EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_334_R_0148_01

2007/826/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
Dohoda mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Úř. věst. L 334, 19.12.2007, p. 148–167 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 334/148


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. listopadu 2007

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

(2007/826/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 63 odst. 3 písm. b) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem větou první a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise sjednala jménem Evropského společenství dohodu s Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

(2)

Dohoda byla jménem Evropského společenství podepsána v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 10. října 2007 s výhradou jejího případného pozdějšího uzavření.

(3)

Dohoda by měla být schválena.

(4)

Dohodou se zřizuje Smíšený readmisní výbor, který může přijmout vlastní jednací řád. Je vhodné, aby v tomto případě mohlo Společenství přijmout své stanovisko zjednodušeným postupem.

(5)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, oznámilo Spojené království své přání účastnit se přijímání a uplatňování tohoto rozhodnutí.

(6)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se a Irsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a není pro něj závazné ani použitelné.

(7)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijetí tohoto rozhodnutí a není pro něj závazné ani použitelné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí (1).

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 22 odst. 2 dohody (2).

Článek 3

Komise zastupuje Společenství ve Smíšeném readmisním výboru zřízeném článkem 18 dohody.

Článek 4

Postoj Společenství v rámci Smíšeného readmisního výboru k přijetí jednacího řádu tohoto výboru, jak to vyžaduje čl. 18 odst. 5 dohody, schvaluje Komise po konzultaci se zvláštním výborem určeným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu 22. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

M. PINHO


(1)  Viz strana 149 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Generální sekretariát Rady zajistí zveřejnění dne vstupu dohody v platnost v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

a

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Moldavsko“,

ODHODLÁNY posilovat svou spolupráci za účelem účinnějšího boje proti nedovolenému přistěhovalectví,

PŘEJÍCE SI zavést prostřednictvím této dohody a na základě vzájemnosti rychlé a účinné postupy pro identifikaci a bezpečné a řádné navracení osob, které nesplňují nebo přestaly splňovat podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Moldavské republiky nebo některého členského státu Evropské unie, a usnadnit průvoz těchto osob v duchu spolupráce,

ZDŮRAZŇUJÍCE, že touto dohodou nejsou dotčena práva, povinnosti a odpovědnost Společenství, členských států Evropské unie a Moldavska vyplývající z mezinárodního práva, a zejména z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950, Úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 a Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že ustanovení této dohody, která spadají do působnosti hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství, se v souladu s Protokolem o postavení Dánska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, nevztahují na Dánské království,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„smluvními stranami“ Moldavsko a Společenství;

b)

„státním příslušníkem Moldavské republiky“ osoba, která má státní příslušnost Moldavské republiky;

c)

„státním příslušníkem členského státu“ osoba, která má státní příslušnost členského státu tak, jak je definována pro účely Společenství;

d)

„členským státem“ každý členský stát Evropské unie s výjimkou Dánského království;

e)

„státním příslušníkem třetí země“ osoba, která má jinou státní příslušnost než moldavskou nebo některého z členských států;

f)

„osobou bez státní příslušnosti“ osoba, která nemá žádnou státní příslušnost;

g)

„povolením k pobytu“ povolení jakéhokoliv druhu vydané Moldavskem nebo některým členským státem, které opravňuje osobu k pobytu na jeho území. Nezahrnuje povolení k dočasnému pobytu na jeho území v souvislosti s vyřizováním žádosti o udělení azylu nebo žádosti o povolení k pobytu;

h)

„hraničním přechodem“ jakýkoliv přechod určený příslušnými orgány Moldavské republiky nebo členských států pro účel překračování jejich hranic, včetně mezinárodních letišť;

i)

„vízem“ povolení vydané nebo rozhodnutí přijaté Moldavskem či některým z členských států, které se vyžaduje pro vstup na území daného státu nebo průjezd přes ně. Nezahrnuje letištní průjezdní víza;

j)

„žádajícím státem“ stát (Moldavsko nebo jeden z členských států), který podává žádost o zpětné převzetí podle článku 7 nebo žádost o průvoz podle článku 14 této dohody;

k)

„žádaným státem“ stát (Moldavsko nebo jeden z členských států), kterému je podána žádost o zpětné převzetí podle článku 7 nebo žádost o průvoz podle článku 14 této dohody;

l)

„příslušným orgánem“ vnitrostátní orgán Moldavska nebo jednoho z členských států, který je pověřen prováděním této dohody podle čl. 19 odst. 1 písm. a) této dohody;

m)

„příhraničním regionem“ oblast do 30 km od společných pozemních hranic mezi členským státem a Moldavskem a území mezinárodních letišť členských států a Moldavska;

n)

„průvozem“ průjezd státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti přes území žádaného státu na cestě ze žádajícího státu do země určení.

ODDÍL I

ZÁVAZKY MOLDAVSKA TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉHO PŘEBÍRÁNÍ

Článek 2

Zpětné přebírání vlastních státních příslušníků

1.   Moldavsko na žádost členského státu a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět každou osobu, jež nesplňuje nebo přestala splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území žádajícího členského státu, pokud je v souladu s článkem 8 prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že dotčená osoba je státním příslušníkem Moldavska.

2.   Moldavsko rovněž převezme

nezletilé svobodné děti osob uvedených v odstavci 1, bez ohledu na místo jejich narození nebo státní příslušnost, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v žádajícím členském státě,

manžele nebo manželky osob uvedených v odstavci 1, kteří mají odlišnou státní příslušnost, za předpokladu, že mají právo na vstup a pobyt na území Moldavska nebo že toto právo získají, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v žádajícím členském státě.

3.   Moldavsko rovněž převezme osoby, jež po vstupu na území členského státu byly zbaveny nebo se vzdaly státní příslušnosti Moldavska, pokud jim nebylo alespoň přislíbeno udělení státní příslušnosti členského státu.

4.   Po obdržení kladné odpovědi Moldavska na žádost o zpětné převzetí vydá příslušná diplomatická mise nebo konzulární úřad Moldavska neodkladně, nejpozději do tří pracovních dní, cestovní doklad potřebný pro návrat této osoby s minimální dobou platnosti tři měsíce. Pokud z právních nebo faktických důvodů nelze dotčenou osobu převézt v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, vydá příslušná diplomatická mise nebo konzulární úřad Moldavska do 14 kalendářních dní nový cestovní doklad se stejnou délkou platnosti. Pokud Moldavsko do 14 kalendářních dní nevydá nový cestovní doklad, má se za to, že souhlasí s použitím standardního cestovního dokladu EU pro účely vyhoštění (1).

5.   Jestliže má osoba, jež má být převzata zpět, vedle moldavské státní příslušnosti státní příslušnost třetí země, zohlední žádající členský stát vůli osoby být předána do státu podle svého výběru.

Článek 3

Zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Moldavsko na žádost členského státu a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území žádajícího členského státu, pokud je v souladu s článkem 9 prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že dotčené osoby

a)

jsou nebo v době vstupu byly držiteli platného víza nebo povolení k pobytu vydaného Moldavskem; nebo

b)

neoprávněně vstoupily na území členských států přímo po pobytu na území Moldavska nebo přímo po průjezdu přes území Moldavska.

2.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže

a)

se státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nacházel pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště Moldavska; nebo

b)

žádající stát vydal státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti vízum či povolení k pobytu před vstupem nebo po vstupu na své území, ledaže

tato osoba je držitelem víza nebo povolení k pobytu vydaného Moldavskem s delší dobou platnosti nebo

vízum nebo povolení k pobytu vydané žádajícím státem bylo získáno na základě padělaných či pozměněných dokladů nebo na základě nepravdivých prohlášení nebo

dotčená osoba nesplnila jakoukoli podmínku spojenou s vízem.

3.   Po obdržení kladné odpovědi Moldavska na žádost o zpětné převzetí vydá žádající členský stát osobě, jejíž zpětné převzetí bylo schváleno, standardní cestovní doklad EU pro účely vyhoštění (1).

ODDÍL II

ZÁVAZKY SPOLEČENSTVÍ TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉHO PŘEBÍRÁNÍ

Článek 4

Zpětné přebírání vlastních státních příslušníků

1.   Členský stát na žádost Moldavska a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět každou osobu, jež nesplňuje nebo přestala splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Moldavska, pokud je v souladu s článkem 8 prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že dotčená osoba je státním příslušníkem dotčeného členského státu.

2.   Členský stát rovněž převezme

nezletilé svobodné děti osob uvedených v odstavci 1, bez ohledu na místo jejich narození nebo státní příslušnost, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v Moldavsku,

manžele nebo manželky osob uvedených v odstavci 1, kteří mají odlišnou státní příslušnost, za předpokladu, že mají právo na vstup a pobyt na území žádaného členského státu nebo že toto právo získají, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v Moldavsku.

3.   Členský stát rovněž převezme osoby, jež po vstupu na území Moldavska byly zbaveny nebo se vzdaly státní příslušnosti členského státu, pokud jim nebylo alespoň přislíbeno udělení státní příslušnosti Moldavska.

4.   Po obdržení kladné odpovědi žádaného členského státu na žádost o zpětné převzetí vydá příslušná diplomatická mise nebo konzulární úřad dotčeného členského státu neodkladně, nejpozději do tří pracovních dní, cestovní doklad potřebný pro návrat této osoby s minimální dobou platnosti tři měsíce. Pokud z právních nebo faktických důvodů nelze dotčenou osobu převézt v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, vydá příslušná diplomatická mise nebo konzulární úřad dotčeného členského státu do 14 kalendářních dní nový cestovní doklad se stejnou délkou platnosti.

5.   Jestliže má osoba, která má být převzata, vedle státní příslušnosti žádaného členského státu státní příslušnost třetí země, zohlední Moldavsko vůli osoby být předána do státu podle svého výběru.

Článek 5

Zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Členský stát na žádost Moldavska a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Moldavska, pokud je v souladu s článkem 9 prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že dotčené osoby

a)

jsou nebo v době vstupu byly držiteli platného víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným členským státem nebo

b)

neoprávněně vstoupily na území Moldavska přímo po pobytu na území žádaného členského státu nebo přímo po průjezdu přes území žádaného členského státu.

2.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže

a)

se státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nacházel pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště žádaného členského státu nebo

b)

Moldavsko vydalo státnímu příslušníkovi třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti vízum či povolení k pobytu před vstupem nebo po vstupu na své území, ledaže

tato osoba je držitelem víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným členským státem s delší dobou platnosti nebo

vízum nebo povolení k pobytu vydané Moldavskem bylo získáno na základě padělaných či pozměněných dokladů nebo na základě nepravdivých prohlášení nebo

dotčená osoba nesplnila jakoukoli podmínku spojenou s vízem.

3.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se vztahuje na členský stát, který vydal vízum nebo povolení k pobytu. Bylo-li vízum nebo povolení k pobytu vydáno dvěma nebo více členskými státy, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který vydal doklad s delší dobou platnosti, nebo pokud doba platnosti jednoho nebo více z nich uplynula, jehož doklad je stále platný. Jestliže doba platnosti všech dokladů již uplynula, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který vydal doklad s nejpozdějším datem skončení platnosti. Pokud žádné takové doklady nelze předložit, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který byl opuštěn jako poslední.

4.   Po obdržení kladné odpovědi členského státu na žádost o zpětné převzetí vydá Moldavsko osobě, jejíž zpětné převzetí bylo schváleno, cestovní doklad požadovaný k jejímu navrácení.

ODDÍL III

POSTUP PŘI ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ

Článek 6

Zásady

1.   S výhradou odstavce 2 vyžaduje každé předání osoby, která má být převzata zpět na základě některého ze závazků uvedených v článcích 2 až 5, podání žádosti o zpětné převzetí u příslušného orgánu žádaného státu.

2.   Žádost o zpětné převzetí není nutná, pokud je osoba, která má být převzata, držitelem platného cestovního dokladu, a je-li tato osoba státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti, rovněž držitelem platného víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným státem.

3.   Byla-li osoba zadržena v příhraničním regionu (včetně letišť) žádajícího státu po neoprávněném překročení hranic přímo z území žádaného státu, může žádající stát podat žádost o zpětné převzetí ve lhůtě dvou dnů od zadržení této osoby (zrychlené řízení).

Článek 7

Obsah žádosti o zpětné převzetí

1.   Žádost o zpětné převzetí má v co nejvyšší míře obsahovat tyto informace:

a)

osobní údaje osoby, která má být převzata zpět (tj. jména, příjmení, datum narození a pokud možno také místo narození a místo posledního pobytu) a případně osobní údaje nezletilých svobodných dětí nebo manžela/manželky;

b)

označení důkazních prostředků nebo jiných věrohodných prostředků, jejichž prostřednictvím bude prokázána státní příslušnost, průjezd, důvody zpětného převzetí státních příslušníků třetích zemích a osob bez státní příslušnosti a neoprávněný vstup a pobyt.

2.   Žádost o zpětné převzetí musí v co nejvyšší míře obsahovat také tyto informace:

a)

za předpokladu, že dotčená osoba s tím výslovně souhlasí, konstatování, že osoba, která má být převzata, pravděpodobně potřebuje pomoc či péči;

b)

všechna další ochranná nebo bezpečnostní opatření nebo informace o zdravotním stavu osoby, které mohou být v konkrétním případě předání nutné.

3.   Společný formulář, který je třeba pro žádost o zpětné převzetí použít, je připojen jako příloha 5 této dohody.

Článek 8

Prostředky prokazující státní příslušnost

1.   Státní příslušnost podle čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 lze prokázat doklady uvedenými v příloze 1 této dohody, a to i v případě, že doba jejich platnosti uplynula. Při předložení těchto dokladů členské státy a Moldavsko státní příslušnost vzájemně uznají, aniž by požadovaly další šetření. Státní příslušnost nelze prokazovat padělanými doklady.

2.   Jako věrohodný prostředek prokazující státní příslušnost podle čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 lze předložit zejména doklady uvedené v příloze 2 této dohody, a to i v případě, že jejich doba platnosti uplynula. Při předložení těchto dokladů považují členské státy a Moldavsko státní příslušnost za zjištěnou, pokud nemohou prokázat opak. Za věrohodný prostředek prokazující státní příslušnost nelze považovat padělané doklady.

3.   Není-li možné předložit žádný z dokladů uvedených v přílohách 1 nebo 2, dohodne příslušná diplomatická mise nebo konzulární úřad dotčeného žádaného státu s příslušným orgánem žádajícího státu na požádání a bez zbytečného odkladu s osobou, která má být převzata zpět, pohovor za účelem zjištění její státní příslušnosti.

Článek 9

Důkazní prostředky týkající se státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Splnění podmínek pro zpětné převzetí u státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 lze prokázat důkazními prostředky uvedenými v příloze 3 této dohody; nelze je prokazovat padělanými doklady. Členské státy a Moldavsko tyto důkazy vzájemně uznají, aniž by požadovaly další šetření.

2.   Jako věrohodný prostředek prokazující splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 lze předložit zejména důkazní prostředky uvedené v příloze 4 této dohody; splnění těchto podmínek nelze prokazovat na základě padělaných dokladů. Při předložení těchto věrohodných prostředků považují členské státy a Moldavsko podmínky za splněné, pokud nemohou prokázat opak.

3.   Neoprávněnost vstupu, přítomnosti nebo pobytu se prokazuje pomocí cestovních dokladů dotčené osoby, ve kterých chybí potřebné vízum nebo jiné povolení k pobytu potřebné pro území žádajícího státu. Prohlášení žádajícího státu, že dotčená osoba byla zadržena na jeho území bez potřebných cestovních dokladů, víza nebo povolení k pobytu může rovněž sloužit jako věrohodný prostředek prokazující neoprávněný vstup, přítomnost nebo pobyt.

Článek 10

Lhůty

1.   Žádost o zpětné převzetí se podává příslušnému orgánu žádaného státu ve lhůtě do šesti měsíců ode dne, kdy se příslušný orgán žádajícího státu dozvěděl, že státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nesplňuje nebo přestal splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt. Pokud existují právní nebo faktické překážky pro podání žádosti ve stanovené lhůtě, prodlouží se tato lhůta na požádání žádajícího státu, avšak pouze na dobu, než jsou tyto překážky odstraněny.

2.   Odpověď na žádost o zpětné převzetí musí být dána písemně

do dvou pracovních dnů, jestliže byla žádost podána ve zrychleném řízení (čl. 6 odst. 3),

v ostatních případech do jedenácti pracovních dní.

Lhůty začínají běžet dnem obdržení žádosti o zpětné převzetí. Pokud v těchto lhůtách není dána žádná odpověď, považuje se to za souhlas s předáním.

3.   Pokud existují právní nebo faktické překážky pro dání odpovědi na žádost do jedenácti pracovních dní, může být tato lhůta na řádně odůvodněnou žádost prodloužena nejvýše o dva pracovní dny. Pokud v prodloužené lhůtě není dána žádná odpověď, považuje se to za souhlas s předáním.

4.   Odmítnutí žádosti o zpětné převzetí je třeba zdůvodnit.

5.   Poté, co je dán souhlas s předáním, nebo případně po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 2 je dotčená osoba předána do tří měsíců. Na žádost žádajícího státu je možné tuto lhůtu prodloužit o dobu potřebnou k překonání právních a faktických překážek předání.

Článek 11

Způsoby předání a přepravy

1.   Před navrácením osoby se příslušné orgány Moldavska a dotčeného členského státu předem písemně dohodnou na dni předání, hraničním přechodu, případném doprovodu a ostatních informacích důležitých pro předání.

2.   Převoz se může uskutečnit leteckou nebo pozemní dopravou. Letecká doprava není omezena na použití vnitrostátních dopravců Moldavska nebo členských států a může se uskutečnit prostřednictvím pravidelných i charterových letů. V případě navrácení s doprovodem se tento doprovod neomezuje pouze na pověřené osoby žádajícího státu, pokud se jedná o pověřené osoby Moldavska nebo některého členského státu.

Článek 12

Zpětné převzetí, k němuž došlo omylem

Žádající stát převezme zpět každou osobu převzatou žádaným státem, je-li do tří měsíců po jejím předání zjištěno, že podmínky stanovené v článcích 2 až 5 této dohody nebyly splněny.

V těchto případech se použijí obdobně procesní ustanovení této dohody a budou předány všechny dostupné informace týkající se skutečné totožnosti a státní příslušnosti osoby, která má být převzata zpět.

ODDÍL IV

PRŮVOZ

Článek 13

Zásady

1.   Členské státy a Moldavsko by měly omezit průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti na případy, kdy tyto osoby není možné vrátit do státu určení přímo.

2.   Moldavsko povolí průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, pokud o to členský stát požádá, a členský stát povolí průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, pokud o to požádá Moldavsko, je-li zajištěna další cesta přes případné další státy průvozu a zpětné převzetí ve státě určení.

3.   Moldavsko nebo členský stát mohou průvoz odmítnout,

a)

pokud státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti hrozí ve státě určení nebo jiném státě průvozu skutečné nebezpečí mučení, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestu, trest smrti nebo pronásledování na základě rasy, náboženského vyznání, státní příslušnosti, příslušnosti k určité sociální skupině či politického přesvědčení nebo

b)

pokud bude státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti v žádaném státě nebo jiném státě průvozu uložen trest nebo

c)

z důvodů veřejného zdraví, vnitřní bezpečnosti, veřejného pořádku nebo jiných národních zájmů žádaného státu.

4.   Moldavsko nebo členský stát může odvolat své povolení, nastanou-li nebo vyjdou-li následně najevo okolnosti uvedené v odstavci 3, které brání uskutečnění průvozu, nebo není-li již zajištěna další cesta přes případné státy průvozu či zpětné převzetí státem určení. V tomto případě přijme žádající stát podle potřeby a neodkladně státního příslušníka třetí země nebo osobu bez státní příslušnosti zpět.

Článek 14

Postup při průvozu

1.   Žádost o průvoz se podává písemně příslušnému orgánu žádaného státu a má obsahovat tyto údaje:

a)

typ průvozu (leteckou nebo pozemní dopravou), případné další státy průvozu a předpokládané místo určení;

b)

osobní údaje dotčené osoby (např. jméno, příjmení, rodné příjmení, další používaná jména či jména, pod nimiž je známa, anebo přezdívky, datum narození, pohlaví a podle možnosti místo narození, státní příslušnost, jazyk, druh a číslo cestovního dokladu);

c)

předpokládaný hraniční přechod, čas předání a případné použití doprovodu;

d)

prohlášení, že z hlediska žádajícího státu jsou splněny podmínky podle čl. 13 odst. 2 a nejsou známy žádné důvody pro odmítnutí podle čl. 13 odst. 3.

Společný formulář, který je třeba pro žádost o průvoz použít, je připojen jako příloha 6 této dohody.

2.   Žádaný stát do čtyř pracovních dní písemně vyrozumí žádající stát o souhlasu s průvozem a potvrdí hraniční přechod a předpokládaný čas předání, nebo jej vyrozumí o tom, že průvoz odmítá, a o důvodech tohoto odmítnutí.

3.   Probíhá-li průvoz letecky, jsou osoba, která má být převzata zpět, a členové případného doprovodu osvobozeni od povinnosti získat letištní průjezdní vízum.

4.   Příslušné orgány žádaného státu si poskytují po vzájemných konzultacích pomoc při průvozech, a to zejména dohledem nad dotčenými osobami a poskytnutím přiměřeného vybavení pro tento účel.

ODDÍL V

NÁKLADY

Článek 15

Náklady na přepravu a průvoz

Aniž je dotčeno právo příslušných orgánů vymáhat náhradu nákladů spojených se zpětným převzetím od osoby, která má být převzata zpět, nebo od třetích stran, hradí žádající stát veškeré náklady na dopravu spojené se zpětným převzetím a průvozem podle této dohody až na hranice státu určení.

ODDÍL VI

OCHRANA ÚDAJŮ A DOLOŽKA O VZTAHU K JINÝM ZÁVAZKŮM

Článek 16

Ochrana údajů

Osobní údaje jsou sdělovány pouze v případě, kdy je to nezbytné k provedení této dohody příslušnými orgány Moldavska nebo členského státu. Zpracovávání osobních údajů a nakládání s nimi se v konkrétním případě řídí vnitrostátním právem Moldavska, a je-li správcem údajů příslušný orgán členského státu, ustanoveními směrnice 95/46/ES (2) a vnitrostátními právními předpisy dotčeného členského státu přijatými na základě této směrnice. Navíc se použijí i tyto zásady:

a)

osobní údaje musí být zpracovávány spravedlivě a zákonným způsobem;

b)

osobní údaje musí být shromažďovány ke konkrétnímu, vymezenému a oprávněnému účelu provádění této dohody a předávající ani přijímající orgán je nesmí dále zpracovávat způsobem, který je s tímto účelem neslučitelný;

c)

osobní údaje musí být přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účel, pro který jsou shromažďovány nebo dále zpracovávány; sdělované osobní údaje mohou zejména zahrnovat pouze tyto údaje:

údaje o osobě, která má být předána (např. jména, příjmení, jakákoli dřívější jména, jiná používaná jména nebo jména, pod nimiž je známa, anebo přezdívky, pohlaví, stav, datum a místo narození, současná a všechny předcházející státní příslušnosti),

údaje o cestovním pase, průkazu totožnosti nebo řidičském průkazu (číslo, doba platnosti, datum vydání, vydávající orgán, místo vydání),

zastávky a trasu cesty,

jiné informace potřebné k identifikaci osoby, která má být předána, nebo k posouzení požadavků na zpětné převzetí podle této dohody.

d)

osobní údaje musí být přesné a musí být podle potřeby aktualizovány;

e)

osobní údaje musí být uchovávány v podobě, která umožňuje identifikaci osob na základě těchto údajů pouze po dobu nezbytnou pro účel, pro který byly shromážděny nebo pro který jsou dále zpracovávány;

f)

předávající i přijímající orgán učiní všechna přiměřená opatření k zajištění případných oprav, výmazů nebo blokování osobních údajů pro případ, že jejich zpracování není v souladu s tímto článkem, zejména pro případ, že nejsou přiměřené, podstatné, přesné nebo kdy přesahují míru s ohledem na účel jejich zpracování. To zahrnuje oznámení jakékoli opravy, výmazu nebo blokování druhé straně.

g)

přijímající orgán sdělí na požádání předávajícímu orgánu, k jakému účelu byly sdělené údaje použity a jakých výsledků bylo dosaženo;

h)

osobní údaje je možné sdělit pouze příslušným orgánům. Další sdělení jiným orgánům vyžaduje předchozí souhlas předávajícího orgánu;

i)

předávající a přijímající orgány jsou povinny pořídit písemný zápis o předání a převzetí osobních údajů.

Článek 17

Doložka o vztahu k jiným závazkům

1.   Touto dohodou nejsou dotčena práva, povinnosti a odpovědnost Společenství, členských států a Moldavska vyplývající z mezinárodního práva, a zejména

z Úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 ve znění Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967,

z mezinárodních úmluv upravujících určení státu příslušného k posuzování předložených žádostí o udělení azylu,

z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950,

z Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984,

z mezinárodních úmluv o vydávání a průvozu,

z vícestranných mezinárodních úmluv a dohod o zpětném přebírání cizích státních příslušníků.

2.   Nic v této smlouvě nebrání návratu osoby na základě jiných formálních nebo neformálních ujednání.

ODDÍL VII

PROVÁDĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ

Článek 18

Smíšený readmisní výbor

1.   Smluvní strany si navzájem poskytují pomoc při používání a výkladu této dohody. Za tímto účelem strany zřídí smíšený readmisní výbor (dále jen „výbor“), jehož úkolem je zejména

a)

sledovat používání této dohody;

b)

rozhodovat o prováděcích opatřeních nezbytných k jednotnému používání této dohody;

c)

pravidelně vyměňovat informace o prováděcích protokolech vypracovaných jednotlivými členskými státy a Moldavskem podle článku 19;

d)

doporučovat změny této dohody a jejích příloh.

2.   Rozhodnutí výboru jsou pro smluvní strany závazná.

3.   Výbor se skládá ze zástupců Společenství a Moldavska; Společenství zastupuje Komise.

4.   Výbor se schází podle potřeby na žádost jedné ze smluvních stran.

5.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 19

Prováděcí protokoly

1.   Na žádost členského státu nebo Moldavska vypracují Moldavsko a členský stát prováděcí protokol, který bude obsahovat pravidla týkající se

a)

určení příslušných orgánů, hraničních přechodů a kontaktních míst;

b)

způsobu navracení v rámci zrychleného řízení;

c)

podmínek navracení s doprovodem včetně doprovodu při průvozu státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti;

d)

dalších prostředků a dokladů vedle prostředků a dokladů uvedených v přílohách 1 až 4 této dohody.

2.   Prováděcí protokoly uvedené v odstavci 1 vstoupí v platnost po svém oznámení readmisnímu výboru uvedenému v článku 18.

3.   Moldavsko souhlasí s používáním jakéhokoliv ustanovení prováděcího protokolu vypracovaného s jedním členským státem také ve svých vztazích s kterýmkoli jiným členským státem, který o to požádá.

Článek 20

Vztah k dvoustranným dohodám nebo ujednáním členských států o zpětném přebírání

Ustanovení této dohody mají přednost před ustanoveními jakékoli jiné dvoustranné dohody nebo ujednání o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob, které byly nebo mohou být podle článku 19 uzavřeny mezi jednotlivými členskými státy a Moldavskem, pokud jsou jejich ustanovení neslučitelná s ustanoveními této dohody.

ODDÍL VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 21

Územní působnost

1.   S výhradou odstavce 2 se tato dohoda použije na území Moldavska a na území, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství.

2.   Tato dohoda nepoužije na území Dánského království.

Článek 22

Vstup v platnost, doba trvání a vypovězení

1.   Smluvní strany ratifikují nebo schválí tuto dohodu v souladu se svými postupy.

2.   Tato smlouva vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí dokončení postupů uvedených v odstavci 1.

3.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

4.   Každá smluvní strana může tuto dohodu vypovědět oficiálním oznámením druhé smluvní straně. Tato dohoda pozbývá platnosti šest měsíců po dni tohoto oznámení.

Článek 23

Přílohy

Přílohy 1 až 6 tvoří nedílnou součást této dohody.

V Bruselu dne desátého října dva tisíce sedm ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a moldavském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Pentru Comunitatea Europeană

Pentru Comunitatea Europeană

Image

Image

За Република Молдова

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

Image


(1)  Podle vzoru uvedeného v doporučení Rady EU ze dne 30. listopadu 1994.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

PŘÍLOHA 1

SEZNAM DOKLADŮ, JEJICHŽ PŘEDLOŽENÍM SE PROKAZUJE STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST (ČL. 2 ODST. 1, ČL. 4 ODST. 1 A ČL. 8 ODST. 1)

Pasy všech druhů (vnitrostátní cestovní pasy, diplomatické pasy, služební pasy, popřípadě hromadné pasy a náhradní pasy včetně pasů pro děti),

průkazy totožnosti všech druhů,

námořní knížky a kapitánské průkazy,

osvědčení o státním občanství a jiné úřední doklady zmiňující nebo jednoznačně uvádějící občanství.

PŘÍLOHA 2

SEZNAM DOKLADŮ, JEJICHŽ PŘEDLOŽENÍ SE POVAŽUJE ZA VĚROHODNÝ PROSTŘEDEK PROKAZUJÍCÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST (ČL. 2 ODST. 1, ČL. 4 ODST. 1 A ČL. 8 ODST. 2)

Fotokopie některého z dokladů uvedených v příloze 1 této dohody,

služební knížky a vojenské knížky,

úřední prohlášení pro účely zrychleného postupu učiněné zaměstnanci pohraniční policie nebo svědků, kteří mohou dotčené osobě prokázat přechod hranic,

řidičské průkazy nebo jejich fotokopie,

rodné listy nebo jejich fotokopie,

firemní průkazy totožnosti nebo jejich fotokopie,

písemná prohlášení svědků,

písemná prohlášení učiněná dotčenou osobou a jazyk, kterým tato osoba hovoří, včetně výsledku úřední zkoušky,

jakýkoliv jiný doklad, jenž může pomoci určit státní příslušnost dotčené osoby.

PŘÍLOHA 3

SEZNAM DOKLADŮ, JIMIŽ SE PROKAZUJE SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZPĚTNÉ PŘEVZETÍ STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ A OSOB BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI (ČL. 3 ODST. 1, ČL. 5 ODST. 1 A ČL. 9 ODST. 1)

Vízum nebo povolení k pobytu vydané žádaným státem,

vstupní/výstupní razítko nebo podobné potvrzení v cestovním dokladu dotčené osoby nebo jiný důkaz jejího vstupu/výstupu (např. fotografický),

doklady, osvědčení a účtenky jakéhokoliv druhu (např. hotelové účtenky, objednací průkazky u lékaře nebo zubního lékaře, vstupenky do veřejných/soukromých zařízení, smlouvy o pronájmu auta, účtenky z transakcí kreditní kartou atd.), které jasně prokazují, že dotčená osoba pobývala na území žádaného státu,

jízdenky nebo seznamy cestujících v letadle, vlaku, autobusu nebo na lodi na jméno, které dosvědčují přítomnost a cestu dotčené osoby na území žádaného státu,

úřední prohlášení učiněné zaměstnanci pohraniční policie, kteří mohou dosvědčit, že dotčená osoba překročila hranici.

PŘÍLOHA 4

SEZNAM DOKLADŮ, JEŽ SE POVAŽUJÍ ZA VĚROHODNÝ PROSTŘEDEK PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZPĚTNÉ PŘEVZETÍ STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ A OSOB BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI (ČL. 3 ODST. 1, ČL. 5 ODST. 1 A ČL. 9 ODST. 2)

Informace, z nichž je patrné, že dotčená osoba použila služeb kurýra nebo cestovní kanceláře,

úřední prohlášení v soudních a správních řízeních učiněné dotčenou osobou, rodinným příslušníkem nebo spolucestujícími,

úřední prohlášení svědků, kteří mohou dosvědčit, že dotčená osoba překročila hranici,

informace o totožnosti nebo pobytu osoby, které poskytla mezinárodní organizace (např. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky).

PŘÍLOHA 5

Image

Image

Image

PŘÍLOHA 6

Image

Image

Image

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE DÁNSKA

Smluvní strany berou na vědomí, že se tato dohoda nevztahuje na území Dánského království ani na státní příslušníky Dánského království. Za těchto okolností je žádoucí, aby Moldavská republika a Dánsko uzavřely dohodu o zpětném přebírání se stejnými podmínkami, jako jsou obsaženy v této dohodě.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ISLANDU

Smluvní strany berou na vědomí úzké vztahy mezi Evropským společenstvím a Islandem, zejména na základě dohody ze dne 18. května 1999 o přidružení této země k provádění, používání a rozvoji schengenského acquis. Za těchto okolností je žádoucí, aby Moldavská republika uzavřela s Islandem dohodu o zpětném přebírání se stejnými podmínkami, jako jsou obsaženy v této dohodě.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE NORSKA

Smluvní strany berou na vědomí úzké vztahy mezi Evropským společenstvím a Norskem, zejména na základě dohody ze dne 18. května 1999 o přidružení této země k provádění, používání a rozvoji schengenského acquis. Za těchto okolností je žádoucí, aby Moldavská republika uvedla dohodu s Norskem o zpětném přebírání, podepsanou dne 31. března 2005, v soulad s podmínkami obsaženými v této dohodě.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŠVÝCARSKA

Smluvní strany berou na vědomí, že Evropská unie, Evropské společenství a Švýcarsko podepsaly dohodu o přidružení Švýcarska k provádění, používání a rozvoji schengenského acquis. Je žádoucí, aby Moldavská republika po vstupu této dohody o přidružení v platnost uvedla dohodu se Švýcarskem o zpětném přebírání, podepsanou dne 6. listopadu 2003, v soulad s podmínkami obsaženými v této dohodě.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČL. 3 ODST. 1 A ČL. 5 ODST. 1

Strany souhlasí s tím, že osoba „vstupující přímo“ z území Moldavska ve smyslu těchto ustanovení znamená, že tato osoba vstoupila na území členských států, aniž by mezitím vstoupila na území třetí země, nebo pokud je žádaný stát jedním z členských států, že tato osoba vstoupila na území Moldavska, aniž by mezitím vstoupila na území třetí země. Tranzitní pobyt na letišti třetí země se za vstup nepovažuje.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉ A FINANČNÍ PODPOŘE

Obě strany souhlasí s prováděním této dohody, které bude založeno na zásadách společné odpovědnosti, solidarity a rovného partnerství při řízení migračních toků mezi Moldavskem a EU.

Z tohoto důvodu se ES zavazuje dát k dispozici finanční zdroje na podporu Moldavska při provádění této dohody. V tomto rámci je zvláštní pozornost věnována budování kapacit. Tato podpora bude poskytována v souladu s celkovými prioritami podpory ve prospěch Moldavska jakožto součást všech finančních prostředků vyhrazených pro Moldavsko a při plném dodržování prováděcích pravidel a postupů pro vnější pomoc ES.


Top