Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_082_R_0014_01

2006/230/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 18. července 2005 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o zpracovávání údajů API/PNR
Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o zpracovávání a předávání předběžných informací o cestujících a záznamů o knihování cestujících

OJ L 82, 21.3.2006, p. 14–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 344–349 (MT)

21.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 82/14


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 18. července 2005

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o zpracovávání údajů API/PNR

(2006/230/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95, ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 7. března 2005 zmocnila Rada Komisi, aby jménem Společenství sjednala s Kanadou dohodu o zpracovávání a předávání předběžných informací o cestujících (Advanced Passenger Information, API) a záznamů o knihování cestujících (Passenger Name Record, PNR) leteckými dopravci Kanadské agentuře pro hraniční služby.

(2)

Dohoda by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o zpracovávání údajů API/PNR se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody je připojeno k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu zavazující Společenství (2).

Článek 3

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 18. července 2005.

Za Radu

předseda

J. STRAW


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o zpracovávání a předávání předběžných informací o cestujících a záznamů o knihování cestujících

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ A VLÁDA KANADY (dále jen „strany“),

UZNÁVAJÍCE důležitost dodržování základních práv a svobod, zejména práva na soukromí, a důležitost respektování těchto hodnot při předcházení terorismu a souvisejícím trestným činům a jiné závažné trestné činnosti nadnárodní povahy, včetně organizovaného zločinu, a při boji proti nim;

S OHLEDEM NA požadavek vlády Kanady, aby letečtí dopravci přepravující osoby do Kanady poskytovali kanadským příslušným orgánům předběžné informace o cestujících (Advanced Passenger Information, dále jen „API“) a záznamy o knihování cestujících (Passenger Name Record, dále jen „PNR“) v rozsahu, v jakém je dopravci shromažďují a uchovávají ve svých automatizovaných rezervačních systémech a systémech řízení odletů;

S OHLEDEM na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (1) 1, a zejména na čl. 7 písm. c) této směrnice;

S OHLEDEM na závazky učiněné různými příslušnými orgány ohledně způsobu zpracování údajů API/PNR, které získaly od leteckých dopravců (dále jen „závazky“);

S OHLEDEM na příslušné rozhodnutí Komise podle čl. 25 odst. 6 směrnice 95/46/ES (dále jen „rozhodnutí“), podle kterého kanadský příslušný orgán poskytuje odpovídající úroveň ochrany údajů API/PNR předávaných z Evropského společenství (dále jen „Společenství“) a týkajících se osobní letecké dopravy směřující do Kanady, v souladu s příslušnými závazky přiloženými k příslušnému rozhodnutí;

S OHLEDEM na upravené pokyny pro API, které byly přijaty Světovou celní organizací (WCO), Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IATA) a Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO);

ODHODLÁNY spolupracovat, aby podpořily ICAO v rozvoji mnohostranných norem pro předávání údajů PNR získaných od komerčních leteckých společností;

S OHLEDEM na možnost budoucích změn přílohy I této dohody prostřednictvím zjednodušených postupů, zejména pro zajištění vzájemnosti mezi stranami,

SE DOHODLY NA TĚCHTO USTANOVENÍCH:

Článek 1

Účel

1.   Účelem této dohody je zajistit, aby při poskytování údajů API/PNR o osobách cestujících příslušnými lety byla plně dodržována základní práva a svobody, zejména právo na soukromí.

2.   Příslušným letem se rozumí trasa uskutečněná leteckým dopravcem z území jedné strany na území žádající strany.

Článek 2

Příslušné orgány

Příslušným orgánem žádající strany je orgán, který je v Kanadě nebo v Evropské unii odpovědný za zpracování údajů API/PNR o osobách cestujících příslušnými lety a který je uveden v příloze I této dohody, jež je její nedílnou součástí.

Článek 3

Zpracování údajů API/PNR

1.   Strany se dohodly, že údaje API/PNR o osobách cestujících příslušnými lety budou zpracovány tak, jak je uvedeno v závazcích příslušného orgánu, který údaje API/PNR získává.

2.   Závazky stanoví pravidla a postupy pro předávání a ochranu údajů API/PNR o osobách cestujících příslušnými lety poskytnutých příslušnému orgánu.

3.   Příslušný orgán zpracovává doručené údaje API/PNR a zachází s osobami cestujícími příslušnými lety, kterých se údaje API/PNR týkají, v souladu s použitelnými právními předpisy a ústavními požadavky a bez diskriminace, zejména na základě státní příslušnosti nebo země trvalého pobytu.

Článek 4

Přístup, oprava a záznam

1.   Příslušný orgán poskytne osobám, které se nenacházejí na území, na kterém daný orgán vykonává pravomoc, a jichž se údaje API/PNR zpracované podle této dohody týkají, přístup k údajům a možnost opravy případných chybných údajů nebo přidání záznamu o tom, že byla podána žádost o opravu.

2.   S ohledem na tyto údaje poskytne příslušný orgán možnost přístupu, opravy a záznamu za stejných okolností, za kterých by tato možnost byla k dispozici osobě nacházející se na území, na kterém daný orgán vykonává pravomoc.

Článek 5

Povinnost zpracování údajů API/PNR

1.   Ve vztahu k uplatňování této dohody ve Společenství, pokud jde o zpracování osobních údajů, zpracovávají letečtí dopravci provozující příslušné lety ze Společenství do Kanady údaje API/PNR obsažené v jejich automatizovaných rezervačních systémech a systémech řízení odletů v souladu s požadavky příslušných kanadských orgánů podle kanadského práva. Seznam prvků údajů PNR, které letečtí dopravci provozující příslušné lety předají příslušným kanadským orgánům, je obsažen v příloze II této dohody, jež je její nedílnou součástí.

2.   Povinnost uvedená v odstavci 1 se použije po dobu platnosti dohody a pozbude účinku dnem, ke kterému bude dohoda zrušena, její platnost pozastavena nebo její platnost skončí bez dalšího prodloužení.

Článek 6

Smíšený výbor

1.   Zřizuje se smíšený výbor složený ze zástupců každé strany, jejichž jména budou druhé straně oznámena diplomatickou cestou. Smíšený výbor zasedá v místě, v den a s programem jednání stanovenými vzájemnou dohodou. První zasedání se uskuteční do šesti měsíců ode dne vstupu této dohody v platnost.

2.   Smíšený výbor mimo jiné

a)

působí ve vztahu k provádění této dohody a souvisejícím záležitostem jako komunikační spoj;

b)

v možné míře řeší všechny spory, které mohou vzniknout ve vztahu k provádění této dohody a souvisejícím záležitostem;

c)

organizuje společné přezkumy podle článku 8 a stanoví prováděcí pravidla společného přezkumu;

d)

přijme svůj jednací řád.

3.   Strany zastoupené ve smíšeném výboru se mohou dohodnout na změnách přílohy I této dohody, které jsou použitelné ode dne takové dohody.

Článek 7

Řešení sporů

Strany na žádost kterékoli z nich vedou neprodleně konzultace ohledně veškerých sporů, které nebyly vyřešeny smíšeným výborem.

Článek 8

Společný přezkum

V souladu s přílohou III této dohody, jež je její nedílnou součástí, uskutečňují strany každoročně nebo na základě dohody společný přezkum provádění této dohody a souvisejících záležitostí, včetně vývoje, jakým je vymezení příslušných pokynů pro PNR ze strany ICAO.

Článek 9

Vstup v platnost, změny a vypovězení dohody

1.   Tato dohoda vstoupí v platnost poté, co si strany navzájem předají oznámení o dokončení postupů nezbytných pro její vstup v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem druhého oznámení.

2.   Aniž je dotčen čl. 6 odst. 3, může být tato dohoda změněna dohodou stran. Taková změna vstoupí v platnost 90 dní poté, co si strany navzájem předají oznámení o dokončení příslušných vnitřních postupů.

3.   Tato dohoda může být kteroukoli stranou kdykoliv vypovězena na základě písemného oznámení s výpovědní lhůtou nejméně 90 dní.

Článek 10

Tato dohoda nemá za účel odchýlit se od právních předpisů stran nebo tyto předpisy měnit.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

V Lucemburku dne třetího října dva tisíce pět ve dvojím vyhotovení v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě odchylek mají přednost anglické a francouzské znění.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image

Image


(1)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

PŘÍLOHA I

Příslušné orgány

Pro účely článku 3 je pro Kanadu příslušným orgánem Kanadská agentura pro hraniční služby (Canada Border Services Agency, CBSA).

PŘÍLOHA II

Vyžadované prvky údajů PNR

1.

Lokalizační záznam PNR

2.

Datum rezervace

3.

Datum/data zamýšlené cesty

4.

Jméno

5.

Jiná jména v PNR

6.

Informace o všech způsobech platby

7.

Zúčtovací adresa

8.

Kontaktní telefonní čísla

9.

Celá trasa pro konkrétní PNR

10.

Informace související s programem pro stálé cestující „Frequent Flyer“ (pouze nalétané míle a adresa(y))

11.

Cestovní kancelář

12.

Zástupce cestovní kanceláře

13.

Informace o rozčleněném/rozděleném PNR

14.

Informace o vystavení letenky

15.

Číslo letenky

16.

Číslo sedadla

17.

Datum vystavení letenky

18.

Informace o případech, kdy se cestující nedostavil k odletu

19.

Čísla na jmenovce zavazadla

20.

Informace o případech, kdy se cestující dostavil na letiště bez rezervace a byl připraven k odletu

21.

Informace o sedadle cestujícího v letadle

22.

Jednosměrné letenky

23.

Jakékoli shromážděné informace z informačního systému APIS

24.

Informace o cestujících bez pevné rezervace čekajících na uvolněné místo v průběhu odbavování na let

25.

Pořadí odbavení

PŘÍLOHA III

Společný přezkum

Strany si před společným přezkumem sdělí složení svých příslušných týmů, v nichž mohou být zastoupeny příslušné orgány zabývající se ochranou soukromí/údajů, cly, imigrací, donucováním, shromažďováním zpravodajských informací a zamezováním jejich shromažďování a jinými formami prosazování práva, zabezpečení hranic nebo letecké bezpečnosti, včetně odborníků z členských států Evropské unie.

S výhradou použitelných právních předpisů musí účastníci přezkumu získat nezbytné bezpečnostní prověrky a zachovávat důvěrný charakter porad. Důvěrnost však nebude žádné straně překážkou v tom, aby vypracovala příslušnou zprávu o výsledcích společného přezkumu určenou svým příslušným subjektům, včetně kanadského parlamentu a Evropského parlamentu.

Obě strany společně stanoví prováděcí pravidla společného přezkumu.


Top