EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_023_R_0017_01

2005/45/: 2005/45/ES
Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty
Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty

OJ L 23, 26.1.2005, p. 17–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

26.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 23/17


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. prosince 2004

o uzavření a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty

(2005/45/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a 4 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům :

(1)

Rada zmocnila Komisi, aby se Švýcarskou konfederací sjednala Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty.

(2)

Rozhodnutím Rady dne 20. října 2004 (1) a s výhradou pozdějšího uzavření byla dohoda jménem Společenství podepsána dne 26. října 2004.

(3)

V Dohodě je stanoveno její prozatímní provádění do jejího vstupu v platnost.

(4)

Dohoda by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty, se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Postoj, jejž má Společenství přijmout u rozhodnutí a doporučení smíšeného výboru, která jsou založena na článku 7 protokolu č. 2 k dohodě, zaujímá Komise.

Článek 3

Předseda Rady provede oznámení stanovené v čl. 5 odst. 1 dohody (2) jménem Společenství.

Článek 4

V souladu s čl. 5 odst. 2 dohody a až do jejího vstupu v platnost je dohoda prozatímně prováděna od 1. února 2005 za předpokladu, že prováděcí opatření ve smyslu čl. 5 odst. 4 protokolu č. 2 budou přijata ke stejnému datu.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 22. prosince 2004.

Za Radu

C. VEERMANN

předseda


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)  Datum vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972, pokud jde o ustanovení použitelná pro zpracované zemědělské produkty

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

na jedné straně a

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE, dále jen „Švýcarsko“,

na straně druhé,

společně dále jen „smluvní strany“,

S OHLEDEM NA dohodu mezi Evropským hospodářským společenstvíma Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 a společné prohlášení o dalších jednáních, přiložené k závěrečným aktům dohod mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Švýcarskou konfederací, které byly podepsány v Lucemburku dne 21. června 1999,

VZHLEDEM K TOMU, že protokol č. 2 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvíma Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 (dále jen „dohoda“) by měl být aktualizován v souladu s výsledky Uruguayského kola a upraven, pokud jde o rozsah produktů, na které se vztahuje,

VZHLEDEM K TOMU, že obchodní toky mezi Švýcarskem a novými členskými státy by se měla po rozšíření Evropské unie zachovat,

PŘEJÍCE SI zlepšit vzájemný přístup na trh se zpracovanými zemědělskými produkty,

S OHLEDEM NA Dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o protokolu č. 2 k dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 17. března 2000,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Dohoda se mění takto:

1.

Příloha I dohody se nahrazuje novou přílohou I, která je připojena k této dohodě jako příloha 1.

2.

Protokol č. 2 k dohodě se nahrazuje novým protokolem č. 2, který je připojen k této dohodě jako příloha 2.

Článek 2

S účinkem ode dne vstupu této dohody v platnost se zrušují tyto dohody:

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o protokolu č. 2 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 17. března 2000;

Výměna dopisů mezi Evropskou komisí a Švýcarskou federální správou o úpravě navržené s cílem zlepšit transparentnost různých opatření pro vyrovnání cen používaných Evropským společenstvím a Švýcarskem, které mají vliv na obchod se zpracovanými zemědělskými produkty uvedenými v protokolu č. 2, ze dne 29. listopadu 1988.

Článek 3

Přílohy této dohody včetně tabulek a dodatků k tabulkám a dodatku k protokolu č. 2 tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 4

1.   Tato dohoda se vztahuje na jedné straně na území, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství za podmínek v ní stanovených, a na straně druhé na území Švýcarska.

2.   Tato dohoda se vztahuje také na území Lichtenštejnského knížectví, dokud je udržována celní unie se Švýcarskem.

Článek 5

1.   Tato dohoda bude schválena smluvními stranami v souladu s jejich vlastními postupy. Vstupuje v platnost prvním dnem poté, co si smluvní strany navzájem oznámí dokončení vnitřních postupů nezbytných k tomuto účelu.

2.   Dokud nebudou dokončeny ratifikační postupy uvedené v odstavci 1, budou smluvní strany provádět tuto dohodu počínaje prvním dnem čtvrtého měsíce po dni podpisu za předpokladu, že prováděcí opatření ve smyslu čl. 5 odst. 4 protokolu č. 2 budou přijata ke stejnému datu.

Článek 6

1.   Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, nizozemském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, německém, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

2.   Maltské znění ověří smluvní strany na základě výměny dopisů. Toto znění má stejnou platnost jako znění uvedená v odstavci 1.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Eυρωπαϊκή Koινóτητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

PŘÍLOHA 1

„PŘÍLOHA I

Seznam produktů, které jsou uvedeny v čl. 2 bodě i) dohody:

Kód HS

Popis

2905 43

– – Mannitol (mannit)

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol, sorbit)

3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy

3501 10

– Kasein

ex 3501 90

– Ostatní:

– Jiné než kaseinové klihy

3502

Albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů v sušině), albumináty a jiné deriváty albuminu

– Vaječný albumin:

3502 11

– – sušený

3502 19

– – ostatní

3502 20

– Mléčný albumin, včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

3809

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo fixování barviv a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném nebo podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

3809 10

– Na bázi škrobových látek

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy:

– Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace:

3823 11

– – kyselina stearová

3823 12

– – kyselina olejová

3823 19

– – ostatní

3823 70

– Technické mastné alkoholy

3824 60

– Sorbitol, jiný než položky 2905 44

5301

Len surový nebo zpracovaný, avšak nespředený; lněná koudel a lněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5302

Konopí (Cannabis sativa L.), surové nebo zpracované, avšak nespředené; koudel a odpad z konopí (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)“

PŘÍLOHA č. 2

PROTOKOL 2

O některých zpracovaných zemědělských produktech

Článek 1

Obecné zásady

1.   Dohoda se vztahuje na produkty uvedené v tabulkách I a II, pokud tento protokol nestanoví jinak.

2.   Smluvní strany zejména nesmějí v případě těchto produktů vybírat dovozní cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem včetně zemědělských složek cla nebo poskytovat vývozní náhrady nebo jiné náhrady, promíjet cla nebo umožňovat částečné či celkové nezaplacení cel nebo jiných poplatků s rovnocenným účinkem.

3.   Tento protokol se vztahuje obdobně na Lichtenštejnské knížectví, jakmile se na ně bude vztahovat protokol 3 k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru.

Článek 2

Použití opatření pro vyrovnání cen

1.   Aby se zohlednily rozdíly v nákladech spojených se zemědělskými surovinami, které se používají k výrobě produktů uvedených v tabulce I, nevylučuje dohoda použití opatření pro vyrovnání cen pro tyto produkty, čímž se rozumí uvalení zemědělské složky cla při jejich dovozu a poskytování vývozních náhrad nebo náhrad cla, prominutí cla nebo umožnění částečného či celkového nezaplacení cel nebo jiných poplatků s rovnocenným účinkem.

2.   Jestliže smluvní strana používá vnitřní opatření, která snižují cenu surovin pro zpracovatelský průmysl, berou se tato opatření v úvahu při výpočtu částek vyrovnání cen.

Článek 3

Opatření pro vyrovnání cen při dovozu

1.   Švýcarské základní částky pro zemědělské suroviny, které se zohlední při výpočtu zemědělských složek cla při dovozu, nesmějí přesáhnout rozdíl mezi švýcarskou domácí referenční cenou a domácí referenční cenou Společenství pro danou zemědělskou surovinu ani švýcarské dovozní clo skutečně uplatňované na dovoz zemědělské suroviny jako takové.

2.   Švýcarský dovozní režim pro produkty uvedené v tabulce I je stanoven v tabulce IV.

3.   Jestliže je švýcarská domácí referenční cena nižší než domácí referenční cena Společenství, může Společenství zavést opatření pro vyrovnání cen, jak je stanoveno v článku 2, čímž se rozumí uvalení zemědělské složky cla při dovozu v souladu s nařízením (ES) č. 1460/96 ve znění pozdějších předpisů.

Článek 4

Opatření pro vyrovnání cen při vývozu

1.   Švýcarské vývozní náhrady nebo náhrady cla, prominutí cla nebo umožnění částečného či celkového nezaplacení cel nebo jiných poplatků s rovnocenným účinkem při vývozu produktů, které jsou uvedeny v tabulce I, do Společenství nesmějí přesáhnout rozdíl mezi švýcarskou domácí referenční cenou a domácí referenční cenou Společenství pro zemědělské suroviny používané při výrobě těchto produktů, násobený množstvím, které se skutečně použilo. Je-li švýcarská domácí referenční cena stejná nebo nižší než domácí referenční cena Společenství, musí být švýcarská vývozní náhrada nebo náhrada cla, prominutí cla nebo umožnění částečného či celkového nezaplacení cel nebo jiných poplatků s rovnocenným účinkem rovny nule.

2.   Je-li švýcarská domácí referenční cena nižší než domácí referenční cena Společenství, může Společenství zavést opatření pro vyrovnání cen, jak je stanoveno v článku 2, tedy poskytnout vývozní náhrady podle nařízení (ES) č. 1520/2000 ve znění pozdějších předpisů nebo poskytnout náhradu cla, prominout clo nebo umožnit částečné či celkové nezaplacení cel nebo jiných poplatků s rovnocenným účinkem.

3.   Pro cukr (čísel HS 1701, 1702 a 1703) používaný pro výrobu produktů uvedených v tabulkách I a II nesmějí smluvní strany poskytovat vývozní náhrady ani náhrady cla, prominutí cla nebo umožnění částečného či celkového nezaplacení cel nebo jiných poplatků s rovnocenným účinkem.

Článek 5

Referenční ceny

1.   Domácí referenční domácí ceny zemědělských surovin Společenství a Švýcarska, zmíněné v článcích 3 a 4, jsou uvedeny na seznamu v tabulce III.

2.   Smluvní strany pravidelně alespoň jednou ročně poskytnou smíšenému výboru domácí referenční ceny všech surovin, na které se vztahují opatření pro vyrovnání cen. Poskytnuté domácí referenční ceny musí odrážet skutečnou cenovou situaci na území smluvní strany. Musí to být ceny, které zpracovatelský průmysl obvykle vyplácí na velkoobchodním nebo zpracovatelském stupni. Je-li některá zemědělská surovina dostupná ve zpracovatelském průmyslu nebo v jeho části za cenu nižší, než je cena převládající na domácím trhu, musí se domácí referenční ceny odpovídajícím způsobem upravit.

3.   Smíšený výbor stanoví domácí referenční ceny a cenové rozdíly pro zemědělské suroviny uvedené v tabulce III na základě informací poskytnutých útvary Evropské komise a Švýcarskou federální správou. Jestliže je to pro zachování poměrných preferenčních marží nezbytné, budou základní částky zemědělských surovin uvedených v tabulce IV upraveny.

4.   Smíšený výbor přezkoumá před provedením tohoto protokolu domácí ceny zemědělských surovin zmíněných v článcích 3 a 4 a uvedených v tabulce III.

Článek 6

Zvláštní ustanovení o správní spolupráci

Zvláštní ustanovení o správní spolupráci jsou vymezena v dodatku k tomuto protokolu.

Článek 7

Změny

Smíšený výbor se může rozhodnout o změně tabulek, dodatků k tabulkám a dodatku k tomuto protokolu.

TABULKA I

Produkty, na které se vztahují opatření pro vyrovnání cen

Kód HS

Popis produktů

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

10

– Jogurt:

ex .10

– – ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

.90

– Ostatní:

ex .90

– – ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky:

.20

– Mléčné pomazánky:

ex .20

– – o obsahu tuku nejméně 39 % hmotnostních, avšak nižším než 75 % hmotnostních

1517

Margarín; směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516:

.10

– Margarín, kromě tekutého margarínu:

ex .10

– – obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

.90

– Ostatní:

ex .90

– – obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky); obiloviny (jiné než kukuřice) ve formě zrn, vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak upravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1905

Pečivo, cukrářské výrobky a sušenky, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky

2004

Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazená, jiná než produkty čísla 2006:

.10

– Brambory:

ex .10

– – ve formě mouky, krupice nebo vloček

2005

Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazená, jiná než produkty čísla 2006:

.20

– Brambory:

ex .20

– – ve formě mouky, krupice nebo vloček

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

– Ořechy, podzemnice olejná a jiná semena, též ve směsi:

.11

– – Podzemnice olejná:

ex .11

– – – Máslo z podzemnice olejné

2101

Výtažky, tresti a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto produktů nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich:

– Výtažky, tresti a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi kávy:

.12

– – Přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi kávy:

ex .12

– – – obsahující nejméně 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, nejméně 2,5 % hmotnostních mléčných bílkovin, nejméně 5 % hmotnostních cukru nebo nejméně 5 % hmotnostních škrobu

.20

– Výtažky, tresti a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté:

ex .20

– – obsahující nejméně 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, nejméně 2,5 % hmotnostních mléčných bílkovin, nejméně 5 % hmotnostních cukru nebo nejméně 5 % hmotnostních škrobu

2103

Přípravky pro výrobu omáček a hotové omáčky; kořenící směsi; hořčičná mouka a hotová hořčice:

.20

– Kečup a jiné omáčky z rajčat

.90

– Ostatní:

ex .90

– – jiné než chutney z manga, tekuté

2104

Přípravky pro výrobu polévek a bujonů; hotové polévky a bujony; homogenizované směsi potravinových přípravků

2105

Zmrzlina, též obsahující kakao

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

.10

– Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:

ex .10

– – obsahující více než 1 % mléčných tuků, 1 % ostatních tuků nebo více než 5 % cukrů

.90

– ostatní

2208

Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových; destiláty, likéry a jiné lihoviny:

ex .90

– jiné než ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových; jiné než koncentrovaná vinná šťáva obsahující alkohol

3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy

.10

– Kasein

.90

– Ostatní:

ex .90

– – jiné než kaseinové klihy

TABULKA II

Produkty, na něž se vztahuje volný obchod

Kód HS

Popis produktů

0501

Lidské vlasy, nezpracované, též prané nebo odmaštěné; odpad z lidských vlasů

0502

Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat; jezevčí a jiné chlupy k výrobě kartáčnického zboží; odpad z těchto štětin a chlupů

0503

Žíně a odpad z žíní, též ve štůčkách s podložkou nebo bez podložky

0505

Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per (též přistřižené) a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí

10

– Peří používané k vycpávání, prachové peří

ex 90

– Ostatní (jiné než k výživě zvířat)

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (avšak nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prášek a odpad z těchto produktů

0507

Slonovina, želvovina, kostice včetně vousů velryb a jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru; prášek a odpad z těchto produktů

0508

Korály a podobné materiály, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované; ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru, prášek a odpad z těchto materiálů:

ex 00

– jiné než k výživě zvířat

0509

Přírodní houba živočišného původu

0510

Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované

0710

Zelenina, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená:

40

– Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířené vodě nebo přidáním jiných konzervačních látek), avšak v tomto stavu nevhodná k výživě:

90

– Ostatní zelenina; zeleninové směsi:

ex 90

– – Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

0901

Káva, též pražená či bez kofeinu; kávové slupky a dužina kávového plodu; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy

0902

Čaj, též aromatizovaný

0903

Maté

1212

Svatojánský chléb, řasy a jiné chaluhy, cukrovka a cukrová třtina, čerstvá, chlazená, zmrazená nebo sušená, též v prášku; ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty (včetně nepražených kořenů čekanky druhu Cichorium intybus sativum) používané zejména k lidské výživě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

ex 20

– Řasy a jiné chaluhy (jiné než k výživě zvířat)

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a jiné slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené

1401

Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo proutěného zboží (např. bambus, rákos, španělský rákos, sítina, vrbové proutí, rafie, obilná sláma čištěná, bělená nebo barvená, lipové lýko a podobné materiály)

1402

Rostlinné materiály používané zejména k vycpávání (například kapok, africká tráva a mořská tráva a podobné materiály), též na podložce z jiných materiálů

1403

Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košťat nebo kartáčů (například čirok, piasava, pýr plazivý a istle), též ve svazcích nebo spletené

1404

Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté

10

– Rostlinné suroviny používané zejména k barvení nebo vyčiňování

20

– Krátká bavlna

ex 90

– ostatní (jiné než k výživě zvířat)

1505

Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu):

ex 00

– jiné než k výživě zvířat

1516

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, avšak jinak neupravené:

20

– Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce:

ex 20

– – Hydrogenovaný ricinový olej, tzv. opálový vosk

1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516:

90

– Ostatní:

ex 90

– – Jedlé směsi nebo přípravky používané jako tvarovací

1518

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než čísla 1516; směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

ex 00

– Linoxyn

1520

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy

1521

Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené

1522

Degras; zbytky po zpracování mastných látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; tekuté cukry bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

50

– Chemicky čistá fruktosa

90

– Ostatní, včetně invertního cukru a jinách směsí cukrů a cukrových sirupů obsahující 50 % hmotnostních fruktosy v sušině

ex 90

– – Chemicky čistá maltosa (pro jiné účely než krmení)

1803

Kakaová hmota, též odtučněná

1804

Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej

1805

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

1903

Tapioka a její náhražky ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo podobných formách

2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou:

90

– Ostatní:

ex 90

– – Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata); palmové vegetační vrcholy; jamy, batáty a podobné jedlé části rostlin uvedené v čísle 0714

2004

Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazená, jiná než produkty čísla 2006:

90

– Ostatní zelenina a zeleninové směsi:

ex 90

– – Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2005

Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselině octovou, nezmrazená, jiná než produkty čísla 2006:

80

– Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2006

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním):

ex 00

– Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2007

Džemy, želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty upravené vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

– Ořechy, podzemnice olejná a jiná semena, též ve směsi:

11

– – Podzemnice olejná:

ex 11

– – – pražená

– Ostatní, včetně směsí jiných než podpoložky 2008 19:

91

– – Palmové vegetační vrcholy

99

– – ostatní:

ex 99

– – – Kukuřice, jiná než kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2101

Výtažky, tresti a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto produktů nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich:

– Výtažky, tresti a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi kávy:

11

– – Výtažky, tresti a koncentráty

12

– – Přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi kávy:

ex 12

– – – Neobsahující žádné mléčné tuky, mléčné bílkoviny, cukr ani škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčného tuku, 2,5 % hmotnostních mléčných bílkovin, 5 % hmotnostních cukru nebo 5 % hmotnostních škrobu

20

– Výtažky, tresti a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí a koncentrátů nebo bázi čaje nebo maté:

ex 20

– – Neobsahující žádné mléčné tuky, mléčné bílkoviny, cukr nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčného tuku, 2,5 % hmotnostních mléčných bílkovin, 5 % hmotnostních cukru nebo 5 % hmotnostních škrobu

30

– Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich

2102

Kvasinky (živé nebo neživé); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy, kromě očkovacích látek čísla 3002; hotové prášky do pečiva:

ex 10

– Živé kvasinky (jiné než pekařské droždí a jiné než k výživě zvířat)

ex 20

– Neživé kvasinky; jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy (jiné než k výživě zvířat)

30

– Hotové prášky do pečiva

2103

Přípravky pro výrobu omáček a hotové omáčky; kořenící směsi; hořčičná mouka a hotová hořčice:

10

– Sojová omáčka

30

– Hořčičná mouka a hotová hořčice:

ex 30

– – Hořčičná mouka, jiná než k výživě zvířat; hotová hořčice

90

– Ostatní:

ex 90

– – Chutney z manga, tekuté

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

10

– Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:

ex 10

– – Jiné než obsahující nejméně 1 % mléčných tuků, 1 % ostatních tuků nebo více než 5 % cukrů

2201

Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocných nebo zeleninových šťáv čísla 2009

10

– Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje

ex 90

– kromě ovocných nebo zeleninových šťáv, ředěné vodou nebo sodovkou

2203

Pivo ze sladu

2205

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek

2207

Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nejméně 80 % objemových; ethanol a jiné destiláty, denaturované, o jakémkoliv obsahu alkoholu:

2208

Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových; destiláty, likéry a jiné lihoviny:

20

– Vínovice nebo matolinové pálenky:

30

– Whisky

40

– Rum a tafia

50

– Gin a jalovcová

60

– Vodka

70

– Likéry

2209

Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové

TABULKA III

Domácí referenční ceny ES a Švýcarska (4)

Zemědělské suroviny

Švýcarská domácí referenční cena

CHF na 100 kg netto

Domácí referenční cena ES

CHF na 100 kg netto

Rozdíl referenční ceny Švýcarska/ES

CHF na 100 kg netto

Pšenice obecná

64,00

19,45

44,55

Pšenice tvrdá

43,22

28,46

14,76

Žito

58,00

15,98

42,02

Ječmen

32,46

11,81

20,65

Kukuřice

38,97

18,87

20,10

Mouka z pšenice obecné

105,88

27,23

78,65

Plnotučné sušené mléko

607,00

382,77

224,23

Odstředěné sušené mléko

481,04

295,49

185,55

Máslo

922,00

336,10 (1)/455,20

466,80/585,90 (1)

Cukr (čísel HS 1701, 1702 a 1703)

0,00

Vejce (2)

250,75

186,70

64,05

Čerstvé brambory

42,00

21,14

20,86

Rostlinný tuk (3)

360,00

147,25

212,75

TABULKA IV

Švýcarský dovozní režim

a)

Clo pro produkty uvedené v dodatku k této tabulce tvoří zemědělská složka cla vypočtená na základě čisté hmotnosti. Standardní složení jsou upřesněna v dodatku.

b)

Pro produkty uvedené v dodatku se při výpočtech zemědělských složek cla zohlední tato základní množství zemědělských surovin:

Zemědělská surovina

Použité základní množství po vstupu v platnost

Použité základní množství tři roky po vstupu v platnost

CHF na 100 kg netto

CHF na 100 kg netto

Pšenice obecná

40,00

38,00

Pšenice tvrdá

13,00

12,00

Žito

37,00

36,00

Ječmen

18,00

18,00

Kukuřice

18,00

18,00

Mouka z pšenice obecné

70,00

67,00

Plnotučné sušené mléko

201,00

191,00

Odstředěné sušené mléko

167,00

158,00

Máslo

466,00

466,00

Cukr (čísel HS 1701, 1702 a 1703)

00,00

00,00

Vejce

36,00

36,00

Čerstvé brambory

18,00

18,00

Rostlinný tuk

191,00

181,00

c)

Clo na produkty, které jsou uvedené v následující tabulce, je nulové.

Čísla švýcarského celního sazebníku

Komentář

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex 2103.9000

Jiné než chutney z manga, tekuté

2104.3000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

2208.9099

 

d)

Od začátku používání tohoto protokolu se cla pro produkty uvedené v následující tabulce snižují na nulu ve třech rovných ročních krocích.

Čísla švýcarského celního sazebníku

Použité clo po vstupu v platnost

Použité clo jeden rok po vstupu v platnost

Použité clo dva roky po vstupu v platnost

CHF na 100 kg brutto

CHF na 100 kg brutto

CHF na 100 kg brutto

2208.9021

27,30

13,70

00,00

2208.9022

46,70

23,30

00,00

e)

Čísla celního sazebníku uvedená v této tabulce odpovídají číslům platným ve Švýcarsku k 1. lednu 2002. Bez ohledu na článek 12bis dohody nebudou údaje v této tabulce ovlivněny žádnými změnami, které mohou být v celní nomenklatuře provedeny.


(1)  Pro produkty, na které se poskytuje podpora na máslo poskytovaná podle nařízení Komise (ES) č. 2571/97 ze dne 15. prosince 1997 o prodeji másla za snížené ceny a o poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravin.

(2)  Odvozené z cen tekutých ptačích vajec, ne ve skořápce, násobené činitelem 0,85.

(3)  Ceny rostlinných tuků (na pečení a pro potravinářský průmysl) o 100 % obsahu tuku.

(4)  Domácí referenční ceny ES a Švýcarska pro zemědělské suroviny zmíněné v článcích 3 a 4, které jsou uvedeny v tabulce III, jsou založeny na údajích ze dne 1. ledna 2002. Před provedením tohoto protokolu budou přezkoumány smíšeným výborem.

Dodatek k tabulce IV

Standardní složení ve Švýcarsku

Standardní složení uvedená v tabulce IV písm. a) (švýcarský dovozní režim), používaná při výpočtu zemědělských složek, jsou upřesněna v následující tabulce.

Číslo švýcarského celního sazebníku

Poznámky

Pšenice obecná

Pšenice tvrdá

Žito

Ječmen

Kukuřice

Mouka z pšenice obecné

Plnotučné sušené mléko

Odstředěné sušené mléko

Máslo

Cukr

Vejce

Čerstvé brambory

Rostlinný tuk

kg surovin na 100 kg netto konečného produktu

0403.1010

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

20

 

 

 

0403.1020

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

15

 

 

 

0403.9031

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18

 

 

 

 

0403.9041

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9049

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9061

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

15

 

 

 

ex 0403.9071

Obsahující více než 1 %, avšak nejvýše 3 % hmotnostní mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

8

12

 

15

 

 

 

ex 0403.9071

Obsahující více než 3 % hmotnostní mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

15

12

 

15

 

 

 

ex 0405.2010

Obsahující nejméně 39 %, avšak méně než 75 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 0405.2090

Obsahující nejméně 39 %, avšak méně než 75 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 1517.1010

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1061

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1069

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1071

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1079

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1081

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1089

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1091

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.1099

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.9010

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9061

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9069

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

1704.1010

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

74

 

 

 

1704.1020

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

65

 

 

 

1704.1030

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

52

 

 

 

1704.9010

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

 

1704.9020

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

53

 

 

 

1704.9031

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

40

 

 

 

1704.9032

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

10

 

 

 

1704.9041

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9042

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9043

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

37

 

 

 

1704.9050

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

46

 

 

10

1704.9060

 

 

 

 

 

61

 

11

 

 

45

 

 

 

1704.9091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

1806.1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

1806.1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1806.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

1806.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

15

 

 

 

1806.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

30

 

 

 

1806.2014

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

10

 

 

 

1806.2015

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

1806.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

10

 

 

 

1806.2091

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.2092

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

50

 

 

 

1806.2093

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

55

 

 

 

ex 1806.2094

Obsahující více než 15 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

20

ex 1806.2094

Obsahující méně než 15 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

8

ex 1806.2095

Obsahující více než 15 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

20

ex 1806.2095

Obsahující více než 2 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

8

1806.2096

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.2097

Obsahující více než 20 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

30

ex 1806.2097

Obsahující více než 2 %, avšak nejvýše 20 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

10

1806.2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3111

 

 

 

 

 

 

 

12

2

 

40

 

 

5

1806.3119

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

1806.3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

15

1806.3129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3211

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.3212

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

50

 

 

 

1806.3213

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

55

 

 

 

1806.3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

ex 1806.9011

Obsahující více než 15 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

17

ex 1806.9011

Obsahující více než 8 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

12

ex 1806.9011

Obsahující více než 2 %, avšak nejvýše 8 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

6

1806.9019

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.9021

Obsahující více než 15 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

17

ex 1806.9021

Obsahující více než 8 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

12

ex 1806.9021

Obsahující více než 2 %, avšak nejvýše 8 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

1806.9029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1901.1011

 

 

 

 

 

 

30

50

 

 

20

 

 

 

ex 1901.1012

Obsahující více než 3 %, avšak nejvýše 6 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

40

15

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1012

Obsahující více než 6 %, avšak nejvýše 12 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

40

25

10

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Obsahující více než 1 %, avšak nejvýše 1,5 % hmotnostní mléčných tuků

 

 

 

 

 

40

4

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Obsahující více než 1,5 %, avšak nejvýše 3 % hmotnostní mléčných tuků

 

 

 

 

 

40

10

18

 

20

 

 

4

1901.1021

 

 

30

 

 

 

55

 

 

 

18

 

 

 

1901.1022

 

 

 

 

 

35

65

 

 

 

 

 

 

 

1901.2011

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2012

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2018

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2019

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2081

 

 

 

 

 

 

55

5

 

40

 

 

 

 

1901.2082

 

 

 

 

 

 

70

10

 

20

 

 

 

 

ex 1901.2083

Obsahující více než 1 %, avšak nejvýše 3 % hmotnostní mléčných tuků

 

 

 

 

 

52

6

 

1

15

8

 

5

ex 1901.2083

Obsahující více než 3 %, avšak nejvýše 6 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

52

8

 

4

15

8

 

5

ex 1901.2083

Obsahující více než 6 %, avšak nejvýše 12 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

52

10

 

10

15

8

 

5

1901.2091

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

1901.2092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

ex 1901.2093

Obsahující více než 1 %, avšak nejvýše 3 % hmotnostní mléčných tuků

 

 

 

 

 

55

 

 

3

20

 

 

10

ex 1901.2093

Obsahující více než 3 %, avšak nejvýše 6 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

55

 

 

6

20

 

 

10

ex 1901.2093

Obsahující více než 6 %, avšak nejvýše 12 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

55

 

 

12

20

 

 

10

1901.2099

 

 

 

 

 

 

75

 

 

5

20

 

 

 

1901.9011

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9012

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9018

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9019

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9021

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9022

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9031

 

 

 

 

 

 

10

25

 

100

 

 

 

 

1901.9032

 

 

 

 

 

 

15

25

 

70

 

 

 

 

1901.9033

 

 

 

 

 

 

 

25

 

40

30

 

 

 

1901.9034

 

 

 

 

 

 

5

85

 

 

10

 

 

 

1901.9035

 

 

 

 

 

 

5

40

 

 

55

 

 

 

1901.9036

 

 

 

 

 

 

50

4

40

 

10

 

 

 

1901.9037

 

 

 

 

 

 

50

 

40

 

10

 

 

 

1901.9041

 

 

 

 

 

 

15

25

 

60

 

 

 

 

1901.9042

 

 

 

 

 

 

15

40

 

40

 

 

 

10

1901.9043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

1901.9044

 

 

 

 

 

 

 

40

 

10

 

 

 

 

1901.9045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1901.9046

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

15

 

 

 

1901.9047

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

15

 

 

 

1901.9081

 

 

 

 

 

 

45

5

 

50

 

 

 

 

1901.9082

 

 

 

 

 

 

50

15

 

20

15

 

 

 

1901.9089

 

 

 

 

 

 

54

10

8

 

15

8

 

5

1901.9091

 

 

 

 

 

 

35

 

 

60

5

 

 

 

1901.9092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

1901.9093

 

 

 

 

 

15

55

 

 

 

20

 

 

20

1901.9094

 

 

 

 

 

30

60

 

 

 

20

 

 

 

1901.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

5

1901.9096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

30

 

ex 1902.1100

Neobsahující pšenici obecnou, žito, ječmen, kukuřici ani brambory; jiné než k výživě zvířat

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1100

Ostatní

30

115

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1900

Neobsahující pšenici obecnou, žito, ječmen, kukuřici ani brambory; jiné než k výživě zvířat

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.1900

Ostatní

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.2000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1902.3000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

ex 1902.4010

Pro lidskou spotřebu

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.4010

Ostatní

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.4090

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1904.1010

 

25

 

 

 

15

5

 

 

 

13

 

 

5

1904.1090

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

20

 

 

 

1904.2000

 

35

 

5

5

3

 

 

2

 

6

 

 

 

1904.3000

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9010

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9090

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1905.1010

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905.1020

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

ex 1905.2010

Obsahující více než 1 %, avšak nejvýše 3 % hmotnostní mléčných tuků

 

 

 

 

 

35

 

 

3

25

 

 

 

ex 1905.2010

Obsahující více než 3 %, avšak nejvýše 9 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

 

 

 

ex 1905.2010

Obsahující více než 9 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

35

 

 

10

25

 

 

 

1905.2020

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

 

 

15

1905.2030

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 1905.3110

Obsahující více než 1 %, avšak nejvýše 3 % hmotnostní mléčných tuků

 

 

 

 

 

50

 

 

3

20

 

 

12

ex 1905.3110

Obsahující více než 3 %, avšak nejvýše 6 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

50

 

 

6

20

 

 

9

ex 1905.3110

Obsahující více než 6 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

50

 

 

15

20

 

 

3

ex 1905.3110

Obsahující více než 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

50

 

 

20

20

 

 

 

ex 1905.3190

Obsahující více než 1 %, avšak nejvýše 3 % hmotnostní tuků

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

2,5

ex 1905.3190

Obsahující více než 3 %, avšak nejvýše 6 % hmotnostní tuků

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

5

ex 1905.3190

Obsahující více než 6 %, avšak nejvýše 15 % hmotnostních tuků

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

13

ex 1905.3190

Obsahující více než 15 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

20

1905.3210

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.3220

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

25

1905.4010

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

5

1905.4021

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

5

 

 

5

1905.4029

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

25

 

 

15

1905.9021

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9025

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9029

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9031

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

1905.9032

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9039

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9071

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9072

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9078

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9079

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9091

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

370

35

1905.9092

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

10

1905.9093

 

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

8

 

 

ex 1905.9094

Strouhanka

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9094

Jiné než strouhanka

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

8

 

15

ex 1905.9095

Strouhanka

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9095

Jiné než strouhanka

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 2004.1011

Ve formě mouky, krupice nebo vloček

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1019

Ve formě mouky, krupice nebo vloček

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1091

Ve formě mouky, krupice nebo vloček

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1099

Ve formě mouky, krupice nebo vloček

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2012

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

410

2

2008.1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ex 2101.1210

Obsahující podle hmotnosti nejméně 1,5 % mléčného tuku, nejméně 2,5 % mléčných bílkovin, nejméně 5 % cukru nebo nejméně 5 % škrobu

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

15

ex 2101.1290

Obsahující podle hmotnosti nejméně 1,5 % mléčného tuku, nejméně 2,5 % mléčných bílkovin, nejméně 5 % cukru nebo nejméně 5 % škrobu

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

10

ex 2101.2010

Obsahující podle hmotnosti nejméně 1,5 % mléčného tuku, nejméně 2,5 % mléčných bílkovin, nejméně 5 % cukru nebo nejméně 5 % škrobu

 

 

 

 

 

 

20

 

 

55

 

 

 

ex 2101.2090

Obsahující podle hmotnosti nejméně 1,5 % mléčného tuku, nejméně 2,5 % mléčných bílkovin, nejméně 5 % cukru nebo nejméně 5 % škrobu

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

 

2104.2000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

3

ex 2105.0000

Neobsahující žádný mléčný tuk nebo neobsahující více než 3 % hmotnostní mléčného tuku, neobsahující žádné jiné tuky nebo obsahující nejvýše 3 % hmotnostní ostatních tuků

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

ex 2105.0000

Neobsahující žádný mléčný tuk nebo neobsahující více než 3 % hmotnostní mléčného tuku, obsahující více než 3 %, avšak nejvýše 10 % hmotnostních ostatních tuků

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

7

ex 2105.0000

Neobsahující žádný mléčný tuk nebo obsahující nejvýše 3 % hmotnostní mléčného tuku, obsahující více než 10 % hmotnostních ostatních tuků

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

13

ex 2105.0000

Obsahující více než 3 %, avšak nejvýše 7 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

10

7

20

 

 

 

ex 2105.0000

Obsahující více než 7 %, avšak nejvýše 10 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

10

11

20

 

 

 

ex 2105.0000

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 13 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

10

14

20

 

 

 

ex 2105.0000

Obsahující více než 13 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

10

19

20

 

 

 

2106.1011

 

 

 

 

 

10

 

12

10

 

10

 

 

5

2106.9021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

2106.9022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

2106.9023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

2106.9070

 

 

 

 

 

 

15

1

 

5

 

5

 

5

2106.9081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

 

 

ex 2106.9085

Obsahující více než 20 %, avšak nejvýše 35 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

40

ex 2106.9085

Obsahující více než 35 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

40

ex 2106.9086

Obsahující více než 20 %, avšak nejvýše 35 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

ex 2106.9086

Obsahující více než 35 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

ex 2106.9087

Obsahující více než 3 %, avšak nejvýše 6 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

10

 

6

5

 

 

30

ex 2106.9087

Obsahující více než 6 %, avšak nejvýše 12 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

10

 

12

5

 

 

30

ex 2106.9087

Obsahující více než 12 %, avšak nejvýše 20 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

10

 

20

5

 

 

30

ex 2106.9088

Obsahující více než 1 %, avšak nejvýše 1,5 % hmotnostních mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

10

5

 

30

 

 

30

ex 2106.9088

Obsahující více než 1,5 %, avšak nejvýše 3 % hmotnostní mléčných tuků

 

 

 

 

 

 

10

10

 

30

 

 

30

ex 2106.9091

Obsahující více než 40 %, avšak nejvýše 60 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

ex 2106.9091

Obsahující více než 60 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

70

ex 2106.9092

Obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 25 % hmotnostní tuků

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

18

ex 2106.9092

Obsahující více než 25 %, avšak nejvýše 40 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

32

ex 2106.9093

Obsahující více než 1 %, avšak nejvýše 5 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

5

ex 2106.9093

Obsahující více než 5 %, avšak nejvýše 10 % hmotnostních tuku

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

10

2106.9094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

2106.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

35

 

 

 

2106.9096

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

20

 

 

ex 3501.1010

Jiné než kaseinové lepidlo

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.1090

Jiné než kaseinové lepidlo

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9010

Jiné než kaseinové lepidlo

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9090

Jiné než kaseinové lepidlo

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

Dodatek k protokolu č. 2

Ustanovení o správní spolupráci

1.

Smluvní strany souhlasí, že správní spolupráce je zásadní pro provádění a kontrolu preferenčního zacházení zaručeného na základě tohoto protokolu, a zdůrazňují závazek bojovat proti nesrovnalostem a podvodům v oblasti cel a v souvisejících záležitostech.

2.

Zjistí-li smluvní strana na základě objektivních informací, že došlo k selhání v správní spolupráci nebo k nesrovnalostem nebo podvodu v rámci tohoto protokolu, může dočasně pozastavit odpovídající preferenční zacházení pro daný produkt v souladu s touto přílohou.

3.

Pro účely tohoto dodatku se selháním ve správní spolupráci mimo jiné rozumí

a)

opakované selhání s ohledem na povinnost ověřovat původ daného produktu nebo produktů;

b)

opakované odmítnutí nebo neodůvodněné zpoždění při zjišťování nebo sdělování výsledků následného ověřování prokázání původu;

c)

opakované odmítnutí nebo neodůvodněné zpoždění při získávání oprávnění k provádění správní spolupráce za účelem ověření pravosti dokumentů nebo správnosti informací významných pro poskytnutí daného preferenčního zacházení.

Pro účely tohoto dodatku mohou být nesrovnalosti nebo podvody zjištěny mimo jiné tehdy, když bez uspokojivého vysvětlení dojde k rychlému nárůstu v dovozu zboží, který přesahuje obvyklou úroveň produkce a vývozní kapacity druhé smluvní strany, a pokud existují objektivní informace o nesrovnalostech a podvodu.

4.

Dočasné pozastavení lze uplatnit za těchto podmínek:

a)

Smluvní strana, která na základě objektivních informací zjistila, že došlo k selhání při správní spolupráci nebo nesrovnalostech nebo podvodu v oblasti cel a v souvisejících záležitostech, oznámí bez zbytečného odkladu smíšenému výboru svá zjištění a objektivní informace a na základě všech významných informací a objektivních zjištění zahájí jednání v rámci smíšeného výboru s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě smluvní strany.

b)

Jestliže smluvní strany zahájí jednání ve smíšeném výboru, jak je uvedeno výše, a v průběhu tří měsíců po oznámení se neshodnou na přijatelném řešení, může dotčená smluvní strana dočasně pozastavit odpovídající preferenční zacházení pro daný produkt nebo produkty. Dočasné pozastavení musí být smíšenému výboru oznámeno bez zbytečného odkladu.

c)

Dočasné pozastavení podle tohoto dodatku musí být omezeno pouze na nezbytnou míru, aby se ochránily finanční zájmy dotčené smluvní strany. Nesmí přesáhnout období šesti měsíců, které lze prodloužit. Dočasná pozastavení musí být okamžitě po přijetí oznámena smíšenému výboru. Musí být předmětem pravidelných konzultací v rámci smíšeného výboru, zejména s cílem jejich ukončení, jakmile pominou podmínky k jejich použití.

5.

Zároveň s oznámením smíšenému výboru podle odst. 4 písm. a) tohoto dodatku by dotčená smluvní strana měla zveřejnit ve svém úředním věstníku oznámení pro dovozce. Oznámení pro dovozce by mělo u daného produktu uvádět, že na základě objektivních informací existuje zjištění o selhání správní spolupráce nebo nesrovnalostech nebo podvodu.


Top