a jejích funkcí.

6.   Pokud jde o zboží zakoupené a dovážené, služby poskytované a zařízení používaná EUFOR pro účely operace, jsou EUFOR a jeho poskytovatelé služeb nebo dodavatelé za podmínky, že nejsou státními příslušníky hostitelského státu, osvobozeni od všech státních, regionálních a obecních dávek, daní a podobných poplatků. EUFOR není osvobozena od dávek, daní a poplatků, pokud jde o platby za poskytnuté služby.

7.   Hostitelský stát povolí vstup zboží určeného pro operaci a udělí mu osvobození od veškerých cel, mýtného, daní a podobných poplatků, kromě poplatků za skladování, přepravu a jiné poskytnuté služby.

Článek 6

Výsady a imunity udělené pracovníkům EUFOR hostitelským státem

1.   Pracovníci EUFOR nesmějí být žádnou formou zatčeni ani zadrženi.

2.   Doklady, korespondence a majetek pracovníků EUFOR jsou nedotknutelné, s výjimkou exekučních opatření povolených podle odstavce 6.

3.   Pracovníci EUFOR jsou za všech okolností vyňati z trestněprávní pravomoci hostitelského státu.

Vysílající stát nebo případně příslušný orgán EU se může vynětí pracovníků EUFOR z trestněprávní pravomoci vzdát. Toto vzdání musí být vždy výslovné.

4.   Pracovníci EUFOR jsou vyňati z občanskoprávní a správněprávní pravomoci hostitelského státu, pokud jde o ústní nebo písemný projev a o veškeré jejich jednání při výkonu služebních povinností. Pokud je proti pracovníkům EUFOR zahájeno jakékoliv občanskoprávní řízení u jakéhokoliv soudu hostitelského státu, je to neprodleně oznámeno veliteli sil EU a příslušnému orgánu vysílajícího státu nebo příslušnému orgánu EU. Před zahájením řízení před soudem velitel sil EU a příslušný orgán vysílajícího státu nebo příslušný orgán EU dosvědčí soudu, zda se pracovník EUFOR daného jednání dopustil při výkonu služebních povinností.

Pokud se pracovník jednání dopustil při výkonu služebních povinností, není řízení zahájeno a použije se ustanovení článku 15. Pokud se jednání nedopustil při výkonu služebních povinností, může řízení pokračovat. Svědectví velitele sil EU a příslušného orgánu vysílajícího státu nebo příslušného orgánu EU je pro soud hostitelského státu závazné a hostitelský stát je nemůže napadnout.

Je-li řízení zahájeno z podnětu pracovníka EUFOR, nelze se odvolávat na vynětí z pravomoci, pokud jde o jakýkoliv protinávrh přímo související s hlavní žalobou.

5.   Pracovníci EUFOR nemají povinnost vypovídat jako svědci.

6.   Proti pracovníkům EUFOR nemohou být provedena exekuční opatření, s výjimkou případů, kdy je proti nim zahájeno občanskoprávní řízení nesouvisející s jejich služebními povinnostmi. Majetek pracovníků EUFOR, u kterého velitel sil EU potvrdí, že je nezbytný pro plnění jejich služebních povinností, nemůže být zabaven v rámci výkonu rozhodnutí. Pracovníci EUFOR nepodléhají v občanskoprávním řízení žádným omezením osobní svobody ani jiným omezujícím opatřením.

7.   Vynětí pracovníků EUFOR z pravomoci hostitelského státu neznamená jejich vynětí z pravomoci vysílajícího státu.

8.   Pracovníci EUFOR jsou, pokud jde o služby poskytované pro EUFOR, vyňati z působnosti předpisů o sociálním zabezpečení platných v hostitelském státě.

9.   Pracovníci EUFOR jsou v hostitelském státě osvobozeni od všech forem zdanění platu a jiných požitků, které jim vyplácí EUFOR nebo vysílající státy, jakož i jakýchkoliv příjmů pocházejících odjinud než z hostitelského státu.

10.   Pracovníci EUFOR jsou povinni platit cla, daně a jiné související poplatky týkající se předmětů určených pro jejich osobní potřebu kromě předmětů, které již byly v jejich vlastnictví při vstupu na území hostitelského státu, a základních předmětů osobní potřeby. Pracovníci EUFOR nejsou osvobozeni od placení poplatků za skladování, přepravu a od plateb za podobné služby související s předměty určenými pro jejich osobní potřebu.

Osobní zavazadla pracovníků EUFOR jsou osvobozena od prohlídek, pokud neexistují vážné důvody se domnívat, že obsahují předměty, které nejsou určeny pro osobní potřebu pracovníků EUFOR, nebo předměty, jejichž dovoz nebo vývoz je zakázán zákonem nebo regulován karanténními předpisy hostitelského státu. Prohlídka je prováděna pouze v přítomnosti dotčeného pracovníka EUFOR nebo zplnomocněného zástupce EUFOR.

Článek 7

Místní pracovníci

Místní pracovníci požívají výsad a imunit pouze v rozsahu přiznaném hostitelským státem. Hostitelský stát však vykonává pravomoc nad pracovníky způsobem, který zbytečně nenarušuje výkon funkcí operace.

Článek 8

Trestní pravomoc

Příslušné orgány vysílajícího státu mají právo vykonávat na území hostitelského státu veškerou trestní pravomoc a disciplinární pravomoci, které jim udělují právní předpisy vysílajícího státu, vůči všem pracovníkům EUFOR podléhajícím těmto právním předpisům.

Článek 9

Uniforma a zbraně

1.   Nošení uniformy se řídí předpisy přijatými velitelem sil EU.

2.   Vojenští pracovníci EUFOR mohou nosit zbraně a střelivo pod podmínkou, že jsou k tomu zmocněni příkazem.

Článek 10

Podpora poskytovaná hostitelským státem a uzavírání smluv

1.   Hostitelský stát souhlasí, že na žádost EUFOR poskytne pomoc při hledání vhodných zařízení.

2.   Hostitelský stát v rámci svých možností bezplatně poskytne zařízení, která jsou v jeho vlastnictví, pokud jsou požadována pro provádění správních a provozních činností EUFOR. Pokud jde o zařízení ve vlastnictví soukromých právnických osob, hostitelský stát se zavazuje podporovat, na náklady EUFOR, úsilí při vyhledávání a poskytování těchto zařízení k dispozici.

3.   Hostitelský stát poskytne v rámci svých možností a prostředků pomoc při přípravě, zřízení, plnění a podpoře operace. Pomoc a podpora operace ze strany hostitelského státu se poskytují za stejných podmínek jako pomoc a podpora poskytovaná ozbrojeným silám hostitelského státu.

4.   Právo rozhodné pro smlouvy uzavřené ze strany EUFOR v hostitelském státě stanoví příslušná smlouva.

5.   Smlouva může stanovit, že pro spory vyplývající z plnění smlouvy se použije postup pro řešení sporů uvedený v čl. 15 odst. 3 a 4.

6.   Hostitelský stát usnadní plnění smluv, které EUFOR uzavře s obchodními subjekty pro účely operace.

Článek 11

Změny zařízení

1.   EUFOR má oprávnění stavět, měnit nebo jinak upravovat zařízení podle svých provozních požadavků.

2.   Hostitelský stát nepožaduje od EUFOR za tyto stavby, změny nebo úpravy žádné odškodnění.

Článek 12

Zemřelí pracovníci EUFOR

1.   Velitel sil EU má právo postarat se o repatriaci zemřelých pracovníků EUFOR, jakož i jejich osobního majetku, a přijmout za tím účelem vhodná opatření.

2.   Pitva zemřelého člena EUFOR se neuskuteční bez souhlasu příslušného státu a bez přítomnosti zástupce EUFOR nebo příslušného státu.

3.   Hostitelský stát a EUFOR spolupracují v co nejširším rozsahu, aby zajistily bezodkladnou repatriaci zemřelých pracovníků EUFOR.

Článek 13

Bezpečnost EUFOR a vojenská policie

1.   Hostitelský stát přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany a bezpečnosti EUFOR a jejích pracovníků.

2.   EUFOR je oprávněna přijmout opatření nezbytná k ochraně svých zařízení, včetně zařízení používaných při výcviku, proti jakémukoliv útoku nebo vniknutí zvenčí.

3.   Velitel sil EU může zřídit jednotku vojenské policie, aby udržovala pořádek v zařízeních EUFOR.

4.   Jednotka vojenské policie může také, po konzultaci a ve spolupráci s vojenskou policií nebo policií hostitelského státu, působit mimo tato zařízení, aby zajistila udržování pořádku a kázně mezi pracovníky EUFOR.

Článek 14

Komunikace

1.   EUFOR může instalovat a provozovat rádiové vysílače a přijímače i satelitní systémy. Spolupracuje s příslušnými orgány hostitelského státu s cílem předejít konfliktům při používání vhodných kmitočtů. Hostitelský stát poskytne bezplatný přístup k frekvenčnímu spektru.

2.   EUFOR požívá práva na neomezenou komunikaci prostřednictvím rádia (včetně satelitních, mobilních a ručních rádiových zařízení), telefonu, telegrafu, faxu a jiných prostředků, jakož i práva instalovat vybavení nezbytné pro udržování této komunikace v zařízeních EUFOR a mezi nimi, včetně kladení kabelů a pozemních vedení pro účely operace.

3.   Ve spolupráci s příslušnými orgány hostitelského státu a pokud to velitel sil EU považuje za nutné, může EUFOR ve svých zařízeních provést úpravy nezbytné pro doručování poštovních zásilek určených EUFOR nebo pracovníkům EUFOR a poštovních zásilek jimi odesílaných.

Článek 15

Nároky uplatňované v případě smrti, zranění, poškození a ztráty

1.   EUFOR a pracovníci EUFOR neodpovídají za škodu na soukromém nebo veřejném majetku ani za jeho ztrátu související s provozními potřebami nebo vzniklou v důsledku činností souvisejících s občanskými nepokoji nebo ochranou EUFOR.

2.   S cílem dosáhnout smírného urovnání se na žádosti na náhradu škody v případě škody na soukromém nebo veřejném majetku nebo v případě jeho ztráty nevztahuje odstavec 1 a žádosti na náhradu škody uplatňované v případě smrti nebo zranění osob nebo v případě škody na majetku EUFOR či jeho ztráty se postupují EUFOR prostřednictvím příslušných orgánů hostitelského státu, pokud je náhrada škody požadována právnickými nebo fyzickými osobami z hostitelského státu, anebo příslušným orgánům hostitelského státu, pokud náhrada škody požadována ze strany EUFOR.

3.   Pokud není možné dosáhnout smírného urovnání, je žádost o náhradu škody předána výboru pro odškodnění, který se skládá ze stejného počtu zástupců EUFOR a zástupců hostitelského státu. K urovnání se dospěje vzájemnou dohodou.

4.   Pokud není možné dosáhnout urovnání v rámci výboru pro odškodnění, je spor:

a)

u žádostí do výše 40 000 EUR včetně řešen diplomatickou cestou mezi hostitelským státem a zástupci EU;

b)

u žádostí převyšujících částku uvedenou v písmenu a) předložen rozhodčímu soudu, jehož rozhodnutí jsou závazná.

5.   Rozhodčí soud se skládá ze tří rozhodců, z nichž jednoho jmenuje hostitelský stát, dalšího jmenuje EUFOR a třetího jmenují společně hostitelský stát a EUFOR. Pokud některá ze stran nejmenuje rozhodce do dvou měsíců nebo nelze-li dosáhnout dohody mezi hostitelským státem a EUFOR o jmenování třetího rozhodce, jmenuje daného rozhodce předseda Soudního dvora Evropských společenství.

6.   EUFOR a správní orgány hostitelského státu uzavřou správní ujednání, kterým se určí pravomoci výboru pro stížnosti a soudu, jednací řády těchto orgánů a podmínky, za kterých je možné podávat žádosti.

Článek 16

Spolupráce a spory

1.   Veškeré otázky vzniklé v souvislosti s prováděním této dohody jsou zkoumány společně zástupci EUFOR a příslušnými orgány hostitelského státu.

2.   Není-li dosaženo dohody, řeší se spory ohledně výkladu nebo provádění této dohody výhradně diplomatickou cestou mezi hostitelským státem a zástupci EU.

Článek 17

Jiná ustanovení

1.   Kdykoli tato dohoda odkazuje na výsady, imunity a práva EUFOR a pracovníků EUFOR, odpovídá za jejich plnění a dodržování příslušnými místními orgány hostitelského státu vláda hostitelského státu.

2.   Žádným ustanovením této dohody ani jejich výkladem nejsou dotčena práva, která může mít kterýkoli členský stát EU nebo kterýkoli jiný stát podílející se na EUFOR podle jiných dohod.

Článek 18

Prováděcí opatření

Pro účely provádění této dohody mohou být provozní, správní a technické záležitosti předmětem samostatných ujednání, která budou uzavřena mezi velitelem sil EU a správními orgány hostitelského státu.

Článek 19

Vstup v platnost a ukončení platnosti

1.   Tato dohoda se vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstává v platnosti do dne odjezdu poslední složky EUFOR a posledních pracovníků EUFOR, oznámeného ze strany EUFOR.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 se čl. 4 odst. 7, čl. 5 odst. 1, 2, 3, 6 a 7, čl. 6 odst. 1, 3, 4, 6, 8, 9 a 10, čl. 10 odst. 2, článek 11, čl. 13 odst. 1 a 2 a článek 15 považují za platné ode dne rozmístění prvních pracovníků EUFOR, pokud tento den předcházel dni vstupu této dohody v platnost.

3.   Tuto dohodu lze měnit písemnou dohodou mezi stranami.

4.   Ukončení platnosti této dohody se nedotkne žádných práv nebo povinností vyplývajících z plnění této dohody před tímto ukončením.

V Bangui dne 16. dubna 2008 ve čtyřech vyhotoveních v jazyce francouzském.

Za Evropskou unii

Za Středoafrickou republiku


Top