Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_189_R_0024_01

2007/502/ES,Euratom: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 25. června 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé jménem Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii
Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé
Závěrečný akt

OJ L 189, 20.7.2007, p. 24–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 189/24


ROZHODNUTÍ RADY A KOMISE

ze dne 25. června 2007

o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé jménem Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii

(2007/502/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE A KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 170 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 101 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise jménem Společenství sjednala Dohodu o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé, která obsahuje ustanovení o prozatímním uplatňování této dohody od 1. ledna 2007. Prozatímní uplatňování by umožnilo švýcarským subjektům účastnit se prvních výzev k podání návrhů v rámci sedmého rámcového programu.

(2)

Dohoda byla parafována dne 27. února 2007.

(3)

Dohoda by měla být podepsána a prozatímně uplatňována do dokončení postupů nezbytných pro její formální uzavření,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

1.   Podpis Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé včetně závěrečného aktu se schvaluje jménem Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii s výhradou uzavření uvedené dohody.

2.   Znění dohody je připojeno k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

1.   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu a závěrečný akt jménem Evropského společenství s výhradou uzavření uvedené dohody.

2.   Předseda Komise je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu a závěrečný akt jménem Evropského společenství pro atomovou energii s výhradou uzavření uvedené dohody.

Článek 3

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé se uplatňuje prozatímně.

Článek 4

1.   Komise přijme postoj, který má Společenství zaujmout v rámci Výboru Švýcarsko-Společenství pro výzkum zřízeného článkem 10 Rámcové dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskými společenstvími a Švýcarskou konfederací (1), pokud jde o rozhodnutí podle čl. 2 odst. 1 této dohody o použitelnosti pravidel pro zakládání právních struktur vytvářených podle článků 169 a 171 Smlouvy o ES ve Švýcarsku.

2.   Komise přijme postoj, který má Společenství zaujmout v rámci Výboru Švýcarsko-Společenství pro výzkum zřízeného článkem 10 Rámcové dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskými společenstvími a Švýcarskou konfederací, pokud jde o rozhodnutí podle čl. 6 odst. 2 a čl. 6 odst. 3 této dohody, kterým se určují švýcarské regiony, jež mohou být způsobilými regiony pro výzkumné akce podle pracovního programu „Výzkumný potenciál“ v rámci zvláštního programu „Kapacity“.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 25. června 2007.

Za Radu

předseda

A. SCHAVAN

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 313, 22.11.1985, s. 6.


DOHODA

o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé

RADA EVROPSKÉ UNIE

jménem Evropského společenství

a

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

(dále jen „Komise“)

jménem Evropského společenství pro atomovou energii

(společně dále jen „Společenství“)

na jedné straně

a

ŠVÝCARSKÁ FEDERÁLNÍ RADA

jménem Švýcarské konfederace (dále jen „Švýcarsko“)

na straně druhé

(dále jen „strany“),

VZHLEDEM K TOMU, že blízký vztah mezi Švýcarskem a Společenstvími je pro strany prospěšný;

VZHLEDEM k významu vědeckotechnického výzkumu pro Společenství a Švýcarsko a k jejich vzájemnému zájmu o spolupráci v této oblasti za účelem lepšího využívání zdrojů a vyloučení zbytečného zdvojování;

VZHLEDEM K TOMU, že Švýcarsko a Společenství v současné době provádějí výzkumné programy v oblastech společného zájmu;

VZHLEDEM K TOMU, že Společenství a Švýcarsko mají zájem na spolupráci v těchto programech ke vzájemnému prospěchu;

BEROUCE V ÚVAHU zájem obou stran na podpoře vzájemného přístupu jejich výzkumných subjektů jak k výzkumným a rozvojovým činnostem ve Švýcarsku, tak i k rámcovým programům Společenství pro výzkum a technologický rozvoj;

VZHLEDEM K TOMU, že Evropské společenství pro atomovou energii a Švýcarsko uzavřely v roce 1978 dohodu o spolupráci v oblasti řízené jaderné syntézy a fyziky plazmatu (dále jen „dohoda o jaderné syntéze“);

VZHLEDEM K TOMU, že strany uzavřely dne 8. ledna 1986 rámcovou dohodu o vědeckotechnické spolupráci, která vstoupila v platnost dne 17. července 1987 (dále jen „rámcová dohoda“);

VZHLEDEM K TOMU, že článek 6 rámcové dohody stanoví, že se spolupráce podle rámcové dohody provádí prostřednictvím příslušných dohod;

VZHLEDEM K TOMU, že dne 16. ledna 2004 Společenství a Švýcarsko podepsaly Dohodu o vědeckotechnické spolupráci (1), která byla prozatímně uplatňována ode dne 1. ledna 2004 a která vstoupila v platnost dne 16. května 2006;

VZHLEDEM K TOMU, že čl. 9 odst. 2 uvedené dohody umožňuje její obnovení s ohledem na účast v nových víceletých rámcových programech pro výzkum a technologický rozvoj za podmínek stanovených vzájemnou dohodou;

VZHLEDEM K TOMU, že sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (dále jen „sedmý rámcový program ES“) byl přijat rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES (2) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 (3) a rozhodnutími Rady 2006/971/ES (4), 2006/972/ES (5), 2006/973/ES (6), 2006/974/ES (7) a 2006/975/ES (8) a že sedmý rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011), který rovněž přispívá k vytváření evropského výzkumného prostoru, byl přijat rozhodnutím Rady 2006/970/Euratom (9), nařízením Rady (Euratom) č. 1908/2006 (10) a rozhodnutími Rady 2006/976/Euratom (11) a 2006/977/Euratom (12) (dále jen „sedmé rámcové programy ES a Euratom“);

VZHLEDEM K TOMU, že se tato dohoda a jakékoli činnosti uskutečňované v jejím rámci, aniž jsou dotčena odpovídající ustanovení smluv o založení Společenství, nedotýkají nijak pravomocí členských států provádět se Švýcarskem činnosti v oblasti vědy, techniky, výzkumu a rozvoje, a případně za tímto účelem uzavírat dvoustranné dohody,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Předmět dohody

1.   Tato dohoda vymezuje formu a podmínky účasti Švýcarska na provádění sedmých rámcových programů ES a Euratom, aniž je dotčena dohoda o jaderné syntéze.

Právní subjekty usazené ve Švýcarsku se mohou účastnit všech zvláštních programů sedmých rámcových programů ES a Euratom.

2.   Švýcarské právní subjekty se mohou účastnit činností Společného výzkumného střediska Společenství, pokud se na tuto účast nevztahuje odstavec 1.

3.   Právní subjekty usazené ve Společenstvích včetně Společného výzkumného střediska se mohou účastnit výzkumných programů nebo projektů ve Švýcarsku, které odpovídají svým obsahem programům sedmých rámcových programů ES a Euratom.

4.   Pro účely této dohody se „právním subjektem“ rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba zřízená podle vnitrostátního práva platného v místě usazení nebo podle práva Společenství, která má právní subjektivitu a je oprávněna svým jménem mít práva a povinnosti jakékoli povahy. Patří sem zejména vysoké školy, výzkumné organizace, průmyslové podniky včetně malých a středních podniků a fyzické osoby.

Článek 2

Formy a prostředky spolupráce

Spolupráce má tuto podobu:

1)

Účast právních subjektů usazených ve Švýcarsku ve všech zvláštních programech přijatých v rámci sedmých rámcových programů ES a Euratom, za podmínek a náležitostí vymezených v pravidlech pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací Evropského společenství a v oblasti výzkumu a odborné přípravy Evropského společenství pro atomovou energii.

Pokud Společenství přijme ustanovení provádění článků 169 a 171 Smlouvy o založení Evropského společenství, bude se Švýcarsko moci zapojit do právních struktur ustavených na základě uvedených ustanovení podle pravidel, která budou přijata za účelem vytvoření těchto právních struktur, a pokud budou tato pravidla použitelná ve Švýcarsku. Výbor Švýcarsko-Společenství pro výzkum rozhodne o použitelnosti těchto pravidel ve Švýcarsku.

Právní subjekty usazené ve Švýcarsku se mohou podílet na nepřímých akcích podle článků 169 a 171 Smlouvy o založení Evropského společenství.

2)

Finanční příspěvek Švýcarska do rozpočtů programů přijatých za účelem provádění sedmých rámcových programů ES a Euratom podle v čl. 5 odst. 2.

3)

Účast právních subjektů usazených ve Společenstvích na švýcarských výzkumných programech nebo projektech, o kterých rozhodla Federální rada a které svým obsahem odpovídají programům nebo projektům sedmých rámcových programů ES a Euratom, probíhá v souladu s podmínkami a náležitostmi vymezenými v příslušných švýcarských předpisech a se souhlasem partnerů v konkrétním projektu a řídících složek odpovídajícího švýcarského programu. Právní subjekty usazené ve Společenstvích, které se účastní švýcarských výzkumných programů nebo projektů, nesou vlastní výdaje včetně svého poměrného podílu na administrativních a obecných správních výdajích uvedených projektů.

4)

Kromě včasného předávání informací a dokumentace o provádění sedmých rámcových programů ES a Euratom a švýcarských programů nebo projektů může spolupráce mezi stranami zahrnovat tyto formy a prostředky:

a)

pravidelné diskuse o směrech, prioritách a plánování v oblasti výzkumu ve Švýcarsku a Společenstvích;

b)

diskuse o perspektivách a rozvoji spolupráce;

c)

včasné poskytování informací o provádění výzkumných programů a projektů ve Švýcarsku a ve Společenstvích a o výsledcích činností prováděných v rámci této dohody;

d)

společná zasedání;

e)

návštěvy a výměna výzkumných pracovníků, inženýrů a techniků;

f)

pravidelné a následné kontakty mezi vedoucími programů nebo projektů ze Švýcarska a ve Společenstvích;

g)

účast odborníků na seminářích, sympoziích a pracovních seminářích.

Článek 3

Přizpůsobení

Spolupráci lze kdykoli přizpůsobit a rozšířit vzájemnou dohodou stran.

Článek 4

Práva a povinnosti v oblasti duševního vlastnictví

1.   S výhradou přílohy A a použitelného práva mají právní subjekty usazené ve Švýcarsku, které se účastní výzkumných programů Společenství, v oblasti vlastnictví, používání a šíření informací, jakož i práv duševního vlastnictví vyplývajících z této účasti, stejná práva a povinnosti jako právní subjekty usazené ve Společenstvích. Toto ustanovení se nevztahuje na výsledky získané z projektů zahájených před prozatímním uplatňováním této dohody.

2.   S výhradou přílohy A a použitelného práva mají právní subjekty usazené ve Společenstvích, které se účastní švýcarských výzkumných programů nebo projektů uvedených v čl. 2 odst. 3 v oblasti vlastnictví, používání a šíření informací, jakož i práv duševního vlastnictví vyplývajících z této účasti, stejná práva a povinnosti jako právní subjekty usazené ve Švýcarsku, které se účastní dotčených programů nebo projektů.

Článek 5

Finanční ustanovení

1.   Závazky přijaté Společenstvími v rámci sedmých rámcových programů ES a Euratom před prozatímním uplatňováním této dohody, jakož i platby provedené na jejich základě neodůvodňují žádný příspěvek ze strany Švýcarska. Finanční příspěvek Švýcarska vyplývající z účasti na provádění sedmých rámcových programů ES a Euratom se stanoví v poměru a jako doplněk k částce dostupných ročních prostředků na závazky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, aby byly uhrazeny finanční závazky Komise týkající se opatření nezbytných pro provádění, řízení a provoz programů a činností obsažených v této dohodě.

2.   Poměr určující příspěvek Švýcarska do sedmých rámcových programů ES a Euratom, kromě programu pro jadernou syntézu, je dán poměrem mezi hrubým domácím produktem Švýcarska v tržních cenách a součtem hrubých domácích produktů členských států Evropské unie v tržních cenách. Příspěvek Švýcarska na program pro jadernou syntézu se bude i nadále počítat podle příslušné dohody. Tyto poměry se vypočítají na základě nejnovějších statistických údajů Eurostatu dostupných v době zveřejnění předběžného návrhu rozpočtu Evropské unie pro tentýž rok.

3.   Pravidla pro výpočet a platbu finančního příspěvku Švýcarska stanoví příloha B.

Článek 6

Výbor Švýcarsko-Společenství pro výzkum

1.   Výbor Švýcarsko-Společenství pro výzkum zřízený rámcovou dohodou posuzuje, hodnotí a zajišťuje řádné provádění této dohody. Výboru jsou předkládány veškeré otázky týkající se provádění nebo výkladu této dohody.

2.   Výbor může na žádost Švýcarska určit švýcarské regiony, které splňují kritéria stanovená v čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (13) a mohou tedy být způsobilé pro výzkumné akce pracovního programu „Výzkumný potenciál“ v rámci zvláštního programu „Kapacity“.

3.   Výbor může rozhodnout o změně odkazů na akty Společenství uvedené v příloze C.

Článek 7

Účast

1.   Aniž jsou dotčena ustanovení článku 4, mají právní subjekty usazené ve Švýcarsku, které se účastní sedmých rámcových programů ES a Euratom, stejná smluvní práva a povinnosti jako subjekty usazené ve Společenství.

2.   Pro právní subjekty usazené ve Švýcarsku platí stejné podmínky a náležitosti platné pro předkládání a hodnocení návrhů a pro udělování a uzavírání grantových dohod nebo smluv v rámci programů Společenství jako pro grantové dohody nebo smlouvy uzavřené v rámci stejných programů s právními subjekty usazenými ve Společenstvích.

3.   Právní subjekty usazené ve Švýcarsku jsou způsobilé získávat úvěry poskytované EIB na podporu výzkumných cílů stanovených v rámci sedmého rámcového programu ES.

4.   Při výběru hodnotitelů nebo nezávislých odborníků pro programy výzkumu a technologického rozvoje Společenství se přihlíží k náležitému počtu švýcarských odborníků, a to s ohledem na dovednosti a znalosti, které vyžadují úkoly jim svěřené.

5.   Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 1 odst. 3, čl. 2 odst. 3 a čl. 4 odst. 2 a stávající úpravy a jednací řády, mohou se právní subjekty usazené ve Společenstvích účastnit programů nebo projektů švýcarských výzkumných programů uvedených v čl. 2 odst. 3 za stejných podmínek a náležitostí jako švýcarští partneři. Švýcarské orgány mohou podmínit účast jednoho nebo několika právních subjektů usazených ve Společenstvích na projektu společnou účastí alespoň jednoho švýcarského subjektu.

Článek 8

Mobilita

Každá strana se v souladu s platnými předpisy a dohodami zavazuje, že zaručí vstup na své území a pobyt na něm – je-li to nezbytné pro řádný průběh dotčené činnosti – omezenému počtu výzkumných pracovníků, kteří se ve Švýcarsku a ve Společenstvích účastní činností, na které se vztahuje tato dohoda.

Článek 9

Revize a další spolupráce

1.   Rozhodnou-li se Společenství revidovat nebo rozšířit své výzkumné programy, může být tato dohoda po vzájemné dohodě přehodnocena nebo rozšířena. Strany si vyměňují informace a názory týkající se takové revize nebo rozšíření, jakož i jakýchkoli otázek, které přímo nebo nepřímo ovlivňují spolupráci Švýcarska v oblastech zahrnutých v sedmých rámcových programech ES a Euratom. Švýcarsko obdrží oznámení o přesném obsahu zrevidovaných nebo rozšířených programů do dvou týdnů od jejich přijetí Společenstvími. V případě revize nebo rozšíření výzkumných programů může Švýcarsko vypovědět tuto dohodu s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Strany si oznámí ve lhůtě tří měsíců po přijetí rozhodnutí Společenství jakýkoli záměr vypovědět nebo rozšířit tuto dohodu.

2.   Přijmou-li Společenství nové víceleté rámcové programy pro výzkum a technologický rozvoj, může být tato dohoda obnovena nebo znovu sjednána po vzájemné dohodě stran. Strany si vyměňují informace a názory týkající se přípravy těchto programů nebo jiných stávajících nebo budoucích výzkumných činností v rámci Výboru Švýcarsko-Společenství pro výzkum.

Článek 10

Vztah k ostatním mezinárodním dohodám

1.   Ustanovení této dohody se uplatňují, aniž jsou dotčeny výhody stanovené v jiných mezinárodních dohodách, které zavazují jednu ze stran a jsou vyhrazeny pouze pro právní subjekty usazené na území této strany.

2.   Právní subjekt usazený v jiné zemi přidružené k sedmému rámcovému programu ES (přidružená země) má podle této dohody stejná práva a povinnosti jako právní subjekty usazené v jednom ze členských států za předpokladu, že přidružená země, v níž je daný subjekt usazen, souhlasí s přiznáním stejných práv a povinností právním subjektům ze Švýcarska.

Článek 11

Územní oblast působnosti

Tato dohoda se na jedné straně vztahuje na území, na která se vztahují smlouvy o založení Evropských společenství, a to za podmínek stanovených v těchto smlouvách, a na straně druhé na území Švýcarska.

Článek 12

Přílohy

Přílohy A, B a C tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 13

Změna a výpověď

1.   Tato dohoda se uzavírá na dobu trvání sedmých rámcových programů ES a Euratom.

2.   Tuto dohodu lze změnit pouze písemně dohodou stran. Pro vstup v platnost těchto změn se použije stejný postup, jaký platí pro tuto dohodu.

3.   Každá ze smluvních stran může tuto dohodu kdykoli vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

4.   Projekty a činnosti probíhající v době výpovědi nebo ukončení platnosti této dohody se dokončí v souladu s podmínkami stanovenými v této dohodě. Strany upraví společnou dohodou jakékoli jiné důsledky vypovězení.

Článek 14

Vstup v platnost a prozatímní uplatňování

1.   Strany ratifikují nebo uzavřou tuto dohodu v souladu se svými příslušnými pravidly. Dohoda vstupuje v platnost dnem posledního oznámení o ukončení postupů nezbytných pro tento účel. Dohoda je prozatímně uplatňována ode dne 1. ledna 2007.

2.   Pokud jedna ze stran oznámí druhé straně, že dohodu neuzavře, sjednává se tímto, že:

Společenství nahradí Švýcarsku jeho příspěvek do souhrnného rozpočtu Evropské unie stanovený v čl. 2 odst. 2,

prostředky vydané Společenstvími na účast právních subjektů usazených ve Švýcarsku na nepřímých akcích včetně náhrad uvedených v čl. 2 odst. 1 však Společenství od výše uvedené náhrady odečtou,

projekty a činnosti, které byly zahájeny během prozatímního uplatňování a které v okamžiku výše uvedeného oznámení stále probíhají, se dokončí v souladu s podmínkami stanovenými v této dohodě.

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети юни две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil siete.

V Lucemburku dne dvacátého pátého června dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juunikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg, on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų birželio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-hetedik év június havának huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące siódmego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e sete.

Adoptat la Luxemburg, douăzeci şi cinci iunie două mii șapte.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho júna dvetisícsedem.

V Luxembourgu, petindvajsetega junija leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundrasju.

Зa Eвpoпeйcката общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Зa Eвpoпeйcката общност зa aтoмна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifælleskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα Ατομικής Εvέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerġijas kopienas vārdā

Europos atominés energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atominienergiayhteisön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Image

Зa Конфедерация Швейцария

Por la confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Гια την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederaţia Elveţiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vågnar

Image


(1)  Úř. věst. L 32, 5.2.2004, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 391, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 86; opravené znění v Úř. věst. L 54, 22.2.2007, s. 30.

(5)  Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 243; opravené znění v Úř. věst. L 54, 22.2.2007, s. 81.

(6)  Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 272; opravené znění v Úř. věst. L 54, 22.2.2007, s. 91.

(7)  Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 299; opravené znění v Úř. věst. L 54, 22.2.2007, s. 101.

(8)  Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 368; opravené znění v Úř. věst. L 54, 22.2.2007, s. 126.

(9)  Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 60; opravené znění v Úř. věst. L 54, 22.2.2007, s. 21.

(10)  Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 1; opravené znění v Úř. věst. L 54, 22.2.2007, s. 4.

(11)  Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 404; opravené znění v Úř. věst. L 54, 22.2.2007, s. 139.

(12)  Úř. věst. L 400, 30.12.2006, s. 434; opravené znění v Úř. věst. L 54, 22.2.2007, s. 149.

(13)  Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.

PŘÍLOHA A

ZÁSADY PŘIZNÁVÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

I.   Oblast působnosti

Pro účely této dohody se „duševním vlastnictvím“ rozumí duševní vlastnictví podle článku 2 Úmluvy o založení Světové organizace duševního vlastnictví podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967.

Pro účely této dohody se „poznatky“ rozumějí výsledky, včetně informací, ať už je nebo není možné je chránit, jakož i autorská práva nebo práva vztahující se k uvedeným informacím v důsledku podání žádostí o patenty, průmyslové vzory, ochranu odrůd rostlin, osvědčení doplňující ochranná osvědčení nebo podobné druhy ochrany, nebo v důsledku jejich vydání.

II.   Práva duševního vlastnictví právních subjektů stran

1.

Každá ze stran zajistí, aby práva duševního vlastnictví právních subjektů druhé strany účastnících se činností vykonávaných podle této dohody a související práva a povinnosti vyplývající z takovéto účasti byly v souladu s příslušnými mezinárodními úmluvami, které jsou platné pro strany, včetně dohody TRIPS (Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví spravovaná Světovou obchodní organizací), jakož i Bernské úmluvy (Pařížský akt z roku 1971) a Pařížské úmluvy (Stockholmský akt z roku 1967).

2.

Právní subjekty usazené ve Švýcarsku účastnící se nepřímých akcí v rámci sedmých rámcových programů ES a Euratom mají v oblasti duševního vlastnictví práva a povinnosti podle podmínek stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2321/2002 (1) ve znění nařízení (ES) č. 1906/2006, v nařízení Rady (Euratom) č. 2322/2002 (2) ve znění nařízení Rady (Euratom) č. 1908/2006 ze dne 18. prosince 2006 a v grantové dohodě nebo smlouvě uzavřené s Evropským společenstvím, a to v souladu s bodem 1. Pokud se Švýcarsko účastní nepřímých akcí v rámci sedmého rámcového programu ES prováděného v souladu s články 169 a 171 Smlouvy o založení Evropského společenství, má Švýcarsko v oblasti duševního vlastnictví stejná práva a povinnosti jako členské státy, které se účastní těchto akcí, jak je uvedeno v příslušných ustanoveních.

3.

Právní subjekty usazené v členském státě Evropské unie účastnící se švýcarských výzkumných programů nebo projektů mají v oblasti duševního vlastnictví stejná práva a povinnosti jako právní subjekty usazené ve Švýcarsku účastnící se takových výzkumných programů nebo projektů, a to v souladu s bodem 1.

III.   Práva duševního vlastnictví stran

1.

Nedohodnou-li se strany jinak, platí pro poznatky vytvořené stranami v průběhu činností vykonávaných v souladu čl. 2 odst. 4 této dohody následující pravidla:

a)

strana vytvářející poznatky je vlastníkem těchto poznatků. Nelze-li zjistit příslušný podíl práce, jsou poznatky ve spoluvlastnictví stran;

b)

strana, která vlastní poznatky, uděluje druhé straně pro výkon činností uvedených v čl. 2 odst. 4 této dohody k těmto poznatkům přístupová práva. Tato přístupová práva se udělují bezúplatně.

2.

Nedohodnou-li se strany jinak, platí pro písemná díla vědecké povahy stran následující pravidla:

a)

uveřejní-li strana v odborných časopisech, článcích, zprávách a knihách, včetně audiovizuálních děl a softwaru vědecké a technické údaje, informace a výsledky pocházející z činností vykonávaných podle této dohody, uděluje se druhé straně celosvětová, nevýlučná, neodvolatelná licence, která nepodléhá licenčnímu poplatku, k překládání, rozmnožování, úpravě, přenášení a veřejné distribuci těchto děl;

b)

všechny kopie údajů a informací chráněných autorskými právy, které mají být veřejně šířeny a vytvářeny podle tohoto oddílu, musí být opatřeny jménem(y) autora(ů), ledaže autor výslovně odmítne být uveden. Rovněž na nich musí být jasně viditelné poděkování stranám za spolupráci.

3.

Nedohodnou-li se strany jinak, platí pro nezveřejňované informace stran tato pravidla:

a)

při sdělování informací nezbytných pro činnosti vykonávané podle této dohody druhé straně uvede každá strana informace, které si nepřeje zveřejnit;

b)

přijímající strana může pro zvláštní účely provádění této dohody na svou odpovědnost sdělit nezveřejňované informace jí podřízeným subjektům nebo osobám;

c)

získá-li přijímající strana předchozí písemný souhlas strany poskytující nezveřejňované informace, může tyto nezveřejňované informace rozšiřovat ve větším rozsahu, než povoluje písmeno b). Strany spolupracují na vytvoření postupů pro vyžádání a získání předchozího písemného souhlasu nezbytného pro další rozšiřování a každá strana poskytuje souhlas v souladu s vnitřní politikou a vnitrostátními správními a právními předpisy;

d)

nezveřejňované nebo jiné důvěrné informace poskytnuté na seminářích nebo jiných setkáních zástupců stran uspořádaných podle této dohody nebo informace vyplývající z působení personálu, využívání zařízení nebo nepřímých akcí zůstávají důvěrné, pokud byl příjemce těchto nezveřejňovaných nebo jiných důvěrných nebo výlučných informací informován v souladu s pododstavcem a) před tím, než byly sděleny, o důvěrné povaze těchto informací;

e)

každá strana dbá, aby nezveřejňované informace, které přijme v souladu s písmeny a) a d), byly kontrolovány způsobem stanoveným v této dohodě. Zjistí-li jedna ze stran, že nebude schopna dodržet ustanovení v písmenech a) a d) o nešíření informací nebo lze-li to z nějakých důvodů očekávat, neprodleně o tom uvědomí druhou stranu. Strany se poradí a stanoví další postup.


(1)  Úř. věst. L 355, 30.12.2002, s. 23.

(2)  Úř. věst. L 355, 30.12.2002, s. 35.

PŘÍLOHA B

FINANČNÍ PRAVIDLA, KTERÝMI SE ŘÍDÍ PŘÍSPĚVEK ŠVÝCARSKA UVEDENÝ V ČLÁNKU 5 TÉTO DOHODY

I.   Stanovení finanční účasti

1.

Komise sdělí Švýcarsku co nejdříve a v každém případě nejpozději 1. září každého roku následující údaje doplněné nezbytnými podklady:

a)

částky prostředků na závazky ve výkazu výdajů z předběžného návrhu rozpočtu Evropské unie odpovídající oběma rámcovým programům;

b)

odhadovanou výši příspěvků odvozenou z předběžného návrhu rozpočtu odpovídající účasti Švýcarska v obou rámcových programech. Pro usnadnění vnitřních rozpočtových řízení stanoví však útvary Komise odpovídající orientační částky nejpozději do 31. května každého roku.

2.

Po závěrečném přijetí souhrnného rozpočtu sdělí Komise Švýcarsku výše uvedené částky ve výkazu výdajů odpovídající účasti Švýcarska.

II.   Platební postupy

1.

V červnu a listopadu každého finančního roku vyzve Komise Švýcarsko k zaplacení jeho příspěvku podle této dohody. Každá z výzev stanoví platbu šesti dvanáctin švýcarského příspěvku, a to do 30 dnů od obdržení příslušné výzvy k zaplacení. V posledním roce obou rámcových programů se však příspěvek Švýcarska platí v plné výši do 30 dnů od obdržení výzvy k jeho zaplacení.

2.

Příspěvek Švýcarska se vyjadřuje a platí v eurech.

3.

Švýcarsko platí svůj příspěvek podle této dohody ve lhůtách stanovených v bodu 1. Jakékoli prodlení s platbou má za následek povinnost zaplatit úroky, jejichž sazba odpovídá mezibankovní sazbě poskytované na jeden měsíc (EURIBOR) uvedené na straně 248 „Telerate“. Tato sazba se zvyšuje o 1,5 procentního bodu za každý měsíc prodlení. Zvýšená sazba se použije pro celé období prodlení. Úroky jsou však splatné pouze v případě, že je příspěvek uhrazen více než 30 dní po dnech splatnosti uvedených v odstavci 1.

4.

Cestovní výdaje, které vzniknou švýcarským zástupcům a odborníkům z důvodů účasti na práci výzkumných výborů a při provádění obou rámcových programů, nese Komise na stejném základě a stejným postupem, který platí pro zástupce a odborníky členských států Společenství.

III.   Podmínky plnění

1.

Finanční příspěvek Švýcarska do obou rámcových programů podle článku 5 této dohody zůstává obvykle pro příslušný finanční rok nezměněn.

2.

V okamžiku uzavření účtů pro každý finanční rok (n) Komise provede během účetní závěrky úpravu účtů souvisejících s účastí Švýcarska, a to s ohledem na změny vyplývající z transferů, zrušení, účetních převodů, zrušených vázání prostředků nebo z doplňkových a pozměňujících rozpočtů během finančního roku.

Tato úprava se provádí ke dni první platby za rok n + 1. Ukončení této úpravy však musí proběhnout nejpozději v červenci čtvrtého roku po skončení obou rámcových programů. Platba Švýcarska se zaúčtuje v rámci programů Evropských společenství jako příjem rozpočtu odpovídající příslušnému okruhu rozpočtu ve výkazu příjmů souhrnného rozpočtu Evropské unie.

IV.   Informace

1.

Nejpozději 31. května každého finančního roku (n + 1) je připraven a Švýcarsku předložen pro informaci výkaz prostředků tohoto finančního roku pro oba rámcové programy týkající se předchozího finančního roku (n) v podobě účtu příjmů a výdajů Komise.

2.

Komise sdělí Švýcarsku statistické a všechny ostatní obecné finanční údaje týkající se provádění obou rámcových programů, které jsou dostupné členským státům.

PŘÍLOHA C

FINANČNÍ KONTROLA ŠVÝCARSKÝCH ÚČASTNÍKŮ V PROGRAMECH SPOLEČENSTVÍ UVEDENÝCH V TÉTO DOHODĚ

I.   Přímá komunikace

Komise komunikuje přímo s účastníky sedmých rámcových programů ES a Euratom usazenými ve Švýcarsku a s jejich smluvními partnery. Tyto osoby mohou předkládat přímo Komisi všechny související informace a podklady, které jsou povinny předávat způsobem uvedeným v této dohodě a v grantových dohodách nebo smlouvách uzavřených k jejímu provedení.

II.   Audity

1.

V souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (1) ve znění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 (2) a s nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 (3) ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1248/2006 (4) ze dne 7. srpna 2006 a s ostatními předpisy, na které odkazuje tato dohoda, mohou grantové dohody nebo smlouvy uzavřené s účastníky programu usazenými ve Švýcarsku stanovit, že vědecké, finanční, technické nebo jiné audity mohou být kdykoli provedeny u účastníků a jejich smluvních partnerů zástupci Komise nebo jinými osobami Komisí k tomu zmocněnými.

2.

Zástupci Komise a ostatní osoby Komisí zmocněné mají odpovídající přístup na místa, k pracím a dokladům a ke všem informacím nezbytným pro řádné provedení auditů včetně informací v elektronické podobě. Toto právo na přístup se výslovně stanoví v grantových dohodách nebo smlouvách uzavřených k provedení nástrojů uvedených v této dohodě.

3.

Evropský účetní dvůr má stejná práva jako Komise.

4.

Audity lze provádět po uplynutí sedmých rámcových programů ES a Euratom nebo této dohody za podmínek stanovených v příslušných grantových dohodách nebo smlouvách.

5.

Švýcarský federální účetní kontrolní úřad je o auditech prováděných na švýcarském území předem informován. Toto oznámení není právní podmínkou pro provádění těchto auditů.

III.   Kontroly na místě

1.

V rámci této dohody je Komise (OLAF) oprávněna provádět kontroly a ověření na místě na švýcarském území v souladu s podmínkami a náležitostmi stanovenými v nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (5) a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 (6).

2.

Kontroly a ověření na místě připravuje a provádí Komise v úzké spolupráci se Švýcarským federálním účetním kontrolním úřadem nebo s jinými příslušnými švýcarskými orgány určenými Švýcarským federálním účetním kontrolním úřadem, které jsou včas informovány o předmětu, účelu a právním základě kontrol a ověření, aby mohly poskytnout veškerou nezbytnou pomoc. Za tímto účelem se mohou úředníci příslušných švýcarských orgánů účastnit kontrol a ověření na místě.

3.

Pokud si to švýcarské orgány přejí, provádí kontroly a ověření na místě Komise společně s nimi.

4.

Pokud se účastníci sedmých rámcových programů ES a Euratom brání kontrole nebo ověření na místě, poskytnou švýcarské orgány v souladu s vnitrostátními předpisy kontrolorům Komise nezbytnou pomoc, aby jim umožnily provést kontrolu nebo ověření na místě.

5.

Komise co nejdříve sdělí Švýcarskému federálnímu účetnímu kontrolnímu úřadu veškeré zjištěné nebo domnělé nedostatky, o kterých se dozvěděla během kontroly nebo ověření na místě. Komise je povinna v každém případě informovat výše uvedený orgán o výsledku těchto kontrol a ověření.

IV.   Informace a konzultace

1.

Pro účely řádného provádění této přílohy si příslušné švýcarské orgány a orgány Společenství pravidelně vyměňují informace a na žádost jedné ze stran provádějí konzultace.

2.

Příslušné švýcarské orgány informují neprodleně Komisi o jakémkoli zjištěném nebo domnělém nedostatku, o kterém se dozvěděly, týkajícím se uzavírání a prováděním grantových dohod nebo smluv uzavřených k provedení nástrojů uvedených v této dohodě.

V.   Důvěrnost

Na informace sdělené nebo získané v jakékoli podobě podle této přílohy se vztahuje služební tajemství a jsou chráněny stejným způsobem jako obdobné informace švýcarským právem a příslušnými ustanoveními použitelnými pro instituce Společenství. Tyto informace nesmějí být sdělovány jiným osobám, než které jsou v institucích Společenství, v členských státech nebo ve Švýcarsku oprávněny ze své funkce se s nimi seznamovat, ani nesmějí být užívány pro jiné účely, než je zajištění účinné ochrany finančních zájmů stran.

VI.   Správní opatření a sankce

Aniž je dotčeno použití švýcarského trestního práva, může Komise uložit správní opatření a sankce v souladu s nařízením (ES, Euratom) č. 1605/2002 ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006, s nařízením (ES, Euratom) č. 2342/2002 ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1248/2006 a s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (7).

VII.   Náhrada a výkon rozhodnutí

Rozhodnutí Komise přijatá podle sedmého rámcového programu ES v oblasti působnosti této dohody, která ukládají peněžité závazky jiným osobám než státům, jsou podkladem pro výkon rozhodnutí ve Švýcarsku. Příkaz k výkonu vydávají bez jakékoli další kontroly, kromě ověření pravosti dokladu, orgány určené švýcarskou vládou, která o tom uvědomí Komisi. Výkon rozhodnutí je proveden v souladu se švýcarskými předpisy procesního práva. Zákonnost rozhodnutí o vykonatelnosti podléhá kontrole Soudního dvora Evropských společenství. Rozsudky vynesené Soudním dvorem Evropských společenství na základě rozhodčí doložky ve smlouvě podle sedmých rámcových programů ES a Euratom jsou vykonatelné za stejných podmínek.


(1)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 227, 19.8.2006, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

(6)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.


ZÁVĚREČNÝ AKT

Zplnomocnění zástupci

EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

a

ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE,

kteří se sešli v Lucemburku dne dvacátého pátého června dva tisíce sedm, aby podepsali Dohodu o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé, přijali níže uvedené společné prohlášení, které je přílohou tohoto závěrečného aktu:

Společné prohlášení smluvních stran o úzkém dialogu s ohledem na nové struktury, kterými se provádějí články 169 a 171 Smlouvy o ES.

Rovněž vzali na vědomí níže uvedená prohlášení, která jsou přílohou tohoto závěrečného aktu:

Prohlášení Rady o účasti Švýcarska ve výborech.

Prohlášení Společenství o zacházení s výzkumnými pracovníky z EU působícími podle této dohody ve Švýcarsku.

Společné prohlášení smluvních stran o úzkém dialogu s ohledem na nové struktury, kterými se provádějí články 169 a 171 Smlouvy o ES

Obě smluvní strany prohlašují, že za účelem řádného provádění čl. 2 odst. 1 této dohody bude Švýcarská konfederace vhodným způsobem neodkladně informována o přípravných pracích vztahujících se ke strukturám podle článků 169 a 171 Smlouvy o ES, k jejichž provedení má dojít v rámci sedmých rámcových programů.

Prohlášení Rady o účasti Švýcarska ve výborech

Rada se usnesla, že zástupci Švýcarska se mohou jakožto pozorovatelé a kvůli bodům, které se jich týkají, účastnit jednání

všech výborů zřízených v rámci sedmých rámcových programů ES a Euratom včetně Výboru pro vědecký a technický výzkum (CREST),

správní rady Společného výzkumného střediska.

Zástupci Švýcarska opustí jednání v okamžiku, kdy ve výborech probíhá hlasování.

Prohlášení Společenství o zacházení s výzkumnými pracovníky z EU působícími podle této dohody ve Švýcarsku

Společenství očekávají, že Švýcarsko v rozsahu, v jakém uplatňuje limit pro počet povolení k pobytu, která jsou k dispozici pro státní příslušníky libovolného členského státu EU, nebude do výpočtu uvedeného limitu zahrnovat povolení k pobytu vydaná pracovníkům podílejícím se na výzkumu. Společenství dále očekávají, že výzkumní pracovníci, kteří se podílejí na projektech a jsou zaměstnanci společných výzkumných středisek Společenství, mohou stejným způsobem využít ustanovení čl. 12 odst. 3 dohody o spolupráci mezi Euratom a Švýcarskou konfederací v oblasti řízené jaderné syntézy a fyziky plazmatu (Úř. věst. L 242, 4.9.1978, s. 1).

Prohlášení vlády Švýcarska

Vláda Švýcarska je toho názoru, že prohlášením Společenství o zacházení s výzkumnými pracovníky z EU působící podle této dohody ve Švýcarsku nejsou dotčena práva ani povinnosti smluvních stran vyplývající z této dohody a ze švýcarského právního řádu.


Top