EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:424:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 424, 7. listopadu 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 424

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 65
7. listopadu 2022


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2022/C 424/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2022/C 424/02

Spojené věci C-793/19 a C-794/19: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 20. září 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesverwaltungsgericht – Německo) – Bundesrepublik Deutschland v. SpaceNet AG (C-793/19), Telekom Deutschland GmbH (C-794/19) („Řízení o předběžné otázce – Zpracování osobních údajů v odvětví elektronických komunikací – Důvěrný charakter sdělení – Poskytovatelé služeb elektronických komunikací – Plošné a nerozlišující uchovávání provozních a lokalizačních údajů – Směrnice 2002/58/ES – Článek 15 odst. 1 – Listina základních práv Evropské unie – Články 6, 7, 8 a 11, jakož i čl. 52 odst. 1 – Článek 4 odst. 2 SEU“)

2

2022/C 424/03

Spojené věci C-339/20 a C-397/20: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 20. září 2022 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation – Francie) – trestní řízení proti VD (C-339/20), SR (C-397/20) („Řízení o předběžné otázce – Jednotný trh finančních služeb – Zneužívání trhu – Obchodování zasvěcených osob – Směrnice 2003/6/ES – Článek 12 odst. 2 písm. a) a d) – Nařízení (EU) č. 596/2014 – Článek 23 odst. 2 písm. g) a h) – Dohledové a vyšetřovací pravomoci Úřadu pro finanční trhy (ÚFT) – Cíl obecného zájmu spočívající v ochraně integrity finančních trhů Evropské unie a důvěry veřejnosti ve finanční nástroje – Možnost ÚFT požadovat záznamy o datových přenosech v držení provozovatele služeb elektronických komunikací – Zpracování osobních údajů v odvětví elektronických komunikací – Směrnice 2002/58/ES – Článek 15 odst. 1 – Listina základních práv Evropské unie – Články 7, 8, 11 a čl. 52 odst. 1 – Důvěrný charakter sdělení – Omezení – Právní předpisy, které stanoví provozovatelům služeb elektronických komunikací povinnost plošného a nerozlišujícího uchovávání provozních údajů – Možnost vnitrostátního soudu časově omezit účinky prohlášení neplatnosti ustanovení vnitrostátních právních předpisů, která jsou neslučitelná s unijním právem – Vyloučení“)

3

2022/C 424/04

Spojené věci C-475/20 až 482/20: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 22. září 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Admiral Gaming Network Srl a další v. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a další („Řízení o předběžné otázce – Svoboda usazování – Omezení – Hazardní hry – Koncese na správu her provozovaných na hracích přístrojích – Vnitrostátní právní předpisy ukládající koncesionářům povinnost odvádět poplatek – Zásada ochrany legitimního očekávání“)

4

2022/C 424/05

Spojené věci C-518/20 a C-727/20: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. září 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesarbeitsgericht – Německo) – XP (C-518/20) a AR v. St. Vincenz-Krankenhaus GmbH (C-727/20) v. Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide („Řízení o předběžné otázce – Sociální politika – Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků – Úprava pracovní doby – Článek 31 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie – Směrnice 2003/88/ES – Článek 7 odst. 1 – Nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok – Úplná invalidita nebo pracovní neschopnost z důvodu nemoci, k níž došlo během referenčního období – Vnitrostátní právní úprava, která stanoví zánik nároku na placenou dovolenou za kalendářní rok po uplynutí určitého období – Povinnost zaměstnavatele umožnit pracovníkovi, aby uplatnil svůj nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok“)

5

2022/C 424/06

Věc C-538/20: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 22. září 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof – Německo) – Finanzamt B v. W AG („Řízení o předběžné otázce – Svoboda usazování – Články 49 a 54 SFEU – Odpočet konečných ztrát stálé provozovny-nerezidenta – Stát, který se vzdal své daňové pravomoci na základě smlouvy o zamezení dvojímu zdanění – Srovnatelnost situací“)

6

2022/C 424/07

Spojené věci C-619/20 P a C-620/20 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 22. září 2022 – International Management Group (IMG) v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek – Rozvojová spolupráce – Plnění rozpočtu Unie v rámci nepřímého řízení mezinárodní organizací – Rozhodnutí již nepověřit úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu určitý subjekt z důvodu pochybností o jeho postavení jakožto mezinárodní organizace – Žaloba na neplatnost – Splnění povinností vyplývajících ze zrušujícího rozsudku – Překážka věci rozsouzené – Povinnosti a pravomoci autora zrušeného aktu – Přípravný akt – Přípustnost – Návrh na náhradu škody – Právní norma, jejímž cílem je přiznat práva jednotlivcům – Finanční nařízení Unie – Povinnost řádné péče – Existence dostatečně závažného porušení této povinnosti – Konkrétní přezkum jednotlivého případu – Nemajetková újma – Přiměřená a dostatečná náhrada škody zrušením protiprávního aktu – Majetková újma – Stav řízení nedovolující vydat rozhodnutí ve věci – Vrácení věci Tribunálu“)

7

2022/C 424/08

Spojené věci C-14/21 a C-15/21: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 1. srpna 2022 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Itálie) – Sea Watch eV v. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C-14/21 a C-15/21), Capitaneria di Porto di Palermo (C-14/21), Capitaneria di Porto di Porto Empedocle (C-15/21) („Řízení o předběžné otázce – Činnosti pátrání po osobách v nebezpečí života nebo v nouzi na moři a jejich záchrany prováděné humanitární nevládní organizací – Režim použitelný na lodě – Směrnice 2009/16/ES – Úmluva Spojených národů o mořském právu – Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři – Pravomoci státu vlajky a státu přístavu – Inspekce a zadržení lodí“)

8

2022/C 424/09

Věc C-120/21: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 22. září 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesarbeitsgericht – Německo) – LB v. TO („Řízení o předběžné otázce – Sociální politika – Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků – Úprava pracovní doby – Článek 31 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie – Směrnice 2003/88/ES – Článek 7 – Nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok – Finanční náhrada za nevyčerpanou dovolenou po ukončení pracovního poměru – Tříletá promlčecí lhůta – Počátek běhu – Náležité informování pracovníka“)

9

2022/C 424/10

Věc C-159/21: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. září 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Törvényszék – Maďarsko) – GM v. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ („Řízení o předběžné otázce – Společná politika v oblasti azylu a přistěhovalectví – Směrnice Rady 2011/95/EU – Normy týkající se podmínek přiznávání postavení uprchlíka nebo statusu doplňkové ochrany – Odnětí postavení – Směrnice Rady 2013/32/EU – Společná řízení pro přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany – Narušení národní bezpečnosti – Stanovisko specializovaného orgánu – Přístup ke spisu“)

10

2022/C 424/11

Věc C-215/21: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 22. září 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de Primera Instancia no 2 de Las Palmas de Gran Canaria – Španělsko) – Zulima v. Servicios prescriptor y medios de pagos EFC SAU („Řízení o předběžné otázce – Zneužívající ujednání ve spotřebitelských smlouvách – Smlouva o revolvingovém úvěru – Zneužívající povaha ujednání o sazbě úroků z úvěru – Žaloba podaná spotřebitelem, kterou se domáhá určení neplatnosti této smlouvy – Mimosoudní uspokojení nároků tohoto spotřebitele – Vzniklé náklady řízení, které musí nést uvedený spotřebitel – Zásada efektivity – Vnitrostátní právní úprava způsobilá odradit téhož spotřebitele od výkonu práv vyplývajících ze směrnice 93/13/EHS“)

11

2022/C 424/12

Spojené věci C-245/21 a C-248/21: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. září 2022 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané Bundesverwaltungsgericht – Německo) – Bundesrepublik Deutschland vertreten durch Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat v. MA (C-245/21), PB (C-245/21), LE (C-248/21) („Řízení o předběžné otázce – Nařízení (EU) č. 604/2013 – Určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu – Články 27 a 29 – Přemístění dotyčné osoby do členského státu příslušného k posouzení její žádosti – Odklad přemístění z důvodu pandemie covidu-19 – Nemožnost provést přemístění – Soudní ochrana – Důsledky pro lhůtu pro přemístění“)

12

2022/C 424/13

Věc C-330/21: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 22. září 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent – Belgie) – The Escape Center BVBA v. Belgische Staat („Řízení o předběžné otázce – Daně – Daň z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Článek 98 – Možnost členských států uplatňovat sníženou sazbu DPH v některých případech dodání zboží a poskytnutí služeb – Příloha III bod 14 – Pojem ‚oprávnění k využívání sportovních zařízení‘ – Fitness centra – Individuální nebo skupinová instruktáž“)

12

2022/C 424/14

Věc C-335/21: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 22. září 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de Primera Instancia no 10 bis de Sevilla – Španělsko) – Vicente v. Delia („Řízení o předběžné otázce – Zneužívající ujednání ve spotřebitelských smlouvách – Směrnice 93/13/EHS – Nekalé obchodní praktiky vůči spotřebitelům – Zásada efektivity – Článek 47 Listiny základních práv Evropské unie – Zjednodušené řízení o zaplacení odměny advokáta – Případná zneužívající povaha ujednání obsažených ve smlouvě o odměně – Vnitrostátní právní úprava, která nestanoví možnost soudního přezkumu – Článek 4 odst. 2 – Rozsah výjimky – Směrnice 2005/29/ES – Článek 7 – Klamavá obchodní praktika – Smlouva uzavřená mezi advokátem a jeho klientem, která pod hrozbou finanční sankce zakazuje tomuto klientovi zpětvzetí návrhu bez vědomí advokáta nebo v rozporu s jeho stanoviskem“)

13

2022/C 424/15

Věc C-497/21: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 22. září 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht – Německo) – SI a další v. Bundesrepublik Deutschland („Řízení o předběžné otázce – Prostor svobody, bezpečnosti a práva – Kontroly na hranicích, azyl a přistěhovalectví – Azylová politika – Směrnice 2013/32/EU – Společná řízení pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany – Žádost o mezinárodní ochranu – Důvody nepřípustnosti – Článek 2 písm. q) – Pojem ‚následná žádost‘ – Článek 33 odst. 2 písm. d) – Odmítnutí žádosti o mezinárodní ochranu členským státem jako nepřípustné z důvodu zamítnutí předchozí žádosti podané dotčenou osobou v Dánském království – Pravomocné rozhodnutí přijaté Dánským královstvím“)

14

2022/C 424/16

Věc C-95/22: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 6. září 2022 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Judecătoria Târgu-Mureş – Rumunsko) – trestní řízení zahájené na návrh Delgaz Grid SA („Řízení o předběžné otázce – Justiční spolupráce v trestních věcech – Článek 82 SFEU – Právo na informace v trestním řízení – Právo na informace o obvinění – Směrnice 2012/13/EU – Článek 6 odst. 1 – Oblast působnosti – Článek 47 Listiny základních práv Evropské unie – Účinná právní ochrana – Stížnost týkající se nepřiměřené délky trestního řízení – Vnitrostátní právní úprava umožňující podání takovéto stížnosti pouze osobám, které mají postavení podezřelého nebo obviněného – Článek 267 SFEU – Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora – Zjevný nedostatek pravomoci“)

15

2022/C 424/17

Věc C-271/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil de Prud’hommes d’Agen (Francie) dne 21. dubna 2022 – XT v. Keolis Agen SARL

16

2022/C 424/18

Věc C-272/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil de Prud’hommes d’Agen (Francie) dne 21. dubna 2022 – KH v. Keolis Agen SARL

16

2022/C 424/19

Věc C-273/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil de Prud’hommes d’Agen (Francie) dne 21. dubna 2022 – BX v. Keolis Agen SARL

17

2022/C 424/20

Věc C-274/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil de Prud’hommes d’Agen (Francie) dne 21. dubna 2022 – FH v. Keolis Agen SARL

17

2022/C 424/21

Věc C-275/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil de Prud’hommes d’Agen (Francie) dne 21. dubna 2022 – NW v. Keolis Agen SARL

18

2022/C 424/22

Věc C-320/22 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 12. května 2022 the airscreen company GmbH & Co. KG proti usnesení Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 7. března 2022 ve věci T-382/21, the airscreen company GmbH & Co. KG v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

19

2022/C 424/23

Věc C-327/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Chorvatsko) dne 16. května 2022 – Centar za restrukturiranje i prodaju v. PROM-VIDIJA d.o.o.

19

2022/C 424/24

Věc C-338/22 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. května 2022 Annou Hrebenyuk proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 23. března 2022 ve věci T-252/21, Anna Hrebenyuk v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

19

2022/C 424/25

Věc C-342/22 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. května 2022 Laboratorios Ern, SA proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 16. března 2022 ve věci T-315/21, Laboratorios Ern v. EUIPO – Nordesta (APIAL)

20

2022/C 424/26

Věc C-471/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Sofia grad (Bulharsko) dne 13. července 2022 – Agencia „Patna infrastruktura“ v. Rakovoditel na upravljavaštia organ na operativna programa „Transport“ 2007 – 2013 i direktor na direkcia „Koordinacia na programi i proekti“ v Ministerstvoto na transporta

20

2022/C 424/27

Věc C-472/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) dne 14. července 2022 – NO v. Autoridade Tributária e Aduaneira

21

2022/C 424/28

Věc C-501/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 22. července 2022 – Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) v. Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

23

2022/C 424/29

Věc C-502/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 22. července 2022 – Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) v. Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

23

2022/C 424/30

Věc C-503/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 22. července 2022 – Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) v. Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

24

2022/C 424/31

Věc C-504/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 22. července 2022 – Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) v. Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

24

2022/C 424/32

Věc C-505/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) dne 25. července 2022 – Deco Proteste – Editores Lda v. Autoridade Tributária e Aduaneira

25

2022/C 424/33

Věc C-508/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Braşov (Rumunsko) dne 27. července 2022 – KL, PO v. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov

26

2022/C 424/34

Věc C-510/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunsko) dne 28. července 2022 – Romaqua Group SA v. Societatea Națională Apele Minerale, Agenția Națională pentru Resurse Minerale

26

2022/C 424/35

Věc C-518/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesarbeitsgericht (Německo) dne 3. srpna 2022 – J.M.P. v. AP Assistenzprofis GmbH

27

2022/C 424/36

Věc C-523/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Apelativen sad Veliko Tarnovo (Bulharsko) dne 4. srpna 2022 – UT v. SO

27

2022/C 424/37

Věc C-531/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Polsko) dne 9. srpna 2022 – Getin Noble Bank a další

28

2022/C 424/38

Věc C-545/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Düsseldorf (Německo) dne 15. srpna 2022 – Air Europa Lineas Aereas v. VO, GR

29

2022/C 424/39

Věc C-548/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Giudice di pace di Fondi (Itálie) dne 18. srpna 2022 – M.M. v. Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze

29

2022/C 424/40

Věc C-562/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rajonen sad Burgas (Bulharsko) dne 25. srpna 2022 – JD v. OB

30

2022/C 424/41

Věc C-573/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 26. srpna 2022 – A, B a Association C v. Skatteministeriet

31

2022/C 424/42

Věc C-574/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sofiyski gradski sad (Bulharsko) dne 26. srpna 2022 – trestní řízení proti CI, VF, DY

32

2022/C 424/43

Věc C-583/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 7. září 2022 – trestní řízení proti MV

32

2022/C 424/44

Věc C-588/22 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 7. září 2022 Ryanair DAC proti rozsudku Tribunálu (desátého rozšířeného senátu) vydanému dne 22. června 2022 ve věci T-657/20, Ryanair v. Komise (Finnair II; Covid-19)

33

2022/C 424/45

Věc C-599/22: Žaloba podaná dne 16. září 2022 – Evropská komise v. Řecká republika

34

2022/C 424/46

Věc C-602/22 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. září 2022 ABLV Bank AS, v likvidaci, proti rozsudku Tribunálu (desátého rozšířeného senátu) vydanému dne 6. července 2022 ve věci T-280/18, ABLV Bank v. SRB

34

2022/C 424/47

Věc C-622/22: Žaloba podaná dne 29. září 2022 – Evropská komise v. Republika Malta

36

 

Tribunál

2022/C 424/48

Věc T-500/22: Žaloba podaná dne 16. srpna 2022 – Vleuten Insects a New Generation Nutrition v. Komise

37

2022/C 424/49

Věc T-550/22: Žaloba podaná dne 5. září 2022 – QW v. Komise

38

2022/C 424/50

Věc T-551/22: Žaloba podaná dne 5. září 2022 – QY v. Komise

39

2022/C 424/51

Věc T-553/22: Žaloba podaná dne 6. září 2022 – RC v. Komise

39

2022/C 424/52

Věc T-556/22: Žaloba podaná dne 8. září 2022 – House Foods Group v. CPVO (SK20)

40

2022/C 424/53

Věc T-560/22: Žaloba podaná dne 5. září 2022 – Fachverband Eisenhüttenschlacken v. Komise

40

2022/C 424/54

Věc T-563/22: Žaloba podaná dne 2. září 2022 – VP v. Cedefop

42

2022/C 424/55

Věc T-564/22: Žaloba podaná dne 13. září 2022 – Pierre Balmain v. EUIPO – Story Time (Zobrazení lví hlavy)

43

2022/C 424/56

Věc T-566/22: Žaloba podaná dne 13, září 2022 – Sports Group Denmark v. EUIPO (ENDURANCE)

44

2022/C 424/57

Věc T-576/22: Žaloba podaná dne 15. září 2022 – Bora Creations v. EUIPO – True Skincare (TRUE SKIN)

44

2022/C 424/58

Věc T-578/22: Žaloba podaná dne 16. září 2022 – EDPS a další v. Parlament a Rada

45

2022/C 424/59

Věc T-582/22: Žaloba podaná dne 16. září 2022 – British Airways v. Komise

46

2022/C 424/60

Věc T-587/22: Žaloba podaná dne 22. září 2022 – Crown Holdings a Crown Cork & Seal Deutschland v. Komise

47

2022/C 424/61

Věc T-588/22: Žaloba podaná dne 22. září 2022 – Renco Valore v. Komise

48

2022/C 424/62

Věc T-589/22: Žaloba podaná dne 22. září 2022 – Silgan Holdings a další v. Komise

49

2022/C 424/63

Věc T-590/22: Žaloba podaná dne 22. září 2022 – Cristescu v. Komise

50

2022/C 424/64

Věc T-592/22: Žaloba podaná dne 22. září 2022 – Liquid Advertising v. EUIPO – Liqui.do (Liquid+Arcade)

51

2022/C 424/65

Věc T-599/22: Žaloba podaná dne 26. září 2022 – Hypo Vorarlberg Bank v. SRB

51

2022/C 424/66

Věc T-600/22: Žaloba podaná dne 26. září 2022 – ST v. Frontex

53

2022/C 424/67

Věc T-605/22: Žaloba podaná dne 27. září 2022 – RT France v. Rada

54


CS

 

Top