Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_083_R_0039_01

Rozhodnutí Rady 2008/266/SZBP ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Čadskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Čadské republice
Dohoda mezi Evropskou unií a Čadskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Čadské republice

OJ L 83, 26.3.2008, p. 39–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 83/39


ROZHODNUTÍ RADY 2008/266/SZBP

ze dne 28. ledna 2008

o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Čadskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Čadské republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 24 této smlouvy,

s ohledem na doporučení předsednictví,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada bezpečnosti Organizace spojených národů přijala dne 25. září 2007 rezoluci 1778 (2007), kterou se schvaluje zřízení mise Organizace spojených národů ve Středoafrické republice a v Čadu (MINURCAT) a kterou se Evropské unii povoluje rozmístění operace v těchto zemích na podporu mise Organizace spojených národů, a to na dobu dvanácti měsíců od vydání prohlášení o počáteční operační schopnosti. Rezoluce dále vyzvala vlády Čadské republiky a Středoafrické republiky a Evropskou unii k co nejrychlejšímu uzavření dohod o postavení sil operace Evropské unie.

(2)

Dne 15. října 2007 přijala Rada společnou akci 2007/677/SZBP o vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice (1) (EUFOR Tchad/RCA).

(3)

V návaznosti na zmocnění Rady ze dne 18. září 2007, v souladu s článkem 24 Smlouvy, sjednalo předsednictví, kterému byl nápomocen generální tajemník, vysoký představitel, Dohodu mezi Evropskou unií a Čadskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Čadské republice.

(4)

Uvedená dohoda by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Čadskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Čadské republice se schvaluje jménem Evropské unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou podepsat dohodu zavazující Evropskou unii.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. ledna 2008.

Za Radu

předseda

D. RUPEL


(1)  Úř. věst. L 279, 23.10.2007, s. 21.


PŘEKLAD

DOHODA

mezi Evropskou unií a Čadskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Čadské republice

EVROPSKÁ UNIE,

dále jen „EU“,

na straně jedné a

ČADSKÁ REPUBLIKA,

dále jen „hostitelský stát“,

na straně druhé,

dále jen „strany“,

BEROUCE V ÚVAHU:

rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1778 (2007) ze dne 25. září 2007,

společnou akci Rady 2007/677/SZBP ze dne 15. října 2007 o vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice (1) (EUFOR Tchad/RCA),

skutečnost, že touto dohodou nejsou dotčena práva a povinnosti stran podle mezinárodních dohod a jiných nástrojů, kterými se zřizují mezinárodní soudní dvory a tribunály, včetně statutu Mezinárodního trestního soudu,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Oblast působnosti a definice

1.   Tato dohoda se vztahuje na síly pod vedením Evropské unie a jejich pracovníky.

2.   Tato dohoda se použije pouze na území hostitelského státu.

3.   Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„silami pod vedením Evropské unie“ (EUFOR) vojenské velitelství EU a kontingenty států přispívající k operaci, jejich vybavení a jejich dopravní prostředky;

b)

„operací“ příprava, zavedení, plnění a podpora vojenské mise podle mandátu vyplývajícího z rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1778 (2007) ze dne 25. září 2007;

c)

„velitelem sil EU“ velitel na místě působení;

d)

„vojenským velitelstvím EU“ vojenské velitelství a jeho části, bez ohledu na jejich umístění, pod vedením vojenských velitelů EU, které provádějí vojenské velení a řízení operace;

e)

„kontingenty států“ jednotky a prvky patřící členským státům Evropské unie a dalším státům účastnícím se operace;

f)

„pracovníky EUFOR“ civilní a vojenští pracovníci přidělení k EUFOR, jakož i pracovníci určení pro přípravu operace a pracovníci na misi za vysílající stát nebo orgán EU v rámci operace, kteří jsou přítomni na území hostitelského státu, pokud není v této dohodě stanoveno jinak, s výjimkou místních pracovníků a pracovníků zaměstnaných mezinárodními obchodními dodavateli;

g)

„místními pracovníky“ pracovníci, kteří jsou státními příslušníky hostitelského státu nebo mají v hostitelském státě trvalý pobyt;

h)

„zařízeními“ veškeré prostory, ubytování a pozemky potřebné pro EUFOR a pracovníky EUFOR;

i)

„vysílajícím státem“ stát, který pro EUFOR poskytuje kontingent státu.

Článek 2

Obecná ustanovení

1.   EUFOR a pracovníci EUFOR dodržují právní předpisy hostitelského státu a zdrží se veškerého jednání nebo činnosti neslučitelných s cíli operace.

2.   EUFOR pravidelně informuje vládu hostitelského státu o počtu pracovníků EUFOR umístěných na území hostitelského státu.

Článek 3

Identifikace

1.   Pracovníci EUFOR musí mít vždy při sobě pas nebo vojenskou knížku.

2.   Vozidla, letadla, plavidla a další dopravní prostředky EUFOR jsou opatřeny charakteristickým identifikačním označením EUFOR nebo registračními tabulkami, ohlášenými příslušným úřadům hostitelského státu.

3.   EUFOR má právo na svých zařízeních, vozidlech a dalších dopravních prostředcích vyvěsit vlajku Evropské unie a používat označení, jako jsou vojenské znaky, nápisy a oficiální symboly. Uniformy pracovníků EUFOR jsou označeny rozeznávacím znakem EUFOR. Na zařízeních, vozidlech a dalších dopravních prostředcích a na uniformách EUFOR mohou být podle rozhodnutí velitele sil EU zobrazeny státní vlajky nebo znaky jednotlivých kontingentů států.

Článek 4

Překračování hranic a pohyb na území hostitelského státu

1.   Pracovníci EUFOR vstupují na území hostitelského státu pouze po předložení dokladů uvedených v čl. 3 odst. 1 nebo, v případě prvního vstupu, příkazu k jednotlivému nebo hromadnému přesunu vydaného ze strany EUFOR. Při vstupu na území hostitelského státu, při jeho opouštění nebo při pohybu po něm nepodléhají pasovým a vízovým předpisům ani imigračním a celním kontrolám.

2.   Pracovníci EUFOR nepodléhají předpisům hostitelského státu o registraci a kontrole cizích státních příslušníků, avšak nezískávají právo na trvalý pobyt nebo bydliště na území hostitelského státu.

3.   Hostitelskému státu se pro informaci předá seznam majetku a dopravních prostředků EUFOR, které vstupují na území hostitelského státu, projíždějí jím nebo je opouštějí za účelem podpory operace. EUFOR je však osvobozena od povinnosti předkládat jakoukoli jinou celní dokumentaci a podrobovat se kontrole.

4.   Pracovníci EUFOR mohou na území hostitelského státu řídit motorová vozidla a letadla, pokud mají platný vnitrostátní, mezinárodní nebo vojenský řidičský průkaz nebo případně pilotní licenci.

5.   Pro účely operace udělí hostitelský stát EUFOR a pracovníkům EUFOR svobodu pohybu a svobodu cestování na svém území, včetně vzdušného prostoru, ve spolupráci s příslušnými orgány hostitelského státu v souladu s článkem 18 této dohody.

6.   Pro účely operace a po dohodě s příslušnými čadskými orgány může EUFOR na území hostitelského státu, včetně vzdušného prostoru, provádět cvičení, včetně cvičení se zbraněmi.

7.   Pro účely operace může EUFOR používat silnice, mosty, trajekty a letiště bez placení cel, mýtného, daní nebo jiných poplatků. EUFOR není osvobozena od přiměřených poplatků za požadované a přijaté služby podle podmínek platných pro služby poskytované ozbrojeným silám hostitelského státu.

Článek 5

Výsady a imunity udělené EUFOR hostitelským státem

1.   Zařízení EUFOR jsou nedotknutelná. Zástupci hostitelského státu do nich nevstoupí bez souhlasu velitele sil EU.

2.   Zařízení EUFOR, jejich vybavení a jiný majetek v nich, jakož i dopravní prostředky nesmějí být předmětem prohlídky, zabavení, obstavení nebo exekuce.

3.   EUFOR a její vlastnictví a majetek, bez ohledu na jejich umístění a držitele, jsou vyňaty ze všech forem právních řízení.

4.   Archivy a dokumenty EUFOR jsou vždy nedotknutelné, bez ohledu na jejich umístění.

5.   Úřední korespondence EUFOR je nedotknutelná. Úřední korespondencí se rozumí veškerá korespondence týkající se operace a jejích funkcí.

6.   Pokud jde o zboží zakoupené nebo dovážené, služby poskytované a zařízení používaná EUFOR pro účely operace, jsou EUFOR a poskytovatelé služeb nebo dodavatelé, nejsou-li státními příslušníky hostitelského státu, osvobozeni od všech státních, regionálních a obecních dávek, daní a podobných poplatků. EUFOR není osvobozena od dávek, daní a poplatků, pokud jde o platby za poskytnuté služby.

7.   Hostitelský stát povolí vstup zboží, vojenských vozidel, vojenského vybavení a výrobků určených výhradně pro operaci a osvobodí je od veškerých cel, mýtného, daní a podobných poplatků, kromě poplatků za skladování, přepravu a poplatků, pokud jde o platby za jiné poskytnuté služby.

Článek 6

Výsady a imunity udělené pracovníkům EUFOR hostitelským státem

1.   Pracovníci EUFOR nesmějí být žádnou formou zatčeni ani zadrženi.

2.   Doklady, korespondence a majetek pracovníků EUFOR jsou nedotknutelné, s výjimkou exekučních opatření povolených podle odstavce 6.

3.   Pracovníci EUFOR jsou vyňati z trestní pravomoci hostitelského státu.

Vysílající stát nebo případně dotyčný orgán EU se může vynětí pracovníků EUFOR z trestní pravomoci vzdát. Toto vzdání se musí být vždy výslovné.

4.   Pracovníci EUFOR jsou vyňati z občanské a správní pravomoci hostitelského státu, pokud jde o ústní nebo písemný projev a o veškeré jejich jednání při výkonu služebních povinností. Pokud je proti pracovníkům EUFOR zahájeno jakékoliv občanskoprávní řízení u jakéhokoliv soudu hostitelského státu, je to neprodleně oznámeno veliteli sil EU a příslušnému orgánu vysílajícího státu nebo dotyčnému orgánu EU. Před započetím řízení před soudem velitel sil EU a příslušný orgán vysílajícího státu nebo dotyčný orgán EU dosvědčí soudu, zda se pracovník EUFOR daného jednání dopustil při výkonu služebních povinností.

Pokud se pracovník jednání dopustil při výkonu služebních povinností, není řízení zahájeno a použije se ustanovení článku 15. Pokud se jednání nedopustil při výkonu služebních povinností, může řízení pokračovat. Svědectví velitele sil EU a příslušného orgánu vysílajícího státu nebo dotyčného orgánu EU je pro pravomoc hostitelského státu závazné a hostitelský stát je nemůže napadnout.

Je-li řízení zahájeno z podnětu pracovníka EUFOR, nelze se odvolávat na vynětí z pravomoci, pokud jde o jakýkoliv protinárok přímo související s hlavní žalobou.

5.   Pracovníci EUFOR nemají povinnost vypovídat jako svědci.

6.   Proti pracovníkům EUFOR nemohou být provedena exekuční opatření, s výjimkou případů, kdy je proti nim zahájeno občanskoprávní řízení nesouvisející s jejich služebními povinnostmi. Majetek pracovníků EUFOR, u kterého velitel sil EU dosvědčí, že je nezbytný pro plnění jejich služebních povinností, je chráněn před zabavením pro účely výkonu rozsudku, rozhodnutí nebo příkazu. Pracovníci EUFOR nepodléhají v občanskoprávním řízení žádným omezením osobní svobody ani jiným omezujícím opatřením.

7.   Vynětí pracovníků EUFOR z pravomoci hostitelského státu neznamená jejich vynětí z pravomoci vysílajícího státu.

8.   Pracovníci EUFOR jsou, pokud jde o služby poskytované pro EUFOR, vyňati z působnosti předpisů o sociálním zabezpečení platných v hostitelském státě.

9.   Pracovníci EUFOR jsou v hostitelském státě osvobozeni od všech forem zdanění platu a jiných požitků, které jim vyplácí EUFOR nebo vysílající státy, jakož i jakýchkoliv příjmů pocházejících odjinud než z hostitelského státu.

10.   Používané předměty osobní potřeby pracovníků EUFOR jsou osvobozeny od veškerých cel a daní podle ustanovení aktu 2/92-UDEAC/556-CD-SE 1 ze dne 30. dubna 1992. Za účelem tohoto osvobození podá velitel sil EU u příslušných orgánů jím podepsanou žádost o potvrzení o osvobození.

Osobní zavazadla pracovníků EUFOR jsou osvobozena od prohlídek, pokud neexistují vážné důvody se domnívat, že obsahují předměty, které nejsou určeny pro osobní potřebu pracovníků EUFOR, nebo předměty, jejichž dovoz nebo vývoz je zakázán zákonem nebo regulován karanténními předpisy hostitelského státu. Prohlídka je prováděna pouze v přítomnosti dotčeného pracovníka EUFOR nebo zplnomocněného zástupce EUFOR.

Článek 7

Místní pracovníci

Místní pracovníci požívají výsad a imunit pouze v rozsahu přiznaném hostitelským státem. Hostitelský stát však vykonává pravomoc nad pracovníky způsobem, který zbytečně nenarušuje výkon funkcí operace.

Článek 8

Trestní pravomoc

Příslušné orgány vysílajícího státu mají právo vykonávat na území hostitelského státu veškerou trestní pravomoc a disciplinární pravomoci, které jim uděluje zákon vysílajícího státu, vůči všem pracovníkům EUFOR podléhajícím tomuto zákonu.

Článek 9

Uniforma a zbraně

1.   Nošení uniformy se řídí předpisy přijatými velitelem sil EU.

2.   Vojenští pracovníci EUFOR mohou nosit zbraně a střelivo pod podmínkou, že jsou k tomu zmocněni příkazem.

Článek 10

Podpora poskytovaná hostitelským státem a uzavírání smluv

1.   Hostitelský stát souhlasí, že na žádost EUFOR poskytne pomoc při hledání vhodných zařízení.

2.   Hostitelský stát bezplatně poskytne zařízení, která jsou v jeho vlastnictví, a zařízení ve vlastnictví soukromých právnických osob, pokud jsou požadována pro provádění správních a provozních činností EUFOR.

3.   Hostitelský stát poskytne v rámci svých možností a prostředků pomoc při přípravě, zřízení, plnění a podpoře operace. Pomoc a podpora operace ze strany hostitelského státu se poskytují za stejných podmínek jako pomoc a podpora poskytovaná ozbrojeným silám hostitelského státu.

4.   Právo, jímž se řídí smlouvy uzavřené ze strany EUFOR v hostitelském státě, stanoví příslušná smlouva.

5.   Smlouva může stanovit, že pro spory vyplývající z plnění smlouvy se použije postup pro řešení sporů uvedený v čl. 15 odst. 3 a 4.

6.   Hostitelský stát umožní plnění smluv, které EUFOR uzavře s obchodními subjekty pro účely operace.

Článek 11

Změny zařízení

1.   EUFOR má oprávnění stavět, měnit nebo jinak upravovat zařízení podle svých provozních požadavků.

2.   Hostitelský stát nepožaduje od EUFOR za tyto stavby, změny nebo úpravy žádné odškodnění.

Článek 12

Zemřelí pracovníci EUFOR

1.   Velitel sil EU má právo postarat se o repatriaci zemřelých pracovníků EUFOR, jakož i jejich osobního majetku, a přijmout za tím účelem vhodná opatření.

2.   Pitva zemřelého člena EUFOR se neuskuteční bez souhlasu příslušného státu a bez přítomnosti zástupce EUFOR nebo příslušného státu.

3.   Hostitelský stát a EUFOR spolupracují v co nejširším rozsahu, aby zajistily bezodkladnou repatriaci zemřelých pracovníků EUFOR.

Článek 13

Bezpečnost EUFOR a vojenská policie

1.   Hostitelský stát přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany a bezpečnosti EUFOR a jejích pracovníků.

2.   EUFOR je oprávněna přijmout opatření nezbytná k ochraně svých zařízení, včetně zařízení používaných při výcviku, proti jakémukoliv útoku nebo vniknutí z vnějšíku.

3.   Velitel sil EU může zřídit jednotku vojenské policie, aby udržovala pořádek v zařízeních EUFOR.

4.   Jednotka vojenské policie může také, po konzultaci a ve spolupráci s vojenskou policií nebo policií hostitelského státu, působit mimo tato zařízení, aby zajistila udržování pořádku a kázně mezi pracovníky EUFOR.

Článek 14

Komunikace

1.   EUFOR může instalovat a provozovat rádiové vysílače a přijímače i satelitní systémy. Spolupracuje s příslušnými orgány hostitelského státu s cílem předejít konfliktům při používání vhodných kmitočtů. Hostitelský stát poskytne bezplatný přístup k frekvenčnímu spektru.

2.   EUFOR požívá práva na neomezenou komunikaci prostřednictvím rádia (včetně satelitních, mobilních a ručních radiových zařízení), telefonu, telegrafu, faxu a jiných prostředků, jakož i práva instalovat vybavení nezbytné pro udržování této komunikace v zařízeních EUFOR a mezi nimi, včetně kladení kabelů a pozemních vedení pro účely operace.

3.   Ve svých zařízeních může EUFOR provést úpravy nezbytné pro doručování poštovních zásilek určených EUFOR nebo pracovníkům EUFOR a poštovních zásilek jimi odesílaných.

4.   Instalace výše uvedeného vybavení se provádí v úzké spolupráci s hostitelským státem v souladu s článkem 18 této dohody.

Článek 15

Nároky uplatňované v případě smrti, zranění, poškození a ztráty

1.   EUFOR a pracovníci EUFOR neodpovídají za škodu na soukromém nebo veřejném majetku ani za jeho ztrátu související s provozními potřebami nebo vzniklou v důsledku činností souvisejících s občanskými nepokoji nebo ochranou EUFOR.

2.   S cílem dosáhnout mimosoudního narovnání se nároky uplatňované v případě škody na soukromém nebo veřejném majetku nebo v případě jeho ztráty nespadající pod odstavec 1 a nároky uplatňované v případě smrti nebo zranění osob nebo v případě škody na majetku EUFOR či jeho ztráty předávají EUFOR prostřednictvím příslušných orgánů hostitelského státu, pokud jde o nároky vznesené právnickými nebo fyzickými osobami z hostitelského státu, anebo příslušným orgánům hostitelského státu, pokud jde o nároky vznesené ze strany EUFOR.

3.   Pokud není možné dosáhnout mimosoudního narovnání, je nárok předán výboru pro stížnosti, který se skládá ze stejného počtu zástupců EUFOR a zástupců hostitelského státu. Narovnání je dosaženo vzájemnou dohodou.

4.   Pokud není možné dosáhnout narovnání v rámci výboru pro stížnosti, je spor:

a)

u nároků do výše 40 000 EUR včetně řešen diplomatickou cestou mezi hostitelským státem a zástupci EU;

b)

u nároků převyšujících částku uvedenou v písmenu a) předložen rozhodčímu soudu, jehož rozhodnutí jsou závazná.

5.   Rozhodčí soud se skládá ze tří rozhodců, z nichž jednoho jmenuje hostitelský stát, dalšího jmenuje EUFOR a třetího jmenují společně hostitelský stát a EUFOR. Pokud některá ze stran nejmenuje rozhodce do dvou měsíců nebo nelze-li dosáhnout dohody mezi hostitelským státem a EUFOR o jmenování třetího rozhodce, jmenuje daného rozhodce předseda Soudního dvora Evropských společenství.

6.   EUFOR a správní orgány hostitelského státu uzavřou správní ujednání, kterým se určí pravomoci výboru pro stížnosti a soudu, jednací řády těchto orgánů a podmínky, za kterých je možné uplatňovat nároky.

Článek 16

Spolupráce a spory

1.   Veškeré otázky vzniklé v souvislosti s prováděním této dohody jsou řešeny společně zástupci EUFOR a příslušnými orgány hostitelského státu.

2.   Není-li dosaženo předchozí dohody, řeší se spory ohledně výkladu nebo provádění této dohody výhradně diplomatickou cestou mezi hostitelským státem a zástupci EU.

Článek 17

Jiná ustanovení

1.   Kdykoli tato dohoda odkazuje na výsady, imunity a práva EUFOR a pracovníků EUFOR, odpovídá za jejich plnění a dodržování příslušnými místními orgány hostitelského státu vláda hostitelského státu.

2.   Žádné ustanovení této dohody nemá za cíl odchýlit se od práv, která může mít kterýkoli členský stát EU nebo kterýkoli jiný stát podílející se na EUFOR podle jiných dohod, a ani tak nesmí být vykládáno.

Článek 18

Prováděcí opatření

Pro účely provádění této dohody mohou být provozní, správní a technické záležitosti předmětem samostatných ujednání, která budou uzavřena mezi velitelem sil EU a správními orgány hostitelského státu.

Článek 19

Vstup v platnost a ukončení

1.   Tato dohoda se prozatímně uplatňuje od dne podpisu a vstupuje v platnost, jakmile každá ze stran dokončí své vnitřní schvalovací postupy, a zůstává v platnosti do dne odjezdu poslední složky EUFOR a posledních pracovníků EUFOR, oznámeného ze strany EUFOR.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 se čl. 4 odst. 7, čl. 5 odst. 1, 2, 3, 6 a 7, čl. 6 odst. 1, 3, 4, 6, 8, 9 a 10, čl. 10 odst. 2, článek 11, čl. 13 odst. 1 a 2 a článek 15 považují za použitelné ode dne rozmístění prvních pracovníků EUFOR, pokud tento den předcházel dni vstupu této dohody v platnost.

3.   Tuto dohodu lze měnit písemnou dohodou mezi stranami.

4.   Ukončení této dohody se nedotkne žádných práv nebo povinností vyplývajících z plnění této dohody před tímto ukončením.

V Ndžameně dne 6. března 2008 ve čtyřech vyhotoveních v jazyce francouzském.


(1)  Úř. věst. L 279, 23.10.2007, s. 21.


Top